Click here to load reader

REFERAT de APROBARE - cjolt.ro

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of REFERAT de APROBARE - cjolt.ro

REFERAT de APROBARE
la proiectul de hotrâre cu privire la: rectificarea bugetului Judeului Olt, pe anul 2019
Proiectul de hotrâre propune rectificarea bugetului Judeului Olt, pe
anul 2019, dup cum urmeaz: Potrivit prevederilor art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, privind
finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare, pe parcursul exerciiului bugetar, autoritile deliberative pot aproba rectificarea bugetului în termen de 30 zile de la data intrrii în vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum i ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. Cu nota de fundamentare nr. 4885/10.09.2019, inregistrata la Consiliul Judetean Olt sub nr.10097/11.09.2019, Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci solicita suplimentarea veniturilor sectiunii de functionare cu suma de 25 mii lei la indicatorul „Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sntii” cod 33.10.31 si in mod corespunzator a cheltuielilor cu aceeasi suma. Astfel, se propune suplimentarea veniturilor sectiunii de functionare cu suma de 25 mii lei la indicatorul „Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sntii” cod 33.10.31 si in mod corespunzator a cheltuielilor cu aceeasi suma la capitolul 66.10 „Sanatate’’ subcapitolul 66.10.06 „Servicii medicale în uniti sanitare cu paturi” paragraful 66.10.06.01 „Spitale generale” la titlul II „Bunuri si servicii”.
2
Cu nota de fundamentare nr. 64531/04.09.2019, inregistrata la Consiliul Judetean Olt sub nr.10077/10.09.2019, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt, ne aduce la cunostinta urmatoarele : - din analiza executiei bugetare la data de 30.08.2019 si a necesarului pana la finele anului 2019, se constata ca la titlul I „Cheltuieli de personal” se inregistreaza economii in suma de 900 mii lei. - prin Hotrarea Consiliului Judeean nr. 124/29.08.2019, a fost aprobata documentatia tehnico-economica pentru obiectivul de investitii „Centrul de Ingrijire si Asisten Flcoiu”- faza studiu de fezabilitate, cu principalii indicatori tehnico-economici, unde este necesara suma de 500 mii lei. Avand in vedere cele solicitate, se propune diminuarea creditelor bugetare la capitolul 68.02 „Asigurari si asistenta sociala” titlul I „Cheltuieli de personal” cu suma de 900 mii lei, respectiv suplimentarea cu suma de 500 mii lei la titlul XIII „Active nefinanciare”. In mod corespunzator, se propune aprobarea fisei obiectivului de investitii„ Centrul de Ingrijire si Asisten Flcoiu”, conform anexei nr. 3 la proiectul de hotarare. Diferena in suma de 400 mii lei, se propune a fi repartizata astfel: - suplimentarea creditelor bugetare cu suma de 70 mii lei la capitolul 54.02 „Alte servicii publice generale”, subcapitolul 54.02.10 „Sevicii publice comunitare de evidenta a persoanelor” titlul VI „Transferuri intre unitati ale administratiei publice” alineatul 51.01.01 „Transferuri catre institutii publice”, pentru Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor, deoarece prin adresa nr. 2091/20.08.2019, inregistrata la Consiliul Judetean Olt sub nr.9258/21.08.2019 Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor a solicitat suma necesar achizitionarii a 38 dispozitive automate destinate stingerii incendiilor datorita faptului ca cele existente sunt montate in anul 2009, iar in luna august 2019 le-a expirat termenul de garantie. - suplimentarea creditelor bugetare cu suma de 330 mii lei la capitolul 51.02 „Autoritati publice si actiuni externe” paragraful 51.02.01.03 „Autoritati executive”, titlul II „Bunuri si servicii” cu suma de 110 mii lei, si la titlul XIII „Active nefinanciare” cu suma de 220 mii lei, deoarece cu referatul nr.10289/17.09.2019 aprobat de ordonatorul principal de credite, Biroul Informatica si Administrativ solicita achizitionarea unui microbuz sau autoutilitara, cu valoarea estimata in suma de 300 mii lei, necesar pentru deplasarea in teren la activitatea de receptii, control si alte activitati specifice, a personalului din aparatul de specialitate din Consiliul Judetean Olt, consilierilor judeteni si membrilor comisiei ATOP.
Avand in vedere ca in lista „Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri” la capitolul 51.02.01 „Autoritati executive si legislative”, paragraful 51.02.01.03 „Autoritati executive” la pozitia II a)1. este prevazuta
3
suma de 80 mii lei pentru achizitionarea unui autoturism-Microbuz, se propune renuntarea la aceasta pozitie si adaugarea unei noi pozitii, respectiv Autoutilitara/Microbuz in suma de 300 mii lei, fiind astfel necesara suplimentarea creditelor bugetare la titlul XIII „Active nefinanciare” cu suma de 220 mii lei.
In mod corespunzator, se propune rectificarea listei „Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri” la capitolul 51.02.01 „Autoritati executive si legislative” paragraful 51.02.01.03 „Autoritati executive” pe anul 2019, conform anexei nr. 4 la proiectul de hotarare. Cu adresa nr. 67759/17.09.2019, inregistrata la Consiliul Judetean Olt sub nr.10340/17.09.2019, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt, ne aduce la cunostinta ca prin Anexa „Transferuri pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap (dobanzi si transport) in anul 2019” intocmita de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale ca urmare a rectificarii bugetului de stat, pentru judetul Olt au fost diminuate transferurile pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap (dobanzi si transport) in anul 2019, cu suma de 480 mii lei. Astfel, se propune diminuarea veniturilor sectiunii de functionare cu suma de 480 mii lei la indicatorul „Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap” cod 42.02.21 si in mod corespunzator a cheltuielilor sectiunii de functionare cu aceeasi suma la capitolul 68.02 „Asigurari si asistenta sociala” subcapitolul 68.02.05 „Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati” paragraful 68.02.05.02 „Asistenta sociala in caz de invaliditate”, din care: de la titlul II „Bunuri si servicii” cu suma de 385 mii lei si de la titlul IX „Asistenta sociala” cu suma de 95 mii lei. Cu adresa nr. 27781/18.09.2019, inregistrata la Consiliul Judetean Olt sub nr.10439/18.09.2019, Spitalul Judetean de Urgenta Slatina ne aduce la cunostinta urmatoarele: - pentru obiectivul de investitii „Extindere si schimbare de destinatie corp C1, demolare corp C2,C3,C4,C5 la imobil Cresa nr.1 in vederea aducerii in stare de functionare si desfasurarii de activitati medicale”, Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, Judeul Olt, se propune diminuarea valorii aprobate initial cu suma de 370 mii lei, deoarece in urma analizei stadiului fizic al realizarii obiectivului de investitii, s-a constatat ca o parte din lucrarile ramase de executat, respectiv: amenajare curte interioara, realizare alei, platforma, parcari, spatii verzi, lucrari de termosistem, nu au putut fi realizate, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile; - pentru obiectivele de investitii: * „Modernizare, reabilitare si recompartimentare Bloc Medicala” - Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, Judeul Olt; * „Construire Pasarela legatura Pavilion Central-Pavilion Medicala” - Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, Judeul Olt;
4
* „Reabilitare termica Bloc Central (Corp C1+ Corp C10)” Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, Judetul Olt; * „Modernizare, reabilitare si recompartimentare Pavilion Materno-Infantil (etaj 2, 3 partial - Corp A, Sali nasteri, etaj 5, 6 si etaj 9)”- Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, Judetul Olt; * „Modernizare si reabilitare etajele 2 si 3 inclusiv centrala termica - sectia pneumologie Scornicesti” - Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, Judeul Olt, se propune rectificarea fiselor obiectivelor de investitii, prin diminuarea, respectiv suplimentarea acestora. - rectificarea listei pozitiei „Alte cheltuieli de investitii defalcat pe categorii de bunuri” prin diminuarea cu suma de 161 mii lei; - cu suma de 531 mii lei, se propune diminuarea creditelor bugetare de la titlul XIII „Active nefinanciare”, respectiv suplimentarea cu aceesi suma a cheltuielilor curente la titlul I „Cheltuieli de personal cu suma de 361 mii lei si la titlul II „Bunuri si servicii” cu suma de 170 mii lei. Astfel, se propune diminuarea creditelor bugetare la capitolul 66.10 „Sanatate” subcapitolul 66.10.06 „Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi” paragraful 66.10.06.01 „Spitale generale”, pentru Spitalul Judeean de Urgen Slatina, de la titlul XIII „Active nefinanciare”, respectiv suplimentarea cu aceesi suma a cheltuielilor curente: la titlul I „Cheltuieli de personal” cu suma de 361 mii lei si la titlul II „Bunuri si servicii” cu suma de 170 mii lei. In mod corespunzator, se propune rectificarea fiselor obiectivelor de investitii:
- „Extindere si schimbare de destinatie corp C1, demolare corp C2,C3,C4,C5 la imobil Cresa nr.1 in vederea aducerii in stare de functionare si desfasurarii de activitati medicale”- Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, Judeul Olt;
- „Modernizare, reabilitare si recompartimentare Bloc Medicala” - Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, Judeul Olt;
- „Construire Pasarela legatura Pavilion Central-Pavilion Medicala” - Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, Judeul Olt;
- „Reabilitare termica Bloc Central (Corp C1+ Corp C10)” Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, Judetul Olt;
- „Modernizare, reabilitare si recompartimentare Pavilion Materno-Infantil (etaj 2, 3 partial - Corp A, Sali nasteri, etaj 5, 6 si etaj 9)”- Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, Judetul Olt;
- „Modernizare si reabilitare etajele 2 si 3 inclusiv centrala termica - sectia pneumologie Scornicesti” - Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, Judeul Olt, conform anexelor nr. 5-10 la proiectul de hotarare, cat si rectificarea listei pozitiei „Alte cheltuieli de investitii defalcat pe categorii de bunuri” la capitolul 66.10 „Sanatate” subcapitolul 66.10.06 „Servicii medicale în uniti sanitare cu
5
paturi” paragraful 66.10.06.01 „Spitale generale”, pentru Spitalul Judeean de Urgen Slatina, pe anul 2019, conform anexei nr. 11 la proiectul de hotarare.
În mod corespunztor, se propune aprobarea rectificrii Listei obiectivelor de investiii i „Alte cheltuieli de investiii” defalcat pe categorii de bunuri, pe anul 2019, conform anexei nr.12 la proiectul de hotarare. Modificrile intervenite în structura Bugetului local al Judeului Olt pe Seciunea de Funcionare i Seciunea de Dezvoltare pe anul 2019 se reflect în anexele nr. 1, 1a, 1b la proiectul de hotrâre.
Modificrile intervenite în structura Bugetului instituiilor publice i activitilor finanate integral sau parial din venituri proprii pe Seciunea de Funcionare i Seciunea de Dezvoltare pe anul 2019, se reflect în anexele nr. 2, 2a, 2b la proiectul de hotrâre.
Fa de cele prezentate, precizm c proiectul de hotrâre cu privire la rectificarea bugetului Judeului Olt pe anul 2019, îndeplinete condiiile legale i propun aprobarea acestuia în forma prezentat.
INIIATOR PREEDINTELE
1
PROIECT
H O T R Â R E cu privire la: rectificarea bugetului Judeului Olt,
pe anul 2019
Având în vedere: - Referatul de aprobare nr.10492/19.09.2019, la Proiectul de
Hotrâre nr.10493/19.09.2019; - Prevederile Hotrârii Consiliului Judeean Olt nr. 44/09.04.2019 cu
privire la aprobarea bugetului judeului Olt pe anul 2019 i estimri pe anii 2020-2022, cu rectificrile ulterioare;
- Prevederile art. 19 alin. (2) din Legea privind finanele publice locale nr. 273/2006, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Nota de fundamentare nr.4885/10.09.2019 a Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, înregistrat la Consiliul Judeean Olt sub nr.10097/11.09.2019;
- Nota de fundamentare nr.64531/04.09.2019 a Direciei Generale de Asisten Social i Protecia Copilului Olt, înregistrat la Consiliul Judeean Olt sub nr.10077/10.09.2019;
- Adresa nr.2091/20.08.2019 a Direciei Judeene de Eviden a Persoanelor Olt, înregistrat la Consiliul Judeean Olt sub nr.9258/21.08.2019;
- Referatul nr.10289/17.09.2019 al Biroului Informatica si Administrativ, aprobat de ordonatorul principal de credite;
- Adresa nr.67759/17.09.2019 a Direciei Generale de Asisten Social i Protecia Copilului Olt, înregistrat la Consiliul Judeean Olt sub nr.10340/17.09.2019;
- Adresa nr.27781/18.09.2019 a Spitalului Judeean de Urgen Slatina, înregistrat la Consiliul Judeean Olt sub nr.10439/18.09.2019;
2
În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a), art. 182 alin. (1) si alin. (4) coroborat cu art. 139 alin. (3) lit. a) si art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, completat prin Ordaonana de Urgen a Guvernului nr.63/2019,
CONSILIUL JUDEEAN OLT adopt prezenta h o t r â r e: Art.1. Se aprob rectificarea Bugetului local al Judeului Olt pe Seciunea de Funcionare i Seciunea de Dezvoltare pe anul 2019, conform anexelor nr. 1, 1a, 1b. Art.2. Se aproba rectificarea Bugetului instituiilor publice i activitilor finanate integral sau parial din venituri proprii pe Seciunea de Funcionare i Seciunea de Dezvoltare pe anul 2019, conform anexelor nr. 2, 2a, 2b. Art.3. Se aprob fia obiectivului de investiii „Centrul de Îngrijire i Asisten Flcoiu”, conform anexei nr. 3. Art.4. Se aprob rectificarea listei poziiei „Alte cheltuieli de investiii“ defalcat pe categorii de bunuri repartizate la cap.51.02 „Autoriti publice i aciuni externe” paragraful 51.02.01.03 „Autoritati executive” pentru anul 2019, conform anexei nr. 4. Art.5. Se aprob rectificarea fielor obiectivelor de investiii: - „Extindere si schimbare de destinatie corp C1, demolare corp C2,C3,C4,C5 la imobil Cresa nr.1 in vederea aducerii in stare de functionare si desfasurarii de activitati medicale”- Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, Judeul Olt; - „Modernizare, reabilitare si recompartimentare Bloc Medicala” - Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, Judeul Olt; - „Construire Pasarela legatura Pavilion Central-Pavilion Medicala” - Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, Judeul Olt; - „Reabilitare termica Bloc Central (Corp C1+ Corp C10)” Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, Judetul Olt; - „Modernizare, reabilitare si recompartimentare Pavilion Materno-Infantil (etaj 2, 3 partial - Corp A, Sali nasteri, etaj 5, 6 si etaj 9)”- Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, Judetul Olt; - „Modernizare si reabilitare etajele 2 si 3 inclusiv centrala termica - sectia pneumologie Scornicesti” - Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, Judeul Olt, conform anexelor nr. 5-10. Art.6. Se aprob rectificarea listei poziiei „Alte cheltuieli de investitii” defalcat pe categorii de bunuri repartizate la capitolul 66.10 „Sntate” subcapitolul 66.10.06 „Servicii medicale în uniti sanitare cu paturi” paragraful 66.10.06.01 „Spitale generale” pentru „Spitalul Judeean de Urgen Slatina” pe anul 2019, conform anexei nr.11. Art.7. Se aprob rectificarea Listei obiectivelor de investiii i „Alte cheltuieli de investiii” defalcat pe categorii de bunuri, pe anul 2019, conform anexei nr.12. Art.8. Anexele nr. 1-12 fac parte integrant din prezenta hotrâre.
3
Art.9. Prezenta hotrâre se comunic Direciei Economice, Buget - Finane, Serviciului Buget, Impozite i Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeean Olt, Administraiei Judeene a Finanelor Publice Olt, pentru aducerea la îndeplinire, Preedintelui Consiliului Judeean Olt i Instituiei Prefectului - Judeul Olt.
INIIATOR PREEDINTELE
AVIZEAZ,
C O
N S
IL IU
L J
U D
E
E A
N O
L T
e p
c o n o m
ic i 1
) 0 1 .0
l p e v
l p e v
e n it p
p e v
u ri d
l p e s
n e
s i ta
x e p
p e n tru
fin a n a
liz a te
lo r
p e n tru
fin a n a
liz a te
p e n tru
p e n tru
e c h ilib
p e n tru
re a
in fra
s tru
c tu
e d
in s
o te
lie re
e m
d e tra
o d 1
e m
d e tra
e rs
ic e
e m
d e tra
e rs
rid ic
i ta rife
s i ta
n i s
ri 3 0 .0
3 0 .0
e la
3 1 .0
r a s is
in a
c tiv
le s
re a c
h e ltu
, im p u ta
tii s i d
3 3 .0
x tra
o d
i a lte
n i a
3 5 .0
i a lte
n i a
n e d e p u n e re
a s
a c
u in
tirz ie
re a
e n a lita
ti s i c
ilita tile
e u
in v
a lo
c a te
s i a
e d
u b
i s p o n s o riz
a ri
re a
lu i lo
le in
s titu
a lo
ite d
in fo
a u
p a rtin
s p e c ia
le p
c ii d
in ra
m b
u rs
a re
a im
p ru
m u
tu rilo
in ra
ic e s
i ju rid
l a n u lu
i p re
e n tru
a g
o lu
m u lu
rii c e re
in ra
a te
m e n te
e la
l d e s
le lo
te 4 2 .0
e la
l d e s
le lo
e la
l d e s
le lo
te 4 2 .0
e la
l d e s
le lo
te 4 2 .0
in v
le lo
in v
le lo
in v
le lo
te 4 2 .0
in v
le lo
te 4 2 .0
r c u h
a n d ic
rim ite
d in
e In
te rv
rim ite
d in
a io
re
in ra
e la
l d e s
le lo
s u s in
x te
rn e
in b
l d e s
re 4 2 .0
rim ite
le c
n e p
e n tru
0 2 0
4 6 .0
fe re
n te
u ro
e n tru
i A fa
e la
l d e s
le lo
s u s in
x te
rn e
e p
0 2 0
e n tru
re a liz
e p o z ita
re
liz a re
r d e o
0 2 0
rim ite
rim ite
lo c a le
p e n tru
c u h
re L
e la
l a s ig
le lo
o c u p a re
a
te d
in F
S E
u ro
e D
re R
o c ia
S E
u ro
e D
re R
fe re
n te
fe re
n te
3 0 .0
e n tru
a d
ife re
n e
e re
5 0 .0
4 8 ,7
e
n e p
e n tru
p ro
c u h
i ju
d e e
n e p
e n tru
ii 5 1 .0
lu i c
le lo
ia z c
n a le
le in
l d e s
le lo
l d e s
le lo
te 5 1 .0
ii 5 1 .0
e 5 1 .0
n e c
le lo
r
im p le
le re
g iilo
ta tilo
re
o m
re S
a tre
iile d
e d
re in
te rc
o m
5 5 .0
o c ia
S E
u ro
g ric
re R
u ra
l (F
E A
D R
c o rd
0 2 0
u ro
e D
re R
l E u ro
d e c
ii i fu
n d a ii
D e s p g u b iri c
iv ile
e re
a liz
a te
l c u ltu
c ii
a m
e tra
7 1 .0
tu r
b iro
le 7 1 .0
le a
fe re
n te
u ro
e n tru
E P
u ro
e D
re R
r c u h
a n d ic
in s titu
c ta
te p
i re c u p e ra
te în
u re
n t
e
9 8 .0
e 5 1 .0
i ju
d e e
n e p
e n tru
n e c
le lo
r
im p le
u ro
e D
re R
o c ia
S E
c o rd
0 2 0
u ro
e D
re R
D e s p g u b iri c
iv ile
ii i fu
n d a ii
r c u h
a n d ic
c ii
a m
e tra
7 1 .0
tu r
b iro
le )
c ta
te p
i re c u p e ra
te în
u re
n t
l:
e re
5 0 .0
4 8 ,7
e 5 1 .0
i ju
d e e
n e p
e n tru
e 5 1 .0
D e s p g u b iri c
iv ile
i re c u p e ra
te în
u re
n t
l:
e n tru
g a ra
e n tru
g a ra
fe re
n te
fe re
n te
fe re
n te
3 0 .0
l in tre
l:
n e p
e n…