of 90 /90
GORIVA 2012 / FUELS 2012 Referat / Paper A1 Ante Jukić Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu Trendovi u dizajnu i razvitku katalizatora za industriju preradbe nafte Trends in design and development of catalysts for petroleum refinig industry Sažetak U današnje vrijeme većina rafinerijskih procesa je konverzijska, pretežito katalitička. Stoga je jasno da će razvitak katalizatora u velikoj mjeri utjecati i na razvitak pripadajućih procesa. Razvitak katalizatora obično se ocjenjuje s gledišta aktivnosti, selektivnosti i stabilnosti, pri čemu treba imati na umu da su ova svojstva često međusobno povezana. Povećanje aktivnosti katalizatora postiže se novim i poboljšanim kemijskim formulacijama, ali također i povećanjem aktivne površine, čime se sve više ulazi u područje nanotehnologije. Ipak, raspršenje aktivne tvari na nano razini može imati kao posljedicu slabiju stabilnost katalizatora i povećanu sklonost trovanju. Od presudnog značenja znaju biti i poboljšanja nosioca katalizatora, najčešće anorganskog. Promjena kemijskog i faznog sastava oksida može rezultirati znatno boljom mehaničkom postojanosti katalizatora. Sintezom zeolita s mezo (srednjom) veličinom pora širi se područje njihove uporabe prema većem rasponu molekula. Time se ostvaruje značajan napredak jer se raspodjela veličine pora može prilagoditi ulaznoj sirovini na pojedinom procesu što bitno poboljšava selektivnost i konverziju reakcije. Dakle, katalizator se kroji prema zahtjevima pojedinog procesa i prema svojstvima ulazne sirovine. Može se očekivati i usmjeravanje razvoja katalizatora prema njihovoj višefunkcionalnosti. Abstract Today the most of conversion refinery processes are catalytic. This means that the development of catalysts will greatly influence the development of related processes. The development of catalyst is usually evaluated regarding activity, selectivity and stability, having in mind that all these features are interrelated. The catalyst activity increase is achieved by new and improved chemical formulations and also by active surface increase which is the area of nanotechnology. Still, the dispersion of active substances at the nano level may result in reduced catalyst stability and increased poisoning possibility. The improvements of catalyst support, usually inorganic, can be extremely significant. Changing the chemical and phase system of oxides can result in considerably better mechanical catalyst stability. The area of their application is spread towards wider molecule range by the zeolite synthesis with mezzo (medium) size of the pores. In this way an important progress has been made since the distribution of pore size can be adjusted to an original raw material in the certain process which 1

Referat A/1 - GOMA€¦ · Web viewModeli su ugrađeni u modul za napredne aplikacije unutar DCS-a. Sadržaj benzena u reformatu se računa na temelju dinamičkih polinomnih modela

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Referat A/1 - GOMA€¦ · Web viewModeli su ugrađeni u modul za napredne aplikacije unutar DCS-a....

Page 1: Referat A/1 - GOMA€¦ · Web viewModeli su ugrađeni u modul za napredne aplikacije unutar DCS-a. Sadržaj benzena u reformatu se računa na temelju dinamičkih polinomnih modela

GORIVA 2012 / FUELS 2012

Referat / Paper A1Ante JukićFakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

Trendovi u dizajnu i razvitku katalizatora za industriju preradbe nafte

Trends in design and development of catalysts for petroleum refinig industry

SažetakU današnje vrijeme većina rafinerijskih procesa je konverzijska, pretežito katalitička. Stoga je jasno da će razvitak katalizatora u velikoj mjeri utjecati i na razvitak pripadajućih procesa. Razvitak katalizatora obično se ocjenjuje s gledišta aktivnosti, selektivnosti i stabilnosti, pri čemu treba imati na umu da su ova svojstva često međusobno povezana. Povećanje aktivnosti katalizatora postiže se novim i poboljšanim kemijskim formulacijama, ali također i povećanjem aktivne površine, čime se sve više ulazi u područje nanotehnologije. Ipak, raspršenje aktivne tvari na nano razini može imati kao posljedicu slabiju stabilnost katalizatora i povećanu sklonost trovanju. Od presudnog značenja znaju biti i poboljšanja nosioca katalizatora, najčešće anorganskog. Promjena kemijskog i faznog sastava oksida može rezultirati znatno boljom mehaničkom postojanosti katalizatora. Sintezom zeolita s mezo (srednjom) veličinom pora širi se područje njihove uporabe prema većem rasponu molekula. Time se ostvaruje značajan napredak jer se raspodjela veličine pora može prilagoditi ulaznoj sirovini na pojedinom procesu što bitno poboljšava selektivnost i konverziju reakcije. Dakle, katalizator se kroji prema zahtjevima pojedinog procesa i prema svojstvima ulazne sirovine. Može se očekivati i usmjeravanje razvoja katalizatora prema njihovoj višefunkcionalnosti.

AbstractToday the most of conversion refinery processes are catalytic. This means that the development of catalysts will greatly influence the development of related processes. The development of catalyst is usually evaluated regarding activity, selectivity and stability, having in mind that all these features are interrelated. The catalyst activity increase is achieved by new and improved chemical formulations and also by active surface increase which is the area of nanotechnology. Still, the dispersion of active substances at the nano level may result in reduced catalyst stability and increased poisoning possibility. The improvements of catalyst support, usually inorganic, can be extremely significant. Changing the chemical and phase system of oxides can result in considerably better mechanical catalyst stability. The area of their application is spread towards wider molecule range by the zeolite synthesis with mezzo (medium) size of the pores. In this way an important progress has been made since the distribution of pore size can be adjusted to an original raw material in the certain process which improves the selectivity and conversion of the reaction. Therefore, a catalyst is designed according to the requirements of particular process and according to the properties of the original raw material. Also, it is expected that the development of catalysts will be directed towards their multifunctionality.

1

Page 2: Referat A/1 - GOMA€¦ · Web viewModeli su ugrađeni u modul za napredne aplikacije unutar DCS-a. Sadržaj benzena u reformatu se računa na temelju dinamičkih polinomnih modela

GORIVA 2012/ FUELS 2012

Referat / Paper A2Dubravko Draženović1, Marinela Bojc1, Senad Bešić1, Pietro Greco2, Giani Conforti21INA Industrija nafte d.d., Rafinerija nafte Rijeka, 2Grace, Germany

Industrijsko iskustvo s novim tipom katalizatora na postrojenju FCC u Rafineriji nafte Rijeka

Industrial experience with new type of catalyst at Rijeka Refinery FCCU

SažetakU svojoj rafineriji u Rijeci INA je nakon pokretanja novog hidrokrekera početkom 2011. godine, korištenjem nekonvertiranog ostatka, izmijenila kvalitetu FCC sirovine. Viša konverzija te sirovine dodatno je poboljšana uvođenjem FCC katalizatora bez metala rijetkih zemalja. Grace je jedini proizvođač te vrste FCC katalizatora.Metali iz grupe lantanida su ključna sirovina u proizvodnji FCC katalizatora. Ali, u 2010. g. ograničenje izvoznih kvota za te metale iz Kine izazvalo je ubrzani rast njihovih cijena. Grace je razvio svoj prvi katalizator bez tih metala u 1997., te je u krizno vrijeme brzo mogao razviti novu generaciju katalizatora bez rijetkih zemalja.U 2010. Grace je predstavio tri nove grupe katalizatora bez metala iz grupe rijetkih zemalja za primjenu kod sirovina s niskim koncentracijama metala: REsolution, ReaktoR i REplaceR. Ovi novi katalizatori temelje se na Z-21 i Z-22 zeolitima bez rijetkih zemalja. Grace ostaje jedini proizvođač takvih katalizatora.Ova prezentacija će naglasiti uspješan prelazak na vođenje FCC postrojenja s UCO šaržom i primjene novog katalizatora iz porodice REsolution.

AbstractINA Rijeka used the opportunity of UCO availability, deriving from the new Hydrocracker Unit started up in early 2011, to modify the FCCU feedstock quality. The benefits of higher conversion were further enhanced by introducing the rare-earth free FCC catalyst available only by Grace.Rare-earth metals are a key raw material for FCC catalysts, but in 2010 export quota restrictions on rare-earth metals from China caused the price of rare-earth metals to rapidly rise. Grace had developed its first rare-earth free catalyst in 1997, and was well placed to quickly develop the next generation of rare-earth free catalysts in response to the volatile market.In 2010 Grace developed 3 new families of rare-earth free catalysts for low metal feed applications, REsolution, REactoR and REplaceR. These new catalyst families are based on Z-21 and Z-22, state-of-the-art rare-earth free zeolites. Grace remains the only supplier of zero rare earth catalysts.This presentation will highlight the successful switch to the FCCU operation with UCO feed and the application of REsolution catalys.

2

Page 3: Referat A/1 - GOMA€¦ · Web viewModeli su ugrađeni u modul za napredne aplikacije unutar DCS-a. Sadržaj benzena u reformatu se računa na temelju dinamičkih polinomnih modela

GORIVA 2012 / FUELS 2012

Referat / Paper A3Róbert Hurný SLOVNAFT Plc., Slovakia

Tehnologija pretvorbe teških ulja

Heavy oil conversion technology

SažetakPorast cijena sirove nafte, sve stroža zakonska regulativa vezana za okoliš i napori rafinerijskih prerađivača da zadrže korak s ostatkom svijeta, novi su izazovi u preradi sirove nafte. Jedna od dokazano najprofitabilnijih tehnologija je pretvorba teških ostataka u više vrijedne proizvode uz zadovoljavanje svih specifikacija vezanih za kvalitetu. To omogućuje rafinerijama bolje korištenje ostataka. Tehnologija koja pruža zadovoljenje zahtjeva sa strane okoliša, visoku profitabilnost i širok raspon poluproizvoda je hidrokreker ostataka - komercijalnog naziva LC Finer Unit koja se nalazi u Slovnaftu u Bratislavi.Prezentacija prikazuje glavne izazove, upravljačke programe kod odabira tehnologije, glavna obilježja uskih grla i opstojnost jedinice unutar rafinerije.

AbstractTogether with the increased crude oil prices, more tightened environmental regulation and refiner’s effort to keep up the pace with the rest of the world, new challenges for crude conversion are emerging. One of the most profitable yet proven technology is conversion of heavy residues to more valuable product while meeting all qualitative specification. This enables refiners gain more from the bottom of the barrel. The technology which brings together environmental satisfaction, high profitability and wide range of semiproduct is the Residuum Hydrocracker – commercial name LC Finer Unit located in Slovnaft Bratislava. The presentation depicts main challenges, drivers for the technology selection, main features bottlenecks and integrity of the unit in the everyday refiner life.

3

Page 4: Referat A/1 - GOMA€¦ · Web viewModeli su ugrađeni u modul za napredne aplikacije unutar DCS-a. Sadržaj benzena u reformatu se računa na temelju dinamičkih polinomnih modela

GORIVA 2012/ FUELS 2012

Referat / Paper A4Bertrand Bouzet Axens, France

Rješenja za hidroobradu biljnih ulja

Solutions for vegetable oil hydroprocessing

SažetakAxens je međunarodna tvrtka za visoke procesne tehnologije (licencor), proizvođač katalizatora i apsorbenasa, davatelj usluga (tehnička pomoć, savjetovanje, obuka, itd.) u rafinerijskoj, plinskoj i petrokemijskoj industriji. Osnovni cilj Axensovog poslovanja je usmjeren na preradu nafte, plina, biomase i ugljena za proizvodnju goriva i glavnih petrokemijskih intermedijera.Kao jedan od lidera u tehnologiji čistih goriva, Axens je razvio Vegan proces za proizvodnju obnovljivih srednjih destilata: dizelskog goriva i goriva za mlazne motore. Razvoj Vegan tehnologije se temelji na pedeset godina iskustva tvrtke u hidroobradi i hidrokrekingu raznih rafinerijskih sirovina u kombinaciji s dvadeset pet godina uspješnog iskustva u procesu transesterifikacije, tehnologije u kojoj se Axens smatra pionirom.

AbstractAxens is an international provider of high technology content processes (licensor), products (catalysts and absorbents), and services (technical assistance, consulting, training, etc.) to the refining, petrochemical and gas industries.The main scope of Axens’ business is focused on the conversion of oil, gas, biomass, and coal to fuels and major petrochemical intermediates.As one of the leaders in clean fuels technologies, Axens has developed Vegan process for renewable middle distillates diesel and jet fuel production. Vegan technology development is backed by fifty years of Axens experience in hydrotreatment and hydrocracking of various refinery feedstock combined with twenty five years delivering successful lipids transesterification process, a technology pioneered by Axens.

4

Page 5: Referat A/1 - GOMA€¦ · Web viewModeli su ugrađeni u modul za napredne aplikacije unutar DCS-a. Sadržaj benzena u reformatu se računa na temelju dinamičkih polinomnih modela

GORIVA 2012 / FUELS 2012

Referat / Paper A5Ivo Korić, Diana Prelas, Snježana Posejpal INA Industrija nafte, d.d., SD Rafinerije i marketinga, Sektor Rafinerija nafte Rijeka

Usporedba postrojenja za proizvodnju vodika u Rafineriji nafte Rijekai Slovnaft rafineriji

Comparison of hydrogen production at the Rijeka Refineryand Slovnaft Refinery

SažetakDanas se rafinerijski procesi hidroobrade i proizvodnje suvremenih goriva ne mogu zamisliti bez procesa proizvodnje vodika. Najjednostavnija i najdostupnija sirovina za proces proizvodnje vodika je svakako zemni plin koji se za tu svrhu i koristi u Rafineriji nafte Rijeka. Međutim, s ekonomskog stajališta najprihvatljivija sirovina je ona najjeftinija. Stoga je od iznimnog značenja za ekonomičnost poslovanja kompanije pronaći odgovarajuću sirovinu unutar procesa rafinerijske prerade kojom bi se smanjila cijena proizvodnje ovog energenta.Proizvodnja vodika i njegova distribucija nije jednostavan proces, budući da vodik nije podoban za skladištenje. Stoga je za zadovoljavanje varijacija potrošnje ovog produkta potrebno osigurati fleksibilnost i brzu promjenu kapaciteta proizvodnje. Novoizgrađeno postrojenje za proizvodnju vodika u Rafineriji nafte Rijeka je visokoautomatizirano postrojenje gdje se regulacija kapaciteta proizvodnje vodi automatski na osnovi tlaka u glavnom distribucijskom cjevovodu što omogućava da se proizvodi upravo onoliko vodika koliko ga se u tom trenutku troši. Usporedbom ovog postrojenja s postrojenjima za proizvodnju vodika u Slovnaft rafineriji u Bratislavi utvrdit će se mogućnosti daljnje optimizacije procesa s ekonomske i s tehnološke strane.

AbstractToday, the refinery hydrotreating processes and processes of production of modern fuels can’t be imagined without the hydrogen production. The simplest and most accessible raw material for the process of hydrogen production is natural gas, which is accordingly used at the Rijeka Refinery, even though from an economic point of view the cheapest one is the most desirable. Therefore, it is of paramount importance for the company's economy to find a suitable raw material within the refinery process that would reduce the cost of its production.Hydrogen production and its distribution is not a simple process, since hydrogen is not suitable for storage. Therefore, in order to satisfy the variation of consumption of this product it is necessary to assure flexibility and quick changes of production capacity. A newly-built facility for the hydrogen production at Rijeka Refinery is highly automatic plant where the regulation of the production capacity is performed automatically based on the pressure in the main distribution pipeline which allows just as much of the produced hydrogen as it is spent at the moment.By comparing this plant with facilities for hydrogen production at the Slovnaft refinery in Bratislava the possibilities of further optimization will be determined from the economic as well as technical side.

5

Page 6: Referat A/1 - GOMA€¦ · Web viewModeli su ugrađeni u modul za napredne aplikacije unutar DCS-a. Sadržaj benzena u reformatu se računa na temelju dinamičkih polinomnih modela

GORIVA 2012/ FUELS 2012

Referat / Paper A6Dubravko Polanec1, Katica Sertić Bionda1, Zoran Adžamić2, Marko Mužic2

1Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu2INA Industrija nafte d.d., Zagreb

Utjecaj benzena na proces izomerizacije n-heksana na Pt/SO42-/ZrO2 katalizatoru

Influence of benzene on the process of n-hexane isomerizationon Pt/SO4

2-/ZrO2 catalyst

SažetakIzomerizacijom n-heksana dobivaju se izomeri s visokim vrijednostima oktanskog broja koji se, kao ekološki prihvatljive komponente, koriste za namješavnje motornih benzinskih goriva. Jedan od modernih katalizatora koji se koristi u rafinerijskim procesima izomerizacije je Pt/SO4

2-/ZrO2

katalizator čija katalitička aktivnost ovisi o sastavu sirovine i procesnim uvjetima u sustavu. Povećana potražnja za derivatima nafte u posljednjih nekoliko godina dovodi do potrebe za obradom sirovine manje kvalitete, s povećanim sadržajem spojeva koji negativno utječu na kinetiku i termodinamiku procesa.U ovom radu je proučavan utjecaj sadržaja benzena na proces izomerizacije n-heksana. Kao sirovina za proces pripravljane su otopine benzena u n-heksanu u masenom udjelu od 1, 2, 3 i 4%. Temperaturni raspon u kojem su vođena ispitivanja je 130-170 °C. Kao dodatni parametri čijom se promjenom pratila učinkovitost procesa bili su omjer vodika kao plina nosioca i sirovine, te prostorna brzina, odnosno volumni protok sirovine po volumenu katalizatora (eng. LHSV).Dobiveni rezultati ukazuju na smanjenje konverzije n-heksana s povećanjem udjela benzena u sirovini, poglavito pri nižim temperaturama i višim vrijednostima prostornih brzina i omjera vodika i sirovine.

AbstractIsomerization of n-hexane is process that produces high octane value isomers, which are environmentally friendly components used for blending of motor fuels. Pt/SO4

2-/ZrO2 represents the latest generation of isomerization catalysts, whose activity depends on feed structure and process parameters. Increased demand for petroleum products in last few years has resulted in processing of lower quality feeds, which contain compounds that negatively affect the kinetics and thermodynamics of the process.In this work we studied the effect of benzene on the isomerization process of n-hexane. Solutions of benzene in n-hexane were used as feedstocks, with benzene contents of 1, 2, 3 and 4 %. The temperature range in which the experiments were conducted was 130-170 °C. Additional process parameters which were varied in order to test process efficiency were hydrogen to hydrocarbon ratio and liquid hourly space velocity (LHSV). The results indicate a decrease in conversion of n-hexane with increasing concentration of benzene in the feed, especially at lower temperatures and higher values of space velocity and the hydrogen to hydrocarbon molar ratio.

6

Page 7: Referat A/1 - GOMA€¦ · Web viewModeli su ugrađeni u modul za napredne aplikacije unutar DCS-a. Sadržaj benzena u reformatu se računa na temelju dinamičkih polinomnih modela

GORIVA 2012 / FUELS 2012

Referat / Paper A7Ana VukovićINA Industrija nafte d.d., Zagreb, Sektor Rafinerija nafte Sisak

Optimiranje reaktorskih temperatura na postrojenju izomerizacije lakog benzinau Rafineriji nafte Sisak

Reactor temperature optimization of the light naphtha isomerization unitat Sisak Refinery

SažetakPuštanjem u rad postrojenja za izomerizaciju lakog benzina u siječnju ove godine završena je prva faza modernizacije Rafinerije nafte Sisak. Produkt dobiven na postrojenju izomerizacije visoko je oktanska komponenta za namješavanje finalnog proizvoda, benzina, koju također karakterizira vrlo niski sadržaj ili odsutnost aromatskih i sumpornih spojeva, zadovoljavajući na taj način i ekonomske i ekološke zahtjeve. Na kvalitetu produkta izomerizacije utječe niz faktora, kao što su sastav sirovine, procesni parametri, usredotočenost procesnih inženjera na svakodnevni rad postrojenja, itd. Dok su neki procesni parametri unaprijed definirani projektom ili zahtjevima prerade, parametre kao što su reaktorske temperature može optimirati procesni inženjer. Tijekom optimiranja, izlazne temperature reaktora podešavaju se u vodećem i pratećem reaktoru kako bi se maksimizirala brzina reakcije u vodećem reaktoru i podesile ravnotežne koncentracije u pratećem. Takva kombinacija maksimizirat će željene omjere produkta, tzv. izo-omjere, za postizanje ekonomskog optimuma, koji može biti ili proizvodnja maksimalne količine izomerata (maksimalni prinos kapljevine) ili proizvodnja izomerata maksimalnog oktanskog broja. U radu će biti predstavljena procedura za optimiranje reaktorskih temperatura te rezultati dobiveni takvim optimiranjem.

AbstractIn January 2012 the first phase of Sisak Refinery modernization was finished by start up of the new isomerization unit. Produced isomerate is a high octane number gasoline blending component characterized by low (or none at all) aromatic and sulfur content and satisfying both economic and ecological demands. Quality of the isomerate is affected by a number of parameters, such as feed composition, process parameters, process engineer attention to daily operation, etc. Some process parameters are set by the design basis or production planning while some others, like reactor temperatures, could be optimized by a process engineer. During the optimization, the reactor outlet temperatures are adjusted in the lead and lag reactors to maximize the reaction rate in the lead reactor and to manipulate the equilibrium concentrations in the lag reactor. This combination will maximize the desired component product ratio, the so-called iso-ratio. The optimum can be chosen from two options: to produce the maximum isomerate barrels (maximum liquid yield) or to produce a maximum product octane number. This paper deals with the reactor temperature optimization procedure carried out during operation of the unit and its results.

7

Page 8: Referat A/1 - GOMA€¦ · Web viewModeli su ugrađeni u modul za napredne aplikacije unutar DCS-a. Sadržaj benzena u reformatu se računa na temelju dinamičkih polinomnih modela

GORIVA 2012/ FUELS 2012

Referat / Paper A8Radoslav Bilka1, Ivan Šmogrovič, Pavol Fehér1, András Holló2

1SLOVNAFT Plc., Slovakia; 2 MOL Plc., Hungary

Reformulacija loživih ulja

Fuel oil reformulation

SažetakRaste zahtjev kupaca prema prerađivačkoj industriji za proizvodnjom loživih ulja veće vrijednosti. Ti su pritisci također uvjetovali da rafinerijski planeri češće mijenjaju vrstu sirove nafte što može utjecati na kvalitetu proizvoda. Slovnaft rafinerija uvela je složene procese kao što su hidroobrada, krekiranje i dubinska konverzija (hidroobrada ostataka) i stoga su u mogućnosti prerađivati i rusku sirovu naftu u visoko vrijedne proizvode kao što su benzin i dizelsko gorivo. Slovnaft rafinerija nastoji proizvesti i distribuirati svoje teške proizvode isplativo, uz to udovoljavajući zahtjevima kupaca. Tu su zahtjevi za loživo ulje bez taloga s 1 % S ili brodska goriva s minimalnom količinom metala, niže viskoznosti i MCRT kao i poboljšane oksidacijske stabilnosti. Sadašnji i budući EU i ECA propisi o kvaliteti teškog loživog ulja i zračnim emisijama iz elektrana i brodova će imati određene implikacije za Slovnaft rafineriju. Teže je jamčiti kvalitetu loživog ulja krajnjim korisnicima.Najveći izazov za Slovnaft je proizvesti čisto loživo ulje prema zahtjevima kupaca uz niže troškove proizvodnje, te uz minimalnu količinu otpada. Potrebno je ulaganje u istraživanje i razvoj postupaka, standarda i testiranje opreme za proizvodnju kvalitetnog loživog ulja.U ovoj prezentaciji bismo željeli predstaviti našu simulaciju poboljšanja viskoznosti ostatnog ulja na postojećem RHC i poboljšanja postojanosti tijekom skladištenja. U prezentaciji su dani primjeri najbolje prakse koje Slovnaft rafinerija primjenjuje u cilju očuvanja kvalitete loživih ulja od proizvodnje, preko dobavnog lanca do kupaca.

AbstractThere is an increasing customers’ demand on the refining industry to produce higher value fuel oil products.These pressures have also led to refinery planners switching crude oil raw materials more frequently which can affect the quality of the black products. Slovnaft refinery has adopted complex processes such as hydroskimming, cracking and deep conversion (residual hydrocrack) and therefore we are able to transform Russian crude oil into the higher value gasoline and diesel products. Slovnaft refinery seeks to produce and distribute their heavy-end products meeting customers’ requirements cost-effectively. There is a request for sludge-free 1 % S fuel oil or marine fuel with a minimum metal content, lower viscosity and MCRT as well as enhanced oxidation stability. The current and future EU and ECA regulations on heavy fuel oil quality and power plants/ships´ air emissions will have some implications for Slovnaft refinery, too. It is more difficult to guarantee the product quality to fuel-oil end users.The major challenge for Slovnaft is to produce clean fuel oil according to customers’ requirements by means of all black products utilisation at the lower production costs, thus by using a minimum volume of cutter stocks. Investment in research and development for fuel oil product-quality procedures, standards and test equipment is needed.In this presentation we would like to present our visions assumed for upgrading the existing RHC residual oil viscosity and enhancing its storage stability. The presentation gives examples for the best practices what Slovnaft refinery generally applies in order to preserve the quality of the fuel oils from theproduction through the logistic chain till the customers.

8

Page 9: Referat A/1 - GOMA€¦ · Web viewModeli su ugrađeni u modul za napredne aplikacije unutar DCS-a. Sadržaj benzena u reformatu se računa na temelju dinamičkih polinomnih modela

GORIVA 2012 / FUELS 2012

Referat / Paper A9István Rabi1, Brigitta Kalmár1, Zsolt Czaltig1, Maria Lörinczová2, Silvia Martonová2 1MOL Plc., Hungary; 2SLOVNAFT Plc., Slovakia

Vrednovanje tehnološke učinkovitosti u naftnoj industriji

Technology efficiency assessment in the petroleum industry

SažetakDanas je učinkovitost rafinerija osobito važna s obzirom na visoke cijene nafte i energije, niske marže na proizvode i trajanje ekonomske krize. Među njima, energetska učinkovitost je ključni čimbenik za ekonomičan rad neke rafinerije. Na energiju odlazi najveći dio operativnih troškova. Brojne rafinerije su projektirane i izgrađene u vrijeme kada su troškovi energije bili relativno niski. Kao rezultat toga, energetska učinkovitost nije bila primarni kriterij prilikom projektiranja.Prošle godine, odlučeno je da se razvije referentna metoda za MOL grupu, koja omogućuje uspoređivanje odlika istih proizvodnih jedinica. Projekt je započet radi razvoja metodologije za tri različite vrste postrojenja (postrojenje za destilaciju nafte, postrojenje za odsumporavanje benzina, parni reformer). Svrha ovog projekta je:- sagledavanje vlastitih dometa- usporedba tipičnih parametara postrojenja- definiranje kritičnih područja- uspostava radne skupine radi traženja najboljih rješenjaRad se sastoji od tri glavna dijela: faza pripreme podataka, analiza tehnologije, ekonomska analiza. U prvoj fazi simulacijski modeli su razvijeni ili ažurirani na temelju podataka testova. Ovi modeli se sastoje od strogih izračuna za mrežu izmjenjivača i destilacijskih kolona. Simulacija je temelj daljnje analize radi uspostave referentne točke, na primjer, detaljna materijalna i toplinska bilanca postrojenja postavljene su na temelju toga.Ispitivani su sljedeći sustavi:

- destilacijske kolone, - grijači, peći,- mreže izmjenjivača topline,- reaktori.

Očekuju se uštede unutar prve dvije skupine veće od 50 mil. USD.Posebna radna skupina formirana je radi procjene mogućnosti. Ona će pregledati tehnologiju i iznijeti prijedloge za poboljšanje učinkovitosti ili rješenje pojedine stavke. Prijedlozi će se razmatrati pomoću simulacijskih alata, ako je to moguće.

AbstractNowadays, the efficiency of the refineries is particular important due to the high crude and energy prices, low product margins and the prolonged economic crisis. Within this, the energy efficiency is a key factor in an economically operated refinery. The energy is one of the largest parts of the operating expenses. Many refineries have been designed and built at the time when the energy costs were relatively low. As the result, the energy efficiency was not a primary design criterion. One year ago it was decided to develop a benchmark method for MOL group, which allows comparing the performance of the same units. The project was started to develop a methodology for three different types of plants (crude distillation units, gasoil desulphurization units and steam reformer units). The purpose of this project was the followings:

– keeping mirror in front of us to look at our performance – comparing the typical parameters of the unit – appoint the critical areas – establish working team to find out the proper solutions

The work consists of three main parts: data preparation phase, technology analysis, economical analysis. In the first phase simulation models were developed or updated based on test-run data.

9

Page 10: Referat A/1 - GOMA€¦ · Web viewModeli su ugrađeni u modul za napredne aplikacije unutar DCS-a. Sadržaj benzena u reformatu se računa na temelju dinamičkih polinomnih modela

GORIVA 2012/ FUELS 2012

These models consist of the rigorous heat exchanger network calculations and the distillation column calculations. The simulation was the basis of the further benchmark analysis, for example a detailed material and heat balance of the unit were prepared by using it.The examined areas were the followings:

Distillation columns Heaters, furnaces Heat exchanger networks Reactors

The expected saving potential in the examined first two group of unit is more than 50 MUSD.A special working team was nominated to investigate the potentials. The team will review the technology and propose ideas to improve the efficiency or solve the actual item. The proposed ideas will be revised by using simulation tools, if it is possible.

10

Page 11: Referat A/1 - GOMA€¦ · Web viewModeli su ugrađeni u modul za napredne aplikacije unutar DCS-a. Sadržaj benzena u reformatu se računa na temelju dinamičkih polinomnih modela

GORIVA 2012 / FUELS 2012

Referat / Paper A10

otkazano

cancelled

11

Page 12: Referat A/1 - GOMA€¦ · Web viewModeli su ugrađeni u modul za napredne aplikacije unutar DCS-a. Sadržaj benzena u reformatu se računa na temelju dinamičkih polinomnih modela

GORIVA 2012/ FUELS 2012

Referat / Paper A11

otkazano

cancelled

12

Page 13: Referat A/1 - GOMA€¦ · Web viewModeli su ugrađeni u modul za napredne aplikacije unutar DCS-a. Sadržaj benzena u reformatu se računa na temelju dinamičkih polinomnih modela

GORIVA 2012 / FUELS 2012

Referat / Paper A12

otkazano

cancelled

13

Page 14: Referat A/1 - GOMA€¦ · Web viewModeli su ugrađeni u modul za napredne aplikacije unutar DCS-a. Sadržaj benzena u reformatu se računa na temelju dinamičkih polinomnih modela

GORIVA 2012/ FUELS 2012

Referat / Paper A13Ana Vučković, Marko Mužic, Hrvoje Šoprek, Damir Lončar, Davor Mazalin, Roberta GorupINA Industrija nafte d.d., Zagreb, Sektor Rafinerija nafte Sisak

Poboljšanje energetske učinkovitosti smanjenjem sadržaja kisikau dimnim plinovima FCC regeneratora

Improving energy efficiency by reducing oxygen contentin FCC regenerator flue gases

SažetakFluid katalitički kreking (FCC) proces koristi se za konverziju teških destilacijskih frakcija u lakše. Provodi se u prisutnosti katalizatora i jedan je od najvažnijih rafinerijskih procesa. Energetska učinkovitost FCC postrojenja ovisi o procesu regeneracije katalizatora koji se provodi radi očuvanja katalitičke aktivnosti. Katalizator s adsorbiranim koksom šalje se u regenerator gdje dolazi do miješanja deaktiviranog katalizatora s vrućim zrakom i spaljivanja koksa nakon čega se regenerirani katalizator vraća u reaktor. Kako bi se osiguralo potpuno izgaranje u regeneratoru, proces se vodi uz suvišak zraka. Uz preveliki suvišak zraka dolazi do nepotrebne potrošnje visokotlačne pare na turbini potrebne za pogon puhaljke koja upuhuje zrak potreban za izgaranje. Kontinuiranim praćenjem udjela kisika u dimnim plinovima smanjuje se količina zraka koja se šalje u regenerator. Kako bi se osigurao siguran i stabilan proces, potrebno je osim kontinuiranog praćenja kisika pratiti i količinu ugljičnog monoksida u dimnim plinovima. U ovom radu analizirane su uštede postignute ugradnjom analizatora za kontinuirano mjerenje kisika. Kontinuirano praćenje sastava dimnih plinova iz FCC regeneratora uz bolju energetsku učinkovitost procesa povećava raspoloživost postrojenja s obzirom na mogućnost prerade te ima pozitivan utjecaj na okoliš jer se smanjenjem suviška zraka smanjuje emisija dušikovih oksida, buka i toplinsko zagađenje atmosfere. U Rafineriji nafte Sisak u prosincu 2011. godine ugrađena su tri laserska analizatora za kontinuirano praćenje udjela kisika, ugljičnog monoksida i ugljičnog dioksida u dimnim plinovima FCC regeneratora. Uključivanjem u rad analizatora smanjena je potrošnja visokotlačne pare te potrošnja električne energije koja je potrebna za hlađenje visokotlačne pare na izlazu iz turbine.

AbstractThe Fluid Catalytic Cracking (FCC) unit is the key part of a typical high-conversion refinery used for producing gasoline. It cracks large gas oil molecules into smaller ones. Energy efficiency of FCC process depends on catalyst regeneration which is done in order to maintain catalyst activity. The catalyst particles with adsorbed coke are transferred from reaction zone into regeneration zone where the spent catalyst comes in contact with the hot air. After burning the coke, the regenerated catalyst is transfered back into reaction zone. In order to ensure stable combustion and prevent formation of carbon monoxide the process has to be operated with surplus of oxygen. If oxygen surplus is too high, unnecessary amount of high pressure steam has to be used for the air blower’s turbine. With continuous monitoring of oxygen content in flue gases, amount of air for regeneration can be reduced. To ensure safe and stable operation, carbon monoxide content in flue gases should be monitored, along with oxygen content monitoring.In this work the achieved savings by implemented oxygen analyzer are presented. Continuous monitoring of FCC flue gases, in addition to energy savings, also increases output capacity for the same level of fuel consumption and has positive impact to the environment. Due to less amount of air supplied to the regenerator, emissions of nitrogen oxides as well as noise and thermal pollution of atmosphere are reduced. In December, 2011 at Sisak Refinery three laser analyzers were installed for continuous monitoring of oxygen, carbon monoxide and carbon dioxide content in FCC flue gases. After putting analyzers into operation high pressure steam as well as electricity consumption were reduced. Electricity is needed for cooling of high pressure steam after turbine.

14

Page 15: Referat A/1 - GOMA€¦ · Web viewModeli su ugrađeni u modul za napredne aplikacije unutar DCS-a. Sadržaj benzena u reformatu se računa na temelju dinamičkih polinomnih modela

GORIVA 2012 / FUELS 2012

Referat / Paper A14Csaba I. Farkas, István Rabi1MOL Plc., Hungary

Primjena kaskadne strukture organskog Renkinovog ciklusa u naftnoj industriji

Utilization of cascade structure organic Rankine cycle in petroleum industry

SažetakU posljednjih nekoliko godina u naftnoj industriji fokus inovacija usmjeren je na povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje emisije ugljikovog dioksida. Jedan od najtežih inženjerskih izazova je korištenje niskotemperaturnih (<180 °C) procesnih tokova, jer se upravo tu događa najveći gubitak otpadne topline. Instalacija sustava Organskog Rankineovog ciklusa (ORC) na jedinici koja je izvor otpadne topline predstavlja adekvatno rješenje za rukovanje energetskim gubicima te daje "zelenu" električnu energiju u pogonu. Ovaj sustav podrazumijeva iste uređaje kao i u standardnoj parnoj elektrani (bojler/kotao, za ekspanzijski radni uređaj, generator, kondenzator i pumpa). Međutim, u takvom sustavu, radni fluid je organska tvar koja ima niže vrelište od temperature vrenja vode. Uspjeh ove tehnologije dolazi iz njegove primjene kao box modula: može se koristiti sličan ORC sustav, s malim izmjenama za rukovanje različitim izvorima topline. Štoviše, za razliku od konvencionalnog Rankineovog ciklusa, moguća je lokalna, mala proizvodnja električne energije pomoću ove tehnologije. Danas su organski Rankineovi ciklusi komercijalno dostupni čak u području snage MW.Cilj našeg ispitivanja je jedinica koja ima tri tehničke značajke za buduću ORC primjenu: i) mala količina kapljevite sirove nafte zagrijane na 165 ° C, ii) veća količina pare na vrhu kolone zagrijana na 140 ° C, iii) dimni plinovi iz peći zagrijani na 250 ° C. Istražili smo iskoristivost ovih tokova u kaskadnoj strukturi koristeći izopentan kao radni medij. Kaskadna struktura ima dva ciklusa radne tekućine: relativno visoki tlak (12,5 bar) kod primjene visokotemperaturnih struja i relativno niski tlak (5,5 bar) kod primjene niskotemperaturnih struja. Analiza potencijalnih energetskih ušteda napravljena je na temelju pretpostavke stacionarnog protjecanja u procesu i simulacija. Kao rezultat ovog istraživanja došlo se do obećavajućih rezultata u industrijskim razmjerima korištenja kaskadnih ORC struktura. Mogu se vidjeti dimenzije tog sustava, uključujući potrebne dimenzije izmjenjivača topline, izračunate performanse ekspandera, učinkovitost sustava i sl.

AbstractIn the last few years in petroleum industry the focus of innovation has turned to the increase of energy efficiency and the reduction of carbon dioxide emission. One of the most difficult engineering challenge is the utilization of low temperature (<180 °C) process streams although the largest part of waste heat realized in this segment. Installation of Organic Rankine Cycle (ORC) system to the waste heat source unit site is providing an adequate solution for handling of loss energy and yielding “green” electricity for the facility. This system involves the same devices as in a usual steam power plant (a boiler, a work-producing expansion device, a generator, a condenser and a pump). However, for such a system, the working fluid is an organic component having a lower ebullition temperature than water and allowing reduced evaporating temperatures. The success of this technology is coming from its box module application: a similar ORC system can be used, with little modifications for handling various heat sources. Moreover, unlike with conven-tional Rankine cycle, local and small scale power generation is made possible by this technology. Today, Organic Rankine Cycles are commercially available in even the MW power range.The object of our examination is a unit having three technical points for future ORC utilization: i, a small quantity of liquid naphtha side draw with 165 °C temperature; ii, a higher amount of vapor column overhead with 140 °C temperature; iii, a furnace flue gas with 250 °C temperature. We investigated the utilization of these streams in a cascade structure using isopentane as working fluid. Cascade structure has two working fluid cycles: a relatively high pressure (12.5 bar) for the utilization of higher temperature streams and a relatively low pressure (5.5 bar) one for the utilization of lower temperature level streams. Analysis of the saved energy potential was made supported by steady-state process flowsheeting and simulation. As the result of this investigation promising results were brought for the industrial scale utilization of cascade ORC structure. One can see the dimensions of this system including needed area of heat exchangers, calculated expander performance, efficiency of the system etc.

15

Page 16: Referat A/1 - GOMA€¦ · Web viewModeli su ugrađeni u modul za napredne aplikacije unutar DCS-a. Sadržaj benzena u reformatu se računa na temelju dinamičkih polinomnih modela

GORIVA 2012/ FUELS 2012

Referat / Paper A15Antonia Gregov, Marko Mužic, Zlatko Unetić, Martina Brajković, Dejan Malešević, Davor MazalinINA Industrija nafte d.d., Zagreb, Sektor Rafinerija nafte Sisak

Unapređenje mjerne instrumentacije i nadogradnja informacijskog sustava u Rafineriji nafte Sisak

Measurement instrumentation improvement and information system upgradeat Sisak Refinery

SažetakIzrada materijalnih bilanca, odnosno adekvatno materijalno bilanciranje od ključne je važnosti za normalan rad rafinerije. Ono je osnova za planiranje proizvodnje, strateško planiranje i benchmarking te za kontrolu emisija. Materijalno bilanciranje je dio nastojanja kojim se želi osigurati dobro vođenje procesnih postrojenja. U sklopu strategije za unapređenje rafinerijskog materijalnog bilanciranja od velike je važnosti uspostava pouzdanih i točnih mjerenja na spremničkim prostorima i operativnim granicama pojedinih postrojenja te povezivanje prikupljenih podataka u informacijski sustav. U ovom radu su prikazani načini za postizanje navedenog u Rafineriji nafte Sisak. Oni uključuju unapređenja postojećih mjernih uređaja i ugradnju novih kako bi se postiglo dobivanje točnih i pouzdanih podataka. U sklopu nadogradnje rafinerijskog informacijskog sustava implementirat će se novi softveri kojima će se osigurati automatsko prikupljanje podataka na dnevnoj bazi, te usklađivanje rafinerijskog materijalnog bilanciranja. Na ovaj će način korisnici na svim razinama imati stalan i brz pristup bazi podataka, što će omogućiti donošenje dobrih poslovnih odluka.

AbstractAdequate material balancing is essential for normal operation of a refinery. It is the basis for accounting, production-planning, strategic-planning, benchmarking and for the emission control. Material balancing is a part of efforts to guarantee good housekeeping of operating plants. As the part of refinery material balancing upgrade strategy, it is essential to establish reliable and accurate primary measurements at tank farms and battery limits of units and direct loading of collected data into information system. In this work, the ways to achieve this at Sisak Refinery are presented. They include improvement of existing measurement meters and installation of new ones in order to be able to attain accurate and reliable data. Refinery information system upgrade will be carried out by implementation of new softwares in order to provide a daily, automatic data collection, and re-conciliated refinery material balance. Implementation of these improvements will provide continuous and instant access to real time and historical data and enable well-informed intelligent business decisions to users at all levels of the company.

16

Page 17: Referat A/1 - GOMA€¦ · Web viewModeli su ugrađeni u modul za napredne aplikacije unutar DCS-a. Sadržaj benzena u reformatu se računa na temelju dinamičkih polinomnih modela

GORIVA 2012 / FUELS 2012

Referat / Paper A16Zoran Grgić, Romano KarlovićINA Industrija nafte d.d., Rafinerija nafte Rijeka

Modeliranje procesnih tokova nužnih za materijalno i energetsko bilanciranje procesnih postrojenja Rafinerije nafte Rijeka

Modelling of process flows required for material and energy balancing of process plants at Rijeka Refinery

SažetakKvaliteta procesnih podataka u kemijskim/petrokemijskim industrijama značajno utječe na učinkovitost i dobit koja se ostvaruje uz pomoć korištenja različitog softvera za praćenje procesa, online optimizaciju i upravljanje. No, nažalost, mjerenja koja se obave u postrojenju često sadrže pogreške zbog kojih procesni modeli za optimizaciju i upravljanje postaju nevažeći. U modernim rafinerijama, stotine ili čak tisuće varijabli - kao što su protoci, temperature, tlakovi, razine – rutinski se mjere i automatski spremaju, da bi se na osnovi tih mjerenja moglo upravljati procesima, da bi se te procese moglo optimizirati ili da bi se mogla izvršiti procjena ekonomske isplativosti. Moderna računala i sustavi za prikupljanje podataka olakšavaju prikupljanje i obradu velike količine podataka, a često su to uzorci podataka s frekvencijom reda minute ili čak sekunde. Uporaba računala omogućila je prikupljanje informacija u češćim vremenskim intervalima, dakle na većoj frekvenciji, te je također došlo do eliminacije pogrešaka koje su nastajale kod ručnog prikupljanja informacija. To je dovelo do velikog poboljšanja u točnosti i valjanosti procesnih podataka. Ta povećana količina informacija može se iskoristiti za daljnja poboljšanja točnosti i dosljednosti podataka kroz sustavne provjere i obradu podataka. Rad će prezentirati metode materijalnog i energetskog bilanciranja koje pripadaju prvoj uspješnoj upotrebi računala u kemijskoj/petrokemijskoj industriji, a predmet su i današnjeg interesa zbog sve većih potreba za uštedama energije. Uravnoteženje mase i energije postaje standardna značajka postrojenja koja jamči dobro upravljanje procesnim postrojenjima. Procesna postrojenja često predstavljaju složene međusobno povezane sustave, te se na taj način ostvaruje najučinkovitije funkcioniranje. Automatska računalna analiza i sinteza odnosa u uravnoteženju među stotinama ili tisućama tokova procesa zahtijeva sustavni pristup uzimajući u obzir sve moguće situacije koje se mogu pojaviti u praksi. Usklađivanje podataka (eng. data reconciliation) i otkrivanje grubih pogrešaka (eng. gross error detection) su metode uz pomoć kojih se poboljšava točnost podataka u postrojenju, te se na taj način zadovoljava model postrojenja i ostvaruje veći profit. U praktičnom dijelu rada će se prezentirati izrađeni modeli postrojenja u Rafineriji nafte Rijeka u sklopu REFIS projekta koji će se koristiti za materijalno i energentsko bilanciranje.

AbstractThe quality of process data in chemical / petrochemical industries has a significant effect on the efficiency and actual profit and has been realized by using different software process monitoring, optimization and online management. But, unfortunately, the measurements that have been performed at the plant often contain errors which cause that process models for optimization and management become invalid. In modern refineries, hundreds or even thousands of variables - such as flows, temperatures, pressures, levels - are routinely measured and saved automatically, so that based on these measurements the processes can be conducted, in order to optimize them or to be able to assess their economic feasibility. Modern computers and other systems for data collection facilitate collecting and processing large amounts of data, whereas often these samples of data display a frequency of order of minutes or even seconds. The use of computers has enabled the gathering of information more frequently, whereat eliminating errors that were occurring during the manual collection of information. This has greatly improved the accuracy and validity of the process data. The increased amount of information can be used to further improve the accuracy and consistency of data through a systematic review and data processing. The paper will present methods of material and energy balancing, which present one of the first successful uses of computers in the chemical / petrochemical industry and are interesting currently due to the increasing need for energy savings. Balancing of mass and energy is becoming a standard plant

17

Page 18: Referat A/1 - GOMA€¦ · Web viewModeli su ugrađeni u modul za napredne aplikacije unutar DCS-a. Sadržaj benzena u reformatu se računa na temelju dinamičkih polinomnih modela

GORIVA 2012/ FUELS 2012

feature that guarantees good governance of process plants. Process plants are often complex interconnected systems, so that in this manner the most effective functioning has been achieved. Automatic computer analysis and balanced synthesis of relations among the hundreds or thousands of process flows requires a systematic approach taking into account all possible situations that may arise in practice. Reconciliation of data and gross error detection are methods to be used to improve the accuracy of plant data, thus match the plant model and increase profit. In the practical part of the paper the drown models of Rijeka Refinery within the REFIS project will be presented which will be also used for material and energy balances.

18

Page 19: Referat A/1 - GOMA€¦ · Web viewModeli su ugrađeni u modul za napredne aplikacije unutar DCS-a. Sadržaj benzena u reformatu se računa na temelju dinamičkih polinomnih modela

GORIVA 2012 / FUELS 2012

Referat / Paper A17Nenad Bolf, Ivan Mohler, Željka Ujević AndrijićFakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

Nadziranje i dijagnostika rafinerijskih procesa

Refinery processes monitoring and diagnostic

SažetakU rafinerijskim postrojenjima veliki broj procesnih varijabla potrebno je održavati unutar definiranih granica kako bi postrojenja radila zadovoljavajuće. Izlazak ključnih varijabla izvan zadanih granica može imati značajne posljedice na sigurnost, okolinu, kvalitetu proizvoda i profitabilnost. Nepoželjne situacije mogu se javiti zbog niza razloga kao što su problemi s opremom i instrumentacijom te neuobičajeni poremećaji. Izvanredne situacije mogu dovesti do ozbiljnih posljedica, pa čak i do prekida rada postrojenja.Nadziranje i dijagnostika procesa imaju ključnu ulogu u osiguranju da postrojenje zadovoljava radne zadatke. Ciljevi su im rutinsko praćenje procesa, otkrivanje i dijagnoza kvarova te preventivno nadgledanje. Nadziranje procesa nužno je i za siguran i ekonomičan rad postrojenja i za zadovoljavanje standarda zaštite okoliša. Procesne varijable se tradicionalno nadziru metodama praćenja granica varijabla i analizom djelovanja procesa. Statističko vođenje procesa temelji se na kontrolnim grafovima, a koristi se za praćenje kvalitete proizvoda i slične primjene gdje su periodi uzorkovanja dovoljno dugački u odnosu na dinamiku procesa. U novije vrijeme sustavi za vođenje procesa postaju ključna komponenata za cjelokupni nadzor postrojenja. Viševeličinske metode, kao što su parcijalna analiza komponenata (PCA) i parcijalni najmanji kvadrati (PLS), omogućavaju bitna poboljšanja nad tradicionalnim univarijantnim metodama u slučajevima kad su mjerene varijable visoko korelirane. Softverski senzori koriste se, također, za validaciju senzora, otkrivanje kvarova i praćenje stanja procesa.

AbstractLarge numbers of process variables must be maintained within specified limits in order to keep plant operateing properly. Departure of key variables beyond these limits can have significant consequences for plant safety, the environment, a product quality and plant profitability. Undesirable process operation can occur for a variety of reasons, including equipment problems, instrumentation malfunctions and unusual disturbances. Severe abnormal situations can have serious consequences such as even forcing a plant to shutdown. Process monitoring plays a key role in ensuring that the plant performance satisfies the operating objectivities. General objectives of process monitoring are routine monitoring, detection, diagnosis and preventive monitoring. Process monitoring is essential to ensure that plants operate safely and economically while meeting environmental standards. Process variables are monitored by fallowing the variable limits and process efficiency analysis. Techniques based on control charts are monitoring techniques widely used for product quality control and other applications where the sampling periods are long relative to process settling times.In recent years, control system performance monitoring has also been recognized as a key component of the overall monitoring activity. Multivariate monitoring techniques such as PCA and PLS can offer significant improvements over these traditional univariate methods when the measured variables are highly correlated. Furthermore, soft sensors are used for sensor validation, fault detection and process supervision.

19

Page 20: Referat A/1 - GOMA€¦ · Web viewModeli su ugrađeni u modul za napredne aplikacije unutar DCS-a. Sadržaj benzena u reformatu se računa na temelju dinamičkih polinomnih modela

GORIVA 2012/ FUELS 2012

Referat / Paper A18Ivan Šarlija, Boris ŽeželjINA Industrija nafte d.d., Rafinerija nafte Rijeka

Uspostava sustava upravljanja alarmima u Rafineriji nafte Rijeka

Establishing a management system of alarms at the Rijeka Refinery

SažetakRazvoj modernih tehnologija te sve veća potreba za primjenom modernih kontrolno-nadzornih sustava u području proizvodnje i prerade nafte i njezinih derivata gdje se kao posebna ističe potreba za visokom razinom sigurnosti i stabilnosti rada, nesumnjivo je utjecao na razvoj posve novog područja pod nazivom Upravljanje alarmima (Alarm Management). Vodeće svjetske kompanije u području naftnog poslovanja sve veći značaj pridaju ovom području kao značajnom faktoru sigurnosti i pouzdanosti rada modernih postrojenja. Glavni zadatak procesa upravljanja alarmima je spriječiti neželjene ispade procesnih postrojenja, koji u nekim slučajevima imaju i katastrofalne posledice. Osnovna namjena je zapravo pravodobno ukazivanje i omogućavanje reakcije operaterskom osoblju na ozbiljan problem u procesu. Upravljanje alarmima s puštanjem sustava/postrojenja u rad postaje aktivan čimbenik njegovog redovnog praćenja i održavanja, a ujedno ima ulogu podizanja kvalitete upravljanja proizvodnim procesom. Upravljanje alarmima podrazumijeva svakodnevnu analizu generiranih alarma, praćenje i analizu broja mjernih alarmnih točaka koje su izazvale neki alarm, njihov tip i prioritet (emergency, high, medium, low) i ukupan broj događaja koji su posljedica njihove pojave. Sve prethodno navedeno zapravo predstavlja analizu i kontinuirano praćenje kvalitete upravljanja procesom.S druge strane, vrlo važan zadatak, i također jedan od prioriteta, jest smanjenje broja takozvanih „dosadnih“ alarma koji se ispisuju na zaslonu operatorske konzole budući da se oni javljaju učestalo i zahtijevaju potvrdu operatera svaki put kada se pojave i, što je još bitnije, često znaju skrenuti pažnju s nekog drugog, možda u tom trenutku bitnijeg alarma koji zahtijeva promptnu akciju operatera na koji je neophodno djelovati pravodobno kako se ne bi dovela u pitanje sigurnost i stabilnost procesa. Budući da je jedna od glavnih uloga sustava za upravljanje alarmima smanjiti broj alarma koji se javljaju tijekom procesa rada (tijekom radnog sata, dana, mjeseca, godine), s ciljem omogućavanja operateru prioritetne i pravodobne reakcije u svakom trenutku, i da je u pitanju svakodnevna analiza, primjenjuje se kalkulacija koja je jednostavna za praćenje i usporedbu. U skladu s tim, postavlja se izazov kako zadovoljiti međunarodne standarde (EEMUA 191, ISA S18.02 and NAMUR NA102) kojih ćemo nesumnjivo biti obvezni pridržavati se budući da se proces integracije Europskoj uniji za Republiku Hrvatsku pa tako i za INA d.d. kao važan privredni subjekt primiče svakim danom sve bliže i bliže. Kao primjer, isti međunarodni standardi propisuju da operater smije primiti maksimum jedan alarm u minuti i prosječno 300 po konzolnoj stanici u radnom danu kako bi se smatralo da efikasno upravlja postrojenjem jer se u protivnom smatra da se zapravo bavi alarmima, a ne proizvodnim procesom. U Rafineriji nafte Rijeka je pokrenuta analiza alarma na recentno izgrađenom kompleksu postrojenja (HCU, SRU, HGU) te će sami rezultati i preporuke za uspostavom kontinuiranog procesa i sustava za upravljanje alarmima biti prezentirani u okviru ovog rada. Kao potencijalne poslovne koristi od implementacije ovakvog sustava, navode se unapređenje sigurnosti, smanjenje broja ispada postrojenja, smanjenje mogućnosti oštećenja procesne opreme tijekom izvanrednih situacija, minimiziranje potencijalno štetnih utjecaja na okoliš, poboljšanje operativne učinkovitosti kroz identificiranje mogućnosti za automatizaciju, itd.

AbstractThe development of modern technologies and the increasing need for the application of modern controlling and monitoring systems for the production and processing of oil and its derivatives, where a special emphasis is given to the high level of work security and stability, has undoubtedly influenced the development of an entirely new field called Alarm Management. The world's leading companies in the petroleum field pay more and more attention to this area as an important factor of security and reliability of modern plants. The main task of the Alarm Management process is to prevent unwanted outbursts of processing plants, which in some cases have even disastrous

20

Page 21: Referat A/1 - GOMA€¦ · Web viewModeli su ugrađeni u modul za napredne aplikacije unutar DCS-a. Sadržaj benzena u reformatu se računa na temelju dinamičkih polinomnih modela

GORIVA 2012 / FUELS 2012

consequences. Actually, the basic purpose is timely indication and enabling the operator staff reaction to a serious problem in the process. After the release of system / plant into work the Alarm Management becomes an active factor in its regular monitoring and maintenance, and also has the role of improving the quality of management of the production process. Alarm Management includes daily analysis of generated alarms, monitoring and analysis of the number of measuring alarming points that caused some alarm, their type and priority (emergency, high, medium, low) and the total number of events that are a consequence of their occurrence. All the above mentioned actually presents an analysis and continuous monitoring of the quality control process.On the other hand, a very important task, and also one of the priorities is to reduce the number of so-called "annoying" alarms since they occur frequently on the operator console and require confirmation by the operator each time they appear. What is even more important, they often deflect attention from some other, maybe much more important alarm that requires prompt action of operator in order not to endanger the safety and stability of the process. Since one of the main roles of the Alarm Management is to reduce the number of alarms that occur during the operation (during working hours, day, month, year), so as to ensure the operator right response at all circumstances, regarding everyday analysis, a calculation simple to follow and compare has been applied. Accordingly, there is a challenge to meet international standards (where the error 191, ISA S18.02 and NAMUR NA102) which the Republic of Croatia will undoubtedly be required to hold-up within the integration process to the European Union, including the INA as an important economic entity, as well. As an example, the same international standards stipulate that the operator may receive a maximum one alarm per minute and an average of 300 per station during the working day in order to be considered to effectively manage the facility, otherwise would be considered to deal with alarms instead with the manufacturing process. At Rijeka Refinery the analysis of alarms at a recently built complex of installations (HCU, SRU, CMA) was launched and these results and recommendations for establishing of a continuous process and system for Alarm Management will be presented in this paper. As a potential benefits of implementing such a system are discussed: safety improvement, reducing the number of plant outages, reducing the possibility of damaging the process equipment during emergencies, minimizing the potentially harmful effects on the environment, improvement of operational efficiency by identifying opportunities for automation, etc.

21

Page 22: Referat A/1 - GOMA€¦ · Web viewModeli su ugrađeni u modul za napredne aplikacije unutar DCS-a. Sadržaj benzena u reformatu se računa na temelju dinamičkih polinomnih modela

GORIVA 2012/ FUELS 2012

Referat / Paper A19Boris ČavrakINA Industrija nafte, d.d., Zagreb

Povijest i perspektive upravljanja sigurnošću procesa (PSM) u naftnoj industriji

History and perspectives of process safety management (PSM) in O&G industry

SažetakPSM sustav usmjeren je na sprječavanje velikih nesreća u procesima kemijske industrije koje mogu zadesiti tvorničko osoblje, stanovnike u okolini pogona, okoliš ili mogu kao posljedicu imati velike materijalne gubitke ili čak prekid proizvodnje. PSM sustav podrazumijeva kontrolu procesa koji uključuju opasne tvari na način da se opasnosti identificiraju, razumiju i kontroliraju tako da se spriječe ozljede na radu i druge nesreće. Sustav upravljanja sigurnošću procesa (PSM) se izvorno temelji na US OSHA 29CFR1919.119 standardu i sastoji se od četrnaest ključnih elemenata: Tehnologija – procesna tehnologija, analiza procesnih opasnosti, operativni postupci i upute za rad na siguran način, upravljanje promjenama u tehnologiji; Osoblje – osposobljenost osoblja i kompetentnost, osposobljenost vanjskih izvođača radova i kompetentnost, upravljanje promjenama vezanim za osoblje, istraživanje incidenata i komunikacija, planiranje i način reagiranja u hitnim situacijama, nadzor; Postrojenja – osiguranje kvalitete, mehanička cjelovitost, sigurnosna provjera prije puštanja u rad, upravljanje modifikacijama postrojenja. Rad će prikazati povijest i perspektive PSM sustava u naftnoj industriji te sličnosti između US OSHA PSM sa US EPA RMP (40CFR68) i EU Seveso smjernicom (96/82/EC).

AbstractPSM system is directed toward preventing serious, process-related chemical incidents that might affect plant personnel, off-site communities, or the environment, or result in significant loss of property or business. It involves the application of systems and controls to processes connected with hazard substances in a way that hazards are identified, understood, and controlled so that process-related injuries and incidents are prevented. The PSM management system, based originally on US OSHA 29CFR1919.119 standard, consists of the fourteen key elements: Technology - Process technology, Process hazards analysis, Operating procedures and safe work practices, Management of change - technology; Personnel - Personnel training and performance, Contractor safety and performance, Management of change - personnel, Incident investigation and communication, Emergency planning and response, Auditing; Facilities -Quality assurance, Mechanical integrity, Pre-start-up safety review, Management of “subtle” changes.Paper will present history and perspectives of PSM in O&G Industry and similarities of US OSHA PSM with US EPA RMP (40CFR68) and EU Seveso Directive (96/82/EC).

22

Page 23: Referat A/1 - GOMA€¦ · Web viewModeli su ugrađeni u modul za napredne aplikacije unutar DCS-a. Sadržaj benzena u reformatu se računa na temelju dinamičkih polinomnih modela

GORIVA 2012 / FUELS 2012

Referat / Paper A20György Isaák, György Bohács, Antal Krójer, Tibor NagyMOL Plc., Hungary

Unapređenje upravljanja procesima rafinerijske korozije u MOL grupi

Upgrading refinery corrosion management in MOL Group

SažetakUz kupnju sirove nafte trošak održavanja je drugi glavni čimbenik rafinerijskih operativnih troškova, te je time i njegov utjecaj na profitabilnost rafinerijskih marži vrlo visok. Prema sveobuhvatnoj anketi provedenoj u SAD-u, procjenjuje se da je oko 40% rafinerijskih troškova održavanja povezano s kvarovima uzrokovanim korozijom. Ona je također pokazala da se 10 do 40% troškova uzrokovanih korozijom (ovisno o vrsti industrije) može izbjeći ako se primjenjuju odgovarajući sustavi za upravljanje korozijom. Štoviše, neizravni troškovi korozije zbog neplanskih zaustavljanja proizvodnje i zagađivanja okoliša mogu biti čak za red veličine veći od izravnih troškova. Kvarovi uzrokovani korozijom ne samo da povećavaju izravne troškove održavanja i neizravne troškove, već su povezani s visokim rizikom od nesreća čija učestalost i ozbiljnost rastu u cijelom svijetu. U Rafinerijama MOL grupe smo shvatili da se ambiciozni ciljevi glede ostvarene dobiti ne mogu postići bez značajnih ulaganja u postrojenja, usredotočenosti na prevenciju i značajnog smanjenja učestalosti kvarova zbog korozije. Upravljačke strukture u rafinerijama pokrenule su 3A inicijativu (Anti-Corrosion Application and Actions, protukorozijska primjena i aktivnosti), a ustanovljen je i tim za koroziju sa sljedećim zadacima:

1. Postavljanje učinkovite organizacijske strukture za upravljanje korozijom za sve rafinerije MOL grupe.

2. Potpora rada službe Održavanja prema ujednačenim izvješćima o kvarovima zbog korozije, sastavljanje središnje baze podataka o koroziji te primjena naprednih tehnika praćenja i nadzora korozije.

3. Razrada metodologije za izračun stvarnih troškova radi sprječavanja i ublažavanja korozije.4. Širenje informacija o koroziji i najboljoj rafinerijskoj praksi, podizanje razine znanja i

predanosti zaposlenika obukom i obrazovanjem.Navedeni strateški ciljevi su raščlanjeni unutar kratkoročnih i srednjoročnih planova i razvojnih projekata u skladu sa stvarnim stanjem korozije u pojedinoj rafineriji. Očekuje se da će nakon uspješne provedbe navedenih projekata kvarovi uzrokovani korozijom, i s tim povezani troškovi održavanja i rizik od nesreća biti minimizirani uz povećanje profita rafinerija.U ovoj prezentaciji navedeni pristup je posebno usmjeren na aktivnosti koje su provedene u Rafineriji Dunav.

AbstractBeside purchasing crude oil maintenance cost is the second major element of refinery operational expenditures and hence its influence on refinery profit margins is very high. According to a comprehensive US survey it is estimated that about 40% of refinery maintenance costs are in association with corrosion caused failures. It is also indicated that 10 - 40% of the corrosion costs (according to the type of industry) can be avoided with operating appropriate corrosion management systems. Moreover, indirect costs of corrosion (Loss of Gross Margin – LGM) due to unscheduled unit shutdowns and environmental pollution can be even one magnitude higher then direct costs. Corrosion failures not only increase direct maintenance costs and indirect costs but are associated with high risk of accidents the frequency and severity of which has an increasing tendency worldwide. It was realized that the ambitious profit goals of MOL Group Refining cannot be accomplished without maintaining high asset availability by focusing on prevention and significantly reducing the frequency of corrosion failures. Refining management launched the 3A (Anti-corrosion Application and Actions) initiative and a Corrosion Team wasestablished with the following tasks:

1. Setting up effective corrosion management organizational structure for all MOL Group refineries.

23

Page 24: Referat A/1 - GOMA€¦ · Web viewModeli su ugrađeni u modul za napredne aplikacije unutar DCS-a. Sadržaj benzena u reformatu se računa na temelju dinamičkih polinomnih modela

GORIVA 2012/ FUELS 2012

2. Supporting work of Maintenance by unified corrosion failure reporting, compiling central corrosion database and applying advanced corrosion monitoring and inspection techniques.

3. Elaborating methodology for calculation of valid costs of corrosion prevention and mitigation.4. Dissemination of corrosion information and refinery best practices, raising knowledge level

and commitment of employees by regular training and education.The above strategic goals have been broken down in short and medium term action plans and development projects according to the actual corrosion management status of each refinery. It is expected that after successful execution of the above projects corrosion caused failures as well as associated maintenance costs and risk of accidents could be minimized with increase in profitability of refining.In this presentation the above mentioned approach is highlighted focusing on the actions performed at Danube Refinery.

24

Page 25: Referat A/1 - GOMA€¦ · Web viewModeli su ugrađeni u modul za napredne aplikacije unutar DCS-a. Sadržaj benzena u reformatu se računa na temelju dinamičkih polinomnih modela

GORIVA 2012 / FUELS 2012

Referat / Paper A21Jelena MiletićINA Industrija nafte d.d., Zagreb, Sektor Rafinerija nafte Sisak

Utjecaj korozije na procesnu opremu, zračne i vodene hladnjake FCC postrojenja

The corrosion influence on the process equipment, air and water coolersof the FCC plant

SažetakProblemi održavanja opreme i postrojenja Rafinerije nafte Sisak su kompleksne naravi, budući da učinkovito održavanje treba jamčiti njihovu pouzdanost i raspoloživost. Korozija je jedan od velikih problema degradacije materijala od kojih je načinjena oprema i podrazumijeva proces razaranja konstrukcijskih metala podvrgnutih djelovanju određenih fizikalno-kemijskih procesa sa sredinom u kojoj se nalazi te nanosi ogromnu financijsku štetu. S korozijom je u uskoj vezi i proces stvaranja taloga. Da bi izbjegli oštećenje procesne opreme nastalo djelovanjem korozije i taloga, potrebno je preventivno djelovati u suzbijanju korozijskih procesa i stvaranju taloga. Na pogonu postrojenja FCC-a (fluid katalitički kreking) uočena je naročito prisutna korozija na vršnom dijelu frakcionatora i u vodovima vršnih produkata frakcionatora koji prolaze zračnim i vodenim hladnjacima. Učestala zamjena opreme, začepljenost, nedovoljan prijenos topline, odnosno potrebne procesne izlazne temperature vodenog hladnjaka ukazale su na potrebu detaljne analize i pronalaženja rješenja u suzbijanju problema.U okviru rada razmotrit će se uzroci nastanka problema, te kako mediji vršnog dijela frakcionatora FCC benzina utječu na procesnu opremu, te mogućnost optimiranja sustava kako bi se poboljšala raspoloživosti opreme.

AbstractEquipment and plant maintenance problems at Sisak Refinery are complex in their nature, since the effective maintenance need to ensure reliability and availability of the equipment. Corrosion is one of the major problems related to the equipment material degradation, process which implies the destruction of metal constructions subjected to certain surrounding physical and chemical processes and causes enormous financial losses. Corrosion is closely related to the fouling andformation of deposits.In order to prevent process equipment damage induced by the corrosion and the fouling, preventive action should be taken to suppress corrosion processes and deposits formation. On the FCC (Fluid Catalytic Cracking) plant corrosion is particularly severe on the top of a fractionator column and in overhead products pipeline that pass air and water coolers. Frequent replacement of equipment, blockage, heat transfer deficiency and required outlet process temperature of the water cooler indicated the need for detailed analysis and finding solutions to solve problems.In this work will be presented analysis of problems occurrence and in which way fractionate overhead products of FCC effect on the processing process equipment and the possibility of system optimization in order to improve the availability of equipment.

25

Page 26: Referat A/1 - GOMA€¦ · Web viewModeli su ugrađeni u modul za napredne aplikacije unutar DCS-a. Sadržaj benzena u reformatu se računa na temelju dinamičkih polinomnih modela

GORIVA 2012/ FUELS 2012

Referat / Paper B1Štefica ČelapINA Industrija nafte d.d., Rafinerija nafte Rijeka

Povećanje sigurnosnih standarda proizvodnje goriva primjenomnovog analizatora sumporovodika

Increase of safety standards of production of fuel usinga new hydrogen sulfide analyzer

SažetakIspitivanje sirovine, poluproizvoda i komercijalnih goriva na sadržaj sumporovodika omogućava kritičnu sigurnosnu procjenu kod skladištenja, prijevoza, prerade i otpreme. Sumporovodik je jako otrovan, zapaljiv i korozivan plin, te stoga predstavlja veliku opasnost za ljude i za sve procesne jedinice, spremnike i transportna sredstva. U primjenu je stoga stavljen novi uređaj, koji određuje potencijalni sadržaj sumporovodika koji može biti oslobođen iz goriva. Zbog rizika koji predstavlja sadržaj sumporovodika u brodskim gorivima i industriji, obvezno mjerenje sumporovodika ušlo je u specifikaciju i INA normu za loživa ulja. Neki tereti brodskih goriva mogu biti bezopasni kada se ukrcavaju, ali se tijekom prijevoza razviju i nastanu opasne količine sumporovodika u parnom prostoru. Sumporovodik se može nakupljati dužim stajanjem, porastom temperature, potresanjem, bio/kemijskom razgradnjom i drugim čimbenicima kojima je gorivo izloženo.Analiza na novom analizatoru je brza, jeftina, pouzdana i ekološki prihvatljiva. Dosadašnje tehnike određivanja sumporovodika u brodskim gorivima, bile su dugotrajne – analize su trajale 2-3 sata, što je moglo izazvati velike troškove, zbog odgode otpreme. Novi analizator primjenjuje naprednu tehnologiju ugrađenih senzora, koji uklanjaju subjektivne utjecaje u provedbi analize i omogućuju pouzdana, brza i precizna mjerenja. Nisu potrebne skupe i štetne kemikalije niti priprema uzorka. Postupak predviđa odvagu 5 ml uzorka goriva s odgovarajućim otapalom, koji se zatim zagrijavaju na 60 oC, radi maksimalne topljivosti i optimiranja oslobađanja sumporovodika. Uzorak se pročišćava zrakom konstantnog protoka, a oslobođeni sumporovodik prolazi preko selektivnog senzora. Izlazni signal sa senzora se integrira, a sadržaj sumporovodika u gorivu izračunava u mg/kg. Mjerno područje uređaja je 0-250 mg/kg, a vrijeme trajanja analize oko 15 min.

AbstractTesting of raw materials, semi-products and commercial fuels regarding hydrogen sulfide content enables the critical security assessment of storage, transportation, processing and shipment. Hydrogen sulfide is a highly toxic, flammable and corrosive gas, and thus represents a major threat to humans and for all process units, tanks and vehicles. A new device, which determines the potential content of hydrogen sulfide that can be released from the fuel, has been started up. Due to the risk caused by hydrogen sulfide contained in marine fuels and industry, its measurement is mandatory and has become part of the INA specification and standard for fuel oil. Some cargo ship fuels can be harmless during loading, but during the transportation dangerous amounts of hydrogen sulfide in the vapor space can develop. Hydrogen sulfide can accumulate during storage time, due to the temperature increase, shake, bio / chemical decomposition and other factors to which the fuel is exposed.Analysis performed on the new analyzer is fast, inexpensive, reliable, and environmentally friendly. Previous techniques for determining of content of hydrogen sulfide in marine fuel were longlasting - analysis lasted 2-3 hours, which could have resulted in high costs due to shipping delays. New analyzer applies the advanced technology of embedded sensors, which eliminate subjective influences on the implementation of the analysis and provide reliable, fast and accurate measurements. There is no need for expensive and harmful chemicals or sample preparation. According to the procedure of 5 ml of fuel sample with a suitable solvent is taken and heated up to 60 °C afterwards, for a maximum solubility and optimization of hydrogen evolution. The sample is purified in a constant air flow, while free sulfide passes through selective sensors. The output signal from the sensor has been integrated, and the hydrogen sulfide content of the fuel is calculated in mg / kg. The measuring range of the device is 0-250 mg / kg, and the duration of the analysis is about 15 minutes.

26

Page 27: Referat A/1 - GOMA€¦ · Web viewModeli su ugrađeni u modul za napredne aplikacije unutar DCS-a. Sadržaj benzena u reformatu se računa na temelju dinamičkih polinomnih modela

GORIVA 2012 / FUELS 2012

Referat / Paper B2Mateja Djetelić, Ana Vuković, Ivan Boras, Ana ŠkrobicaINA Industrija nafte d.d., Zagreb, Sektor Rafinerija nafte Sisak

Karakteristike platinskog katalizatora za reakcije izomerizacije i određivanje niskih koncentracija arsena u lakom benzinu GFAAS tehnikom

Characteristics of the platinum base catalyst for isomerisation reactions and determination of low aresenic concentrations in light naphtha by GFAAS

SažetakU siječnju 2012. godine u INA Rafineriji nafte Sisak pušteno je u rad novo postrojenje za izomerizaciju lakog benzina. Osnovu postrojenja čine reaktori koji su napunjeni platinskim katalizatorom. Glavni otrovi platinskih katalizatora su već u malim količinama voda, sumpor, oksigenati i dušik. Međutim, negativni učinak na aktivnost katalizatora imaju i metali. Arsen, kao jedan od metalnih otrova, štetan je već u ppb (maseni) količinama te ga je potrebno precizno detektirati kako bi se skupi platinski katalizator mogao pravodobno zaštiti.U radu će biti prikazan postupak validacije metode za određivanje niskih koncentracija arsena u benzinu (red veličine μg/l) grafitnom tehnikom (GFAAS). GFAAS tehnika je pogodna za određivanje tragova metala u frakcijama nafte i naftnim produktima i dobra je alternativa relativno skupoj spektrometriji masa induktivno spregnute plazme (ICP-MS). Uzorak je stabiliziran miješanjem propisanih volumena uzorka s propan-1-olom i vodenom otopinom nitratne kiseline, pri čemu nastaje stabilna mikroemulzija (jedna faza). Kao modifikator je korištena otopina Pd(NO2)2. Zbog minimalne pripreme uzorka smanjena je mogućnost gubitaka i kontaminacije, koji su mogući kod različitih priprema uzorka poput ekstrakcije, spaljivanja i kemijske mineralizacije. S obzirom na mali faktor razrjeđenja, priprema uzorka ne smanjuje značajno granicu detekcije. Validacija metode uključivat će robusnost metode, iskorištenje, preciznost, granicu detekcije i granicu kvantifikacije. Na temelju validacijskih kriterija procijenit će se mjerna nesigurnost analitičkih rezultata.

AbstractIn January 2012 the new light naphtha Isomerization unit was started up at the INA Sisak Refinery. The main part of the unit is the reactor section containing 2 reactors loaded with platinum base catalyst. Even small amount of water, sulfur, oxygenates and/or nitrogen is poison for the catalyst. In addition, the catalyst activity is also negatively affected by metals. Arsenic, one of the metal poisons, decreases the catalyst activity if it is present even in ppbw quantity. Therefore, it’s crucial to detect it precisely in order to protect the expensive platinum based catalyst in time. A procedure for determination of arsenic in gasoline at μg/l levels by graphite furnace atomic absorption spectrometry (GFAAS) is proposed. GFAAS is a good alternative for the determination of trace metals in petroleum fractions and distillates to relatively expensive ICP-MS. Sample stabilization was achieved by mixing appropriate volumes of the sample, propan-1-ol and nitric acid aqueous solution. This mixture resulted in one-phase medium (microemulsion), which was indefinitely stable. Pd(NO2)2 solution was used as modifier. The advantage of this method is the minimal sample pretreatment, thus avoiding problems related to contamination and losses which may occur during diverse sample pretreatments such as extraction, combustion and chemical mineralization. Moreover, dilution factor is small, avoiding prohibitive impoverishment of the overall limit of detection. Validation of the method will include robustness, recovery, precision, limit of detection and limit of quantification. Based on the validation criteria, uncertainty of the analytical result will be estimated.

27

Page 28: Referat A/1 - GOMA€¦ · Web viewModeli su ugrađeni u modul za napredne aplikacije unutar DCS-a. Sadržaj benzena u reformatu se računa na temelju dinamičkih polinomnih modela

GORIVA 2012/ FUELS 2012

Referat / Paper B3Romano Karlović, Ivan ŠarlijaINA Industrija nafte d.d., Rafinerija nafte Rijeka

Razvoj i primjena softverskog senzora za procjenu sadržaja benzena u reformatu

Development and application of software sensor for the assessment of benzene content in reformate

SažetakU rafinerijskim postrojenjima radi ograničenja sadržaja benzena u gorivima neophodno je kontinuirano pratiti sadržaj benzena u lakom i teškom reformatu. Kako je procesni analizator koji procjenjuje sadržaj benzena često u kvaru, razvijeni su modeli softverskih senzora za kontinuiranu procjenu sadržaja benzena u reformatu. Softverski senzori razvijeni su primjenom viševeličinskih linearnih i nelinearnih metoda identifikacije procesa. Razvijeni su linearni dinamički modeli FIR, ARX, OE, ARMAX, BJ te nelinearni NFIR, NARX i Hammerstein-Wiener (HW) modeli. Za pronalaženje najbolje strukture dinamičkih modela primijenjene su metode globalnog optimiranja kao što su genetički algoritmi te metoda pretraživanja uzorkom (engl. Pattern search) čime su nadograđene i poboljšane postojeće metode razvoja modela softverskih senzora. Razvijeni modeli pokazali su zadovoljavajuću točnost pri usporedbi s rezultatima s postrojenja na skupu podataka za vrednovanje modela te se mogu primijeniti na postrojenju frakcionacije reformata za kontinuiranu procjenu sadržaja benzena u reformatu. U ovoj fazi su na postrojenju implementirani po jedan FIR te jedan OE model za procjenu sadržaja benzena u lakom reformatu. Modeli su implementirani u modulu za napredne aplikacije unutar DCS sustava za vođenje. Izvedba je provedena pomoću CL programa u kojem se izračunava vrijednost sadržaja benzena prema polinomu iz modela te se pohranjuje u PHD bazi.

AbstractAt refinery plants, it is necessary to continuously monitor the content of benzene in light and heavy reformate in order to limit the benzene content in fuels. Since the process analyzer that assesses benzene content is often broken-down, models of software sensors for continuous assessment of benzene content in reformate were developed. Software sensors have been developed by using multidimensional linear and nonlinear methods of the process identification. Linear dynamic models FIR, ARX, OE, ARMAX, BJ and the nonlinear NFIR, NARX and Hammerstein-Wiener (HW) models have been developed. For finding the best structure of dynamic models global optimization methods such as genetic algorithms and pattern search methods (Engl. Pattern search) were applied, which enabled upgrading and improvement of existing methods of development of model software sensors. Developed models showed satisfactory accuracy when compared with the results based on the data sets gathered in the plant for the model validation and can be applied on the fractionation plant for the continuous assessment of benzene content in reformate. At this stage, one FIR and one OE model in the plant are released in order to estimate the content of benzene in light reformate. The models are implemented in the module for advanced applications within the DCS control systems. Implementation is carried out using a CL program which calculates the value of benzene content from the polynomial model and is stored in the PHD basis.

28

Page 29: Referat A/1 - GOMA€¦ · Web viewModeli su ugrađeni u modul za napredne aplikacije unutar DCS-a. Sadržaj benzena u reformatu se računa na temelju dinamičkih polinomnih modela

GORIVA 2012 / FUELS 2012

Referat / Paper C1David Claydon, Eugen MarkoAfton Chemical LTD, UK

Aditivi za goriva i njihova primjena na motore koji koriste biogoriva

Fuel additives and their application to engines using biofuels

SažetakTijekom posljednja dva desetljeća Europski parlament je poduzeo velike korake u dogovoru s naftnim tvrtkama i proizvođačima automobila, kako bi se poboljšala kvaliteta zraka u Europskoj uniji. Poboljšanja kvalitete zraka uglavnom su postignuta objavljivanjem direktiva o emisijama vozila prisiljavajući proizvođače automobila da projektiraju vozila pomoću učinkovitije tehnologije. Ova vozila mogu raditi samo uz zadovoljenje propisanih specifikacija kada su dostupna goriva zadovoljavajuće kvalitete što je dovelo do objavljivanja direktiva o kvaliteti goriva i do primjene strogih specifikacija o dizelskim i benzinskim gorivima.Osim toga, proizvođači i trgovci gorivima imaju dodani izazov definiran direktivom o biogorivima koja govori o potrebi dodavanja FAME & etanola u komercijalna dizelska goriva i benzine. Tako dolazi do postupnog povećanja potrošnje biogoriva u Europi što je uzrokovala direktiva o biogorivima 2009/28/EC koja promiče korištenje energije iz obnovljivih izvora. Planira se porast udjela obnovljivih izvora na minimalno 10% u svakoj pojedinoj državi članici do 2020. Uvođenje biogoriva zajedno s modernim motorima s izravnim ubrizgavanjem uzrokovalo je brojne brige vezane za učinkovit rad vozila. Moderni motori su vrlo osjetljivi na stvaranje taloga, a za biogoriva se zna da imaju veću sklonost stvaranju taloga u usporedbi s fosilnim gorivima.Zbog toga, Afton Chemicals prednjači u istraživanjima, u suradnji s proizvođačima automobila i industrijom, kako bi se osiguralo da biogoriva odgovore na postavljene zahtjeve i omoguće rad vozila u skladu s projektiranim specifikacijama. U ovom radu ćemo predstaviti metodologiju koja je korištena u istraživanjima i za prikupljanje podataka koji naglašavaju prednosti korištenja aditiva Afton Chemicalsa za benzinska i dizelska goriva za vozila koja rade na današnjoj kvaliteti goriva.

AbstractDuring the last two decades great strides have been taken by the European parliament, in consultation with oil companies and car manufacturers, to improve air quality within the European union. Air quality improvements have mostly been achieved by the publication of vehicle emissions directives forcing car manufacturers to design more efficient vehicle technology. These vehicles can only operate to their design specification when appropriate quality fuels are available and this has led to publication of the fuels quality directives and the implementation of stringent diesel & gasoline fuel specifications. In addition fuel producers and retailers have the added challenge of the bio-fuels directive leading to the need to incorporate FAME & ethanol into commercial diesel fuel & commercial gasoline respectively. There has been a stepwise increase in bio-fuel use in Europe driven by the bio-fuels directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources. The share of renewable resources is planned to rise to a minimum 10% in every Member State by 2020. The introduction of bio-fuels together with modern direct injection engine technology has led to a number of concerns related to efficient vehicle operation. These modern engines are very sensitive to deposits and bio-fuels are known to have a greater propensity to produce deposits than fossil fuel. As a consequence Afton Chemicals has been at the forefront of investigations, in co-operation with Auto manufacturers and industry bodies, to ensure that bio-fuels are fit for purpose and allow vehicles to operate to their design specification. In this paper we will discuss the methodology used in these investigations and data generated which highlights the benefits of using Afton Chemicals gasoline and diesel performance additives in today’s vehicles operating on today’s fuel quality.

29

Page 30: Referat A/1 - GOMA€¦ · Web viewModeli su ugrađeni u modul za napredne aplikacije unutar DCS-a. Sadržaj benzena u reformatu se računa na temelju dinamičkih polinomnih modela

GORIVA 2012/ FUELS 2012

Referat / Paper C2Márton Krár, Ferenc Kovács, András HollóMOL Plc., Hungary

Formuliranje benzina koji sadrže etanol – ključne točke i uska grla

Formulation of ethanol containing gasoline – crucial points and bottlenecks

SažetakČisti bioetanol bio je prvi nositelj energije, kojeg je kao gorivo koristio Henry Ford u svom prvom automobilu 1896. godine. Međutim, važnost bioetanola značajno je smanjena nakon 1. svjetskog rata zbog niske cijene benzina, ali je zbog ekoloških i političkih propisa ponovno došao u središte interesa posljednjih nekoliko desetljeća.Važnost biogoriva s posebnim osvrtom na bioetanol, koji je najčešće korištena biokomponenta za namješavanje benzina, predstavljena je u ovom predavanju. Razmotrene su prednosti i nedostaci umješavanja bioetanola u benzin. Dobro poznata, povoljna svojstva bioetanola (ili njegov eterski oblik, naime bio-ETBE) su vrlo visoki oktanski brojevi (IOB i MOB), što se može iskoristi za uravnoteživanje sastavnica niske kvalitete prilikom namješavanja benzina. Suprotno, destilacijska svojstva i tlak para benzina koji sadrži etanol najvažniji su čimbenici vezani za formulaciju benzina, jer ih se ne može procijeniti linearnom metodom.U prezentaciji je pokazano nekoliko konkretnih primjera koji se odnose na formulaciju benzina koji sadrži etanol kao i nedavno objavljeni podaci o ILUC (Indirect Land Use Change), a također su razmatrani problemi vezani za hranu i slično.

AbstractThe pure bioethanol was the first energy carrier, which was used by Henry Ford in his first automobile as fuel in 1896. However, the importance of bioethanol decreased significantly after the 1st World War due to the low gasoline price, but because of environmental and political regulations it came to the front in the last decades. The importance of biofuels with special regard to bioethanol, which is the mainly used gasoline blending bio-component, is presented in this lecture. The advantages and disadvantages of the bioethanol blending to gasoline are also summarised. The well-known, favourable properties of bioethanol (or its ether form, namely the bio-ETBE) are the very high octanes (both RON and MON), which can balance the low quality grade gasoline blending components (e.g. straight run gasoline). Contrary, the distillation properties and vapour pressure of ethanol containing gasoline are the most crucial points regarding the gasoline formulation, because they cannot be estimated with linear method. In the presentation several specific examples are presented regarding to formulation of ethanol containing gasoline and recently published data on ILUC (Indirect Land Use Change), food issue, etc. are also discussed.

30

Page 31: Referat A/1 - GOMA€¦ · Web viewModeli su ugrađeni u modul za napredne aplikacije unutar DCS-a. Sadržaj benzena u reformatu se računa na temelju dinamičkih polinomnih modela

GORIVA 2012 / FUELS 2012

Referat / Paper C3Ferenc Kovács1, Sándor Buzás1, Jenő Hancsók2, András Holló1

1MOL Plc., Hungary; 2University of Pannonia, Veszprém, Hungary

Kako sačuvati proizvodnu kvalitetu goriva duž opskrbnog lanca– dobra praksa gospodarenja

How to preserve fuel’s product quality along the supply chain– good housekeeping practice

SažetakGoriva za motorna vozila moraju zadovoljiti specifikacije dane standardima prilikom njihove prodaje skladištima ili kupcima na benzinskim crpkama. Da bi se osigurala zadovoljavajuća kvaliteta, industrija koja se prirodno na ovu naslanja mora primijeniti najbolje prakse duž cijelog opskrbnog lanca. To je još važnije u slučaju mješavina s biogorivima jer se fizikalno-kemijska svojstva biogoriva značajno razlikuju od fosilnih goriva, tako da ona zahtijevaju osobitu pažnju i brigu.Ovdje se daju primjeri najboljih praksi koje naftne tvrtke primjenjuju s ciljem očuvanja kvalitete goriva od proizvodnje preko opskrbnog lanca pa sve do benzinske stanice. Izvori kritičnih parametara poput sadržaja vode i sedimenti su obuhvaćeni, a također su prikazani primjeri najbolje prakse glede praćenja i prevencije.

AbstractAutomotive fuels have to meet the specification of the given standards when they are sold to the customers at filling stations or depots. To ensure the quality at this point downstream industry has to apply best practices along the whole supply chain. It is even more important in case of biofuel blends since the physical-chemical properties of the biofuels are very different from fossil fuels; therefore they require special attention and special care.This presentation gives examples for the best practices what oil companies generally apply in order to preserve the quality of the fuels from the production through the logistic chain till the service station. The source of critical parameters like water content and sediments are summarized and the best practices of monitoring and prevention are also presented.

31

Page 32: Referat A/1 - GOMA€¦ · Web viewModeli su ugrađeni u modul za napredne aplikacije unutar DCS-a. Sadržaj benzena u reformatu se računa na temelju dinamičkih polinomnih modela

GORIVA 2012/ FUELS 2012

Referat / Paper C4Ivan Filipović, Boran Pikula, Dževad Bibić, Goran KepnikMašinski fakultet Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Utjecaj fizikalnih osobina mješavina biodizela i dizela D2 na karakteristike raspršivanja goriva

Influence of physical properties of biodiesel and diesel fuelson fuel jet characteristics

SažetakProces izgaranja goriva u motorima s unutarnjim izgaranjem SUI najviše ovisi o načinu stvaranja smjese goriva i zraka u prostoru izgaranja. Proces miješanja goriva i zraka se odvija u određenom vremenskom intervalu, s promjenjivim uvjetima okoline. Praćenje ovako složenog procesa moguće je kroz analizu:- strujanja zraka u prostoru izgaranja i- karakteristika mlaza goriva.Proces strujanja zraka ovisi o konstrukcijskim karakteristikama prostora izgaranja, usisnih ventila i usisnih kanala za zrak i brzinskog režima rada motora. Karakteristike mlaza goriva, koje se izražavaju u formi dometa mlaza, ugla širenja mlaza, fizikalne i kemijske strukture kapljica u mlazu goriva, ovise o karakteristikama sustava ubrizgavanja (količine ubrizganog goriva, konstrukcije brizgaljke, trajanja ubrizgavanja, itd.).U novije vrijeme vrlo aktualna je primjena različitih alternativnih goriva (CNG, LNG, biodizel, itd.). Primjena tekućih alternativnih goriva svakako ima utjecaj na karakteristike mlaza goriva, zbog svojih različitih fizikalnih osobina. Ovaj rad je koncentriran na analizu utjecaja fizikalnih osobina mješavina biodizela i dizela D2 na karakteristike mlaza goriva. Posebna pažnja je posvećena dometu mlaza goriva za različite vrijednosti fizikalnih osobina goriva (gustoća, viskoznost, stlačivost, itd.).

AbstractA combustion process in the IC engines mostly depends on formation of air-fuel mixture in the combustion chamber. The air-fuel mixture formation takes place in certain time period in different conditions of its environment. Analysis of this very complex process is possible through:- the air flows inside the combustion chamber, and- the characteristics of injected fuel jet.The air flows depend on a design of the combustion chamber, intake valves and pipes, as well as speed regimes of the IC engines. The characteristics of injected fuel jet, that can be recognized in form of jet length, angle of spray development, physical and chemical structure of droplets inside the fuel jet, depend on the characteristics of fuel injection system (injected fuel quantity, injector design, duration of the injection, etc.).In last decade, an application of different alternative fuels (CNG, LNG, biodiesel, etc.) is very popular. Use of liquid alternative fuels certainly has influences on jet characteristics, firstly due to different physical properties of used fuels. The paper is objected to the analysis of influence of physical properties of blends diesel and biodiesel fuels on the jet characteristics. A special attention is dedicated to jet length for different physical fuel properties (density, viscosity, compressibility, etc.).

32

Page 33: Referat A/1 - GOMA€¦ · Web viewModeli su ugrađeni u modul za napredne aplikacije unutar DCS-a. Sadržaj benzena u reformatu se računa na temelju dinamičkih polinomnih modela

GORIVA 2012 / FUELS 2012

Referat / Paper C5Dževad Bibić1, Ivan Filipović1, Boran Pikula1, Breda Kegl21Mašinski fakultet Sarajevo, BIH, 2Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Slovenija

Potencijal mješavina konvencionalnih fosilnih goriva i biodizela za poboljšanje performanci dizelovih motora

The potential of mixtures of conventional fossil fuels and biodiesel to improve the performance of diesel engines

SažetakUporaba goriva iz obnovljivih izvora energije nije više stvar opredjeljenja pojedinaca da na lokalnoj razini osobnim primjerom doprinesu smanjenju emisije zagađujućih tvari iz ispuha cestovnih vozila, već sveobuhvatna strategija i temelj unapređenja i razvoja globalnog energetskog sektora i ciljani doprinos smanjenju zagađenja okoliša. Kako bi se podcrtao značaj takvih opredjeljenja, u okviru međunarodnih sporazuma jasno se navode ciljevi koji se žele postići u budućnosti. Međutim, pri postavljanju ciljeva u pogledu povećanja obujma korištenja biodizela, treba voditi računa o dostupnosti takvog goriva i o mogućnosti njegove primjene u postojećem voznom parku. Budući da su izvori sirovine i tehnologije za dobivanje biodizela još uvijek na takvoj razini da ne mogu pokriti potrebe cjelokupnog tržišta, a i vozni park je takav da je prvenstveno prilagođen za korištenje konvencionalnog fosilnog goriva,a prijelazno rješenje je upravo korištenje mješavine ova dva goriva.U okviru ovog rada razmatrana je uporaba mješavine konvencionalnog fosilnog dizelskog goriva i biodizela u dizelovim motorima s unutarnjim izgaranjem namijenjenih za mobilne aplikacije. Analizirani su trendovi promjene energetskih (snaga, moment, specifična potrošnja goriva) i ekoloških (emisija zagađujućih tvari) performanci dizelovih motora u ovisnosti o postotnom udjelu biodizela u mješavini goriva.

AbstractThe use of fuels from renewable energy sources is no longer a matter of individual commitment to reduce emissions contributing to air pollution from exhausts of road vehicles, but a comprehensive strategy to improve the foundation and development of the global energy sector and a targeted contribution to reducing environmental pollution. To underline the importance of such determination, within the framework of international agreements are clearly stated objectives to be achieved in the future. However, when setting targets for increasing the scope of use of bio diesel, it should be taken into account the availability of such fuels as well as possibilities of its application in the existing vehicle fleet. Since the sources of the raw feedstock and the technology to obtain bio diesel is still on such a level that can’t cover the needs of the entire market, and that the vehicle fleet is primarily suited for the use of conventional fossil fuels, using a mixture of these two fuels can be an interim solution.In this paper usage of blends of conventional fossil diesel fuel and bio diesel in a diesel internal combustion engines designed for mobile applications is considered. It analyzes the trends of energy (power, torque, specific fuel consumption) and environmental (emissions of polluting substances) diesel engines performance changes, depending on the percentage of bio diesel in fuel blends.

33

Page 34: Referat A/1 - GOMA€¦ · Web viewModeli su ugrađeni u modul za napredne aplikacije unutar DCS-a. Sadržaj benzena u reformatu se računa na temelju dinamičkih polinomnih modela

GORIVA 2012/ FUELS 2012

Referat / Paper C6Omer Kovač, Danka Šikuljak, Vesna SarvanRafinerija ulja Modriča, BIH

Utjecaj biodizela na oksidacijsku stabilnost motornih ulja

Impact of biodiesel on motor oils oxidative stability

SažetakU cilju zamjene fosilnih goriva, u razvijenim zapadnim zemljama se obavljaju značajna istraživanja na uvođenju obnovljivih goriva. Najveću primjenu danas nalaze biodizel i bioetanol. Najčešće se koriste monoalkilesteri različitih masnih kiselina, koji se dobivaju iz različitih tipova prirodnih ulja i masnoća. Primjena biodizela je danas dostigla značajnu razinu. Većina tehničkih problema vezanih za njegovu upotrebu je već riješena. Međutim, u primjeni biodizela i dalje postoji niz nedostataka. Jedan od glavnih tehničkih problema, koji se javlja prilikom upotrebe biodizela je njegova sklonost ka oksidaciji, zbog koje dolazi do nastajanja kiselih produkata, produkata polimerizacije, nerastvornih taloga i sedimenta koji vode ka začepljenju filtra i lošijem podmazivanju. Pored toga, tijekom rada, manja količina goriva dospijeva u karter, a s obzirom da biodizel u odnosu na klasični dizel ima znatno višu točku vrenja, dolazi do njegove akumulacije, što dovodi do ubrzane degradacije ulja, s potencijalnim utjecajem na trajnost motora. U ovom radu je ispitan utjecaj biodizela na oksidacijsku stabilnost različitih motornih ulja. Za ocjenu oksidacijske stabilnosti ulja izazvane prisutnošću biodizela korištene su dvije različite metode ispitivanja IP 48 i ASTM D 2272. Rezultati ispitivanja korištenjem ovih metoda su pokazali negativan utjecaj biodizela na oksidacijsku stabilnost odabranih ulja.

AbstractIn order to replace the fossil fuels, in developed Western countries many investigations related to the introduction of renewable fuels are performed. Today, the widest usage have biodiesel and bioethanol. The most commonly used are mono-alkyl esters of different fatty acids, which are obtained from different types of natural oils and fats. Application of biodiesel have already reached significant level. The most of technical problems associated with its application have already been solved. However, in biodiesel application, a number of failures remain. One of the main technical problems that appears when using biodiesel is its tendency to oxidation which results in a formation of acid products, products of polymerization, insoluble residues and sediments which leads to filter clogging and poorer lubrication. In addition, during operation, the small amount of fuel reaches the sump and considering that biodiesel compared to conventional diesel has a significantly higher boiling point, it comes to his accumulation, which leads to accelerated degradation of oil, with potential impact on engine durability. In this paper the impact of biodiesel on the oxidative stability of different motor oils is investigated. For evaluation of oxidative stability of oil caused by the presence of biodiesel two different test methods IP 48 and ASTM D 2272 are used. The results based on these methods showed a negative influence of biodiesel on oxidative stability of selected motor oils.

34

Page 35: Referat A/1 - GOMA€¦ · Web viewModeli su ugrađeni u modul za napredne aplikacije unutar DCS-a. Sadržaj benzena u reformatu se računa na temelju dinamičkih polinomnih modela

GORIVA 2012 / FUELS 2012

Referat / Paper D1Michal Šingliar1, Jozef Mikulec2, Patrik Kušnír2, Gabriela Polakovičová2

1SLOVNAFT, Plc., Slovakia; 2VÚRUP, Plc., Slovakia

Mogućnosti fiksacije ugljičnog dioksida u rafineriji putem mikroalga

Possibilities of carbon dioxide fixation by microalgae at refinery

SažetakHvatanje i vezivanje ugljičnog dioksida je jedan od najvažnijih izazova današnjice za tvrtke i vlade diljem svijeta. Tisuće elektrana i industrijskih pogona širom svijeta suočavaju se s ovim skupim izazovom - smanjiti emisije CO2 ili platiti kazne. Jedna od mogućnosti za vezivanje ugljičnog dioksida njegova je fiksacija pomoću mikroalga. Mikroalge mogu vezati CO2 iz dimnih plinova ispuštenih iz rafinerijskih postrojenja i jedinica na fosilna goriva, čime se smanjuje emisija glavnog stakleničkog plina. Jedna tona mikroalga za svoj rast treba 1,8 tona CO2 (teorijski). Time postaje razvidno da su mikroalge veliki potrošač CO2. Kombiniranjem njihove sklonosti prema CO2 s činjenicom da mikroalge mogu rasti gotovo posvuda, javlja se uzbudljiva prilika za industrije koje imaju emisije i elektrane - apsorbirati CO2 mikroalgama što se dalje može koristiti za proizvodnju sljedeće generacije biogoriva.Prednosti mikroalga pred višim biljkama kao izvorom biogoriva za vozila su brojne:Mikroalge sintetiziraju i akumuliraju velike količine neutralnih lipida / ulja i brže rastu. Prinos ulja po površini kulture mikroalga uvelike premašuje prinos najboljih uljarica. Mogu se uzgajati u slanoj / bočatoj vodi / priobalnom pomorskom i neplodnom području, a ne natječu se za resurse s konvencionalnom poljoprivredom. Mikroalge uspijevaju i na lošem tlu koje nije prikladno za konvencionalnu poljoprivredu i koriste dušik i fosfor iz otpadnih voda iz različitih izvora (npr. industrijske otpadne vode), što predstavlja dodatnu korist u bioremedijaciji otpadne vode. Mikroalge proizvode nusproizvode dodane vrijednosti (npr. biopolimeri, proteini, polisaharidi, pigmenti, stočna hrana i gnojiva), a ne trebaju herbicide i pesticide. Mikroalge rastu u prikladnim posudama (fotobioreaktori) tijekom cijele godine uz veliku godišnju produktivnost po jedinici površine.U trenutačnoj fazi istraživanja, VURUP Research Institute Bratislava u suradnji sa Slovnaft Downstream Developement nastoje utvrditi koji od dostupnih prirodnih sojeva mikroalga su najprikladniji za hvatanje i potrošnju CO2. Studija je usredotočena na pitanje - koji su glavni proizvođači CO2 u naftoj rafineriji, koja je kvaliteta dimnih plinova s obzirom na onečišćavala (SO x, NOx, CO, H2S, metali, kruta onečišćavala, itd.), kako pojedini soj mikroalga može živjeti i razmnožavati se u stvarnim uvjetima u fotobioreaktorima instaliranim u blizini glavnih izvora CO 2 u rafineriji i koliko brzo rastu mikroalge, koliko su otporne na temperaturu, pH i koliko CO2 troše. Rezultati će pomoći utvrditi daljnje analize u narednoj uvećanoj fazi.

AbstractCapture and sequestration of carbon dioxide is one of the most critical challenges today for businesses and governments worldwide. Thousands of emitting power plants and industries worldwide face this costly challenge – reduce the CO2 emissions or pay penalties. One possibility for carbon dioxide sequestration is its fixation in microalgae. Microalgae can sequester CO 2 from flue gases emitted from fossil fuel-fired refinery plants and units, thereby reducing emissions of a major greenhouse gas. One ton microalgae require for their growth 1,8 tons of CO2 (theoretically). Microalgae thus are large consumer of CO2. Combine their affinity for CO2 with the fact that microalgae can grow practically anywhere, there is an exciting opportunity for emitting industries and power plants – to absorb the CO2 by microalgae what can be used for the next generation of biofuels production in return.The advantages of microalgae over higher plants as a source of transportation biofuels are numerous: Microalgae synthesize and accumulate large quantities of neutral lipids/oil and grow at high rates. Oil yield per area of microalgae cultures could greatly exceed the yield of best oilseed crops. It can be cultivated in saline/brackish water/coastal seawater on non-arable land, and do not compete for resources with conventional agriculture. Microalgae tolerate marginal lands that are not suitable for

35

Page 36: Referat A/1 - GOMA€¦ · Web viewModeli su ugrađeni u modul za napredne aplikacije unutar DCS-a. Sadržaj benzena u reformatu se računa na temelju dinamičkih polinomnih modela

GORIVA 2012/ FUELS 2012

conventional agriculture and utilize nitrogen and phosphorus from a variety of wastewater sources (e.g. industrial wastewater), providing the additional benefit of wastewater bioremediation. Microalgae produce value-added co-products or by-products (e.g. biopolymers, proteins, poly-saccharides, pigments, animal feed and fertilizer) and do not need herbicide and pesticide. Microalgae grow in suitable culture vessels (photobioreactors) throughout the year with higher annual biomass productivity on an area basis.In the current exploratory phase, VURUP Research Institute Bratislava in co-operation with Slovnaft Downstream Development learn which of the available naturally occurring microalgae strains are best suited to capture and consume CO2. The study is concentrated on the issue – what are the main CO2 producers within the oil refinery, what quality are flue gases with the emphasis on pollutants (SOx, NOx, CO, H2S, metals, solid pollutants, etc.), how each microalgae strains can live and reproduce in real conditions in photobioreactors built near the main CO2

sources at refinery and how fast the microalgae grows, how resistant it is to temperature, pH and how much CO2 it consumes. The results will help to determine further analysis in a larger second phase.

36

Page 37: Referat A/1 - GOMA€¦ · Web viewModeli su ugrađeni u modul za napredne aplikacije unutar DCS-a. Sadržaj benzena u reformatu se računa na temelju dinamičkih polinomnih modela

GORIVA 2012 / FUELS 2012

Referat / Paper D2Keresztényi István, Bohács György, Siklósi Tamás, Babos KatalinMOL Plc., Hungary

Razvoj postupka uklanjanja rafinerijskog CO2 mikroalgama u MOL-u

Development of refinery CO2 capture by microalgae in MOL

SažetakMađarski Oil & Gas Plc. (MOL) s obzirom na otpuštanja značajnih količina ugljikovog dioksida, čak gledano regionalno, pokrenuo je opsežan istraživački program hvatanja i korištenja ugljika. Istraživanje je usmjereno na korištenje ugljikovog dioksida kao sirovine za biološke procese kao što su staklenički uzgoj i uzgoj mikroalga za daljnje industrijske primjene. Radi razvoja tehnologija povezanih s mikroalgama, MOL Downstream Developement je uspostavio suradnju s nekoliko znanstvenih institucija kako bi se pronašli najproduktivniji sojevi mikroalgi, kako bi se bio-inženjeringom dodatno povećala njihova produktivnost, te se te tehnologije uzgoja, odvajanja i procesa na temelju rada mikroalga prenijele na veće razmjere.Potencijal mikroalga počiva u njihovim velikim brzinama rasta i značajno većem sadržaju lipida u odnosu na druge biljke, npr. uljanu repicu. Idealna primjena bi stoga bila izdvajanje tih lipida i njihova prerada u sljedeću generaciju biogoriva. Na temelju eksperimenata provedenih u našim otvorenim fotobioreaktorima procjenjuje se godišnja proizvodnja od 60 do 80 t / ha suhe biomase alga i dobivanje oko 20 t / ha goriva iz alga.Međutim, vodena priroda tih mikroorganizama zahtijeva skupe tehnologije predobrade koji se moraju provesti prije ekstrakcije, a koje se financijski opravdavaju povećanim prinosom na kraju. Za razliku od ekstrakcije, proizvodnja bioplina ne zahtijeva skupu predobradu (dovoljan je sadržaj suhe tvari 5% mas). Stoga bi to mogla biti bolja alternativa za procese pomoću mikroalga. Izvedivost ekstrakcije i proizvodnje bioplina su temeljito proučene i ocijenjene na temelju trenutačnog stanja istraživanja.

AbstractAs a significant emitter of carbon-dioxide in the region, the Hungarian Oil & Gas Plc. (MOL) has launched an extensive research program associated with carbon capture and utilization. Research is focused on the utilization of carbon dioxide as a feedstock for biological processes such as greenhouse growing and microalgae cultivation for further industrial applications. For the development of microalgae related technologies MOL Downstream Development has established collaboration with several scientific institutions to screen for the most productive microalgal strains, to further increase their productivity by bioengineering, and to develop scalable technologies for the cultivation, separation and processing of microalgae.The potential of microalgae resides in their increased growth rates and superior lipid content compared to other plants such as rapeseed. An ideal application would therefore be the extraction of these lipids and their processing to next generation biofuels. Based on experiments performed in our outdoor photobioreactors the yearly production of 60-80 t/ha dry algal biomass and the recovery of approximately 20 t/ha algal oil are estimated. However, the aquatic nature of these microorganisms requires cost intensive pretreatment technologies to be applied prior to extraction which offset the improved yield. As opposed to extraction biogas production does not require expensive pretreatment to be applied (5 w% dry matter content is sufficient). Therefore it could be a better alternative for processing microalgae. Based on the current status of research the feasibility of extraction and biogas production has been thoroughly studied and assessed.

37

Page 38: Referat A/1 - GOMA€¦ · Web viewModeli su ugrađeni u modul za napredne aplikacije unutar DCS-a. Sadržaj benzena u reformatu se računa na temelju dinamičkih polinomnih modela

GORIVA 2012/ FUELS 2012

Referat / Paper D3Una Radulović, Marko Mužic, Marija Kiseljak, Mario Pavlović, Hrvoje Krivošić, Marko MilinkovićINA Industrija nafte d.d., Zagreb, Sektor Rafinerija nafte Sisak

Smanjenje emisija na koking postrojenju Rafinerije nafte Sisak – zatvoreni blowdown sustav

Decreasing emissions at the delayed coker unit at Sisak Refinery – closed blowdown system

SažetakKoking je proces kojim se iz nisko vrijedne sirovine, kao što je vakuumski ostatak, dobivaju visoko vrijedni produkti, kao što je plinsko ulje. Važan dio koking postrojenja čini sustav za rasterećenje i ispuštanje plinova, tzv. blowdown sustav, u kojem se obrađuju uljne pare s vrha koksnih komora. Koking u Rafineriji nafte Sisak je niskotlačni proces, sa 24 satnim ciklusom i kapacitetom od 266 400 t/god. Blowdown sustav ovog postrojenja je otvorenog tipa i sastoji se od blowdown kolone, API separatora i blowdown separatora. Najveći nedostaci otvorenog blowdown sustava su emisije H2S-a u okoliš. H2S je plin koji nastaje kao nusprodukt u naftnoj industriji, ima visoku toksičnost i vrlo je korozivan. Mala koncentracija H2S-a u kapljevitoj fazi može biti izvor otpuštanja velike koncentracije H2S-a u plinovitu fazu. Kako bi emisije H2S-a bile unutar propisanih granica (<10 mg kg-1 H2S-a 1 m iznad API separatora), dodaje se hvatač H2S-a. Hvatač H2S-a je kemikalija koja reagira s H2S-om u kapljevitoj fazi kako bi ga uklonila i spriječila njegov prelazak u plinovitu fazu. Kako bi se omogućila sigurna i ekološki prihvatljiva manipulacija zauljenom mješavinom kondenzata koksnih komora i zadovoljile hrvatske norme u vezi emisija H2S-a, u Rafineriji nafte Sisak u tijeku je provedba projekta izgradnje zatvorenog blowdown sustava.U ovom radu izložit će se razlika između otvorenog i zatvorenog blowdown sustava, te njihove prednosti i mane. Najvažnija prednost zatvorenog blowdown sustava pred otvorenim je smanjenje emisija H2S-a, a time i smanjenje zagađenja okoliša i štetnog utjecaja na zdravlje ljudi.

AbstractDelayed coking is a process which produces high value products from low value feedstock. Very important part of a delayed coker unit (DCU) is the blowdown system used for treating oil vapors from the top of the coke chambers. DCU at Sisak Refinery employs a low pressure coking process with 24 hour cycle and capacity of 266 400 t/y. At Sisak Refinery, the blowdown is an open system comprising blowdown tower, API separator and blowdown separator. Main disadvantage of an open blowdown system are H2S emissions. H2S is a gas which has been formed as a byproduct of oil processing. H2S is very toxic and corrosive. Low concentration of H2S in liquid phase can cause the release of large concentration of H2S into gaseous phase. To keep emissions under regulation limits (<10 ppm of H2S 1 m above API separator) H2S scavenger is added. H2S scavenger is a chemical that reacts with H2S in liquid phase to remove H2S and prevent its evaporation. To assure safe and environmentally acceptable manipulation of oily condensate from coke chambers and to fulfill Croatian legislative regarding H2S emissions, a project of errection of a closed blowdown system is in progress at Sisak Refinery.In this paper difference between opened and closed blowdown system will be presented, with overview of their advantages and disadvantages. Biggest advantage of a closed blowdown system is reduction of H2S emissions, which decreases the environmental pollution and negative effects on human health (due to Sisak Refinery location, near inhabited city).

38

Page 39: Referat A/1 - GOMA€¦ · Web viewModeli su ugrađeni u modul za napredne aplikacije unutar DCS-a. Sadržaj benzena u reformatu se računa na temelju dinamičkih polinomnih modela

GORIVA 2012 / FUELS 2012

Referat / Paper D4Siniša Petričanec, Marko Mužic, Mario Pavlović, Davor Mazalin, Ana Vučković, Ivan Radić,Tamara GraićINA Industrija nafte d.d., Zagreb, Sektor Rafinerija nafte Sisak

Izgradnja novih rekompresijskih stanica na postrojenjima Rafinerije nafte Sisak

Construction of new recompression stations for the Sisak Refinery units

SažetakINA Industrija nafte d.d. kao jedna od vodećih tvrtki u Hrvatskoj odlučna je u provedbi trajne i sustavne aktivnosti zaštite okoliša na načelima održivog razvitka. Rafinerija nafte Sisak kroz bliske i kooperativne odnose s organima nadzora, te pravodobnu komunikaciju omogućava razmjenu informacija s Gradom Siskom, lokalnom upravom i samoupravom, te javnošću, što omogućava lakše upravljanje i nadzor nad zaštitom okoliša Rafinerije. Upravljanje aktivnostima zaštite okoliša provodi se sustavom upravljanja zaštitom okoliša prema normi ISO 14001:2004. Primjenom ovog sustava uspostavljena je stalna kontrola i nadzor, te neprekidno smanjivanje štetnih utjecaja na okoliš kroz sve faze djelatnosti: od izgradnje postrojenja, razvoja tehnoloških procesa i proizvoda, preko primjene postojeće tehnologije, pripreme, skladištenja i manipulacije proizvoda, korištenja proizvoda, te davanja usluga. U ovom radu je prikazana rekonstrukcija i modernizacija sustava baklji KP-4 i KP-6, koja je također jedan od Programa upravljanja zaštitom okoliša. Projektom su primijenjeni sigurnosni standardi, IEC61882 i IEC61511, kroz HAZOP/SIL studiju i izvedbu Sigurnosnog instrumentacijskog sustava. Cilj rekonstrukcije sustava baklji je smanjenje emisija zagađivala u zrak. Sustav prikuplja i obrađuje plinove kao i određene količine kapljevine, tijekom normalnog rada i hitnih situacija. Sakupljeni plinovi se obrađuju u SRU jedinici i preusmjeravaju u rafinerijski vod loživog plina. Desulfurizacijom plinova iz sustava baklje smanjuje se izgaranje kiselih plinova na bakljama, a obrađeni plin se koristi, kao gorivo zadovoljavajućih ekoloških zahtjeva, na procesnim pećima RNS.

AbstractINA Industrija nafte d.d., as one of the leading companies in Croatia is determined to the implementation of permanent and systematic environmental protection activities on the principles of sustainable development. Refinery Sisak through close and cooperative relations with the supervising body and timely communication, exchanges information with the City of Sisak, local government and the public, allowing easier management and control of Refinery environment. Environmental management activities are conducted through the environmental management system according to ISO 14001:2004. Implementation of this system enabled the establishment of permanent control, supervision and continuous reduction of harmful impacts on the environment through all phases of industrial activities: the construction of plant units, the technological process and product development, the application of existing technology, preparation, storage and handling of products, as well as product use and providing services.This paper describes the reconstruction and modernization of flares on KP-4 and KP-6, which is also one of the environmental management programs. In this project, the implementation of safety standards, IEC61882 and IEC61511, through HAZOP/SIL study and execution of Safety instrumentation system was carried out. The aim of the flare reconstruction is to reduce emissions of pollutants into the air. The system collects and processes gases and a certain amount of liquids, during normal operation and emergency situations. The collected gases are processed in the SRU unit and redirected to the refinery fuel gas line. Gas desulfurization system reduces combustion of sour gases on flares and the processed gases are used as fuel of satisfying environmental requirements at Refinery Sisak process furnaces.

39

Page 40: Referat A/1 - GOMA€¦ · Web viewModeli su ugrađeni u modul za napredne aplikacije unutar DCS-a. Sadržaj benzena u reformatu se računa na temelju dinamičkih polinomnih modela

GORIVA 2012/ FUELS 2012

POSTER 1Mirko Orlović1, Ljiljana Pedišić2, Jasenka Petran1

1INA Industrija nafte d.d., Zagreb, Sektor razvoja rafinerija i marketinga2Maziva Zagreb d.o.o., Zagreb

Stanje tehnike unapređenja kvalitete ispušnih plinova dizelovih motora

State techniques of improving quality of diesel engine exhaust gases

SažetakEmisija ispušnih plinova dizelovih motora kao i kod benzinskih motora sastoji se od ugljikovog dioksida (CO2), vode (H2O) i nusproizvoda kao što su: ugljikovodici (HC), ugljikov monoksid (CO), dušikovi oksidi (NOx), čestice čađe (zacrnjenje) (PM), sumporov dioksid (SO2) i nekih drugih. Nusproizvodi emisije plinova pridonose onečišćenju zraka i glavni su sastojci u stvaranju smoga u većini velikih gradova. Problem zagađenja prouzročen ispušnim plinovima kod modernih vozila pokretanih benzinskim motorima bitno je umanjen korištenjem goriva bolje kvalitete i uporabom katalizatora. Kod motornih vozila pokretanih dizelovim motorima situacija je složenija, jer moderni dizelovi motori koriste dizelov oksidacijski katalizator (DOC). Ovdje se ne radi o katalizatarima kao kod benzinskih motora, već se radi o vrsti pretvarača krutih čestica dima (PM), ugljikovodika (HC) i ugljikovog monoksida (CO) koji s kisikom (O2) dodatno izgaraju do ugljikovog dioksida (CO2) i vode (H2O), dok dušikovi oksidi (NOx) ostaju nepromijenjeni.Prevođenje dušikovih oksida (NOx) do dušika (N2) riješeno je uvođenjem BlueTec tehnike. Nova tehnika koristi spojeve u kojima je dušik u N-3 oksidacijskom stanju koji oksido-redukcijskim reakcijama prevode dušikove okside (NOx) do dušika (N2). BlueTec koristi prikladan spoj ureu, poznat po korištenju u poljoprivredi.

AbstractDiesel motor like as gasoline engines emissions are composed of carbon dioxide (CO2), water (H2O) and by-products such as hydrocarbons (HC), carbon monoxide (CO), nitrogen oxides (NOx), particulate matter (PM), sulphur dioxide (SO2) and some others. These by-products emissions contribute to air pollution and are a major ingredient in the creation of smog in the largest cities. Today in the most modern vehicle using gasoline engines pollution are lovered with beter quality of fuel and using catalytic converters. In the case of diesel engines situation are some diferent because modern diesel engines use diesel oxidation catalyst (DOC). These converters uses oxigen (O2) to convert particulate matter (PM), hydrocarbons (HC) and carbon monoxide (CO) to carbon dioxide (CO2) and water (H2O). These converters do not convert nitrogen oxides (NOx) into nitrogen (N2).This kind of ransformation is achieved by using some oxidoreducing reacions techniques known as BlueTec, where compounds of N-3 oxiation states such as urea are applied in order to oxidise nitrogen oxides (NOx) to nitrogen (N2).

40

Page 41: Referat A/1 - GOMA€¦ · Web viewModeli su ugrađeni u modul za napredne aplikacije unutar DCS-a. Sadržaj benzena u reformatu se računa na temelju dinamičkih polinomnih modela

GORIVA 2012 / FUELS 2012

POSTER 2Maja Fabulić Ruszkowski1, Ljiljana Marinić Pajc1, Sanda Telen1, Olivera Platiša1, Ivana Pernar2

1INA Industrija nafte d.d., Zagreb, Sektor razvoja rafinerija i marketinga, Zagreb2INA Industrija nafte d.d., Zagreb, Sektor upravljanja lancem opskrbe

Procjena i odabir novih nafta u Ini

The evaluation and selection of new crudes in INA

SažetakJedan od najvažnijih zadataka svake rafinerije pravilna je procjena i odabir nafta koje će se prerađivati u njoj. Cijena nafte je u cijelom svijetu u zadnjih nekoliko godina vrlo visoka. Pravilnim odabirom nafta može se uštedjeti značajan iznos novca i na taj način podići profitabilnost rafinerija, što je u današnje doba recesije cijelog naftno-prerađivačkog sektora od iznimne važnosti. Svrha rada je prikazati postupak tehnološke procjene novih nafta koje će se prerađivati u Ini. Procedura odabira nafta sastoji se od tehnološke i ekonomske procjene na osnovu kojih se od nekoliko odabranih nafta kupuje najbolje ocijenjena. U radu je dan pregled tehnološke procjene nekoliko nigerijskih nafta koje su odabrane na temelju provedene preliminarne procjene zbog njihove dobre kvalitete i povoljnih cijena na svjetskom tržištu. Nafte su uspoređene na osnovi podataka dobivenih iz karakterizacija nafta, tzv. naftnih eseja (eng. Crude Oil Assay) u kojima su napravljene destilacijske krivulje, analizirana osnovna fizikalno-kemijska svojstva nafti te prinosi i svojstva dobivenih frakcija. Dobiveni podaci iz naftnih eseja ujedno se koriste kao ulazni podaci za Crude Manager te dalje PIMS program pomoću kojeg se provodi optimiranje svih proizvodnih jedinica u obje rafinerije. Nigerijske nafte uspoređene su s naftama koje se kontinuirano prerađuju u Ini (REB i domaća). Načinjeni su testovi kompatibilnosti određenih kombinacija nafta te test ispitivanja korozije. Na osnovi navedenog postupka kupljena je nigerijska nafta Forcados koje je prerađena u Rafineriji nafte Rijeka.

AbstractThe one of the most important tasks of each refinery is the proper evaluation and the selection of crude olis which will be processed in it. During the last few years the crude oil price is very high, worldwide. The proper selection of crude oils can save a significant amount of money and thus raise the profitability of refinery. This is very important especially regarding recession in the downstream business. The purpose of this paper is to show the procedure of technological evaluation of new crude oils which will be processed in INA. The crude selection procedure consists of the technological and the economic evaluation. The best ranked crude among few selected on this basis is going to be bought. The paper gives an overview of the technological evaluation of several Nigerian grades that are selected on the basis of the preliminary evaluation due to their good quality and favorable prices on the world market. Crude oils were compared on the basis of obtained data from crude oil assays where the distillation curves were made, the basic physical and chemical crude properties were analyzed, and yields and properties of obtained fractions as well. The obtained data from crude assays are also used as input data for Crude Manager and further PIMS software for the implementation of optimization of all production units in both refineries. Nigerian crude were compared with grades that are processed in INA (REB and domestic) regularly. The compatibility tests were performed regarding combination of crudes and corrosion tests, as well. The Nigerian grade Forcados was bought and processed at Rijeka Refinery based on mentioned procedure.

41

Page 42: Referat A/1 - GOMA€¦ · Web viewModeli su ugrađeni u modul za napredne aplikacije unutar DCS-a. Sadržaj benzena u reformatu se računa na temelju dinamičkih polinomnih modela

GORIVA 2012/ FUELS 2012

POSTER 3Vinko Rukavina, Jelena Parlov Vuković, Luka ŠtajduharINA Industrija nafte d.d., Zagreb, Centralni ispitni laboratorij

Promjene u fizikalno-kemijskim karakteristikama motornog benzina u slučaju miješanja s prirodnim benzinom

Changes in the physico-chemical properties of gasoline in case of interference with natural gasoline

SažetakZnačajke kvalitete motornih benzina i ostalih benzina, definirane su normama ili specifikacijama za svaki pojedini proizvod. Odstupanja od zahtjeva za pojedine značajke kvalitete mogu biti pokazatelji za miješanje ili degradaciju ispitivanog goriva, uvjetovani procesima u proizvodnji, manipulaciji i distribuciji goriva.U radu su razmatrani rezultati dobiveni ispitivanjem definiranih smjesa komercijalnog motornog benzina i prirodnog benzina, te utjecaj stupnja degradacije na pojedine fizikalno-kemijske karakteristike. Kako bi se pokušao odrediti stupanj degradacije ili miješanja komercijalnog motornog benzina s prirodnim benzinom, kod realnih uzoraka, podaci dobiveni određivanjem fizikalno-kemijskih karakteristika realnih uzoraka uspoređivani su s podacima definiranih smjesa.

AbstractQuality features of petrol and other fuels are defined by standards or specifications for each product. Deviations from the request regarding the particular quality feature can be used as indicators of mixing or degradation of the tested fuel, conditioned by processing during production, handling and distribution of fuel.The paper discusses the results obtained from the research of defined mixtures of commercial gasoline and natural gasoline, and the effect of the degree of degradation on the individual physico-chemical characteristics. In order to try to determine the degree of degradation or mixing of commercial automotive gasoline with natural gasoline, with real samples, the data obtained by determining the physico-chemical characteristics of real samples were compared with the data of defined mixtures.

42

Page 43: Referat A/1 - GOMA€¦ · Web viewModeli su ugrađeni u modul za napredne aplikacije unutar DCS-a. Sadržaj benzena u reformatu se računa na temelju dinamičkih polinomnih modela

GORIVA 2012 / FUELS 2012

POSTER 4Štefica Podolski, Branka ŠpeharINA Industrija nafte d.d., Zagreb

Usporedba metoda za određivanje niskih količina sumpora u motornim gorivima

Comparation of methods for determination of sulphure content in motor fuels

SažetakSve stroži zahtjevi vezani uz zaštitu okoliša posebno su fokusirani na smanjenje sadržaja sumpora ispod 10 mg/kg u motornim gorivima. U radu su prikazane različite normirane metode i tehnike za određivanje sadržaja sumpora i njihove mogućnosti da zadovolje propisane zahtjeve. Sumpor se u Centralnom ispitnom laboratoriju Zagreb određuje u uzorcima dizel goriva i reformuliranom benzinu ultraljubičastom fluorescencijom (UVF), prema normiranoj metodi HRN EN ISO 20846 i valno disperzivnom rendgenskom fluorescencijom (WDXRF), prema normiranoj metodi HRN EN ISO 20884. Obje metode akreditirane su prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025.Rezultati su uspoređivani s rezultatima energo-disperzivne fluorescentne spektrometrije (EDXRF) prema normiranoj metodi ASTM D4294, pregledom uspješnosti rezultata u okviru ASTM međulaboratorijskih ispitivanja. Pouzdanost metoda koje se primjenjuju u Centralnom ispitnom laboratoriju utvrđena je dugoročnim praćenjem velikog broja uzoraka u međulaboratorijskom ispitivanju, te korištenjem certificiranih referentnih materijala za unutarnju kontrolu rezultata ispitivanja.

AbstractIncreasingly rigorous requirements related to environmental protection, are specially focused on reduction of sulfur content below 10 mg/kg in motor fuel. The paper presents different standard methods and techniques for the determination of sulfur content and their ability to meet the prescribed requirements. Central Testing Laboratory of Zagreb performs determination of sulfur in samples of diesel fuel and reformulated gasoline by UV fluorescence (UVF), according to the standard EN ISO 20846, and by wavelength dispersive X-ray fluorescence (WDXRF), according to the standard EN ISO 20884. Both methods are accredited according to the requirements of standard EN ISO/IEC 17025.The results are compared with results obtained by Energy-dispersive fluorescence spectrometry (EDXRF) method, performed according to the standard ASTM D4294, reviewing the performance results of the ASTM round robin testing. Reliability of the methods applied in the Central Testing Laboratory was established through a long-term monitoring of a large number of samples in the interlaboratory study and using certified reference materials for internal quality control of test results.

43

Page 44: Referat A/1 - GOMA€¦ · Web viewModeli su ugrađeni u modul za napredne aplikacije unutar DCS-a. Sadržaj benzena u reformatu se računa na temelju dinamičkih polinomnih modela

GORIVA 2012/ FUELS 2012

POSTER 5Marinela Bojc, Dubravko DraženovićINA Industrija nafte d.d., Rafinerija nafte Rijeka

Povećanje konverzije i proizvodnja niskosumpornog benzinana postrojenju FCC u Rafineriji nafte Rijeka

Conversion increase and production of low-sulfur gasolineat FCC plant at Rijeka Refinery

SažetakFCC postrojenje u RNR uobičajeno je prerađivalo dvije vrste šarže: visokosumpornu šaržu (nedesulfurizirano vakuumsko plinsko ulje) i niskosumpornu šaržu (desulfurizirano vakuumsko plinsko ulje). Međutim, pokretanjem novoizgrađenog hidrokreking postrojenja nova šarža za FCC proces postaje hidrokreking ostatak, tj. visokoparafinsko nekonvertirano ulje, tzv. UCO. Međutim, hidrokreking ostatak stvara manje količine koksa u procesu što je nedovoljno za održavanje toplinske bilance pa se kontinuirano u sustav dodaje koks prekursor materijal, odnosno pirolitičko ulje uz konstantni povrat dijela dekantiranog ulja u dizalo reaktora. Parametri procesa podešeni su s obzirom na navedenu šaržu što rezultira konverzijom većom od 90 % i također visokim prinosom niskosumpornog benzina (sadržaj sumpora je manji od 10 mg/kg) čime je zadovoljena kvaliteta za namješavanje bezolovnih benzina prema EN 228.

AbstractFCC unit at Rijeka Oil Rafinery has normally processed two types: high sulfur batch (nondesulphurized vacuum gas oil) and low sulfur batch (desulfurized vacuum gas oil). Meanwhile, by starting up newly constructed hydrocracker unit the hydrocracker residue becomes a new raw material for FCC process, i.e. highly parafinc unconverted oil, so called UCO. However, the hydrocracker rest produces small amounts of coke in the process which is insufficient to maintain the heat balance. Therefore, the coke precursor material has been continuously added into the system, i.e. pyrolytic oil along with a constant return of the decanted oil in riser reactor. Process parameters are set according to the specified batch, which results with conversion greater than 90%, and also a high yield of low sulfur fuel (sulfur content less than 10 mg / kg), which is quality sufficient for blending of unleaded gasoline according to the EN 228.

44

Page 45: Referat A/1 - GOMA€¦ · Web viewModeli su ugrađeni u modul za napredne aplikacije unutar DCS-a. Sadržaj benzena u reformatu se računa na temelju dinamičkih polinomnih modela

GORIVA 2012 / FUELS 2012

POSTER 6Ljiljana Marinić1, Darko Španić2, Maja Fabulić Ruszkowski1, Olivera Platiša1, Sanda Telen1

1INA Industrija nafte d.d., Sektor razvoja i rafinerija i marketinga, Zagreb2INA Industrija nafte d.d., SD Istraživanje i proizvodnju nafte i plina, Zagreb

Testiranje kompatibilnosti naftih mješavina

Testing the compatibility of oil mixtures

SažetakTijekom skladištenja, transporta i prerade nafta u rafinerijama dolazi do miješanja nafta različitih karakteristika i porijekla te nastaju naftne mješavine različitih omjera. Naftne mješavine su, zbog različitih karakteristika nafta od kojih se sastoje, vrlo često nemješljive, odnosno nekompatibilne. Nakon određenog vremenskog razdoblja zbog nestabilnosti nafta u smjesama dolazi do raslojavanja, tj. flokulacije i taloženja asfaltena iz nafta. Tijekom rafinerijske prerade nekompatibilnost naftnih mješavina može uzrokovati cijeli niz nepoželjnih i ozbiljnih oštećenja većeg broja procesnih jedinica: spremnika sirove nafte, izmjenjivača topline, destilacijskih kolona (atmosferske i vakuumske) te peći za predgrijavanje nafte. Stoga je dobro provesti testiranje kompatibilnosti naftne mješavine u određenim omjerima i redoslijedu dodavanja nafta s ciljem prevencije nepoželjnih posljedica prilikom njihove prerade. U radu je provedena evaluacija kompatibilnosti naftnih mješavina u omjerima: 20/80, 50/50 i 80/20 mikroskopskim pregledom nakon kontakta u određenim vremenskim razmacima. Također je načinjen mikroskopski pregled prisutnih asfaltena u čistim naftama te je ispitan proces njihovog otapanja i taloženja dodatkom otapala, odnosno taložnog sredstva. Ugljikovodični sastav nafta određen je tehnikom plinske kromatografije, dvodimenzijskom analizom (GCxGC). Evaluacija kompatibilnosti naftnih mješavina pokazala je da stupanj kompatibilnosti pojedine mješavine ne ovisi samo o sastavu, već i o omjeru pojedine nafte u mješavini te o njihovom vremenskom kontaktu. Stabilnost i ponašanje asfaltena iz nafte u nekom otapalu, odnosno taložnom sredstvu primarno ovisi o vremenskom kontaktu, udjelu asfaltena, porijeklu i čistoći uzorka nafte.

AbstractDuring the storage, the transportation and the refining in refineries blending of crude oils of different characteristics and origin takes place. Therefore, crude oil blends of different compostion are formed. Crude oil blends are often immiscible and incompatible due to different characteristics of crudes. After a certain period of time, due to their instability in the crude blends splitting into layers (layering), i.e. flocculation and the precipitation of asphaltenes from crude oils, occurs. The incompatibility of crude oil blends can cause a number of undesirable and serious damage of the process unit during the refinery processing: crude oil tanks, heat exchangers, distillation columns (atmospheric and vacuum) and preheating of furnaces. Therefore, it is good to perform the testing of compatibility of the crude oil regarding different ratios of blends and the order of crude adding with the aim of prevention of undesirable consequences during their processing. The evaluation of the compatibility of crude oil blends of 20/80, 50/50 and 80/20 ratios was made in this paper by microscope examination after different time intervals of contact. Te microscopic examination of asphalhenes present in crudes as well as the process of their dissolution and precipitation by adding solvent and precipitated agent was done. The hydrocarbon composition of crude was defined by gas chromatographic technique, two dimensional GCxGC analysis. The evaluation of crude oil blend compatibility shows that the degree of compatibility of a particular blend depends not only on the composition, but also on the ratio of each crude in the blend. The stability and the behavior of alphaltenes in some solvent and precipitated agents respectively, depends primarily on the time of contact, the proportion of asphalthenes, the origin and the purity of the obtained crude samples.

45

Page 46: Referat A/1 - GOMA€¦ · Web viewModeli su ugrađeni u modul za napredne aplikacije unutar DCS-a. Sadržaj benzena u reformatu se računa na temelju dinamičkih polinomnih modela

GORIVA 2012/ FUELS 2012

POSTER 7Marija Mioč, Dubravka LešićINA Industrija nafte d.d., Rafinerija nafte Rijeka

Određivanje vrste ugljikovodika i oksigenata u gorivu za motorna vozila

Determination of hydrocarbons and oxygenate types in fuels for motor vehicles

SažetakOdređivanje tipova ugljikovodika i oksigenata u benzinu obavlja se metodom višedimenzionalne plinske kromatografije za tekuća naftna goriva prema HRN EN ISO 22854. Ovom metodom osigurava se potpuna identifikacija i kvantifikacija različitih tipova ugljikovodika te oksigenata. Akreditacijom ove metode osigurava se pouzdanost rezultata ispitivanja i povećava se povjerenje korisnika i zaposlenika laboratorija. Zbog toga se javila potreba za proširenjem područja akreditacije na metodu po kojoj se ispituju uzorci bezolovnog motornog benzina, goriva koje zadovoljava kvalitetu Euro V goriva, sukladno europskoj normi EN 228.

AbstractDetermination of hydrocarbons types and oxygenates in gasoline according to method HRN EN ISO 22854 for liquid automotive-motor gasoline by using multidimensional gas chromatography provides a complete identification and quantification of different types of hydrocarbons and oxygenates. Accreditation of this method ensures the reliability of test results and increases the confidence of customers and employees of the laboratory. Therefore, there was a need to expand the scope of accreditation according to the given method in the line with Euro V fuel quality, and in accordance with European standard EN 228.

46

Page 47: Referat A/1 - GOMA€¦ · Web viewModeli su ugrađeni u modul za napredne aplikacije unutar DCS-a. Sadržaj benzena u reformatu se računa na temelju dinamičkih polinomnih modela

GORIVA 2012 / FUELS 2012

POSTER 8Nikolina Jakšić, Dubravka LešićINA Industrija nafte d.d., Rafinerija nafte Rijeka

Usporedba kvalitete procesne vode dobivene tehnološkim postupkom demineralizacije vode na staroj i novoj jedinici za pripremu demineralizirane vode

Comparison of quality of process water obtained by the technological process of water demineralization on the old and the new unit for the preparation of

demineralized water

SažetakNova i stara jedinica za pripremu demineralizirane vode koristi ionske izmjenjivače. Glavna razlika između jedinica za pripremu demineralizirane vode je u primjeni obrade vode nakon prolaska vode kroz pješčane filtre. Naime, na novoj jedinici sirova voda nakon pješčanih filtara prolazi kroz filtar s aktivnim ugljenom, te kroz anionske izmjenjivače koji koriste i jaku i slabu masu. Napravljena je usporedba između kvalitete dobivene demineralizirane vode proizvedene na staroj i na novoj jedinici za pripremu demineralizirane vode, koja se koristi za proizvodnju u procesnim postrojenjima.

AbstractThe new and old units for preparation of demineralized water use the ion exchangers. The main difference between the units for the preparation of demineralized water is regarding water treatment after the passing of water through sand filters. In the new unit, namely, after the raw water passes through sand filters goes further through activated carbon filter, and subsequently through the anion exchanger. A comparison between the quality of demineralised water produced in the old and the new unit for the preparation of demineralized water used in different process plants is made.

47

Page 48: Referat A/1 - GOMA€¦ · Web viewModeli su ugrađeni u modul za napredne aplikacije unutar DCS-a. Sadržaj benzena u reformatu se računa na temelju dinamičkih polinomnih modela

GORIVA 2012/ FUELS 2012

POSTER 9Dunja Šeremešić, Tea TonkovićINA Industrija nafte d.d., Zagreb, Sektor razvoja rafinerija i marketinga

Sadržaj ukupne žive u lakim destilatima nafte

Total mercury content in light petroleum distillates

SažetakCentralni ispitni laboratorij izvodi analitička ispitivanja vezana za izradu baze podataka o naftama (Crude Oil Assays) koje će se prerađivati u rafinerijama Sisak i Rijeka. Jedan od parametara koji se s tog naslova ispituje jest ukupna živa u lakom i teškom benzinu. Sadržaj ukupne žive u primarnom benzinu važan je pokazatelj Rafineriji Sisak jer ga prema određenim zahtjevima kupca proizvodi za inozemno tržište. U radu su prikazani rezultati ispitivanja sadržaja ukupne žive u uzorcima lakih destilata nafte atomskom fluorescencijskom spektrofotometrijom. Opisane su mogućnosti određivanja žive u uzorcima plinskih kondenzata i sirove nafte pomoću atomske fluorescencijske spektrofotometrije hladnih para (CVAFS). Svoju kompetentnost za izvođenje ove analize CIL osigurava uspješnim sudjelovanjem u međulaboratorijskom programu za primarni benzin Instituta za međulaboratorijske usporedbe iz Nizozemske.

AbstractCentral testing laboratory (CIL) performs analytical tests related to creating of a database on oil (Crude Oil Assays) that will be processed in refineries in Sisak and Rijeka. One of related parameters to be tested is the total amount of mercury in the light and heavy naphtha / gasoline. The total amount of mercury in naphtha is an important indicator for the operators of the Sisak refinery because naphtha is produced according to the specific requirements of customer on the foreign markets.This paper presents the results of tests for the total mercury in samples of light oil distillates obtained by atomic fluorescence spectrophotometry. The possibility of determination of mercury in samples of gas condensate and crude oil by atomic fluorescence spectrometry cold vapor (CVAFS) are described.Their competence to perform this analysis CIL ensures through a successful participation in the inter-laboratory program for naphtha of the Institute for inter-laboratory comparisons of the Netherlands.

48

Page 49: Referat A/1 - GOMA€¦ · Web viewModeli su ugrađeni u modul za napredne aplikacije unutar DCS-a. Sadržaj benzena u reformatu se računa na temelju dinamičkih polinomnih modela

GORIVA 2012 / FUELS 2012

POSTER 10Dunja Šeremešić, Tea Tonković, Vinko Rukavina, Branka ŠpeharINA Industrija nafte d.d., Zagreb, Sektor razvoja rafinerija i marketinga

Kontrola kvalitete biogoriva

Biofuels quality control

SažetakU radu su prikazane najvažnije značajke kvalitete biogoriva (dizelskog goriva s biokomponentom) koje se kontroliraju na domaćem tržištu Ine: oksidacijska stabilnost, voda, sedimenti. U sklopu kontrole kvalitete biogoriva ispituje se i sirovina za namješavanje biogoriva - biodizel, FAME dobiven iz uljane repice. Sirovina se uzorkuje u mjestu proizvodnje (Vukovar, Ozalj) i Rafineriji Rijeka gdje se nakon transporta skladišti i namješava u dizelsko gorivo.Kontrolom kvalitete biogoriva u lancu od proizvođača do krajnjeg korisnika dobivaju se važni podaci o mogućim problemima koje biodizel može uzrokovati u primjeni. Biodizel namiješan u obični dizel uzrokuje pojavu čepljenja filtra. Sterolni glukozidi i/ili mikroorganizmi mogući su uzrok blokade filtra.CIL raspolaže relevantnim metodama za ispitivanje sirovine (biodizel, FAME) prema HRN EN 14214 i dizelskog goriva s biokomponentom prema važećoj INA normi za dizelska goriva. CIL sudjeluje u međulaboratorijskom programu za bodizel u cilju osiguranja kvalitete rezultata u području ispitivanja čistih goriva.

AbstractThe paper describes the most important features of quality of biofuels (diesel containing bio component) that have been controlled at the domestic INA market: oxidation stability, water and sediments. Within the quality control of biofuels, the quality of raw materials used for the blending of biofuels - biodiesel, FAME produced from rapeseed, is also tested. The raw material has been sampled at the production site (Vukovar, Ozalj) and at the Rijeka refinery where after transporting and storing it has been blended to diesel fuel.Quality control of biofuels along the supply chain from manufacturer to the end user, gives important information on potential problems that biodiesel can cause in use. Biodiesel blended in regular diesel causes clogging of the filter. Sterol glucosides and / or microorganisms are possible reasons of the filter blockage.CIL has relevant methods for testing of row materials (biodiesel, FAME) according to DIN EN 14214 and testing of diesel containing biocomponent according to the INA standards for diesel fuel.CIL participates in inter-laboratory program for biodiesel in order to ensure quality of results regarding testing of clean fuels.

49

Page 50: Referat A/1 - GOMA€¦ · Web viewModeli su ugrađeni u modul za napredne aplikacije unutar DCS-a. Sadržaj benzena u reformatu se računa na temelju dinamičkih polinomnih modela

GORIVA 2012/ FUELS 2012

POSTER 11Zlatko Unetić, Mateja Bistrović, Zoran Marić, Ivana Palaić, Una Sofilić, Nikola TomašićINA Industrija nafte d.d., Zagreb, SD Rafinerije i marketing

Programsko rješenje za namješavanje benzinskih komponentii predviđanje svojstava goriva

Computer software for blending of gasoline componentsand prediction of fuel properties

SažetakCilj namješavanja benzinskih komponenata je proizvodnja goriva zadovoljavajuće kvalitete, uz što bolji financijski efekt.Proces namješavanja sastoji se od tri osnovna koraka:

1. Priprema recepta2. Namješavanje komponenata prema zadanom receptu3. Ispitivanje kvalitete namiješanog benzina

Ukoliko je kvaliteta zadovoljavajuća, benzin je spreman za otpremu, u protivnom se koraci ponavljaju.Svako ponovljeno namješavanje dodatni je utrošak vremena i financijskih sredstava i intencija je da se maksimalno reducira njihov broj. Broj ponavljanja u najvećoj mjeri ovisi o točnosti pripremljenog recepta. U RN Sisak smo napravili programsko rješenje koje olakšava izradu recepta i daje vrlo točna predviđanja ciljanih karakteristika namiješanog goriva, uzimajući pri tome u obzir cijenu koštanja pojedinih komponenata.Ovaj rad prezentira programsko rješenje te rezultate postignute njegovom primjenom.

AbstractThe goal of blending of gasoline components is production of fuel of satisfactory quality, with the best possible financial effect.Blending process consist three basic steps:

1. Preparation of recipe2. Blending of components by given recipe3. Testing the quality of blended gasoline

If the quality is satisfactory, gasoline is ready for delivery, otherwise steps will be repeated.Each repeated blending is additional expenditure of time and financial resources and the intention is to maximally reduce their number. Number of repetitions mostly depends on the accuracy of the prepared recipe. At Sisak Refinery we have made a software solution that makes easier preparation of recipe and gives very accurate predictions of target characteristics of blended fuels, taking into account the cost of certain components.This paper presents a software solution and the results achieved by its implementation.

50

Page 51: Referat A/1 - GOMA€¦ · Web viewModeli su ugrađeni u modul za napredne aplikacije unutar DCS-a. Sadržaj benzena u reformatu se računa na temelju dinamičkih polinomnih modela

GORIVA 2012 / FUELS 2012

POSTER 12Ivana Štagljar Mikac1, Una Radulović1, Ana Vuković1, Helena Tkalčić2

1INA Industrija nafte d.d., Zagreb, Sektor rafinerije nafte Sisak2INA Industrija nafte d.d., Zagreb, SD Rafinerije i marketing

Unapređenje receptura za namješavanje bezolovnih motornih benzinau Rafineriji nafte Sisak

Unleaded motor gasoline blending improvement at Sisak Refinery

SažetakTijekom zadnjih pet godina u Rafineriji nafte Sisak dogodile su se značajne promjene vezane za namješavanje bezolovnih motornih benzina. Promjene su bile uvjetovane zakonski propisanim zahtjevima za kvalitetu te raspoloživošću novih tehnologija / komponenti za namješavanje. Sukladno zahtjevima Uredbe o kakvoći tekućih naftnih goriva (NN33/11) sadržaj sumpora u svim bezolovnim motornim benzinima ograničen je na najviše 10 mg/kg. Proizveden je bezolovni motorni benzin s istraživačkim oktanskim brojem 98 (BMB 98). Kretanjem u rad postrojenja za izomerizaciju lakog benzina dobivena je visokokvalitetna komponenta za namješavanje benzina s niskim sadržajem sumpora i visokim oktanskim vrijednostima. Aditiv za povećanje oktanskog broja MMT se prestao koristiti 2010. godine u skladu sa zahtjevima NN33/11, a kao aditiv za poboljšanje oktanskih vrijednosti od tada se koristi samo MTBE. Namješavanjem izomerata iz vlastite proizvodnje dodavanje MTBE-a je smanjeno za 40%. Dodatkom paketa aditiva za poboljšanje primjenskih svojstava proizvedeni su benzini BMB 95 Class i BMB 98 Class. Osim ovih promjena u bližoj budućnosti očekuje se i namješavanje bioetanola u bezolovni motorni benzin sukladno Nacionalnom akcijskom planu poticanja proizvodnje i korištenja biogoriva u prijevozu za razdoblje 2011.-2020. godine.U ovom radu prikazane su recepture za namješavanje bezolovnih motornih benzina s vrijednošću istraživačkog oktanskog broja 95 i 98 prije i nakon korištenja izomerata. Prikazana su i preliminarna ispitivanja utjecaja bioetanola na namješavanje komercijalnih benzina. Unapređenje receptura za namješavanje bezolovnih motornih benzina prati trendove europskih normi čime se postiže i smanjenje utjecaja na okoliš.

AbstractOver the last five years, considerable changes happend regarding unleaded gasoline blending at the Sisak refinery. The changes were caused by legal requirements for the quality and by availability of new technologies / blending components. In accordance with the requirements of the Regulation on the quality of liquid fuels (NN33/11) sulfur content in all unleaded gasoline is limited to a maximum of 10 mg/kg. Unleaded motor gasoline with research octane number 98 (BMB 98) has been introduced. With new Isomerization unit start-up high quality, low sulfur and high research octane number gasoline blending component has been produced.In accordance with the requirements of the regulation act NN33/11, use of the MMT additive as an octane booster was ceased in 2010. Since then, only MTBE has been used as an octane booster additive. Blending of isomerate from own production reduced required quantities of MTBE for blending by 40%. New gasoline BMB 95 Class and gasoline BMB 98 Class were introduced with new performance package. Beside these changes, bioethanol blending is expected to be introduced in near future according to the National Action Plan to encourage production and use of biofuels in transport for the period 2011-2020.This paper deals with unleaded motor gasoline blending recipes with research octane number 95 and 98 before and after isomerate introduction. The preliminary tests of the impact of ethanol introduction on commercial gasoline blending are also shown. Unleaded motor gasoline blending improvements follow the trends of European standards and contribute to environmental impact reduction.

51

Page 52: Referat A/1 - GOMA€¦ · Web viewModeli su ugrađeni u modul za napredne aplikacije unutar DCS-a. Sadržaj benzena u reformatu se računa na temelju dinamičkih polinomnih modela

GORIVA 2012/ FUELS 2012

POSTER 13Ivana Čović Knezović1, Tihana Gorenc2, Helena Tkalčić1, Sanda Telen1, Maja Fabulić Ruszkowski1, Marina Sirotković3

1INA Industrija nafte d.d., Zagreb, Sektor razvoja rafinerija i marketinga; 2INA Industrija nafte d.d., Zagreb, Sektor rafinerije nafte Sisak; 3INA Industrija nafte d.d., Zagreb, Sektor za upravljanje lancem o.

Poboljšavanje receptura namješavanja motornih benzina u Ini

Improvement of blending recipes for motor gasolines in INA

SažetakMotorni benzini dobivaju se miješanjem nekoliko vrsta benzinskih komponenta, prvenstveno dobivenih konverzijskim, sekundarnim procesima prerade nafte, posebice katalitičkim krekiranjem, reformiranjem i izomerizacijom. Planiranim namješavanjem goriva značajno se povećava profitabilnost rada rafinerije uz postizanje višestruke koristi: smanjenje zaliha, mjerenje razlike između stvarne kvalitete gotovih proizvoda i zakonskih zahtjeva (engl. giveaway) te optimiranje proizvodnje. Poboljšavanje namješavanja motornih goriva u INI provodi se kroz projekt Upravljanje namješavanjem motornih goriva (engl. Blending Management System). Cilj projekta je uspostaviti jedinstveni model predviđanja karakteristika motornih benzina u svim modelima predviđanja. Izrada takvog modela i njegovo redovito ažuriranje omogućava jednostavnije planiranje i optimizaciju. U konačnici se postiže manja cijena namješavanja zbog točnije procjene kvalitete.U svrhu procjene kvalitete namiješanog benzina, njegova svojstva odijeljena su u dvije grupe: linearno i nelinearno ovisna svojstva. Nelinearna svojstva kao što su istraživački oktanski broj (IOB) i motorni oktanski broj (MOB) lineariziraju se pomoću bonusa, a tlak para pomoću indeksa. U radu je prikazana izrada laboratorijskog modela namješavanja motornih benzina. U tu svrhu namiješan je određeni broj receptura benzina u laboratorijskim uvjetima. Benzini su namiješani iz nekoliko komponenta koje su razdijeljene na glavne i sporedne, ovisno o udjelu u pojedinoj recepturi. Metodom najmanjih kvadrata izračunate su vrijednosti bonusa za glavne komponente iz izmjerenih, odnosno linearnih vrijednosti za IOB i MOB. Vrijednosti oktanskih brojeva izračunatih pomoću bonusa pokazale su dobro slaganje s izmjerenim vrijednostima oktanskih brojeva. Cilj primjene bonusa pri optimizaciji namješavanja motornih benzina je smanjenje korekcija spremnika zbog rezultata izvan specifikacije za motorne benzine, odnosno zbog značajnijeg odstupanja od kvalitete. Bonusi će se ispitati u PIMS-u (linearno programiran optimizacijski alat) i na osnovi toga će se izračunati ušteda pri namješavanju motornih benzina uz korištenje novih bonusa.AbstractMotor gasolines are obtained by blending several types of gasoline components, derived from conversion, secondary refining processes, especially catalytic cracking, reforming and isomerisation. The planned fuel blending significantly increases the profitability of the refinery and enables multiple benefits: reducing inventories, measuring the difference between the actual quality of finished products and legal requirements (giveaway) and production optimization. Blending improvement in INA is implemented through the project Blending Management System. The project aim is to establish a single model for predicting the characteristics of motor gasoline in all estimation models. Creating such a model and its regular updating allows simplified planning and optimization. In the end, blending price is lower due to more accurate quality assessment.In order to assess the quality of blended gasoline its characteristics are divided into two groups: linear and non-linear dependent properties. Non-linear characteristics such as Research Octane Number (RON) and Motor Octane Number (MON) are linearized using the bonuses and the vapor pressure using the index. This papir presents creation of laboratory model of motor gasoline blending. A certain number of gasoline recipes is blended under laboratory conditions. Gasolines are blended from several components that are divided to major and minor, depending on the proportion in each recipe. The values of bonuses for major components are calculated by the method of the least squares from the measured and linear calculated values for RON and MON. The octane numbers calculated using the bonuses have shown good agreement with measured values of octane numbers. The aim of using bonuses in optimization of gasoline blending is a reduction of correction of quality of storage tank due to results that are outside the specification or because of significant deviations from the quality. Bonuses will be examined in the PIMS (linear programming tool for optimization) and on that basis the savings will be calculated.

52

Page 53: Referat A/1 - GOMA€¦ · Web viewModeli su ugrađeni u modul za napredne aplikacije unutar DCS-a. Sadržaj benzena u reformatu se računa na temelju dinamičkih polinomnih modela

GORIVA 2012 / FUELS 2012

POSTER 14Keresztényi István, Bohács György, Babos Katalin, Siklósi TamásMOL Plc., Hungary

Rana detekcija mikrobiološkog zagađenja motornih goriva na licu mjesta

Early on-site detection of microbial contamination in automotive fuels

SažetakPrema EU propisima plinsko ulje koje sadrži biokomponente, naime, metil (ili etil) ester masnih kiselina (FAME), s neželjenim sadržajem vode, ima povećan rizik od mikrobiološke kontaminacije, što može dovesti do biološkog propadanja goriva u razdoblju od skladištenja do njegove potrošnje. Da bi se spriječio komercijalni gubitak ili opadanje primjenskih karakteristika plinskog ulja mora se pratiti njegova kontaminacija mikroorganizmima i ako je potrebno poduzimaju se neke korektivne aktivnosti poput doziranja biocida ili čišćenja spremnika. Kontaminacija mikroorganizmima može se točno utvrditi mikrobiološkim testovima. Standardna laboratorijska metoda brojanja na pločici (ASTM D 6974-09) daje točne rezultate o formiranju ukupnog broja mikroorganizama jedinica / litri (CFU / l), ali traje nekoliko dana dok se dobiju rezultati. Dip-slide testovi daju rezultate usporedive s testom brojanja na pločici, ali je to također vremenski zahtjevna metoda. Na našem posteru predstavljena je nova bioluminescentna ispitna metoda koja može biti prikladna za brzo otkrivanje mikrobiološke kontaminacije goriva. Test luminiscencije izvorno se koristi u industriji hrane i zdravstvene skrbi, tako da smo provodili neke eksperimente radi usporedbe rezultata standardnog brojanja na pločici, dip-slide i luminiscentnih testova na plinskom ulju koje sadrži FAME. Utvrdili smo da se kontaminacija mikroorganizmima može ustanoviti testom luminiscencije, a rezultati su u skladu s onima dobivenima testovima brojanja na pločici i dip-slide. Zaključili smo da se primjenom ovog brzog testa luminiscencije može smanjiti broj dip-slide ili testova brojanja na pločici, potrebnih za praćenje goriva. Test luminiscencije ne zahtijeva zasebnu tehničku potporu i laboratorijske uvjete. Predlažemo test luminiscencije za rutinsku primjenu u području, jer se može dobiti vrlo brz odgovor o mikrobiološkom statusu ispitivanog uzorka. U slučaju otkrivanja mikrobiološke kontaminacije, snažno preporučamo potvrdu kontaminacije testom brojanja na pločici ili dip-slide testom radi dobivanja točnijih mikrobioloških rezultata za daljnje postupanje.

AbstractPursuant to the EU regulations gasoil containing biocomponent, namely fatty-acid-methyl (or ethyl)-ester (FAME), with its undesirable water content, increases the risk of microbial contamination, which can lead to biodeterioration in fuels from tank-to-wheel period. To prevent the loss of commercial value or performance characteristic of the gasoil the microbial contamination has to be monitored and in that case some corrective activities like biocide dosing, tank purification have to be done. The microbial contamination can be exactly determined with the microbiological tests. The standard laboratory plate counting test method (ASTM D 6974-09) provides correct microbial results in colony forming unit/litre (CFU/l) value, although it takes some days to obtain them. Dip-slide tests offer comparable results to the plate counting test, and even can be used in field although it also needs too much time.Our poster presents a new bioluminescent test method which can be made suitable for rapid detection of microbiological contamination in fuels. The luminescent test is originally used in the food and healthcare industries, so we carried out some experiments to compare the results of the standard plate counting, the dip-slide and the luminescent tests in FAME containing gasoil. We realized that the microbial contamination could be detected by the luminescent test, and the results correlated to the plate counting and dip-slide test results. We concluded that the application of this rapid luminescent test could reduce the number of the dip-slide or plate counting tests required for fuel monitoring. The luminescent test does not require special technical background and laboratory environment. We propose luminescent test for routine application in field, because very early response about the microbial status can be obtained. In case of microbial contamination detected we highly recommend the confirmation of the contamination with plate counting or dip-slide tests to get more accurate microbial results for the further intervention actions.

53

Page 54: Referat A/1 - GOMA€¦ · Web viewModeli su ugrađeni u modul za napredne aplikacije unutar DCS-a. Sadržaj benzena u reformatu se računa na temelju dinamičkih polinomnih modela

GORIVA 2012/ FUELS 2012

POSTER 151Željka Ujević Andrijić, 1Nenad Bolf, Tomislav Rolich2, 1Ivan Mohler1Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije2Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet

Softverski senzor za procjenu sadržaja benzena u reformatu

Soft sensor for estimation of benzene content in reformate

SažetakBudući da je procesna industrija suočena sa sve strožijim zahtjevima za praćenje kvalitete produkta i zaštite okoliša, javlja se potreba za kontinuiranim motrenjem velikog broja procesnih varijabli i svojstava. S obzirom da su procesni analizatori često nedostupni, a laboratorijske analize rijetke i vremenski zahtjevne, razvijeni su softverski senzori za procjenu sadržaja benzena u reformatu.Eksperimentalni podaci prikupljeni su s distribuiranog sustava za vođenje (DCS) i sadrže kontinuirano mjerene procesne varijable i laboratorijska mjerenja. U radu je prikazan razvoj Finite Impulse Response (FIR) i Output Error (OE) modela. Kako bi se izbjegla metoda pokušaja i pogreške, red modela je procijenjen primjenom genetičkog algoritma. Modeli su ugrađeni u modul za napredne aplikacije unutar DCS-a. Sadržaj benzena u reformatu se računa na temelju dinamičkih polinomnih modela te se pohranjuje u procesnu bazu podataka.Ispitivanje na nezavisnom skupu podataka za testiranje modela pokazalo je izuzetno dobro slaganje rezultata modela s eksperimentalnim podacima. Budući da se procesni analizator za procjenu sadržaja benzena često kvari ili se servisira, model u potpunosti zamjenjuje rad analizatora. Rezultati modela kontinuirano se validiraju s dvije do tri laboratorijske analize dnevno.

AbstractAs vehicle emission standards become more stringent there is an increasing need for continuous monitoring of benzene content in gasoline. Since the on-line analyzers are often unavailable, and laboratory analyses are infrequently, soft sensors for benzene content estimation of reformate are developed.Experimental data is acquired from the refinery distributed control system (DCS) and include continuously measured variables and analyzer assays. Dynamic models based on Finite Impulse Response (FIR) and Output Error (OE) identification methods are presented. To avoid a trial and error procedure, genetic algorithm model order optimizing is proposed. The models are implemented on advanced application module within DCS where the benzene content is calculated based on dynamic polynomial models and stored in process history database. The results show very good matching with experimental data on validation set, thus proving their usefulness for on-line estimation of benzene content in reformate. Moreover, since the process analyzer for benzene content is often out of order due to maintenance the model replaces on-line analyzer. Performance is validated comparing the results with laboratory analyzes carried out 2 or 3 times a day.

54

Page 55: Referat A/1 - GOMA€¦ · Web viewModeli su ugrađeni u modul za napredne aplikacije unutar DCS-a. Sadržaj benzena u reformatu se računa na temelju dinamičkih polinomnih modela

GORIVA 2012 / FUELS 2012

Okrugli stol /Round Table Ilona VaryMOL Plc., Hungary

Europska iskustva u svezi propisa za goriva i biogoriva

European experience regarding fuel and biofuel regulation

SažetakKvaliteta i prijevoz goriva regulirani su unutar EU tržišta kako bi se osiguralo da potrošači kupuju gorivo iste kvalitete, prikladno za njihove automobile diljem EU. Posljednjih 15 godina fosilna goriva su postala mnogo čišća i stoga je smanjen utjecaj transporta na okoliš.Najnoviji razvoj je usmjeren na smanjenje ugljičnog otiska u prometu regulacijom kvalitete goriva. Takav složeni sustav zahtijeva odgovarajući sustav kontrole kvalitete i sustav inspekcija.Prezentacija će pokazati iskustvo nekih zemalja EU s provedbom propisa vezanih za goriva i biogoriva.

AbstractTransport fuels’ quality and movement is regulated in the EU internal market to ensure that consumers buy the same fuel, appropriate for their cars all over the EU. For the last 15 years fossil fuels became much cleaner and therefore reduce the environmental impact of transport.The latest developments are aimed at reducing the carbon footprint of transport through fuel quality regulation. Such a complex system requires proper quality control system and inspection system.The presentation will show the experience of some EU countries with implementation of the EU fuel and biofuel regulation.

55

Page 56: Referat A/1 - GOMA€¦ · Web viewModeli su ugrađeni u modul za napredne aplikacije unutar DCS-a. Sadržaj benzena u reformatu se računa na temelju dinamičkih polinomnih modela

GORIVA 2012/ FUELS 2012

Okrugli stol /Round Table Marta SvoljšakPetrol d.d., Ljubljana, Slovenija

Stvarna održivost politike biogoriva

Actual sustainability biofuels policy

SažetakDirektiva o obnovljivim izvorima energije (Direktive 2009/28/EU ili RED) je stupila na snagu 25. lipnja 2009., i trebalo ju je provesti u nacionalno zakonodavstvo do prosinca 2010. RED traži od EU da:• 20 % smanji emisije stakleničkih plinova (GHG) u odnosu na 1990.• 20 % poboljša energetske učinkovitosti u usporedbi s predviđenim za 2020.• 20 % energije u EU potječe iz obnovljivih izvora energije.To obvezuje postavljanje nacionalnih ciljeva na ukupni udio energije iz obnovljivih izvora u bruto neposrednoj potrošnji energije i na udjele energije iz obnovljivih izvora. RED postavlja različite ciljeve za različite države članice (MS) unutar cjelokupnog cilja. To znači da će neke države članice morati ostvariti mnogo veće ciljeve od 20 % energije iz obnovljivih izvora do 2020., dok će druga MS imati mnogo niže ciljeve. Ona propisuje pravila koja se odnose na statističke transfere između država članica, zajedničke projekte između država članica i trećih zemalja, jamstava podrijetla, upravne postupake. Ona uspostavlja kriterije održivosti za biogoriva i biokapljevine. Samo biogoriva certificirana kao održiva će biti obuhvaćena EU i nacionalnim ciljevima. RED je zahtijevao od država članica podnošenje nacionalnih planova djelovanja o obnovljivoj energiji do 30. lipnja 2010. Trenutačno je Europska komisija službeno priznala neke dobrovoljne sheme o održivosti biogoriva poput ISCC, REDCert, 2BS. Samo nekoliko zemalja uvrstilo je RED u nacionalno zakonodavstvo. Prisutan je nedostatak transparentnosti i jasnoće što je dovelo do kašnjenja u provedbi RED. Zemlje članice nisu spremne za rad u uvjetima 27 različitih paketa zakona.

AbstractThe Renewable Energy Directive 2009/28/EU or RED entered into force on June 25, 2009, and is required to be implemented into national law by December 2010. The RED requires the EU to have: A 20 percent reduction in green house gas (GHG) emissions compared to 1990. A 20 percent improvement in energy efficiency compared to forecasts for 2020. Meeting 20% of the EU’s energy consumption by using renewable energy sources. It sets mandatory national targets for the overall share of energy from renewable sources in gross final consumption of energy and for the share of energy from renewable sources. The RED sets different targets for different Member States (MS) within this overall target. This means that some MS will have to reach much higher targets than the 20 percent renewable energy by 2020, whereas other MS will have much lower targets. It lays down rules relating to statistical transfers between Member States, joint projects between Member States and with third countries, guarantees of origin, administrative procedures. It establishes sustainability criteria for biofuels and bioliquids. Only biofuels certified as sustainable will count toward EU and national targets. The RED requires MS to submit national renewable energy action plans by June 30, 2010. Currently has been officially recognized by European Commission some voluntary biofuels sustainability schemes such as ISCC, REDCert, 2BS. Only few countries have implemented the RED into national law. There is a lack of transparency and clarity which was given rise to the delays of implementation of RED. There is unwillingness among MS to have possible 27 different set of rules.

56

Page 57: Referat A/1 - GOMA€¦ · Web viewModeli su ugrađeni u modul za napredne aplikacije unutar DCS-a. Sadržaj benzena u reformatu se računa na temelju dinamičkih polinomnih modela

GORIVA 2012 / FUELS 2012

Okrugli stol /Round Table Gordan DošenMinistarstvo zaštite okoliša i prirode, Croatia

Zakonska regulativa kvalitete goriva u Republici Hrvatskoj u sklopu zaštite okoliša i održivog razvoja

Fuel quality legislation in Croatia under the environmental protection and sustainable development

SažetakU sklopu pregovaračkog postupka i skorog ulaska u Europsku uniju, Republika Hrvatska je u potpunosti prihvatila europsko zakonodavstvo vezano uz zaštitu okoliša u području kvalitete goriva. Glavni izazov koji stoji pred RH je poštivanje svih propisanih graničnih vrijednosti onečišćujućih tvari vezanih uz kvalitetu goriva. Daljnji izazovi predstoje u pogledu praćenja i izvješćivanja vezano uz kvalitetu goriva, uključujući brodska goriva i biogoriva, te načina praćenja i verificiranja emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku tekućih naftnih goriva stavljenih na tržište RH.

AbstractAs part of the negotiation process and the imminent entry into the European Union, Croatia is fully accepted by European legislation related to environmental protection in the area of fuel quality. The main challenge facing Croatia's compliance with all prescribed limit values of pollutants related to fuel quality. Further challenges ahead in terms of monitoring and reporting related to the quality of fuels including marine fuels and biofuels, and methods for monitoring and verifying emissions of greenhouse gases in the lifetime of liquid fuels placed on the market RH.

57