Refarat Pemeriksaan Fisik Sistem Motorik

Embed Size (px)

Text of Refarat Pemeriksaan Fisik Sistem Motorik

 • 7/24/2019 Refarat Pemeriksaan Fisik Sistem Motorik

  1/25

  BAGIAN ILMU PENYAKIT SARAF

  FAKULTAS KEDOKTERAN REFERAT

  UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA DESEMBER 2014

  PEMERIKSAAN FISIK SISTEM MOTORIK

  DISUSUN OLEH :

  MUKHRAENI

  PEMBIMBING :

  dr. Andi Farida

  SUPERVISOR :

  DR. dr. Hj. Jumraini Tammasse, Sp. S

  DIBAWAKAN DALAM RANGKA KEPANITERAAN KLINIKPADA BAGIAN ILMU PENYAKIT SARAF

  FAKULTAS KEDOKTEARAN

  UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

  MAKASSAR

  2014

  1

 • 7/24/2019 Refarat Pemeriksaan Fisik Sistem Motorik

  2/25

  Pemeriksaan Fisis Sistem Mtrik

  I. Defen! S!"e# M$"$%&Sistem mtrik ada!a" daera" dari s#stem sara$ #an% &ertan%%un% ja'a&

  da!am men%enda!ikan %erakan.(

  II. S!"e# M$"$%&

  Impu!s mtrik untuk %erakan )!nteer terutama di*etuskan di %irus

  presentra!is !&us $rnta!is +krteks mtrik primer, area &radmann- dan

  area krtika! disekitarn#a +neurn mtrik pertama-. Impu!s terse&ut &erja!an

  di da!am jaras sera&ut panjan% +terutama traktu krknuk!earis dan traktus

  krtikspina!isjaras p#ramida!-, me!e'ati &atan% tak dan turun ke medu!!a

  spina!is ke krnu anterius, tempat mereka mem&entuk kntak sinaptik den%an

  neurn mtrik kedua &iasan#a me!e'ati satu atau &e&erapa interneurn

  perantara./

  A%e' &$%"e&! #$"$%&

  Krteks mtrik primer merupakan sekumpu!an jarin%an krtika! #an%

  ter!etak di sisi #an% &er!a'anan den%an su!*us sentra!is dari krteks

  smatsensrik primer dan me!uas ke atas dan me!e'ati tepi supermedia!

  "emis$er sere&ri menuju permukaan media!n#a. Area #an%

  mempresentasikan ten%%rkan dan !arin% ter!etak pada ujun% in$erir krtes

  mtrik primer0 di &a%ian atasn#a, se*ara &erkesinam&un%an, ada!a" area

  #an% mempresentasikan 'aja", ekstremitas atas, &adan dan ekstremitas

  &a'a". Struktur ini merupakan hominkulus motorik ter&a!ik, #an%

  &ersesuaian den%an hominkulus somatosensorik%irus pst1sentra!is./

  T%'&"(! K$%"&$!)n'*! +"%'&"(! )%'#,'*!-

  Traktus ini &erasa! dari krteks mtrik dan &erja!an me!a!ui su&stansia a!&a

  sere&ri + krna radiate-, krus psterius kapsu!a interna, &a%ian sentra!

  pedunku!us sere&ri, pns dan &asa! medu!!a +&a%ian anterir-, tempat traktus

  ter!i"at se&a%ai pennj!an ke*i! #an% dise&ut p#ramid./

  T%'&"(! &$%"&$n(&*e'%! +"%'&"(! &$%"&$(*'%!-

  2e&erapa sera&ut traktus piramida!is mem&entuk *a&an% dari massa utama

  traktus ketika me!e'ati tak ten%a" dan kemudian &erja!an !e&i" ke drsa!

  menuju nu*!ei ner)i krania!is mtrik. Sera&ut #an% mempersara$i nu*!ei

  &atan% tak ini se&a%ian men#i!an% dan se&a%ian !a%i tidak men#i!an%. Nu*!ei

  2

 • 7/24/2019 Refarat Pemeriksaan Fisik Sistem Motorik

  3/25

  #an% menerima input traktus piramida!is ada!a" nu*!ei #an% memediasi

  %erakan )!unteer tt1tt krania! me!a!ui ner)us krania!is 3, ner)us

  krania!is 3II, ner)us *rania!is I4, 4, dan 4I serta ner)us krania!is 4II. /

  K$#)$nen !/!"e# M$"$%& !en"%'* *'nn/'

  Sejum!a" jaras1jaras sentra! se!ain traktus piramida!is memi!iki peran pentin%

  pada pen%enda!ian $un%si mtrik. Suatu ke!mpk sera&ut #an% pentin%

  +traktus krtikpntsere&e!aris- men%"antarkan in$rmasi dari krteks

  sere&ri ke sere&e!um, kemudian input #an% ditim&u!kann#a memdu!asi

  %erakan teren*ana./

  A. UMN

  2erdasarkan per&edaan anatmik dan $isi!%ik ke!mpk UMN di&a%i

  da!am susunan piramida! dan susunan ekstrapiramida!.5

  (. Susunan Piramida!

  Impu!s mtrik untuk %erakan )!unter dia'a!i di %#rus

  presentra!is !&us $rnta!is tak +krteks mtrik primer, area

  2radmann-./ 6erak tt se!uru" &e!a"an tu&u" dapat dipetakan pada

  se!uru" ka'asan krteks mtrik sisi kntra!atera!. Peta itu dikena!

  se&a%ai "munku!us mtrik .Me!a!ui aksnn#a neurn krteks mtrik

  men%"u&un%kan mtneurn #an% mem&entuk inti mtrik sara$ krania!

  dan mtneurn di krnu anterir medu!!a spina!is. Aksn 7 aksn

  terse&ut men#usun jaras krtik&u!&ar 7 krtikspina! . Se&a%ai &erkas

  sara$ #an% kmpak, mereka turun dari krteks mtrik ke capsula

  interna#an% &erada di antara ta!amus dan %an%!ia &asa!is. 5

  Di tin%kat medu!!a &!n%ata sera&ut 7 sera&ut piramida! &erkumpu!

  kem&a!i di piramis medu!!a &!n%ata dan kemudian men#i!an% %aris

  ten%a" &atan% tak + di decusatio pyramidalis- dan &erak"ir di interneurn#an% &erada di sekitar inti mtrik sara$ kntra!atera!. Se&a%ian dari

  sera&ut itu &erak"ir di inti mtrik sara$ tak ipsi!atera!.

  Sera&ut piramida! #an% tidak &erak"ir di tin%kat medu!!a &!n%ata

  me!anjutkan perja!anann#a ke medu!!a spina!is dan mereka ada!a" sera&ut

  krtikspina!. Pada pera!i"an antara medu!!a &!n%ata dan medu!!a

  spina!is, kira 7 kira 89: dari sera&ut krtikspina! mem&e!k ke ara"

  drs!atera! dan men#i!an% %aris ten%a" untuk kemudian menduduki

  tempat di $uniku!us pster!atera!is sisi kntra!atera!. Ke!mpk sera&ut

  3

 • 7/24/2019 Refarat Pemeriksaan Fisik Sistem Motorik

  4/25

  ini dise&ut traktus krtikspina!is !atera!is atau traktus piramkida!is

  !atera!is. Sera&ut krtikspina! #an% tidak men#i!an%, meneruskan

  perja!anann#a di &a%ian media! $uniku!us )entra!is dan dinamakan traktus

  krtikspina!is +piramida!is- )entra!is +anterir-. +(-

  Tanda !esi UMN ada!a" "ipertnus, "ipere$!eks, *!nus, spastik tipe

  *!as#1kni$e, re$!e; pat!%is psiti$.

  6am&ar (. Perja!anan traktus piramida!is + dikutip dari kepustakaan /-.

  /. Susunan Ekstrapiramida!

  Kmpnen ekstrapiramida! terdiri atas < krpus striatum, %!&us

  pa!!idus, inti 7 inti ta!amik, nuk!eus su&ta!amikus, su&stansia ni%ra,

  4

 • 7/24/2019 Refarat Pemeriksaan Fisik Sistem Motorik

  5/25

  $rmasi retiku!aris &atan% tak, sere&e!!um, dan krteks mtrik

  tam&a"an #aitu area , area =, area 8. Kmpnen terse&ut di"u&un%kan

  satu den%an !ain !e" aksn masin% 7 masin% kmpnen itu, se"in%%a

  mem&entuk "u&un%an #an% kmp!eks.5

  B. LMN

  >MN ada!a" jaras ak"ir &ersama +final common pathway- sistem

  mtrik, #aitu aksn1aksn #an% ke!uar dari se!1se! krnu anterir medu!a

  spina!is menuju tt )!unter. +->MN men#usun inti sara$ tak mtrik

  dan inti radiks )entra!is sara$ spina!. Terdapat dua jenis >MN #aitu a!$a

  mtneurn dan %amma mtneurn. Den%an perantaraan kedua ma*ammtneurn itu, impu!s mtrik dapat men%emudikan keseim&an%an tnus

  tt #an% diper!ukan untuk me'ujudkan setiap %erakan tan%kas.5

  Tanda !esi >MN ada!a" Hiptnus, "ipre$!eks, $!aksid, atr$i tt dan

  re$!e; pat!%is ne%ati)e..

  III. Pemeriksaan Sistem Mtrik

  A. Inspeksi

  Pada inspeksi diper"atikan sikap, &entuk, ukuran dan adan#a %erak

  a&nrma! #an% tidak dapat dikenda!ikan.

  (- Sikap Nrma!Per"atikan sikap se*ara kese!uru"an dan sikap tiap &a%ian tu&u".

  2a%aimana sikap dan psisi &adann#a, &aik se*ara kese!uru"an

  maupun se&a%ian./- sikap a&nrma!

  a. 6an%%uan Sere&e!!um

  Pasien den%an %an%%uan sere&e!um &erdiri den%an muka

  mem&e!k kea ra" kntra!atera! ter"adap !esi, &a"un#a pada sisi

  !esi a%ak !e&i" renda", dan &adann#a mirin% ke sisi !esi.

  5

 • 7/24/2019 Refarat Pemeriksaan Fisik Sistem Motorik

  6/25

  6am&ar /. 6ait pada tumr *ere&ra! dam intsikasi &at + dikutip dari

  kepustakaan 9-

  Penderita pen#akit Parkinsn &erdiri den%an kepa!a dan !e"er

  di&un%kukkan ke depan, !en%an dan tun%kai &erada da!am $!eksi.

  2i!a ia ja!an, tampak se!a"1!a" "endak jatu" ke depan0 %erakan

  assiati$n#a ter%an%%u, !en%an kuran% di!en%%an%kan dan ter!i"at

  tremr kasar, terutama di tan%an.

  6am&ar 5. Karakteristik %ait pada pen#akit Parkinsn +dikutip dari kepustakaan 9-

  6erakan &a%ian tu&u" per!u diper"atikan dan di&andin%kan. Pada

  anak #an% sedan% mernta atau de'asa #an% %e!isa", &a%ian #an%

  paretis ter!i"at kuran% di%erakkan.

  5- 2entuk

  Per"atikan adan#a de$rmitas-

  Ukuran.

  Panjan% &a%ian tu&u" se&e!a" kiri sama den%an #an% di [email protected]%

  de'asa #an% men%a!ami !umpu" sejak masa kanak1kanak, ukuran

  ekstremitas #an% !umpu" !e&i" pendek daripada #an% se"at.

  Isi +kntur- tt apaka" atr$i atau "ipertr$i. Pada atr$i, &esar tt

  &erkuran% dan &entukn#a &eru&a". Pada ke!umpu"an jenis peri$er

  disertai den%an "iptr$i atau atr$i.

  2esar tt, &andin%kan den%an tt sisi !ainn#a. 2i!a di*uri%ai adan#a

  atr$i, ukur!a" ke!i!in%n#a. 2iasan#a pada pen%ukuran di%unakan

  6

 • 7/24/2019 Refarat Pemeriksaan Fisik Sistem Motorik

  7/25

  tnj!an tu!an% se&a%ai patkan. Misa!n#a 5 *m di atas !ekrann atau

  pate!a.

  2entuk tt. Ha! ini di!akukan da!am keadaan tt &eristira"at dan

  tt &erkntraksi.9- Pa!pasi

  Pasien disuru" men%istira"atkan ttn#a. Kemudian tt ini dipa!pasi

  untuk menentukan knsistensi serta n#eri tekan. Den%an pa!pasi kita

  dapat meni!ai tnus tt, terutama &i!a ada "iptni. Penentuan tnus

  di!akukan pada &er&a%ai psisi an%%ta %erak dan &adan.

  =- Pemeriksaan 6erak Pasi$

  Penderita disuru" men%istira"atkan ekstremitasn#a. 2a%ian dari

  ektremitas ini kita %erakkan pada persendiann#a. 6erakan di&uat

  &er)ariasi mu!a1 mu!a *epat kemudian !am&at, *epat, !e&i" !am&at,

  dan seterusn#a. Sam&i! men%%erakkan kita ni!ai ta"anann#a. Da!am

  keadaan nrma! kita tidak menemuakan ta"anan #an% &erarti, jika

  penderita dapat men%istira"atkan ekstremitasn#a den%an &aik. Kadan%

  7 kadan% ta"anan didapatkan pada satu jurusan saja, misa!n#a tun%kai

  sukar di$!eksikan tetapi muda" diekstensikan. Keadaan ini misa!n#adidapatkan pada !esi di traktus piramida!is. Pada %an%%uan sistem

  ekstrapiramida!, dapat dijumpai ta"anan #an% sama kuatn#a

  +ri%iditas-. Kadan%1kadan% djumpai keadaan ta"anan #an% "i!an%

  tim&u! +$enmena *%'"ee!-.

  - Pemeriksaan 6erak Akti$

  Pada pemeriksaan ini kita ni!ai kekuatan +kntraksi tt-. Untuk

  memeriksa adan#a ke!umpu"an, kita dapat men%%unakan / *ara

  &erikuten%an

  #an% suda" disupinasi disuru" $!eksi pada persendian siku. Ni!ai!a"

  tena%a $!eksi !en%an &a'a" ini.

  (-Pemeriksaan tt triseps +B=1B8, sara$ radia!is-.>en%an &a'a"

  #an% suda" di$!eksi disuru" ekstensikan. Ni!ai!a" tena%a ekstensi

  ini.

  6am&ar . Pemeriksaan kekuatan tt.

  Bnt"n#a &i*eps +A-, De!tid +2-, uadri*eps

  $emris+B- di kutip dari kepustakaan

  12

 • 7/24/2019 Refarat Pemeriksaan Fisik Sistem Motorik

  13/25

  6am&ar 9. Pemeriksaan Kekuatan @tt An%%ta 6erak Atas +dikutip dari kepustakaan =-

  E%e&"$% !)n'

  13

 • 7/24/2019 Refarat Pemeriksaan Fisik Sistem Motorik

  14/25

  2i!a pasien sedan% &erdiri, suru" ia men%am&i! suatu &aran% dari !antai.

  Jika pasien menderita ke!ema"an m. ere*tr spina, ia sukar &erdiri kem&a!i0

  dan ini di!akukann#a den%an &antuan tan%ann#a, #aitu den%an menempatkan

  tan%ann#a pada !utut, pa"a, dan kemudian mendrn%n#a sampai ia dapat

  &erdiri !a%i. Kadan% ter!i"at ju%a adan#a !rdsis.

  @tt dindin% perut. Pasien #an% sedan% &er&arin% disuru" men%an%kat

  kepa!an#a dan per"atikan peranjakan dari pusar. 2iasan#a pusar &eranjak ke

  ara" tt #an% se"at. Suru" pasien &atuk, tt #an% !ema" akan mem&nj!.

  Per"atikan apaka" pasien dapat duduk dari sikap &er&arin% tanpa mendapat

  &antuan dari tan%ann#a. @tt #an% ikut &ekerja da!am "a! ini ia!a" tt

  dindin% perut dan tt i!ipsas.

  An$"' e%'& '3'

  Untuk ini diperiksa %erakan pada < persendian jari1jari, per%e!an%an kaki,

  !utut, pa"a. Se!ain itu ju%a diperiksa tt kuadriseps $emris, i!ipsas,

  aduktr, a&du*tr, dan $!eksr tun%kai &a'a". Pemeriksaan #an% dapat

  di!akukan /1>, sara$ $emra!is-. >utut

  +tun%kai &a'a"- diekstensikan sam&i! kita ta"an.

  /. Pemeriksaan tt i!ipsas +>(1>5, sara$ $emra!is-. Pasien &er&arin% dan

  !utut di$!eksikan. Kemudian pa"a di$!eksikan !e&i" !anjut sam&i! dita"an.

  5. Pemeriksaan tt aduktr +>/1>< sara$ &turatrius-. Pasien &er&arin%

  pada sisin#a dan tun%kai &erada da!am ekstensi. Kemudian tun%kai ini

  diaduksikan sam&i! dita"an.

  . Pemeriksaan tt a&duktr. Tun%kai dia&duksikan me!a'an ta"anan.

  9. Pemeriksaan tt $!eksr tun%kai &a'a". Tun%kai &a'a" di$!eksikan

  sam&i! dita"an.

  a. Pemeriksaan tt ke!mpk G"armstrin% +>,>9,S(, S/, sara$

  siatika-. Pasien ten%kurap, kemudian !utut disuru" $!eksikan +sam&i!

  dita"an !e" pemeriksa-

  &. Pemeriksaan tt %astrknemius +>9,S(,S/, sara$ ti&ia!is-. Pasien

  ten%kurap, kemudian disuru" mem$!eksi p!antar kakin#a.

  14

 • 7/24/2019 Refarat Pemeriksaan Fisik Sistem Motorik

  15/25

  *. Pemeriksaan tt $!eksr di%itrum !n%us +S(, S/, sara$ ti&ia!is-. Jari1

  jari kaki dip!antar $!eksikan +sam&i! di&eri ta"anan !e" pemeriksa-.

  6am&ar =. Pemeriksaan kekuatan tt +dikutip dari kepustakaan -

  15

 • 7/24/2019 Refarat Pemeriksaan Fisik Sistem Motorik

  16/25

  Den%an demikian dapat pu!a dini!aitt1tt #an% memp!antar$!eksikan dan

  mendrs$!eksikan kaki dan jari1jari. 2i!a ditemukan ke!umpu"an, per!u

  di!akukan pemeriksaan #an% !e&i" rin*i. 8

  6am&ar . Pemeriksaan Kekuatan @tt An%%ta 6erak Atas +dikutip dari kepustakaan =-

  16

 • 7/24/2019 Refarat Pemeriksaan Fisik Sistem Motorik

  17/25

  6am&ar 8. Pemeriksaan kekuatan tt +dikutip dari keputaskaan =-8-

  6erakan a&nrma! #an% tidak terkenda!i.Di antara %erakan a&nrma! #an% tidak terkenda!i #an% kita kena!

  ia!a"0 termr, k"rea,atetse, d#stnia, &a!ismus, spasme, tik,

  $asiku!asi, dan mik!ni.

  (- Tremr ia!a" serentetan %erakan in)!unter, a%ak ritmis,

  merupakan %etaran, #an% tim&u! karena &erkntraksin#a t1tt

  #an% &er!a'anan se*ara &er%antian. Ia dapat me!i&atkan satu atau

  !e&i" &a%ian tu&u". Jenis tremr #an% dikena! #aitu tremr nrma!

  atau $isi!%is0 tremr "a!us +dise&ut ju%a tremr tksik- dantremr kasar.

  6am&ar . Tremr + dikutip dari kepustakaan 9-

  17

 • 7/24/2019 Refarat Pemeriksaan Fisik Sistem Motorik

  18/25

  /- K"rea &erasa! dari kata #unani &erarti menari. Pada k"rea %erak

  tt &er!an%sun% *epat, sekn#n%1kn#n%, aritmik dan kasar

  #an% dapat me!i&atkan satu ekstremitas, separu" &adan atau

  se!uru" &adan.

  6am&ar ( . per%erakan k"rea pada pasienHuntinton diseases (dikutip dari

  kepustakaan 9-

  5- Atetse. Kata atetse dari kata #unani #an% &erarti &eru&a".

  2er!ainan dari k"rea #an% %erakann#a &er!an%sun% *epat,

  mendadak, dan terutama me!i&atkan &a%ian dista!, maka atetse

  ditandai !e" %erakan #an% !e&i" !am&an, seperti %erak u!ar dan

  me!i&atkan tt &a%ian dista!. Namun, demikian "a! ini *enderun%

  men#e&ar ju%a ke pr;ima!. Atetsis dapat dijumpai pada &an#ak

  pen#akit #an% me!i&atkan %an%!ia &asa!.

  - Distnia. 2i!a terjadi kerusakan pada susunan ekstrapiramida!

  #an% me!i&atkan &e&erapa kmpnen %an%!ia &asa!, didapatkan

  %eja!a #an% kmp!eks.

  9- 2a!ismus ia!a" %erak tt #an% datin% sekn#n%1kn#n%, kasar,

  dan *epat, dan terutama men%enai tt1tt ske!et #an% !etakn#a

  18

 • 7/24/2019 Refarat Pemeriksaan Fisik Sistem Motorik

  19/25

  prksima!, sedan%kan pada k"rea, %erakan tt kasar, *emepat

  dan terutama me!i&atkan tt1tt #an% a%ak dista!.

  =- Spasme merupakan %erakan a&nrma! #an% terjadi karena

  kntraksi tt1tt #an% &iasan#a disara$i !e" satu sara$. Spasme

  k!nik mu!ai sekn#n%1kn#n%, &er!an%sun% se&entar dan dapat

  &eru!an%1u!an%. Spasme tnik dapat &er!an%sun% !ama dan terus1

  menerus. Spasme dapat tim&u! karena iritasi sara$ peri$er atau tt,

  tetapi dapat ju%a tim&u! karena iritasi disuatu tempat, mu!ai

  men%dari krteks sampai ke sera&ut tt.

  - Ti*. Pen#e&a& ti* &e!um diketa"ui. Tik merupakan suatu %erakan#an% terkrdinir, &eru!an% dan me!i&atkan seke!mpk tt #an%

  &er"u&un%an #an% siner%istik.

  6am&ar (( . Ti* + dikutip dari kepustakaan 9-

  8- Fasiku!asi merupakan %erakan "a!us, *epat dan &erkedut dari satu

  $asiku!us sera&ut t atau satu uni mtrik.

  - Mik!ni ia!a" %erakan #an% tim&u! karena kntraksi tt se*ara

  *epat, sekn#n%1kn#n%, se&entar, aritmik, asiner%ik dan tidak

  terkenda!i.

  19

 • 7/24/2019 Refarat Pemeriksaan Fisik Sistem Motorik

  20/25

  6am&ar ((. M#*!ni* +dikutip dari kepustakaan 9-

  Ref*e&! F!$*$!

  1. Re$!eks 6!a&e!!a.

  Puku!an sin%kat pada %!a&e!!a atau sekitar daera" suprar&ita!is

  men%aki&atkan kntraksi sin%kat kedua tt r&iku!aris ku!i. Pada !esi

  ner)us $a*ia!is, re$!eks ini &erkuran% atau ne%ati$, sedan%kan pada sindrm

  parkinsn re$!eks ini serin% menin%%i. Pusat re$!eks ini ter!etak di pns.

  2. Re$!eks Ra"an% &a'a" +Ja' Re$!eks-

  Penderita diminta mem&uka mu!utn#a sedikit dan te!unjuk pemeriksa

  di tempatkan me!intan% di da%u. Sete!a" itu,te!unjuk diketuk1re$!eks +re$!eks

  "ammer- #an% men%aki&atkan &erkntraksin#a tt maseter se"in%%a mu!ut

  merapat. Pusat re$!eks ini ter!etak di Pns.

  . Re$!eks 2iseps

  Pemeriksa meme%an% !en%an pasien #an% disemi$!eksikan sam&i!

  menempatkan i&u jari diatas tendn tt &iseps. kemudian di ketk0 "a! ini

  men%aki&atkan %erakan $!eksi !en%an &a'a". Pusat re$!eks ini ter!etak di

  B91B=. A$eren ter!etak pada mus*u!*utaneus, e$eren ter!etak pada

  mus*u!*utaneus.

  4. Re$!eks 2iseps

  Pemeriksa meme%an% !en%an pasien #an% disemi$!eksikan sam&i!

  menempatkan i&u jari diatas tendn tt &iseps. I&u jari kemudian di ketk0

  "a! ini men%aki&atkan %erakan $!eksi !en%an &a'a". Pusat re$!eks ini

  ter!etak di B91B=. A$eren ter!etak pada mus*u!*utaneus, e$eren ter!etak

  pada mus*u!*utaneus.

  5. Ref*e&! T%!e)!.

  20

 • 7/24/2019 Refarat Pemeriksaan Fisik Sistem Motorik

  21/25

  Pemeriksa meme%an% !en%an pasien #an% semi$!eksikan. Sete!a" itu di

  ketuk pada tendn insersi M. Triseps, #an% &erada sedikit di atas !ekrann.

  Se&a%ai ja'a&an, ini !en%an &a'a" men%adakan %erakan ekstensi.

  >en%kun% re$!eks me!a!ui ner)us radia!is #an% pusatn#a ter!etak di B=1B8.

  A$eren ter!etak pada N. Radia!is, e$eren ter!etak pada N. Radia!is.

  6. Ref*e&! B%'7$%','*!+%ef*e&! %',(!-

  >en%an &a'a" di $!eksikan serta di prnasika sedikit.kemudian di

  ketk pada prsesus sti!ideus radius. Se&a%ai ja'a&an !en%an &a'a" akan

  &er$!eksi dan &ersupinasi.!en%kun% re$!eks me!a!ui ner)us radia!is, #an%

  pusatn#a ter!etak di B91B=. A$eren ter!etak pada N. Radia!is, e$eren ter!etak

  pada N. Radia!is.

  8. Ref*e&! U*n'

  >en%an &a'a" disemi$!eksi dan semiprnasi, kemudian di ketk pada

  prsesus sti!ideus dan u!na. Ha! ini men%aki&atkan %erakan prnasi pada

  !en%an &a'a" dan ju%a kadan%1kadan% adduksi pada per%e!an%an

  tan%an.!en%kun% re$!eks me!a!ui ner)us medianus #an% pusatn#a ter!etak di

  B91T"(. A$eren t#er!etak pada N. U!naris, e$eren ter!etak pada N. U!naris.

  9. Ref*e&! ,'*'# ,n,n )e%("

  Dindin% perut pasien, #an% disuru" &er&arin%, ditekan sedikit den%an

  jari te!unjuk atau den%an pen%%aris, kemudian diketuk. @tt dindin% perut

  akan &erkntraksi. >en%kun% re$!eks ini me!a!ui T"=1T"(/. Pada ran%

  nrma! kntraksi dindin% perut sedan% saja, pada ran% pen%%e!i reaksi ini

  dapat kuat. 2i!a re$!eks dindin% da!am dindin% perut menin%%i, sedan%kan

  re$!eks super$i*ia!isn#a ne%ati$, maka "a! ini dapat menandakan adan#a !esi

  piramida! pada #an% !e&i" atas dari T"=.

  . Ref*e&! K(',%!e)! Fe#$%! +Ref*e&! Ten,$n L("("; Ref*e&! P'"e**'-

  Pada pemeriksaan ini, tun%kai di$!eksikan dan di%antun%kan, misa!n#a

  pada tepi tempat tidur kemudian diketk pada musku!us kuadrisep $emris,

  di &a'a" atau di atas pate!!a. Kuadrisep $emris akan &erkntraksi dan

  men%aki&atkan %erakan ekstensi tun%kai &a'a". >en%kun% re$!eks ini

  21

 • 7/24/2019 Refarat Pemeriksaan Fisik Sistem Motorik

  22/25

  me!a!ui >/,>5,>. A$eren ter!etak pada N. Femra!is, e$eren ter!etak pada

  N. Femra!is.

  10. Ref*e&! T%!e) S(%e +Ref*e&! Ten,$n A7***e!-

  Tun%kai &a'a" di$!eksikan sedikit kemudian kita pe%an% kaki pada

  ujun%n#a untuk mem&erikan sikap drs$!eksi rin%an pada kaki.sete!a" itu,

  tendn a*"i!es diketuk. Ha! ini men%aki&atkan &erkntraksin#a M. Trisesps

  sure dan mem&erikan %erak p!antar $!eksi pada kaki. >en%kun% re$!eks ini

  me!a!ui S(,S/. A$eren ter!etak pada N. Ti&ia!is, e$eren ter!etak pada N.

  Ti&ia!is.

  6am&ar (/. pemeriksaan untuk kekuatan re$!esk tt +A-. 2i*eps, +2-. Tri*eps, +B- uadri*eps

  $emris, +D- tendn A*"i!!es +dikutip dari kepustakaan 9-

  Ref*e&! F!$*$!

  (- 2a&insk#

  Bara < pen%%resan te!apak kaki &a%ian !atera! dari psterir ke anterir.

  Respn < ekstensi i&u jari kaki dan pen%em&an%an jari kaki !ainn#a

  /- B"ad*k

  22

 • 7/24/2019 Refarat Pemeriksaan Fisik Sistem Motorik

  23/25

  Bara < pen%%resan ku!it drsum pedis &a%ian !atera! sekitar ma!e!us !atera!is

  dari psterir ke anterir. Respn < seperti &a&insk#

  5- @ppen"eim

  Bara < pen%urutan krista anterir ti&ia dari prksim! ke dista!. Respn < seperti

  &a&insk#

  - 6rdn

  Bara < penekanan &etis se*ara keras.Respn < seperti &a&insk#

  9- S*"ae$er

  Bara < memen*et tendn a*"i!!es se*ara keras. Respn < seperti &a&insk#

  =- 6nda

  Bara < penekukan +p!antar $!eksi- maksima! jari kaki ke1. Respn < seperti

  &a&insk#

  - Stransk#. Bara < penekukan +!atera!- jari kaki ke19. Respn < seperti

  &a&insk#

  8- Rss!im

  Bara < pen%etukan pada te!apak kaki. Respn < $!eksi jari1jari kaki pada

  sendi inter$a!an%ea!

  -

  Mende!12e*k"tere'

  Bara < pen%etukan drsum pedis pada daera" s *&ideum. Respn eri

  Bara < $!eksi maksima! tan%an pada per%e!an%an tan%an, sikap !en%en

  di!uruskan den%an &%ian )entra! men%"adap ke atas. Respn < tidak

  terjadi $!eksi di sendi siku

  (5- Ma#er

  Bara < $!eksi maksima! jari ten%a" pasien ke ara" te!apk tan%an

  Respn < tidak terjadi psisi i&u jari

  6am&ar (5. Pemeriksaan re$!e; pat!%is &a&insk#.

  DAFTAR PUSTAKA

  (. 2arker, R%er. /(5. Neurs*ien*e at a 6!an*e. 2!a*k'e!! S*ien*e. USA.p

  /. Mardjn,M. And Sid"arta,P. (. Neur!%i K!inis Dasar. Susunan

  neurmusku!ar. +Dian Rak#at, Jakarta-. pp (1(/.

  5. Duus, Peter. /. Dia%nsis Tpik Neur!%i. Sistem Mtrik. E6B. Jakarta.

  p 5(15, 9=.

  . >um&ant&in%, S.M. /(/. Neur!%i K!inik Pemeriksaan Fisik dan Menta!.

  FKUI, Jakarta. Pp.881(=.

  24

 • 7/24/2019 Refarat Pemeriksaan Fisik Sistem Motorik

  25/25

  9. Jnes, R#den H. /(/.Netters Neurology. P"i!adep"ia< E!se)ier Saunders.

  Pp. (1(8.

  =. >indsa#, Kennet" , Ian 2ne, R&in Ba!!ander. /(5.Neurology &

  Neurosurgery Illustrated 3th Edition. >ndn< B"ur*"i!! >i)in%stne. pp. /1

  /(, /91/=.

  . Br&ett, J. /(5. Fundamenta! neurs*ien*e $r &asi* and *!ini*a!

  app!i*atins. E!se)ier.p 91=

  8. 6ins&er%, >ine!. /. >e*ture Ntes Neur!%i. Jakarta < Air!an%%a. Pp. (