33
Eksamensnummer:_________________ 1 REEKSAMEN: Eksamensopgavesæt KLADDE Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende Tirsdag den 16. august 2016 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt, som skal afleveres ved eksamens afslutning. OBS! Besvarelsessættet skal mærkes med eksamensnummer på hver side. Eksaminator vil være til stede i eksamenslokalet den første halve time af eksamens varighed. Opgavesættet består af 25 multiple choice opgaver, 3 kortsvarsopgaver og 3 billedopgaver. Eksaminanden har 4 timer til besvarelse af eksamensopgaverne. Eksaminanden påbegynder besvarelsen med at anføre eksamensnummer på hvert ark i besvarelsessættet i øverste højre hjørne. Svar på multiple choice opgaverne indføres i besvarelsessættets skema med kuglepen. Foretages fejlagtige markeringer, må rettelser/berigtigelser fremgå af kommentarer på besvarelsessættets bagside. Når der i en opgave bedes om et vist antal svar (f.eks. nævn tre årsager til….), skrives der ét svar og kun ét svar på hver linje. Hvis der alligevel skrives flere svar på linjen, tæller kun det første svar med i bedømmelsen. Besvarelsen af kortsvarsopgaverne skal også (med kuglepen) overføres til besvarelsessættet. Bemærk, at der for kortsvarsopgaverne og billedopgaverne er afsat et antal linjer til besvarelsen af hvert delspørgsmål, og eksaminandens svar skal begrænses til dette antal linjer. Der kan anføres kommentarer til eksamensopgaverne på bagsiden af besvarelsessættet, men disse vil ikke have indflydelse på evalueringen af eksaminandens besvarelse af opgaverne nr. 26-31. Skriv tydeligt - ulæselige besvarelser bliver ikke evalueret! I alt: 190 point

REEKSAMEN: Eksamensopgavesæt KLADDE - Velkomstmedicin.patologi.org/files/Reeksamen_16_08_2016_KLADDE.pdf · A. Akut laryngitis B. Akut epiglottitis C. Akut tonsillitis 22. Malign

  • Upload
    lydang

  • View
    242

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: REEKSAMEN: Eksamensopgavesæt KLADDE - Velkomstmedicin.patologi.org/files/Reeksamen_16_08_2016_KLADDE.pdf · A. Akut laryngitis B. Akut epiglottitis C. Akut tonsillitis 22. Malign

Eksamensnummer:_________________

1

REEKSAMEN:Eksamensopgavesæt

KLADDE

SkriftligeksamenPatologiskAnatomiMedicinstuderende

Tirsdagden16.august2016

Tilhvereksaminandudlevereséteksamensopgavesæt(kladde,somkanbeholdes)ogétbesvarelsessæt,somskalafleveresvedeksamensafslutning.OBS!Besvarelsessættetskalmærkesmedeksamensnummerpåhverside.Eksaminatorvilværetilstedeieksamenslokaletdenførstehalvetimeafeksamensvarighed.Opgavesættetbeståraf25multiplechoiceopgaver,3kortsvarsopgaverog3billedopgaver.Eksaminandenhar4timertilbesvarelseafeksamensopgaverne.Eksaminandenpåbegynderbesvarelsenmedatanføreeksamensnummerpåhvertarkibesvarelsessættetiøverstehøjrehjørne.Svarpåmultiplechoiceopgaverneindføresibesvarelsessættetsskemamedkuglepen.Foretagesfejlagtigemarkeringer,mårettelser/berigtigelserfremgåafkommentarerpåbesvarelsessættetsbagside.Nårderienopgavebedesometvistantalsvar(f.eks.nævntreårsagertil….),skrivesderétsvarogkunétsvarpåhverlinje.Hvisderalligevelskrivesfleresvarpålinjen,tællerkundetførstesvarmedibedømmelsen.Besvarelsenafkortsvarsopgaverneskalogså(medkuglepen)overførestilbesvarelsessættet.Bemærk,atderforkortsvarsopgaverneogbilledopgaverneerafsatetantallinjertilbesvarelsenafhvertdelspørgsmål,ogeksaminandenssvarskalbegrænsestildetteantallinjer.Derkananføreskommentarertileksamensopgavernepåbagsidenafbesvarelsessættet,mendissevilikkehaveindflydelsepåevalueringenafeksaminandensbesvarelseafopgavernenr.26-31.Skrivtydeligt-ulæseligebesvarelserbliverikkeevalueret!Ialt:190point

Page 2: REEKSAMEN: Eksamensopgavesæt KLADDE - Velkomstmedicin.patologi.org/files/Reeksamen_16_08_2016_KLADDE.pdf · A. Akut laryngitis B. Akut epiglottitis C. Akut tonsillitis 22. Malign

Eksamensnummer:_________________

2

MULTIPLECHOICEOPGAVER

SkriftligeksameniPatologiskAnatomi,tirsdagd.16.august2016

Eksaminandenseksamensnummer:___________________

Kommentarervedrørendemultiplechoicebesvarelseneranførtpåbagsiden?

JANEJ

Opgavenr. A B C

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Page 3: REEKSAMEN: Eksamensopgavesæt KLADDE - Velkomstmedicin.patologi.org/files/Reeksamen_16_08_2016_KLADDE.pdf · A. Akut laryngitis B. Akut epiglottitis C. Akut tonsillitis 22. Malign

Eksamensnummer:_________________

3

MCQ:

1. Flowcytometrianvendesrutinemæssigtindenfor:(s.118)

A. Neuropatologi

B. Hæmatopatologi

C. Sarkompatologi

2. Følgendemetodeervelegnettilpåvisningafvirus-DNA:(s.119)

A. In-situhybridisering(FISH)

B. Cytogenetik

C. Immunhistokemi

3. Claudicatiointermittensibeneneskyldes:(s.126)

A. Nedsatilttilførselpga.obstruktivkarlidelse

B. Dilatationafvenerneiunderbenene(varicer)

C. Tromboseidybevener

4. Hovedpartenafvenøsetromboseropståri:(s.133)

A. Bækkenvenerne

B. Hjernen

C. Benene

5. Grundlagetfordannelseafetcerebralt”berryaneurisme”er:(s.157)

A. Kongenitdefektitunicamedia

B. Aterosklerotiskplaque

C. Hypertensioarterialis

Page 4: REEKSAMEN: Eksamensopgavesæt KLADDE - Velkomstmedicin.patologi.org/files/Reeksamen_16_08_2016_KLADDE.pdf · A. Akut laryngitis B. Akut epiglottitis C. Akut tonsillitis 22. Malign

Eksamensnummer:_________________

4

6. Hypertrofiskkardiomyopatier:(s.159)

A. Sekundærtilf.eksamyloidose

B. Toxiskbetinget

C. Arveligtbetinget

7. Denhyppigstekardiovaskulæredødsårsager:(s.166)

A. Dybvenetrombose

B. Akutmyokardieinfarkt

C. Apopleksiacerebri

8. Eksokrinpancreasinsufficiensmedfører:(s.302)

A. Melæna

B. Diabetesmellitus

C. Steatorrhoe

9. Følgendemolekylæresubgruppe(genekspressionsprofil)afmammacancereroftestøstrogenreceptorpositiv:(s.423)

A. HER2-overekspression

B. LuminalB

C. Basal-like

10. Hvilkenafnedenståendeerhyppigsteårsagtilgaldevejsobstruktion:(s.297)

A. Cancerigaldegangene

B. Galdesten

C. Cancericaputpancreatis

Page 5: REEKSAMEN: Eksamensopgavesæt KLADDE - Velkomstmedicin.patologi.org/files/Reeksamen_16_08_2016_KLADDE.pdf · A. Akut laryngitis B. Akut epiglottitis C. Akut tonsillitis 22. Malign

Eksamensnummer:_________________

5

11. 5-årsoverlevelsenforpatientermedpancreascancerer:(s.303)

A. Ca.2%

B. Ca.10%

C. Ca.20%

12. Granulocytcylindreinyrenstubuliseskarakteristiskved:(s.312)

A. Halvmåneglomerulonefritis

B. Pyelonefritis

C. IgAglomerulonefritis

13. Granulosacelletumoreriovarierneudgårfra:(s.382)

A. Sex-cordstroma

B. Germinalceller

C. Epitel

14. HyppigsteundertypeafklassiskHodgkinslymfomer:(s.481)

A. Nodulærsklerose

B. Mixedcellularity

C. Lymfocytrig

15. Hvilkenaffølgendeimmunhistokemiskemarkørerersærligtvelegnettilidentifikationaf

karcinomcellerienlymfeknude:(s.114)

A. Cytokeratin(CK)

B. CD45

C. Vimentin

Page 6: REEKSAMEN: Eksamensopgavesæt KLADDE - Velkomstmedicin.patologi.org/files/Reeksamen_16_08_2016_KLADDE.pdf · A. Akut laryngitis B. Akut epiglottitis C. Akut tonsillitis 22. Malign

Eksamensnummer:_________________

6

16. Hvilkenaffølgendeerårsagtilprækapillærpulmonalhypertension:(s.195)

A. Emfysem

B. Tromboembolier

C. Lungevenetrombose

17. Ovariemetastaseropbyggetafsignetringsceller(Krukenbergtumor)stammeroftefra:

(s.391-92)

A. Appendix

B. Mammacancer

C. Ventrikelcancer

18. Hvilkenafnedenståendekarcinomertilhørergruppenafneuroendokrinetumorer:(s.439,

450)

A. Medullærtthyroideakarcinom

B. Parathyroideakarcinom

C. Binyrebarkkarcinom

19. Malignitetsgraderingaffollikulærelymfomererbaseretpå:(s.468)

A. Infiltrationsmønsteretiknoglemarven

B. AntalmitoserprHPF

C. Antalcentroblastærecellerpr.highpowerfield(HPF)

20. MGUS(monoclonalgammopathyofundeterminedsignificance)kanværeforstadietil:

(s.474,476)

A. Myelodysplasi

B. Myelomatose

C. Akutmyeloblastærleukæmi

Page 7: REEKSAMEN: Eksamensopgavesæt KLADDE - Velkomstmedicin.patologi.org/files/Reeksamen_16_08_2016_KLADDE.pdf · A. Akut laryngitis B. Akut epiglottitis C. Akut tonsillitis 22. Malign

Eksamensnummer:_________________

7

21. Hvilkenafnedenståendeluftvejsinfektionerharstørstrisikoforatudviklesiglivstruende:

(s.658)

A. Akutlaryngitis

B. Akutepiglottitis

C. Akuttonsillitis

22. Maligntransformationietinverteretsinonasaltpapillom(Schneiderspapillom)sesi:

(s.650)

A. Ca.50%

B. Ca.25%

C. Ca.10%

23. Arbejdemedforarbejdningaftræøgerrisikoenforudviklingaf:(s.651)

A. Adenokarcinomisvælget

B. Adenokarcinominæsen

C. Adenokarcinomilungen

24. Encephalitissomledivirusinfektionereroftespredttilhjernen:(s.684)

A. Hæmatogent

B. Langsnerver

C. Direktefrainfektiøsefoci

Page 8: REEKSAMEN: Eksamensopgavesæt KLADDE - Velkomstmedicin.patologi.org/files/Reeksamen_16_08_2016_KLADDE.pdf · A. Akut laryngitis B. Akut epiglottitis C. Akut tonsillitis 22. Malign

Eksamensnummer:_________________

8

25. Nårinflammationefterfølgesafgranulationsvævsdannelseogfibroseerdertaleom

(s.102)

A. Helingvedarvævsdannelse

B. Helingmedresolution

C. Helingmedinfarktdannelse

Page 9: REEKSAMEN: Eksamensopgavesæt KLADDE - Velkomstmedicin.patologi.org/files/Reeksamen_16_08_2016_KLADDE.pdf · A. Akut laryngitis B. Akut epiglottitis C. Akut tonsillitis 22. Malign

Eksamensnummer:_________________

9

Kortsvarsopgave26(23point).55årigtidligereraskpatienthenvisestilurologiskafdelingpåmistankeomblæretumor.26.1Hoshvilketkønogihvilkenaldersgruppesesblæretumorerhyppigst(2point;s.333) Køn: _____________________________________________________ Aldersgruppe: _____________________________________________________26.2Nævn3hyppigesymptomervedblæretumorermeddethyppigsteførst.(3+1point;s.333) Symptom1(hyppigst): __________________________________________ Symptom2: __________________________________________ Symptom3: __________________________________________26.4Nævn3årsagertilblæretumorermeddenhyppigsteførst.(3+1point;s.333) Årsag1(hyppigst): ___________________________________________________ Årsag2: ___________________________________________________ Årsag3: ___________________________________________________

Page 10: REEKSAMEN: Eksamensopgavesæt KLADDE - Velkomstmedicin.patologi.org/files/Reeksamen_16_08_2016_KLADDE.pdf · A. Akut laryngitis B. Akut epiglottitis C. Akut tonsillitis 22. Malign

Eksamensnummer:_________________

10

26.5Patientenfårforetagetcystectomi,hvormanpåviserentumor.Hvaderdethyppigstevækstmønstervedblæretumorerognævneteksempelpåetandetmindrehyppigtvækstmønster.(2+1point;s.334) Vækstmønster1(hyppigst): ________________________________________ Vækstmønster2: _________________________________________26.6 Patientenfårpåvistetinvasivtblærekarcinom.Hvilkehistologisketyper(nævn3)kanderværetaleom,oghvilketafdisseerdethyppigste(3+1point;s.334) Histologisktype1(hyppigst): __________________________________________ Histologisktype2: __________________________________________ Histologisktype3: __________________________________________26.7Mikroskopiaftumoropnåetvedcystoskopienviser,atdetdrejersigommindstenT2tumor.HvadberorT-stadietpåvedblæretumorer?(2point,s.334) Tstadietberorpå: __________________________________________26.8Hvilkenprimærbehandlingvilmanmedstorsandsynlighedtilbydepatienten(2point,s.333) Behandling: _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________

Page 11: REEKSAMEN: Eksamensopgavesæt KLADDE - Velkomstmedicin.patologi.org/files/Reeksamen_16_08_2016_KLADDE.pdf · A. Akut laryngitis B. Akut epiglottitis C. Akut tonsillitis 22. Malign

Eksamensnummer:_________________

11

26.9Iforbindelsemedcystoskopienfårpatientenogsåforetagetrandombiopsier(fleretilfældigtlokaliseredebiopsier)fraandredeleafblæren.Hvaderbegrundelsenfordette(2point;side333) Begrundelsefor randombiopsier: _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________

Page 12: REEKSAMEN: Eksamensopgavesæt KLADDE - Velkomstmedicin.patologi.org/files/Reeksamen_16_08_2016_KLADDE.pdf · A. Akut laryngitis B. Akut epiglottitis C. Akut tonsillitis 22. Malign

Eksamensnummer:_________________

12

Kortsvarsopgave27(34point).En64-årigkvindehenvisestilendoskopiskundersøgelsepågastroenterologiskafdelingpga.synkebesvær(dysfagi)ogubehagvedfødeindtaggennem3uger.Hunhargennemflereårlidtafhalsbrand(refluks).Endoskopørenfinderenrødligøsophagusslimhindemedsmåerosionersamtenstørreulcerationdistalt.Hanmistænkerøsophagitisogtagerhistologiskebiopsier,somsendestilpatologiafdelingen.Patologenfinderøsophagusslimhindensværtinflammeretafneutrofilegranulocytter.Epiteleteratypisk,hvilketpatologentilskriverreaktiveforandringersomfølgeafinflammationen.27.1Nævn2ikke-infektiøsehovedårsagertiløsophagitisoggivforhverafdissetoeksempler(6point;s.214-216)

Hovedårsag1: _____________________________________Eksempel1: _____________________________________Eksempel2: _____________________________________Hovedårsag2: _____________________________________Eksempel1: _____________________________________

Eksempel2: _____________________________________

Page 13: REEKSAMEN: Eksamensopgavesæt KLADDE - Velkomstmedicin.patologi.org/files/Reeksamen_16_08_2016_KLADDE.pdf · A. Akut laryngitis B. Akut epiglottitis C. Akut tonsillitis 22. Malign

Eksamensnummer:_________________

13

27.2Nævn2infektiøsehovedårsagertiløsophagitisoggivforhverafdisseeteksempel(4point;s.214-216)

Årsag1: ________________________________________Eksempel1: ________________________________________Årsag2: ________________________________________Eksempel1: ________________________________________

Efter2månederre-endoskoperespatienten,somfortsatergeneretafsynkebesvær,ogsomtilmedklagerovertræthedogetikke-intenderetvægttabpå8kgoverdesidstefåmåneder.Endoskopørenfinder,atulcerationensvarendetilgastro-øsophagealeovergangfremtrædermalignitetssuspekt,oghanbioptererherfra.Dennegangviserbiopsierneadenokarcinom.27.3Forklar,hvorledespatientensreflukskanhavespilletencentralrolleforudviklingenafadenokarcinomiøsophagus(2point,s.216-217)

Svar: ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________

Page 14: REEKSAMEN: Eksamensopgavesæt KLADDE - Velkomstmedicin.patologi.org/files/Reeksamen_16_08_2016_KLADDE.pdf · A. Akut laryngitis B. Akut epiglottitis C. Akut tonsillitis 22. Malign

Eksamensnummer:_________________

14

Patientenfårpræoperativkemo-ogstrålebehandlingogfårreseceretøsophagusogetstykkeafventriklen.Vedmikroskopiaftumorområdetfindesadenokarcinometatudgåfracardiaogikkefraøsophagus.27.4Nævn3risikofaktorer/ætiologiskefaktorerassocieretmedudviklingafventrikelkarcinom:(3point,s.224)

Ætiologiskfaktor1: _______________________________________Ætiologiskfaktor2: _______________________________________Ætiologiskfaktor3: _______________________________________

27.5HvormangetilfældeafventrikelkarcinomdiagnosticeresårligtiDanmark?(2point;s.224) Svar: _______________________________________

Page 15: REEKSAMEN: Eksamensopgavesæt KLADDE - Velkomstmedicin.patologi.org/files/Reeksamen_16_08_2016_KLADDE.pdf · A. Akut laryngitis B. Akut epiglottitis C. Akut tonsillitis 22. Malign

Eksamensnummer:_________________

15

27.6Gastro-øsophagealeovergangeret”hot-spot”forcancerudvikling.Nævntoandrecellulæreovergangszoner,derrepræsenterertilsvarende”hot-spots”,ognævnforhverthot-spoteteksempelpåenhistologisktypeafcancer,deropstårdetpågældendested(4point,s.379tabel11.6) Hot-spot1: _______________________________ Histologisktypeafcancer: _______________________________

Hot-spot2: _______________________________Histologisktypeafcancer: _______________________________

27.7Malignelymfomerudgørca.5%afallemalignetumoreriventriklen.HvilkentilstandforudgåroftestetprimærtopståetB-cellelymfomiventriklen?(2point;s.226) Svar: _____________________________________________________

27.8Nævndenhyppigstelokalisationafdetkroniske,benigneventrikelulcus:(2point;s.222) Svar: ____________________________________________________27.9Beskriv,hvorledesdetbenigneventrikelulcusadskillersigmakroskopiskfraetmaligntulcus?(2point;s.222)

Svar: __________________________________________________

__________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________

Page 16: REEKSAMEN: Eksamensopgavesæt KLADDE - Velkomstmedicin.patologi.org/files/Reeksamen_16_08_2016_KLADDE.pdf · A. Akut laryngitis B. Akut epiglottitis C. Akut tonsillitis 22. Malign

Eksamensnummer:_________________

16

27.10Nævn3risikofaktorerforudviklingafkroniskventrikelulcus?(3point,s.223) Risikofaktor1: __________________________________________ Risikofaktor2: __________________________________________

Risikofaktor3: __________________________________________

Påudsidenafventriklenirelationtiltunicamuscularisfindessomettilfældigtfundenvelafgrænsettumorproces,somerdækketafenintaktslimhinde.Vedmikroskopisesdennetumoropbyggetaftenformedeceller.27.11Hvilkenmesenkymaltumordrejerdetsigmedstørstsandsynlighedom?(2point,s.226)

Svar: __________________________________________

Page 17: REEKSAMEN: Eksamensopgavesæt KLADDE - Velkomstmedicin.patologi.org/files/Reeksamen_16_08_2016_KLADDE.pdf · A. Akut laryngitis B. Akut epiglottitis C. Akut tonsillitis 22. Malign

Eksamensnummer:_________________

17

Kortsvaropgave28(13point).28.1Cellerskades,nårdeudsættesforskadeligpåvirkning,somdeikkekankompenserefor.Nævn3formerforikke-letal,reversibelcelleskade,oggivforhverafdisseenklinisktilstand/eksempel,hvordettekansesmikroskopisk(6point;s.21-22) Celleskade1: __________________________________________ __________________________________________ Eksempel: __________________________________________ __________________________________________ Celleskade2: __________________________________________ __________________________________________ Eksempel: __________________________________________ __________________________________________. Celleskade3: __________________________________________ __________________________________________ Eksempel: __________________________________________ __________________________________________

Page 18: REEKSAMEN: Eksamensopgavesæt KLADDE - Velkomstmedicin.patologi.org/files/Reeksamen_16_08_2016_KLADDE.pdf · A. Akut laryngitis B. Akut epiglottitis C. Akut tonsillitis 22. Malign

Eksamensnummer:_________________

18

28.2Nævnikorrektrækkefølgede3komponenterneikarreaktionenvedakutinflammationogherefterde4komponenteridencellulærereaktion(7point;s.90,tabel3.2) Karreaktion1: __________________________________________ Karreaktion2: __________________________________________ Karreaktion3: __________________________________________ Cellulærreaktion1: __________________________________________ Cellulærreaktion2: __________________________________________ Cellulærreaktion3: __________________________________________ Cellulærreaktion4: __________________________________________

Page 19: REEKSAMEN: Eksamensopgavesæt KLADDE - Velkomstmedicin.patologi.org/files/Reeksamen_16_08_2016_KLADDE.pdf · A. Akut laryngitis B. Akut epiglottitis C. Akut tonsillitis 22. Malign

Eksamensnummer:_________________

19

Billedopgave29:Leverpatologi(ialt35point)

61-årigmandfårtagetengrovnålsbiopsifraleveren.Eftermikroskopiundersøgelseafpræparatetstillesdiagnosensteatohepatitis.29.1:Pil1pegerpåencellemedcytoplasmatiskopklaring.Hvilkendegenerativproceserdertaleom?(2point;s.279) Svar: ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Page 20: REEKSAMEN: Eksamensopgavesæt KLADDE - Velkomstmedicin.patologi.org/files/Reeksamen_16_08_2016_KLADDE.pdf · A. Akut laryngitis B. Akut epiglottitis C. Akut tonsillitis 22. Malign

Eksamensnummer:_________________

20

29.2:Angiv4årsagertildenneprocesileveren(4point;s.277) 1. __________________________________________________________________ 2. __________________________________________________________________ 3. __________________________________________________________________ 4. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________29.3:Pil2pegerpåengruppeafstoreopsvulmedeceller.Deindeholdereosinofile(rød/lyserød)cytoplasmatiskeinklusioner.Hvilkendegenerativprocesgøratlevercellerneeropsvulmede?Hvadhedderdeeosinofileinklusioner?(2+2point;s.279) Degenerativproces: ____________________________________________________Inklusioner: ____________________________________________________29.4:Udoverdeangivnesvar(fra28.1&3),nævn3andrekarakteristiskemikroskopiskefundvedsteatohepatitis(3point;s.279) 1. ____________________________________________________ 2. ____________________________________________________ 3. ____________________________________________________

Page 21: REEKSAMEN: Eksamensopgavesæt KLADDE - Velkomstmedicin.patologi.org/files/Reeksamen_16_08_2016_KLADDE.pdf · A. Akut laryngitis B. Akut epiglottitis C. Akut tonsillitis 22. Malign

Eksamensnummer:_________________

21

29.5:Nævn4årsagertilsteatohepatitis(4point;s.279-280) 1. ____________________________________________________ 2. ____________________________________________________ 3. ____________________________________________________ 4. ____________________________________________________29.6Nævn3tingsomindgåridenpatologiskedefinitionaflevercirrose.(3point;s.286) 1. ________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________ 3. ________________________________________________________________29.7AngivdenhyppigsteårsagtillevercirroseiDanmark(1point;s.286) Svar: _____________________________________________________________

Page 22: REEKSAMEN: Eksamensopgavesæt KLADDE - Velkomstmedicin.patologi.org/files/Reeksamen_16_08_2016_KLADDE.pdf · A. Akut laryngitis B. Akut epiglottitis C. Akut tonsillitis 22. Malign

Eksamensnummer:_________________

22

29.8Nævn4andreårsagertillevercirrose(iDanmarkellerirestenafverden)(4point;s.286-287) 1. ____________________________________________________ 2. ____________________________________________________ 3. ____________________________________________________ 4. ____________________________________________________Patientermedcirrosekanpræsenterermedhæmatemese.29.9Definerkorthvadmanforstårvedhæmatemese(2point;s.164) Definition: ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________

Page 23: REEKSAMEN: Eksamensopgavesæt KLADDE - Velkomstmedicin.patologi.org/files/Reeksamen_16_08_2016_KLADDE.pdf · A. Akut laryngitis B. Akut epiglottitis C. Akut tonsillitis 22. Malign

Eksamensnummer:_________________

23

29.10Nævn4hyppige/vigtigeårsagertilhæmatemesemanbørovervejehosenpatientmedcirrose(4point;s.288-289;etc.)

Årsag1: ____________________________________________________

Årsag2: ____________________________________________________

Årsag3: ____________________________________________________

Årsag4: ____________________________________________________

29.11Nævn4forskelligeprimæremalignetumorerilever(4point;s.292) Tumor1: ____________________________________________________ Tumor2: ____________________________________________________ Tumor3: ____________________________________________________ Tumor4: ____________________________________________________

Page 24: REEKSAMEN: Eksamensopgavesæt KLADDE - Velkomstmedicin.patologi.org/files/Reeksamen_16_08_2016_KLADDE.pdf · A. Akut laryngitis B. Akut epiglottitis C. Akut tonsillitis 22. Malign

Eksamensnummer:_________________

24

Billedopgave30:Kredsløbssystemet(ialt36point)

78-årigkvindeerdødca.48timerefterpludseligtopståedebrystsmerter.Vedobduktionenfindesakutmyokardieinfarkt.Derudtagesvævtilmikroskopifrahjertet(sebillederne).30.1:Hvaderdenopklippedetubulærstrukturibilledettilhøjre?(2point) Svar: ____________________________________________________

Page 25: REEKSAMEN: Eksamensopgavesæt KLADDE - Velkomstmedicin.patologi.org/files/Reeksamen_16_08_2016_KLADDE.pdf · A. Akut laryngitis B. Akut epiglottitis C. Akut tonsillitis 22. Malign

Eksamensnummer:_________________

25

30.2:Hvadpegerpilnr.1på?Hvordandefineresdetangivnebegreb(2+3point;s.132) Svar: ________________________________________________________________Definition: ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

30.3:Hvadpegerpilnr.2på?(2point) Svar: ________________________________________________________________30.4:Nævn4vigtigeætiologiskefaktorer,udoveralderogkøn,somdisponerertiludviklingafdeni30.3nævnteproces(4point;s.152) 1. ________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________ 3. ________________________________________________________________ 4. ________________________________________________________________

Page 26: REEKSAMEN: Eksamensopgavesæt KLADDE - Velkomstmedicin.patologi.org/files/Reeksamen_16_08_2016_KLADDE.pdf · A. Akut laryngitis B. Akut epiglottitis C. Akut tonsillitis 22. Malign

Eksamensnummer:_________________

26

30.5:Nævnde4celletypersomspillerdevæsentligsterolleriudviklingenafdeni30.3nævnteproces(4point;s.152) 1. ________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________ 3. ________________________________________________________________ 4. ________________________________________________________________30.6:Definerkortbegrebetakutmyokardieinfarkt(2point;s.169&173)Definition: ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

________________________________________________________________ ________________________________________________________________30.7:Angivdenhyppigsteårsagtilakutmyokardieinfarkt(2point;s.173)Svar: ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Page 27: REEKSAMEN: Eksamensopgavesæt KLADDE - Velkomstmedicin.patologi.org/files/Reeksamen_16_08_2016_KLADDE.pdf · A. Akut laryngitis B. Akut epiglottitis C. Akut tonsillitis 22. Malign

Eksamensnummer:_________________

27

30.8:Nævn5komplikationertilmyokardieinfarkt,somofteoptræderindenfordeførste10dage(5point;s.177) 1. ________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________ 3. ________________________________________________________________ 4. ________________________________________________________________ 5. ________________________________________________________________30.9:Nævn3sent(efteruger/måneder)optrædendekomplikationertilmyokardieinfarkt(3point;s.177) 1. ________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________ 3. ________________________________________________________________

Page 28: REEKSAMEN: Eksamensopgavesæt KLADDE - Velkomstmedicin.patologi.org/files/Reeksamen_16_08_2016_KLADDE.pdf · A. Akut laryngitis B. Akut epiglottitis C. Akut tonsillitis 22. Malign

Eksamensnummer:_________________

28

30.10:Definerkortbegrebet”arteriedissektion”(3point;s.157)Definition: ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 30.11:Angiv4prædisponerendefaktorer/tilstandetilaortadissektion(4point;s.157-158) 1. ________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________ 3. ________________________________________________________________ 4. ________________________________________________________________

Page 29: REEKSAMEN: Eksamensopgavesæt KLADDE - Velkomstmedicin.patologi.org/files/Reeksamen_16_08_2016_KLADDE.pdf · A. Akut laryngitis B. Akut epiglottitis C. Akut tonsillitis 22. Malign

Eksamensnummer:_________________

29

Billedopgave31(ialt26point)

37-årigkvindehenvisestilplastikkirurgmedet”suspekt”modermærkelokaliserettilhudpålår.Plastikkirurgenbioptererlæsionenogsenderdentilpatologiskundersøgelse.Efterfølgendemikroskopiviser,atdetdrejersigometmaligntmelanom.Hersesudsnitafpatientensmalignemelanommedepidermisøversttilhøjre(1)ogdermisnederst(2).

Page 30: REEKSAMEN: Eksamensopgavesæt KLADDE - Velkomstmedicin.patologi.org/files/Reeksamen_16_08_2016_KLADDE.pdf · A. Akut laryngitis B. Akut epiglottitis C. Akut tonsillitis 22. Malign

Eksamensnummer:_________________

30

31.1Deterafafgørendebetydningforkorrektdiagnostik,atdenkorrektebiopsiprocedurevælgesidengivnesituation.Nævn4eksemplerpåbiopsiprocedurersommankan/skalvælgeimellemveddiagnostikafhudlæsioner.(4point;s.603) Biopsiprocedure1: _____________________________________________________ Biopsiprocedure2: _____________________________________________________ Biopsiprocedure3: _____________________________________________________ Biopsiprocedure4: _____________________________________________________31.2:Hvilkendissebiopsiprocedurerbørplastikkirurgenanvendeidetforeliggendetilfældeogforklarkorthvorfor.(2+2point;s.604) Biopsiprocedure: _____________________________________________________ Forklaring: _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________

Page 31: REEKSAMEN: Eksamensopgavesæt KLADDE - Velkomstmedicin.patologi.org/files/Reeksamen_16_08_2016_KLADDE.pdf · A. Akut laryngitis B. Akut epiglottitis C. Akut tonsillitis 22. Malign

Eksamensnummer:_________________

31

31.3:Nævn3mikroskopiskekarakteristikaibilledetsomtyderpå,atdenaktuelletumorrepræsentereretmaligntmelanomogikkeetbenignnævus.(3point;s.638) Mikroskopisktræk1: __________________________________________ Mikroskopisktræk2: __________________________________________ Mikroskopisktræk3: __________________________________________31.4:Malignemelanomerkankliniskoghistologiskomdelesifirehovedtyper.Hvilkenhovedtypeerdenhyppigste(somdetaktuellebilledeogsårepræsentere?(2point;s.640) Hovedtype: _____________________________________________________31.5:Hosældresesoftepåsolskadethudiansigtetenspecielttypeafmaligntmelanom.Hvilkentypeerdertaleom?(2point;s.637) Type: ____________________________________________________

Page 32: REEKSAMEN: Eksamensopgavesæt KLADDE - Velkomstmedicin.patologi.org/files/Reeksamen_16_08_2016_KLADDE.pdf · A. Akut laryngitis B. Akut epiglottitis C. Akut tonsillitis 22. Malign

Eksamensnummer:_________________

32

31.6:Forudforudviklingafmalignemelanomersesivissetilfældepræmaligneforandringer.Nævn3eksemplerpåsådannepræmalignemelanocytæreforandringer.(3point;s.633) Præmalignforandring1: __________________________________________ Præmalignforandring2: __________________________________________ Præmalignforandring3: __________________________________________ 31.7:Enafdevigtigsteprognostiskemarkøreformaligntmelanomertumortykkelsen.Hvordanbestemmes/udmålesdenne?(2point;s.639) Tumortykkelsebestemmes: __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________31.8Patientensmalignemelanomvistesigathaveentykkelsepåmereend1mm.Nævntoprocedurersompatientenskalhavetilbudt(4point;s.639) Procedure1: __________________________________________ Procedure2: __________________________________________

Page 33: REEKSAMEN: Eksamensopgavesæt KLADDE - Velkomstmedicin.patologi.org/files/Reeksamen_16_08_2016_KLADDE.pdf · A. Akut laryngitis B. Akut epiglottitis C. Akut tonsillitis 22. Malign

Eksamensnummer:_________________

33

31.9:Senereiforløbetudviklerpatientendesværrelevermetastaser.Nævn2eksemplerpåmedicinskbehandlingsompatientenmåsketilbydes(4point;s.640–641) Behandling1: __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ Behandling2: __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________