of 4 /4
I Redactarea lucrarii de licenta Ghid pentru studentii de la Facultatea de Medicina Dentara Considerapi generale Teza de licenta reprezinta 0 componenta esentiala a evaluarii activitatii studentului. Aceasta testeaza abilitatile de a concepe ~i a realiza 0 cercetare independenta, precurn ~i de a redacta cercetarea conform regulilor comunitatii ~tiintifice. Prezentul ghid pentru redactarea lucrarii de licenta a fost elaborat avand 1n vedere urmatoarele obiective: - eficientizarea activitatilor de coordonare a lucrarilor de licenta; - facilitarea redactarii corecte de catre student/absolvent a lucrarii de licenta; - cre~terea nivelului calitativ allucrarilor de licenta; - evaluarea unitara a absolventilor care i~i sustin lucrarea de licenta. Odata cu Lucrarea de licen/a absolventul va depune 0 declaratie pe propria raspundere, datata ~i semnata in original, din care sa rezulte ca lucrarea Ii apaqine, nu a mai fost niciodata prezentata ca lucrare de licenta ~inu este plagiata (a se vedea regulile de evitare a plagiatului disponibile la adresa: http://www.indiana.edul%7Ewts/pamphlets/plagiarism.shtml. Condipi de redactare 1. Lucrarea de licenta (exclusiv bibliografia) va cuprinde un numar de 40-50 de pagini in format ISO A4 (210 x 297 mm) pentru Programul de Studii Medicina Dentara; 2. Lucrarea de licenta (exclusiv bibliografia) va cuprinde un numar de 35-40 de pagini in format ISO A4 (210 x 297 mm) pentru Programele de Studii: Tehnica Dentara, Asistenta Medicala Generala ~iBalneofiokinetoterapie ~iRecuperare; 3. Redactarea se va face cu caractere Times New Roman, font 12 la 1,5 randuri; 4. Se vor utiliza diacriticele specifice limbii in care este redactata lucrarea (a, i, a, ~, t pentru limba romana); 5. Textul din cadrul paragrafelor normale va fi aliniat intre marginile din stanga ~i dreapta (justified); 6. Numerotarea paginilor se face incepand cu pagina titlu, pana la ultima pagina a lucrarii, dar nurnaml paginii apare doar incepand cu "Cuprinsul"; nurnaml de pagina se insereaza in subsolul paginii (centrat sau in dreapta); . 7. Capitolele marl ("Stadiul cunoa~terii in domeniu ..." ~i "Cercetari, contributii, studii privind ...") incep intotdeauna pe pagina noua;

Redactarea lucrarii delicenta Ghid pentru studentii ... · I Redactarea lucrarii delicenta Ghid pentru studentii delaFacultatea deMedicina Dentara Considerapi generale Teza de licenta

  • Upload
    others

  • View
    87

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Redactarea lucrarii delicenta Ghid pentru studentii ... · I Redactarea lucrarii delicenta Ghid...

Page 1: Redactarea lucrarii delicenta Ghid pentru studentii ... · I Redactarea lucrarii delicenta Ghid pentru studentii delaFacultatea deMedicina Dentara Considerapi generale Teza de licenta

IRedactarea lucrarii de licenta

Ghid pentru studentii de la Facultatea de Medicina Dentara

Considerapi generale

Teza de licenta reprezinta 0 componenta esentiala a evaluarii activitatii studentului.Aceasta testeaza abilitatile de a concepe ~i a realiza 0 cercetare independenta, precurn ~i de aredacta cercetarea conform regulilor comunitatii ~tiintifice.

Prezentul ghid pentru redactarea lucrarii de licenta a fost elaborat avand 1n vedereurmatoarele obiective:

- eficientizarea activitatilor de coordonare a lucrarilor de licenta;- facilitarea redactarii corecte de catre student/absolvent a lucrarii de licenta;- cre~terea nivelului calitativ allucrarilor de licenta;- evaluarea unitara a absolventilor care i~i sustin lucrarea de licenta.

Odata cu Lucrarea de licen/a absolventul va depune 0 declaratie pe propriaraspundere, datata ~i semnata in original, din care sa rezulte ca lucrarea Ii apaqine, nu a maifost niciodata prezentata ca lucrare de licenta ~i nu este plagiata (a se vedea regulile de evitarea plagiatului disponibile la adresa:

http://www.indiana.edul%7Ewts/pamphlets/plagiarism.shtml.

Condipi de redactare

1. Lucrarea de licenta (exclusiv bibliografia) va cuprinde un numar de 40-50 depagini in format ISO A4 (210 x 297 mm) pentru Programul de Studii Medicina Dentara;

2. Lucrarea de licenta (exclusiv bibliografia) va cuprinde un numar de 35-40 depagini in format ISO A4 (210 x 297 mm) pentru Programele de Studii: Tehnica Dentara,Asistenta Medicala Generala ~i Balneofiokinetoterapie ~i Recuperare;

3. Redactarea se va face cu caractere Times New Roman, font 12 la 1,5 randuri;

4. Se vor utiliza diacriticele specifice limbii in care este redactata lucrarea (a, i, a, ~, tpentru limba romana);

5. Textul din cadrul paragrafelor normale va fi aliniat intre marginile din stanga ~idreapta (justified);

6. Numerotarea paginilor se face incepand cu pagina titlu, pana la ultima pagina alucrarii, dar nurnaml paginii apare doar incepand cu "Cuprinsul"; nurnaml de pagina seinsereaza in subsolul paginii (centrat sau in dreapta); .

7. Capitolele marl ("Stadiul cunoa~terii in domeniu ..." ~i "Cercetari, contributii, studiiprivind ...") incep intotdeauna pe pagina noua;

Page 2: Redactarea lucrarii delicenta Ghid pentru studentii ... · I Redactarea lucrarii delicenta Ghid pentru studentii delaFacultatea deMedicina Dentara Considerapi generale Teza de licenta

8. Figurile, tabelele ~i ecuatiile trebuie numerotate ~i denumite corespunzator.

9. Imprimarea paginilor lucrarii se va realiza doar pe 0 fata a fiecarei foi.

Structura lucririi de licenti

Lucrarea de licenta este structurata pe capitole ~i include unnatoarele elementeobligatorii:

Coperti (vezi modelul) (Anexa 1)

Pagina titlu (vezi mode luI) (Anexa 2)

Cuprins Lucrarea de licenta va avea un cuprins care sa contina titlurile tuturorcapitolelor ~i subcapitolelor insotite de numarul paginii la care incepe fiecare capitol.

CAPITOLUL I. Stadiul cunoa~terii in domeniu (15-20 pagini pentru ambeleprograme de studiu)

a. Introducere. Motivatia alegerii temei;

b. Stadiul cercetarilor in domeniu (sintetizarea, interpretarea ~i evaluarea critica astudiilor;

c. Sintetizarea datelor prezentate.

CAPITOLUL II. Cercetari, contributii, studii privind .

Partea personala a lucrarii de licenta poate fi realizata sub forma unui studiu primar(cercetare originala observationala, experimentala sau interventionala) sau a unui studiusecundar (sumarizarea studiilor primare sub fonna unei analize sistematice).

Cercetari, contributii, studii privind .

- 30-35 pagini (pentru Programul de Studii Medicina Dentara)

- 20-25 pagini (pentru Programele de Studii: Tehnica Dentara, Asistenta MedicalaGeneralii ~iBalneofiokinetoterapie ~iRecuperare)

Introducere. Obiective.Scop - 5%

Material ~imetoda -15 - 25%

Rezultate -40 - 50% din partea speciala

Discutii -20 - 30~

Concluzii - 5%

Bibliografie inserata in text-minimum 30 titIuri

Page 3: Redactarea lucrarii delicenta Ghid pentru studentii ... · I Redactarea lucrarii delicenta Ghid pentru studentii delaFacultatea deMedicina Dentara Considerapi generale Teza de licenta

Universitatea "Apollonia" din Ia~iFacuItatea de Medicina DentaraProgram de studii:

LUCRARE DE LICENTA

Coordonatori:

la~i

- Anul sustinerii -

Student:

Page 4: Redactarea lucrarii delicenta Ghid pentru studentii ... · I Redactarea lucrarii delicenta Ghid pentru studentii delaFacultatea deMedicina Dentara Considerapi generale Teza de licenta

Universitatea "Apollonia" din Ia~iFacultatea de Medicina DentaraProgram de studii:

Titlul lucririi

Student:

Coordonatori:

la~i

- Anul sustinerii -

,'