Click here to load reader

RECTORUL ACADEMIEI TEHNICE MILITARE, COLONEL PROF. · PDF file În paralel cu ac]iunea din Vaideeni, începând cu diminea]a zilei de 30 iulie, al]i trei militari [i un mijloc tehnic

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of RECTORUL ACADEMIEI TEHNICE MILITARE, COLONEL PROF. · PDF file În paralel cu ac]iunea...

 • ARMATA, ÎN SPRIJINUL POPULA}IEI AFECTATE DE INUNDA}II

  DECORAT CU ORDINUL „MERITUL CULTURAL” ÎN GRAD DE CAVALER

  Observatorul militar FONDAT LA 23 IULIE 1859

   ANUL XXIII NR. 30 (1267) 6 – 12 AUGUST 2014  24 PAGINI  1,20 LEI 

  EDITOR: MINISTERUL AP~R~RII NA}IONALEOBSERVATORULMILITAR

  www.presamil.ro

  MAPN.RO

  www.mapn.ro

  NIMIC NU LE POATE STA

  ÎN CALE! Pagina 10

  5 AUGUST – ZIUA EDUCA}IEI FIZICE |N ARMATA [email protected]

  Pagina 5

  M~ BUCUR C~ STUDEN}II NO{TRI {TIU S~-{I REPREZINTE }ARA CU MAXIM~ SERIOZITATE

  INTERVIU

  FOTOREPORTAJ

  Paginile 12-13

  RECTORUL ACADEMIEI TEHNICE MILITARE, COLONEL PROF. UNIV. DR. CRISTIAN BARBU:

  O TAB~R~ DE NEUITAT

  Paginile 16-17

  REPORTAJ

  ARMATA, ÎN SPRIJINUL POPULA}IEI AFECTATE DE INUNDA}II

  ALMA MATER

  Pagina 9

  EMO}IILE PRIMEI AVANS~RI În`l]area în grad este un eveniment emo]ionant, nu doar pentru cei care primesc la absolvirea institu]iilor militare de înv`]`m#nt primul grad de ofi]er, subofi]er sau maistru militar, ci [i pentru p`rin]ii, prietenii [i dasc`lii acestora. 

  Pagina 23

  Cea de-a opta edi]ie a Taberei de var̀ pentru cerceta[i s-a desf̀ [urat sub deviza Fii mai bun! Fii la în l̀]ime!, în perioada 27 iulie-3 august, la baza de instruire a Viperelor Negre de la Batalionul 21 Vân t̀ori de Munte General Leonard Mociulschi din Predeal. Activitatea a fost organizat` de Direc]ia informare [i rela]ii publice a Ministerului Ap`r`rii Na]ionale în colaborare cu Ministerul Tineretului [i Sportului [i Asocia]ia de Caritate din Armata României Camarazii. 

  ANIVERSARE

  ONOR TANCHI{TILOR [email protected]!

  Vineri, 1 august, tanchi[tii au s`rb`torit 95 de ani de la înfiin]area armei. La Pite[ti, la {coala de Aplica]ie pentru Unit`]i de Lupt` Mihai Viteazul, tanchi[ti din genera]ii mai vechi sau mai noi, în rezerv` sau în activitate, [i veterani [i-au dat întâlnire pentru o s`rb`toare de suflet. A fost un bun prilej pentru a-[i povesti [i împ`rt`[i din întâmpl`rile actuale sau din experien]a anilor când au tr`it în comuniune cu acel suflet de o]el numit tanc.

  O ZI |N KABUL

  Pagina 2

  CAPABILIT~}I

  Pagina 11

  FOTO: MAIOR FLORENTIN DUMAN

 • 2 EVENIMENT Nr. 30 (6 – 12 august 2014)www.facebook.com/OBSERVATORULMILITARObservatorul militarwww.presamil.ro

  La solicitarea Comandamentului Na]ional pentru Situa]ii de Urgen]` [i al autorit`]ilor locale, mar]i, 29 iulie, Ministerul Ap`r`rii Na]ionale avea preg`tit pentru interven]ia în zonele afectate de inunda]ii un efectiv format din 1.229 de militari [i 206 mijloace tehnice.

  Începând cu dup`-amiaza zilei de 29 iulie, la solicitarea prefec- tului jude]ului Vâlcea, un

  ARMATA, ÎN SPRIJINUL POPULA}IEI AFECTATE DE INUNDA}II MAISTRU MILITAR CLASA A II-A FLORIN BODEA

  Din nefericire, aproape fiecare an aduceproblema inunda]iilor, iar puhoiul apelor rev`r- sate provoac ̀distrugeri însemnate unor localit̀ ]i întregi. Oamenii abia apuc ̀s -̀[i salveze câteva lucruri din casele înghi]ite de ape, teama, disperarea [i durerea create de neputin]a de-a sta în calea stihiilor naturii ajungând la cote greu de descris. În astfel de situa]ii, a[a cum s-a întâmplat [i zilele trecute, Armata României intervine în sprijinul autorit`]ilor centrale [i locale pentru salvarea de vie]i omene[ti [i limitarea efectelor inunda]iilor.

  ac]iunile de interven]ie care s-au desf`[urat în localitatea Vaideeni a fost prezent [i un specialist de geniu desemnat de comandantul garnizoanei, care a coordonat toate activit`]ile specifice de remodelare a terenului afectat de inunda]ii.

  Joi, 31 iulie, ministrul ap`r`rii na]ionale, Mircea Du[a, înso]it de [eful SMFT, general-maior Nicolae Ciuc`, [eful SMFA, general-maior Laurian Anastasof, comandantul Brig`zii 18 Infanterie Banat, colonel Cristian Dinulic`, [i de autorit`]i publice jude]ene [i locale, s-au deplasat în localitatea G`taia, din jude]ul Timi[, pentru a ajuta popula]ia afectat` de rev`rsarea Fize[ului, un afluent al râului Bârzava care trece prin G`taia, nivelul apei dep`[ind chiar un metru [i jum`tate. De asemenea, ministrul Mircea Du[a s-a deplasat în jude]ul Mehedin]i, unde s-a întâlnit cu autorit`]ile publice locale la sediul Institu]iei Prefectului, pentru a analiza planul de ac]iune în vederea ajutor`rii popula]iei afectate de ape.

  Începând cu dup`-amiaza zilei de 31 iulie, 40 de militari [i trei mijloace tehnice auto din

  deta[ament format din 20 de militari [i un autocamion de la Centrul de instruire pentru geniu, EOD [i ap`rare CBRN Panait Donici, din Râmnicu Vâlcea, a intervenit în localitatea Vaideeni, în scopul acord`rii sprijinului popula]iei grav afectate de puhoiul apelor. Ac]iunea s-a încheiat târziu, în noapte, [i a constat în înc`rcarea [i transportul de ajutoare umanitare

  pentru popula]ia sinistrat` (200 de saltele, dou` tone de hran`, 10 pale]i cu recipiente cu ap`).

  În cursul zilei de 30 iulie, ac]iunea deta[amentului a continuat pentru restabilirea cursului apei prin decolmatare, degajarea aluviunilor din cur]ile oamenilor (25 gospod`rii), precum [i evacuarea bunurilor din gospod`riile aflate în pericol de pr`bu[ire (cinci locuin]e).

  În paralel cu ac]iunea din Vaideeni, începând cu diminea]a zilei de 30 iulie, al]i trei militari [i un mijloc tehnic tip Wolla au ac]ionat în localitatea Vl`de[ti, din jude]ul Vâlcea, pentru limitarea efectelor cauzate de alunec`rile de teren [i deblocarea drumurilor de acces din localitate. Logistica ac]iunilor de interven]ie a fost asigurat` prin grija Centrului de instruire din Râmnicu Vâlcea. La

  Batalionul 32 Infanterie Mircea, din Timi[oara, au ac]ionat pentru a ajuta popula]ia afectat` de inunda]iile din localitatea Percosova [i la consolidarea digului râului Moravi]a.

  Apreciez efortul militarilor care au intervenit în sprijinul popula]iei afectate de inunda]ii [i le mul]umesc pentru spiritul de sacrificiu [i pentru modul în care s-au implicat în ajutorarea semenilor no[tri, afla]i la nevoie, spunea ministrul Mircea Du[a, dup` ce a trecut în revist` ac]iunile militarilor pentru sprijinirea popula]iei sinistrate.

  De asemenea, Scorpionii Ro[ii, dup` ce [i-au încheiat cu onoare misiunile în teatrele de opera]ii din Afganistan [i Irak, sunt preg`ti]i s` intervin` în sprijinul popula]iei din Mehedin]i. Preventiv, pentru a avea for]e suplimentare în zon`, o sut` de militari din garnizoana Craiova au fost disloca]i în Drobeta Turnu-Severin [i sunt preg`ti]i s` intervin` în sprijinul popula]iei afectate de inunda]ii.

  Armata a fost [i va fi mereu al`turi de popor. Fie c` lupt` în teatrele de opera]ii, fie c` intervine în sprijinul semenilor

  Nici militarii {colii de Aplica]ie pentru Unit`]i de Lupt` Mihai Viteazul din Pite[ti nu au uitat de oamenii afla]i la nevoie din zonele afectate de inunda]ii. Ace[tia au dorit s` aduc` un strop de bucurie, oferindu-le pachete cu produse alimentare.

  s`i, militarul român este simbolul curajului [i al devotamentului. În aceste zile, militarii no[tri au dovedit, înc` o dat`, capacitatea de mobilizare [i de interven]ie, confirmând puterea jur`mântului care îi leag` de ]ar`. 

  [email protected]

  TIMI{

  TIMI{

  ARGE{

  ULTIMA OR~ Peste 50 de militari, cu 11 mijloace tehnice, continu` misiunile de

  sprijinire a popula]iei afectate de inunda]ii, la solicitarea autorit`]ilor locale din jude]ele Arge[, Dolj, Olt [i Vâlcea. În localitatea M`ce[u de Jos, jude]ul Dolj, o automacara de 40 de tone ac]ioneaz` pentru desc`rcarea de locuin]e modulare, iar [ase autotrailere ale MApN transport` locuin]e modulare din localitatea Dridu, Ialomi]a, la Vaideeni, jude]ul Vâlcea. În jude]ul Arge[, 33 de militari, cu dou` autocamioane, continu` misiunile pentru deblocarea c`ilor de comunica]ii pe raza localit`]ii Bascov. Autocisterne militare transport` carburan]i pentru alimentarea mijloacelor tehnice care ac]ioneaz` în jude]ele Olt [i Dolj. 

  F O

  T O

  : P

  L U

  T O

  N IE

  R -A

  D JU

  T A

  N T

  E U

  G E

  N M

  IH A

  I

  F O

  T O

  : S

  E R

  G E

  N T

  -M A

  JO R

  M A

  R IU

  S B

  U D

  E S

  C U

  F O

  T O

  : S

  E R

  G E

  N T

  -M A

  JO R

  M A

  R IU

  S B

  U D

  E S

  C U

 • 3Nr. 30 (6 – 12 august 2014) www.facebook.com/OBSERVATORULMILITAR

  Observatorul militar www.presamil.roEVENIMENT

  În cadrul convorbirilor, au fost subliniate rela]iile excelente pe linia schimbului de informa]ii, cei doi oficiali pronun]ându-se pentru dezvoltarea cooper`rii bilaterale în acest domeniu.

  Ministrul Du[a l-a asigurat pe partenerul american cu privire la men]inerea pozi]iei ferme a p`r]ii române în ceea ce prive[te dezvoltarea rela]iilor cu SUA în domeniul ap`r`rii, în cadrul Parteneriatului Strategic Intensificat pentru secolul XXI. De asemenea, oficialul român a apreciat sprijinul acordat de SUA pentru preg`tirea personalului [i dezvoltarea capabilit`]ilor, precum [i pentru sus]inerea cu tehnic` [i asisten]` logistic` a trupelor române desf`[urate în Afganistan.

  Ministrul român al ap`r`rii [i subsecretarul american al ap`r`rii pentru informa]ii au mai abordat aspecte privind viitoarea misiune a NATO în Afganistan, subliniind necesitatea continu`rii cooper`rii în acest teatru de opera]ii [i dup` 2014.

  OFICIAL AMERICAN, ÎN ROMÂNIA

  Ministrul ap`r`rii na

Search related