Recnik makroekonomije

 • View
  230

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Recnik makroekonomije

 • 7/26/2019 Recnik makroekonomije

  1/85

  1

  Izvori:

  ENCYCLOPEDIA OF MACROECONOMIC, urednici Hauard Vejn i BrajanSnoudon, izdanje Edvard Elgar, London, 2003. godina.

  LEXICON OF ECONOMICS

  London.

  Priredio i preveo prof.

  Privredni ciklusi I

  Privredni ciklusi II

  Ekoloka makroekonomija

  Privredni rast i institucije

  Konkurencija

  Kapitalizam

  Kapital

  Kredit

  Bankarstvo

  Drutveno blagostanje

  Raspodela dohodaka i bogatstva

  Zaposlenost i nezaposlenost

  Preduzetnitvo

  Privredni rast

  Finansijske krize

  Teorija raspodele dohodaka

  Inflacija i deflacija

  Investicije

  Kejnzijanska ekonomija

  Zavist i jednakost u ekonomiji

 • 7/26/2019 Recnik makroekonomije

  2/85

  2

  Privredni ciklusi I

  Tradicionalni pojam Privredni ciklusi

  upa mesto pojmu

  Poslovni ciklusi

  Austrijski pristup

  Za austrijsku tradiciju L. Mizesa i F

  komunikacijama diskomunikacija nastupa kada su kamate ispod prirodnog nivoa i

  kada centralna banka time privredu postavlja na razvojnu putanju koja je inherentno

  sa van-

  Ovu nagodbu razreava vremenska preferencija, koja je kao i druge preferencije

  smanjena vremenska

  preferencija ranije neprofitabilni

  projekti sdada profitabilni. Fazni karakter proizvodnje autputi jedne faze su inputi

  kamate od strane

  poslovni

  Kejnzijanski pristup

  Za kejnzijanske glavni krivac ciklusa je

  . Kapitalizam je robno-

  postoji podvojenost tednje i investicija: iako postoji tednja u uslovima pesimizma ona

 • 7/26/2019 Recnik makroekonomije

  3/85

  3

  poverenje, dokazivao je Kejns. Zato se u to mora umea

  1. Promena autputa = multiplikator X promena investicija;

  2. Neto investicije = akcelerator X promena autputa.

  Promena investicija multiplikatorski menja autput, a promena autputa akceleratorski

  menja investicije. Pravovremeno i pravilno postavljena na ine prosperiteta privreda

  Zato, onda, ovo ne traje beskrajno i zato je uopte i dolo do krize ? Odgovor se nalazi

  investi

  g

  pokriva dospele anuitete.

  apitalizma je njegovo endemsko endogeno svojstvo, a ne

  posledica eksternih okova;

  i simptom krize;

  u samoj prirodi robno- razdvajanju akta kupovine od akta prodaje;

  4. akumulaciju kapitala mora da prati ekspanzija bankarskih kredita, pa se od robno-

  -

  doga

  tendencijski pad profitne stope, a time i pad investicija i opte privredne aktivnosti.

  6. restrukturiranje privrede u vreme krize je seme obnovljenog napretka, izlaska i krize i

 • 7/26/2019 Recnik makroekonomije

  4/85

  4

  Proistekao je iz M. Fridman- A. varc analize ,,novca u poslovnim ciklusimau okviru

  projekta NBER-

  Za razliku od ovih ,,merenja bez teorije

  monetarne politike u vreme Velike depresije. M. Fridman je monetarnu analizu ciklusa

  za normalno

  to koliko r

  N

  otre ekonomske kontrakcije.

  monetarni ciklusi

  poslovne cikluse, ukoliko ne objasnimo ta su oni i kako do njih dolazi. Sutina

  jer je po R. Lukasu (1975) ,,poslovni ciklus serija korelisanih kretanja oko trenda

  realnog autputa

  izazvan nedostatkom ag

  uvesti potpuno nove konceptualne

  pojmove poput prirodne putanje, zavisnosti od putanje, histerezisa, teorije haosa.

  - Jana, pokazao je Lukas. Autput ima svoju permanentnu se

 • 7/26/2019 Recnik makroekonomije

  5/85

  5

  odstupanju

  a predvide.

  uzroci su monetarni

  okovi, realni poslovni ciklusi

  putanja i zavisnost od nje,

  gde postoji zavisnost od putanje - ,,path dependance

  - samostalnost

  centralne banke, monetarna obaveza vlade, i ,,principijelna, a ne interesna politika, kao

  realni ciklusi

  ,,Lukasova kritikapokazala je da makroekonometrijsko modeliranje tipa ,,sve zavisi od

  vizionarski u

  postaje sve manje primenljivo, jer

  uradili Kidland i Preskot, koji su varijacije u poslovnim ciklusima objanjavali ne vie

  uspeha, a za Malu otvorenu makroekonomiju, kakva je naa, to je znanje.

  Ubistvo u orijent ekspresu: izgleda da su

  faktorima. Ciklusi dominantmo zavise od tehnologije, a o

  proizvodnje i tehnologije, da njena politika bude u vremenu konzistentna na liniji

  realnog razvoja, a ne inflatorna, isprekidana i skokovita politika koja prati cikluse

  dolaska i ostanka na vlasti.

 • 7/26/2019 Recnik makroekonomije

  6/85

  6

  - na

  ciklusa: cilj je dolazak i

  ja: prva,

  zaposlenost i obratno; drugo pristrasnosti Hibsa i Alesine u

  kome vlada postupa u skladu sa partijsko-

  stalnih efekata nema, jer jedino dolazi do privremenog pristrasno partijski orijentisanog

  rasta zaposlenosti i proizvodnje i trajnog pristrasnog rasta inflacije. Efekti su privremeni

  zistentne politike.

  vale svoj ekonomski

  suverenitet kroz samostalnost centralne banke i sopstvenu monetarnu obavezu.

  Ekoloka makroekonomija

  edni rast. Sa ekolokog stanovita,

  ortodoksna makroekonomija temelji se na nerealnom modelu privrede. Modelirati

  u u dobra i usluge i nazad.

  odnju i potronju;

  vet ne postavlja nikakve granice rasta. Logika ovog

 • 7/26/2019 Recnik makroekonomije

  7/85

  7

  koji su izneti u knjizi ,,Granice rastaMidousa i drugih iz 1972. doveli su u pitanje ovaj

  njihovog iscrpljivanja, ukaz

  temelji ekoloke

  makroekonomije nalaze u prorodnim naukama, i u krajnjoj liniji fizici. Po toj koncepciji

  nam govori da materijom i energijom upravljaju zakoni termodinamike - ,,nauke o

  energiji. Prvi zakon termkodinamike dokazuje da se ni materija ni energija ne mogu

  valitativne

  -

  visokoj-entropijskoj energiji. Na primer, nafta se pronalazi u zemljinoj utrobi u stanju

  niske entropije, i pretvara se u gorivo koje emituje ugljen-dioksid, koji se rastura po

  eksperimentalnim osnovama, i proao je testove koji su imali za cilj da ga opovrgnu.

  Ekoloka makroekonomija odbacuje ekonomski rast kao cilj politike, i zamenjuje ga sa

  sredinu i razvoj

  h generacija da

  zadovolje svoje potrebe.

  nagodba i

 • 7/26/2019 Recnik makroekonomije

  8/85

  8

  sadanje generacije moraju predati generacijama koje dolaze proizvodni kapital koji je

  barem jednak onome koji su oni nasledili. Ovo ,,Pravilo konstantnog kapitalapokazuje

  stoka znanja i vetina

  i drutvenog kapitala institucija i poverenja

  prirodnog kaspitala prirodnih resursa. Hamilton je unapredio Pirs-Atkinsonovu ocenu

  , mada samo

  kapital, zamenjuje sa proizvedenim kapitalom, mada su neki oblici prirodnih resursa

  nezamenljivi i jedinstveni.

  bruto drutvenog

  proizvoda

  usluga u sv

  komponenta bruto drutvenog proizvoda nije nezamenljiva, niti je jedinstvena, i zato je

  otklonili ov

  IOEB). Njihove korekcije nisu

  periodu 1950 1990 rastao sporije od

  U meri u kojoj se ekonomska politika rukovodi skog

  blagostanja,

  jske

  proizvodnju koja se oslanja na obnovive energetske

  drugim domenima, na primer u domenu politike konkurentnosti, koja je tradicionalno

 • 7/26/2019 Recnik makroekonomije

  9/85

  9

  mikroekonomska po svom karakteru, a sada dobija i makroekonomsku dimenziju, jer se

  odnosi na produktivnost i ekonomski rast.

  Implikacije ekoloke makroekonomije posebno su zn

  ekonomskog rasta u tzv. ,,Novoj ekonomiji, koja je navodno bila osnovica privrednog

  ekonomskom rastu. Po tom shvatanju, osnovica znanja u Novoj ekonomiji deluje

  ,,antientropijski i transcendira novu svetsku ekonomiju, u kojoj ekonomske aktivnosti

  prirodne resurse pretvaraju u entropiju.

  Na teorijskom nivou, jedan davnanji ekoloki stav kao da je anticipirao ovu

  ,

  distrubuirati energiju irom sveta.

  Privredni rast i institucije

  U analizi privrednog rasta potrebno je razdvojiti faktore

  tehnoloke prom

  .

  Adelman je ovo izrazila u obl

  Yt= f(Kt, Nt, Lt, At, St),

  Gde Kt, Nt, i Lt predstavljaju usluge stoka kapitala, prirodnih resursa i rada, A t

  predstavlja stok primenljivog znanja, St predstavlja Abramovicevu ,,drutveni

 • 7/26/2019 Recnik makroekonomije

  10/85

  10

  kapacitet, eda. Prema Rostovu univerzalna

  t obuhvata

  uticaje neekonomskih i ekonomskih varijabli na potencijale rasta i performanse jedne

  koje opredeljuju alokaciju

  u se onih varijabli koje imaju veliki uticaj na sposobnost

  privrede i njene kapacitete da akumulira faktore proizvodnje i investira ih u proizvodnju

  ionalnoj strukturi jedne privrede, ka njenom ,,drutvenom kapacitetu,

  ili ,,socijalnoj infrastukturi, kako to defini

  uspenog rasta i razvoja.

  Ekonomska istorija uglavnom se bavi performansama privrede u dugim trajanjima

  vremena

  nam nudi ekonomska istorija pokazuje da su neu