of 8/8
OPISYAL NA PAHAYAGAN NG MAKIBAKA UNANG ISYU Agosto 2003 MAKIB MAKIB MAKIB MAKIB MAKIBAKA P AKA P AKA P AKA P AKA PARA ARA ARA ARA ARA SA PAMB SA PAMB SA PAMB SA PAMB SA PAMBANSA ANSA ANSA ANSA ANSA DEMOKRA DEMOKRA DEMOKRA DEMOKRA DEMOKRATIK TIK TIK TIK TIKONG ONG ONG ONG ONG REBOL REBOL REBOL REBOL REBOLUSY USY USY USY USYON ON ON ON ON Talamak na ang korupsyon at kawalan ng integridad ng buong rehimen, hindi lamang ng AFP. Ang patakarang “todo digmang kontra- terorismo” ng rehimeng US- Arroyo ay ibayong nagpatindi ng pang-aapi at panunupil sa ordinaryong mamamayan, lalo na sa mga hayag na demokratikong kilusan. Sa higit na pagbulusok ng ekonomiya dahil sa mga iskemang globalisasyon ng amo nitong imperyalismong US, wala ni H indi na kayang maitago pa ng papet na rehimeng US-Arroyo ang kabulukan ng kanilang sistema! Ang nabigong pag- aklas ng mga junior officer at higit na 200 sundalo mula sa iba’t-ibang yunit ng Armed Forces of the Philippines (AFP) ay manipestasyon lamang ng kanilang disgusto sa labis na katiwalian ng rehimen. Lightning Rally ng PDPP, TAGUMPAY! REBOLUSYON! REBOLUSYON! REBOLUSYON! REBOLUSYON! REBOLUSYON! SAGOT SA KARAHASAN SAGOT SA KARAHASAN SAGOT SA KARAHASAN SAGOT SA KARAHASAN SAGOT SA KARAHASAN SA KABABAIHAN SA KABABAIHAN SA KABABAIHAN SA KABABAIHAN SA KABABAIHAN 7 katiting na kakayahan ang naghaharing-uri na tugunan ang pinakabatayang pangangailangan ng mamamayan. Bigung-bigo ang imper- yalismong US at ang reak- syunaryong estado na tugunan ang malubhang krisis pang-ekonomiya at pampulitikang dulot ng malakolonyal at malapyudal na sistemang panlipunan. Nagresulta ito sa ibayong pagkahiwalay ng rehimen at pag-igting ng mga bangayan sa hanay ng mga reaksyunaryo. Kaya hindi nakapagtatakang nagkaroon ng pag- aaklas ang mga sundalo, lalo na ang mga mababang opisyal at karaniwang kawal ng AFP. Ngunit, ang hinahanap nilang pagbabago sa lipunan ay hindi mangyayari sa pagpapalit lang ng mga personahe ng pamahalaan at ng mga institusyon nito. Ito ang malinaw na aral mula sa EDSA I at EDSA II. Bagamat mga hakbang

REBOLUSYON! SAGOT SA KARAHASAN UNANG ISYU · PDF filepanlipunan ang tanging makakapawi sa mga batayang suliraning ... rebolusyong magpapalaya sa kanila ... pampulitika. Taglay natin

 • View
  266

 • Download
  12

Embed Size (px)

Text of REBOLUSYON! SAGOT SA KARAHASAN UNANG ISYU · PDF filepanlipunan ang tanging makakapawi sa mga...

 • O P I S YA L N A P A H AYA G A N N G M A K I B A K AUNANG ISYU Agosto 2003

  MAKIBMAKIBMAKIBMAKIBMAKIBAKA PAKA PAKA PAKA PAKA PARAARAARAARAARASA PAMBSA PAMBSA PAMBSA PAMBSA PAMBANSAANSAANSAANSAANSADEMOKRADEMOKRADEMOKRADEMOKRADEMOKRATIKTIKTIKTIKTIKONGONGONGONGONGREBOLREBOLREBOLREBOLREBOLUSYUSYUSYUSYUSYONONONONON

  Talamak na ang korupsyonat kawalan ng integridad ng buongrehimen, hindi lamang ng AFP. Angpatakarang todo digmang kontra-terorismo ng rehimeng US-Arroyo ay ibayong nagpatindi ngpang-aapi at panunupil saordinaryong mamamayan, lalo nasa mga hayag na demokratikongkilusan. Sa higit na pagbulusok ngekonomiya dahil sa mga iskemangglobalisasyon ng amo nitongimperyalismong US, wala ni

  H indi na kayang maitago pa ng papet na rehimeng US-Arroyo ang kabulukan ng kanilang sistema! Ang nabigong pag-aklas ng mga junior officer at higit na 200sundalo mula sa ibat-ibang yunit ng ArmedForces of the Philippines (AFP) aymanipestasyon lamang ng kanilang disgusto salabis na katiwalian ng rehimen.

  Lightning Rallyng PDPP, TAGUMPAY!

  R E B O L U S Y O N !R E B O L U S Y O N !R E B O L U S Y O N !R E B O L U S Y O N !R E B O L U S Y O N !

  SAGOT SA KARAHASANSAGOT SA KARAHASANSAGOT SA KARAHASANSAGOT SA KARAHASANSAGOT SA KARAHASAN

  SA KABABAIHANSA KABABAIHANSA KABABAIHANSA KABABAIHANSA KABABAIHAN

  7

  katiting na kakayahan angnaghaharing-uri na tugunan angpinakabatayang pangangailangan ngmamamayan.

  Bigung-bigo ang imper-yalismong US at ang reak-syunaryong estado na tugunan angmalubhang krisis pang-ekonomiyaat pampulitikang dulot ngmalakolonyal at malapyudal nasistemang panlipunan. Nagresultaito sa ibayong pagkahiwalay ngrehimen at pag-igting ng mga

  bangayan sa hanay ng mgareaksyunaryo. Kaya hindinakapagtatakang nagkaroon ng pag-aaklas ang mga sundalo, lalo na angmga mababang opisyal atkaraniwang kawal ng AFP.

  Ngunit, ang hinahanapnilang pagbabago sa lipunan ayhindi mangyayari sa pagpapalit langng mga personahe ng pamahalaan atng mga institusyon nito. Ito angmalinaw na aral mula sa EDSA I atEDSA II. Bagamat mga hakbang

 • pasulong ang pagpapatalsik sadiktaduryang US-Marcos atrehimeng US-Estrada, hinding-hindi ito magtutulak ng maka-buluhang pagbabago ng lipunanhabang hindi lubos na nababaklasang sistemang malakolonyal-malapyudal na sinusuhayan ngimperyalismong US.

  Ang pagpapabagsak lamangng kasalukuyang estado at angpagtatayo ng panibagong sistemangpanlipunan ang tanging makakapawisa mga batayang suliraningimperyalismo, pyudalismo atburukrata kapitalismo. Walangibang magluluwal ng bagongsistema kundi ang pambansa demo-kratikong rebolusyong maysosyalistang perspektiba; isangdigmang bayang isinusulong ngPartido Komunista ng Pilipinas(PKP), Bagong Hukbong Bayan(BHB) at ng Pambansang Demo-kratikong Prente (PDP).

  Mula nang naipag-tagumpaynatin ang Ikalawang DakilangKilusang Pagwawasto (IDKP), higitpang su-mulong ang armadongpakikibaka sa kanayunan. Du-madagundong ang kabundukan sasunud-sunod na matatagumpay nataktikal na opensibang inilunsad ngBHB sa ibat-ibang bahagi ng bansa.Nakalatag ang kilusan sa 128 nalarangang gerilya, kung saannakatayo ang mga komiteng rebo-lusyonaryo sa baryo at mga ganapna samahang masa na nagtataguyodng rebolusyon.

  Sa pagsulong ngrebolusyonaryong kilusan,

  aktibong lumalahok ang kababaihan.Dahil bahagi sila ng mamamayanginaaapi, dapat lamang na isanib nilaang kanilang lakas at talino sarebolusyong magpapalaya sa kanilamula sa pang-aapi at pagsa-samantala. Sa pagtatagumpay ngpambansa demokratikongrebolusyon, higit na nagigingpaborable ang kalagayan paramaisulong ang lubos nilang paglayamula sa pang-aapi bilang babaeBagaman hindi ganap na matatamoang paglaya ng kababaihan, isangmapagpasyang hakbang sa kanilangpagpapalaya ang tagumpay ngpambansa demo-kratikongrebolusyon. Susi rin ang paglaya ngkababaihan sa paglaya ng buongsambayanan. Hindi magtatagumpayang re-bolusyon kung hindi kikilosang kalahati ng populasyon. Ika nga,Tangan ng kababaihan ang kalahating kalangitan.

  Habang isinu-sulong sa masmataas na antas ang armadongpakikibaka, dapat higit pangpagsikapan ng MAKIBAKA napukawin, organisahin at pakilusinang pinakamaraming bilang ng

  kababaihan sa balangkas ngpambansa demokratikong rebo-lusyon. Bilang pangunahingpangkalahatang organisasyon ngrebolusyonaryong kilusan ngkababaihan, sinasalamin ngMAKIBAKA ang nagkakaisanghanay ng kababaihan. Malaki angmagagawa nito para imulat sila salandas ng rebolusyon.

  Sa gitna ng kasalukuyangkrisis at polarisasyon ng lipunan,higit pang susulong angMAKIBAKA at matatag nahaharapin ang mga hamon ngpakikibaka. Mas mapangahas itongmagpapalawak at magpapalalim sahanay ng kababaihan. Patitingkarinpa ang panawagan nito samalawakang partisipasyon ngkababaihan sa armadong pakikibaka.Mas pahihigpitin pa ngMAKIBAKA ang pagtangan sapaninindigang isulong angrebolusyon at itayo ang isanglipunang sosyalistang magtitiyak saganap na paglaya ng kababaihan sapang-aapi at pag-sasamantala.

  Ibagsak ang rehimeng US-ARROYO!Isulong ang pambansa demokratikong

  rebolusyon hanggang sa ganap na tagumpay!Mabuhay ang

  UNANG LABAS OPISYAL NA PAHAYAGAN NG MAKIBAKA2 MAKABAYANG KILUSAN NG BAGONG KABABAIHAN

 • Nabuo ang unang balangayng MAKIBAKA sa kalunsuransimula ng Ikalawang DakilangKilusang Pagwawasto. Labinlimangmiyembro ng MAKIBAKA angnagtipuntipon noong Hunyo 15,2003 sa Brgy. Alitaptap para saunang asembleya ng balangay.

  Ang Bgy. Alitaptap ay isangmaralitang komunidad sa pusod ngKamaynilaan. Kagaya ngiba pang mga maralitangkomunidad, karamihan samga nakatira dito ay galingsa probinsya. Lumikas silasa Maynila dahil samilitarisasyon atkahirapan. Kababaihan angunang naorganisa sa Brgy.Alitaptap.

  Dalawang taonsilang gumampan bilangbahagi ng komiteng tulong-ugnay sa rebo-lusyonaryong kilusan. Ngunithabang lumalawak at lumalalim angpag-unawa nila sa rebolusyon,nakita nila ang potensyal ngkanilang barangay na maorganisa.Nitong Mayo, naging masinsin angpag-oorganisa sa Brgy. Alitaptap.Bahagi ito ng sistematikong pag-aayos sa lahatang panig napagsulong ng gawain sarebolusyonaryong kilusan. Nabuoang Grupong Pang-organisa (GP)ng kababaihan at nakapaglunsad ngoryen-tasyon sa gawain. Sa

  ANG BALANGAY NG MAKIBAKA SA BRGY. ALITAPTAPkalaunan, napagkaisahan nila nabuuin ang isang balangay ngMAKIBAKA sa komunidad.Naglunsad sila ng mga pag-aaral,kabilang na ang KasalukuyangKalagayan ng RebolusyonaryongKilusan. Ang pag-aaral aynakapagpataas ng kanilang moral atdeterminasyon na magbuo ngbalangay ng MAKIBAKA bilang

  kontribusyon sa lahatang panig napagsulong ng rebolusyon. Tinalakayang oryentasyon ng MAKIBAKA atnagbuo ng mga komite.

  Hunyo 15, ginanap angkumperensya sa pagbubuo ngbalangay ng MAKIBAKA.Pinanood nila ang Resurgence atnagkaroon ng talakayan hinggildito. Madamdamin ang nagingtalakayan ng mga kasapi, lalo natkaramihan sa kanila ay may mgakaranasan din sa kanayunan at maymga kamag-anak na nagbuwis ng

  buhay sa paglilingkod sarebolusyon. Malaki ang kanilangpagpapasalamat sa IkalawangDakilang Kilusang Pagwawasto atsa mga tagumpay nito. Tampok nabahagi ng programa ang panunumpang labinlimang kababaihan bilangmga kasapi ng MAKIBAKA.Dumalo rin sa kumperensya angilang panauhin mula sa ibat-ibang

  yunits ng Rebolus-yonaryong Kababaihan nanagbabalak na magtayo ngMAKIBAKA .

  Bilang mga kasaping MAKIBAKA, tungkulinng balangay na organisahinang kanilang pamilya at angbuong komunidad para sarebolusyon. Napipintongbubuuin naman ang isangbalangay ng KASAMA.Ang KASAMA ayorganisasyon ng mga

  manggagawa at mala-manggagawasa maralitang komunidad sa lunsod.

  Makasaysayan ang kum-perensya para sa pagbubuo ngbalangay ng MAKIBAKA sa Brgy.Alitaptap. Ito ang kauna-unahangbalangay ng isang lihim naorganisasyong masa na nabuo saKamaynilaan simula ng inilunsadang Ikalawang Dakilang KilusangPagwawasto. Mabuhay angkababaihan ng Brgy. Alitaptap!Mabuhay ang MAKIBAKA!

  MAKABAYANG KILUSAN NG BAGONG KABABAIHAN 3UNANG ISYU OPISYAL NA PAHAYAGAN NG MAKIBAKA

 • Inilahad sa eksibit ang ibatibang larangan ng gawain ng mgapulang mandirigma ng BagongHukbong Bayan (BHB), tulad ngedukasyon, pag-oorganisa, kultural,at militar. Ipinakilala rin sapamamagitan ng malikhaing mgabiswal ang oryentasyon at mga

  N agdaos ng photo eksibit ang Pambansa Demokratikong Prente (PDP), kasama ang 15 kasaping organisasyon nito, sa pagdiriwang ng ika-30 anibersaryo ng pagkakatatag nitonoong Abril 24, 2003.

  tungkulin ng ibat ibang kasapingorganisasyon ng PDP na nagbubuong mga lihim na bag-as ngrebolusyon sa kani-kanilang sektorna kinikilusan.

  Lumahok rin sa naturangeksibit ang Makabayang Kilusan ngBagong Kababaihan, na nagpakita ng

  PAGGUNITA SA UNANG KONGRESO NG MAKIBAKA,Kababaihan nagmartsa laban sa giyerang agresyon ng US

  Sa ika-30 anibersaryo ng PDP,Photo eksibit nilahukan ng MAKIBAKA

  UNANG ISYU OPISYAL NA PAHAYAGAN NG MAKIBAKA4 MAKABAYANG KILUSAN NG BAGONG KABABAIHAN

  larawan ng isang babaengmandirigma upang ipakita angintegral na papel ng kababaihan saarmadong pakikibaka para sa ganapna paglaya ng kababaihan atsambayanan.

  Nilahukan ng humigit-kumulang 100 bisita ang nasabingphoto eksibit na ginanap saBulwagang Claro M. Recto,Unibersidad ng Pilipinas saDiliman. Sinundan ang pagbubukasng eksibit ng isang talakayan kungsaan nagsalita si Ka Roger Rosal ngBHB sa pamamagitan ng phonepatch.

  Ayon sa tagapagsalita ngMAKIBAKA, Tayo aynananawagan sa mga kababaihan nalabanan ang interbensyong US samga bansa at kilusang anti-imperyalista. Kailangang higitnating paigtingin ang digmangbayan bilang sagot sa tumitindingatake ng reaksyunaryong gubyernosa pambansa demokratikongkilusan at sa sambayanangPilipino.

  Ang matagumpay na martsaay pagpapakita lamang sa patuloy na

  M atagumpay na nailunsad ng mahigit sa 50 kasapi ng MAKIBAKA ang isang martsa sa kahabaan ng Recto at Morayta noong Marso 18, 2003 bilan