4
Mini sterie van inanciën > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag D e  president van de Algemene Rekenkamer drs. A.P.  Visser postbus 20015 2500 EA 's-Gravenhage Directie Algemene  Fiscale Politiek Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus  20201 2500 EE Den Haag www. rij  ksoverheid.  nl Inlichtingen O n s  kenmerk AFP/2016/392  U Uw  brief (kenmerk) 6 398  R atum  2 6  AP R  20 1 6 Betreft Bestuurlijke reactie conceptrapport over de 30%-regeling Geachte  heer  Visser, Hierbij stuur ik u, mede namens de minister van Economische  Zaken,  de reactie op de conceptrapportage De 30% -regeling.  Fiscale  regeling voor experts uit het buitenland van 11 april 2016 van de Algemene Rekenkamer. Eerst  treft  u twee algemene opmerkingen aan, daarna de reactie op de conclusies en aanbevelingen in het conceptrapport. lgemene  opmerking D e  30% -regeling is een verbijzondering van de  wettelijke  mogelijkheid voor werkgevers om extraterritoriale kosten onbelast te vergoeden aan een uit het buitenland afkomstige werknemer. Een dergelijke werknemer maakt namelijk kosten, die een vergelijkbare Nederlandse werknemer  niet  maakt. De mogelijkheid van belastingvrije vergoeding van deze extraterritoriale kosten op zichzelf is dus in overeenstemming met het draagkrachtprincipe en het onbelast zijn van de vergoedingen  wordt  daarom  niet  beschouwd als een fiscale subsidie ofwel belastinguitgave. Voor bepaalde groepen werknemers kan de werkgever in plaats van de werkelijke extraterritoriale kosten te vergoeden de 30%-regeling toepassen. Op grond van de 30%-regeling kan -  kort  gezegd - zonder nader bewijs maximaal 30% van het loon als vergoeding voor extraterritoriale kosten onbelast worden vergoed. Toepassing  van de 30%-regeling geeft duidelijkheid vooraf, vermindert de administratieve lasten voor werkgevers en werknemers en vermindert de benodigde toezichtswerkzaamheden van de Belastingdienst. Het  feit  dat het om e e n  forfaitaire  kostenvergoeding gaat, verandert het karakter van de regeling niet. D e  30%-regeling is dus  niet  gekarakteriseerd als belastinguitgave. Daarom is tot dusver  niet  automatisch voorzien in structurele monitoring en evaluatie van de regeling. Op dat laatste is overigens weinig tegen. Beleidsverantwoordelijkheid D e  30%-regeling valt weliswaar onder de verantwoordelijkheid van de staatssecretaris van Financiën, maar is sterk verweven met vestigingsplaatsbeleid van de minister van Economische Zaken en het arbeidsmarktbeleid van de minister v a n  Sociale  Zaken en Werkgelegenheid. Pagina  1 van 4

Reactie minister Dijsselbloem op rapport Algemene Rekenkamer

Embed Size (px)

Citation preview

8/16/2019 Reactie minister Dijsselbloem op rapport Algemene Rekenkamer

http://slidepdf.com/reader/full/reactie-minister-dijsselbloem-op-rapport-algemene-rekenkamer 1/4

Ministerie van inanciën

> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag

D e  p r e s i d e n t v a n d e A l g e m e n e R e k e n k a m e r

d r s . A . P . V isser

p o s tb u s 2 0 0 1 5

2 5 0 0 E A ' s - G r a v e n h a g e

D i r e c t ie A l g e m e n e  F i sca le

P o l i t i e k

Korte Voorhout 7

2511 CW Den Haag

Postbus  20201

2500 EE Den Haag

www. ri j ksoverheid. nl

I n l i c h t i n g e n

O n s  k e n m e r k

AFP/2016 /392   U

U w

  b r i e f ( k e n m e r k )

6 398

 R

atum

  2 6

 APR

 2016

Be t r e f t Be s tu u r l i j ke re a c t i e co n ce p t r a p p o r t o ve r d e 30 %- r e g e l i n g

G e a c h t e

  h e e r  V isser,

Hie r b i j s tu u r i k u , me d e n a me n s d e m in i s te r va n Eco n o misch e  Z a k e n ,  de react ie op

d e c o n c e p t r a p p o rt a g e D e 3 0 % - r e g e l i n g .   F iscale  rege l ing voor exper ts u i t he t

b u i te n la n d va n 1 1 a p r i l 2 0 1 6 va n d e A lg e me n e Re ke n k a m e r .

Eers t treft  u twe e a lg e me n e o p m e r k in g e n a a n , d a a r n a d e r e a c t ie o p d e co n c lu s ie s

e n a a n b e v e l i n g e n in h e t co n ce p t r a p p o r t .

lgemene  opmerking

De  30 % - r e g e l i n g i s e e n ve r b i j zo n d e r i n g va n d e wettelijke  mo g e l i j kh e id vo o r

we r k g e ve r s o m e x t r a te r r i to r i a l e ko s te n o n b e la s t te ve r g o e d e n a a n e e n ui t h e t

b u i te n la n d a fko ms t i g e we r k n e m e r . Ee n d e r g e l i j ke we r k n e m e r ma a k t n a me l i j k

ko s te n , d ie e e n ve r g e l i j kb a r e Ne d e r l a n d se we r kn e me r

  niet

  ma a k t . De m o g e l i j kh e id

van be las t ingvr i je v e rgo ed ing van deze ext ra te r r i to r ia le koste n op z ichz e l f i s dus in

o ve r e e n s te mmin g me t h e t d r a a g k r a ch tp r i n c i p e e n h e t o n b e la s t z i j n va n d e

v e r g o e d i n g e n

  wordt

  d a a r o m  niet  b e sch o u wd a l s e e n f isca le su b s id i e o fwe l

b e la s t i n g u i tg a ve .

Vo o r b e p a a ld e g r o e p e n we r kn e me r s ka n d e we r kg e ve r i n p l a a ts va n d e we r ke l i j ke

e x t r a te r r i to r i a l e ko s te n te ve r g o e d e n d e 30 % - r e g e l i n g to e p a sse n . Op g r o n d va n d e

3 0 % - r e g e l i n g k a n -

  kort

  g e ze g d - zo n d e r n a d e r b e w i j s ma x ima a l 3 0 % va n h e t

l o o n a l s ve r g o e d in g vo o r e x t r a te r r it o r i a le ko s te n o n b e la s t wo r d e n ve r g o e d .

To e p a ss in g

  va n d e 30 % - r e g e l i n g g e e f t d u id e l i j kh e id vo o r a f , ve r m in d e r t d e

a d m in i s t r a t i e ve l a s te n vo o r we r kg e ve r s e n we r k n e m e r s e n ve r m in d e r t d e

b e n o d ig d e to e z i ch tswe r kza a mh e d e n va n d e Be la s t i n g d ie n s t . He t

 feit

  da t he t om

ee n

  forfaitaire

  kostenvergoed ing gaa t , ve rander t he t ka rakte r van de rege l ing n ie t .

D e

  30 % - r e g e l i n g is d u s  niet  g e ka r a k te r i se e r d a l s b e la s t i n g u i tg a ve . D a a r o m i s t o t

d u s v e r  niet  a u to ma t i sc h vo o r z i e n i n s t r u c tu r e le mo n i to r i n g e n e va lu a t i e va n d e

rege l ing . Op da t laa ts te is ove r igens we in ig teg en .

Beleidsverantwoordelijkheid

D e  30 % - r e g e l i n g va l t we l i swa a r o n d e r d e ve r a n tw o o r d e l i j kh e id va n d e

s ta a tsse c r e ta r i s va n F in a n c ië n , ma a r is s te r k ve r we ve n me t ve s t i g i n g sp la a tsb e le i d

va n d e m in i s te r va n E co n o m isch e Za ke n e n h e t a r b e id sma r k tb e le i d va n d e m in i s te r

v a n  Soc i a l e  Z a k e n e n W e r k g e l e g e n h e i d .

Pagina  1 van 4

8/16/2019 Reactie minister Dijsselbloem op rapport Algemene Rekenkamer

http://slidepdf.com/reader/full/reactie-minister-dijsselbloem-op-rapport-algemene-rekenkamer 2/4

8/16/2019 Reactie minister Dijsselbloem op rapport Algemene Rekenkamer

http://slidepdf.com/reader/full/reactie-minister-dijsselbloem-op-rapport-algemene-rekenkamer 3/4

Conclusie :

  Regeling

 op twee

 belangrijke

 punten niet goed

 onderbouwd

Hoogte  van de

 salarisnorm

In het conceptrapport  wordt aange geven dat de hoogte van de salar isnorm

 niet

goed Is onderbouwd. De hoogte van de salarisnorm is in samenspraak met de

Tweede K amer vastgesteld. De norm is ontleend aan de salar isnorm van de

kennismigrantenregeling. Het niveau werd geacht voor de meeste gevallen een

goede indicatie voor schaarse en specifieke deskundigheid te zljn, waardoor ook

docenten aan internationale scholen en kenniswerkers in sectoren waar de

salarissen

  net wat lager liggen onder de regeling kunnen vallen. Om maximaal

gebruik te kunnen maken van de 30%-regeling was in 2015 een  bruto salaris

(inclusief vergoeding) nodig van € 52.436.

D i r e c t i e A l g e m e n e  F i sca le

P o l i t i e k

O n s  k e n m e r k

AFP/2016 /392   U

Hoogte

  van de

 onbelaste vergoeding

De

 Algemene R ekenkame r stelt dat de hoogte van de onb elaste vergoeding

 niet

goed is onderbouwd. Bij deze stel lingen maak ik de volgende kanttekeningen :

De

 30 %-regel ing

 bouwt voort

  op een lange traditie van regelingen. Een

onderbouwing van het percentage van 3 0% is inderdaad niet  in de recente

wetsgeschiedenis terug te vinden.

In maart jl. heeft de Hoge

  Raad

  ( in navolging van Advoca at-Generaal

Niessen)

  geoordeeld dat de vrijstelling voor kostenvergoedingen die is

voorzien in de 30%-regeling  niet  systematisch leidt tot een duidelijke

overcompensatie van de werkeli jk gema akte extraterr itor iale koste n. '

Conclusie 3 : O nduidelijk o f de beoogde besparing is gerealiseerd

De

  herziening van de regeling met ingang van 2012 beoogde onder meer een

besparing op te leveren van € 78 miljoen structureel, waarvan in 2014 € 38

mil joen zou zijn gerealiseerd. De Algemene Rekenkam er merkt  op dat het

geschatte financieel belang van de regeling in 2014 ruim € 100 miljoen hoger is

dan in 2011. Daardoor

 lijkt

  het alsof de beoogde besparing

 niet

  is gerealiseerd.

Anderzijds is het groeitempo van het budgettair belang afgenomen van gemiddeld

6,7 5% per jaar in 2010 en 2011 naar 5,46% per jaar in de periode 2011 - 2014.

In 2011 is de raming van het budgettair effect van de besparingsmaatregelen

zoals

  gebruikelijk statisch geweest. Dat wil zeggen dat het budgettair belang in

2009 als uitgangspunt is genomen en er geen raming is gemaakt van 'de oploop

van de regeling zonder het beleidspakket. Daarom is het inderdaad

 niet

  mogelijk

om vast te stellen of de besparing gehaald is.

Conclusie 4: Tweede Kam er ontvangt niet frequent informatie over financieel

belang regeling

De

 Algemene Rekenkamer

 merkt

  terecht op dat het budgettair belang van de

30%-regel lng

  niet

  jaarlijks via de Miljoenennota of andere begrotingsstukken aan

het Parlement wordt  gerapporteerd.

De

  reden hiervoor is dat de regeling niet  als een belastinguitgave wordt

beschouwd en daarom niet  voorkomt in het overzicht van belastinguitgaven en

inkomstenbeperkende regelingen in bi j lage 5 bi j de Mil joenennota. Op momenten

dat de Tweede Kamer om deze informatie heeft verzocht, is deze uiteraard

geleverd.

Hoge

 Raad  4 maart 2006, nr. 12/05577,

  ECLI:NL:HR:2016:360.

Pagina  3 van 4

8/16/2019 Reactie minister Dijsselbloem op rapport Algemene Rekenkamer

http://slidepdf.com/reader/full/reactie-minister-dijsselbloem-op-rapport-algemene-rekenkamer 4/4

D i r e c t ie A l g e m e n e  F i sca le

Po l i t i ek

anbevelingen lgemene

  Rekenkamer

Aanbev eling : Periodiek de effecten en doelm atigheid van de rege ling

O n s  k e n m e r k

o n d e r z o e k e n   AFP/2016/392

 u

Aanbev eling 2: Twee de Kam er jaarlijks informeren over het financieel belang van

de regeling

De

  A lgemene Rekenkamer bevee l t aan om pe r iod iek de e f f ec t en en doe lma t ighe id

v a n

  de 30% - rege l i ng t e onderzoe ken en om de Twe ede Kam er j aa r l i j k s t e

in formeren over het f inanc iee l be lang van de rege l ing. Het M in is ter ie van F inanc iën

is  op d i t momen t bez ig de man ie r waarop j aa r l i j k s ove r be las t i ngu i t gaven en

i n k o m s t e n b e p e r k e n d e m a a t r e g e l e n

  wordt

  ge rappor t ee rd i n de M i l j oenenno t a t e

he rz i en .

  Daarb i j

  wordt

  ove rwogen om ove r meer maa t rege len t e r appor t e ren dan

to t nu toe geb ru ike l i j k is . In d i t kade r za l naar verwac ht ing ook het bud get ta i r

b e la n g

  van de 30%- rege l i ng voo r t aan j aa r l i j k s i n een b i j l age b i j de M i l j oenenno t a

worden gepub l i cee rd .

O p

  grond van de Rege l ing Per iod iek Eva lua t ieon derz oek mo et a l het be le id dat

m e d e

  op g rond van de R i j k sbegro t i ng

 wordt

  gevoerd pe r iod iek geëva luee rd

worden in een be le idsdoor l i ch t i ng . I k za l e r zo rg voo r d ragen da t de 30%- rege l i ng

b ij deze eva lua t i es za l wo rden be t rokk en .

H o o g a c h t e n d ,

D e

  S t aa t ssec re t a r i s van F inanc iën ,

Eric W i e b e s

Pagina  4 van 4