Reabilitacijos mokslai: slauga, kineziterapija, minui jimo testas vertinimas taip: jei nueinama daugiau kaip 300 m – maa tolerancija fiziniam krviui;

Embed Size (px)

Text of Reabilitacijos mokslai: slauga, kineziterapija, minui jimo testas vertinimas taip: jei nueinama...

 • urnalo Reabilitacijos mokslai: slauga, kineziterapija, ergoterapija steigjai: Lietuvos kno kultros akademija ir Klaipdos universitetas.

  urnalas Reabilitacijos mokslai: slauga, kineziterapija, ergoterapija leidiamas nuo 2009 m. urnalo Kineziterapija (jusio nuo 1999 m.) pagrindu du kartus per metus.

  Vyriausioji redaktor Doc. Graina Krutulyt (Lietuvos kno kultros akademija)

  Atsakingoji sekretor Doc. Daiva Imbrasien (Lietuvos kno kultros akademija)

  Redaktors pavaduotojaiProf. Geriuldas iliukas (Klaipdos universitetas)Doc. Remigijus Gulbinas (Lietuvos kno kultros akademija)

  Redaktori kolegijaProf. Julija Broaitien (Klaipdos universitetas)Doc. Danguol Drungilien (Klaipdos universitetas)Doc. Vilma Dudonien (Lietuvos kno kultros akademija)Doc. Vilma Juodbalien (Lietuvos kno kultros akademija)Prof. Roman Maciej Kalina (Varuvos J. Pilsudskio kno kultros akademija, Lenkija)Prof. Aleksandras Kriinas (Lietuvos sveikatos moksl universitetas, Medicinos akademija)Dr. Sigitas Mingaila (Lietuvos sveikatos moksl universitetas, Medicinos akademija)Prof. Donald A. Neumann (Marquette universitetas, JAV)Prof. Kazimieras Puknas (Lietuvos kno kultros akademija)Doc. Artras Razbadauskas (Klaipdos universitetas)Prof. Guy Simoneau (Marquette universitetas, JAV)Doc. Saul Sipaviien (Lietuvos kno kultros akademija)Prof. Zbigniew liwiski (Lodzs reabilitacijos klinika, Lenkija)Prof. Albertas Skurvydas (Lietuvos kno kultros akademija)Prof. Arvydas Stasiulis (Lietuvos kno kultros akademija)Dr. Bronius pakauskas (Lietuvos sveikatos moksl universitetas, Medicinos akademija)Doc. Ligija vedien (Klaipdos universitetas)

  RedaktorsVida JakutienDiana Karanauskien

  LIETUVOS KNO KULTROS AKADEMIJAKLAIPDOS UNIVERSITETAS

  Reabilitacijos mokslai: slauga, kineziterapija, ergoterapija

  1 (4) 2011ISSN 2029-3194

  Lietuvos kno kultros akademija, 2011 Klaipdos universitetas, 2011

  Redakcijos adresas:Lietuvos kno kultros akademija, Sporto g. 6, LT-44221 KaunasRedakcijos telefonas: +370 37 204338El. pato adresas: reabilitacijosmokslai@lkka.lt

  Dl reklamos kreiptis el. patu: reabilitacijosmokslai@lkka.ltU pateiktos reklamos turin redakcija neatsako.

  Spaustuv MORKNAS ir Ko. Usakymas 11-093. Tiraas 300 egz.

 • Journal of Lithuanian Academy of Physical Education and Klaipda University.

  The journal has been published since 2009 (the former title Physiotherapy, published since 1999). The journal appears twice a year.

  Editorial Office:Lithuanian Academy of Physical Education, Sporto str. 6, LT-44221 Kaunas, LithuaniaPhone: +370 37 204338E-mail: reabilitacijosmokslai@lkka.lt

  Editor-in-Chief Assoc. Prof. Graina Krutulyt (Lithuanian Academy of Physical Education)

  Executive Secretary Assoc. Prof. Daiva Imbrasien (Lithuanian Academy of Physical Education)

  Associate EditorsProf. Geriuldas iliukas (Klaipda University, Lithuania)Assoc. Prof. Remigijus Gulbinas (Lithuanian Academy of Physical Education)

  Editorial BoardProf. Julija Broaitien (Klaipda University, Lithuania)Assoc. Prof. Danguol Drungilien (Klaipda University, Lithuania)Assoc. Prof. Vilma Dudonien (Lithuanian Academy of Physical Education)Assoc. Prof. Vilma Juodbalien (Lithuanian Academy of Physical Education)Prof. Roman Maciej Kalina (Warsaw J. Pilsudsky Academy of Physical Education, Poland)Prof. Aleksandras Kriinas (Medical Academy, Lithuanian University of Health Sciences)Dr. Sigitas Mingaila (Medical Academy, Lithuanian University of Health Sciences)Prof. Donald A. Neumann (Marquette University, USA)Prof. Kazimieras Puknas (Lithuanian Academy of Physical Education) Assoc. Prof. Artras Razbadauskas (Klaipda University, Lithuania)Prof. Guy Simoneau (Marquette University, USA)Assoc. Prof. Saul Sipaviien (Lithuanian Academy of Physical Education)Prof. Zbigniew liwiski (Lodz Rehabilitation Clinic, Poland)Prof. Albertas Skurvydas (Lithuanian Academy of Physical Education)Prof. Arvydas Stasiulis (Lithuanian Academy of Physical Education)Dr. Bronius pakauskas (Medical Academy, Lithuanian University of Health Sciences)Assoc. Prof. Ligija vedien (Klaipda University, Lithuania)

  EditorsVida JakutienDiana Karanauskien

  LITHUANIAN ACADEMY OF PHYSICAL EDUCATIONKLAIPDA UNIVERSITY

  Rehabilitation Sciences: Nursing, Physiotherapy, Ergotherapy

  1 (4) 2011 ISSN 2029-3194

 • Reabilitacijos mokslai: slauga, kineziterapija, ergoterapija Nr. 1 (4) 2011 3

  TurinysContents

  Vilma Dudonien, Aleksandras Kriinas, Akvil MatukonytFizinio aktyvumo poveikis ligoni gyvenimo visavertikumui po irdies vainikini arterij jungi suformavimo operacijos . . . . . . . . . . . . . . . 4Impact of Physical Activity on Quality of Life after Coronary Artery Bypass SurgeryGraina Krutulyt, Birut Vilimien, Inga Jukait Kineziterapijos poveikis vaik, sergani cerebriniu paralyiumi, dauno sindromu ir autizmu, rank judesiams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Effects of Physiotherapy on Hand Movements of Children with Cerebral Palsy, Down Syndrome and AutismOlga Kuznecova, Rasa akalienGrupins ir individualios kineziterapijos poveikis, sutrikusios kalbos ir komunikacijos vaik pusiausvyrai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15The Influence of Group and Individual Physiotherapy on Balance of Children with Impaired Language and CommunicationJrat Samnien, Erika EndzelytSerganij galvos smegen insultu paintini funkcij atsigavimo ergoterapinis vertinimas . . . 21Evaluation of Recovery of Cognitive Disorders of Patients with Stroke in Occupational TherapyRima Solianik, Graina Krutulyt, Vaida Aleknaviit, Dovil ParulytEisenos kinematini rodikli kaita po sunkios galvos smegen traumos pomiu reabilitacijos laikotarpiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Changes in Gait Kinematic Parameters after Severe Traumatic Brain Injury during Post-Acute Rehabilitation

  Reikalavimai autoriams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

  Information to Authors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

 • 4 Reabilitacijos mokslai: slauga, kineziterapija, ergoterapija Nr. 1 (4) 2011

  FIZINIO AKTYVUMO POVEIKIS LIGONI GYVENIMO VISAVERTIKUMUI PO IRDIES VAINIKINI ARTERIJ

  JUNGI SUFORMAVIMO OPERACIJOS

  Vilma Dudonien, Aleksandras Kriinas, Akvil Matukonyt

  Lietuvos kno kultros akademija, Lietuvos sveikatos moksl universiteto Reabilitacijos klinika2

  SANTRAUKA

  Kineziterapija ir reguliari fi zin veikla (nam tvarkymas, darbas lauke, lipimas laiptais, vaikiojimas ar vainjimas dviraiu) turi takos irdies ligomis serganij fi zinei bklei. Gera fi zin bkl lemia gyvenimo visavertikum ir padeda gyventi savarankikai. Kardiologins reabilitacijos tikslas yra ne tik pailginti ligoni gyvenimo trukm, bet ir gerinti organizmo funkcijas, savijaut, gyvenimo visavertikum, palengvinti ligos simptomus [1].

  Tyrimo tikslas vertinti ligoni, kuriems atlikta irdies vainikini arterij jungi suformavimo operacija ir taikyta keturi savaii kineziterapija, gyvenimo visavertikum, ei minui jimo testo ir fi zinio aktyvumo duomenis vykdant nam program.

  Tyrimo udaviniai nustatyti ligoni ei minui jimo testo rezultatus ir vertinti gyvenimo visavertikum: 1) prie kinezi-terapijos taikym; 2) po 4 savaii kineziterapijos reabilitacijos ligoninje; 3) prajus vieniems metams po operacijos.

  Tirta 20 ligoni vyr (amius 59,9 4,83 m.), kuriems atlikta irdies vainikini arterij jungi suformavimo operacija. Ligoniams Viruiglio reabilitacijos ligoninje buvo atlikta 40 kineziterapijos procedr (jos vyko 4 savaits dukart per dien, penkis kartus per savait), kuri trukm 4045 minui. Be to, tiriamiesiems buvo sudaryta vien met nam fi zinio aktyvumo programa.

  Gyvenimo visavertikumas vertintas pagal EQ-5D klausimyn. ei minui jimo testas taikytas tris kartus: prie kineziterapij, po kineziterapijos ir prajus vieniems metams po operacijos.

  Rezultatai rodo, kad po 4 savaii kineziterapijos rykiai pagerjo ei minui jimo testo rezultatuai. Ligoniai i penki gyvenimo visavertikumo komponent nurod akivaizd trij pagerjim. Prajus 12 mnesi po operacijos tiriamj gyvenimo visavertikumas pagerjo reikmingai (p < 0,05).

  Ivada: gyvenimo visavertikumas ir ei minui jimo testo rezultatai prajus 12 mnesi po irdies vainikini arterij jungi suformavimo operacijos pagerjo reikmingai.

  Raktaodiai: irdies vainikini arterij jungi suformavimas, kineziterapija, gyvenimo visavertikumas, ei minui jimo testas.

  VADAS

  irdies ir kraujagysli ligos yra svarbi visuomens sveikatos problema. Jos yra viena daniausi negalumo ir mirtingumo prieasi. Nors ir dideli profilaktikos, diagnostikos, gydymo ir reabilitacijos laimjimai, vis dlto sergamumas irdies ir kraujagysli ligomis, mirtamumas nuo j gana didelis. Epidemiologiniai tyrimai rodo, kad ekonomikai isivysiusiose alyse (JAV, Japonijoje, Australijoje, Belgijoje) mirtingumas nuo iemins irdies ligos akivaizdiai maja [2]. Manoma, kad tokio majimo prieastis yra gerai or-ga nizuota kardiologin pagalba, leidianti laiku nu-statyti prasidjusi lig, racionaliai j gydyti vaistais, o ryki vainikini arterij stenozi atveju miokardo revaskuliarizacijos operacijos, po kuri taikomos vairios profilaktins ir reabilitacins priemons.

  Kardiologin reabilitacija skiriama monms sutrikus irdies funkcijai norint padti atsigauti ir apsaugoti juos nuo kit irdies lig. Kardiologins reabilitacijos programos paprastai vykdomos mokant ligonius, kon sultuojant, pagelbstint, keiiant elges ir skiriant fizinio aktyvumo pratimus [2]. Ty