Click here to load reader

RCR ARQUITECTES: PAPERS

 • View
  227

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

19.05 - 13.09.2015 Primera planta «Recorregut pels nostres papers creatius. Els inicials i altres, emfasitzant les aiguades de tinta com a esbossos expressius de conceptes i primeres idees. Complementat amb el que hem anomenat exfoliacions: fustes i acers que fixen l’atenció en un detall. I amb un petit homenatge, també de paper, a Jesús Vilalta.» RCR Arquitectes RCR, despatx d’arquitectes amb seu a la ciutat d’Olot, va ser creat l’any 1987 per Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta. Els seus projectes arquitectònics es destaquen per la seva especial comprensió de l’encaix de les obres amb el seu entorn i paisatge. Des de l’inici de la seva pràctica arquitectònica, el dibuix i l’esbós han tingut un paper primordial en el procés de projecció i materialització dels seus projectes. Primer realitzats a llapis i amb tinta xinesa. Després, al llarg dels anys, l’aiguada a la tinta ha esdevingut ... http://bit.ly/1GJPqDE

Text of RCR ARQUITECTES: PAPERS

 • RCR Arquitectes: Papers

  19.05 - 13.09.2015

 • RCR

  , des

  patx

  da

  rqui

  tect

  es a

  mb

  seu

  a la

  ciu

  tat d

  Olo

  t, va

  ser

  cr

  eat l

  any

  198

  7 pe

  r Raf

  ael A

  rand

  a, C

  arm

  e Pi

  gem

  i R

  amon

  Vi

  lalt

  a. E

  ls s

  eus

  proj

  ecte

  s ar

  quit

  ect

  nics

  des

  taqu

  en p

  er

  la c

  ompr

  ensi

  es

  peci

  al d

  e le

  ncai

  x de

  les

  obre

  s am

  b el

  seu

  en

  torn

  i pa

  isat

  ge.

  Des

  de

  lini

  ci d

  e la

  sev

  a pr

  ctic

  a ar

  quite

  ctn

  ica,

  el d

  ibui

  x i

  lesb

  s h

  an ti

  ngut

  un

  pape

  r prim

  ordi

  al e

  n el

  pro

  cs

  de p

  roje

  cci

  i m

  ater

  ialit

  zaci

  de

  ls s

  eus

  proj

  ecte

  s. P

  rimer

  , fet

  s am

  b lla

  pis

  i a

  mb

  tinta

  xin

  esa.

  Des

  prs

  , al l

  larg

  del

  s an

  ys, l

  aig

  uada

  de

  tinta

  ha

  esd

  evin

  gut u

  n in

  stru

  men

  t priv

  ilegi

  at p

  er fi

  xar i

  cap

  tura

  r id

  ees

  i pen

  sam

  ents

  .

  RCR

  Arq

  uite

  ctes

  : Pap

  ers

  s u

  na e

  xpos

  ici

  que

  , mitj

  ana

  nt

  dibu

  ixos

  , esb

  osso

  s, p

  aper

  s di

  vers

  os i

  els

  asse

  mbl

  atge

  s co

  nstr

  uctiu

  s qu

  e el

  ls a

  nom

  enen

  exfoliacion

  s, t

  per

  obj

  ectiu

  do

  nar a

  con

  ixe

  r el t

  reba

  ll i e

  l pro

  cs

  crea

  tiu d

  RC

  R A

  rqui

  tect

  es

  des

  dun

  pun

  t de

  vist

  a si

  ngul

  ar, a

  ts

  que

  no c

  onte

  mpl

  a el

  s se

  us

  edifi

  cis

  acab

  ats

  sin

  la m

  aner

  a de

  treb

  alla

  r i e

  ls p

  roce

  ssos

  cr

  eatiu

  s qu

  e ca

  ract

  eritz

  en la

  sev

  a or

  igin

  al o

  bra

  arqu

  itect

  nic

  a.

  Des

  de

  les

  seve

  s pr

  imer

  es o

  bres

  , dut

  es a

  term

  e el

  198

  7, fi

  ns a

  al

  guns

  del

  s se

  us p

  roje

  ctes

  ms

  em

  blem

  tic

  s, c

  om l

  espa

  i pb

  lic

  del t

  eatr

  e La

  Lira

  , de

  Rip

  oll (

  200

  3-20

  11),

  el m

  useu

  Sou

  lage

  s, a

  R

  odez

  (20

  08-

  2014

  ), o

  la m

  edia

  teca

  Waa

  lse

  Kroo

  k, a

  Gan

  t (20

  10-)

  , po

  dem

  seg

  uir,

  grc

  ies

  als

  dibu

  ixos

  i es

  boss

  os p

  repa

  rato

  ris, l

  es

  idee

  s pr

  imer

  es i

  el p

  roc

  s cr

  eatiu

  que

  han

  ana

  t con

  figur

  ant l

  a m

  ater

  ialit

  zaci

  de

  ls p

  roje

  ctes

  .

  Sn

  espe

  cial

  men

  t int

  eres

  sant

  s le

  s ai

  guat

  inte

  s de

  pro

  ject

  es

  que

  enca

  ra n

  o s

  han

  dut a

  term

  e o

  que

  esta

  n en

  pro

  cs

  de

  cons

  truc

  ci,

  com

  lad

  equa

  ci

  del c

  laus

  tre

  dA

  rts

  Sant

  a M

  nic

  a, a

  B

  arce

  lona

  , la

  reha

  bilit

  aci

  de

  lest

  udi i

  el M

  as M

  ir, a

  Mon

  troi

  g, le

  s ca

  ses

  a D

  ubai

  o L

  e P

  avill

  on V

  ide

  a P

  ars

  .

  Aix

  mat

  eix,

  el p

  roje

  cte

  expo

  sitiu

  com

  pta

  amb

  la c

  olla

  bora

  ci

  dIs

  aki L

  acue

  sta,

  que

  ha

  crea

  t una

  obr

  a au

  diov

  isua

  l que

  co

  mpl

  emen

  ta e

  ls d

  ibui

  xos

  i esb

  osso

  s d

  RC

  R.

  RC

  R A

  rqui

  tect

  es:

  Pape

  rs

  19.0

  5 -

  13.0

  9.20

  15

  Recorregut pels nostres papers creatius, els inicials i daltres, emfasitzant les aiguades de tinta com a esbossos expressius de conceptes i primeres idees. Lhem complementat amb el que hem anomenat exfoliacions: fustes i acers que fixen latenci en un detall. I amb un petit homenatge, tamb de paper, a Jess Vilalta.RCR Arquitectes

  2 3

 • Proj

  ecci

  ons

  La m

  ent,

  amb

  lact

  ivita

  t del

  cer

  vell,

  con

  tnua

  men

  t fa

  proj

  ecci

  ons,

  es

  proj

  ecta

  a c

  ada

  inst

  ant,

  i diu

  en e

  ls e

  xper

  ts

  que

  proj

  ecta

  r la

  imag

  inac

  i c

  ap a

  un

  obje

  ctiu

  futu

  r s

  la s

  ingu

  larit

  at h

  uman

  a m

  s g

  ran.

  Les

  pro

  jecc

  ions

  , els

  pe

  nsam

  ents

  i le

  s id

  ees

  flue

  ixen

  am

  b m

  olta

  rapi

  desa

  . s

  en

  aque

  sts

  llam

  pecs

  con

  tinus

  on

  pren

  dre

  note

  s o

  fer s

  igne

  s pr

  en

  sent

  it pe

  r ret

  enir-

  los.

  Si n

  o es

  fa a

  ix,

  els

  pens

  amen

  ts o

  les

  proj

  ecci

  ons

  ses

  vaira

  n, n

  o se

  ran

  retin

  guts

  ni r

  ecor

  dats

  i no

  po

  dran

  esd

  even

  ir qu

  elco

  m m

  s c

  onsi

  sten

  t. Le

  s pr

  ojec

  cion

  s en

  s pa

  rlen

  de la

  com

  plex

  itat d

  e la

  men

  t i ta

  mb

  de

  com

  , m

  ajor

  itria

  men

  t, en

  ess

  nci

  a, s

  n c

  reat

  ives

  .

  Els

  llam

  pecs

  esd

  even

  en, s

  n m

  gic

  s, p

  oden

  ser

  cla

  rs p

  er

  a ve

  gade

  s s

  n co

  nfus

  os, e

  vane

  scen

  ts, n

  o sa

  bem

  gai

  re b

  el

  seu

  si

  gnifi

  cat i

  cal

  fer-

  ne u

  na in

  terp

  reta

  ci

  tal c

  om s

  inte

  rpre

  ten

  els

  som

  nis.

  Sn

  test

  imon

  is d

  e pr

  ojec

  cion

  s o

  pens

  amen

  ts d

  e qu

  elco

  m

  que

  vol s

  er. S

  n l

  expr

  essi

  de

  les

  prof

  undi

  tats

  del

  nos

  tre

  inte

  rior i

  de

  tota

  la te

  rany

  ina

  de la

  qua

  l for

  mem

  par

  t: lu

  nive

  rs.

  Per

  pod

  er re

  teni

  r aqu

  este

  s pr

  ojec

  cion

  s o

  pens

  amen

  ts h

  em

  dut

  ilitz

  ar to

  ts e

  ls in

  stru

  men

  ts q

  ue te

  nim

  al n

  ostr

  e ab

  ast:

  le

  scrip

  tura

  , el d

  ibui

  x, e

  l col

  or...

  la c

  ombi

  naci

  de

  tots

  ens

  pot

  fe

  r la

  tran

  scrip

  ci

  ms

  cla

  ra. P

  odem

  dir

  que

  pose

  m fo

  rma

  a le

  s id

  ees.

  Taq

  ues,

  trac

  es, g

  argo

  ts, s

  igne

  s, c

  roqu

  is, e

  ssn

  cies

  ...

  tot

  s v

  lid p

  er a

  aqu

  esta

  cap

  tura

  o tr

  ansc

  ripci

  o

  tras

  ps

  del

  mn

  imm

  ater

  ial,

  imag

  inar

  i, ca

  p a

  la m

  ater

  ialit

  zaci

  .

  Proj

  ecci

  ons

  dai

  gua

  Les

  bs

  a tr

  avs

  de

  laig

  uada

  de

  tinta

  , per

  a n

  osal

  tres

  , ex

  pres

  sa d

  e m

  aner

  a im

  mill

  orab

  le la

  cris

  tall

  itzac

  i d

  una

  id

  ea in

  icia

  l. C

  reie

  m q

  ue

  s un

  gra

  n in

  stru

  men

  t i q

  ue

  s m

  olt

  adeq

  uat e

  n el

  pro

  cs

Search related