RAZVOJ INFORMACIONIH SISTEMA Istorijski razvoj ... RAZVOJ INFORMACIONIH SISTEMA informacioni sistemi

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of RAZVOJ INFORMACIONIH SISTEMA Istorijski razvoj ... RAZVOJ INFORMACIONIH SISTEMA informacioni sistemi

 • RAZVOJ INFORMACIONIH SISTEMA

  � Istorijski razvoj informacionih sistema može da bude podeljen na četiri perioda, na osnovu vrste informacionih sistema uvedenim u tom periodu. uvedenim u tom periodu.

 • RAZVOJ INFORMACIONIH SISTEMA

  � informacioni sistemi za obradu podataka (DP – Data Processing),

  � upravljački informacioni sistemi (MIS – Management Information Systems),(MIS – Management Information Systems),

  � informacioni sistemi za podršku odlučivanju (DSS – Decision Support Systems)

  � ekspertni sistemi (ES – Expert Systems).

 • INFORMACIONI SISTEMI ZA OBRADU PODATAKA

  �Osnovna uloga ovakvih iformacionih sistema bila je prihvatanje i obrada poslovnih transakcija tako da se njihova najčešća primena sastojala u zameni ručne obrade mašinskom.ručne obrade mašinskom.

 • INFORMACIONI SISTEMI ZA OBRADU PODATAKA

  �Osnovni cilj je da se omogući prihvat velikog broja podataka.

  �U središtu pažnje kod DP sistema su piracy. piracy.

 • UPRAVLJAČKI INFORMACIONI SISTEMI

  �Upravljački informacioni sistem je mreža zasnovana na računarima a koja pruža odgovarajuće podatke rukovodstvu u svrhu donošenja odluka.

  �Upravljački informacioni sistemi su �Upravljački informacioni sistemi su orijentisani ka informacijama.

 • INFORMACIONI SISTEMI ZA PODRŠKU

  ODLUČIVANJA

  �Osnovna karakteristika informacionih

  sistemi za podršku odlučivanju (DSS –

  Decision Support Systems) je da korisnik

  donosi poslovne odluke u interakciji sa

  izlaznim informacijama iz informacionog

  sistema

  �Centralno mesto u njima zauzimaju

  odluke.

 • EKSPERTNI SISTEMI

  � Ekspertni sistemi (Expert Systems) su najnovija rešenja u razvoju informacione tehnologije.

  �Oni su povezani sa nastankom veštačke �Oni su povezani sa nastankom veštačke inteligencije i razvijaju se kao jedan njen deo.

 • VEŠTAČKA INTELIGENCIJA

  � Veštačka inteligencija je termin koji je dodeljen nizu oblasti istraživanja koja se bave rastućom sposobnošću računara da izvršavaju zadatke kako to čovek radi.

  Kao rezultat, očekuje se da ovakvi sistemi� Kao rezultat, očekuje se da ovakvi sistemi dostignu nivo perfomansi koji je uporediv sa nivoom eksperta za datu oblast problema.

 • �U izradi ekspertnog sistema učestvuje veći broj eksperata za oblast rešavanja problema i za softver.

  � Ekspertni sistemi su samoučeći tako da pamte dobra rešenja korisnika koja

  EKSPERTNI SISTEMI

  pamte dobra rešenja korisnika koja mogu da budu od interesa za obogaćivanje baze znanja sistema.

 • EKSPERTNI SISTEMI

  � Ekspertni sistemi se ne zasnivaju na bazi podataka već na bazi znanja.

  � Baza znanja odvojena je od baze odlučivanja. odlučivanja.

  � Svaki ekspertni sistem veoma se lako menja a kao svoj obavezni deo sadrži objašnjenje odluke.

 • EKSPERTNI SISTEMI

  � Ekspertni sistemi pokrivaju specifičan domen ekspertize, sadrže bazu znanja organizovanu za korišćenje kao kolekciju pravila, a ne kao nepromenjljiv kod programa.programa.

  �Rezultat razmišljanja prikazuju na jasan i razumljiv način.

 • EKSPERTNI SISTEMI

  � Kako je vreme primene veštačke

  inteligencije još uvek pred nama,

  ekspertne sisteme mogli bismo da

  definišemo kao „sisteme bazirane na definišemo kao „sisteme bazirane na

  znanju”.

 • INFORMACIONI SISTEMI I STRUKTURA INFORMACIJA SA ASPEKTA NIVOA

  ODLUČIVANJA

  � Savremeni poslovni informacioni sistemi

  razlikuju se od klasičnih informacionih

  sistema po strukturi informacija koja nije sistema po strukturi informacija koja nije

  orijentisana na prikupljanje i obradu

  podataka već na donošenje poslovnih

  odluka.

 • UPRAVLJANJE INFORMACIONIM

  SISTEMIMA

  �Razvoj informacione tehnologije i

  informacionih sistema tokom poslednje

  tri decenije nametnuo je potrebu za tri decenije nametnuo je potrebu za

  razradom i implementacijom principa i

  metoda upravljanja informacionim

  sistemima.

 • UPRAVLJANJE INFORMACIONIM

  SISTEMIMA

  �Glavni cilj upravljanja informacionim

  sistemom jeste identifikacija, merenje i

  korekcija troškova i prihoda korekcija troškova i prihoda

  informacionih resursa.

 • UPRAVLJANJE INFORMACIONIM

  SISTEMIMA

  � Što se tiče troškova tu nema posebnih problema jer se troškovi lako identifikuju i iskazuju.

  �Na primer, razvoj softvera ili održavanje �Na primer, razvoj softvera ili održavanje hardvera znače trošak informacionog sistema i problem se svodi na njegovo minimiziranje.

 • UPRAVLJANJE INFORMACIONIM

  SISTEMIMA

  � Kod prihoda stvar je daleko složenija.

  � Kao rezultat rada informacionog sistema, mogao bi se uzeti stepen realizacije težnji poslovnog sistema da ostvari što težnji poslovnog sistema da ostvari što efikasnije, tačnije i kvalitetnije obavljanje svojih funkcija korišćenjem odabrane informacione tehnologije.

 • UPRAVLJANJE INFORMACIONIM

  SISTEMIMA

  �Ovaj kriterijum, iako iskazuje uspešnost funkcionisawa informacionog sistema veoma je teško primeniti u praksi, jer korisnici informacione tehnologije često subjektivno informacione tehnologije često subjektivno procenjuju vrednost informacija koje dobijaju i koristi pri donošenju upravqačkih odluka.

 • UPRAVLJANJE INFORMACIONIM

  SISTEMIMA

  �Metodološku osnovu za procenu performansi upravljanja informacionim sistemom čini profitna funkcija informacionog sistema koja podrazumeva utvrđivanje količine svakog informacionog utvrđivanje količine svakog informacionog resursa i svakog proizvedenog izlaza kao i njihovu međusobnu koordinaciju i kontrolu.

 • UPRAVLJANJE INFORMACIONIM

  SISTEMIMA �U praksi se primenjuju dva modela upravljanja informacionim sistemima.

  � Prvi je centralizovan model, gde se centralizovano određuje obim operacija, maksimum resursa i rezultata i gde maksimum resursa i rezultata i gde centralni upravljač donosi sve odluke.

 • UPRAVLJANJE INFORMACIONIM

  SISTEMIMA

  � Kod drugog modela struktura upravljanja je decentralizovana i vrši se dekomponovanje upravljanja po pojedinim delovima informacionog sistema uz postojanje obaveznih veza prema centralnom upravljanju.

 • UPRAVLJANJE INFORMACIONIM

  SISTEMIMA

  � Kod primene bilo kog modela neophodno je održavati ravnotežu između primljenih informacija i dobijenih rezultata na osnovu tih informacija. rezultata na osnovu tih informacija.

  � Ako se ravnoteža poremeti sistem će oscilirati i tražiti dodatne informacije a to znači i dodatne troškove.

 • NAČINI OBRADE PODATAKA

  U koncepcijskom smislu, u zavisnosti od potreba korisnika, postoje dva osnovna načina organizacije obrade podataka:

  � centralizovana obrada podataka,� centralizovana obrada podataka,

  � distribuirana obrada podataka.

 • UPRAVLJANJE INFORMACIONIM

  SISTEMIMA

  � Kod drugog modela struktura upravljanja je decentralizovana i vrši se dekomponovanje upravljanja po pojedinim delovima informacionog sistema uz postojanje obaveznih veza prema centralnom upravljanju.

 • NAČINI OBRADE PODATAKA

  �Centralizovana obrada podataka obavlja se na jednom mestu — centralnom računarskom sistemu.

  �Distribuirana obrada podataka obavlja se �Distribuirana obrada podataka obavlja se pomoću dve ili više sistemskih komponenata unutar jednog sistema.

 • NAČINI OBRADE PODATAKA Kod obrade programa, uopšte, razlikujemo:

  � serijsko, i

  paralelno izvršavanje programa. � paralelno izvršavanje programa.

 • NAČINI OBRADE PODATAKA

  Serijsko izvršavanje programa je ono kod kojega se programi u glavnoj memoriji računara izvršavaju jedan za drugim, odnosno, tek kada se jedan program izvrši do kraja, može da počne sa izvršavanjem sledeći program.

  Kada se u memoriji računara istovremeno nalazi i izvršava više programa, kažemo da je reč o paralelnom izvršavanju programa.

 • NAČINI OBRADE PODATAKA

  Na osnovu načina rada računarskog sistema postoje sledeći načini obrade:

  � serijska obrada (Batch Processing),

  � rad u raspoređenom vremenu (Time � rad u raspoređenom vremenu (Time Sharing),

  � multiprogramiranje (Multiprogramming),

  � rad u realnom vremenu (Real Time).

 • SERIJSKA OBRADA (BATCH PROCESSING)

  � Programi koji treba da se izvrše unapred se pripremaju i učitavaju u računar onim redom kojim želimo da budu izvršeni.

 • RAD U PODELJENOM VREMENU

  (TIME SHARING)

  � To je tehnika obrade kod koje više korisnika imaju mogućnost da istovremeno raspodeljuju računarske resurse.

  �Ovakav način obrade obezbeđuje efikasnije korišćenje računarskog sistema, jer se svakom korisniku d