RAZNI PROIZVODI HEMIJSKE INDUSTRIJE - 38. · 1 GLAVA 38 RAZNI PROIZVODI HEMIJSKE INDUSTRIJE Napomene 1. Ova glava ne obuhvata: (a) izdvojene hemijski određene elemente i

 • View
  225

 • Download
  4

Embed Size (px)

Transcript

 • 1

  GLAVA 38

  RAZNI PROIZVODI HEMIJSKE INDUSTRIJE Napomene 1. Ova glava ne obuhvata:

  (a) izdvojene hemijski odreene elemente i jedinjenja, osim sledeih proizvoda:

  (1) vetakog grafita (tarifni broj 3801); (2) insekticida, rodenticida, fungicida, herbicida, sredstava protiv klijanja, sredstava za regulisanje rasta biljaka, sredstava za dezinfekciju i slinih proizvoda pripremljenih

  u oblicima ili pakovanjima predvienim u tarifni broju 3808;

  (3) proizvoda pripremljenih kao punjenja za aparate za gaenje poara i protivpoarne bombe i granate (tarifni broj 3813); (4) referentnih materijala sa certifikatom, navedenih u sledeoj Napomeni 2; (5) proizvoda navedenih u Napomeni 3. pod (a) ili pod (c);

  (b) meavine hemijskih proizvoda i prehrambenih ili drugih materija koje imaju hranljivu vrednost, a upotrebljavaju se pri pripremanju ljudske hrane (obino tarifni broj 2106); (c) zgura pepeo i ostaci (ukljuujui i taloge osim kanalizacijskih)koji sadre metal, arsen ili njihove smese i udovoljavaju zahtevima Napomene 3 (a) ili 3 (b) uz Glavu 26

  (tarifni broj 2620);

  (d) lekove (tarifni brojj 3003 ili 3004); ili (e) upotrebljene katalizatore koji se koriste prilikom ekstrakcije prostih metala ili u proizvodnji hemijskih jedinjenja od prostih metala (tarifni broj 2620), upotrebljene katalizatore koji

  se uglavnom koriste za ponovno dobijanje plemenitih metala (tarifni broj 7112) i katalizatore koji se sastoje od metala ili legura metala, na primer, u obliku fino separatisanog praha ili tkane mreice (Odeljci XIV i XV).

  2. (A) U tarifnom broju 3822, izraz certifikovani referentni materijali znai referentne materijale koje prati certifikat sa iskazanim certifikovanim svojstvima, metode

  koritene da bi se ove vrednosti utvrdile i stepen sigurnosti vezan uz svaku pojedinu vrednost, a koji su pogodni za analitike namene, kalibriranje ili odreivanje sastava drugih materijala.

  (B) Uz izuzetak proizvoda iz poglavlja 28 ili 29 za razvrstavanje certifikovanih referentnih materijala, tarifni broj 3822 ima prednost nad svim ostalim tarifnim brojevima ove tarife.

 • 2

  3. Tarifni broj 3824 obuhvata i sledee proizvode koji se ne svrstavaju u druge tarifni brojeve ove tarife:

  (a) kultivisane kristale (osim optikih elemenata) pojedinane mase 2,5 i vie grama, od magnezijum-oksida ili od halogenida alkalnih ili zemno-alkalnih metala; (b) fuzelno ulje (patoku); dipelovo ulje; (c) proizvode za brisanje mastila pripremljene u pakovanjima za prodaju na malo;

  (d) proizvode za ispravku matrica i ostale korekturne tenosti pripremljene za prodaju na malo; istencil correctora, drugi ispravljanje tenosti I korekcija trake (osim onih iz tarfnog broja 9612),pripremljenja u pakovanjima za prodaju na malo ; i

  (e) topljive keramike proizvode za odreivanje temperature u peima (npr.: segerove piramide).

  4. U nomenklaturi pod gradskim otpadom smatra se otpad onih vrsta to se prikuplja iz domainstava, hotela, restorana, bolnica, prodavnica, kancelarija, itd., otpad zaostao pri

  ureenju i asfaltiranju puteva, kao i otpad nastao izgradnjom ili ruenjem graevina. Gradski otpad uopteno sadri razliite vrste materijala kao to su plastine mase, guma, drvo, papir, tekstil, staklo, metale, prehrambene proizvode, polomljeni nametaj i druge oteene ili odbaene proizvode. Meutim, pojam gradski otpad ne ukljuuje: (a) pojedinane materijale ili proizvode izdvojene iz otpada, kao to su plastine mase, guma, drvo, papir, tekstil, staklo ili metale i istroene baterije, koji spadaju

  u odgovarajue tarifne brojeve ove tarife;

  (b) industrijski otpad; (c) otpadne farmaceutske proizvode koji su navedeni u Napomeni 4(k) uz Glavu 30; ili (d) kliniki otpad koji je odreeno dole u Napomeni 6 (a).

  5. U tarifnom broju 3825 kanalizacijski mulj oznaava mulj (talog) koji nastaje iz postrojenja za obradu urbanih (gradskih) otpadnih voda i ukljuuju neobraeni otpad ove vrste,

  izmet i nestabilizirani mulj. Iskljuen je stabilizirani mulj, ako je pogodan za upotrebu kao ubrivo (Glava 31). 6. U tarifnom broju 3825 izraz ostali otpadi odnosi se na:

  (a) kliniki otpad, odnosno zagaeni otpad, koji nastaje prilikom medicinskih istraivanja, dijagnostike, leenja ili drugih medicinskih, hirurkih, zubarskih ili veterinarskih postupaka, koji esto sadri patogene i farmaceutske materije koje zahtevaju posebne postupke uklanjanja (na primer, prljave zavoje, upotrebljene rukavice, upotrebljene priceve);

  (b) otpadni organski rastvori;

  (c) Otpadne tenosti za konzervisanje metala, hidrauliki fluidi, fluidi za konice i fluidi protiv zamrzavanja (antifriz); i

  (d) ostale otpatke hemijske industrije i srodnih industrija.

  Meutim izraz ostali otpaci ne ukljuuje otpatke koji sadre uglavnom naftna ulja ili ulja dobijena od bitumenskih minerala (tarifni broj 2710).

  7. Za svrhe tarifnog broja 3826 pod pojmom biodiesel znaci jedno-alkil esteri masnih kiselina koji se upotrbljavaju kao gorivo ,izvedena iz ivotinjskog ili biljne masti I uljadali ili ne koristi.

 • 3

  Napomene za tarifne podbrojeve

  1. Tar. podbrojevi 3808 52 i 3808 59 obuhvataju samo robu iz tarifnog broja 3808, koja sadri jednu ili vie od sledeih supstanci: alahlor (ISO); aldikarb (ISO); aldrin (ISO);

  azinfos-metil (ISO); binapakril (ISO); kamfehlor (ISO) (toksafen); kaptafol (ISO); hlordan (ISO); hlordimeform (ISO); hlorbenzilat (ISO); DDT (ISO); (klofenotan (INN), 1,1,1-

  trihloro-2,2-bis(r-hlorofenil)etan); dildrin (ISO, INN); 4,6-dinitro-o-krezol (DNOC (ISO)) ili njegove soli; dinoseb (ISO), njegove soli ili njegovi estri; endolsulfan (ISO); etilen

  dibromid (ISO) (1,2-dibromoetan); etilen dihlorid (ISO) (1,2-dihloretan); fluoroacetamid (ISO); heptahlor (ISO); heksahlorobenzen (ISO); 1,2,3,4,5,6-heksahlorocikloheksan

  (HCH (ISO)), ukljuujui lindan (ISO, INN); jedinjenja ive; metamidofos (ISO); monokrotofos (ISO); oksiran (etilen oksid); paration (ISO); paration-metil (ISO) (metil-paration);

  penta- i oktabromodifenil etre; pentahlorfenol (ISO), njegove soli ili estre; perfluorooktan sulfonsku kiselinui njene soli; perfluorooktan sulfonamide; perfluorooktan sulfonil

  fluoride; fosfamidon (ISO); 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-trihlorfenoksisiretna kiselina), njene soli ili njene estre; jedinjenja tributilkalaja.

  Tarifni podbroj 3808 59 takoe ukljuuje formulacije u obliku praha koje sadre meavinu benomila (ISO), karbofurana (ISO) i tirama (ISO).

  2. Tar. podbrojevi 3808 61 do 3808 69 obuhvataju samo robu iz tarifnog broja 3808, koja sadri alfa-cipermetrin (ISO), bendiokarb (ISO), bifentrin (ISO), hlorfenapir (ISO),

  ciflutrin (ISO), deltametrin (INN, ISO), etofenproks (INN), fenitrotion (ISO), lambda-cihalotrin (ISO), malation (ISO), pirimifos-metil (ISO) ili propoksur (ISO)

  3. Tar. podbrojevi 3824 81 do 3824 88 obuhvataju samo meavine i preparate, koja sadri jednu ili vie od sledeih supstanci: oksiran (etilen oksid), polibromne bifenile (PBBs),

  polihlorne bifenile (PCBs), polihlorne terfenile (PCTs), tris(2,3-dibromopropil) fosfat, aldrin (ISO), kamfehlor (ISO) (toksafen), hlordan (ISO), hlordekon (ISO), DDT (ISO)

  (klofenotan (INN), 1,1,1-trihloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)etan), dieldrin (ISO, INN), endosulfan (ISO), endrin (ISO), heptahlor (ISO), mireks (ISO), 1,2,3,4,5,6-

  heksahlorocikloheksan (HCH (ISO)), ukljuujui lindan (ISO, INN), pentahlorobenzen (ISO), heksahlorobenzen (ISO), perfluorooktan sulfonsku kiselinu, njene soli,

  perfluorooktan sulfonamide, perfluorooktan sulfonil fluoride ili tetra-, penta-, heksa-, hepta- ili oktabromodifenil etre. ) 4. U smislu tarifnih podbrojeva 3825 41 i 3825 49, otpadni organski rastvori su otpaci koji uglavnom sadre organske rastvore i nisu

  pogodni za daljnju upotrebu kao primarni proizvodi, bez obzira na to nameravaju li se ili ne, upotrebiti za ponovno dobijanje rastvora iz njih.

 • 4

  Tarifna oznaka Naimenovanje robe Dodatne jedinice

  Mere trgovinske politike

  Stopa carine

  (%)

  Carinska preferencijalna stopa (%) PDV

  (%) Stopa Akcize

  Uvoza Izvoza CEFTA / MSA

  3801

  Vetaki grafit; koloidni ili polukoloidni grafit; preparati na bazi grafita ili drugih vrsta ugljenika u obliku paste, blokova, ploa ili drugih poluproizvoda:

  -

  3801 1000 00

  - Vetaki grafit

  -

  -

  -

  10

  CEFTA : 0 / MSA : 4

  18

  -

  3801 20

  - Koloidni ili polukoloidni grafit:

  3801 2010 00 - - Koloidni grafit u uljnoj suspenziji; polukoloidni grafit - - - 10 CEFTA : 0 / MSA : 0 18 -

  3801 2090 00 - - Ostalo - - - 10 CEFTA : 0 / MSA : 0 18 -

  3801 3000 00

  - Ugljenine paste za elektrode i sline paste za oblaganje pei

  -

  -

  -

  10

  CEFTA : 0 / MSA : 4

  18

  -

  3801 9000 00

  - Ostalo

  -

  -

  -

  10

  CEFTA : 0 / MSA : 4

  18

  -

  3802

  Aktivni ugalj; aktivni prirodni mineralni proizvodi; ivotinjski ugalj, ukljuujui upotrebljen ivotinjski ugalj:

  3802 1000 00

  - Aktivni ugalj

  -

  -

  -

  10

  CEFTA : 0 / MSA : 4

  18

  -

  3802 9000 00

  - Ostalo

  -

  -

  -

  10

  CEFTA : 0 / MSA : 4

  18

  -

  3803 00

  Tal-ulje, sirovo ili rafinisano:

  3803 0010 00

  - Sirovo

  -

  -

  -

  10

  CEFTA : 0 / MSA : 0

  18

  -

  3803 0090 00

  - Ostalo

  -

  -

  -

  10

  CEFTA : 0 / MSA : 0

  18

  -

  38