ravnodnevnica bogova & komentari al-a

  • View
    305

  • Download
    26

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ravnodnevnica bogova & komentari al-a.

Text of ravnodnevnica bogova & komentari al-a

Ravnodnevnica Bogova & Komentari Al-a

THE EQUINOX OF THE GODS RAVNODNEVICA BOGOVA Copyright 1985 by Ordo Templi Orientis P.O. Box 2303 Berkley, California 94702 PRIVATELY PUBLISHED for ORDO TEMPLI ORIENTIS by Fr. A.U.D.C.A.L. SAN FRANCISCO ANNUM LXXX SOL IN AQUARIUS LUNA IN VIRGO

Aleister Crowley

1

Ravnodnevnica Bogova & Komentari Al-a

PARAFRAZA NAPISA NA PREDNJOJ STRANI STELE OTKROVENJAGore, biserni azur je Goli sjaj Nuite; Ona se priklanja u ekstazi da poljubi Tajne vreline Hadita. Krilati globus, zvezdano plavetnilo, Su moji, O Ankh-af-na-khonsu! Ja sam Gospodar Thebe, i Nadahnuti glasono{a Mentuov; Zbog mene se otkriva zastrto nebo, Samoubijeni Ankh-af-na-khonsu ^ije su re~i istina. Prizivam, pozdravljam Tvoje prisustvo, o Ra-Hoor-Khuit! Jedinstvo potpuno iskazano! Oboavam mo} Tvog daha, Vrhovni i uasni Boe, Koji ~ini{ da bogovi i smrt Drh}u pred Tobom: Ja, ja te oboavam! Pojavi se na prestolu Raovom! Otvori puteve Khuove! Osvetli puteve Kaove! Putevi Khabsa potpuno hrle Da me uznemire ili smire! Aum! neka me to ispuni! Svetlost je moja; njeni me zraci Saiu: na~inio sam tajna vrata Na Ku}i Ra i Tuma, Khephre i Ahathoore. Ja sam tvoj Tebanac, O Mentu, Prorok Ankh-af-na-khonsu! Bes-na-Mautom udaram svoje grudi; Mudro{}u Ta-Neche tkam svoju bajalicu.2

Aleister Crowley

Pokai svoj zvezdani sjaj, O Nuit! Pozovi me da ivim u tvojoj Ku}i, O krilata zmijo svetla, Hadit! Budi uz mene, Ra-Hoor-Khuit!

3

Ravnodnevnica Bogova & Komentari Al-a

4

Aleister Crowley

PARAFRAZA HIJEROGLIFA IZ 11 REDOVA NA ZADNJOJ STRANI STELEKazivanje Mentu-a brata koji govori istinu Ko je bio gospodar Thebe od svog ro|enja: O srce moje, srce moje majke! O srce koje sam imao na zemlji! Ne hvataj se u ko{tac sa mnom ti svedo~e! Ne protivi mi se, proceni, na moje traenje! Sada me ne okrivljuju nesposobni Pred Velikim Bogom, uasnim Gospodom Zapada! Jer ja sam u~vrstio jedno za drugo Bajalicom za njihov misti~ni pojas, Zemlja i ~udesni Zapad, Kada sam rastao, o zemljo, na tvojim grudima! Mrtvi ~ovek Ankh-f-n-Khonsu Govori svojim istinitim i spokojnim glasom: O ti koji ima{ jednu ruku! O ti koji si najsjajniji na mesecu! Ja te upli}em u raspredene ~ini; Ja te mamim talasastom melodijom. Mrtvi ~ovek Ankh-f-n-Khonsu Odvojen od mra~ne svetine, Udruen sa stanovnicima svetlosti, Otvara Duant, boravi{ta zvezde, Dobija njihove klju~eve. Mrtvi ~ovek Ankh-f-n-Khonsu Ima svoj prolaz u no}i, Njegovo zadovoljstvo na zemlji je da ~ini to Me|u ivima.

5

Ravnodnevnica Bogova & Komentari Al-a

THE EQUINOX OF THE GODS.1

Slubeni Organ A A

^ini {to ti je volja neka bude celina od Zakona. Ljubav je zakon, ljubav pod voljom. Re~ zakona je Slubeni Organ O.T.O.-a

1

RAVNODNEVICA BOGOVA.

6

Aleister Crowley

Tom III Br. III An I x Sol u Libra SEPTEMBAR MCMXXXVI E.V. Izdato od O.T.O.-a A A Publikacija u Klasi E.

Print & Design: Lvxor Oasis 718

7

Ravnodnevnica Bogova & Komentari Al-a

POZIV8., 9. i 10. Aprila 1904.g., e.v. Aiwass je diktirao ovu knjigu 666 (Aleister Crowley-u), Bi}e ~iju prirodu on nije potpuno shvatio, ali koje je opisalo Sebe kao #Ministra Hoor-Paar-Kraat-a" (Gospoda Ti{ine). Sadraj knjige dokazuje strogo nau~nu demonstraciju da On poseduje znanje i mo} potpuno izvan i~ega {to je ve} dosad povezano sa ljudskim sposobnostima. Okolnosti diktata su opisane u Equinox-u, Tom I, Br. vii; ali potpuniji izve{taj, sa konturom dokaza karaktera knjige sada je ovde da bude publikovan. Knjiga objavljuje Novi Zakon za ~ove~anstvo. Ona zamenjuje moralne i religiozne zakone pro{losti, koji su svuda oronuli, principom koji vai za svakog mu{karca i enu na svetu, i o~igledno ne moe da bude opozvan. Spiritualna Revolucija koju je objavila knjiga ve} je uzela mesto: te{ko zemlji gde nije otvoreno manifestovana. Neznanje pravog zna~enja ovog novog Zakona je dovelo do odvratne anarhije. Njegovo svesno usvajanje u pravom smislu je jedini lek za politi~ki, dru{tveni i rasni nemir koji je doveo do Svetskog Rata, katastrofe Evrope i Amerike, i prete}eg stava Kine, Indije i Islama. Njegovo re{enje fundamentalnih problema matematike i filosofije ustanovi}e novu epohu u istoriji. Ali ne sme se pretpostaviti da tako mo}ni instrument energije moe da bude upotrebljen bez opasnosti. Pozivam, stoga, snagom i autoritetom koji su mi povereni, svaki veliki duh i um koji je sada na ovoj planeti inkarniran da uzme efektivni uticaj ove transcedentne sile, i primeni ga za napredak blagostanja ljudske rase. Jer kako je iskustvo od trideset dve godine pokazalo isuvi{e uasno; knjiga ne moe da bude ignorisana. Ona je ostavila nesvesno ^ove~anstvo: a ^ovek od toga mora da pravi Hleb @ivota. Njegov kvasac je po~eo da deluje na zrno gro|a misli: ^ovek mora da dobije iz njega Vino Ekstaze. Do|ite onda, svi vi, u ime Gospoda Eona, Krunisanog i Pobedni~kog Deteta, Heru-Ra-Ha-a: Ja vas pozivam da u~estvujete u ovoj svetoj tajni. Znati - hteti - usuditi se - i }utati! Sve{tenik Prin~eva, ANKH-AF-NA-KHONSU.

8

Aleister Crowley

IZVODMARSYAS. Nosim poruku. Nebo je poslalo (Zbog poznavanja novog privla~nog puta Zveri 666). U Tajni Elemenat. OLYMPAS. Majstore, dok se slava jo{ pripija (Neki Aspirant) magijski Objavi ovu misteriju! MARSYAS. No{en sam na ovim plavim krilima U Su{tinu Svega. Sada, sada stojim na zemlji ponovo, Iako, plamti kroz svaki nerv i venu, Svetlost se ipak dri svog horskog postupka, Ispunjava moj okvir vatrenom silom Poput Boije. Sada slu{aj Apokalipsu! Novo pokrivenu perjem na ovim neradim usnama! OLYMPAS. Drhtim kao jasika, podrhtavam Kao svetlost na ki{noj reci! MARSYAS. ^ini {to ti je volja! je jedina re~ zakona koju je moje postignu}e ~ulo. Ustani, i stavi svoju ruku na Boga! Ustani, i stavi ta~ku Na Ograni~enje! To je greh: Da dri{ svoj sveti duh unutra! O ti koji si najgnevniji u tvojim preprekama, Prizivaj Nuit pod njenim zvezdama ^istim srcem (Njen miris izgori od guma i drva, u zlatu da bude urnisan) I pusti zmijski plamen u tome Malo, i tvoja du{a }e dospeti do toga Da lei u njenim grudima. Gle! Ti bi dao sve - a ona vi~e: Ne! Uzmi sve, i uzmi me! Skupljaj izuzetnosti I device i velike vredne bisere! Oboavaj me u jedinoj odori, Krunisan Bogato! Pojasom globusa, Ja te volim. Ja sam opijenost Najdubljeg smisla, milovanje moje du{e Je za tebe! Neka moja sve{tenica stoji Gola i radosna, neno raspaljena Zbog sledbenika koji laskavo govore, na9

Ravnodnevnica Bogova & Komentari Al-a

Mom kamenom oltaru koji se preliva u duginim bojama, I u svojoj ljubavnoj pesmi nesvesno Kae sve vi{e: K meni! K meni! Ja sam sa plavim o~nim kapcima }erka Zalaska Sunca; sveobuhvatna voda; Nagi sjaj neba U sladostrasnoj no}i sam ja! Sa pesmom, sa nakitom, sa mirisom, Probudi svo rumenilo moje rue - neka procveta! Pij za mene! Voli me! Ja te volim, Moja ljubavi, moj gospodaru - k meni! k meni! OLYMPAS. Nema oporosti u dahu Ovoga - da li je ivot prevazi|en, a smrt? MARSYAS. Postoji Zmija koja daje radost I Znanje, pravilno podsti~e srce Opijeno{}u. ^udne droge su tvoje, Hadit, i gutljaji ~udotvornog vina! Oni ne povre|uju. Tvoji samotnici ne borave U hladnoj tajnoj }eliji, Ve} pod purpurnim baldahinima Sa ljubavnicama koje imaju mo}ne grudi Veli~anstvene kao lavice Neni i stra{ni zagrljaji! Vatra ivi, i svetlost, u udnim o~ima; I nagomilana ogromna kosa oko njih lei. Oni vode svoje vojske prema pobedi: U svakoj radosti oni su kraljevi; zatim vidi Tu tajnu zmiju sklup~anu pred skok I osvoji svet! O sve{teni~e i kralju, Dozvoli da tu bude svetkovanje, bodenje orujem, borenje, Pijanstvo od strasti, pevanje, o~aravanje! Radi; budi postelja rada! Dri! Dri! Poljubac zvezde je kao izliveno zlato. O~vrsni! Dri se uspravno! sada umri Ah! Ah! Prevazi|i! Prevazi|i! OLYMPAS. A ja? MARSYAS. Moj stas }e nadma{iti zvezde: On je rekao! Ljudi }e me oboavati U skrivenoj {umi, na pustim grebenima, Odsada do ve~nosti.10

Aleister Crowley

OLYMPAS. Zdravo! Ja te oboavam! Dopusti nam svetkovinu. MARSYAS. Ja sam posve}ena Zver. Gradim Gnusnu Ku}u. Skerletna @ena je moja Supruga OLYMPAS. [ta je ova re~? MARSYAS. Ti ne moe{ da zna{ Dok ne pro|e{ ^etvrti Ogled. OLYMPAS. Ja te oboavam. Mese~evi zraci teku Gospodarski bogati i stvarni Iz tvojih crvenih ustiju, i prskaju, mlada sunca Pevaju}i pred Svetima Tvoje Osam Misteriozne Molitve! MARSYAS. Zadnja bajalica! Korisna re~! Dve upotpunjene tre}om! Gospod Rata, Osvete Koji ubija jednim bleskom! Ova svetlost je u meni o moj Gospode. Njegovo Ime je ovaj izuzetno okretni ma~. Ja podsti~em Njegovo nare|enje. O{tro i hitro Moje Sokolovo oko blista; ove ruke podiu Zastavu Ti{ine i Snage Zdravo! Zdravo! ti si ovde, moj Gospode, najzad! Gle, Soko-Glavi Gospod sam ja: Moj nemis pokriva no}no plavo nebo. Zdravo! tvoji ratnici blizanci ~uvaju Stubove sveta! Tvoje vreme Je pri ruci. Zmija koja kvari Nebo sa svojom neiscrpnom sluzi Je ubijena; ja nosim [tap mo}i, [tap koji raste i opada; Ja gnje~im Univerzum ovog ~asa U mojoj levoj ruci; i ni{ta ne ostaje! Stani! zbog sjaja u mom imenu Koji je skriven i slavan, plamena Koji tajno seva sa sunca. Aum! Ha! - moja sudbina je ispunjena. Re~ je izgovorena skrivena. OLYMPAS. Ja sam o{amu}en. Koje ~udo je otkriveno?11

Ravnodnevnica Bogova & Komentari Al-a

MARSYAS. Obred je tajni. OLYMPAS. Da li on koristi? MARSYAS. Samo mudrima i pametnim. OLYMPAS. Drugima nije ~inio manje. MARSYAS. Zatim dokai Obojici pomo}u kalauza Ljubavi. Brava se te{ko okre}e? Da li bi ti trebalo da izbegne{ Da upotrebi{ sveto ulje za rad? Ne iz doline bi trebalo da ti izvu~e{ Jaja koja ispunjavaju orlovo gnezdo! Popni se, sa tvojim ivotom rizikuj, na led, Na okomit zid litice! Savladaj ispup~enu ivicu, povredi se, I nau~i {ta slede}i greben moe da pou~ava! Pa ipak - sam greben ne moe da izgovori Tajnu kona~nog vrha. OLYMPAS. Svi grebeni se najzad udruuju. MARSYAS. Priznati, O ti mudri i