Click here to load reader

rav - 212.92.192.228212.92.192.228/digitalizacija/novine/prava-pucka-sloboda_1909_56.pdfzemlja uknjižena; kada je radnja oko obnove v in ograda dovršena bila. Prijave te (ili molbe)

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of rav - 212.92.192.228212.92.192.228/digitalizacija/novine/prava-pucka-sloboda_1909_56.pdfzemlja...

rav •
PREDPLATNA CIEl~A A GOD. K 21 (= :Fl IZDAVATELJ, VLAST, IK l ODGO-, -NA POGOD. l -POJEDINI BR0f2p. -- IZLAZI SVAKOG ETVRTKA -- VORI l UREDNIK: VLAD. KULI PREDPLATA SE ŠALJE URED IS VU .J ~~--------------------.,J \.- UVRSTBE PO CIE~JKU ili POGO DB
God. Il.
Oprost poreza za obnovljene vinograde.
Uslied temeljnoga zakona od 15 lipnja 1890. D. Z. L. br. 143, svi vinogradi zasadjeni na novo vinovom lozom, oprošteni su od plaanja po­ reza Jzemljarine) za deset godina.
Zaliboe nešto iz nehaja, ali veim dielom iz neznanja, do sada malo se je vinogradara, osobito onih siroma­ šnije ruke, okoristilo ovim zakonomi jer veim dielom nepismeni nisu znali kako da sastave ovakovu molbu i kome da uprave napisane molbe prem je to vrlo jednostavno da se jedno­ stavnije ni zamisliti neda.
Spomenutim zakonom polakšica oprosta plaanja poreza poima od one godine, kada se je dotina zemlja u cielini na novo zasadila vinovom lozom, neobzirui se pri tome, da Ii je ta radnja izvršila se u jednoj ili više godina.
Napominjemo da molbe za deset godišnji oprost od plaanja zemljarine treba dostaviti e. k. uredu zemljištne oevidnosti najdulje do svrhe mjeseca lipnja, ako se eli imati oprost još ove godine, jer za kašnje prikaz .... te molbe oprost plaanja zemljarine po­ ima tek nastajne godine.
U molbi za oprost deset godišnje zemljarine treba tono naznaiti ze­ mljištnu esticu i broj uloka te pod kojom poreznom obinom je dotina zemlja uknjiena; kada je radnja oko obnove vinograda dovršena bila. Prijave te (ili molbe) proste su od biljegovine, a imadu se predati e. k. uredu zemljištne oevidnosti i to baš po naredbi e. k. ministarstva financija od 6 lipnja 1890 D. Z. L. broj 144.
Prijava ili molba za spomenuti desetgodišnji oprost plaanja zemlja­ rine za obnovljene (zasadjene) vino­ grade glasiti e po prilici ovako:
Slavnome e. k. Uredu Zemljištne Oevidnosti
u
Šibeniku. Uslied filokserine zaraze uništena
je vlastnost podpisatog zemlja zvata "Sejace" oznaena est. zemlj. 2040 bie jedino Z. U. 1007, P. O. (Po­ rezne Obine) "Donje Polje".
Ciela površina izkrena je · j po­ novno zasadjena amerikanskom lozom. Radnja dovršena je dne 25 svibnja t. g.
Kao vlastnik spomenute zemlje prijavljujem to, sa molbom, da se shodno odredi kako bi navedena e-
v
SIBENIK, 20. svibnja 1909.
stica na temelju zakona od 15 lipnja J 890. D. Z. L. br. 143, dobila deset (I O) godišnji oprost plaanja zemlja­ rine.
U Šibeniku, dne 26 svibnja l 909.
N N vlastnik. Ovoliko i ništa više. Mnogi misle da nije potrebno
pitati oprost poreza, jer da su filok­ serom uništeni vinogradi po zakonu I 2 lipnja 1896. D~ Z. L. br. 11 i zakonom od 3 listopada 1891. D. Z. L. br. I50, ve oprošteni od plaanja zemlj arine.
jest ovim zakonima oprošteni u vinogradi zaraeni filokserom od pla­ anja zemljarine, ali ovaj opro t bay po spomenutimi zakoni traje samo njekoliko godina t. j . tako dugo dok panji sasvim nepropadnu ili dok se ne svidi poreznoj oblasti da dade razviditi, što se na ovim esticam goji.
Poslie ovoe- r ka n.~_;~l?ti rP sp za a filokserom untštenifn!i vinogradi, ako ovi nebudu opet obnovljeni lozom, (a što je kod nas obiajno), opet zemljarina i to u onom razmjeru ka­ kove e se kulrure (biline) gojiti na istim esticam, t. j. da se bolje i ljudski razumimo, plaati e se na filokserom uništenom vinogradu porez za sijanicu (njivu) ako je dotina zemlja bila zasijana jemom, pšenicom itd.
jednom kad je vinograd propao uslied filoksere, tada zakon vee vla­ stnika da svaku promjenu gojidbe na dotinoj zemlji prijavi e. k. uredu zemljištne oevidnosti, i to u roku od 4 sedmice; jer samo time moe do­ tini vlastnik postii polakšica pri pla­ anju zemljarine i to na temelju za­ kona od 27 lipnja 1885 D. Z. L. br. 3 lanak osmi.
Roka od 4 sedmice za prijavu promjene gojitbe na filokserom uni­ štenome vinogradu, treba se svakako drati, jer propusti li se ovaj zakoniti, rok, to se moe vrlo lako dogoditi da posjednik bude štetovan, t. j. da plati porez kao za vinograd, a s a­ kome je poznato da se za vinograd plaa mnogo vei porez nego li za ostale vrsti gospodarske gojitbe.
Nije bila moja namjera da se u današnjem lanku bavim o oprostu zemljarine sa fiiokserom zaraenimi vinogradi, niti o polakšicam koje zakon dozvoljava pri promjeni gojitbe vinove loze u drugu koju gojitbu, ali sam se morao dotaknuti i ovih pi tanja a to najviše s razloga što su se baš u ovo zadnje vrieme desile sluajevi,
Broj 56.
gdje su neki koji bi baš po svome poloaju, a i dunosti gradjanskoj mo- rali biti pri rue; teaku, (neukom u toj stvari), uputiti ga kako da polui deset godišnji oprost zemljarine, baš obratno postupali te najveom bezo­ braznošu odvraali teake, vele mu da e bude li pitao oprost poreza . desetgodišnjeg za na novo posadjene · ~ ~·, vinograde, porezna vlast baš ond'a nametnuti porez. ~-
A to nije istina, ovo su amo lai kojim hoe njeki ter njeki, te se tove teakim trudi, obsjeniti te­ aka, ali znaj teae moj, da se st\ o­ reni zakoni dok nisu promienjeni moraju vršiti, te da imaš pravo pitati ono što te po zakonu idje, pa govorili ti kojekakovi nadrimudraci koliko mu drago. Zato pitaj što te po zakonu ide.
A. \·. Za ovaj put neemo spoJTJenuti
osoba, koji su nekidan odvraa l i njeke te7akP ~ nP freha ;'itati •pre~. oG­ reza. nu dogodi li se to još jednom, tada emo biti prisiljeni da izne erno imena tih gubavaca, koji se tuve i hrane na raun teakog znoja. Za sada rm poruujemo da narue lanke zakona, pa kad ih dobro narue, tad tekar nek pomu mudrolijari. Ured.
šta je nova po s 'iqtu. HRVATSKA.
,\ \agjarski !isto\ i se srde na Hr te. što e pristojno doekali Beane u Zagrebu. Banu se groze i nazivlju ga da je magjarski zagrebaki namjestnik. Pa da je i to! , ·ego on je lutka u rukama neprijatelja h;Yat ke, bi kojim i Be i Pešta biju jadnu našu do­ mO\·inu. Crnkovi ode! Dobar mu put, a da Bog dade, pa za njim po~ a o i auš \" ekerlov, ztsmienio ga oY~ek desnice jelaie\e a u­ stava ubie\·ih i Frankopanovih. pak da jednom obrauna Hn·atska sa ajnim i oitim dušmanima slobode njezine.
BOSNA.
Sola, jeftar.o\ i i o tali poglavica rb ski u Bosni bili su u Beu. Surjan im je po":a­ zao mnoge l1epe stvari, obeao im je da e srbski duh u Bosni vladati, S\'akom je - tako kau - darovao, o vrat objesio po zobnicu atkanu od najboljih snovatelja srbske sree u Pešti-Berlinu. Zaarani ljubaznošu i darovima, svi na glas i skupa, oda aše pred Burjanom " \jeru ju" i svetano mu obeaše, da e na sreu domovine svoje raditi stojei s vladom t. j. s Ko~utom. , e­ znadu sliepci, da bi ih do koju godinu, radi srbske idje, isti Surjan mogao vui po tamni­ cama kao i on u Hrvatskoj l
Br. 56.
aru borbu pt.š.·e i ttandare dana zamJemo je .10\·ac prorne . a se b rba danas ,-odi ·od ,-ehkih narode rad truovine i g spodarst\ , a podlegne. onaj_ ·oji je ·esom slabiji. dok boaatiji ua tee u ,·erige · opaše lancem robovanja.
\i ·mo Hrva · dodu~e malen, ah zato 'aan naro . pa ·ako nas mj mo. da poli­ ti ·· ujedimmo i okup o tako moram na­ sto"ati i da uje "inirno naš kese rta.: o,·ac te da ~a upor- bimo u pn·om red ra or"· a"~ naroda, a ne tudjince.
::>a a- tud jim ulae -voj no •a i crpi
dars ·er.o ja ·i, m -.,;oji na s ·om od
J aši dopisi.
a· no -a
uloen u a -
s 'Oga ..;. s Ja(.
za to. ima ill b: ..
-' Ar 2: an rano o-
dobi•i. l pra ·o
je _asma bla~o. Dooar je dio prodao e da u· u\·a ba­ nešto da uzm 2T!e !.IZora_ Kako ~ ·e sla.o i a,.:o n~ ..i!:!"' ·erno o gla·, ~ ~c.:""
m sin A ·lada? pa .-a. r '\...H::. s ...... am _la <. L"
prcs~a-:ih "·-~ a imal. :mo dos·.
:1 ~aa i b!.lic::
D a s e n a s m i ~ e =). P<p :eda mi p · ja·e.j. a . "' 0\ih ana pref'1;e:,en:. ra!la na Tf j <•ane. o· ' 'ja le · '. e da :e rno-ao SaJT' t! S\"Om r:-oš. u napra·.-it" put e ·a mu m gu :o a s robor na T nl". Razumjeli smo ga, ~er na Arana nemoe n:ola ve po z.-a.:u. jer pu·a nema.
Divno zar ne u punom . ·x e.· t. \ieku brzine i umj ·u i m ·o: · pro··.je­
jenoj dra\·i. (U m o r- t ,. o). Tu ne,_·dan urno ste
ne ·og Budirnira bi '. lugara :z Rie ~ica ·ad se ·e s naao z lmor.skoo gdje :mao parr:ic ...
ne.;:;m Pa .em. umnje se na 0\·oga ud je dao z.2 'o · · peto n ... u i dalje iztrauje. Blaeno parbanje u !mors ·o· krajin·.
* Preporodjenje napredak grada Splita.
S p ! . l -. uamja. 1909.
Od dana na dan ·e m \iše :e u\·je­ ra\·amo. da se plir u Ltinu preporadja i napreduje, ali na zalost. ne u dobru. ve u zlu. Zlo sime ·oje su pos'ijali so ial-demo­ kra ·. radja _vojim zakoni ·m plodom; od
PRA\".\ P 'KA LOBODA
njiho\ oga rada za mali pu . o- tat e ·amo pok\ areno
0\0 ~a posvjedouju najnoviji doga- djuf.
Tu ·or pri dolaz~u Luegera, nael­
nika st lnoo Be\:a. oc anst. uz pril"an broj demokrata l 1apredne mladei, pr.rediše mu demonstraciju. u - ·a;·om pogledu pretjeranu ; ~im -Ll se ogne1h ne amo proti gostopr.m- tvu. nt:<TO i ara U pr"bavili doiStO ne doba;­
gla<: ta\ no je. da Ol·al-demo:..rate. u ovo­ me :-'i,e \odilo ru., , nego mrzn,a proti o­ vje'· u, koj je u Austriji za krša1s o za ·Ju­ an. lznih da _u ovoj d mons rac·; ah po­ ,·oda kršans ·o-so ialci, sa S\'Ojim iz-tupom. tO je takO oiupo, kao ~to bl glupost bila tvrd i ·. da je usuo j nj kr"ansl,.og radnikog
drurva dalo po,·oda socialLu.-oj i radnikoj orcranizaCIJI. Krš ·an: ·o radniko druho. us:ano,·Jjeno j upra\' da u u ~e bezvjer-t\ o ocial- erno ·rata. l da 0\1ma to ne tde po
·u i po - bi s raz m'je; ali je n ... po: . ;o za"'"to ·o ne ide u tek '='Osparima o ·o p~e-
vrdji\Og __ "a"eg Jedinstva . O ka a :e u •. 'aro noj Tt-kari- tis ·aju oo _ lobode- ·ao da :u opet pro mJ ml. nao -ale.
zvezu s O\"im. moi mo do,·esl· i dru"'o juna· ·o djelo spli b ·ih soc'al-demo­ ··ata .. ·a vrhu br a • ar] ana, od ~a\ "ine
bip.še po:.r:: ·ljen ·ri o
d\"dj~ · ..• ~ .. : .... :e p · pa ··o i •o je sar u:pjeh ·ocial- mo ·rat2. Za onm do aze z· o "'ni i pr ·a-e. g.obe i za ·ori. i ·oga bnga? Ta to ne boli o a\·a ni Dorb a, ni Smodb. ·u. . Thov je zatomi -au·· našao p.o no polje. Ista ~udbma eka
s e:: Ja.-o •mno _ po aju naru"aj i 1h la .ih nar dnih pnjate~ja.
Pata sla\·a -udca demokrata. Iz lmO.- .t>.e ..... ra;;c o Pa~.-a
Z a ·ela na:a po: ajina : . ako je .an: u ·e L izbom~ borbe ··a- _l:.!beni aparat ·mors.-e ,..rajine slu1 s jJ "'i o ct.,e> ma demokrata .. tpob"mirn i:.n_ e11 arn, ko}e SmiJ-
laka oi~e mogao a nije ni kušao. -e.- s od · ·asne opron:. do.:azalu se aa je 0\"dje pv:.-i~ka \"la t - :Ja iz pe:n·h ila za o u -ubu; pa s.:: ni"e ni ud· , š ~e ·st. slubeni aparat u drutvu seo_..­ .ola l h\·ara s:Iom i pravarom : o m ji ;anje­ _,·e enst\·a 'lasravljao po sehm a na-od OKUpi pod s ... c·al -demo~ rats ·1 barjak.
mahnitom zano-u naj\·e ·ma se is a o an "ni na tud nb m i Rune,; u lmo : kome.
O\ a] zadnji. o· da mu malo bje-e s\·e .:ro je rigao prot p t\·orenom upn-~u · !la. zašao je tako dale:..:o, da je ·atolicim Ja no najmilije sve:~n:e !rrdio. bez e.::. je za ta
ne 'jela od nad!emh \l -r" na odgovorno::· pozvan bio.
B"zanr'nac Rune\·i dne·;a l prošloga o tobra pri sajmu \'. Lu ·e u PodbabiJa pso\·ao je katolicirn u brk S\. Lu ·u Papu i
St. 3.
s\'eertstvo kako je w s :oro na imotskom sudu jasno dokazano bilo. Po § 303 k. z. morao je b t osudJen a to se razab re i iz rie"itbe vrhovnog sLd.šta 2 _ l l 905 Br. 13.90-! kojom je pot\·rdjena osuda u Tmo ·u ;w je o::udio i :-aznio nekoga Tomu P. radi u ·riede S\'. O. Pape (Quartal-chrift. l 906 str. 461) a kad tamo 'ta e dogodilo? Mje to b'zan inca Rune\ ia sudac je Boro ·i osudio upm:..a Podbabja za pol\·oru, a da upni:· u razpravu ili svedoanstvu nije ni ulaz1o. mješnije o·ude a zanimi\·ije motivactje re:ko e posjedo\'ati ij dan sud ki arki\" u Dalmacij,, pa nara 110 da je w. n:rdoba morala bit t·pra 1e1a, a to :e je zb1lo na o ·runom sudu tJ p tu dne 12 te ·ueaa kad Ji! upnik. n pravedno i b z razloga o·u •jen, bio sasma riešen.
:\\i e n • udimo udcu Boro ·cu, o kome e u Imotskome i cieloj onoj ·rajini s •aki dan po ·oja p:a\·o oriamalna aznos ; on nije kn\' .:-ro oa je p--'·oda ma i aardila i osakatila, da gl~ aju · ne \ 1d1 1 ;tu.:::aju
ne razumi, neao _e u irno i u udt. pi amo: mogu h 'e ona ·1 dra . da sude t pra icu '·roj ? Dobro b, bilo da p;'zivno .:-ud·;·e O\Ome pravnikom kampiunu dru,a nadje... pa j h oba pod ka._..·u ·os lu srnj :ti e a na otvorenu zraku ono "ka mu ro: · pra-.,;m­ ·o zvanJe odu a J ~r .::t.. ·ud-~ pro:tori:e za Ona ·e \'U ·anike afa\·e preus ·e .. \ogu_
a b1 nadlezn ~imb nici ,. as:-~o
susje r.oj . 'takar:koj na ·o nabasali. . \"JI mo da==Ie :\e on ko"e moliti treba.
da o ·aj as predio.,. im pn·o usvoje. eda \i 'irno hoe r b2re. i slobodan z.rak na o;madi· ono što j :: -ta na.·a · ·z­ ·-a 'la l što se gr"janje s or e p ~tl. mJ~
o gl o .
• ' ohmo tako jer po :-rJa\'ara G·cgo\. ·a, G iga od mil :r ja i o-un "o zapo j da ona ·o .... a juna~ n p ;taju z za: uen:! o li ·o,·anja,
Pri •·a potreba ens'~e kole.
l\ rap:: r J' :· S\·b·(a. H a a Bo:r..: .... ·o za n e n;em , a oso­
b·:·m zauz .:. m-ast:.; zasrupnik:i Dr. O!.!.ibia i na· lmka Dr K-s. lja i na.:e je m· :•o pro:\; · ilo :\i :om nap·ct ·a. l! krat ·i -o.­ moemo r -1, da _mo dob.!i sve 2"to i na.':eT m_ e-L ... naJnudmjt:. a za ro neka co b n Bog pia: :· ra, :·oji :u se ";o pra za nas. a; napr.::da,·
JO" _an- ·amo jedna. ali manj ·a a to je e•sn:a š:o a.
Od kad s e oda! -i o o na- ~- u.
Belamari . .-oga :o' s ak u rnt'oj u·"oreni ima. p~em ~e tome p· : o ·e· i- ITO ina. naša ':;:oJa &azdje.i!a st= na poludne -: pou­ avanje. prern je jo" t god:..,e b" a odobrena dvoraz;-edne mjdo ta Te::n:o je b; o : ·a.;.;om na-ta n"'·u rad.:. :u 150- 16 1ece Stla-a,
aki ne bi ra'o druao. n uo da ~mi!!'le
štO mu je prije mogue .. ·a;a ~,;:oJa bila j tJ ' :e :-~a• -ra;a.-a rad· oua za t ·o rena. a ·<ili: o bi b'la ostala i o · godine. da na re
u l ed za n ora enske :.-ole u \"o icarr.a a sp. Rad.:to 'i· nije ostala b z mje- a. ;e ta ·o do 'je k nama. Ko pra·;a maj ·a briga -e za djt{:u. re se i ako u ·ra· ·o doba ipak opaa \e ,;:a razli ·a u .:. ot-ko~ dject ens ·ou pala. . ·eo b hodna potreba en_.-e "'" ·oJe ponuko. ala je jed noa seljani na. da _agrad· p ris toj nu dvoranu i ran za uiteljtcu, na jednom od
Vies1i.
sv~ g a ~ o ato. Osudjena ma ·eha na smrt
o.
ŠIME ŠUPUK ~ u Petrievoj kui kod pazara. ~ V(______.......--.-____ ...."._.... _____ ----.}S'J
IMG_0209
IMG_0210
IMG_0211
IMG_0212