of 49 /49
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด 128 หมู่ 6 ตำบลพิกุลทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 0 2978 5111, 0 3271 9111, โทรสาร 0 2978 5110, 0 3271 9110 Ratchaburi Electricity Generating Company Limited 128 Moo 6 Pikulthong, Meuang, Ratchaburi 70000 Tel. 0 2978 5111, 0 3271 9111, Fax: 0 2978 5110, 0 3271 9110 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด Ratchaburi Electricity Generating Company Limited สิล้ จ ำ ปี 2 5 5 4

Ratchaburi Electricity Generating Company Limited · 2019-03-26 · Ratchaburi Electricity Generating Company Limited ร า ย ง า น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ratchaburi Electricity Generating Company Limited · 2019-03-26 · Ratchaburi Electricity...

 • 21x29.7mm

  21x29.7mm

  san4mm

  55-03-120Cover_san4mm._J-CS2_GClassicGreenOffset

  บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด 128 หมู่ 6 ตำบลพิกุลทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 0 2978 5111, 0 3271 9111, โทรสาร 0 2978 5110, 0 3271 9110 Ratchaburi Electricity Generating Company Limited 128 Moo 6 Pikulthong, Meuang, Ratchaburi 70000 Tel. 0 2978 5111, 0 3271 9111, Fax: 0 2978 5110, 0 3271 9110

  บร ิษั ท ผล ิต ไฟ ฟ้ าร าช บุ รี จ ำ กัด Ratchabur i E lect r i c i t y Generat ing Company L im i ted

  ร า ย ง า น สิ ่ง แ ว ด ล ้อ ม ป ร ะ จ ำ ปี 2 5 5 4

  55-03-120 Cover_J.indd 1 3/30/12 11:50:44 AM

 • ในปี 2554 บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ได้รับการรับรองระบบจัดการด้านอาชีวอนามัยและความ

  ปลอดภัย(OccupationalHealthandSafetyManagementSystem)หรือOSHAS18001มาตั้งแต่เดือน

  มีนาคมซึ่งOSHAS18001นับเป็นระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีมาตรฐานระดับ

  สากลอีกมาตรฐานหนึ่งที่ โรงไฟฟ้าราชบุรีนำเข้ามาใช้งาน เพื่อช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้

  ทั้งกับผู้ปฏิบัติงานและชุมชนที่อยู่ โดยรอบ เสมือนเป็นสิ่งหนึ่งที่การันตีว่าโรงไฟฟ้าราชบุรีจะมีความปลอดภัยใน

  ทุกๆด้านทั้งความปลอดภัยต่อชีวิตทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมตลอดจนมีความสามารถในการจัดการกับเหตุ

  ฉุกเฉินต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  นอกจากนั้นตลอดระยะเวลากว่า11ปีของการกำกับดูแลการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าราชบุรี

  บริษัทฯในฐานะเจ้าของโรงไฟฟ้าราชบุรี ก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะผลิตพลังงานไฟฟ้าให้มีคุณภาพควบคู่ไปกับการ

  เอาใจใส่ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และยังคงธำรงรักษามาตรฐานการรับรองระบบการจัดการด้าน

  สิ่งแวดล้อม ISO 14001 ไว้อยู่คูก่ับโรงไฟฟ้าราชบุรีแห่งนี้ รวมถึงยังคงสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับชุมชน

  โดยรอบในการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ผ่านโครงการและกิจกรรมมาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้

  ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าราชบุรีเป็นชุมชนที่มีความผาสุกและปลอดภัย

  55-03-120_001-048_Y.indd 1 3/29/12 9:57:26 PM

 • สารบัญคุณภาพอากาศ 3

  ปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ 16

  ระดับเสียง 20

  สัตว์ป่า 22

  สาธารณสุข 24

  สุขาภิบาลและการกำจัดของเสีย 26

  โครงการด้านสิ่งแวดล้อม 28

  กิจกรรมเพื่อสังคม 40

  คุณภาพอากาศ

  3

  40กิจกรรมเพื่อสังคม

  28โครงการด้านสิ่งแวดล้อม

  24สาธารณสุข

  55-03-120_001-048_Y.indd 2 3/29/12 9:57:50 PM

 • คุณภาพอากาศ

  โรงไฟฟ้าราชบุรีประกอบด้วยโรงไฟฟ้า2ประเภทได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนและโรงไฟฟ้า

  พลังความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าทั ้งสองประเภทผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิงหลัก

  ใช้น้ำมันเตาเป็นเชือ้เพลิงสำรองสำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อน และใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชือ้เพลิงสำรอง

  สำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

  มาตรการในการควบคุมคุณภาพอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง โรงไฟฟ้าราชบุรีควบคุมการระบายก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์สู่บรรยากาศ โดยติดตัง้ระบบกำจัดก๊าซ

  ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Flue gas desulfurization: FGD) เพื่อกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกจากไอเสีย

  เมื่อโรงไฟฟ้าพลังความร้อนจำเป็นต้องมีการเดินเครื่องโดยใช้น้ำมันเตาเป็นเชือ้เพลิง ทั้งนี้ระบบเผาไหม้

  เชือ้เพลิงของโรงไฟฟ้าราชบุรี ได้ถูกออกแบบเพื่อควบคุมการเกิดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนในการเผาไหม้

  ให้น้อยที่สุด

  55-03-120_001-048_Y.indd 3 3/29/12 9:58:02 PM

 • ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง

  โรงไฟฟ้าพลังความร้อน

  ในปี 2554 ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ระบายจากปล่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อน มี

  ปริมาณสูงสุด 107.58 ส่วนในล้านส่วน ที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อนเครือ่งที่ 1 ซึง่ใช้น้ำมันเตาเป็น

  เชือ้เพลิง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2547 ที่กำหนดให้

  ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดท์ี่ระบายออกสูบ่รรยากาศในเกณฑ์ปลอดภยัไม่เกิน 320 ส่วนในล้านส่วน

  ทั้งนี้ การระบายก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของโรงไฟฟ้าอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย และมีค่าเฉลี่ยตลอด

  ทั้งปี4.88ส่วนในล้านส่วน

  ปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนที่ระบายจากปล่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อนทั้ง2เครื่อง

  มีปริมาณสูงสุด 130.51 ส่วนในล้านส่วน ที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อนเครือ่งที่ 2 ซึง่ใช้น้ำมันเตาเป็น

  เชือ้เพลิง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2547 ที่กำหนดให้ก๊าซ

  ออกไซด์ของไนโตรเจนที่ระบายออกสู่บรรยากาศในเกณฑ์ปลอดภัยไม่เกิน 180 ส่วนในล้านส่วน

  ทั้งนี้การระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนของโรงไฟฟ้าอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยและมีค่าเฉลี่ยตลอด

  ทั้งปี21.63ส่วนในล้านส่วน

  มาตรฐาน: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ง กำหนดค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต

  ส่งหรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าพ.ศ.2547

  หน่วยการตรวจวัด: ส่วนในพันล้านส่วน(ppm)

  * เป็นค่าที่เกิดจากการเดินเครื่องด้วยน้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิง

  55-03-120_001-048 new2_J.indd 5 4/2/12 1:45:12 PM

 • ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์สูงสุดที่ตรวจวัดได้ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อน

  ปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจนสูงสุดที่ตรวจวัดได้ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อน

  55-03-120_001-048_Y.indd 6 3/29/12 9:58:07 PM

 • โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

  ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ระบายจากปล่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม มีปริมาณ

  สูงสุด 12.28 ส่วนในล้านส่วน ซึง่อยู ่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

  พ.ศ. 2547 ที่กำหนดให้ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ระบายออกสู่บรรยากาศในเกณฑ์ปลอดภัยไม่เกิน

  20 ส่วนในล้านส่วน ทั้งนี้ การระบายก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของโรงไฟฟ้าอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย

  และมีค่าเฉลี่ยตลอดทั้งปี0.77ส่วนในล้านส่วน

  ปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนที ่ระบายจากปล่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม มี

  ปริมาณสูงสุด 42.90 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

  พ.ศ. 2547 ที่กำหนดให้ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนที่ระบายออกสู่บรรยากาศในเกณฑ์ปลอดภัย

  ไม่เกิน 120ส่วนในล้านส่วนทั้งนี้ การระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนของโรงไฟฟ้าอยู่ในเกณฑ์

  ปลอดภัยและมีค่าเฉลี่ยตลอดทั้งปี13.98ส่วนในล้านส่วน

  มาตรฐาน: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ง กำหนดค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต

  ส่งหรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าพ.ศ.2547

  หน่วยการตรวจวัด: ส่วนในพันล้านส่วน(ppm)

  55-03-120_001-048 new2_J.indd 7 4/2/12 1:47:05 PM

 • ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์สูงสุดที่ตรวจวัดได้ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

  ปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจนสูงสุดที่ตรวจวัดได้ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

  55-03-120_001-048_Y.indd 8 3/29/12 9:58:11 PM

 • ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป

  โรงไฟฟ้าราชบุรีได้ติดตัง้ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปในชุมชนรอบ

  โรงไฟฟ้ารวม4แห่งได้แก่บ้านชาวเหนือบ้านบางกระโดบ้านดอนมดตะนอยและบ้านคลองแค

  เพื่อตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์(SO2)ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)ก๊าซโอโซน(O3)ฝุ่น

  ละอองรวม(TSP)และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน10ไมครอน(PM10)อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมง

  ในปี 2554 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศพบว่า ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊าซ

  ไนโตรเจนไดออกไซด์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปทั้งค่าเฉลี่ย

  ในเวลา 24 และ 1 ชัว่โมง ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยฝุ่นละอองที่

  ตรวจวัดได้มีค่าสูงในช่วงฤดูแล้งและผันแปรตามฤดูกาล เมื่อพิจารณาควบคูก่ับการใช้เชือ้เพลิงของ

  โรงไฟฟ้าพบว่าฝุ่นขนาดเล็ก(PM10)ที่ตรวจพบในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าราชบุรีไม่มีความสัมพันธ์กับ

  การใช้น้ำมันเตา เพราะในช่วงที่โรงไฟฟ้าใช้น้ำมันเตาเป็นเชือ้เพลิง ฝุ่นขนาดเล็กที่ตรวจวัดได้จาก

  ทุกสถานีมีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานทั้งนี้ปริมาณฝุ่นที่พบน่าจะเกิดจากอิทธิพลของลมตามฤดูกาล

  ที่พัดพาฝุ่นจากกิจกรรมในชุมชนเอง

  ก๊าซโอโซนเป็นก๊าซที่ไม่ได้เกิดจากการเผาไหม้ของเชือ้เพลิงโดยตรง แต่เกิดจากปฏิกิริยา

  โฟโตเคมีคัล ซึง่เกิดจากการทำปฏิกิริยาระหว่างก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊าซออกซิเจน และ

  ไฮโดรคาร์บอนในบรรยากาศ โดยมีแสงแดดเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาเคมี ทำให้เกิดก๊าซโอโซน

  ซึ่งเป็นสารทุติยภูมิในบรรยากาศ จากการเฝ้าติดตามพบการเกิดก๊าซโอโซนในพื้นที่รอบๆ โรงไฟฟ้า

  ราชบุรีมีความสัมพันธ์กับฤดูกาลเช่นเดียวกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยในช่วงฤดูแล้งจะมีค่าสูง และ

  พบค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานบางครัง้ในช่วงเดือนธันวาคมจากทุกสถานีตรวจวัด ไม่ว่าจะอยู ่ใน

  ทิศเหนือลมหรือใต้ลมจากโรงไฟฟ้า แสดงว่าปริมาณสารเจือปนที่ระบายออกจากโรงไฟฟ้าไม่ได้เป็น

  ปัจจัยทำให้เพิ ่มปริมาณก๊าซโอโซนของพื ้นที ่รอบๆ โรงไฟฟ้าราชบุรี และมีความเป็นไปได้ว่า

  ก๊าซโอโซนที่สูงขึน้ในช่วงเวลาเดียวกันทุกพื้นที่ น่าจะเกิดจากอิทธิพลของลมที่พัดจากพื้นที่อื่นที่ห่าง

  ไกลออกไป โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึง่เป็นแหล่งกำเนิดสารตัง้ต้นของการเกิด

  ก๊าซโอโซนที่สำคัญและอยู่ด้านเหนือลมตามฤดูกาล

  55-03-120_001-048_Y.indd 9 3/29/12 9:58:12 PM

 • 10

  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้าราชบุรี

  บ้านดอนมดตะนอย

  บ้านบางกระโด

  55-03-120_001-048_Y.indd 10 3/29/12 9:58:14 PM

 • 11

  หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูลผลการตรวจวัดช่วงเดือนมิถุนายน-ธันวาคม2554เนื่องจากอยู่ระหว่างการย้ายจุดติดตั้งสถานี

  ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  มาตรฐาน: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่21(พ.ศ.2544)ฉบับที่24(พ.ศ.2547)

  ฉบับที่28(พ.ศ.2550)และฉบับที่33(พ.ศ.2552)

  หน่วยการตรวจวัด: ppb ส่วนในพันล้านส่วน

  µg/m3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

  บ้านคลองแค

  บ้านชาวเหนือ

  55-03-120_001-048_Y.indd 11 3/29/12 9:58:17 PM

 • 12

  ปริมาณการใช้น้ำมันเตาและปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน10ไมครอน(PM10)จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

  จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศ

  55-03-120_001-048_Y.indd 12 3/29/12 9:58:23 PM

 • 1�

  ค่าเฉลี่ยของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในเวลา24ชั่วโมง

  ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน10ไมครอนในเวลา24ชั่วโมง

  55-03-120_001-048_Y.indd 13 3/29/12 9:58:26 PM

 • 1�

  ค่าเฉลี่ยของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในเวลา1ชั่วโมง

  ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองรวมในเวลา24ชั่วโมง

  55-03-120_001-048_Y.indd 14 3/29/12 9:58:28 PM

 • 1�

  ค่าเฉลี่ยของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในเวลา1ชั่วโมง

  ค่าเฉลี่ยของก๊าซโอโซนในเวลา1ชั่วโมง

  55-03-120_001-048_Y.indd 15 3/29/12 9:58:30 PM

 • 1�

  การใช้น้ำ ในปี 2554 โรงไฟฟ้าราชบุรีมีปริมาณการใช้น้ำจากแม่น้ำแม่กลอง 30,333,000 ลูกบาศก์เมตร

  เฉลี่ยเดือนละ 2,527,000 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ ปริมาณการใช้น้ำจะแปรผันไปตามกำลังการผลิต

  กระแสไฟฟ้า โดยน้ำดิบจากแม่น้ำแม่กลองจะถูกส่งมาจากสถานีสูบน้ำที่ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง

  จังหวัดราชบุรีที่ได้ออกแบบให้มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำน้อยที่สุดคือกำหนดให้ช่องรับน้ำอยู่ที่

  ระดับลึกกว่าผิวน้ำ 4 เมตร เนื่องจากเป็นระดับที่มีปริมาณแพลงก์ตอนซึง่เป็นแหล่งอาหารของ

  สัตว์น้ำอยู่น้อยมาก

  ปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ

  ปริมาณน้ำดิบและปริมาณน้ำทิ้งของโรงไฟฟ้าราชบุรี

  55-03-120_001-048_Y.indd 16 3/29/12 9:58:37 PM

 • 1�

  ปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ ระบบบำบัดน้ำ โรงไฟฟ้าราชบุรีได้ออกแบบระบบบำบัดน้ำที่ผ่านการใช้งานแล้ว โดยแบ่งน้ำออกเป็น 4

  ประเภทดังนี้

  1. น้ำทิ้งจากบริเวณเติมสารเคมี (Chemical area drains) และน้ำจากการล้างเรซินใน

  กระบวนการทำน้ำปลอดแร่ธาตุ (Demineralization system) จะถูกกักไว้ในบ่อปรับสภาพน้ำ

  (Neutralizationbasin)เพื่อบำบัดให้มีสภาพเป็นกลางและเกิดการตกตะกอนก่อนปล่อยลงบ่อพัก-1

  (Holdingpond)และบ่อพัก-2(Retentionpond)

  2.น้ำจากหอระบายความร้อน(Coolingtower)ซึ่งเป็นระบบหมุนเวียนและมีการระบาย

  ความร้อนแบบเปิด จะใช้น้ำจากแม่น้ำแม่กลองนำมาผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ แล้วนำ

  ไปรับความร้อนจากเครือ่งควบแน่นของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันไอน้ำ น้ำจากหอระบายความร้อน

  เมื่อผ่านการใช้งานจะมีความขุน่เพิ่มขึน้ที่ระดับหนึ่ง ทำให้ต้องระบายออกไปสู่บ่อพัก-1 และเก็บกัก

  ไว้เป็นเวลา 24 ชัว่โมง เพื่อตกตะกอน และลดอุณหภูมิลงเหลือประมาณ 28-30 องศาเซลเซียส

  ก่อนจะถูกระบายออกสู่บ่อพัก-2 กักไว้เป็นเวลาอีก 24 ชัว่โมง เพื่อช่วยให้น้ำมีอุณหภูมิใกล้เคียง

  ธรรมชาติมากที่สุดก่อนปล่อยลงสู่คลองบางป่า

  3. น้ำล้างเครือ่งมือที ่มีน้ำมันปนเปื้อนจะถูกนำไปผ่านเครือ่งแยกน้ำมัน (Oil/ water

  separator) เพื่อแยกน้ำออกจากน้ำมัน ส่วนที่เป็นน้ำจะถูกปล่อยลงสู่อ่างทดน้ำ (Irrigation pond)

  ส่วนกากน้ำมันจะถูกตักออกมาใส่ถังแกลลอน และเก็บรวบรวมไว้ในอาคารจัดเก็บน้ำมัน และ

  สารเคมีเพื่อนำไปกำจัด

  4. น้ำใช้ในอาคารสำนักงานจะผ่านการบำบัดโดยกระบวนการ Extended aeration-

  activated sludge และเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชือ้โรคก่อนปล่อยลงสู่อ่างทดน้ำ และนำไปรดน้ำต้นไม้

  ในบริเวณพื้นที่ โรงไฟฟ้าส่วนน้ำจากการล้างGasairheaterปีละ1ครั้งจะผ่านระบบบำบัดแล้ว

  กักไว้ในบ่อตกตะกอน(Airheaterwashpool)ก่อนปล่อยลงสู่บ่อพักน้ำ

  คุณภาพน้ำทิ้ง โรงไฟฟ้าราชบุรีควบคุมและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกจากโรงไฟฟ้าอย่าง

  ต่อเนื่อง24ชั่วโมงโดยมีอุปกรณ์ตรวจวัดค่าอุณหภูมิค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH)ค่าการนำไฟฟ้า

  ค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (DO) และค่าความต้องการออกซิเจนในน้ำ (BOD)ที่บ่อพักน้ำ

  ที่2เพื่อตรวจสอบคุณภาพก่อนระบายลงสู่คลองระบายน้ำของกรมชลประทาน(คลองบางป่า)และ

  ทำการเก็บตัวอย่างน้ำที่ระบายออกเพื่อนำไปวิเคราะห์ทุกเดือน โดยผลการตรวจวัดพบว่า ดัชนี

  คุณภาพน้ำมีค่าอยู ่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งในทางน้ำชลประทานของกรมชลประทาน

  มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคม

  อุตสาหกรรมและประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมฉบับที่3(พ.ศ.2539)

  55-03-120_001-048_Y.indd 17 3/29/12 9:58:39 PM

 • 1�

  ผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมดในน้ำทิ้งที่ระบายจากโรงไฟฟ้า

  ผลการตรวจวัดค่าบีโอดีในน้ำทิ้งที่ระบายจากโรงไฟฟ้า

  55-03-120_001-048_Y.indd 18 3/29/12 9:58:42 PM

 • 1�

  คุณภาพน้ำผิวดิน(คลองบางป่า) โรงไฟฟ้าราชบุรีได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน ควบคูก่ับการเฝ้าระวังและควบคุม

  คุณภาพน้ำทิ้งให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกจากโรงไฟฟ้า โดยเก็บตัวอย่าง

  น้ำในคลองบางป่า จำนวน 3 จุด ได้แก่ บริเวณจุดปล่อยน้ำทิ้งโรงไฟฟ้า บริเวณเหนือน้ำจากจุด

  ปล่อยน้ำทิ้งโรงไฟฟ้า1กิโลเมตรและบริเวณท้ายน้ำจากจุดปล่อยน้ำทิ้งโรงไฟฟ้า1กิโลเมตรโดย

  ดำเนินการตรวจวัดปีละ 3 ครั้ง ในเดือนมกราคม พฤษภาคม และตุลาคม ผลการตรวจวัดพบว่า

  คุณภาพน้ำในคลองบางป่ามีสภาพเสื่อมโทรมตั้งแต่บริเวณเหนือน้ำจนถึงท้ายน้ำจากจุดปล่อยน้ำทิ้ง

  โรงไฟฟ้าราชบุรี และส่วนใหญ่ตรวจพบค่าบี โอดีและปริมาณออกซิเจนละลายไม่อยู ่ในเกณฑ์

  มาตรฐานฯ ซึง่อาจเป็นผลกระทบจากการระบายสิ่งปฏิกูลและน้ำทิ้งจากกิจกรรมของชุมชนใน

  บริเวณนั้นได้แก่การเลี้ยงสัตว์จำพวกเป็ดไก่โคและสุกรลงสู่คลองบางป่า

  ผลการตรวจวัดปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำคลองบางป่า

  ผลการตรวจวัดค่าบีโอดีในคลองบางป่า

  55-03-120_001-048_Y.indd 19 3/29/12 9:58:44 PM

 • 20

  ระดับเสียง

  โรงไฟฟ้าราชบุรี มีมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมระดับเสียงจากกระบวนการผลิตกระแส

  ไฟฟ้า เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานและชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า โดยติดตัง้อุปกรณ์

  ป้องกันเสียง (Silencer) กับเครื ่องจักรหรืออุปกรณ์ที ่อาจก่อให้เกิดเสียงดัง และออกกฎความ

  ปลอดภัยโดยการให้ผู ้ปฏิบัติงานที่เข้าปฏิบัติงานในเขตที่มีเสียงดังต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน

  อันตรายส่วนบุคคล(PersonalProtectiveEquipmentsหรือPPE)รวมทั้งมีการตรวจติดตามระดับ

  เสียงบริเวณชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ โดยได้ทำการตรวจวัดระดับความดังของเสียง

  อย่างสม่ำเสมอในพื้นที่ โรงไฟฟ้าและพื้นที่ชุมชนอีก 2 แห่ง ได้แก่ บ้านชาวเหนือและบ้านสามเรือน

  ปีละ4ครั้งโดยตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยในเวลา24ชั่วโมงเป็นระยะเวลา3วัน

  ผลการตรวจวัดระดับความดังของเสียง ในปี 2554 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และ

  พฤศจิกายนมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

  แห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540)และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียง

  รบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานพ.ศ.2548พบว่าระดับเสียงเฉลี่ยและ

  ระดับเสียงสูงสุดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดคือไม่เกิน70เดซิเบลเอและ115เดซิเบลเอ

  ตามลำดับ

  55-03-120_001-048_Y.indd 20 3/29/12 9:58:50 PM

 • 21

  มาตรฐาน: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่15(พ.ศ.2540)และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

  (พ.ศ.2548)

  หน่วยการตรวจวัด: เดซิเบลเอ(dB(A))

  Leq24hr

  ค่าระดับเสียงเฉลี่ยในเวลา24ชั่วโมง

  Lmax

  ระดับเสียงสูงสุด

  จุดตรวจวัดระดับเสียง

  55-03-120_001-048_Y.indd 21 3/29/12 9:58:58 PM

 • 22

  สัตว์ป่า การติดตามตรวจสอบผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าต่อสัตว์ป่าที่อาศัยและ

  หากินบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้าราชบุรี ดำเนินการโดยสำรวจความหลากชนิด ระดับความชุกชุม

  และการกระจายของสัตว์ป่าโดยเฉพาะต่อนกที่อาศัยและหากินบริเวณพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ด้วยวิธี

  สำรวจโดยตรง (Direct searching method) ในช่วงช่วงเวลาที่นกมีกิจกรรมสูงสุด คือ ระหว่าง

  เวลา06.00-10.00น.และระหว่างเวลา15.00-18.00น.ในพื้นที่กันชนรอบโรงไฟฟ้าในขอบเขต

  พื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร ด้วยการกำหนดเส้นทางเดินสำรวจ 4 เส้นทาง คือ ด้านหน้า ด้านซ้าย

  ด้านขวาและด้านหลังของโรงไฟฟ้าราชบุรี

  สัตว์ป่าที่แพร่กระจายอยู่ในพื้นที่แต่ละด้านของโรงไฟฟ้าราชบุรีเดือนสิงหาคมในปี 2542-

  2554 รวบรวมข้อมูลความหลากชนิดของสัตว์ป่าได้ทั้งหมด 143 ชนิด สามารถแจกแจงเป็นจำนวน

  ชนิดที่พบในพื้นที่ด้านหน้าด้านซ้ายด้านหลังและด้านขวาของโรงไฟฟ้าจำนวน108114143

  และ 111 ชนิด ตามลำดับ โดยสัตว์ป่าที่แพร่กระจายอยู่ในพื้นที่แต่ละด้านของโรงไฟฟ้า มีความ

  หลากชนิดคล้ายคลึงกันมาก สะท้อนให้เห็นว่าสภาพนิเวศของพื้นทีที่่กระจายอยู่ในพืน้ที่โดยรอบ

  โรงไฟฟ้าในช่วงเวลา 13 ปีที่ผ่านมาไม่ได้เปลี่ยนแปลง นอกจากนั้นพื้นที่ โดยรอบโรงไฟฟ้าราชบุรี

  ยังมีนกหลายชนิดเข้ามาใช้กลุ่มไม้ธรรมชาติและกลุ่มไม้ที่ โรงไฟฟ้าปลูกเป็นสถานที่ทำรัง-วางไข่

  และนกบางชนิดใช้กองพักวัสดุที ่เกิดจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าเป็นสถานที่ทำรัง รวมทั้ง

  นกกระสาแดงซึง่เป็นนกที่มีสถานภาพเพื่อการอนุรักษ์ในระดับมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุซ์ึง่เคยใช้พื้นที่

  บริเวณโรงไฟฟ้าราชบุรีเป็นสถานที่ทำรังระหว่างปี 2546 - 2549 และไม่ได้ใช้พื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้า

  ราชบุรีเป็นสถานที่ทำรังในช่วงปี 2550 - 2553 ได้กลับเข้ามาทำรังบริเวณพื้นที่ โรงไฟฟ้าราชบุรี

  อีกครั้งในปีปัจจุบัน

  55-03-120_001-048_Y.indd 22 3/29/12 9:58:59 PM

 • 2�

  จำนวนชนิดของสัตว์ป่าที่พบในพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟ้าราชบุรีในเดือนสิงหาคมระหว่างปี2542-2554

  55-03-120_001-048_Y.indd 23 3/29/12 9:59:20 PM

 • 2�

  ในการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ โดยรอบโรงไฟฟ้าราชบุรี

  ได้ทำการรวบรวมสถิติโรคระบบทางเดินหายใจ โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง ซึง่เป็นโรคที่

  เกีย่วข้องกับมลพิษทางอากาศจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในชุมชนที่อยู่ โดย

  รอบโรงไฟฟ้าราชบุรี จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย รพ.สต.พิกุลทอง รพ.สต.บ้านไร่ รพ.สต.

  บ้านศาลา รพ.สต.สามเรือน และ รพ.สต.บ้านญวน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการเฝ้าระวัง

  ดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าซึ่งในปี 2554พบว่ามีผู้เข้ารับ

  การรักษาทั้งสิ้นเฉลี่ย 3,580 รายต่อเดือน ซึง่ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่เข้ามารับการรักษาด้วยโรคระบบ

  ทางเดินหายใจเฉลี่ย 720 รายต่อเดือน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.04 ของผู้มารับการรักษาด้วย

  โรคต่างๆทั้งหมดนอกจากนี้มีผู้มาเข้ารับการรักษาด้วยโรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังเฉลี่ย 172

  รายต่อเดือนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ4.83ของผู้ที่เข้ามารับการรักษาด้วยโรคต่างๆทั้งหมด

  สาธารณสุข

  55-03-120_001-048_Y.indd 24 3/29/12 9:59:22 PM

 • 2�

  สถิติผู้ป่วยที่มารักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ(โรคผิวหนัง)ปี2550-2554

  สถิติผู้ป่วยที่มารักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ(โรคทางเดินหายใจ)

  ปี2550-2554

  55-03-120_001-048_Y.indd 25 3/29/12 9:59:24 PM

 • 2�

  การจัดการของเสียของโรงไฟฟ้าแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่2ประเภทคือขยะทั่วไปและ

  ขยะอันตราย

  การจัดการขยะทั่วไป • ขยะที่รีไซเคิลได้ ในแต่ละหน่วยงานจะเป็นผู้เก็บรวบรวมเพื่อมาส่งให้กับธนาคารขยะรีไซเคิลของโรงไฟฟ้าเพื่อรวบรวมส่งให้ผู้รับจ้างนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลต่อไป

  • ขยะเปียกประเภทเศษอาหาร จะถูกรวบรวมนำส่งไปยังบ่อหมัก เพื่อทำปุ๋ยหมักชีวภาพภายใต้การดำเนินงานของธนาคารขยะรีไซเคิล

  • ขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายหรือนำกลับมารีไซเคิลได้ โรงไฟฟ้าได้ว่าจ้างให้เทศบาลตำบลบ้านไร่เป็นผู้เก็บขนนำไปกำจัดด้วยวิธีการฝังกลบ โดยจะมีคัดแยกขยะที่รีไซเคิลได้อีกครั้ง

  หนึ่งที่บ่อฝังกลบ

  สุขาภิบาลและการกำจัดของเสีย

  55-03-120_001-048_Y.indd 26 3/29/12 9:59:29 PM

 • 2�

  การจัดการขยะอันตราย ขยะอันตราย เช่น เศษผ้า/ถุงมือเปื้อนน้ำมัน ใยแก้ว โรงไฟฟ้าได้ว่าจ้างบริษัทที่ได้รับ

  อนุญาตตามกฎหมายเป็นผู้นำไปกำจัด โดยถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ง

  การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วพ.ศ.2548อย่างเคร่งครัดและอีกส่วนหนึ่งเช่นน้ำมันปน

  น้ำ จะนำเข้าสู่กระบวนการคัดแยกเพื่อนำน้ำมันที่สามารถใช้ได้กลับมาใช้ใหม่ โดยว่าจ้างบริษัท

  ส.เจริญไทยรีไซเคลิ จำกัด บริษัท บางปูเอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด และบรษิัท

  อีสเทิร์นซีบอร์ดเอนไวรอนเมนทอลคอมเพล็กซ์จำกัดดำเนินการขนย้ายและกำจัด

  ปี 2554 โรงไฟฟ้าราชบุรีมีการส่งกำจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากกระบวนการผลิตในปริมาณ

  282.44 ตัน ได้แก่กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย 124.83 ตัน สารละลายใช้แล้ว 60.00 ตัน

  น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว25.80ตันเรซิ่นใช้แล้ว20.76ตันเศษผ้า/ถุงมือปนเปื้อน17.72ตันใยแก้ว

  10.65 ตัน ตระกรันก้นเตา 10.22 ตัน น้ำมันปนน้ำ 6.60 ตัน อิฐทนไฟ 4.68 ตัน หลอดไฟ

  เสื่อมสภาพ 1.28 ตัน ไส้กรอง 0.94 ตัน น้ำมันดีเซล 0.20 ตัน และบรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนน้ำมัน

  0.04 ตัน โดยคัดเลือกผู้รับกำจัดที่สามารถนำวัสดุดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น นำไปเข้าสู่

  กระบวนการรีไซเคิล และนำไปเป็นเชือ้เพลิงในการผลิตไอน้ำเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเขตนิคม

  อุตสาหกรรม

  55-03-120_001-048_Y.indd 27 3/29/12 9:59:33 PM

 • 2�

  ภายใต้แนวคิด “เพื่อนบ้านที่ดี” บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ให้ความสำคัญอย่าง

  จริงจังต่อการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมรวมทั้งความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนในทุกพื้นที่ครอบคลุม

  รัศมีตามที่กำหนดไว้ใน EIA เริม่ตัง้แต่การเลือกสรรเทคโนโลยีที่สะอาดและมีประสิทธิภาพซึง่เป็น

  มิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้า การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด

  ต่างๆ ของทางการอย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่

  อากาศ น้ำ เสียง ดิน และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างต่อเนื่อง และยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ

  ยังได้นำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและ

  ความปลอดภัยOHSAS 18001 มาใช้ในโรงไฟฟ้าราชบุรี เพื่อเป็นหลักประกันว่า กระบวนการผลิต

  ไฟฟ้าของบริษัทฯ รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม นอกเหนือจากการเสริมความมั่นคงระบบ

  ไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

  โครงการด้านสิ่งแวดล้อม

  55-03-120_001-048_Y.indd 28 3/29/12 9:59:41 PM

 • 2�

  ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยOHSAS18001 ภายใต้การรับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO14001)และระบบการจัดการด้าน

  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) ของโรงไฟฟ้าราชบุรีนั้น การดำรงสถานะของ

  ระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  จะต้องมีการตรวจประเมินจากคณะผู้ตรวจประเมินรับรองระบบ (External Auditor) ซึง่เป็นคณะ

  ผู้ตรวจประเมินจากบริษัทDetNorskeVeritas(Thailand)จำกัดหรือDNVทุกๆ6เดือนและ

  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554 บริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยจากการตรวจประเมินไม่พบข้อบกพร่อง

  หลัก เนื่องจากโรงไฟฟ้ายังคงปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบาย เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์และ

  เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง มีการแก้ไขข้อบกพร่อง

  และปรับปรุงการดำเนินงาน พรอ้มทั้งขยายผลเชือ่มโยงไปยังหน่วยงานอื่นๆ ที่มีกิจกรรมงานใน

  ลักษณะเดียวกัน เพื่อขจัดต้นเหตุของปัญหา และป้องกันไม่ให้ปัญหานั้นเกิดขึน้อีกในอนาคต

  นอกจากนี้ยังมีการจัดการข้อร้องเรียนได้อย่างเป็นระบบและทันต่อเหตุการณ์ ที่สำคัญผู้บริหารมีการ

  ทบทวนผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ

  โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าแสงสว่าง โรงไฟฟ้าราชบุร ีดำเนินนโยบายด้านการประหยัดพลังงานไฟฟ้า เพื ่อให้เก ิดการใช้

  ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างคุ้มค่า โดยได้จัดทำโครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายใน

  อาคารต่างๆของโรงไฟฟ้าราชบุรีมาตั้งแต่ปี2548

  โดยในปี 2554 โรงไฟฟ้าราชบุรีมีการผลิตพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด 14,073,474 เมกะวัตต์-

  ช ัว่ โมง ซ ึง่น้อยกว ่ากำลังการผลิตในปี 2553 อยู่ 19% ค ิดเป็นปร ิมาณการปล่อยก ๊าซ

  คาร์บอนไดออกไซด์ 6,725,743ตันและภายใต้โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้านี้ โรงไฟฟ้าราชบุรี

  สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าในปี 2554ลงได้ถึง 6,156 เมกะวัตต์-ชั่วโมง เทียบเป็นปริมาณการ

  ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 3,134 ตัน ซึง่มากกว่าในปี 2553 ถึง 92.5% เนื่องจาก

  สามารถประหยัดพลังงานได้เพิ่มขึน้จากการติดตัง้ Water Chiller Unit ของ Air Compressor

  Cooling System เพื่อใช้งานในขณะที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อนทั้ง 2 เครือ่งหยุดเดินเครือ่งในช่วง

  เดือนพฤศจิกายนและธันวาคม2554

  ตลอดระยะเวลากว่า 7 ปี (ปี 2548-2554) โรงไฟฟ้าราชบุรีจึงสามารถลดการใช้พลังงาน

  ไฟฟ้าลงได ้รวม 42 ,248 เมกะวัตต์ -ช ัว่ โมง นั ่นค ิดเป็นการลดปร ิมาณการปล่อยก ๊าซ

  คาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้ถึง22,205ตัน

  55-03-120_001-048_Y.indd 29 3/29/12 9:59:47 PM

 • �0

  โครงการการจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้ ในปีนี้โรงไฟฟ้าราชบุรีได้จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์เพื่อลดการเกิดของเสียและการนำกลับมา

  ใช้ใหม่ผ่านโครงการต่างๆ ของธนาคารขยะรีไซเคิล ประกอบด้วย โครงการลดการใช้พลาสติก

  และโฟม โครงการถุงพลาสติกแลกถุงผ้า โครงการรับซือ้น้ำมันพืชใช้แล้ว โครงการกบข้างกะลานำ

  เที่ยวกองขยะโครงการชีววิถีเศรษฐกิจพอเพียงโครงการรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อมโครงการลดการใช้

  กระดาษ (ด้วยการใช้กระดาษหน้าที่ 2) เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อลดปัญหาการสิ้นเปลืองทรัพยากร และ

  ปัญหามลพิษที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยลง โดยตัง้แต่ปี 2551 - 2554 สามารถรวบรวมขยะ

  รีไซเคิลเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ได้ จำนวน 15,356 11,268 9,489 และ 11,963

  กิโลกรัมตามลำดับ

  ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้กับปริมาณการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

  ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้กับปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

  55-03-120_001-048_Y.indd 30 3/29/12 9:59:49 PM

 • �1

  ปริมาณขยะที่นำส่งไปรีไซเคิลได้ปี2551-2554

  สำหรับของเสียที่เกิดขึ้นภายในโรงไฟฟ้าแบ่งตามประเภทใหญ่ๆได้2ประเภทคือขยะ

  ทั่วไปและขยะอันตรายโดยขยะทั่วไปแบ่งออกเป็นขยะที่รีไซเคิลได้ขยะเปียก(เศษอาหาร)และ

  ขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายหรือนำกลับมารีไซเคิลได้ ส่วนขยะอันตราย เช่น น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว

  เศษผ้า/ถุงมือเปื้อนน้ำมันเป็นต้น

  โครงการลดการระบายน้ำลงคลองบางป่า

  ในปี 2554 โรงไฟฟ้าราชบุรีได้สูบน้ำดิบจากแม่น้ำแม่กลองมาใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า

  ประมาณ 24.3 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 14.1 ล้านเมกะวัตต์-ชั่วโมง

  และมีน้ำที่ระบายออกจากโรงไฟฟ้าลงสู่คลองบางป่า ในปริมาณ 4.0 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมี

  ปริมาณน้ำใช้ลดลงตามกำลังการผลิตที่น้อยลงจากปี2554

  ปริมาณน้ำและกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าราชบุรีปริมาณน้ำและกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าราชบุรี

  55-03-120_001-048_Y.indd 31 3/29/12 9:59:51 PM

 • �2

  ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าราชบุรียังคงดำเนินการลดปริมาณน้ำที ่จะระบายออกสู่สิ ่งแวดล้อมผ่าน

  โครงการต่างๆอย่างต่อเนื่องได้แก่

  โครงการลดการระบายน้ำด้วยวิถีธรรมชาติ โดยการพัฒนาพื้นที่

  350 ไร่ บริเวณด้านทิศตะวันตกของโรงไฟฟ้า

  ราชบุรี เพื ่อนำน้ำที ่ผ่านกระบวนการบำบัดจาก

  บ่อบำบัดมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่ได้พัฒนาเป็น

  • แปลงสาธ ิตเกษตรอินทร ีย์ช ีวภาพโดยความร่วมมือกับกรมการทหารช่าง จังหวัด

  ราชบุรีทำแปลงนาปลูกข้าว40ไร่ และมอบผลผลิต

  ที่ได้ให้กับกรมการทหารช่าง

  • พื้นที่ป่าชุ่มน้ำ เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารสำหรับสัตว์น้ำสัตว์ปีกและเพื่อเป็น

  แหล่งเร ียนร ูศ้ึกษาธรรมชาติสำหร ับเยาวชนและ

  ผู้สนใจทั่วไป

  โครงการระบบรดน้ำต้นไม้ในโรงไฟฟ้าด้วยการนำน้ำจากกระบวนการผลิตที่ผ่านการบำบัด

  ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำจากกรมชลประทานมาใช้รดต้นไม้ในพื้นที่โรงไฟฟ้า ทำให้ต้นไม้เจริญ

  เติบโตได้ดีขึน้ ช่วยลดปริมาณน้ำที่ปล่อยออกสู่คลองธรรมชาติให้น้อยลง และเป็นการช่วยประหยัด

  พลังงานไฟฟ้าในการสูบน้ำอีกด้วย

  โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่ ด้วยเทคโนโลยี Reverse Osmosis (RO)

  และ Ultra Filter (UF) เพื่อนำน้ำจากระบบหล่อเย็นกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตใหม่อีก เพื่อลด

  การปล่อยน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกในปี 2554มีการนำน้ำที่บำบัดแล้วจากบ่อพักน้ำมาผ่าน

  ระบบROและUF เป็นปริมาณรวม1,225,307ลูกบาศก์เมตร เพื่อผลิตเป็นน้ำROได้ 561,893

  ลูกบาศก์เมตรคิดเป็น5%ของปริมาณน้ำดิบที่เข้าสู่กระบวนการผลิต

  โดยการพัฒนาพื้นที่

  และแหล่งอาหารสำหรับสัตว์น้ำ

  แหล่งเร ียนร ูศ้ึกษาธรรมชาติสำหร ับเยาวชนและ

  ผู้สนใจทั่วไป

  แหล่งเร ียนร ูศ้ึกษาธรรมชาติสำหร ับเยาวชนและ

  ผู้สนใจทั่วไป

  แหล่งเร ียนร ูศ้ึกษาธรรมชาติสำหร ับเยาวชนและ

  55-03-120_001-048_Y.indd 32 3/29/12 9:59:57 PM

 • ��

  โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว นอกจากการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึง่เป็นก๊าซเรือนกระจกชนิดหนึ่งที่เกิด

  ขึ้นจากกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยนำไปใช้เพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าแล้วโรงไฟฟ้า

  ราชบุรียังได้ดำเนินโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่ 2,015 ไร่ ของโรงไฟฟ้า ด้วยการปลูกไม้

  ยืนต้นหลากหลายพันธุ์ในบริเวณพื้นที่ว่างภายในบริเวณโรงไฟฟ้า โดยได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่

  สีเขียวภายในโรงไฟฟ้าให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจวบจนปี2554โรงไฟฟ้าราชบุรีได้ปลูกไม้ยืนต้นเพิ่ม

  ขึน้จากเดิมกว่า 17,500 ต้น ส่งผลให้ในปัจจุบันโรงไฟฟ้าราชบุรีมีพื้นที่สีเขียวรวมทั้งสิ้น 472 ไร่

  คิดเป็นร้อยละ23.4ของพื้นที่ โรงไฟฟ้าทั้งหมด

  พรรณไม้ส่วนใหญ่ในโรงไฟฟ้าเป็นต้นสัก มีสัดส่วนร้อยละ 52 ของพรรณไม้ที่ปลูกทั้งหมด

  รองลงมาเป็นต้นมะฮอกกานีและอโศกอินเดีย ร้อยละ 15 และ 10 ตามลำดับ พรรณไม้เหล่านี้อยู่

  ระหว่างการเจริญเติบโต และเมื่อเติบโตเต็มที่แล้วจะช่วยให้โรงไฟฟ้ามีพื้นที่สีเขียวมากขึน้ ช่วยเพิ่ม

  อากาศที่บริสุทธิ์ และเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ ซึง่ช่วยบรรเทาปัญหา

  ภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ พรรณไม้ที่ปลูกขึน้เป็นพื้นที่สีเขียวยังช่วยให้ทัศนียภาพ

  และสิ่งแวดล้อมภายในโรงไฟฟ้าร่มรืน่มากขึน้จรรโลงใจผู้ปฏิบัติงานและเสริมสร้างสภาพแวดล้อม

  ที่เอื้อต่อการทำงานของผู้ปฏิบัติงานตลอดจนเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและหากินแก่สัตว์ต่างๆ เช่น นก

  ในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าอีกด้วย

  ชนิดของต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่โรงไฟฟ้าราชบุรี

  55-03-120_001-048_Y.indd 33 3/29/12 9:59:58 PM

 • ��

  การอนุรักษ์ระบบนิเวศและตรวจติดตามความหลากหลายทางชีวภาพ ปัจจุบันปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ส่งผลทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพ

  ลดน้อยลงและระบบนิเวศเกิดการเปลี่ยนแปลงไปบริษัทฯจึงได้ดำเนินนโยบายอนุรักษ์ความหลากหลาย

  ทางชีวภาพของระบบนิเวศให้คงไว้ ด้วยการเพิ่มแหล่งที่อยู่อาศัยให้สัตว์ป่าผ่านโครงการปลูกสวนป่า

  เช่นต้นสะเดาแคฝรั่งมะฮอกกานีและต้นสักและรักษาระบบนิเวศเดิมของพื้นที่ เช่นทำคันดิน

  เพื่อรักษาพื้นที่ชุม่น้ำในบริเวณด้านข้างโรงไฟฟ้า เพื่อลดผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า

  ที่มีต่อสัตว์ป่าชนิดต่างๆในพื้นที่

  ในทุกปี โรงไฟฟ้าราชบุรีจะดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสัตว์ป่าจากการ

  ดำเนินงานของโรงไฟฟ้า โดยทำการวิเคราะห์จากการเปลี่ยนแปลงจำนวนและความหลากชนิด

  ปริมาณประชากร ตลอดจนการแพร่กระจายของสัตว์ป่าโดยเฉพาะนกในพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟ้าซึง่

  เป็นกลุ่มสัตว์ป่าที่ถูกกำหนดให้ดำเนินการศึกษาเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบ โดยใช้วิธีการ

  สำรวจโดยตรง (Direct Searching Method) ด้วยการเดินสำรวจในเวลากลางวัน เพื่อค้นหาตัว

  สัตว์ป่า หรือร่องรอย และหลักฐานต่างๆ ที่สามารถระบุชนิดสัตว์ป่าได้ เช่น รอยตีน กองมูล ขน

  คราบซากรังรู/โพรงและจากเสียงร้องเป็นต้นในพื้นที่กันชนโดยรอบโรงไฟฟ้าในขอบเขตเนื้อที่

  1 ตารางกิโลเมตรด้วยการกำหนดเส้นทางเดิน 4 เส้นทางคือทางด้านหน้า ด้านซ้ายด้านหลัง

  และด้านขวาของโรงไฟฟ้าราชบุรี

  พื้นที่ในการสำรวจสัตว์ป่าโดยรอบโรงไฟฟ้าในปี 2554 พบว่าในแต่ละด้านมีสภาพนิเวศที่

  คล้ายคลึงกันเป็นส่วนมากซึ่งประกอบไปด้วยแหล่งน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำเป็นสภาพนิเวศหลักและยังมี

  ส่วนที่เป็นพื้นดินแห้งเปิดโล่งที่มีหญ้าและพรรณพืชใบกว้างปกคลุมพื้นดิน รวมทั้งยังมีกลุ่มไม้ที ่

  เติบโตขึน้เองตามธรรมชาติและที่ชาวบ้านปลูกขึน้เองในลักษณะของสวนผลไม้หรือสวนสาธารณะ

  เป็นสภาพนิเวศรอง ซึง่สภาพนิเวศโดยรวมดังกล่าวไม่ได้มีความแตกต่างไปจากปีที่ผ่านมายกเว้นใน

  บางพื้นที่ที่มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีต้นธูปฤษีเติบโตหนาแน่นเป็นพื้นที่เกษตรกรรมแทน

  ในปี 2554 โรงไฟฟ้าราชบุรีสำรวจพบความหลากชนิดของสัตว์ป่าในพื้นที่กันชนโดยรอบ

  โรงไฟฟ้าในขอบเขตเนื้อที่1ตารางกิโลเมตรเป็นจำนวนรวมกัน97ชนิดจำแนกเป็นสัตว์สะเทินน้ำ

  สะเทินบก9ชนิดสัตว์เลื้อยคลาน12ชนิดนก72ชนิดและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม4ชนิดโดย

  เป็นสัตว์ที่มีความชุกชุมสัมพัทธ์ในระดับชุกชุมมาก 32 ชนิด ในระดับชุกชุมปานกลาง 33 ชนิด

  และในระดับชุกชุมน้อย32ชนิด

  55-03-120_001-048_Y.indd 34 3/29/12 9:59:59 PM

 • ��

  จำนวนสัตว์ป่าที่พบในพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟ้าราชบุรีในเดือนสิงหาคมปี2540-2554

  สัตว์ป่าทั ้ง 97 ชนิดมีสถานภาพที่ได้ร ับการคุม้ครองโดยกฎหมายตามกฎกระทรวง

  พ.ศ. 2546 ให้เป็นสัตว์ป่าคุม้ครองจำนวน 72 ชนิด ซึง่เป็นนก 68 ชนิด และสัตว์เลื้อยคลาน

  4 ชนิด ส่วนสัตว์ป่าอีก 25 ชนิดไม่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายตามกฎกระทรวง พ.ศ.2546

  นอกจากนี้สัตว์ป่าจำนวน97ชนิดมีสภานภาพเพื่อการอนุรักษ์ตามเกณฑ์ของOfficeofNatural

  Resources and Environmental Policy and

  Planning (2005b) จำนวน 6 ชนิด ได้แก่

  นกกระสาแดง เป็นสัตว์ป่าถูกคุกคามในระดับมี

  แนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ และนกกาน้ำปากยาว

  นกเป็ดคับแค นกอีลุ้ม นกกระจาบทอง และ

  นกกระจาบอกเรียบเป็นสัตว์ป่าใกล้ถูกคุกคาม

  โดยมีนก 1 ชนิดทีม่ีสถานภาพเพื่อการอนุรักษ์

  ตามเกณฑ์ของ IUCN(2011)คือนกกระจาบทอง

  เป็นสัตว์ป่าใกล้ถูกคุกคาม

  ความหลากชนิดของสัตว์ป่าที ่แพร่กระจายอยู ่ทั ่วไปบริเวณพื ้นที ่ โดยรอบของโรงไฟฟ้า

  ในช่วงระยะเวลาการศึกษาทั้ง15ปีไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะยังคงมีการแพร่กระจายของสัตว์ป่า

  รอบบริเวณโรงไฟฟ้ามาโดยตลอด ขณะเดียวกันยังได้มีการสำรวจพบ

  สัตว์ป่าชนิดใหม่เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง และในปีปัจจุบันยังได้พบ

  สัตว์ป่าเพิ่มขึ้นอีก2ชนิดได้แก่งูดินบ้าน

  (Ramphotyphlopsbraminus) และ

  นกสติ๊นท์อกเทา(Calidristemminckii)

  55-03-120_001-048_Y.indd 35 3/29/12 10:00:03 PM

 • ��

  การดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโรงไฟฟ้าราชบุรี

  การบริหารงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โรงไฟฟ้าราชบุรีได้นำระบบมาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือ

  OccupationalHealthandSafetymanagementSystem:OHSAS18001เพื่อใช้ในการบริหาร

  งานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มาตรฐานดังกล่าวมุ่งเน้นเรือ่ง

  การจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในองค์กรตัง้แต่ผู ้บริหารระดับสูงสุด ลงมาจนถึง

  พนักงานระดับปฏิบัติการ เพื่อลดความเสี่ยงจากอันตรายที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย

  ตลอดจนการสูญเสียทรัพย์สิน ระบบการจัดการดังกล่าวจึงถือเป็นเครือ่งมือสำคัญที่ช่วยให้องค์กร

  สามารถแก้ปัญหา และควบคุมสิ ่งที ่เป็นอันตรายต่างๆ ซึง่มีผลต่อสุขภาพและสวัสดิภาพของ

  บุคลากรรวมทั้งช่วยให้พนักงานเกิดความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

  ในปี 2553 โรงไฟฟ้าราชบุรีได้รับการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรองระบบมาตรฐานการ

  จัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยOccupational Health and Safetymanagement

  System: OHSAS 18001โดย บริษัท Det NorskeVeritas (Thailand) จำกัด ซึ่งไม่พบข้อบกพร่อง

  สำคัญจึงทำให้โรงไฟฟ้าราชบุรีได้รับการรับรองเป็นระยะเวลารวม3ปี (มีนาคม2554-มีนาคม

  2557)

  กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย •วันความปลอดภัย(SafetyDay) โรงไฟฟ้าราชบุรี ได้จัดกิจกรรมวันความปลอดภัยโรงไฟฟ้าราชบุรี ภายใต้ชือ่ “ความภาค

  ภูมิใจ 6,000,000 ชัว่โมง-คน” เพือ่แสดงความยินดีกับความสำเร็จกับการจัดการอาชีวอนามัยและ

  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขัน้หยุดงาน ในงานดังกล่าวมีกิจกรรมที่เกิด

  จากความร่วมมือร่วมใจของผู้ปฏิบัติงาน พนักงานและลูกจ้างทุกคนที่ปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้าราชบุรี

  เช่นการจัดแสดงซุ้มนิทรรศการรวม9ซุ้มการมอบรางวัลให้แก่ผู้รายงานSafeCard3ประเภท

  ได้แก่รางวัลบุคคลประเภทปริมาณรางวัลบุคคลประเภทคุณภาพ/ความคิดสร้างสรรค์และรางวัล

  หน่วยงาน ซึง่เป็นรางวัลสำหรับการให้ความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานทั้งผู้บริหารทุกระดับและ

  พนักงานในการให้ความสำคัญต่อการรายงานSafeCard

  55-03-120_001-048_Y.indd 36 3/29/12 10:00:05 PM

 • 37

  •โครงการโรงงานสีขาว เป็นการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดภายในโรงไฟฟ้าเพื่อเป็นโรงงานสีขาว ตอบสนอง

  นโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึง่ส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมของ

  ประเทศ

  ผลการดำเนินงานพบว่า ผู ้ปฏิบัตงิานในโรงไฟฟ้าปลอดยาเสพติด 100% นอกจากนี้

  บริษัทฯยังได้นำโครงการโรงงานสีขาวเข้าร่วมใน“โครงการส่งเสริมสถานประกอบกิจการดีเด่นด้าน

  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดราชบุรี” ซึง่โครงการโรงงานสีขาวของโรงไฟฟ้าราชบุรี

  ผ่านเกณฑ์การประเมินจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี และได้รับการ

  ประกาศเกียรติคุณให้เป็น โครงการส่งเสริมสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไข

  ปัญหายาเสพติดจังหวัดราชบุรี

  •โครงการลดพุงผู้ปฏิบัติงาน เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของผู้ปฏิบัติงาน

  โรงไฟฟ้าราชบุรีและตอบสนองนโยบายของสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

  จากกิจกรรมดังกล่าวพบว่าผู้ปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้าราชบุรีร้อยละ60มีรอบเอวปกติโดย

  เพศหญิง