of 145 /145
FOTOSINTEZA

Rast in delovanje rastlin pri povečanih koncentracijah ...web.bf.uni-lj.si/ag/botanika/gradiva/Fotosinteza 2004-05.pdfklorofil b bakterioklorofil a klorofil a čas dneva zeaksantin

Embed Size (px)

Text of Rast in delovanje rastlin pri povečanih koncentracijah...

 • FOTOSINTEZA

 • CO2H2O

  C6H12O6 + O2

  svetloba

 • fotosinteza = sinteza organskih spojin s pomojo svetlobe

  fotosinteza = PRIMARNA PRODUKCIJA

  v fotosintezi rastline izrabljajo energijo sonnega sevanja za oksidacijo vode (pri tem se sproa kisik) in redukcijo ogljikovega dioksida v organske

  spojine (nastajanje sladkorjev).

 • Fotosintezo lahko vrijorazlini organizmi.

  primeri na sliki:- vije rastline- modrozelene cepljivke- purpurne bakterije

 • Zgodovina raziskav fotosinteze (I)

  1727 S. Hales, z delom hranil se rastline preskrbujejo iz zraka1771 J. Pristley, rastline lahko izboljajo zrak1779 J. Ingenhousz, za izboljanje zraka potrebujejo rastline

  svetlobo, brez svetlobe prav tako kot ivali kvarijo zrak1782 J. Senebier, prisotnost (CO2) pospeuje nastajanje (O2)

  Lavosier, kisik, ogljikov dioksidN.T. de Saussure, v fotosintezi je udeleena tudi voda

  1864 J. von Sachs, v fotosintezi nastaja krob

  nCO2 + nH2O + svetloba (CH2O)n + nO2

  1930 C.B. van Niel, podobnosti fotosinteze zelenih rastlin in nekaterih bakterij, pri katerih donor elektronov ni voda

  nCO2 + nH2S + svetloba (CH2O)n + nS2

 • Zgodovina raziskav fotosinteze (II)

  1930 R. Hill, izoliranni kloroplasti lahko ob prisotnosti vode in svetlobe sproajo kisik brez hkratne asimilacije CO2. V reakciji se namesto CO2 reducira Fe3+ do Fe2+. (= Hillova reakcija)

  4Fe3+ + 2H2O 4Fe2+ + O2 + 4H+

  1941-1975

  nCO2 + 2nH2O + svetloba (CH2O)n + nO2 + nH2O

  1951 NADP (nikotinamid adenin dinukleotid fosfat) = Hill-ov reagent1954 Arnon, sinteza ATP, fotofosforilacija

 • SVETLOBNE REKACIJE(tilakoidna membrana)

  TEMOTNE REAKCIJE(stroma kloroplasta)

 • nikotinamid adenin dinukleotid fosfat

 • fotokeminereakcija -

  tilakoidanamembranakloroplasta

  biokeminereakcija -stroma

  kloroplasta

  svetloba

  svetloba

  kisiksladkor

  sladkor

  vodakisik

 • FOTOSINTEZA -svetlobne (fotokemine) reakcije

 • notranjamembrana

  zunanjamembrana

  stromastroma

  tilakoidegrana

  tilakoide

  lumen tilakoide

 • Fotosintezni pigmenti

  Klorofili: klorofil aklorofil b

  Karotenoidi karoteni (-karoten)ksantofili (lutein, violaksantin, zeaksantin, anteraksantin, )

 • klorofil a bakterioklorofil aklorofil b

 • Fotosinteza ne poteka samo v listih...

 • Ksantofili:

  lutein

  Karoteni:

  -karoten

  Karotenoidi

  neoksantin

 • svetloba je elektromagnetno valovanje

  hitrost: c =

  c hitrost (3 x 108 m s-1) valovna dolina (nm) frekvenca

  Svetloba in fotosinteza

  svetloba ima naravo delcev (fotoni) - diskretni paketienergije

  energija: E = h

  valovna dolina (nm)h Planckova konstanta (6.626 x 10-34 Js)

 • valovna dolina (nm)

  abso

  rpci

  jaIRUV

  spekter vidne svetlobe

  bakterioklorofil aklorofil b

  klorofil a

 • as dneva

  zeaksantin

  anteraksantin

  violaksantin

  svetloba

  ksan

  tofil

  i(m

  mol

  (mol

  Chl

  a+b)

  -1

  jako

  stsv

  etlo

  be(

  mol

  m-2

  s-1 )

 • Svetloba in vzbujanje klorofila

  absorpcija modre ali rdee svetlobe 1 vzbujenostanjev vzbujenem stanju je pigmentna molekula izrednonestabilna (10-9 s).

  klorofil + h klorofil *

 • ENERGIJA

  ABSO

  RPC

  IJA

  MO

  DR

  E SV

  ETLO

  BE

  ABS

  OR

  PC

  IJA

  RD

  EE

  SVET

  LOBE

  FLU

  OR

  ESC

  ENC

  A

  osnovno stanje

  prvo vzbujeno singlet stanje

  drugo vzbujeno singlet stanje

  spro

  an

  je

  spro

  an

  je

  spro

  an

  je

  ABSORPCIJA

  FLUORESCENCA

  rdea

  modra

 • karotenoidi

  klorofil b

  klorofil a

  antenskikompleks

  reakcijskicenter reakcijski

  center

  svetlobasvetloba

  zman

  j e v

  a nje

  e ne r

  gije

  Antenski kompleksi

 • Redoks lastnosti nevzbujene in vzbujene molekuleklorofila (reakcijski center)

  slab oksidant

  slab reducent

  doberreducent

  doberoksidant

  donorskaorbitala

  donorskaorbitala

  akceptorskaorbitala

  akceptorskaorbitala

  OSNOVNOSTANJE

  VZBUJENOSTANJE

  svetloba

  H2O

  CO2

 • Poleg pigmentnih molekul sodelujejo v antenskih kompleksih tudi posebni proteini, ki jih imenujemo light harvesting complex (LHC) proteini (proteini etvenegakompleks za svetlobo)

  Antenski kompleks:fotosintezni pigmentiproteini LHC

  LHC I proteiniLHC II proteini

  Antenski kompleksi

 • absorpcijskispekter

  valovna dolina (nm)

  kvan

  tnii

  zkor

  iste

  kfo

  tosi

  ntez

  ekvantni izkoristek

  vidni spekter

 • SVETLOBNE REKACIJE(tilakoidna membrana)

  TEMOTNE REAKCIJE(stroma kloroplasta)

 • karotenoidi

  klorofil b

  klorofil a

  antenskikompleks

  reakcijskicenter reakcijski

  center

  svetlobasvetloba

  zman

  j e v

  a nje

  e ne r

  gije

  Antenski kompleksi

 • Redoks lastnosti nevzbujene in vzbujene molekuleklorofila (reakcijski center)

  slab oksidant

  slab reducent

  doberreducent

  doberoksidant

  donorskaorbitala

  donorskaorbitala

  akceptorskaorbitala

  akceptorskaorbitala

  OSNOVNOSTANJE

  VZBUJENOSTANJE

  svetloba

  H2O

  CO2

 • Emersonov uinek (1957 R. Emerson)

  svetloba dalja od 690 nm je fotosintezno slabo uinkovita

  e so hkrati z 690 nm rastlino obsevali e s svetlobo kraje valovne dolineje bil uinek obeh na fotosintezo, veji od setevka njunih posameznih uinkov

  Rel

  ativ

  na h

  itros

  t fo

  tosi

  ntez

  eD

  olgo

  valo

  vna

  rde

  a sv

  etlo

  ba

  izklop izklopizklop

  Obe

  rde

  i sv

  etlo

  bi

  Kra

  tkoo

  valo

  v-n

  a rd

  ea

  svet

  loba

 • rdeasvetloba

  dolgovalovnardeasvetloba

  FOTOSISTEM II FOTOSISTEM I

 • v fotosintezi sodelujeta dve loeni skupini pigmentov

  FOTOSISTEM I (PS I) - absorbira predvsem dolgovalovnordeo svetlobo, 700 nm

  FOTOSISTEM II (PS II) - absorbira 680 nm in slabo absorbiradolgovalovno rdeo svetlobo

  Pri krajih valovnih dolinah od 690 oba fotosistemadelujeta hkratiOba fotosistema sta povezana:

  PS II svetloba

  2H2O O2 + 4H+

  svetlobaPS I 2NADPH + 2H+

 • rdeasvetloba

  dolgovalovnardeasvetloba

  FOTOSISTEM II FOTOSISTEM I

 • Red

  oks

  pote

  ncia

  lok

  sidi

  rajo

  redu

  cira

  jo

  Elektronska transportna veriga

  rde

  asv

  etlo

  ba

  dolg

  oval

  ovna

  rde

  asv

  etlo

  ba

 • Red

  oks

  pote

  ncia

  lok

  sidi

  rajo

  redu

  cira

  jo

  Elektronska transportna veriga

  ibek reducent

  moan oksidant

  moan reducent

  ibek oksidant

  rde

  asv

  etlo

  ba

  dolg

  oval

  ovna

  rde

  asv

  etlo

  ba

 • notranjamembrana

  zunanjamembrana

  stromastroma

  tilakoidegrana

  tilakoide

  lumen tilakoide

 • ATP sintazafotosistem I

  fotosistem II

  citokrom b6fgrana tilakoide stroma

  tilakoide

  lumen tilakoide

  Razporeditev proteinskih kompleksov v tilakoidni membrani

 • Mehanizem transporta elektronov in protonov vsvetlobnih reakcijah fotosinteze

  Transport elektronov opiemo s t.i. Z - shemo

  Transport poteka s pomojo tirih vejih proteinskihkompleksov:

  fotosistem IIcitokrom b6f kompleksfotosistem IATP sintaza

 • Zunanja membrana

  Notranja membranaStroma lamele

  Tilakoide

  Grana lamele

  Notranja membranaStroma

  Tilakoida

  Lumen tilakoide Stroma

  lamela

  KLOROPLAST

  Granum

 • reducent(NADPH)e-

  H2OO2 + H+

  H+

  H+

  H+

  H+H+

  ADP +P

  energijaATP

  H+

  lumen

  tilakoida

  stroma

 • oksidacija vode

  Elektro-kemijski gradient

  plastokinon

  plastocianin

  svetlobasvetloba

 • Fotosistem II Fotosistem I

  Kompleks, ki sproa kisik

  Citokrom b6fkompleks

  svetloba

  svetloba

 • FOTOSISTEM II

 • Fotolize vode(oksidacija vode na PSII s pomojo svetlobe)

  Voda je zelo stabilna molekula in njena oksidacija je zelo teavna

  Encimski kompleks, ki oksidira vodo je nameen na notranji strani tilakoidne membrane (lumen)

  v encimskem kompleksu ima pomembno vlogo Mn

  2H2O O2 + 4H+ + 4e-

 • tevilo svetlobnih bliskov

  spro

  an

  jeki

  sika

  Temotno adaptiran vzorec izpostavimozaporednim kratkim bliskom mone svetlobe -ugotovimo, da se najve kisika sproa potretjem blisku in nato po vsakem etrtem blisku.

  Fotoliza vode

 • Model fotolize vode - S-state mehanizem

  Fotoliza vode poteka kot serija petih zaporednih faz, kipredstavljajo razlina oksidacijska stanja encimskegakompleksa, ki oksidira vodo

  v tem encimskem kompleksu ima pomembno vlogo Mn

  te faze oznaujemo z oznakami S0, S1, , S4prehod iz ene faze v drugo omogoa absorpcija fotona

  po fazi S4 se iz kompleksa sproa O2, kompleks pa se vraa v S0 stanje brez, da bi za to bil potrebna dodatnaabsorpcija svetlobe

 • S0

  S1

  S2S3

  S4

  2H2O

  O2

  za sproanje O2 so potrebni 4 fotoni oz. 4 elektroniob fotolizi 2 molekul vode se v lumen tilakoidesprostijo 4H+

 • FOTOSISTEM II

  Yz

 • oksidacija vode

  Elektro-kemijski gradient

  plastokinon

  plastocianin

  svetlobasvetloba

 • Linearni (neciklini) transport elektronov

  citokrom b6f kompleks - protein z ve podenotami in prostetinimi skupinami:

  citokrom c-tipacitokrom b-tipaelezovo veplov protein

  tok elektrona skozi citokrom b6f kompleks kinonski(Q) cikel

  en e- hidrokinona se prenese direktno na PSIdrugi e- gre skozi cikel, ki dodatno prerpa H+ iz strome v lumen tilakoide

 • citokrom b6f kompleksOksidacija prvega QH2

  plastocianin

  plastocianin

  Oksidacija drugega QH2

  Kinonski (Q) cikel

 • citokrom b6f kompleksOksidacija prvega QH2

  plastocianin

  plastocianin

  Oksidacija drugega QH2

  Kinonski (Q) cikel

 • Izkupiek za 4e-:2 e- se transportirata linearno cit b6f plastocianin PS I

  2 QH2 2 Q 1 Q 1 QH24 protoni se prerpajo iz strome v lumen tilakoide

  Kinonski (Q) cikel

 • Fotosistem II Fotosistem I

  Kompleks, ki sproa kisik

  Citokrom b6fkompleks

  svetloba

  svetloba

 • PSI prenaalci elektrona od PSI do NADP

  klorofilfilokinon (vitamin K1)Fe-S proteini (X, A, B)Feredoksin (Fd)

  encim feredoksin-NADP reduktaza prenaa e- s Fdna NADPkonni akceptor elektrona je NADP NADPH

  Fotosistem I in prenos e- do NADPreducent

  (NADPH)e-

 • Ciklini transport elektronov

  tok elektronov od reducentov, ki izvirajo iz PS I (feredoksin) preko citokrom b6f kompleksa nazaj naP700 (PS I)funkcija: ustvarjanje protonskega gradienta (sintezaATP)ciklini elektronski transport ni povezan z oksidacijovode ali redukcijo NADP

 • Fotosistem II Fotosistem I

  Kompleks, ki sproa kisik

  Citokrom b6fkompleks

  svetloba

  svetloba

 • svetloba

  svetloba

  FOTOSISTEM II FOTOSISTEM I

  citokromb6f kompleks

  linearni (neciklini elektronski transport)ciklini elektronski transport

 • Pseudociklini transport elektronov

  tok elektronov od reducentov, ki izvirajo iz PS I (feredoksin) direktno na kisik= Mehlerjeva reakcija

 • Fotofosforilacija - nastajanje ATP v svetlobnihreakcijah fotosinteze

  hkrati s prenosom elektrona po elektronski transportniverigi se ustvarja gradient H+ ionov preko membrane (protonski gradient). Ve protonov je v lumnu tilakoide kotpa v zunanjosti (v lumnu niji pH). Gradient elektrokeminega potenciala za H+ imenujemo tudiprotonska gonilna sila p (proton motive force glej tudi poglavje o transportu, kjer je omenjena sila sluila za pogon sekundarnega aktivnega transporta).

  kemiozmotska teorija (Mitchel)

  ATP-sintaza (CF0-CF1)

 • reducent(NADPH)e-

  H2OO2 + H+

  H+

  H+

  H+

  H+H+

  ADP +P

  energijaATP

  H+

  lumen

  tilakoida

  stroma

 • ATP-sintaza

 • kloroplast

  anioni

  kationi

  kationi

  vakuolapH 5.5 citosolpH 7.5

 • Fotosinteza - kvantne potrebe, ATP

  Skupna neto enaba za temotne reakcije fotosinteze:

  Za redukcijo NADP+ do NADPH sta potrebna 2 elektrona in H+

  Za 2 NADPH se morajo transportirati 4e- v fotosistemu I in 4e- v fotosistemu II.

  Za vsakega od teh 8e- je potreben en svetlobni kvant, potrebnih je torej 8 kvantov, oz. fotonov.

  Pri vsakem paru e-, ki se transportirajo s fotosistema II na fotosistem I se ustvarja protonski gradient, ki omogoa sintezo 1 molekule ATP. Tretja molekula ATP se zagotovi s ciklino fosforilacijo (prenos e- iz Fd na cyt b6f) ali psevdociklino fosforilacijo (prenosom e- na kisik).

  6CO2 + 12NADPH + 18ATP + 11H2O fruktoza-6P + 12NADP+ + 6H+ + 18ADP + 17Pi

 • SVETLOBNE REKACIJE(tilakoidna membrana)

  TEMOTNE REAKCIJE(stroma kloroplasta)

 • reducent(NADPH)e-

  H2OO2 + H+

  H+

  H+

  H+

  H+H+

  ADP +P

  energijaATP

  H+

  lumen

  tilakoida

  stroma

 • FOTOSINTEZA - ogljikove reakcije

 • fotokeminereakcija -

  tilakoidanamembranakloroplasta

  biokeminereakcija -stroma

  kloroplasta

  svetloba

  svetloba

  kisiksladkor

  sladkor

  vodakisik

 • KARBOKSILACIJA

  REDUKCIJA

  REGENERACIJA

  ribuloze1,5 bifosfat

  (3x)

  3-PGA = 3-fosfogliceratGAP = gliceraldehid-3-fosfat

  Calvin-ov cikel= reduktivni cikelpentoze fosfata

  RUBISCO

 • CO2 H2O

  ribuloze-1,5-bifosfat

  2-karboksi-3-ketoarabinitol-1,5-biofosfat

  3-fosfoglicerat

  2 x

  KARBOKSILACIJA

  RUBISCO

 • RUBISCO = ribuloze bifosfat karboksilaza / oksigenaza

  substrat: ribuloze-1,5-bifosfat.reakcija:

  i) karboksilacija

  Ribuloze-1,5-bifosfat + CO2 2 x 3-fosfoglicerat

  ii) oksigenacija (fotorespiracija)Ribuloze-1,5-bifosfat + O2 2-fosfoglikolat + 3-fosfoglicerat + 2H+

 • RUBISCO = ribuloze bifosfat karboksilaza / oksigenaza

  40% skupnih topnih proteinov v listu,

  500x veja kot koncentracija CO2 v celici, velika afiniteta do CO2. Reakcija karboksilacije je eksergona G = -51 kJ hitra vezava CO2, tudi kadar je CO2 v fotosintetskih tkivih malo.

  zgradba: L8S8 , skupna molekulska masa ca. 560 kDa. .kodira ga delno jedrna (mala podenota S), delno kloroplastna DNA (velika podenota L).

 • KARBOKSILACIJA

  REDUKCIJA

  REGENERACIJA

  ribuloze 1,5bifosfat

  (3x)

  3-PGA = 3-fosfogliceratGAP = gliceraldehid-3-fosfat

  Calvin-ov cikel= reduktivni cikelpentoze fosfata

  RUBISCO

 • Regulacija Calvinov-ega cikla

  regulacija na nivoju ekspresije genov za encime C-cikla (jedrni in kloroplastni genom)

  regulacija preko svetlobe redukcija disulfidnih veziproteinov encimov (feredoksin-tioredoksin sistem)

  NADP:gliceraldehid-3-fosfat dehidrogenazafruktoza 1,6-bifosfat fosfatazasedoheptuloza-1,7-bifosfat fosfatazaribuloze-5-fosfat kinaza

  karbamilacija amino skupin-NH2 + CO2rubisco

 • regulacija encimov s svetlobo redukcija disulfidnih veziproteinov encimov (feredoksin-tioredoksin sistem)

 • Redukcijska moferedoksina (Fd) se lahko izkoristi v razlinih reakcijah.

  Fd

 • Kalvinov cikel (skupno)

  6CO2 + 11H2O + 12 NADPH + 18ATP F-6P + 12 NADP+ + 6H+ + 18ADP +17Pi

  Fotosinteza - izkoristek energije (I)

  vezava ene molekule CO2 8 fotonov energija svetlobe 680nm 175kJza 6 CO2 molekul 6 x 8 x 175 = 8400 kJ

  popolna oksidacija enega mola heksoze = 2804 kJ-----------------------------------------------------------------------------Izkoristek pretvorbe v kemino energijo, je ca 33%.

 • Izkoristek Kalvinovega cikla upotevamo prosto energijo, ki se sprosti s hidrolizo ATP, oziroma oksidacijo NADPH.

  1 ATP = 29 kJ mol-11 NADPH = 217 kJ mol-1

  Kalvinov cikel 12 NADPH in 18 ATP torej:12 x 217 kJ + 18 x 29 kJ = 3126 kJ.

  V heksozi (2804 kJ) je torej ca. 90% energije, vloene v Kalvinov cikel v obliki ATP in NADPH. NADPH prispeva veino energije.

  Fotosinteza - izkoristek energije (II)

  Veina izgub energije absorbiranega sevanja se dogodi v svetlobnih reakcijah.

 • Prenos asimilatov iz kloroplasta v citosol in sinteza primarnegakroba (kloroplast) in saharoze (citosol)

  Glej naslednji dias in poglavje Sinteza kroba in saharoze!

 • Stroma kloroplasta

  Citoplazma

  Sladkor(trioza)

  Calvinovcikel

  krob (primarni ali asimilacijski)

  Sladkor(trioza)

  Sladkor(trioza)

  Pi

  Pi

  Saharoza

  Transport (floem)

  Poraba v celici

 • Fotorespiracija - svetlobno dihanje

  RUBISCO:isto aktivno mesto za karboksilacijo oz. oksigenacijo ribuloze-1,5biP kompeticija med CO2 in O2

  dejavniki, ki vplivajo na razmerje med obema procesomakinetine lastnosti encima rubiscokoncentracija substrata, t.j. CO2 in O2temperatura ( T fotorespiracija)

  pri 25C je razmerje med karboksilacijo in oksigenacijo med 2.5 :1 do 3:1

 • fosfogligolat

  3-fosfoglicerathidroperoksidni

  intermediat

  oksigenacija

  enediolatniintermediat

  ribuloze-1,5- bifosfat

  peroksisom

  Fotorespiracija - svetlobno dihanje

  kloroplast

 • 5C+1C

  2 x 3C

  5C

  2C

  3C

  2C

  2C- 1C

  3C3C

 • FOTORESPIRACIJA5C

  2C3C

  2C

  +2C

  3C

  3C

  -1C

 • Fotorespiracija - svetlobno dihanje

  bilanca fotorespiracije:

  2 x 2-fosfoglikolat 3-fosfoglicerat + CO2 (2 x C2 C3 + C1)

  fotorespiracija vraa 75% ogljika sproenega v oksigenaciji.

  Fotorespiracija zniuje uinkovitost fotosintetske fiksacije ogljika z 90% na 50%. Kvantne potrebe fotosinteze, so ob pogojih, ki stimulirajo fotorespiracijo ( O2, CO2), vije kot sicer ( O2, CO2).

  funkcija fotorespiracije:? (izguba) odvajanje energije ob prekomerni intenziteti svetlobeevolucijska razlaga spremembe koncentracij CO2 in O2 v zraku

 • Dejstvo: Koncentracija CO2 je omejujo dejavnik fotosinteze

  razvoj celinih mehanizmov, ki sluijo kopienju CO2bolja preskrba s CO2 laja regulacija vodne bilance

  Mehanizmi, ki sluijo poveanju koncentracije CO2na mestu delovanja Rubisca

  Mehanizmi oz. tipi fotosinteze, pri katerih se CO2 kopii

  modrozelene cepljivke: CO2-HCO3- rpalkeC-4 metabolizemCAM metabolizem = kisli metabolizem sonic(crassulacean acid metabolism)

 • C4 metabolizem

 • C4C3

 • karboksilacija

  dekarboksilacija

  regeneracija

  fosfoenolpiruvat

  (zrak)

  celica mezofila

  celica ilnega ovojaC-3 kislina

  C-4 kislina

  C-4 kislina

  C-3 kislina

  C4 metabolizem

 • celice mezofila

  celice ilnegaovoja

  C4 metabolizem - anatomija lista

 • celica mezofila

  celica ilnega ovoja

 • malat malat

  Kalvinovcikel

  piruvatpiruvatfosfoenol-piruvat

  oksalacetat

  CELICA MEZOFILA CELICA ILNEGA OVOJA

  TIP: NADP-malatni encim

 • piruvatpiruvatpiruvat

  fosfoenolpiruvat

  Kalvinovcikel

  malatmalat

  fosfoenolpiruvat

  oksalacetat

  HCO3-

  CO2

  celica mezofilacelica mezofila celica ilnega ovoja

  NADP+ - malatni encim

 • celica mezofila celica ilnega ovoja

  HCO3-

  fosfoenol piruvat

  fosfoenolpiruvat

  piruvat

  oksalacetat

  oksalacetat

  piruvat

  malat

  Kalvinovcikel

  alanin

  aspartat aspartat

  alanin

  CO2

  NAD+ - malatni encim

 • PEP karboksikinaza

  celica mezofila celica ilnega ovojafosfoenolpiruvat

  HCO3-

  oksalacetat

  oksalacetat

  fosfoenolpiruvat

  piruvat alanin alanin

  aspartat aspartat

  fosfoenol piruvat

  oksalacetat

  malat

  piruvat

  Kalvinovcikel

  CO2

  prenoselektrona

  malat

  NAD+ - malatni encim

 • Celica mezofila[ CO2 ] 100 l l -1

  Celica ilnega ovoja[ CO2 ] 1000-2000 l l -1

  Atmosfera[ CO2 ] 360 l l -1

 • Cyperus esculentusCyperus rotundis

  Aristida purpureaAristida hamulosa

  Bouteloua curtipendulaBouteloua gracilisBluocho dactyloidesChloris cucullataChloris distichophyllaEchinochloa crus-galliPanicum halliPanicum antidotalePanicum capillarePaspalum notatumPennisetum purpureumSaccharum officinarumSetaria italicaSetaria lutescensSorghum bicolorSorghum sudanenseTripsacum dactyloidesZea mays

  Amaranthus albusAmaranthus retroflexusAtriplex roseaAtriplex semibaccataCynodon dactylon

  Eragrostis chloromelasEragrostis pilosaLeptochloa dubiaMuhlenbergia schreberiSporobolus cryptandrusZoysia japonicaAndropogon scopariusDigitaria sanguinalisEuchlaena mexicanaFroelichia gracilisGomphrena globosaKochia childsiiSalsola kaliEuphorbia maculataPortulaca oleracea

  Nekatere C4 rastline

 • CAM metabolizem

  16.000 rastlinskih vrst, 33 druin

 • CAM metabolizem : kisli metabolizem sonic(Crassulacean acid metabolism)

  tolstievke (Crassulaceae)

  Crassula, Kalanchoe, Sedum

  kaktusi (Cactaceae)

  mlekovke (Euphorbiaceae)

 • malat

  malat

  malatfosfoenolpiruvat

  oksalacetatvakuola

  piruvat

  Calvin-ovcikel

  DAN

  NO

 • malat

  malat

  malatfosfoenolpiruvat

  oksalacetatvakuola

  piruvat

  Calvin-ovcikel

  DAN

  NO

 • CAM metabolizem

 • CAM metabolism

  porometer

  http://www.ppsystems.com/graphics/IRGA/PMR4.jpg

 • as (ure)

  as (ure)

  as (ure)

  stom

  atal

  n apr

  e vod

  nost

  (mm

  olm

  -2s-

  1 )tr

  ansp

  iraci

  ja(

  mo l

  m-2

  s-1 )

  asi m

  ilaci

  jaC

  O2

  (m

  o l m

  -2s-

  1 )

  Opuntia ficus-indicaCAM rastlina

 • C3 MEZOFIL

  C4 MEZOFIL CELICE ILNEGA OVOJA

  CAM TEMA - SVETLOBA -

  C4 k. CO2

  C3-k.

  C4-kislina

  CO2 OAA

  CO2

  KALVINOVCIKEL

  Primerjava C3, C4 in CAM metabolizma

 • znailnosti C-3 C-4 CAManatomija lista brez posebnih celic

  okrog ilposebne celice ilnegaovoja, bogate z organeli

  nimajo palisadnih celic,v mezofilnih celicahvelike vakuole

  encimi karboksilacije rubisco PEP karboksilaza,(kasneje rubisco)

  tema: PEP karboksilazasvetloba: rubisco

  potrebe po energiji(CO2 : ATP : NADPH)

  1 : 3 : 2 1 : 5 : 2 1 : 6.5 : 2

  odnos transpiracije(g H2O / g suhe mase)

  450 - 950 250 - 350 50 - 55

  razmerje klorofila a in bv listih

  2.8 0.4 3.9 0.6 2.5 0.3

  CO2 kompenzacijskatoka (ppm CO2)

  30 - 70 0 - 10 0 - 5

  fotosinteza inhibiranaz 21% O2

  da ne da

  fotorespiracija da ne ?produkcija suhe snovina leto (tona ha-1)

  22 0.3 39 17 majhna in monovariabilna

  Primerjava C3, C4 in CAM metabolizma

 • Okoljski dejavniki, ki vplivajo na fotosintezo

  svetlobakoncentracija ogljikovega dioksidatemperaturavodni statusprehranjenost z mineralnimi hranili...

 • okoljski dejavniki:svetloba, CO2, voda,

  mineralna hranila

  + notranji dejavniki

  fotosinteza

  http://images.google.com/imgres?imgurl=homepage.mac.com/glyndavies/apple.jpg&imgrefurl=http://homepage.mac.com/glyndavies/illustration.html&h=364&w=360&sz=30&tbnid=sRd5xYY64mUJ:&tbnh=116&tbnw=115&prev=/images%3Fq%3Dapple%26hl%3Dsl%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8

 • Svetloba in fotosinteza

  anatomija lista omogoa uinkovitoabsorpcijo svetlobe(palisadne celice, mezofil)absorpcija svetlobe je kontrolirana s poloajemkloroplastov v celiciheliotropizem - usmerjanje listov proti svetlobifotomorfoze (spremembe v anatomski zgradbi, do katerih pride pod vplivom svetlobe - senni, sonnilisti)biokemine prilagoditvesvetloba kot omejitveni dejavnik fotosinteze

 • Absorpcija svetlobe in poloaj kloroplastov v celici

  Lemna sp. (vodna lea)

  v temi ob ibki modri svetlobi ob moni modri svetlobi

  kloroplasti so razporejeni ob zgornji povrini celice, tako da absorbirajo imve svetlobe

  kloroplasti so razporejeni ob robu, tako da absorbirajo immanj svetlobe

 • Obraanje listov pri rastlini Lupinus succulentus

  izhodino stanje

  4 ure po delovanju usmerjene svetlobe (puice)

 • sonni list

  senni list

  Fotomorfoze

 • Dnevni potek fotosinteze (primer Medicago sativa, 30. in 31. avg.)

  6:00 6:0018:00 18:00

  neto

  CO

  2as

  imila

  cija

  oblaki

  oblaki

 • Svetlobna odvisnost fotosinteze

  PAR, jakost svetlobe [mol m-2 s-1]

  neto

  -foto

  sint

  eza

  [m

  ol C

  O2

  m-2

  s-1 ]

  dihanje v temi

  svetlobna kompenzacijska toka(sproanje CO2 = poraba CO2)

  omejitveni d. je svetloba

  omejitveni d. je ogljikov dioksid

  saturacija

 • jakost svetlobe (mol m-2 s-1)

  foto

  sint

  eza

  (m

  ol C

  O2

  m-2

  s-1 )

  senni list (rast pri 92 mol m-2 s-1)

  sonni list (rast pri 920 mol m-2 s-1)

  Svetlobna odvisnost fotosinteze - primer

 • jakost svetlobe (mol m-2 s-1)

  foto

  sint

  eza

  (m

  ol C

  O2

  m-2

  s-1 )

  sonna rastlina senna rastlina

  mona svetloba

  mona svetlobaibka svetloba

  ibka svetloba

  Razlina sposobno sonnih in sennih klonov zlate rozge (Solidagovirgaurea) za prilagoditev na svetlobo velike jakosti. Oba klona so gojili bodisi pri ibki ali moni svetlobi, ter nato izmerili svetlobne krivulje. Senni kloni so se neuspeno adaptirali na mono svetlobo.

 • kronina fotoinhibicija(velik preseek svetlobe)

  dinamina fotoinhibicija(zmeren preseek svetlobe)

  optimalna fotosinteza

  absorbirana svetloba (mol m-2 s-1)

  foto

  sint

  eza

  (m

  ol m

  -2s-

  1 )

  FotoinhibicijaFotoinhibicija = zmanjanje fotosintetske aktivnosti zaradi negativnih vplivov premone svetlobe na fotosintetski aparat.

 • absorbirana svetloba (mol m-2 s-1)

  preseekenergije

  ( svetloba)

  fotosintezafot

  osin

  teza

  (m

  ol O

  2 m

  -2s-

  1 )

  Fotoinhibicija

  rastline morajoodvajati presenoenergijo

 • Violaksantin je pigment, ki pomaga pri absorpciji svetlobe za reakcije fotosinteze. e je svetlobe preve, se preko anteraksantina spreminja v zeaksantin, ob tem pa se odvaja energija.

  Ksantofilni cikel

  Zeaksantinepoksidaza

  Zeaksantinepoksidaza

  Violaksantin de-epoksidaza

  Violaksantin de-epoksidaza

  Violaksantin

  Anteraksantin

  Zeaksantin

  samo pri moni svetlobi

  samo pri moni svetlobi

 • as dneva

  Zeaksantin+

  anteraksantin

  violaksantin

  svetlobaks

  anto

  fili(

  mm

  ol(m

  ol C

  hla+

  b)-1 jakostsvetlobe

  (mol m

  -2s-1)

  Ksantofilni cikel

 • Fotosinteza in vodni status rastline

  fotosinteza je eden od prvih procesov, ki se z zmanjanjem odzove na pomanjkanje vodee je fotosinteza omejena zaradi zapiranja listnih re, govorimo o stomatalni omejitvi fotosintezeRazmerje med fotosintezo in transpiracijo podajamo s parametrom uinkovitost izrabe vode: water use efficiency (WUE)

  molov asimiliranega CO2WUE = ------------------------------------------------

  molov H2O, oddane s transpiracijo

 • CO2

  Ci

 • Koncentracija CO2 in fotosinteza

  Dejstvo: Koncentracija CO2 je omejujo dejavnik fotosintezeKako zagotoviti zadosti CO2 v listu? C3, C4, CAM fotosinteza

  Kon

  cent

  raci

  ja C

  O2

  v zr

  aku

  (m

  ol m

  ol-1

  )

  Leto

  Dejstvo: Koncentracija CO2 v atmosferi od zaetka industrijske revolucije naraa (graf) in naj bi do leta 2050 dosegla 2-kratnosedanjo koncentracijo.Kako bodo na poveano konecntracijo CO2 v atmosferi reagirale rastline?

 • CO2 kompenzacijska toka

  C3 rastline

  C4 rastline

  atmosferska koncentracija CO2, Ca (Pa)

  asim

  ilaci

  jaC

  O2

  (m

  ol m

  -2s-

  1 )

  Koncentracija CO2 in fotosinteza

 • koncentracija CO2 v listu, Ci (Pa)

  asim

  ilaci

  jaC

  O2

  (m

  ol m

  -2s-

  1 )

  C3 rastline

  C4 rastline

  ACi - krivulja

  CO2

  CO2 (Ci)

 • neto

  foto

  sint

  eza

  (m

  ol C

  O2

  m-2

  s-1 )

  koncentracija CO2 (l l-1)

  koruza

  sonnica

  rnadetelja

  javor

 • okoljski dejavniki:svetloba, CO2, voda,

  mineralna hranila

  + notranji dejavniki

  fotosinteza

  http://images.google.com/imgres?imgurl=homepage.mac.com/glyndavies/apple.jpg&imgrefurl=http://homepage.mac.com/glyndavies/illustration.html&h=364&w=360&sz=30&tbnid=sRd5xYY64mUJ:&tbnh=116&tbnw=115&prev=/images%3Fq%3Dapple%26hl%3Dsl%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8

 • Fotosinteza listov jablane Fuji/M26 prikazana je odvisnost fotosinteze od koncentracije CO2 pri rastlinah, ki so razlino prehranjene z duikom (N g m-2): = 1.02, =1.42, = 1.82, =2.55, = 3.27, = 4.25

  Cheng in Fuchigami, 2000

  Intercelularna koncentracija CO2 (ppm)

  Asi

  mila

  cija

  CO

  2

 • 310 W m-2

  130 W m-2

  35 W m-2

  koncentracija CO2 (l l-1)

  neto

  foto

  sint

  eza

  (m

  ol C

  O2

  m-2

  s-1 )

  sladkorna pesa, uinek poveanega CO2 je veji ob veji jakosti svetlobe

  Vpliv poveanega CO2 na fotosintezo

 • Poveana fotosinteza (?, ob zadostni preskrbljenosti s hranili, predvsem N)

  Zmanjana prevodnost listnih re

  Veja uinkovitost izrabe vode (water use efficiency - WUE)

  Poveana koncentr. atmosferskega CO2

  Rastline

  s CO2 inducirano globalno segrevanjedirektni uinki

  Vpliv globalnega poveanja [CO2]atmosfere na fotosintezo

 • Intercelularna koncentracija CO2

  Foto

  sint

  etsk

  aas

  imila

  cija

  CO

  2

  CO2 in fotosinteza - A/Ci krivulje

  0

  saturacija

  kompenzacijska toka

  CO2

 • Naravni izvir CO2 Staveinci (SV Slovenija), prikaz vegetacije in koncentracije CO2 v tleh (globina 20 cm)

 • Plot 20 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

  -10

  -5

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30f(x) = -8,07+28,68*(1-exp(-0,0023*x))

  Plot 7

  Ci [mol CO2 mol-1]

  0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000-10

  -5

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30f(x) = -4,71+25,39*(1-exp(0,0022)*x))

  predicted-10 -5 0 5 10 15 20 25

  -10-505

  1015202530

  f(x) = -6,46*10-6+xr2 = 0,93

  Plot 4

  0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000-10

  -5

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30f(x) = -3,72+26,77*(1-exp(-0,0042*x))

  predicted-10 -5 0 5 10 15 20 25

  -10-505

  1015202530

  CO

  2- e

  xcha

  nge

  [m

  ol C

  O2

  m-2

  s-1

  ]

  f(x) = -1,425*10-5+xr2 = 0,97

  predicted-10 -5 0 5 10 15 20 25

  -10-505

  1015202530 f(x) = -1,32*10-6+x

  r2 = 0,96

  CO

  2- e

  xcha

  nge

  [m

  ol C

  O2

  m-2

  s-1

  ]C

  O2-

  exc

  hang

  e [

  mol

  CO

  2 m

  -2 s

  -1]

  Ci ( mol mol-1)

  CO

  2ex

  chan

  ge(

  mol

  CO

  2m

  -2s-

  1 )soil CO2

  0.4 %

  24 %

  3 %

  - Phleum pratense -

  Significant differences:

  A2000, A700, A350 carboxylation efficiency CO2 compensation point

 • Temperatura in fotosinteza

  kardinalne temperature minimum, maksimum, optimum)

  vpliv na razlinih nivojihdifuzija plinovhitrost biokeminih reakcij

  razlike med rastlinami z razlinim nainom asimilacije C temperaturni optimum

  C3 rastline 15-25CC4 rastline 30-47CCAM rastline ~ 35C

 • okoljski dejavniki:svetloba, CO2, voda,

  mineralna hranila

  +

  notranji dejavniki

  fotosinteza

  Vpliv porabe asimilatov na fotosintezo

 • Fotosinteza listov polnih in obranih dreves jablane Zlati delies. Rdea puica nakazuje odstranitev plodov

  Veberi, Vodnik & tampar, Europ. J. Hort. Sci, 68 (4), 2003

 • Fotosinteza - jablana cv. 'Zlati Delies'

  0

  10

  20

  30

  40

  kontrola-polna

  kontrola-obrana

  pk-polna pk-obrana

  Obravnavanje

  Foto

  sint

  etsk

  a ka

  paci

  teta

  (um

  ol m

  -2 s

  -1)

  Veberi, tampar & Vodnik, Gartenbauwissenschaft, 3, 2002

  Fotosinteza listov polnih in obranih dreves jablane Zlati delies, foliarno gnojenih ali negnojenih s PK pripravkom

 • Fotosinteza - Jablana cv. 'Zlati Delies'

  0

  10

  20

  30

  40

  15-sept 25-sept 5-okt 15-okt 25-okt

  as

  Foto

  sint

  etsk

  a ka

  paci

  teta

  (u

  mol

  m-2 s

  -1)

  Fotosinteza - sezonski aspekt (upad fotosinteznekapacitete s staranjem)

 • Meritve fotosinteze in dihanja skorje pri jablani vpliv starosti

  Kotar in sod., 2003

  -10

  -5

  0

  5

  10

  15

  O2 (mol m-2 s-1)

  1 2 3 4 5 6

  letnik

  fs dihfotosinteza dihanje

  izmenjava O2[mol m-2 s-1]

  Zgodovina raziskav fotosinteze (I)Zgodovina raziskav fotosinteze (II)FOTOSINTEZA - svetlobne (fotokemine) reakcijeFotosintezni pigmentiSvetloba in vzbujanje klorofilaMehanizem transporta elektronov in protonov v svetlobnih reakcijah fotosintezeFotolize vode (oksidacija vode na PSII s pomojo svetlobe)Model fotolize vode - S-state mehanizemLinearni (neciklini) transport elektronov Ciklini transport elektronovPseudociklini transport elektronovFotofosforilacija - nastajanje ATP v svetlobnih reakcijah fotosintezeFotosinteza - kvantne potrebe, ATPFOTOSINTEZA - ogljikove reakcijeRUBISCO = ribuloze bifosfat karboksilaza / oksigenazaRUBISCO = ribuloze bifosfat karboksilaza / oksigenazaRegulacija Calvinov-ega ciklaFotorespiracija - svetlobno dihanjeFotorespiracija - svetlobno dihanjeDejstvo: Koncentracija CO2 je omejujo dejavnik fotosintezeCAM metabolizem : kisli metabolizem sonic (Crassulacean acid metabolism)Okoljski dejavniki, ki vplivajo na fotosintezoSvetloba in fotosintezaSvetlobna odvisnost fotosintezeFotosinteza in vodni status rastlineKoncentracija CO2 in fotosintezaTemperatura in fotosinteza