Raspunsuri Deontologie CECCAR

Embed Size (px)

Text of Raspunsuri Deontologie CECCAR

2. Definiti conceptul de profesie contabila

Profesia contabila este in mod current definita ca totalitatea activitatilor (serviciilor) care presupun cunostinte in domeniul contabilitatii, a specialistilor care le efectueaza (le presteaza), precum si organismele lor profesionale.3. Activitatile component ale profesiei contabile

In toate statele member UE, in pofida diferentelor istorice, economice, juridice si cultural, poate fi regasit un cumul de activitati care sunt legate mai mult sau mai putin de procesul de elaborare si validare a informatiilor financiare, contabile sau fiscal. Lista principalelor activitati/servicii care compun profesia contabila este urmatoarea: Tinerea contabilitatii Elaborarea, examinarea si prezentarea situatiilor fianciare Audut statutar Alte lucrari de audit financiar contabil Management financiar contabil Servicii fiscale Servicii de studii si consultanta pentru crearea intreprinderilor Evaluari de intreprinderi si titluri Alte servicii contabile si paracontabile.Sfera de activitate a profesionistului contabil acopera auditul statutar, auditul in sectorul public, contabilitatea, auditul fuziunilor si achizitiilor, auditul elementelor nemonetare, lichidari, insolvabilitate, expertiza contabila, consultant, consiliere si reprezentanta fiscala, consiliere in investitii etc.Numai motive intemeiate de competent, integritate, independent si obiectivitate pot limita aria de practica profesionala a profesionistilor contabili.Activitatile componente ale profesiei contabile se pot organiza si exercita prin compartimente proprii sau prin externalizare.

4. Categorii de profesionisti contabili.

Profesionistii contabili se impart in functie de statutul juridic: dependenti, cu statut de angajati; independenti sau liber-profesionisti contabili, furnizori ai serviciilor component ale profesiei contabile.Din punct de vedere al modului de organizare a activitatii liber-profesionistilor contabili, acestia pot sa-si desfasoare activitatea: individual; in forme de asociere potrivit legislatiei fiecarei jurisdictii.O parte din profesionistii contabili imi desfasoara activitatea in calitate de angajati sau ca furnizori de servicii - in domeniul auditului intern si controlului intern, activitati importante pentru o buna guvernare a intreprinderilor.

5. Necesitatea reglementarii profesiei contabile.

In timp ce membrii individuali ai unei profesii contabile au obligatia de a servi interesului public, organismele profesionale au o responsabilitate specifica si un rol essential care se regasesc in cele 3 obiective fundamentale ale organismelor profesionale, si anume: Educatia: asigurarea unei dezvoltari profesionale continue a membrilor lor; Etica: comportamentul deontologic al membrilor lor; Calitatea: certificarea serviciilor oferite de membrii lor.Pentru a sustine aceste obiective organismele profesionale trebuie sa sustina sis a promoveze practicile profesionale la nivel inalt, inclusiv prin intermediul reglementarii, membrilor lor.Necesitatea reglementarii si natura acestei reglementari depind de:a) profesia insasi, capcitatea ei de a raspunde efectiv si efficient cerrerilor economiei si societatii;b) conditiile de piata in care activeaza profesia;c) calitatea serviciilor furnizate de membrii sai; reglementarea este necesara pentru a certifica faptul ca serviciile contabile de pe piata sunt de calitate adecvata, ceea ce implica: adoptarea de standard profesionale, tehnice; adoptarea de reguli etice; nevoia de reprezentare a utilizatorilor necontractati ai serviciilor contabile, precum investitorii, creditorii etc.

6. Aria de aplicabiliate si calitatea reglementarii in profesia contabila.De obicei reglementarea profesiei contabile acopera urmatoarele domenii: Cerintele de acces si certificarea sau autorizarea; Cerintele referitoare la educatia continua; Monitorizarea comportamentului profesionistilor contabili; Standardele profesionale si etice pe care profesionistii contabili trebuie sa le respecte; Sistemele si procedurile disciplinare in cazul in care profesionistii contabili nu indeplinesc cerintele de mai sus.Standardele de inalta calitate sunt importante deoarece acestea ofera o baza de referinta pentru membrii profesiei, utilizatorii serviciilor contabile si organe de reglementare, pentru a evalua conformitatea membrilor cu cele mai bune practiciPentru ca reglementarea sa asigure servicii de calitate utilizatorilor ei, trebuie sa fie: proportionala transparent sa nu fie impotriva competitiei nediscriminatorie precisa segmentata in functie de tinta sa implementata consecvent si just supusa unei examinari periodice.

7. Modaliati de implementare a reglementarii.

Sunt trei modaliatti de implemenatare a reglementarii: Autoreglementarea, specifica economiilor liberale: organismul profesional este recunoscut de guvern, care ii deleaga responsabilitatea de a reglementa profesia; Reglementarea externa: profesia este reglememntata de uvern, fie prin intermediul unei agentii guvernamentale, fie prin intermediul unei agentii independente, careia guvernul i-a delegate sarcini de reglementare; Coreglementarea:reprezinta o combinare intre autoreglementare si reglemenatrea externa.Autoreglementarea si reglementarea externa trebuie sa se comporte in asa fel incat sa fie complementare sis a nu concureze.Modaliatati de combinare a autoreglementarii cu reglemenatrea externa: Autoreglementarea impreuna cu supravegherea intreprinsa de o agentie independenta; in acest caz supravegherea este complementara reglementarii si o intareste; O combinatie in care organismul profesional este responsabil pentru anumite aspecte ale reglementarii, iar guvernul sau o agentie independent, pentru alte aspecte.

8. Reglementarea profesiei contabile la nivel European.

Regelentarea generalaProfesia contabila este reglementata de Directiva 89/48/CEE inlocuita prin Directiva 2005/36/CEE cu privire la recunoasterea calificarilor profesionale.Profesionistul contabil este definit ca fiind specialistul care a absolvit intr-un stat membru cel mai inalt nivel de pregatire si formare cerut in acea tara pentru activitatea de profesionist contabil si care are acces fara restrictii la toate serviciile si activitatile component ale profesiei contabile incluiv, odata autorizat, la activitatea de audit tatutar. Acesti profesionisti au studii universitare, un stagiu practice d cel putin 3 ani si au sustinut si promovat un test de aptitudini.Reglementarea specialaReglementarea speciala se refera la reglementarea activitatii de audit statutar. Serviciile de audit statutar sunt reglementate de Directiva 84/253/CEE, cunoscuta sub denumirea de a 8-a Directiva, inlocuita cu Directiva 2006/43/CF, cunoscuta ca fiind noua Directiva a 8-a. Principalele prevederi sunt: Condiile de autorizare si de retragere a autorizarii unui profesionist contabil de a efectua audit statutar. Conditiite de autorizare sunt : sa aiba studii universitare relevante sau un nivel echivalent; sa fi sustinut un examen de acces la caliatea de profesionist contabil; sa fi efectuat un stagiu de pregatire practica de cel putin 3 ani; sa fi promovat un examen de competent profesionala. Conditiile speciale privind independent auditorului, caliatea prestatiilor de audit statutar si standardele aplicabile. Crearea unui sistem de supraveghere publica asupra activitatii de audit statutar si a auditorilor statutari.

9. Rolul profesiei contabile pentru protejarea interesului public.

Profesia contabila se distinge fata de celelalte profesii, printre altele, prin asumarea responsabilitatii fata de interesul public, fata de toate partile interesate in activitatile desfasurate de intreprindere: actionari, salariati, furnizori, banci, buget, etc. Chiar daca profesionistul contabil este platit de un client determinat care este beneficiarul final al serviciului de elaborare sau auditare a situatiilor financiare, informatiile desprinse din aceste situatii financiare sunt utilizate de cei care formeaza publicul .

10. Rolul profesiei contabile pentru dezvoltarea economiei.

Bilantul contabil si situatiile financiare in ansamblul lor constituie cea mai buna carte de vizita a unei intreprinderi, iar profesionistul contabil este artizanul acesteia. Intreprinderile mici si mijlocii reprezinta peste 80% din economia europeana. Dezvoltarea lor depinde de costul capitalului acestora, iar costul capitalului depinde si de increderea in informatiile financiare, adica de calitatea muncii profesionistilor contabili. Pofesionistii contabili sunt implicati in toate domeniile vietii economice si sociale: ei lucreaza in firme mari, mijlocii si mici sau ca practicieni individuali, in intreprinderi comerciale, industrial, fianciare, in organizatii non-profit, in entitati din sectorul public, in institutii, in educatie etc. Fiind implicati in atatea structuri ei asista guvernele in atingerea obiectivelor lor economice si sociale, contribuie la performantele pietelor fianciare etc.

11. Rolul social al profesionistilor contabili.

Profesionistii contabili joaca un rol social important. Atitudinea si comportamentul acestora in legatura cu serviciile prestate au repercusiuni asupra proprietatii economice a colectivitatii si a intregii tari. In plus, lucrarile prestate de acestia in domeniul salarizarii si al stabilirii venititurilor membrilor societatii sunt indispensabile societatii. Investitorii, donatorii de fonduri, angajatorii si alete sectoare din lumea afacerilor, precum si Guvernul si publicul, in sens larg, trebuie sa aiba inredere in capacitatea acestora de a pune in functiune sisteme rigureoase de gestiune si informare, capabile sa asigure o gestiune finaanciara eficienta, si de a oferi sfaturi avizate asupra unui numar mare de problem, asupra gestiunii afacerilor sau de ordin fiscal.

12. Necesitatea unor organism profesionale puternice.Necesitatea unor organism profesionale puternice la nivel national rezulta din responsabilitatea pe care o are profesia contabila pentru protejarea interesului public, cel putin din punctul de vedere a trei domenii, care constituie comnandamentele fundamentale ale unui organism professional: educatia, etica si control de calitate.Atat publicul cat si entitatea beneficiara a serviciilor profesionale trebuie potejate de o eventual incompetenta a profesionistilor contabili; aceasta protective este asigurata atunci cand organismul profesional stabileste masuri eficiente in ceea ce priveste educatia profesionistilor contabili si in ceea ce priveste calitatea serviciilor furnizate de profesionistii contabili., masuri eficiente de etica si deontologie profesionala.

13. Criterii de recunoastere a unui organism profesional.Pentru a fi recunoscut de autoritatile publice si de organismele international, un organism national al profesiei contabile trebuie: Sa fie un organism necomercial si neguvernamental; Sa fie acceptat si recunoscut de membrii sai; Membrii sais a fie profesionisti contabili; Sa se bucure de buna reputatie in randul autoritatilor publice si al publicului; Sa aiba capaciatea de a dezvolta sau influenta standardele profesionale si contabile (etica, disciplina, practica profesionala, controlul calitatii); Membrii sai trebuie sa fie autorizati sa desfasoare, la cel mai inalt nivel posibil, activitatile traditionale effectuate de profesionistii contabili; Sa aiba capacitatea de administrare si resursele necesare pentru indeplinirea misiunii si obiectivele sale.

14. Despre IFAC -Federatia internationala a contabililor.

S-a infiintat in 1977 cu 63 de membri fondatori din 51 de state ca raspuns la provocarile perioadei : sustinerea contabililor in rezolvarea unor problem tehnice si de afaceri mai complexe, furnizarea unei directii si aunui mechanism institutional care sa orienteze contabilii din intreaga lume pe calea dreapta si etica.In present IFAC este o organizatie globala care cuprinde 155 de organism member si associate din 118 state reprezentand 2.5 milione de contabili care lucreaza in practica publica sau angajati in industrie si comert, educatie, institutii publice etc.IFAC este o organizatie globala pentru profesia contabila care acopera toate sectoarele si specializarile profesiei: contabilitate de afaceri, consultant fiscal, audit, tehnologia informatiei, insolvabilitate etc.Misiunea IFAC o constituie intarirea profesiei contabile capabile sa contribuie la dezvoltarea economiilor international prin promovarea aderarii la standardele profesionale de inalta calitate.Pentru a devein membru IFAC organismul professional solicitant trebuie: Sa fie recunoscut fie printr-o lege fie prin consens general ca fiind un organism national profesional major care isi desfasoara activitatea in jurisdicatie; Sa participle sau sa contribuie la procesul de normalizare profesionala;. Sa demonstreze ca acorda deosebita atentie atunci cand isi selecteaza membrii; Sa fie solvable financiar si operational; Sa aiba structura operational interna care furnizeaza sprijin si reglementari pentru membrii sai.Profesia contabila in Romania este repezentata la IFAC prin CECCAR membru plin din 1996 si CAFR membru asociat din 2005.

15. Organisme si grupari regionale profesionaleOrganizatiile regionale sunt acele organizatii care reprezinta profesia contabila dintr-o regiune in fata organismelor guvernamentale si de dezvoltare din acea regiune si in anumite cazuri in fata organizatiilor international. Scopul final al organizatiilor regionale il constituie facilitarea dezvoltarii reloatiilor economice in regiunile respective. Pentru a fi recunoscuta de IFAC organizatia regionala trebuie sa demonstreze ca: va subscribe obiectivelor IFAC si va fi de accord sa promoveze aceste obiective si se va asigura ca sunt promovate in regiune prin intermediul propriilor organisme member; are ca obiectiv dezvoltarea si intarierea profesiei contabile in regiune; sa fie infiintata corespunzator atat din punct de vedere financiar cat si ethnic, a functionat pe o perioada rezonabila de timp si dispune de infrastructura si resursele organizationale si fianciare necesare indeplinirii eficiente a responsabilitatilor si participarii la activitatile IFAC; contine dj un numar sufuicient de organism contabile care sunt dj member ale IFAC.Gruparile regionale repezinta asocierea mai multor organism profesionale din tarile aceleasi regiuni, care insa nu indeplineste toate criteriile mentionate pentru o organizatie regional. Pentru a fi recunoscuta de IFAC o grupare regional trebuie sa demonstreze ca: exista o grupare sau o organizatie infiintata si sustinuta; gruparea sustine obiectivele si reglementarile IFAC si IASC; zona de acoperire de grupare are o marime suficienta cu potential pentru un numar semnificativ de organisme profesionale; gruparea are potential sa indeplinesca eventual criteriile pentru recunosterea oficiala de catre IFAC , are o intentie si un plan evident in vederea obtinerii acestei recunosteri.Gruparile regionale recunoscute nu au drept de a participa la intalnirile Consiliului de Administratie al IFAC, doar cu invitatie speciala si intr-un anumit scop.

16. Asigurarea calitatii serviciilor profesionale.Controlul calitatii este abordat la trei niveluri: La nivelul de contract La nivelul firmei La nivelul organismului profesionalOrganizatia poate analiza mai multe abordari care include: Resurse interne folosirea de inspector angajati de organismul professional Resurse externe ca de exemplu:- contractanti folosirea de revizori contractati de organizatia profesionala;- sistem de control de catre terti- contractarea lucrarilor in afara societatilor organismul professional externalizeaza controalele unei terte perti;- combinarea celor de mai sus;- abordare bilaterala sau regionala.Indiferent de abordarea folosita, organizatia profesionala trebuie sa ia masuri pentru asigurarea independentei auditorilorde calitate.

17. Standardele international de educatie si rolul organismelor profesionale.Standardele international de Educatie pentru Profesionistii Contabili stabilesc elementele esentiale pe care trebuie sa le contina programele de educatie si dezvoltare astfel incat acestea sa fie recunoscute, acceptate si aplicate pe scara larga. Avand in vedere marea diversitate de cultura, limbi, sisteme educationale, jurdicie si sociale din tarile din care fac parte organismele member IFAC, este la latitudinea fiecarui organism membru sa detern\mine cerinte detaliate ale educatiei de precalificare, de postcalificare si de dezvoltare, dar care sa aiba la baza elementele esentiale prevazute in Standardele Internationale de Educatie.IFAC emite trei tipuri de documente: Standarde intrenationale de educatie pentru profesionistii contabili; Indrumarile internationale de educatie pentru profesionistii contabili; Documentele internationale de educatie pentru profesionistii contabili.Standardele international de educatie pentru profesionistii contabili: Stabilesc standard de buna practica general acceptate in educatie si dezvoltare pentru profesionistii contabili; Exprima reperele pe care organismele member trebuie sa le atinga in pregatirea si dezvoltarea continua a profesionistilor contabili; Stabilesc elemente esentiale ale continutului si procesului de educatie si dezvoltare la nivelul scontat pentru castigarea recunosterii, acceptarii si aplicarii international; Furnizeaza referinte autorizate pentru influentarea reglementarilor locale cu privire la buna practica in general.Principalele obligatii ale organismelor profesionale member IFAC in legatura cu standardele international de educatie sunt: Sa depuna cele mai sustinute eforturi pentru incorporarea elementelor esentiale ale continutului si procesului de educatie si dezvoltare pe care se bazeaza aceste standard; Sa depuna eforturi pt implementarea acestor standard sau a cerintelor nationale de educatie si dezvoltare care incorporeaza standardele; Sa aduca la cunostinata membrilor toate standardele international de educatie emise de IFAC.

18. Standardele intrenationale de calitate si rolul organismelor profesionale.Controlul calitatii este abordat la trei niveluri: La nivelul misiunii La nivelul firmei La nivelul organismului professionalSistemul de control la nivelul firmei (controlul intern) trebuie sa includa politici si proceduri care sa faca referiri la: Responsabiliatea conducerii pentru calitatea din interiorul firmei; Cerintele etice stabilirea de [politici care sa asigure respectarea de catre personal a cerintelor etice relevante: integritatea, obiectivitatea, competent profesionala, confidentialiatea, profesionalismul si independenta; Acceptarea si continuitatea relatiei cu clientii si misiuni specifice; Resursele umane politici care sa asigure recrutarea personalului, evaluarea performantei, capacitatile, competent, dezvoltarea carierei, promovarea, stimulente etc; Monitorizarea asiguraea ca procedurile si politicile cu privire la sistemul de control al calitatii sunt relevante, adecvate, functionale si sunt respectate.Obligatiile membrilor IFAC cu privire la asigurarea calitatii se refera la: Existentaunui program obligatoriu de examinare si asigurare a calitatii; Depunerea celor mai sustinute eforturi pentru incurajarea celor responsabili sa implementeze prevederile standardelor international de calitate.

19. Standaredele international de etica si rolul organismelor profesionale.Consiliul pentru standardele internationale de etica di cadrul IFAC a emis Codul etic al profesionistilor contabili ccare curpinde standardele etice de inalta calitate, precum si alte prevederi pentru profesionistii contabili din intreaga lume. Acest cod stabileste principiile fundamentale ale eticii profesionale pentru profesionistii contabili si creaza un cadru conceptual si indreumari pentru apluicarea acestor principii.Obligatiile organismelor profesionale membre IFAC se refera la urmatoarele: Organismele membre nu trebuie sa aplice standard mai putin stringente decat cele stipulate in codul etic IFAC; Acolo unde responsabilitatea elaborarii codului national de etica revine tertilor, organismele membre trebuie sa urmaresca convergenta codului etic national cu codul IFAC, si sa-I convinga pe cei responsabili cu elaborarea codului national sa incorporeze codul IFAC.

20. Standardele international de contabilitate si rolul organismelor profesionale.IFAC prin consiliul pentru standardele international de contabiliate pentru sectorul public emite standardele international de contabilitate pentru sectorul public, iar consiliul pentru standarde internationale de contabilitate emite standardele internationale de raportare financiara IFRS.Organismele profesionale membre IFAC trebuie sa urmareasca: Incorprarea cerintelor standardelor international de contabilitate pentru sectorul public in cerintele nationale de contabilitate pentru sectorul public, sau daca responsabilitatea elaborarii cerintelor nationale de contabilitate revine guvernului sau altor terti, convingerea acelor responsabili sa se conformeze acestor standarde; Asistenta la implementarea standardelor internationale de contabilitate in sectorul public sau altor standard care incorporeaza aceste standard; Incorprarea cerintelor IFRS-urilor in cerintele nationale de contabilitate, sau daca responsabilitatea elaborarii cerintelor nationale de contabilitate revine guvernului sau altor terti, convingerea acelor responsabili sa se conformeze acestor standarde; Asistenta la implementarea IFRS-urilor sai altor standard care incorporeaza aceste standarede.

21. Standardele international de audit si rolul organismelor profesionale.Consiliul pentru standard international de audit si asigurari al IFAC emite urmatoarele standard: Standarde internationale de audit; Standarde internationale pentru misiunile de examinare Standarde international pentru serviciile conexe.Obligatiile organismelor profesionale membre IFAC sunt: Incorprarea cerintelor standardelor internationale si a celorlate documente emise de consiliul pentru standarde internationale de audit si asigurari in standardele nationale, sau daca responsabilitatea elaborarii standardelor nationale revine guvernului sau altor terti, convingerea acelor responsabili sa se conformeze acestor standard si documente; Asistenta la implementarea standardelor sau altor standarde care incorporeaza aceste standarde si documente. Implementarea unui proces care sa furnizeze membrilor la timp traducerea corenta si complete a standardelor intrenationale si a celorlalte documente emise de de consiliul pentru standarde internationale de audit si asigurari.

22. Unicitatea si unitatea profesiei contabile

23. Necesitatea si rolul unui cod etic al profesiei contabile.Un cod de conduita este definit de specialisti ca un ansamblu de principia profesionale de etica ce reglementeaza exercitiul professional al unor activitati.Un cod de etica trebuie sa includa, in functie de specificul fiecarei profesiuni, modalitati de comunicare comerciale referitoare la profesiile reglementate , cat si reguli referitoare la conditiile de exercitare a activitatile profesionistilor ca reguli deontologice ce vizeaza sa garanteze in mod deosebit independenta, impartialitatea si secretul profesional.Codul etic al profesionistilor contabili are un dublu rol: Da autoritate serviciilor furnizate de profesionalistii contablili; beneficiarii serviciilor furnizate de ei sunt asigurati ca aceste servicii sunt realizate de specialisti care respecta anumite standarde si raspund pentru calitatea prestatiilor lor; Protejeaza profesionistii contabili in fata unor crime economice si a altor fenomene negative din economie, precum spalare de bani, finantari de terirism, fraude, coruptii.Organismele profesionale membre IFAC sunt obligate sa aplice principiile si regulile stabilite prin codul etic IFAC: Fie prin adoptarea codului etic IFAC drept cod etic national al profesionistilor contabili; Fie prin adoptarea codului etic IFAc la specificul jurisdictiei locale; Fie prin elaborarea unui cod etic propriu care sa cuprinda toate principiile si regulile stabilite prin codul etic IFAC.

24. Principiile fundamenale ale eticii in profesia contabila.Un profesionist contabil trebuie s respecte urmtoarele principii fundamentale:(a) Integritate - un profesionist contabil trebuie s fie drept si onest n toate relatiile profesionale si de afaceri.(b) Obiectivitate - un profesionist contabil trebuie s fie impartial si nu trebuie s permit prejudectilor, confuziilor, conflictelor de interese sau influentelor nedorite s intervin n rationamentele profesionale sau de afaceri.(c) Competenta profesional si prudenta - un profesionist contabil are o datorie permanent de a-si mentine cunostintele si aptitudinile profesionale la nivelul necesar pentru a se asigura c un client sau un angajator primeste servicii profesionale competente, bazate pe ultimele evolutii din practic, legislatie si tehnic. Un profesionist contabil ar trebui s actioneze cu prudent si n conformitate cu standardele tehnice si profesionale aplicabile n furnizarea de servicii profesionale.(d) Confidentialitate - Un profesionist contabil trebuie s respecte confidentialitatea informatiilor dobndite ca urmare a unei relatii profesionale sau de afaceri si nu trebuie s divulge astfel de informatii unei terte prti fr o autorizatie specific, cu exceptia cazului n care exist un drept sau o obligatie legal sau profesional de a dezvlui aceste informatii. Informatiile confidentiale obtinute n cadrul unei relatii profesionale sau de afaceri nu trebuie utilizate n avantajul personal al profesionistului contabil sau al unor terte prti.(e) Comportament profesional - Un profesionist contabil ar trebui s se conformeze legilor si normelor relevante si ar trebui s evite orice actiune ce poate discredita aceast profesie.(f) Respectul fat de normele tehnice si profesionale - Profesionistul contabil trebuie sa-si ndeplineasc sarcinile profesionale n conformitate cu normele tehnice si profesionale relevante. Profesionistii contabili au datoria de a executa cu grija si abilitate instructiunile clientului sau patronului n msura n care sunt compatibile cu cerintele de integritate, obiectivitate si, n cazul liberprofesionistilor contabili, cu independenta.n plus, ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale si tehnice emise de: IFAC, IASB, C.E.C.C.A.R., CAFR si legislatia relevanta.g) Independenta - Se considera ca independenta profesionistului contabil trebuie sa si gseasc manifestarea deplina n exercitarea profesiei si n protejarea ei, cu respectarea integrala a dispozitiilor legale si regulilor stabilite de Corp.

25. Definiti conceptul de independent in profesia contabila.Se considera ca independenta profesionistului contabil trebuie sa si gseasc manifestarea deplina n exercitarea profesiei si n protejarea ei, cu respectarea integrala a dispozitiilor legale si regulilor stabilite de Corp. Un semn distinctiv al profesiei contabile l constituie asumarea responsabilittii de a actiona n interes public. Asadar, responsabilitatea unui profesionist contabil nu const exclusiv n a satisface nevoile unui client sau unui angajator individual. Actionnd n interes public, un profesionist contabil ar trebui s respecte si s se conformeze prevederilor etice ale acestui Cod. Publicul profesiunii contabile este format din clienti, ordonatori de credite, guvernanti, angajatori, angajati, investitori, comunitatea oamenilor de afaceri, a finantatorilor si alte persoane care se bazeaz pe obiectivitatea si integritatea profesionistilor contabili pentru a mentine functionarea corespunztoare a economiei. Aceasta ncredere impune profesiunii contabile o rspundere publica. Interesul public este definit drept bunstarea colectiva a comunittii si a institutiilor deservite de profesionistul contabil

26. Integritatea in profesia contabila.Principiul integrittii impune ca obligatie tuturor profesionistilor contabili de a fi drepti si onesti n relatiile profesionale si de afaceri. Integritatea implic, de asemenea, tranzactii corecte si juste.Un profesionist contabil nu trebuie s se asocieze cu rapoartele, evidentele, comunicatele sau alte informatii cnd apreciaz c acestea:- contin o declaratie n mod semnificativ fals sau care induce n eroare- contin declaratii sau informatii eronate;- omit sau ascund informatii, atunci cnd aceste omisiuni induc n eroare.Nu se va considera c un profesionist contabil ncalc paragraful dac el furnizeaz un raport modificat pentru a respecta cerintele paragrafului

27. Obiectivitatea in profesia contabila.Principiul obiectivittii impune o obligatie tuturor profesionistilor contabili de a nu si compromite profesia din cauza unor erori, conflicte de interese sau din cauza influentei nedorite a unor alte persoane.Un profesionist contabil poate fi pus n situatii n care obiectivitatea i este afectat. Este imposibil ca toate aceste situatii s fie definite si descrise.Relatiile care aduc un plus de confuzii sau influenteaz n mod negativ rationamentele profesionale ale profesionistului contabil ar trebui evitate.Profesionistii contabili si desfsoar activitatea n multe domenii diferite si trebuie sa-si demonstreze obiectivitatea n mprejurri diferite. Liber-profesionistii contabili realizeaz rapoarte de certificare, presteaz servicii fiscale si alte servicii de consultanta manageriala. Alti profesionisti contabili angajati ntocmesc situatii financiare fiind subordonati altora, executa serviciile de audit intern si servesc n diferite functii financiare de conducere din industrie, comert, sectorul public si educatie. De asemenea, unii profesionisti contabili pregtesc si instruiesc pe cei care aspira sa intre n profesie. Indiferent de pozitie sau serviciul prestat, profesionistii contabili trebuie sa protejeze integritatea serviciilor profesionale si sa mentin obiectivitatea n rationamentul profesional.n selectionarea situatiilor si practicilor de care se vor ocupa n mod specific potrivit cerintelor etice legate de obiectivitate, trebuie acordata atentia corespunztoare urmtorilor factori:a) profesionistii contabili sunt expusi unor situatii n care asupra lor se pot exercita presiuni ce le pot diminua obiectivitatea.b) este practic imposibil sa se defineasc si sa se descrie toate situatiile n care ar exista aceste posibile presiuni. n stabilirea standardelor pentru identificarea relatiilor care pot, ori par sa afecteze obiectivitatea profesionistului contabil, trebuie sa domine un caracter rezonabil.c) trebuie evitate relatiile care permit ca idei preconcepute prtinirea ori influentele altora sa ncalce obiectivitatea.d) profesionistii contabili au obligatia de a se asigura ca personalul angajat pentru serviciile profesionale contabile si-au nsusit principiul obiectivittii.Profesionistii contabili nu trebuie sa accepte sau sa ofere cadouri sau invitatii (la mese, spectacole) care pot fi considerate a avea o influenta importanta si duntoare asupra rationamentului lor profesional sau asupra acelora cu care negociaz.

28. Confidentialitatea in profesia contabila.Principiul confidentialittii impune ca obligatie profesionistilor contabili, de a se abtine de la:a) dezvluirea de informatii confidentiale n afara firmei sau organizatiei angajatoare ca urmare a unei relatii profesionale sau de afaceri, cu exceptia cazului n care a fost autorizat n mod special s fac public o anumit informatie sau dac exist o obligatie legal sau profesional de a face publice acele informatii.(b) folosirea informatiilor confidentiale dobndite n timpul executrii sarcinilor de serviciu n avantajul personal sau n avantajul unei terte prti. un profesionist contabil trebuie s respecte ntotdeauna confidentialitatea, chiar si ntr-un mediu social. Profesionistul contabil trebuie s fie constient de posibilitatea unor scurgeri de informatii, n special n situatii ce implic o asociere de afaceri pe termen lung cu un asociat sau cu un afin. un profesionist contabil trebuie, de asemenea, s mentin confidentialitatea n prezentarea de informatii ctre un posibil client sau angajator. un profesionist contabil trebuie, de asemenea, s ia n considerare mentinerea confidentialittii n cadrul firmei sau al organizatiei angajatoare. un profesionist contabil trebuie s fac tot posibilul pentru a se asigura c personalul aflat sub controlul su si persoanele care i furnizeaz consultant sau asistent respect principiul confidentialittii. obligatia de confidentialitate continu si dup ncheierea relatiei dintre profesionistul contabil si client sau angajator. Cnd profesionistul contabil schimb organizatia angajatoare sau obtine un nou client el are dreptul s utilizeze experienta anterioar. profesionistul contabil nu ar trebui, totusi, s foloseasc sau s divulge informatii confidentiale primite sau obtinute dintr-o relatie profesional sau de afaceri. n urmtoarele situatii profesionistii contabili sunt sau pot fi obligati s divulge informatii confidentiale: atunci cnd divulgarea este autorizat de ctre client sau angajator; atunci cnd divulgarea este autorizat prin lege, de exemplu: pentru a furniza documente sau alte probe n cursul unor proceduri judiciare; si pentru a aduce la cunostinta autorittilor publice n msur eventuale nclcri ale legii. atunci cnd exist o obligatie profesional sau un drept de a le divulga atunci cnd nu este interzis prin lege: pentru a se conforma controlului calittii unui corp membru sau al organismului profesional; pentru a rspunde unei anchete sau unei investigatii din partea organizatiei membre sau al unui organism normalizator. pentru a proteja interesele profesionale ale unui profesionist contabil n cursul procedurilor judiciare; pentru a respecta standardele tehnice si cerintele etice.Atunci cnd profesionistul contabil a determinat c informatia confidential poate fi divulgat, trebuie avute n vedere urmtoarele aspecte: dac interesele tuturor prtilor, inclusiv ale tertelor prti ale cror interese ar putea fi afectate, ar fi prejudiciate n cazul n care clientul sau angajatorul consimt ca profesionistul contabil s divulge informatii; dac sunt cunoscute sau nu toate faptele semnificative si dac pot fi sustinute cu dovezi, n msura n care acest lucru este posibil; cnd situatia implic fapte sau opinii nefondate, trebuie s se recurg la rationamentul profesional pentru a se determina tipul de prezentare care trebuie fcut, dac este disponibil; ce tip de comunicare este preconizat si cui i se adreseaz; mai exact, profesionistul contabil trebuie s fie convins c prtile crora li se adreseaz comunicarea sunt destinatarii adecvati si c au responsabilitatea s reactioneze ca atare.

29. Competenta in profesia contabila.Competenta profesionala are dou componente de baz: obtinerea; mentinerea.Competenta profesionala presupune ca profesionistul contabil trebuie sa furnizeze servicii profesiona1e cu competenta, grija si srguinta si este obligat sa mentina in permanenta un nivel de cunostinte si de competen profesional care s justifice asteptari1e unui client sau ale angajatorului; aceasta presupune ca el sa fie la curent cu ultimele evolutii si noutati din practica profesionala, din legislatie si tehnici de lucru.Dobndirea cere: inalt standard de pregatire general, urmat de una specifica; practica si examinare in subiecte profesionale semnificative; perioada de practica in domeniu.Mentinerea cere: cunoasterea continua a evo1utii1or in profesia contabila (la nivel national si international in contabilitate, audit si alte reglementari statutare si cerinte relevante); adoptarea unui program care sa garanteze un control de calitate in indeplinirea sarcinilor profesionale, in conformitate cu normele nationale si intemationale.

30. Profesionalismul in profesia contabila.Profesionistul contabil trebuie s actioneze intr-o manier conform cu buna reputatie a profesiei si s se abtina de la orice comportament care ar putea discredita profesia. Ob1igatia de a se abtine de la orice activitate care ar discredita profesia ceea ce presupune existenta unor responsabilitati ale profesionistului contabil fata de clienti, fata de terti, de alti membri ai profesiei contabile, de angajati si colaboratori, de patroni, si fata de publicul larg.Respectarea normelor tehnice si profesionaleUn profesionist contabil trebuie s-si indeplineasca sarcinile profesionale in conformitate cu normele tehnice si profesionale relevante. Profesionistii contabili au datoria de a executa cu grija si abilitate instructiunile clientului sau patronului in msura in care sunt compatibile cu cerintele de integritate, obiectivitate si, n cazul liber profesionitilor contabili, cu independenta . In plus, ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale si tehnice emise de: IFAC (de ex. Standardele Intemationale de Audit) Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate Ministerul Finantelor Publice C.E.C.C.A.R. si Camera Auditorilor Financiari Legislatia relevant

31. Respectarea standardelor si a reglementarilor profesionale.

32. Calsificarea standardelor profesionale emise de CECCAR.Standardele profesionale aplicabile Standardul profesional nr.21 Misiunea de inere a contabilitii, ntocmirea i prezentarea situaiilor financiare. Standardul profesional nr.22 Misiunea de examinare a contabilitii, intocmirea i prezentarea situaiilor financiare. Standardul profesional nr.23 Activtatea de cenzor n societile comerciale. Standardul profesional nr.32 Misiunea experilor contabili pentru fuziuni i divizri. Standardul profesional nr.35 Expertizele contabile. Satndardul profesional nr.37 Misiunea de evaluare a ntreprinderii. Standardul profesional nr.39Misiunea de consultan pentru crearea ntreprinderilor. Ghidul experilor contabili i al contabililor autorizai n activitatea de prevenire i combatere a splrii banilor.

33. Care sunt atributiile Conferintei Nationale a Corpului Expertilor Contabili si a Contabililor Autorizati din Romania?Conferinta nationala are urmtoarele atributii: stabi1este directiile de baza pentru asigurarea bunei exercitari a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat; aproba Regulamentul de organizare si functionare a Corpului ExperiIor Contabili si Contabililor Autorizati, modificrile si completarile acestuia, avizate de Ministerul Finantelor si de Ministerul Justitiei, precum si Codul privind conduita etic si profesionala a experilor contabili si a contabililor autorizati; aprob bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil al Corpului Experilor Contabili si Contabililor Autorizati; aproba sistemul de salarizare pentru conducerea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si a filialelor acestuia, precum si pentru aparatul propriu al acestora; alege si revoc membrii Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si ai comisiei de cenzori a acestuia; examineaza activitatea desfasaurata de Consiliul superior si de consiliile filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si dispune masurile necesare; hotaraste sanctionarea disciplinara a membrilor Consiliului superior si ai consiliilor filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabihilor Autorizati in conformitate cu prevederile art. 16, la propunerea comisiei superioare de disciphina. Contestarea sanctiunilor hotarate de Conferina nationala poate fi facut la Sectia contencios administrativ a Curtii de Apel, in termen de 30 de zile de la data instiintrii oficiale. Hotarrile Curtii de Apel sunt definitive. aproba planurile anuale de activitate ale Consiliului superior si consiliilor filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizali; alege si revoca presedintele si doi membri ai comisiei supenoare de disciphina Indeplineste orice alte atributii prevazute de prezenta ordonanta

34. Care sunt organele si structurile Corpului cu atributii de investigare, judecare si tragere la raspundere?Organele si structurile Corpului cu atributii de investigare, judecare si tragere la raspundere sunt:- La nivel central: Comisia Superioara de Disciplina- La nivel teritorial: Comisia de Disciplina a Filialei

35. Care sunt conditiile pentru a deveni expert contabil? Precizati nivelul de pregatire teoretica si practica?Accesul la profesia de expert contabil i de contabil autorizat se face pe baz de examen de admitere, la care s se obin cel puin media 7 i minimum nota 6 la fiecare disciplin, efectuarea unui stagiu de 3 ani i susinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiuluiSe poate prezenta la examenul de admitere pentru profesia de expert contabil persoana care ndeplinete urmtoarele condiii:a) are capacitate de exerciiu deplin;b)are studii economice superioare cu diplom recunoscut de Ministerul Educaiei, Cercetrii i Tineretului;c) nu a suferit nicio condamnare care, potrivit legislaiei n vigoare, interzice dreptul de gestiune i de administrare a societilor comerciale.La cerere, persoanele care au titlul de academician, profesorii i confereniarii universitari, doctorii n economie i doctorii doceni, cu specialitatea finane sau contabilitate, au acces la profesia de expert contabil pe baza titlului de doctor, cu ndeplinirea condiiilor de mai sus i susinerea unui interviu privind normele de organizare i funcionare a Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai.

36. Care sunt , potrivit legii, atributiile CECCAR?Corpul Experilor Contabili i Contabililor Autorizai are urmtoarele atribuii:a) organizeaz examenul de admitere, efectuarea stagiului i susinerea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil i de contabil autorizat, n conformitate cu prevederile art. 3. Programele de examen, n vederea accesului la profesia de expert contabil i de contabil autorizat, reglementrile privind stagiul i examenul de aptitudini se elaboreaz de Corpul Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia i se avizeaz de Ministerul Economiei i Finanelor, urmrindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene n domeniu;b) organizeaz evidena experilor contabili, a contabililor autorizai i a societilor comerciale de profil, prin nscrierea acestora n Tabloul Corpului;c) asigur buna desfurare a activitii experilor contabili i a contabililor autorizai;d) elaboreaz i public normele privind activitatea profesional i conduita etic a experilor contabili i a contabililor autorizai, ghidurile profesionale n domeniul financiar-contabil;e) asigur pentru experii contabili buna desfurare a activitii de evaluare pe baza Standardelor Internaionale de Evaluare;f) sprijin formarea i dezvoltarea profesional prin programe de formare i dezvoltare profesional adecvate;g) apr prestigiul i independena profesional a membrilor si n raporturile cu autoritile publice, organisme specializate, precum i cu alte persoane juridice i fizice din ar i din strintate;h) colaboreaz cu asociaiile profesionale de profil din ar i din strintate;i) editeaz publicaii de specialitate;j) alte atribuii stabilite prin lege sau regulament

37.Care sunt sursele de finantare ale CECCAR?Veniturile Corpului se formeaz din:a) taxe de nscriere la examenul de expert contabil i, respectiv de contabil autorizat;b) taxa de nscriere n Tabloul Corpului;c) cotizaii anuale asupra veniturilor realizate de ctre membrii Corpului care i exercit profesia individual sau de ctre societi comerciale recunoscute de Corp;d) donaii, ncasri din vnzarea publicaiilor proprii i alte venituri.

38. Ce conditii trebuie sa indeplineasca o societate comerciala pentru a deveni membra a corpului?Societile comerciale de expertiz contabil trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii:a) s aib ca obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil;b) majoritatea acionarilor sau asociailor s fie experi contabili i s dein majoritatea aciunilor sau a prilor sociale;c) consiliul de administraie al societii comerciale s fie ales n majoritate dintre acionarii sau asociaii experi contabili;d) aciunile s fie nominative i orice nou asociat sau acionar s fie admis de adunarea general.

39. In ce consta diferenta dintre expertul contabil si economistul salariat, dintre contabilul autorizat si contabilul salariat?

Prima situatieExpertul contabil este persoana care a dobndit aceast calitate, n condiiile O.G. nr. 65/1994, avnd competena profesional de a verifica i de a aprecia modul de organizare i de conducere a activitii economico-financiare i de contabilitate, de a supraveghea gestiunea societilor comerciale i de a verifica legalitatea bilanului contabil i a contului de profit i pierdere si a celorlalte component a situatiilor financiare.Prin urmare, ne gsim n faa unei arii de competene mult mai largi fa de cea a unui economist salariat; economistul este subordonat unui ef ierarhic i execut atribuiile specifice fiei postului su. De asemenea, economistul este specializat n multe domenii: turism, servicii, marketing, management, planificare, salarizare, financiar-contabil.Expertul contabil este un economist, absolvent al specializrii financiar-contabile, independent fa de societatea comercial. El nu primete, pentru lucrrile executate, un salariu, ci un onorariu prevzut prin contractul ncheiat cu referire la misiunea sa.

A doua situatieContabilul autorizat este persoana care a dobndit aceast calitate n condiiile O.G. nr. 65/1994 i are capacitatea de a ine contabilitatea si de a pregati lucrarile necesare intocmirii situatiilor financiare. Contabilul autorizat, ca i expertul contabil, este un profesionist independent, nesalarizat de o entitate economic.Contabilul salarizat este subordonat efului ierarhic i execut sarcinile ce i revin din fia individual. Rareori, n cazul unei ntreprinderi mari, mijlocii, execut toate lucrrile contabile. De regul, este specializat pe un sector al contabilitii.Ca i economistul salariat, contabilul salariat rspunde fa de calitatea lucrrilor executate, putnd fi stimulat ori penalizat de eful Irarhic sau la propunerea acestuia. Expertul contabil, contabilul autorizat, chiar dac sunt independeni, rspund civil i penal fa de ntreprindere. De asemenea, ei pot pierde ntreprinderea de client i, prin aceasta, sursa de venit.In schimb, economistul i contabilul, salariai, pierd cu greu postul sau n urma unor proceduri anevoioase.

40. Care sunt lucrarile care pot fi executate de expertii contabili?a) Tinerea sau supravegherea contabilitatii Si intocmirea bilantului contabil: acordarea asistentei privind organizarea si tinerea contabilitatii, inclusiv in cazul sistemelor informatice; elaborarea si punerea in aplicare a procedeelor contabile, a planului de conturi adaptat unitatii, a contabilitatii de gestiune, a tabloului de bord, a controlului de gestiune si controlului prin buget, in baza si cu respectarea normelor generale.b) efectuarea de analize economico-financiare: analiza structurilor financiare; analiza gestiunii financiare si a rentabilitatii capitalului investit; tehnici de analiza si de gestiune a fondului de rulment; sistem de credit leasing, factoring etc.; determinarea situatiilor financiare si de gestiune prin rapoarte procentuale; elaborarea de tablouri de finantare si planuri de trezorerie; elaborarea de tablouri de utilizari si resurse; asistenta in prevenirea i inlaturarea dificultatilor unitatii.c) efectuarea de audit financiar contabil, ca: diagnostic-financiar; cresterea, rentabilitatea, echilibrul si riscurile financiare; audit intern, organizarea sau controlul regularitatii si sinceritatii sistemului; studii, asistenta pentru realizarea de investitii financiare; audit si certificarea bilantului contabil.d) efectuarea de evaluari patrimoniale: evaluari de bunuri si active patrimoniale; evaluari de intreprinderi si de valori mobiliare pentru vanzari, succesiuni, partaje, donatii sau la cererea celor interesati; evaluari de elemente intangibile.e) efectuarea de expertize contabile: amiabile (la cerere); contabil-judiciare; arbitraje n cauze civile; expertize de gestiune.f) executarea de lucrri cu caracter fmanciar-contabil, ca: ntocmirea de situaii periodice; consolidarea conturilor i bilanului; intocmirea de planuri de finanare pe termen mediu i lung.g) executarea de lucrri cu caracter fiscal, ca: studii i consultaii pe probleme de ordin fiscal; participarea la ntocmirea i depunerea declaraiilor fiscale; asisten n probleme de T.V.A. i impozite; fiscalitate imobiliar; asisten n aplicarea tarifului vamal; asistarea contribuabilului cu ocazia verificrilor.h) efectuarea de lucrri de organizare administrativ i informatic; organigrame, structuri, definiri de funcii; legturi ntre servicii, circulaia documentelor i informaiilor; analiza i organizarea fluxului informaional; formarea profesional continu; contribuii la protecia patrimoniului unitii; mecanizarea i automatizarea prelucrrii informaiilor, alegerea echipamentelor; alegerea softurilor necesare.

41. Care sunt organelle de decizie si control ale CECCAR (la nivel central si teritorial)?La nivel central:Organe de decizie: Conferinta Nationala; Consiliul Superior; Biroul Permanent; Presedintele Corpului;Organe de executie: Director general executive; Sectoare (departamente, servicii)La nivel de filialOrgane de decizie: Adunarea Generala; Consiliul Filialei; Biroul permanent; Presedintele Filialei.Organe de executie: Director executive Sectoare20