of 29 /29
1 Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku školske 2015/2016. godine Osnovne akademske studije smer/ I godina R – II godina T- II godina US – II godina EEN - II godina E- II godina EKM – II godina datum 13.06. Laboratorijski praktikum- Elektronske komponente Baze podataka Baze podataka 14.06. Laboratorijski praktikum- Uvod u računarstvo Senzori i pretvarači Elektromagnetika Popuprovodničke komponente 15.06. Laboratorijski praktikum- Elektrotehnika Verovatnoća i statistika u računarstvu Matematika III Matematika III Matematika III Distributivne i industrijske mreže Matematika III Matematika III 16.06. Laboratorijski praktikum- Algoritmi i programiranje Teorija grafova Disktna matematika Elektromagnetika-odabrana poglavlja Osnovi kv. I statisti.fizike 17.06. Matematika II-kolokvijum Arhitekture i algoritmi Digitalna obrada signala Osnovi optike 20.06. Osnovi telekomunikacija Metrolog. El. Velčina Metrolog. El. Velčina Metrolog. El. Velčina Metrolog. El. Velčina 21.06. Osnovi elektrotehnike I Signali i sistemi Signali i sistemi 22.06. Analogna elektronika 23.06 Osnovi elektrotehnike II Matematički metodi 24.06. Laboratorijski praktikum- Fizika Arhitekt.i org.računar Električna kola i signali Električna kola Električna kola u elekroenergetici Projektovanje el. kola TV sistemi Tehnologije mikro sistema 27.06. Algoritmi i programiranje Tran.i maš. Jed. Struje Mikroprocesorski sistemi Materijali za elektroniku 28.06. Računarski sistemi Modeliranje i sim. dinam sistema Merenja u elektroenergetici Modeliranje i sim. dinamičkih sistema 29.06. Fizika Linearni SAU Telekomunikacije Telekomunikacije 30.06. Uvod u računarstvo Osnovi elektronike Osnovi elektronike Osnovi elektronike Osnovi elektronike Osnovi elektronike 01.07. Strukture podataka Strukture podataka i algoritmi Organizacija računarskih sistema 04.07. Elektronske komponente Objek. orjent. programiranje Osnove objektno- orijentisanog programiranja Osnove Objek. orjent. programiranje Komponente za telekomunikacije 05.07. Matematika I Log. Projektovanje Digitalne telekomunikacije 1 06.07. Programski jezici Softverski alati Elektrotehnički

Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku · PDF fileOsnovi elektrotehnike II Matematički metodi 24.06. Laboratorijski praktikum- Fizika . Arhitekt.i org.računar Električna

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku · PDF fileOsnovi elektrotehnike II Matematički metodi 24.06. Laboratorijski praktikum- Fizika . Arhitekt.i org.računar Električna

1

Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku školske 2015/2016. godine Osnovne akademske studije

smer/ I godina R – II godina T- II godina US – II godina EEN - II godina E- II godina EKM – II godina datum 13.06. Laboratorijski praktikum-

Elektronske komponente Baze podataka Baze podataka

14.06. Laboratorijski praktikum- Uvod u računarstvo

Senzori i pretvarači

Elektromagnetika Popuprovodničke komponente

15.06. Laboratorijski praktikum-

Elektrotehnika

Verovatnoća i statistika u računarstvu

Matematika III Matematika III Matematika III Distributivne i

industrijske mreže

Matematika III Matematika III

16.06. Laboratorijski praktikum- Algoritmi i programiranje

Teorija grafova Diskrеtna matematika

Elektromagnetika-odabrana poglavlja

Osnovi kv. I statisti.fizike

17.06. Matematika II-kolokvijum Arhitekture i algoritmi

Digitalna obrada signala

Osnovi optike

20.06. Osnovi telekomunikacija Metrolog. El. Velčina

Metrolog. El. Velčina Metrolog. El. Velčina Metrolog. El. Velčina

21.06. Osnovi elektrotehnike I Signali i sistemi Signali i sistemi 22.06.

Analogna

elektronika

23.06

Osnovi elektrotehnike II

Matematički metodi

24.06. Laboratorijski praktikum- Fizika

Arhitekt.i org.računar Električna kola i signali Električna kola Električna kola u elekroenergetici

Projektovanje el. kola

TV sistemi

Tehnologije mikro sistema

27.06. Algoritmi i programiranje Tran.i maš. Jed. Struje Mikroprocesorski sistemi

Materijali za elektroniku

28.06. Računarski sistemi Modeliranje i sim. dinam sistema

Merenja u elektroenergetici

Modeliranje i sim. dinamičkih sistema

29.06. Fizika Linearni SAU Telekomunikacije Telekomunikacije 30.06. Uvod u računarstvo Osnovi elektronike Osnovi elektronike

Osnovi elektronike Osnovi elektronike Osnovi elektronike

01.07. Strukture podataka

Strukture podataka i algoritmi Organizacija računarskih sistema

04.07. Elektronske komponente Objek. orjent. programiranje

Osnove objektno-orijentisanog programiranja

Osnove Objek. orjent.

programiranje

Komponente za telekomunikacije

05.07. Matematika I Log. Projektovanje Digitalne telekomunikacije 1 06.07. Programski jezici Softverski alati Elektrotehnički

Page 2: Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku · PDF fileOsnovi elektrotehnike II Matematički metodi 24.06. Laboratorijski praktikum- Fizika . Arhitekt.i org.računar Električna

2

materijali

07.07. Digitalna elektronika Digitalna elektronika Digitalna elektronika Elektromehaničko pretvaranje energije

Digitalna elektronika

08.07. Matematika II Numerički algoritmi Matematika IV Matematičke osnove teorije sistema

Električne instalacije i osvetljenje

Page 3: Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku · PDF fileOsnovi elektrotehnike II Matematički metodi 24.06. Laboratorijski praktikum- Fizika . Arhitekt.i org.računar Električna

3

smer/ RI – III godina T- III godina US – III godina EEN - III godina E- III godina EKM –III godina datum

13.06. Informacioni sistemi

Baze podataka Baze podataka Informacioni sistemi

Automatsko upravljanje

14.06. Detekcija signala u šumu Telekomunikacione mreže

Senzori i pretvarači Mikrokontroleri i

programiranje

Proj.digital.integri. kola

Multi. Komunikacije

Senzori i pretvarači

15.06. Interakcija-čovek računar

Modulacione tehnike Optičke komunikacije

Rf elektronika Elektromehaničko

pretvaranje energije

Elektroenergetska kablovska tehnika

Obrada audio signala RF elektronika

Projektovanje štampanih ploča

16.06. Peragoško-psih.didaktičko meh.discipline

Obrada signala u telekomunikacijama Bežični kom. Sistemi

Mašine naizm. Struje Mikroarhitekture Mikroprocesarka

tehnika

Optoelektronika

17.06. WEB programiranje

Teorija informacija Teorija informacija i primene

Programabilni logički kontroleri

Programabilni logički kontroleri

Arhitekture dig. Sistema

Karakterizacije komponenata

20.06. Telekomunikacioni softver .

Solarne komponente i sistemi

Merenje neelekt. Veličina

Prenos električne energije

Proj. el. sistema Digitalna integr. Kola

Elekt. I el. Merenja

Pouzd. Mikroel. kompon.

21.06. Sistemi baza podataka Kablovski i optički kom. Sistemi

Softver za simulaciju dinamičkih sistema Kablovski i optički

komunikacioni sistemi

Alati za multimedije Tehnologija mikrosistem Mikroprocesorska tehnika

22.06. Softversko inžinjerstvo

Osnovi mikrotalasa

Nelinearni SAU Upravljanje procesima

Kvalitet el. Energije Upravljanje procesima

Stud.audio i video tehnika

Mikrotalasna elektronika

23.06 .

Mikrorač.sistemi

Statistička teorija telekomu

Mikrorač.sistemi Statističke metode kontrole kvaliteta

24.06. Digitalne telekomunikacije II Telekomunikacioni sistemi

SAU

Elektroen. Postrojenja Multimedijalni sistemi TV sistemi

Analogna mikroelektronika

27.06. Računarske mreže

Kodovanje i kompresija podataka

Računarske komunikacije

Elektronska merenja Telekomunikacije

Elektroen.komponente Elektronska merenja

Tehnika i primena lasera

28.06. Telekomunikacije

Uvod u teoriju telekomunikacija Osnovi energetske elektronike

Osnovi energetske elektronike

Osnovi energetske elektronike

Novi materijali i tehnologije

29.06. Osnovna analiza signala i sistema

Mikrotalasna i milimetarska tehnika

Mikrotalasna tehnika

Optimalno upravljanje Digitalni SAU

Digitalni SAU

30.06.

Page 4: Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku · PDF fileOsnovi elektrotehnike II Matematički metodi 24.06. Laboratorijski praktikum- Fizika . Arhitekt.i org.računar Električna

4

01.07. Veštačka inteligencija Elektroakustika Akustika

Dijagnostika i monitoring el.maš.

Rač mreže i interfejs

MEMS komponente

04.07. Objektno orjentisano programiranje

Komercijalni soft za sim. din.sistema

Objektno orjentisano programiranje

Stručna praksa/Timski projekat

Stručna praksa/Timski projekat

Stručna praksa/Timski projekat

05.07. Ob. Orjen. Projektovanje Digitalne telekomunikacije I Mehatronika 06.07. Distribuirani sistemi

Engleski jezik I Engleski jezik II

Ispitivanje električnih mašina

Engleski jezik I Engleski jezik II

Engleski jezik I Engleski jezik II

Engleski jezik I Engleski jezik II

07.07. Operativni sistemi Operativni sistemi Digitalna mikroelektronika

08.07.

Page 5: Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku · PDF fileOsnovi elektrotehnike II Matematički metodi 24.06. Laboratorijski praktikum- Fizika . Arhitekt.i org.računar Električna

5

smer/ Datum R – IV godina T- IV godina US – IV godina EEN - IV godina E- IV godina EKM –IV godina 13.06. Inteligentni informacioni

sisteni

14.06. Socijalni i pravni aspekti informatike

Društvo i održivi razvoj Poslovne komunikacije

Društvo i održivi razvoj Poslovne komunikacije

Merenja u medicini Distrib. proizv. El. enerije Mikrokontroleri Komunik. Kola i sistemi

Projektovanje VLSI Autoelektronika

Mikrokontroleri i programiranje

Projektovanje VLSI

15.06. Satelitski komunikacioni sistemi

Verovatnoća i statistika Numerička analiza Ekonomija održive proizvodnje

Furijerova i Walvelet analiza

Ekonomija održive proizvodnje

16.06. Zaštita informacija Širokopojasne telekomunikacije

Tehnika obrade signala Multimedijalni uređaji

Neuronske mreže

17.06. Izvori za napajanje

Izvori za napajanje

Izvori za napajanje Programiranje

indust.kontrolera

Modelovanje i sim.mikroel.kom. i kola

20.06. Metodi I sistemi za obradu signala

Audio tehnika

Tehnika konverzije

Upravljanje distrib. Mrežama

Tehnika konverzije Elektronika u medicini

Proj. i sim.mikroel. komponenata

21.06. Prepoznavanje uzoraka Projektovanje rač. Hardvera

Radiodifuzni sistemi I tehnologije

Specijalne el. Mašine Tehnika i dijagnostika el. kola i sistema

Intel. Kom. Snage

22.06. Satelitska i kab. Televizija

Inženjerska etika Identifikacija sistema

Softversko inženjerstvo

Tehnika prenosa slike Sist. Za rad u rea.

Vremenu Satelitska i kab.

Televizija

Materijali za nove i alternativne izvore energije

23.06 .

Mobilni sistemi i servisi Modelovanje i simulacija telekom. sistema

Projektovanje SAU

Proj. an. Integ. Kola Internet i Web tehnologije

Solarne komponente i sistemi Proj. mikrosistema

24.06.

Arhitekture i proj. Softvera

Mobilni kom.sistemi Računarski merno-inf. Sistemi u industriji

Ind. Sist.za mer. I kont Elektrane

Med. Elektronski sistemi

Dozimetrija i dozimetri

27.06. Programski prevodioci

Kodovanje Sistemi za akviziciju podataka

Sistemi za uprav i nadzor u industriji

Sist.za akviz. Podataka Sistemi za upravljanje i nadzor u industriji

Komponente i kola snage

28.06. Projektovanje računarskih mreža

Optičke mreže Optimalni linearni sistemi

Dinamika meh. I mašina

Uzemljivači

Konkurentno programiranje

TV produkcija

Laserska elektronika

29.06. Pretraživanje informacija

Video komunikacije Mikrotalasna tehnika

Termovizija Uvod u robotiku

Odab.pog iz el.omot.pog. Termovizija Kodov. i komp.Pod.

Mikrotalasna tehnika

Mikrotalasne tehnologije i komponente Termovizija

30.06. Paralelni sistemi Merenja u telekomunikac Embeded sistemi

Page 6: Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku · PDF fileOsnovi elektrotehnike II Matematički metodi 24.06. Laboratorijski praktikum- Fizika . Arhitekt.i org.računar Električna

6

01.07. Optoelektronski komunikacioni sistemi

SCADA sistemi

04.07. Multimedijalni računarski sistemi

Stručna praksa

Feding i smetnje u mob. Antene i prostiranje

Stručna praksa/timski projekat

Stručna praksa/timski

projekat

Kamera i montaža Antene i prostiranje Objektno orjentisano

programiranje

05.07. Napredne baze podataka Komunik ciona akustika Širokopojasne mreže za

pristup

Elektroenergetski pretvarači

Elektroenergetski pretvarači

Projektovanje elektromotornih pogona

Obnovljivi izvori energije Digitalna obrada slikе

Elektroenergetski pretvarači

Obnovljivi izvori energije

06.07. Engleski jezik I Engleski jezik II

Engleski jezik I Engleski jezik II

Analiza elektroenerg mreža

07.07. Računarska grafika Komutacija i rutiranje Zaštita u elektroenergetici Računarska grafika

Medicinska fizika

08.07. Elektromotorni pogoni

Page 7: Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku · PDF fileOsnovi elektrotehnike II Matematički metodi 24.06. Laboratorijski praktikum- Fizika . Arhitekt.i org.računar Električna

7

/smer I Strukovne studije II godina III godina datum 13.06. Računarstvo i informatika Multimedijalna prezentacija

14.06. Komunikacione tehnike

Poslovne komunikacije Osnovi fotografije

15.06. 16.06. Sistemi za vodjenje EM talasa Multimedijalni komunikacioni sistemi

Zaštita informacija

17.06. 20.06. Studijska audiotehnika 21.06. Osnovi elektrotehnike Ultrazvučna tehnika

Alati za multimedije 22.06. WEB dizajn

Upravljanje procesima

23.06 .

Električne mašine

Radio i TV prijemnici

24.06. Kola za ob. signala Principi telefonije

27.06. Električna-elektron. merenja Programiranje

Računarske komunikacije

28.06.

Televizijska produkcija

29.06. Fizika

Telekomunikacije

30.06. Elektronika Audio i video sistemi

01.07. Prenos i distribucija elekt energije Automatsko upravljanje

04.07. Objek. orjent. programiranje

05.07. Digitalna obrada slikе Mehatronika

Digitalna obrada signala

Širokopojasne mreže za pristup

Page 8: Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku · PDF fileOsnovi elektrotehnike II Matematički metodi 24.06. Laboratorijski praktikum- Fizika . Arhitekt.i org.računar Električna

8

06.07. Elektrotehnički materijali i komponente Engleski jezik

Struč praksa/Timski projekat

07.07. Digitalna elektronika Digitalne tehnike telekomunikacija

08.07. Matematika

Page 9: Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku · PDF fileOsnovi elektrotehnike II Matematički metodi 24.06. Laboratorijski praktikum- Fizika . Arhitekt.i org.računar Električna

9

smer/ I godina R – II godina T- II godina US – II godina EEN - II godina EMT- II godina EKM – II godina datum 13.06. Didaktika

Dokimologija Baze podataka

14.06. Metodika nastavnog rada Inženjerska podagogija Pedagoška psihologija

Senzori, pretvarači i aktuatori

Mikrokontroleri i programiranje

Prenos el. energije Fotografija Popuprovodničke komponente

15.06. Matematički metodi u računarstvu

Matematika III Matematički metodi Matematika III

Matematika III Distrib.i ind.mreže

Matematika III Matematika III Statistika i verovatnoća

16.06.

Diskrеtna matematika Elektromagnetika-odabrana poglavlja

OO tehnike proj. sistema

Osnovi kv. I statisti.fizike Sistemi za vođenje EM

talasa 17.06. Osnovi mikrotalasne tehnike Digitalna obrada

signala Osnovi optike

20.06. Osnovi telekomunikacija Metrolog. El. Velčina Metrolog. El. Velčina Elekt. I el. Merenja Metrolog. El. Velčina

21.06. Osnovi elektrotehnike I Signali i sistemi Signali i sistemi 22.06. Teorija telekomunikacija

Analogna

elektronika

23.06 .

Osnovi elektrotehnika II

24.06. Arhitekt.i org.računar Električna kola i signali Električna kola Električna kola

Projektovanje el. kola

27.06. Algoritmi i programiranje Tran.i maš. Jed. Struje

Materijali za elektroniku Projektovanje materijala

za elekt. 28.06. Računarski sistemi

Operaciona istraživanja

Modeliranje i sim. dinam sistema

Merenja u elektroenergetici

Modeliranje i sim. dinam sistema

29.06. Fizika Telekomunikacije Telekomunikacije 30.06. Uvod u računarstvo Osnovi elektronike Osnovi elektronike

Linearni SAU Osnovi elektronike Osnovi elektronike Osnovi elektronike

01.07. Strukture podataka Računarski sistemi 04.07. Elektronske komponente Objek. Orjent.

programiranje Komponente za

telekomunikacije Komponente za

telekomunikacije 05.07. Matematika I Log. Projektovanje 06.07. Programski jezici Elektrotehnički

materijali Elektromehaničko

Page 10: Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku · PDF fileOsnovi elektrotehnike II Matematički metodi 24.06. Laboratorijski praktikum- Fizika . Arhitekt.i org.računar Električna

1

pretvaranje energije 07.07. Digitalna elektronika Digitalna elektronika Digitalna elektronika Digitalna elektronika Digitalna

elektronika

08.07. Matematika II Matematika IV Električne instalacije

Page 11: Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku · PDF fileOsnovi elektrotehnike II Matematički metodi 24.06. Laboratorijski praktikum- Fizika . Arhitekt.i org.računar Električna

1

smer/ RI – III godina T- III godina US – III godina EEN - III godina EMT- III godina EKM –III godina datum 13.06. Informacioni sistemi

Baze podataka Baze podataka

Informacioni sistemi Automatsko upravljanje

14.06. Peragoško-psih.didaktičko meh.discipline

Detekcija signala u šumu Telekomunikacione mreže

Senzori i pretvarači

Elektromagnetika

Senzori i pretvarači

15.06. Interakcija-čovek računar

Modulacione tehnike Optičke komunikacije

Rf elektronika Elektromehaničko

pretvaranje energije

Elektroenergetska kablovska tehnika

Obrada audio signala

RF elektronika

Projektovanje štampanih ploča

16.06. Obrada signala u telekomunikacijama Bežični kom. Sistemi

Elektromagnetika-odabrana poglavlja

Mašine naizm. Struje

Mikroarhitekture Mikroprocesarka

tehnika

Optoelektronika

17.06. WEB programiranje

Teorija informacija Teorija informacija i primena

Programabilni logički kontroleri

Teorija informacija

Programabilni logički kontroleri

Arhitekture dig. Sistema

20.06. Telekomunikacioni softver

Solarne komponente i sistemi

Merenje neelekt. Veličina

Proj. el. sistema Digitalna integr. Kola

Pouzd. Mikroel. kompon.

21.06. Sistemi baza podataka Kablovski i optički kom. Sistemi

Kablovski i optički kom. Sistemi

TV sistemi Alati za multimedije Proj.digital.integri.

kola

Tehnologija mikrosistema Mikroprocesorska tehnika

22.06. Softversko inžinjerstvo

Mikrotal.elektronika

Nelinearni SAU Upravljanje procesima

Kvalitet el. Energije Upravljanje procesima

Stud.audio i video tehnika

Multi. Komunikacije

Mikrotalasna elektronika

23.06 .

Mikrorač.sistemi

Statistička teorija telekomu. Mikrorač.sistemi Statističke metode kontrole kvaliteta

24.06. SAU Elektroen. Postrojenja Multimedijalni sistemi Analogna mikroelektronika

27.06. Elektronska merenja Računarske mreže

Kodovanje i kompresija podataka

Računarske komunikacije

Elektronska merenja

Elektroen.komponente Elektronska merenja

Tehnika i primena lasera

28.06. Osnovi energetske elektronike

Osnovi energetske elektronike

Osnovi energetske elektronike

Novi materijali i tehnologije

29.06. Osnovna analiza signala i sistema

Telekomunikacije

Digitalne telekomunikacije II Telekomunikacioni sistemi

Mikrotalasna tehnika Mikrotalasna i milimetarska

tehnika

Optimalno upravljanje Digitalni SAU

Telekomunikacije

Digitalni SAU

30.06.

Page 12: Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku · PDF fileOsnovi elektrotehnike II Matematički metodi 24.06. Laboratorijski praktikum- Fizika . Arhitekt.i org.računar Električna

1

01.07. Automatsko upravljanje Veštačka inteligencija

Elektroakustika Dijagnostika i monitoring el.maš.

Rač mreže i interfejs MEMS komponente

04.07. Objektno orjentisano programiranje

Komercijalni soft za sim. din.sistema

Objektno orjentisano programiranje

Stručna praksa/Timski projekat

Stručna praksa/Timski

projekat

Stručna praksa/Timski projekat

05.07. Ob. Orjen. Projektovanje Digitalne telekomunikacije 1 Mehatronika 06.07. Engleski jezik I

Engleski jezik II

Engleski jezik I Engleski jezik II

Engleski jezik I Engleski jezik II

Engleski jezik I Engleski jezik II

07.07. Operativni sistemi Digitalna

mikroelektronika 08.07.

smer/ Datum R – IV godina T- IV godina US – IV godina EEN - IV godina EMT- IV godina EKM –IV godina

13.06. Inteligentni informacioni sisteni

Baze podataka

14.06. Socijalni i pravni aspekti informatike

Drustvo i odrzivi razvoj Poslovne komunikacije

Drustvo i odrzivi razvoj Poslovne komunikacije

Distrib. proizv. El. Enerije

Osvetljenje

Mikrokontroleri Komunik. Kola i sistemi

Projektovanje VLSI Autoelektronika

Drustvo i odrzivi razvoj Poslovne komunikacije

Mikrokontroleri i programiranje

Projektovanje VLSI

15.06. Satelitski komunikacioni sistemi

Verovatnoća i statistika Numerička analiza Ekonomija održive proizvodnje

Furijerova i Walvelet analiza

Neuronske mreže

Ekonomija održive proizvodnje

16.06. Zaštita informacija Zaštita informacija Širokopojasne

telekomunikacije

Diskretna matematika

Tehnika obrade signala Multimedijalni uređaji

17.06. Optičke mreže

Izvori za napajanje

Izvori za napajanje

Izvori za napajanje Programiranje

indust.kontrolera

Modeliranje i sim.mikroel.kom. i kola

20.06. Metodi I sistemi za obradu signala

Audio tehnika

Tehnika konverzije

Upravljanje distrib. Mrežama

Tehnika konverzije Elektronika u medicini

Proj. i sim.mikroel. komponenata

21.06. Prepoznavanje uzoraka Projektovanje rač. Hardvera

Radiodifuzni sistemi I tehnologije

Specijalne el. Mašine Testiranje i dijagnostika el. kola i sistema

Ultrazvučna tehnika

Intel. Kom. Snage

22.06. Satelitska i kab. Televizija

Inženjerska etika Identifikacija sistema

Softversko

Tehnika prenosa slike Sist. za rad u rea.

Vremenu

Materijali za nove i alternativne izvore energije

Page 13: Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku · PDF fileOsnovi elektrotehnike II Matematički metodi 24.06. Laboratorijski praktikum- Fizika . Arhitekt.i org.računar Električna

1

inžinjerstvo

Satelitska i kabl.tele

23.06 .

Mobilni sistemi i servisi Modelovanje i simulacija telekom. Sistema

Projektovanje SAU

Proj. an. Integ. Kola Internet i Web tehnologije

Solarne komponente i sistemi Proj. mikrosistema

24.06.

Arhitekture i proj. Softvera

Optimalni linearni sistemi Mobilni kom.sistemi

Računarski merno-inf. Sistemi u industriji

Ind. Sist.za mer. I kont Elektrane

SAU

Med. Elektronski sistemi

Dozimetrija i dozimetri

27.06. Programski prevodioci

Kodovanje

Sistemi za akviziciju podataka

Merenja u medicini

Sistemi za uprav i nadzor u industriji

Sist.za akviz. Podataka

Bežične računarske mreže i uređaji

Sistemi za uprav i nadzor u industriji

Komponente i kola snage

28.06. Projektovanje računarskih mreža

Pretraživanje informacija

Dinamika meh. I mašina

Uzemljivači

Konkurentno programiranje

TV produkcija

Laserska elektronika

29.06. Video komunikacije Mikrotalasna tehnika

Termovizija Uvod u robotiku

Odab.pog iz el.omot.pog. Termovizija Kodov. i komp.Pod.

Mikrotalasna tehnika

Mikrotalasne tehnologije i komponente Termovizija

30.06. Paralelni sistemi

Merenja u telekomunikac Embeded sistemi

01.07. Optoelektronski komunikacioni sistemi

SCADA sistemi

04.07. Multimedijalni računarski sistemi

Stručna praksa

Feding i smetnje u mob. Antene i prostiranje

Stručna pr/timski proj.

Sručna praksa/Tim.proj Kamera i montaža Antene i prostiranje Objektno orjentisano

programiranje

05.07. Napredne baze podataka Komunikaciona akustika Širokopojasne mreže za

pristup

Elektroenergetski pretvarači

Elektroenergetski pretvarači

Projektovanje elektromotornih pogona

Obnovljivi izvori energije

Digitalna obrada slikе

Obnovljivi izvori energije

06.07. Engleski jezik I Engleski jezik II

Engleski jezik I Engleski jezik II

Analiza elektroenerg mreža

07.07. Računarska grafika Komutacija i rutiranje Zaštita u elektroenergetici Računarska grafika Medicinska fizika 08.07. Elektromotorni

pogoni Elektromotorni pogoni

Page 14: Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku · PDF fileOsnovi elektrotehnike II Matematički metodi 24.06. Laboratorijski praktikum- Fizika . Arhitekt.i org.računar Električna

1

godina/smer I (PIS) Prim. Studije I (IIM) I/ (MS) I/ (IA) I/ (IE) I/ (TST) I/ (PE) I/ (MMK) 13.06. Uvod u baze podataka

Osnovi informac. Uvod u info sist

Računarstvo i informatika

Računarstvo i informatika

Računarstvo i informatika

14.06. Posl. Komunikac. Posl. Komunikac. Posl. Komunikac. Posl. Komunikac. Posl. Komunikac. Posl. Komunikac. 15.06.

Televizija i

radio-rod.i vrste

Obrada signala

16.06. Sistemi za vodjenje talasa

Sistemi za vodj. EM talasa

Standardizacija i kvalitet

17.06. Ekonom. Preduz.

Osnovi muz.kul.

Osnovi tel. Tehnike

20.06. Električno-el..merenja

Uvod u rač. Inženjerstvo

Električno-elektron. Merenja

Električna merenja Laboratorijski praktikum I

Uvod u metrologiju

21.06. Uvod u menadžment

Elektrotehnika 1 Uvod u

menadžment

Elektrotehnika 1 Inženjerska ekonomija

Elektrotehnika 1

Elektrotehnika-od.poglavlja

Elektrotehnika Laboratorijski praktikum II

Elektrotehnika 1

22.06.

Projekt.scene

23.06 .

Kom.tehnolog

Elektrotehnika 2 Elektrotehnika 2 Elektrotehnika 2 Merna instrumentacija

Elektrotehnika 2

24.06. Kola za ob. Signala

27.06. Programiranje Programiranje Kola za ob. Signala

Programiranje Programiranje

Programiranje Programiranje

28.06. Elektronske komunikacije

Energetska elektronika

29.06. Fizika Fizika Fizika Fizika

30.06. Uvod u računarstvo Elektronika Uvod u računarstvo Elektronika

Osnovi elektronike

01.07. Elektroakustika

04.07.

Objek. Orjent. programiranje

Elektronske komponente

05.07. Matematika I Matematika I Matematika Matematika I Matematika I Matematika I-od. Pog. Računarstvo i informatika

Matematika I 06.07. Softverski alati za TK

07.07. Dig. Elektronika

Page 15: Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku · PDF fileOsnovi elektrotehnike II Matematički metodi 24.06. Laboratorijski praktikum- Fizika . Arhitekt.i org.računar Električna

1

08.07. Matematika II Matematika II Matematika II Matematika II -od.pogl. Matematika Matematika II

Page 16: Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku · PDF fileOsnovi elektrotehnike II Matematički metodi 24.06. Laboratorijski praktikum- Fizika . Arhitekt.i org.računar Električna

1

God./smer II (PIS) Prim. Studije II (IIM) II/ (MS) II/ (IA) II/ (IE) II/ (TST) II/ (PE) II/ (MMK) 13.06. 14.06. Prostiranje EM talasa

i antene Multimedijalne komunikacije

Osnovi fotografije

Mikrokontroleri i programiranje Mer. Neel. Vel.

Prenos el. energije Prenos podataka Kreire i održ Web apl. Senzori i aktuatori

Metr.električnih veličina

15.06. Interakcija – čovek računar

Teorija sistema

Proizvodni menadžment

Teorija sistema

Obrada audio signala

Razvodna postrojenja

Radio i TV tehnika

Procesna merna tehnika

16.06. Široko pris. kom. Bežični kom. Sistemi

Obrada sig u telek Bežični kom.

Sistemi Široko. Pris. Kom

Lab. Praktikum III Ind.uprav.nad sistem

17.06. Planiranje proizvodnje

Ekonomika preduzeća

Stud.audiotehnika

Lab. Praktikum IV Izvori za napajanje

20.06. Obrač.troš. proizvod Obrač.troš. proizvod Obrač.troš. proizvod Elektroenerg. Oprema

Optičke telekom

21.06. Proj. Inform. Sistema

Stra. Menadžment

Kultura i komunikacije

Servo sistemi PC aplikacije za poslov

22.06. Preduzetništo Identif. Sistema

Ind. Sistemi za merenje i kontrolu

Elimin. Stat. Elektriciteta

Menadžment kvaliteta 23.06

. Mod. I simul. sist. Mod. I simul. din.sist. Električne mašine 1

El. mašine 2

24.06. SAU SAU Mikrotal. Tehn. I teh.

Telekom. Sistem

SAU

27.06. Elek. Instalacije i osvetljenje

Računarske mreže

Elektronska merenja

28.06. Modeliranje i sim. dinam sistema

Energ elektronika

29.06. Telekomunikacije 30.06. Elektronika

Elektronika Mikroproc.i mikrorač. Elektronika

01.07. Struk. Poda. I algoritmi Upravljanje projektima

Upravljanje projektima

Rač mreže i interfejs

Elektroakustika Rač mreže i interfejs

04.07. Kamera i montaža 05.07. Napredne baz. Digitalna obrada slike Mehatronika Sistemi za uprav i

Page 17: Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku · PDF fileOsnovi elektrotehnike II Matematički metodi 24.06. Laboratorijski praktikum- Fizika . Arhitekt.i org.računar Električna

1

podataka Obj.-orj. proj. sistema

nadzor Elektroenerg. Pret.

06.07. Programski jezici Engleski jezik

Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik

07.07. Dig. Elektronika Rač. Grafika i dizajn

Dig. Elektronika

08.07.

Page 18: Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku · PDF fileOsnovi elektrotehnike II Matematički metodi 24.06. Laboratorijski praktikum- Fizika . Arhitekt.i org.računar Električna

1

godina/smer III (PIS) Primenjene studije

III (IIM) III/ (MS) III/ (IA) III/ (IE) III/ (TST) III/ (PE) III/ (MMK)

13.06. Inteligentni informacioni sisteni

Upravljačko računovodstvo

Uvod u inf.sis Upravljačko

računovodstvo

14.06. Kontrola kvaliteta

Kontrola kvaliteta

Projekt i merenja u radiodifuziji

Medicinska dijagnostika

15.06. Fleksibilni proizvodni

sistemi

Emisiona i linkovska tehnika

Interak. Čovek-računar

Distrib I ind mreže Modulacione tehnike

16.06. Računarski int.proizvodnja

Širokopojasne prist. Komunikacije

Mikroele- kronika

Električna vuča

Laserska I ultraz. Tehnika

Termovizija

17.06. Poslovni inf. sistemi Programabilni logički kontroleri

Upravljanje el.mot.pogonima

20.06. Industrijski menadžment

Industrijski menadžment

Inženjersko projektovanje

Kodne tehnike Konstruk i održ el. uredjaja

21.06. Web tehnologije

Internet i Web tehnologije

Alati za multimed

Medicinska instrumentacija

Virtuelna merna instrumentacija

22.06. Satelit i kablovska televizija

Upravljanje procesima

. Lab.praktikum V

23.06 .

Računarska animacija

Proj. SAU

Simul i modeliranje dinamičkih sistema

Lab.praktikum IV Autoelektronika

24.06. Multimedijalni sistemi

Kadrovski menadžment

Mobilni kom.sistemi

Soft za simulaciju dinamičkih sistema

Projektovanje telekomunikaci

onih sistema

Programabilna kola i uredjaji

Računarski merno-informacioni sistemi

27.06. Elektronsko poslovanje

Elektronsko poslovanje

Televizijska realizacija Bež pristup internetu

Specijalne el. Instalacije

Akvizicija podataka

28.06. Mobilne komunikacije

Mer u elektroenerg

29.06. Uvod u robotiku Telekomunikacije

PC aplikacije u industri

30.06. Rač upravljački sistemi

Merenja u telekomunikac

Page 19: Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku · PDF fileOsnovi elektrotehnike II Matematički metodi 24.06. Laboratorijski praktikum- Fizika . Arhitekt.i org.računar Električna

1

01.07. Organizacija i upravljanje projektima

04.07. Elektronske komponente

Web dizajn Komercijalni soft za simulaciju

05.07. Protivpož i protivprov. Sistemi

06.07. Engleski jezik II

Engleski jezik II

Struč praksa/Timski projekat

07.07. Zaštita u elektroenergetici

08.07. Elektromotorni pogoni

Page 20: Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku · PDF fileOsnovi elektrotehnike II Matematički metodi 24.06. Laboratorijski praktikum- Fizika . Arhitekt.i org.računar Električna

2

smer/ I Akademske studije

datum NNP 13.06. 14.06. Poslovne komunikacije

Društvo i održivi razvoj 15.06. 16.06. 17.06. 20.06. 21.06. Elektrotehnika I 22.06. 23.06

. Elektrotehnika II

24.06. 27.06. Algoritmi i programiranje 28.06. Fizička elektronika

29.06. Opšta fizika 30.06. Uvod u računarstvo 01.07. 04.07. 05.07. Linearna algebra 06.07. 07.07. 08.07 Matematička analiza

Page 21: Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku · PDF fileOsnovi elektrotehnike II Matematički metodi 24.06. Laboratorijski praktikum- Fizika . Arhitekt.i org.računar Električna

2

godina/ smer

II/R-Akademske studije

II/T-NNP II/US-NNP II/EEN-NNP II/E-NNP II/EMK-NNP II/MIM-NNP

13.06. 14.06. Mikrokontrol.i program. Prenos elekt energije Poluprovod komponente 15.06. Verovat. i statistika Teorija sistema Distrib.i indust.mreže Televizija I radio (MT) Elektromag.komponent 16.06. Diskretna

matematika .Obrada signala u

telekom Elektromag.-odab. poglav

Mašine naizm. Struje . Sistemi za vodjenje EM

talasa

Standard. i kvalitet

Kvantna i stat.fizika

17.06. Tehnička mehanika Digitalna obrada signala

20.06. Osnovi telekomunikacija Metr. električnih veličina Simulacija dinam. Sistema

Metrolog. el. velčina

Metrolog.el. veličina Digitalna integrisana

kola

Uvod u metrologiju Električna merenja

Metrolog. el. veličina

21.06. Signali i sistemi Elektrotehnika III Osnovi mikroelektronike 22.06. Teorija telekomunikacija Analogna elktronika Analogna elktronika 23.06

. Električna i el. merenja

Internet i Web

tehnologije Eliminacija stat. elektric. .

Mikroelekronske tehnologije

24.06. Mikrotal kola i vodovi

Teorija kola

Teorija električnih kola SAU

Teorija el. kola I

Elektronska fizika čvrstog tela

27.06. Kola za obradu signala Tran.i maš. Jed. Struje Arhitekture mikrosistema

Statički metodi kontrole kvaliteta

Mat. Za mikroel.

28.06. Računarski sistemi

Operaciona istraživanja Modeliranje i sim. dinam

sistema

Met.i i sred.za pr. mer. nesigurnosti

Elektron. Komponente

29.06. Telekomunikacije Linearni SAU Telekomunikacije

30.06. Elektronika u telekom.

Elektronika

Elektron u elektroener

Elektronika

Elektronika

01.07. Strukture podataka 04.07. Objektno

orjentisano programiranje

Kompon. za telekom Objektno orijentisano

programiranje

05.07. Log. Projektovanje

Mehatronika Obj.orijen.tehn. proj. sis

06.07. Programski jezici

Komunikaciona akustika Elektroteh. materijali

07.07. Digitalna elektronika

Operativni sistemi

Digitalna elektronika Digitalna elektronika

Elektro.pretv energije

Digitalna elektronika

Page 22: Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku · PDF fileOsnovi elektrotehnike II Matematički metodi 24.06. Laboratorijski praktikum- Fizika . Arhitekt.i org.računar Električna

2

08.07. Matematika-odab.poglavlja

Matematika-odab.poglavlja

Električne instalacije Matematika-

odab.poglavlja

Matematika

Page 23: Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku · PDF fileOsnovi elektrotehnike II Matematički metodi 24.06. Laboratorijski praktikum- Fizika . Arhitekt.i org.računar Električna

2

God/sme III/R -Akademske studije III/T-NNP III/US-NNP III/EEN-NNP III/E-NNP III/EMK-NNP III/MIM-NNP 13.06. Baze podataka

Informacioni sistemi Paketske komunikacije

Informacioni sistemi

14.06. Osnovi telekomunikac. Mreža Senzori, pretvarači i aktuatori

Mer.neelek. veličina

Osvetljenje Medicinska dijagnostika Multimedijalne komunikac

Senzori i pretvarači

15.06. Uvod u softversko inženjerstvo

Privatno preduzetnišvo Obrada radarskog signala

Statistika i verovatnoća

Matematički metodi Elektroenergetska kablovska tehnika

RF elektronika Obrada audio signala

Numerička analiza

16.06. Širokopoja. Pristup.komunik Bežični komunikacioni sistemi

Električna vuča Programabilna digitalna kola

Tehnika merenja EM polja

Mikroel.han.kom. i sistemi

17.06. WEB programiranje

Procesiranje audiosignala Teorija informacija Internet tehnologije

Uvod u inf sisteme

Radio komunikacije Internet tehnologije

Merni pretvarači Simul. i model. u mikroelektronici

20.06. Mikrotalasni telekom. sistemi

Arh. i program.DSP proc. Telekomunikacioni softver

Inteligentni sist.i mašine Obrač.troš. proizvod

Automatizacija ind. postrojenja

Inteligentni sistemi i mašine Tehnika konverzije

Merenje neelekt. Veličina

Komponente snage

21.06. Kabl. i optički komun. Sistemi

Specijalne električne mašine

Impulsna elektronika Elektronski sistemi za zaštitu i nadzor

Intel. kom. snage

22.06. Sat. i kablovska televizija

Identifikacija sistema Upravljanje procesima

Menadžment kvaliteta

Fotonika

23.06 .

Mikrorač.sistemi

Elektronika u automobilu Statistička teorija telekomunikacija

Projektovanje SAU Električne mašine

Sistemi besprekidnog napajanja

Računarska animacija I

Mikrorač.merna instrumentacija

Autoelektronika

24.06. Arhitekture računara Optika Prenos signala sa proš. Spektrom

Telekom. sistemi I

Proj. i razvoj softvera SAU

Kvalitet el. Energije Elektroenerg. Postrojenja

Med. Elektronski sistemi Projektovanje elektronskih

kola

RF i mikrotal. мer. SAU

SAU Analogna

mikroelektronika

27.06. Računarske mreže

Računarske mreže Elektronsko poslovanje

Sistemi za ak. Podataka Elektron. Merenja

Elektroenergetske komponente

Medicinska elektronika Svetlost i slika

Elektron. Merenja

Medic. Elektronika

28.06. Mikrotalasna i submilmet.tehn.

Distrib.rač.upravljanje Merenja u elektroener. Energetska elektronika TV sistemi

Еlektronske komponente

29.06. Digitalne telekomunikacije Mikrotalasna tehnika

Digitalni SAU Optimalno upravljanje

Alati za projektovanje

30.06. Mikroprocesori i mikrorač

Objek. orjent. Prog

Mikroprocesori i mikrorač Embeded sistemi

Page 24: Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku · PDF fileOsnovi elektrotehnike II Matematički metodi 24.06. Laboratorijski praktikum- Fizika . Arhitekt.i org.računar Električna

2

01.07. Automatsko

upravljanje

Organiz. i upravljanje projektima Elektroakustika

Rač mreže i interfejs Akustika i psihoakustika

Elektromagnetikа

04.07. Projekat/završ.ispit

Antene i prostiranje Komerc. sof. za simul.din.sis.

Web dizajn

05.07. Objektno orijentisano projektovanje

Osnovi automatike Digitalne telekomunikacije 1

Elektroen. Pretvarači Digitalna obrada slike Automatika

Elektroen. Pretvarači

06.07. Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I Ispitivanje el.mašina

Engleski jezik I

Engleski jezik I

Engleski jezik I

07.07. Zaštita u elektroenergetici

Digitalna elektronika

Digitalna mikroelektronika

08.07. Elektromotorni pogoni Računarska grafika i dizajn

Page 25: Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku · PDF fileOsnovi elektrotehnike II Matematički metodi 24.06. Laboratorijski praktikum- Fizika . Arhitekt.i org.računar Električna

2

godina/sm IV/R-NNP Akademske

studije IV/T-NNP IV/US-NNP IV/EEN-NNP IV/E-NNP IV/EMK-NNP IV/MIM-NNP

13.06. Baze podataka Teleupravljanje

Adap.antene i MIMO sistemi

Upravljačko računovodstvo

Mikrosen. i aktua. u elektromed

Baze podataka

Zaštita od atmosf. Praž.

14.06. Teorija aproksimacija Razv. sis. soft. i

sis.programiranje

Prenos podataka Telekom. Mreže

Mikrotalasni sistemi

Sistemi za upravljanje i nadzor u realnom

vremenu Elektromedicin. instrumentacija

Opšta teorija električnih mašina Elektromagnetika

Projektovanje VLSI Multimed. Komunikacije

Senzori i pretvarači Autoelektronika

Proj. dig. integrisanih kola Elektromagnetika

Elektromed. Instrumentacija

Projektovanje VLSI Proj. int. kola

15.06. Numerička analiza Interakcija čovek-

računar

Satelitske komunikacije Optičke komunikacije

Rač. objedinj. proizvodnja

Automobilska elektronika

Inteligentn i merni uređaji Num. analiza u elektromagnetici

16.06. Zaštita informacija Teorija grafova

Integrisana optika Zaštita informacija

Metod. inte. Upravljanja

Robotika u medicini Diskretna matematika

inf

Merenja u elektroenerg. sist

Optoelektronika

17.06. Geometrijsko modelovanje

Internet tehnologije Digitalna obrada signala

Usmerene radio veze Koherentni telek.sistemi

Teorija informacija Radiotehnika

Teorija stabilnosti Izvori za napajanje

Programab. logi. kontrol

Upravljanje el.mot.pogonima Programiranje

indust.kontrolera

Teh. kalibracije merila Električni SPICE modeli komponenata

20.06. Metodi i sistemi za obradu signala

Napajanje telek.uredjaja Mitrotal filtri i pojačavači

Studijska audiotehnika Audio tehnika

. Inteligentni sistemi i

mašine

Nesim. režimi rada el. Mašina

Elektroenergetska oprema

DSP arhitekt. i algoritmi Studijska audiotehnika Integrisani medicinski

sistemi

Merenje neelekt. Veličina

21.06. Mobilno računarstvo Prepoznavanje uzoraka Projektov. računarskog

hardvera

Radiodifuzni sistemi

Telemetrija

Hidraulič. i pneum. uprav. Sis.

Inžemjerska ekonomija .

Električna vozila

Integ kola sa meš. Sign Medicinska instrum. Alati za multimediju

Virtuelna merna instrumentacija

Tehnologija mikrosistema

22.06. Ugradjeni računarski sistemi

Softversko inženjerstvo

Proj. kola za telekom. OFDM

Softversko inženjerstvo

Mikrotalasna elektronika

Internet upravljanje Nelinearni SAU

Prelazni procesi u el. Mašinama

Regul. elektromot. Pogona

Tehnika prenosa slike Sist. za rad u rea vremenu Satelitska i kab. Televizija

Mikrotalasna elektronika

23.06 .

Mobilni i distribuirani inf. Sistemi

Tehnika modulacije Mod i simulacija sistema

Industrijski sistemi za mer.i kon

Servo sistemi

Elektrotermija

Projektovanje el. sis. Računarska animacija II

Električne mašine

Tehnika kontrole kvaliteta

Kontrola kvaliteta

Page 26: Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku · PDF fileOsnovi elektrotehnike II Matematički metodi 24.06. Laboratorijski praktikum- Fizika . Arhitekt.i org.računar Električna

2

24.06. Arhitekture i projektovanje softvera Multimedijalni sistemi

Televizija Mobilni komunikacioni

sistemi

Industrijski menadžment

Rač. mer.info. sis. u industriji

Softver za sim. din sistema

Odab.pog. iz elektroen.

Postrojenja Ind.sist za mer. i

kontrolu

Uprav. elektro.pretvarač.

Visokonaponska merenja

Rač. mer.info. sis. u industriji

Arh. Mikrosistema Proj. Mikrosistema

27.06. Programski prevodioci

Multipleksni prenos signala

Kodovanje Računarske komunikacije

Multivarijabilni sistemi Sistemi za akviziciju

podataka Uprav. proc. U real.

Vremenu

Specijalne električne instalacije

Sist za akviziciju podataka Medicinska elektronika Kodovanje i kompresija

Integrisani mikrosist

28.06. Projektovanje računarskih mreža

. Mobilne telekomunikacije

Mobilne komunikacije Dinamika meh. i mašina

Elektrane Modeliranje i sim.

dinam sistema

Proj.ind.sis. za uprav.i nadzor

Merenja u mikroelekt

29.06. Sistemi za rad u realnom

vremenu Video komunikacije

Digitalne telekomunikacije II

Uvod u robotiku Optimalno upravljanje

Odab.pog iz el.omot pogona

Digitalni sistemi upravljanja

Video komunikacije Termovizija

30.06. Paralelni sistemi

Merenjа u telekomunikacijama

Računarski pre sistemi

Nanotehnologije

01.07. Veštačka inteligencija

Zaštitno kodovanje Optoelektronski

kom.sistemi

SCADA sistemi MEMS

04.07. Rač. telekomunikacije Antene i antenski sistemi

Kamera Montaža

05.07. Napredne baze podataka

Protivpož. i protivov. Sist Računarsko upravljanje i

nadzor

Proj. infor. Sistema Elektroenergetski

pretvarači

06.07. Distribuirani sistemi Engleski jezik II

Bežične pristupne mreže Engleski jezik II

Engleski jezik II

Modeliranje el. mašina i pogona Engleski jezik II

Analiza elektroenergetskih

mreža

Engleski jezik II

Engleski jezik II

Engleski jezik II

07.07. Računarska grafika Komutacija i rutiranje

Page 27: Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku · PDF fileOsnovi elektrotehnike II Matematički metodi 24.06. Laboratorijski praktikum- Fizika . Arhitekt.i org.računar Električna

2

08.07. Električne instalcije

Page 28: Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku · PDF fileOsnovi elektrotehnike II Matematički metodi 24.06. Laboratorijski praktikum- Fizika . Arhitekt.i org.računar Električna

2

godina/sm V/R-NNP Akademske studije V/T-NNP V/US-NNP V/EEN-NNP V/E-NNP V/EMK-NNP V/MIM-NNP 13.06. Nap. metode za obradu slike-

internet Inteligentni informacioni

sistemi Teleupravljanje

Upravljačko računovodstvo

Razvoj PC aplikacija za projektovanje

14.06. Sistemi za upr. Bazama podataka Mikrokontroleri

Pravni aspekti informatike

Internet preko Web mreže

Multimedijalni kom.sistemi

Fazi upravljanje

Mikrokontroleri

15.06. Testiranje i kvalitet softvera Kompleksnost algoritama

Merenja u optičkim komunikacijama

Satelitski komunikacioni sistemi

Inteligentni merni sistemi

Svetlotehnika

Integrisana kola sa meš.signalom

Neuronske mreže

16.06. Ulazno izlazni uređaji Softcomputing

Mob. Kom. Sistemi Širokopojasne pristupne

komunikacije

Performanse optičkih prijemnika

Upravljanje u robotici Stohastički sistemi

Industr.nadzorno upravlj.sistemi

Obrada video signala

Bas sistemi-smart senzori

17.06. Napredne tehnike digitalne logike

Skladišt. Pod. I otkriv. Znanja Modeliranje I simulacija

Vekt kvant.i kompres. Signala Mod. U telekomunikacijama

Servisna robotika Programiranje ind.kontrolera

Izvori za napajanje

Telekomunikacije u elektroenergetici

Izvori za napajanje

Osnovi likovne kulture i teorija forme

Interakcija čovek robot Izvori za napajanje

Merno informacioni sistemi u vozilima

Interakcija čovek robot

Fizika i dijagnostika otkaza

20.06. Geografski informacioni sistemi i tehnologije

Kompjuterska vizuelizacija

Nelinearna optika Proj. RF I mik. Kola I sklopova

Studijska audiotehnika

DSP zasnovano upravljanje

Projektovanje RF arhitektura

Sistemi za akviziciju mernih procesa

Integrisana optoelektronika

21.06. Projektni obrazci

Radiodifuzni sistemi Telemetrija Inženjerska ekonomija

Inženjerska ekonomija Ultrazvučna tehnika

Telemetrija Sistemi za viz.mernih

procesa

Tehnologija mikrosistema

22.06. Algorit. i arh spec rač siste

Spektralne metode

Sistemi za digitalnu obradu signala

Mikrotalasna elektronika

Fleksibilni proizvodni sistemi

Siftver za sim.din.sistema Eksploat.elektroenerget.mreža

Testiranje i dijagnostika Obrada medicinske

slike Raz.PC apl.za

poslovanje

Karakterizacija mikroel komponenata

23.06 .

Medicinska informatika Testiranje hardvera

Fazilogika-internet predmet

Bežične računarske mreže Proj.komunik. I inf.sisteama

Virtuelni merni sistemi

Upravljanje elektroenergetskim

pretvaračima

Adaptivna obrada signala

Računarska animacija III

Teh. Uzem. I oklopljav u mernim sistemima

24.06. Semantički Web Memorijski sistemi

Telekomunikacioni sistemi II Projektovanje tel. Sistema

Biomedicinski inženjering Upravljanje vel.sistemima

Regulacija elektroenerg.sistema Računarski merno-

informacioni sistemi u industriji

Videosistemi

Upravljanje kvalitetom mernih sistema

Nanoelektronika Dozimetrija i

dozimetri Projektovanje mikrosistema

27.06. Elektronsko poslovanje Bežični pristup internetu Laserska tehnika

Page 29: Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku · PDF fileOsnovi elektrotehnike II Matematički metodi 24.06. Laboratorijski praktikum- Fizika . Arhitekt.i org.računar Električna

2

Elektronsko poslovanje Kodovanje I komp.signala

28.06. Pretrazivanje informacija

Internet preko WDM mreža Optičke mreže

Uzemljivači Mobilne komunikacije

29.06. Robotika Višemotorni pogoni Robotika 30.06. Specijalni elektroenergetski

pretvarači

Nanotehnologije

01.07. Upravljanje projektima Organizacija i upravljanje projektima

Memorijske komponente

04.07. Stručna praksa

Timski projekat

Antene I antenski sistemi

Stručna praksa/Timski projekat

Stručna praksa/timski projekat Stručna praksa/timski projekat

Stručna praksa/timski projekat

Stručna praksa/timski projekat

05.07. Elektroenergetski pretvarači Regulacija

elektromot.pogona

Projektovanje elektromot.pogona

Obnovljivi izvori energije

06.07. 07.07. 08.07. Električne instalcije