raspored-polaganja-ispita-jun-snp-2-6-2014

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/12/2019 raspored-polaganja-ispita-jun-snp-2-6-2014

  1/8

  Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku kolske 2013/2014. godine

  1

  God/smer I II/A II/E II/I

  Datum SNP SNP SNP SNP

  11.06. Matematika I Materijali za elektroniku Materijali za elektroniku Elektrotehniki materijali i komponente

  12.06. Poslovne komunikacije

  Drutvo i odrivi razvoj13.06. Tehnika mehanika

  16.06. Osnovi raunarske tehnike

  17.06. Elektrina merenja Elektrina merenja Elektrina merenja

  18.06.

  19.06. Elektronika I Elektronika I Elektronika I

  20.06. Fizika Osnovi mikroelektronike

  21.06. Osnovi elektrotehnike

  23.06.

  24.06.

  25.06. Teorija el.kola Teorija el.kola Teorija el.kola

  26.06.

  27.06. Programiranje Programiranje Programiranje

  28.06.

  30.06.

  01.07. Elektronske komponente Elektronske komponente

  02.07.

  03.07.

  04.07. Matematika II Matematika II Matematika II

  05.07.

 • 8/12/2019 raspored-polaganja-ispita-jun-snp-2-6-2014

  2/8

  Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku kolske 2013/2014. godine

  2

  godina/smer I II/M II/R II/T

  Datum SNP SNP SNP SNP

  11.06. Matematika I Materijali za elektroniku Materijali za elektroniku Materijali za elektroniku

  12.06. Poslovne komunikacije

  Drutvo i odrivi razvoj13.06.

  16.06. Osnovi raunarske tehnike

  17.06. Elektrina merenja Elektrina merenja Elektrina merenja

  18.06.

  19.06. Elektronika I Elektronika I Elektronika I

  20.06. Fizika Osnovi mikroelektronike

  21.06. Osnovi elektrotehnike

  23.06.

  24.06.

  25.06. Teorija el.kola Teorija el.kola Teorija el.kola

  26.06.

  27.06. Programiranje Programiranje Programiranje

  28.06.

  30.06.

  01.07. Elektronske komponente Elektronske komponente Elektronske komponente

  02.07.

  03.07. Raunarski sistemi

  04.07. Matematika II Matematika II Matematika II

  05.07.

 • 8/12/2019 raspored-polaganja-ispita-jun-snp-2-6-2014

  3/8

  Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku kolske 2013/2014. godine

  3

  (SNP)

  godina/smer III/AE III/ET III/IE III/ME III/RTI

  datum

  11.06. Materijali za elektroniku

  12.06. Poluprovodnike komponente

  13.06. Osnovi mehanike i mainstva Programski jezici

  16.06. Elektroenergetske komponente Osnovi mikroelektronike Organizacija raunara

  17.06. Matematiki metodi Numerika matematika Numerika matematika Numerika matematika

  18.06. Merenja u elektronici Merenja u elektronici

  Elektroakustika

  Merenja u elektronici

  19.06. Analogna elektronika Energetska elektronika

  20.06. Sinteza mrea Onovi telekomunikacija Elektrine maine I Mikroelektronske tehnologije

  23.06. Elektrine maine Sinteza mrea

  24.06. Elektronika II Elektronika II Merenja u elektroenergetici Elektronika II Elektronika II

  25.06. Osnovi automatike Osnovi automatike

  Prenos i distrib. el. energije

  Automatika

  Logiko projektovanje

  26.06. Telekomunikacije Telekomunikacije Telekomunikacije

  27.06.

  28.06.

  30.06.

  01.07. Elektronske komponente Elektronske komponente Fizika elektronika Elektronske komponente

  02.07. Elektromagnetika Elektromagnetika Elektromagnetika Elektromagnetika Elektromagnetika

  03.07.

  04.07.

  05.07. SAU

 • 8/12/2019 raspored-polaganja-ispita-jun-snp-2-6-2014

  4/8

  Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku kolske 2013/2014. godine

  4

  godina/smer III/A III/E III/I III/M III/R III/T

  Datum

  11.06.

  12.06. Popuprovodnike komponente

  13.06. Kvantna i statistika fizika Programski jezici

  16.06. Analogna el..kola Elektroenergetske

  komponente

  Mikroelektronika Organizacija raunara

  17.06. Matematiki metodi Numerika analiza Numerika analiza Numerika matematika Numerika matematika Numerika analiza

  18.06. Merenja u elektronici Merenja u elektronici Fizika elektronika Merenja u elektronici Merenja u elektronici

  Elektroakustika

  19.06. Digitalno proc. Signala

  Energetska elektronika

  Energetska elektronika Analogna elektronika

  20.06. Sinteza mrea Onovi telekomunikacija Elektrine maine I Materijali za mikroelektroniku Sinteza mrea i obrada

  signala

  23.06. Elektrine maine Elektrine instalacije Osnovi telekomunikacija

  24.06. Elektronika IISimulacija i modeliranje

  Elektronika II Merenja u elektroenergetici Elektronika II Elektronika II Elektronika II

  25.06. Osnovi automatike Automatika Osnovi automatike

  Prenos i distrib. el. energije

  Automatika

  Logiko projektovanje

  Automatika

  26.06. Telekomunikacije Telekomunikacije Telekomunikacije

  27.06. Dinamika mehanizama i maina

  28.06.

  30.06. Digitalna elektronika Digitalna elektronika Digitalna elektronika Digitalna elektronika Digitalna elektronika

  01.07.

  02.07. Elektromagnetika Elektromagnetika Elektromagnetika Elektromagnetika Elektromagnetika

  03.07.

  04.07. Mikrotalasna tehnika

  05.07.

 • 8/12/2019 raspored-polaganja-ispita-jun-snp-2-6-2014

  5/8

  Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku kolske 2013/2014. godine

  5

  godina/smer IV/AE IV/ET IV/IE IV/ME IV/RTI

  Datum

  11.06. Engleski jezik

  Upravljanje procesima

  Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik

  12.06. Elektrine instalcije El. instalacije sa osvetljenjem13.06. Digit. procesiranje signala Raunarsko projektov. u

  elektroenergetici

  Pasivne i elektromeh.

  Komponente

  Projektov. digitalnih kola

  16.06. Procesni mikrora. Sistemi

  17.06. TAU Radiotehnika Mikrora.sistemi i I/U ureaji

  18.06. Mikroproc. i mikroraunari Merenja u mikroelekt. Diskretna matematika

  19.06. El. maine II Kvalitet i pouzdanost

  Analogna elektronika

  Mikrotalasna elektronika

  Distribuirana obrada

  20.06. Projektovanje el. kola Elektrotermija Optoelektronika i integrisana

  optikaTehnika i metode program

  23.06. Sistemi za merenje i kontrolu Televizija Sistemi za merenje i kontrolu Modelrianje tehnologije i

  komponenata

  24.06. Industrijska elektronika

  Mikroraunari i programiranjeDigitalne telekomun.

  Telekomunikac. sistemi

  Elektroenerg. postrojenja Mikroelektronika

  25.06. Teorija telekomunikacija

  26.06. Telekomunikacije

  27.06. Dinamika mehanizama i maina Sistemski softver

  28.06.

  30.06. Digitalna el. Kola Digitalna el. Kola Digitalna el. Kola Digitalna el. Kola

  Strukture i baze podataka01.07.

  02.07.

  03.07.

  04.07. Mikrotalasna tehnika

  05.07.

 • 8/12/2019 raspored-polaganja-ispita-jun-snp-2-6-2014

  6/8

  Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku kolske 2013/2014. godine

  6

  godina/smer IV/A IV/E IV/I IV/M IV/R IV/T

  datum

  11.06. Engleski jezik

  Upravljanje procesima

  Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik

  12.06. Elektrine instalcije El. instalacije sa osvetljenjem Mikrotalasni sistemi

  13.06. Tehnika

  telekomunikacija

  16.06. Proj. mikropr. sistema Projektovanje el. Sistema Raunarsko projektov. u

  elektroenerg.

  Digitalni procesni sistemi

  Komponente i kola snage

  Senzori i pretvarai

  Telekom. mree

  17.06. TAU Radiotehnika Optoelektronika Raunarske telekom.Mikrora.sistemi i I/U

  ureajiRadiotehnika

  18.06. Digit. proces. Signala Mikroproc. sistemi Elektromot. Pogoni Modelov. i simulacija Diskretna matematika Mikroproc. sistemi

  19.06. Identifik. Procesa

  Energetska elektronika

  Mikrotalasna tehnika El. maine II Kvalitet i pouzdanost

  Mikrotalasna elektronika

  Merenje u telekomunik.

  20.06. Projektovanje el. kola Osnovi kablovske tehnike Projektovanje integr. Kola

  Mikroelektronske tehnologije

  Teh.i metode progranja Projektovanje el. kola

  Mikroelektronske tehnologije21.06. Sistemi za merenje i

  kontrolu

  Televizija

  Testiranje el. kola

  Industrijski sistemi za

  merenje i kontrolu

  TV sistemi

  23.06. Elektroenerg. Postrojenja Niskotemper. elektronika Telekom. sstemi

  Digitalne telekom24.06. Mikroraunari i

  programiranje

  Visokofrekventna

  elektronika

  Ispitivanje el. maina Vetaka inteligencija

  Raunarske mree

  Teorija telekomunikacija

  25.06.

  26.06. Sistemski softver

  27.06.

  28.06. Strukture i baze podataka30.07.

  01.07. Paralelni ra. sistemi

  02.07.

  03.07.

  04.07.

  05.07.

 • 8/12/2019 raspored-polaganja-ispita-jun-snp-2-6-2014

  7/8

  Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku kolske 2013/2014. godine

  7

  God V/A V/E V/I V/M V/R V/T

  11.06. Upravljanje procesima Informacioni sistemi Satelitske komunikacije

  12.06. Projektovanje VLSI Projek sof kori.proj obrazaca

  Sistemi visoke pouzdanosti

  Prenos podataka

  13.06. Merno-informac.

  sistemi

  Radio sistemi Eksploatacija elektroenerg.

  mrea

  Projektovanje ugraenih

  raunarskih sistemaWEB programiranje

  Komutacioni sistemi

  16.06. Fleksibilnaautomatizacija

  Digitalna obrada slike Specijalne el. instalacije Merenja u mikroele. Alg.i arhihtek. spec. ra. Sistema Projektovanje telekom. SistemaObrada audio signala

  17.06. Tehnika robotika Elektronske mree Tehnika zatite Fizika i dijagnostika

  otkaza

  Sistemi za rad u realnom vremenu Projektovanje upravljakih

  sistema

  Raunarske telekom.18.06. Upravljanje energet.

  sistemima

  Inteligentna

  instrumentacija

  Ekspert sist u elektroenerg Napredne tehnike u logikom

  projektovanju

  Mikrotalasna i optika elektronika

  Mobilne telekomunikacije

  19.06. Elektromedicin.

  instrumentac

  Neuronske mree Elektrine maine III Karakterizacija

  komponenata

  Ekspertni sistemi i neuronske

  mree

  Optike komunikacije

  20.06. Telemetrija

  Raunarsko

  projektovanje

  Industrijska robotika Primena akust. u elektro

  Elektrotermija

  Arhitektura mikrosistema

  Tehnologija mikrosistema

  Uvod u fazi logiku

  Softversko inenjerstvo

  Radarski sistemi i radiolokacija

  23.06. Raunarsko merno

  informacioni sistemi

  Sistemi za akviziciju Upravljanje

  elektroenerg.pretvara

  Mobilni i beini informacioni

  servisi

  24.06. Metode intelig

  upravljanja

  Sistemi za rad u realnom

  vremenu

  Integrisani mikro Napredne tehnike baza podataka

  Napredne tehnike za ob radu slike

  Telekomunikacioni softver

  Kodna tehnika25.06. Regul. elektromot.

  pogona

  Telekomunikacije u

  elektroenergetici

  Regul. elektromot. pogona

  Satelitska i kablovska televizija

  26.06.

  27.06.

  28.06. Programski prevodioci

  30.06. Projektovanje SAU

  01.07.02.07.

  03.07. Prepoznavanje uzoraka

  04.07.

  05.07. Audiotehnika Raunarska grafika

 • 8/12/2019 raspored-polaganja-ispita-jun-snp-2-6-2014

  8/8

  Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku kolske 2013/2014. godine

  8

  God/smer V/AE V/ET V/IE V/ME V/RTDatum

  11.06. Satelitske komunikacije Upravljanje procesima Informacioni sistemi

  12.06.

  13.06. Komutacioni sistemi Ekspertni sist. ulektroenergetici

  16.06. Radiokomunikac. sistemi Specijalne el. instalacije Senzori i pretvarai

  17.06. Tehnika robotika Tehnika zatite Raunarske telekom.

  18.06. Tehnika konverzije Telekomunikacione mree Prelazni procesi u el. mainama Fizika otkaza mikroel. kompon.

  Mikroproc. tehnika

  Spec. ra. sistemi

  19.06. Elektromedicin. instrumentac. Optike telekomunikac

  20.06. Procesni informac. sistemi

  Raunarsko projektovanje

  Projektovanje el. sistema Projektovanje integr.kola

  21.06. Upravljanje elektroenerg.pretvara Niskotemperaturna elektronika Sredstva za razvoj softvera

  23.06. Sistemi za akviziciju podataka Simulacija i modeliranjeObrada signala Sistemi za akviziciju podataka Strukture i komponente za VLSIkola

  24.06. Regul. elektromot. pogona Regul. elektromot. pogona Vetaka inteligencija

  25.06.

  26.06.

  27.06. Programski prevodioci

  28.06.

  30.07. Projektovanje SAU

  01.07. Paralelni ra. sistemi

  02.07. Prepoznavanje uzoraka03.07.

  04.07. Raunarska grafika

  05.07.