14
Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom rok u školske 2013/2014. godine 1   /smer I Strukovne studije II godina III godina datum 11.06. Matematika Elektrotehnički materijali i komponente  Engleski jezik Ultrazvučna tehnika  Upravljanje procesima 12.06. Multimedijalna prezentacija 13.06. Digitalne tehnike telekomunikacija Zaštita informacija 16.06. Digitalna obrada slik е Sistemi za vodjenje EM talasa Multimedijalni komunikacioni sistemi 17.06. Električna-elektron. Merenja Širokopojasne mreže za pristup Osnovi fotografije 18.06. Komunikacione tehnike Računarske komunikacije Tehnička akustika  19.06. Televizijska produkcija 20.06. Fizika Objek. orjent. programiranje Principi telefonije 23.06. Električne mašine Mehatronika Alati za multimedije 24.06. Kola za ob. signala Radio i TV prijemnici 25.06. Osnovi elektrotehnike Digitalna obrada signala Prenos i distribucija elekt energije 26.06. Telekomunikacije 27.06. Programiranje 28.06. 30.06. Elektronika Digitalna elektronika WEB dizajn 01.07. 02.07. 03.07. Audio i video sistemi 04.07. Struč praksa/Timski projekat  05.07. Računarstvo i informatika  Automatsko upravljanje Studijska audiotehnika

Raspored Polaganja Ispita Jun 2-6-2014 13h40min

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Raspored Polaganja Ispita Jun 2-6-2014 13h40min

8/12/2019 Raspored Polaganja Ispita Jun 2-6-2014 13h40min

http://slidepdf.com/reader/full/raspored-polaganja-ispita-jun-2-6-2014-13h40min 1/14

Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku školske 2013/2014. godine

1

 

 /smer I Strukovne studije II godina III godina

datum

11.06. Matematika Elektrotehnički materijali i komponente Engleski jezik

Ultrazvučna tehnika Upravljanje procesima

12.06. Multimedijalna prezentacija

13.06. Digitalne tehnike telekomunikacija Zaštita informacija

16.06. Digitalna obrada slik е Sistemi za vodjenje EM talasa

Multimedijalni komunikacioni sistemi

17.06. Električna-elektron. Merenja Širokopojasne mreže za pristupOsnovi fotografije 

18.06. Komunikacione tehnike Računarske komunikacijeTehnička akustika 

19.06. Televizijska produkcija20.06. Fizika Objek. orjent. programiranje Principi telefonije

23.06. Električne mašine Mehatronika

Alati za multimedije 

24.06. Kola za ob. signala Radio i TV prijemnici

25.06. Osnovi elektrotehnike Digitalna obrada signalaPrenos i distribucija elekt energije

26.06. Telekomunikacije

27.06. Programiranje

28.06.

30.06. Elektronika Digitalna elektronika WEB dizajn01.07.

02.07.

03.07. Audio i video sistemi

04.07. Struč praksa/Timski projekat 

05.07. Računarstvo i informatika  Automatsko upravljanje Studijska audiotehnika

Page 2: Raspored Polaganja Ispita Jun 2-6-2014 13h40min

8/12/2019 Raspored Polaganja Ispita Jun 2-6-2014 13h40min

http://slidepdf.com/reader/full/raspored-polaganja-ispita-jun-2-6-2014-13h40min 2/14

Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku školske 2013/2014. godine

2

 

Osnovne akademske studijesmer/ I godina R - II godina T- II godina US - II godina EEN - II godina EMT- II godina EKM - II godina

datum

11.06. Matematika I Elektrotehnički

materijali12.06. Društvo i održivi razvoj

Poslovne komunikacijeSenzori, pretvarači i aktuatori  Mikrokontroleri i

 programiranjeFotografija Popuprovodničke

komponente

13.06. Algoritmi i programiranje -kolokvijum Programski jezici Elektromehaničko pretvaranje energije OO tehnike proj.sistema16.06. Uvod u računarstvo  Linearni SAU Distrib i ind mreže Analogna

elektronikaProjektovanje materijala

za elektroniku17.06. Matematika II - kolokvijum Matematika IV - kolokvijum  Metrolog. el. velčina  Metrolog. el. velčina  Elekt.-el. merenja Metrolog. el. velčina 

18.06. Diskr еtna matematika Tran.i maš. jed. struje Signali i sistemi Signali i sistemi

19.06. Osnovi elektronike Osnovi elektronike Osnovi elektronike

20.06. Fizika Objek. orjent. programiranje

Komponente zatelekomunikacije

Modeliranje i sim.dinamičkih sistema 

Modeliranje i sim.dinamičkih sistema 

Projektovanje el.kola

Komponente zatelekomunikacije

21.06. Osnovi elektrotehnike I Onovi telekomunikacija

23.06. Baze podataka Električna kola i signali  Operaciona istraživanja Merenja uelektroenergetici

Materijali za elektroniku

24.06. Osnovi elektrotehnika II Log. projektovanje Teorija telekomunikacija Digitalna obrada

signala25.06. Električna kola  Električna kola 

26.06. Matematički metodi

u računarstvu Telekomunikacije Telekomunikacije

27.06. Algoritmi i programiranje Matematika IV Prenos el. energije

28.06. Strukture podataka Osnovi optike

30.06. Digitalna elektronika Digitalna elektronika Digitalna elektronika Digitalna elektronika

01.07. Elektronske komponente Arhitekt.i org. računar   Osnovi elektronike Osnovi kv. i statisti.fizike

02.07. Elektromagnetika-odabrana

poglavlja

Osnovi mikrotalasne tehnike

Električne instalacije 

03.07. Računarski sistemi  Računarski sistemi 

04.07. Matematika II Matematika III Matematika III Matematika III Matematika III Matematika III

05.07.

Page 3: Raspored Polaganja Ispita Jun 2-6-2014 13h40min

8/12/2019 Raspored Polaganja Ispita Jun 2-6-2014 13h40min

http://slidepdf.com/reader/full/raspored-polaganja-ispita-jun-2-6-2014-13h40min 3/14

Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku školske 2013/2014. godine

3

 

smer/ RI - III godina T- III godina US - III godina EEN - III godina EMT- III godina EKM -III godina

datum

11.06. Engleski jezik IEngleski jezik II

Engleski jezik I Engleski jezik IUpravljanje procesima

Elektromehaničko

 pretvaranje energije

Engleski jezik IEngleski jezik II

Engleski jezik IEngleski jezik II

Stručna praksa/Timski

 projekat

Engleski jezik IEngleski jezik II

Stručna praksa/Timski

 projekat12.06. Digitalne telekomunikacije I

Digitalne telekomunikacije II Nelinearni SAU Multimedijalni sistemi

13.06. WEB programiranje Detekcija signala u šumu Proj.dig.i.inte.teh.Multi. komunikacije

16.06. II Kolokvijum iz predmetaMikroračunarski sistemi 

Modulacione tehnike Senzori i pretvarači  Obrada audio signala Senzori i pretvarači Projektovanje štamp. ploča 

17.06. Peragoško- psih.didaktičko

meh.disciplineObrada signala u

telekomunikacijamaMerenje neelekt. Veličina 

Osnovi energetskeelektronike

MikroarhitektureOsnovi energetske

elektronike

Optoelektronika

18.06. Elektronska merenja Telekomunikacione mrežeElektroakustika

Elektronska merenja Elektronska merenja Mikroprocesarka tehnika Statističke metode kontrole

kvaliteta

19.06. Sistemi baza podataka Optičke komunikacije  Arhitekture digitalnihsistema

Analogna mikroelektronika

20.06. Softversko inžinjerstvo Objektno orjentisano programiranje

Objektno orjentisano programiranje

Komercijalni soft za sim.din.sistema

Rač mreže i interfejs Proj. el. sistema

Digitalna integr. kola

21.06. Interakcija-čovek računar   Bežični k om. SistemiKablovski i optički kom. sistemi 

Mehatronika TV sistemiAlati za multimedije

Digitalna mikroelektronikaPouzd. mikroel. kompon.

23.06. Telekomunikacioni sistemi IBaze podataka

Rf elektronika Elektroenerg. postrojenja Stud.audio i videotehnika

 Novi materijali i tehnologije

24.06. Mikrorač.sistemi  Mikrorač.sistemi  Mašine naizm. struje

25.06. Veštačka inteligencija Računarske mreže 

Statistička teorija telekomu.Teorija informacija

Optimalno upravljanje RF elektronikaMEMS komponente

26.06. Telekomunikacije Telekomunikacije

27.06. Operativni sistemi Operativni sistemi Upravljanje procesima

28.06. Osnovna analiza signala i sistema Dijagnostika i

monitoring el.maš.

Tehnologija mikrosistema

30.06. Osnovi energetske

elektronike

01.07. Ob. orjen. projektovanje Digitalni SAU Digitalni SAU

02.07. Elektroen.komponenteElektromagnetika 

03.07.

04.07. Informacioni sistemi Mikrotalasna tehnika Programabilni logički

kontroleriProgram.log. kontroleri

Elektroenergetska

kablovska tehnika

05.07. Automatsko upravljanje SAU Automatsko upravljanje

Page 4: Raspored Polaganja Ispita Jun 2-6-2014 13h40min

8/12/2019 Raspored Polaganja Ispita Jun 2-6-2014 13h40min

http://slidepdf.com/reader/full/raspored-polaganja-ispita-jun-2-6-2014-13h40min 4/14

Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku školske 2013/2014. godine

4

 

smer/ R - IV godina T- IV godina US – IV godina EEN - IV godina EMT- IV godina EKM -IV godina

Datum

11.06. Stručna praksa  Engleski jezik II Engleski jezik II Sistemi za uprav i nadzoru industriji

Ultrazvučna tehnika 

12.06. Socijalni i pravni aspektiinformatike

MikrokontroleriKomunikacioni kola i

sistemi

Mikrokontroleri i programiranje

Proj. mikrosistema13.06. Zaštita informacija Zaštita informacija Elektromotorni pogoni 

Specijalne električnemašine

Termovizija

Tehnika obrade signala

16.06. Optičke mreže  Izvori za napajanje  Nesimetrični režimi rada

električnih mašina Digitalna obrada slik е 

Izvori za napajanjeModelovanje i

sim.mikroel.kom. i kola17.06. Peragoško- psih.didaktičko

meh.disciplineKomutacija i rutiranje Inženjerska etika

Verovatnoća i statistika Tehnika prenosa slike

Sist. za rad u rea.vremenu

18.06. Metodi i sistemi za obradusignala

Merenja u medicini Upravljanje distrib.mrežama

Kamera i montažaTV produkcija

Med. elektronski sistemi

Proj. i sim.mikroel.komponenata

19.06. Mobilni sistemi i servisi Identifikacija sistema Elektroenergetski pretvarači 

Konkurentno programiranje

Intel. kom. snage

20.06. Modelovanje i simulacijatelekom. sistema

Uzemljivači  Proj. an. Integ. kola Solarne komponente isistemi

21.06. Računarski merno-informacioni sistemi Ind. Sist.za mer. i kont Kodov. i komp. podatakaMultimedijalni uređaji 

Dozimetrija i dozimetri

23.06. Arhitekture i proj. softvera Antene i prostiranje Sistemi za akviziciju podataka

Sist.za akviz. podatakaAntene i prostiranje

Komponente i kolasnage

24.06. Projektovanje računarskih mreža  Kodovanje Obnovljivi izvorienergije

Obnovljivi izvorienergije

25.06. Multimedijalni računarski sistemi  Satelitska i kab. Televizija

26.06. Projektovanje rač. hardvera  Telekomunikacije Dinamika meh. i mašinaUvod u robotiku

27.06. Programski prevodioci Feding i smetnje u mob.

28.06. Izvori za napajanjeDistrib. proizv. el.

enerije30.06. Napredne baze podataka Optimalni linearni sistemi Projektovanje SAU Zaštita u

elektroenergetici01.07. Paralelni sistemi Širokopojasne telekomunikacije Odab.pog iz el.omot

pogona 02.07. Prepoznavanje uzoraka SCADA sistemi

03.07. Mikrotalasna tehnika Analiza elektroenergmreža 

Mikrotalasna tehnika

04.07. Računarska grafika  Elektroenergetski pretvarači 

Elektrane Računarska grafika 

05.07.

Page 5: Raspored Polaganja Ispita Jun 2-6-2014 13h40min

8/12/2019 Raspored Polaganja Ispita Jun 2-6-2014 13h40min

http://slidepdf.com/reader/full/raspored-polaganja-ispita-jun-2-6-2014-13h40min 5/14

Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku školske 2013/2014. godine

5

 

godina/smer I (PIS) Prim. Studije I (IIM) I/ (MS) I/ (IA) I/ (IE) I/ (TST) I/ (PE) I/ (MMK)

11.06. Matematika I Matematika I Televizija i radio-rod.i vrste

Matematika I Matematika I Matematika-od. pog. Matematika I

12.06. Posl. komunikac. Posl. komunikac. Osnovi muz.kul. Posl. komunikac. Posl. komunikac. Posl. komunikac. Posl. komunikac.

13.06. Programiranje Programiranje Programiranje Programiranje Programiranje

16.06. Uvod u računarstvo Uvod u info sist

Računarstvo i

informatikaUvod u rač.

InženjerstvoRačunarstvo i

informatikaRačunarstvo i

informatikaUvod u računarstvo  Računarstvo i informatika 

17.06. Ekonom. preduz. Električno-el..merenja

Sistemi za vodjenjetalasa

Električno-elektron.Merenja

Električna merenja  Sistemi za vodj. EM talasa Merna instrumentacija Uvod u metrologiju

18.06. ElektroakustikaOsnovi tel. tehnika

19.06. Uvod u baze podataka Laboratorijski praktikum I

Osnovi elektronike20.06. Uvod u menadžment Uvod u menadžment

FizikaObjek. orjent.

 programiranjeInženjerskaekonomija

Fizika

Laboratorijski praktikum II

Standardizacija i kvalitetFizika

21.06. Elektrotehnika 1 Projekt.scene Elektrotehnika 1 Elektrotehnika 1 Elektrotehnika-od.poglavlja Elektrotehnika 1 Elektrotehnika 1

23.06. Osnovi informac.

kom.tehnolog

Kola za ob. signala Kola za ob. signala Obrada signala

24.06. Elektrotehnika 2 Elektrotehnika 2 Energetska elektronikaElektrotehnika 2

Softverski alati za TKElektrotehnika 2

Elektrotehnika 2

25.06.

26.06.

27.06. Programiranje

28.06. Elektronika Elektronika

30.06. Dig. elektronika

01.07. Elektronskekomponente

Elektronskekomponente

02.07.

03.07.

04.07. Matematika 2 Matematika 2 Matematika Matematika 2 Matematika 2 Matematika Matematika 2

05.07.

Page 6: Raspored Polaganja Ispita Jun 2-6-2014 13h40min

8/12/2019 Raspored Polaganja Ispita Jun 2-6-2014 13h40min

http://slidepdf.com/reader/full/raspored-polaganja-ispita-jun-2-6-2014-13h40min 6/14

Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku školske 2013/2014. godine

6

 

God./smer II (PIS) Prim. Studije II (IIM) II/ (MS) II/ (IA) II/ (IE) II/ (TST) II/ (PE) II/ (MMK)

11.06. Engleski jezikUpravljanje projektima

Engleski jezikUpravljanje projektima

Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik

12.06. Struk. Poda. i algoritmi Ekonomika preduzeća  Prostiranje EM talasa iantene

Mikrokontroleri i programiranje Elek. instalacije iosvetljenje

Prenos podataka Kreire i održ Web apl.

13.06. Programski jezici Proizvodni menadžment Multimedijalnekomunikacije

Proizvodni menadžment Razvodna postrojenja Obrada sig u telek Radio i TV tehnika Procesna merna tehnika

16.06. Teorija sistema Teorija sistema Rač. grafika i dizajnObrada audio signala Mikrotal. tehn. i teh. Lab. Praktikum IIIIzvori za napajanje17.06. Planiranje proizvodnje Stra. menadžment Osnovi fotografije Mer. neel. vel. Elektroenerg. Pret.

Sistemi za uprav i nadzorLab. Praktikum IV Metr.električnih veličina 

18.06. Mod. i simul. sist. Preduzetništo Kamera i montaža Mod.i sim.din. sis. Elektroakustika Mikropr oc.i mikrorač.  Elektronska merenja

19.06. Obrač.troš. proizvod Elektronika

Obrač.troš. proizvod Elektronika

El. mašine 2Optičke telekom 

Energ elektronikaSenzori i aktuatori

Elektronika

20.06. Proj. inform. Sistema Kultura i komunikacijeRač mreže i interfejs

Identif. SistemaServo sistemi

Električne mašine 1  PC aplikacije za poslovRač mreže i interfejs 

Menadžment kvaliteta

21.06. Interakcija-čovek računar   Digitalna obrada slikeBežični kom. Sistemi Mehatronika

Ind. sistemi za merenje ikontrolu

Bežični kom. sistemi Elimin. Stat. Elektriciteta

23.06. Napredne baz. podataka Elektroenerg. oprema .Telekom. sistemi

Ind.uprav.nad sistem

24.06. Računarske mreže 

25.06.

26.06. Telekomunikacije Široko pris. kom. Široko. pris. kom

27.06. Prenos el. energije

28.06. Obj.-orj. proj. sistema

30.06. Dig. Elektronika Dig. Elektronika

01.07.

02.07.

03.07.

04.07. Stud.audiotehnika

05.07. SAU SAU

Page 7: Raspored Polaganja Ispita Jun 2-6-2014 13h40min

8/12/2019 Raspored Polaganja Ispita Jun 2-6-2014 13h40min

http://slidepdf.com/reader/full/raspored-polaganja-ispita-jun-2-6-2014-13h40min 7/14

Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku školske 2013/2014. godine

7

 

godina/smer III (PIS) Primenjene

studije

III (IIM) III/ (MS) III/ (IA) III/ (IE) III/ (TST) III/ (PE) III/ (MMK)

11.06. Engleski jezik II Engleski jezik II Engleski jezik IIOrganizacija i upravljanje

 projektima

Engleski jezik IIUpravljanje procesima

Engleski jezik IIStruč praksa/Timski

 projekat

Engleski jezik II Engleski jezik II Engleski jezik II

12.06. Kontrola kvalitetaMultimedijalni sistemi

Kontrola kvaliteta Projekt i merenja uradiodifuziji

Zaštita u elektroenergetici Akvizicija podatakaAutoelektronika

13.06. Web tehnologije Fleksibilni proizvodnisistemi

Web dizajnEmisiona i linkovska

tehnika

Električna vuča  Medicinskainstrumentacija

Protivpož i protivprov.sistemi

16.06. Računarski

int.proizvodnjaMikroelektronika Mobilni kom.sistemi Soft za simulaciju

dinamičkih sistema Distrib i ind mreže

Laserska i ultraz.tehnika

17.06. Inteligentni informacionisisteni

Poslovni inf. sistemi Upravljanjeel.mot.pogonima

Medicinskadijagnostika

18.06. Elektronsko poslovanje Elektronsko poslovanje Televizijska realizacijaBež pristup internetu

PC aplikacije uindustri

Programabilna kola iuredjaji

19.06. Industrijski menadžment Industrijski menadžment Satelit i kablovskatelevizija

Inženjersko projektovanje Kodne tehnike Konstruk i održ el.uredjaja

Virtuelna mernainstrumentacija

20.06. Kontrola kvaliteta Uvod u inform sisteme Internet i Web tehnologije Komercijalni soft zasimulaciju . Lab.praktikum V

21.06. Upravljačko

računovodstvo Upravljačko

računovodstvo Interak. čovek -računar  

Alati za multimedSpecijalne el. Instalacije Mobilne

komunikacijeLab.praktikum IV Računarski merno-

informacioni sistemi

23.06. Kadrovski menadžment Računarska animacija  Rač upravljački

sistemiSimul i modeliranjedinamičkih sistema 

Merenja utelekomunikac

Termovizija Mer u elektroenerg

24.06.

25.06.

26.06. Širokopojasne pristupnekomunikacije

TelekomunikacijeUvod u robotiku

27.06.

28.06.

30.06. Proj. SAU01.07. Elektronske komponente Elektromotorni pogoni

02.07.

03.07.

04.07. Programabilnilogički kontroleri 

05.07.

Page 8: Raspored Polaganja Ispita Jun 2-6-2014 13h40min

8/12/2019 Raspored Polaganja Ispita Jun 2-6-2014 13h40min

http://slidepdf.com/reader/full/raspored-polaganja-ispita-jun-2-6-2014-13h40min 8/14

Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku školske 2013/2014. godine

8

 

smer/ I Akademske studije

datum NNP

11.06. Linearna algebra

12.06. Poslovne komunikacijeDruštvo i održivi razvoj

13.06.

16.06. Uvod u računarstvo 17.06.

18.06.

19.06.

20.06. Opšta fizika

21.06. Osnovi elektrotehnika I

23.06.

24.06. Osnovi elektrotehnika II

25.06.

26.06.

27.06. Algoritmi i programiranje

28.06.

30.06.

01.07. Fizička elektronika 

02.07.

03.07.

04.07. Matematička analiza 

05.07.

Page 9: Raspored Polaganja Ispita Jun 2-6-2014 13h40min

8/12/2019 Raspored Polaganja Ispita Jun 2-6-2014 13h40min

http://slidepdf.com/reader/full/raspored-polaganja-ispita-jun-2-6-2014-13h40min 9/14

Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku školske 2013/2014. godine

9

 

godina/

smer

II/R-Akademske

studije

II/T-NNP II/US-NNP II/EEN-NNP II/E-NNP II/EMK-NNP II/MIM-NNP

11.06. Elektroteh. materijali Mat. Za mikroel.

12.06. Obrada signala u telekom Mikrokontrol.i program. Električne instalacije  Statički metodi kontrole

kvalitetaPoluprovod kompon

13.06. Programski jezici Elektro.pretv energijeTehnička mehanika 

Televizija I radio (MT) Elektromag.komponent Kvantna i stat.fizika

16.06. Kompon. za telekom. Teorija sistema Distrib.i indust.mreže Obj.orijen.tehn. proj. sis.Sistemi za vodjenje EM talasa Standard. i kvalitet

17.06. Verovat. i statistika Električna i el. merenja  Metr. električnih veličina Simulacija dinam. Sistema

Metrolog. el. velčina  Metrolog.el. veličina  Uvod u metrologijuElektrična merenja 

Metrolog. el. veličina 

18.06. Diskretna matematika Mikrotal kola i vodoviKomunikaciona akustika

Tran.i maš. jed. struje Signali i sistemi Met.i i sred.za pr. mer.nesigurnosti

19.06. Elektronika u telekom. Energetska elektronikaElektronika

Elektron u elektroener Analogna elktronikaElektronika

Analogna elktronika Elektronika

20.06. Objektno orjentisano programiranje

Objektno orjentisano programiranje

Modeliranje dinam. sistema Arhitekture mikrosistemaDigitalna integrisana kola

Eliminacija stat. elektric. Osnovi mikroel.Mikroele tehnologije

21.06. Osnovi telekomunikacija Mehatronika Internet i Web tehnologije Elektrotehnika III

23.06. Baze podataka Kola za obradu signala Operaciona istraživanja Telekomunikacije Elektronska fizika čvrstog tela 

24.06. Log. projektovanje Teorija telekomunikacija Linearni SAU Mašine naizm. struje Digitalna obrada signala

25.06. Teorija kola Teorija kola Teorija el. kola I

26.06. Telekomunikacije

27.06. Operativni sistemi Prenos elekt energije

28.06. Strukture podataka Elektromag.-odab. poglav

30.06. Digitalna elektronika  Digitalna elektronika  Digitalna elektronika  Digitalna elektronika 

01.07. Elektron. komponente

02.07. Računarski sistemi 

03.07.

04.07. Matematika-odab.poglavlja Matematika-odab.poglavlja Matematika-odab.poglavlja Matematika

05.07. SAU SAU

Page 10: Raspored Polaganja Ispita Jun 2-6-2014 13h40min

8/12/2019 Raspored Polaganja Ispita Jun 2-6-2014 13h40min

http://slidepdf.com/reader/full/raspored-polaganja-ispita-jun-2-6-2014-13h40min 10/14

Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku školske 2013/2014. godine

1

 

God/sme III/R -Akademske studije III/T-NNP III/US-NNP III/EEN-NNP III/E-NNP III/EMK-NNP III/MIM-NNP

11.06. Engleski jezik I Engleski jezik IPaketske komunikacije

Engleski jezik IUpravljanje procesima

Engleski jezik IUpravljanje procesima

Engleski jezik IDigitalna obrada slikeDigitalna elektronika

Engleski jezik Engleski jezik I

12.06. Osnovi telekomunikac. MrežaDigitalne telekomunikacije

Digitalne telekomunikacije I Nelinearni SAU

Zaštita u elektroenergeticiOsvetljenje

Med. elektron..i sistemiMedicinska dijagnostik

Autoelektronika

13.06. WEB programiranje Privatno preduzetnišvoObrada radarskog signala

Internet tehnologije

Sistemi bes. napajanjaSistemi za ak. podataka

Specijalne električne mašine  Programabilna digitalna kolaInternet tehnologije

Tehnika merenja Komponente snage

16.06. Informacioni sistemi Procesiranje audiosignala Uvod u inf sisteme Elektroenergetske komponente AutomatikaObrada audio signalaImpulsna elektronikaRadio komunikacije

Merni pretvarači  Senzori i pretvarači 

17.06. Uvod u softverskoinženjerstvo

Mikrotalasni telekom. sistemiArh. i program.DSP proc.Statistika i verovatnoća 

Matematički metodi Inteligentni sist.i mašine

Automatizacija ind. postrojenja Inteligentni sistemi i mašineMerenje neelekt. Veličina 

Integrisani senzori Numerička analiza 

18.06. Elektronsko poslovanjeMikroprocesori i mikrorač 

Kabl. i optički komun. SistemiElektroakustika

Diskretna matematikaElektron. Merenja

Sistemi besprekidnog napajanja Multimedijalne komunikacMikroprocesori i mikrorač 

Tehnika konverzijeAkustika i psihoakustika

Elektronska merenja Simul. i model. umikroelektronici

Mikroel.han.kom. i sistemi

19.06.Mikrotalasna i submilmet.tehn.

Komerc. sof. za simul.din.sis.Optimalno upravljanjeObrač.troš. proizvod 

Identifikacija sistema

Kvalitet el. Energije Energetska elektronika Elektronski sistemi zazaštitu i nadzor

Intel. kom. snageFotonika

20.06. Sat. i kablovska televizijaInformacioni sistemiTelekom. sistemi I

Elektronika u automobilu

Objek. orjent. prog Računarska animacija Projektovanje elektronskih kola

Rač. Mreže i interfejsi

Mikrorač.merna

instrumentacijaMenadžment kvaliteta

Analognamikroelektronika

21.06. OptikaPrenos signala sa proš. Spektrom

Bežični komunikac. siste.

Električne mašine Proj. i razvoj softvera

Elektroen. Pretvarači  Elektroenerg. Pretvarači TV sistemi

Elektronske komponente

RF i mikrotal. мer. Digitalna mikroelektronika

23.06. Baze podataka Senzori, pretvarači i aktuatori Telekomunikacioni softver

Antene i prostiranje

Mer.neelek. veličina Distrib.rač.upravljanje 

Elektroenerg. postrojenjaMerenja u el.energetici Medicinska elektronika

Svetlost i slika

EM polja Medic. elektronika

24.06. Računarske mreže Mikrorač.sistemi 

Statistička teorija telekomu.Osnovi automatikeRačunarske mreže Teorija informacija

Projektovanje inf. SistemEle. komponente

Ispitivanje električnih mašinaElektrična vuča 

RF elektronikaAlati za projektovanje

25.06.

26.06. Širokopoja. Pristup.komunik Embeded sistemi

27.06.

28.06. Ob. orjen. projektovanje Elektromagnetik а 

30.06. Projektovanje SAU

01.07. Arhitekture računara  Digitalni SAU Elektromotorni pogoni Web dizajn

02.07.

03.07. Stručna praksa/timski

 projekatProjekat/završ.ispit

Mikrotalasna tehnikaOrganiz. i upravljanje projektima

04.07. Automatsko upravljanje Elektroenergetska kablovska

tehnika

Računarska grafika i dizajn 

05.07. SAU SAU SAU

Page 11: Raspored Polaganja Ispita Jun 2-6-2014 13h40min

8/12/2019 Raspored Polaganja Ispita Jun 2-6-2014 13h40min

http://slidepdf.com/reader/full/raspored-polaganja-ispita-jun-2-6-2014-13h40min 11/14

Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku školske 2013/2014. godine

1

 

godina/ sm IV/R-NNP Akademske studije IV/T-NNP IV/US-NNP IV/EEN-NNP IV/E-NNP IV/EMK-NNP IV/MIM-NNP

11.06. Engleski jezik IIMetodi i sistemi za obradu signala

Engleski jezik IITeleupravljanje

Adaptiv.antene i MIMO sistemiSatelitske komunikacije

Engleski jezik II Engleski jezik II Engleski jezik II Engleski jezik IIZaštita od atmosferskih

 pražnjenaInteligentni merni uređaji 

Engleski jezik II

12.06. Teorija aproksimacijaMultimedijalni sistemi

Mikrotalasni sistemiZaštitno kodovanje

Radiodifuzni sistemi

Digitalne telekomunikacije

Električne instalcije  Nelinearni SAU

Opšta teorija električnih

mašinaProjek. Indust. sis. za uprav.i

nadzorProjektovanje VLSI

Automobilska elektronikaAutoelektronika

Elektromed.instrumentacija

Proj. MikrosistemaProjektovanje VLSI

13.06. Internet tehnologijeZaštita informacija

Integrisana optikaRač. telekomunikacije 

Zaštita informacija

Metod. inte. Upravljanja Odab.pog iz el.omot pogona TermovizijaRobotika u medicini

Multimed. komunikacije

Marenja u elektroenerg.sist

Kontrola kvaliteta

16.06. Usmerene radio vezeMobilni komunikacioni sistemi

Računarsko upravi razvoj Koherentni telek.sistemi

Rač. Objedinj. proizvodnjaTeorija stabilnostiIzvori za napajanje

Modeliranje el. mašina i pogona

Senzori i pretvarači Upravljanje el.mot.pogonima

Programiranje indust.kontrolera

Teh. kalibracije merila

17.06. Geometrijsko modelovanjeRazv. sis. soft. i sis. programiranje

 Numerička analiza 

 Napajanje telek.uredjajaTelemetrija

Mitrotal filtri i pojačavači Radiotehnika

Komutacija i rutiranje

Programab. logi. kontrol.Elektromedicin. instrumentac.Inteligentni sistemi i mašine

Sistemi za upravljanje i nadzor

 Nesim. režimi rada el. mašinaDigitalni sistemi upravljanja

Tehnika prenosa slikeRačunarska animacija II DSP arhitekt. i algoritmi

Sist. za rad u rea vremenu

 Num. analiza uelektromagnetici

Merenje neelektričnih

veličina 

Optoelektronika

18.06. Teorija grafovaUgradjeni računarski sistemi 

Met i sistemi za obradu signala

Telekom. MrežeProj. kola za telekom.Mobilne telekomunikacijeMod i simulacija sistemaRačunarske komunikacije 

Mobilne komunikacijeUpravljačko računovodstvo  Elektroenergetska opremaPrelazni procesi u el.

mašinama

Met. obrade sig. u muziciDiskretna matematikaMikrosen. i aktua. u elektromedIntegrisani medicinski sistemi

Električni SPICEmodeli komponenataMerenja u mikroelekt

 Nanotehnologije

19.06. Mobil. i distrib.infog.sistemiMobilno računarstvo 

Antene i antenski sistemiOptoelektronski kom.sistemi

Optičke komunikacije Mikrotalasna elektronika

Hidraulič. i pneum. uprav. Sis. Inžemjerska ekonomijaOptimalno upravljanje

ElektraneElektrična vozila 

Integ kola sa meš. SignMedicinska instrum.

Virtuelna mernainstrumentacija

Mikrotalasnaelektronika

20.06. Softversko inženjerstvo Tehnika modulacijeMerenjа u telekomunikacijama 

Softversko inženjerstvo

Industrijski sistemi za mer.i konServo sistemi

Modeliranje i sim. dinamsistema

Elektrotermija

KameraProjektovanje el. sis.

Tehnika kontrole kvaliteta Proj. int. kolaTehnol. mikrosistema

Arh. mikrosistema

21.06. Interakcija čovek -računar  Projektov. računarskog hardvera  Televizija

Video komunikacije

Računarski upravljački sistemi Industrijski menadžment

Rač. mer.info. sis. u industriji

Softver za sim. din sistemaIndustrij. sist za mer. i

kontroluSpecijalne električne

instalacije

Električne mašine Kodovanje i kompresijaUprav. elektro.pretvarač. 

Alati za multimedijuVideo komunikacije

Visokonaponska merenja

23.06. Digitalna obrada signalaArhitekture i projektovanje

softvera

Audio tehnikaBaze podataka

Multipleksni prenos signala

Multivarijabilni sistemiSistemi za akviziciju podatakaUprav. proc. U real. vremenu

Proj. dig. integrisanih kolaSist za akviziciju podataka

Baze podatakaMedicinska elektronika

Rač. mer.info. sis. u

industrijiIntegrisani mikro

24.06. Veštačka inteligencija Projektovanje računarskih mreža 

Prenos podatakaKodovanje

Teorija informacija

Internet upravljanje Regul. elektromot. Pogona MEMSMontaža

Page 12: Raspored Polaganja Ispita Jun 2-6-2014 13h40min

8/12/2019 Raspored Polaganja Ispita Jun 2-6-2014 13h40min

http://slidepdf.com/reader/full/raspored-polaganja-ispita-jun-2-6-2014-13h40min 12/14

Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku školske 2013/2014. godine

1

 

25.06. Satelitska i kab. televizija

26.06. Protivpož. i protivov. sist.Bežične pristupne mreže 

Dinamika meh. i mašinaUvod u robotiku

27.06. Programski prevodioci

28.06. OFDM

30.06. Napredne baze podataka Projektovanje SAU

01.07. Paralelni sistemi

02.07. Prepoznavanje uzoraka SCADA sistemi Elektromagnetik а  Elektromagnetik а 03.07. Distribuirani sistemi Analiza elektroenerg mreža

04.07. Računarska grafika  Proj. infor. Sistema Odabrana poglavlja izelektroenerg. postrojenja

Stdijska audiotehnika

05.07.

Page 13: Raspored Polaganja Ispita Jun 2-6-2014 13h40min

8/12/2019 Raspored Polaganja Ispita Jun 2-6-2014 13h40min

http://slidepdf.com/reader/full/raspored-polaganja-ispita-jun-2-6-2014-13h40min 13/14

Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku školske 2013/2014. godine

1

 

godina/ sm V/R-NNP Akademske studije V/T-NNP V/US-NNP V/EEN-NNP V/E-NNP V/EMK-NNP V/MIM-NNP

11.06. Nap. Metode za obradu slike-internet Razvoj PC aplikacija za projektovanje

Stručna praksa/timski

 projekat

12.06. Sistemi za upr. Bazama podatakaMikrokontroleri

Pravni aspekti informatike

Internet preko Web mrežeRadiodifuzni sistemi

Inteligentni merni sistemi Računarski merno-informacionisistemi u industriji

MikrokontroleriElektrične instalcije 

Projektovanjemikrosistema

13.06. Testiranje i kvalitet softveraKompleksnost algoritama

Merenja u optičkim komunikacijama  Fazi upravljanje Svetlotehnika Integrisana kola sameš.signalom

16.06. Ulazno izlazni uređaji Softcomputing

Mob. Kom. Sistemi

Antene I antenski sistemiPerformanse optičkih prijemnika 

Optičke mreže 

Upravljanje u roboticiStohastički sistemi Izvori za napajanje

Projektovanje elektromot.pogonaIzvori za napajanje

Industr.nadzornoupravlj.sistemi

Obrada videosignalaIzvori za napajanje

Bas sistemi-smart senzori

17.06. Napredne tehnike digitalne logikeSkladišt. Pod. I otkriv. Znanja

Bežični pristup internetu Vekt kvant.i kompres. SignalaMod. U telekomunikacijama

Servisna robotikaProgramiranje ind.kontrolera

Osnovi likovne kulture iteorija forme

Interakcija čovek robot 

Merno informacioni sistemiu vozilima

Fizika i dijagnostikaotkaza

18.06. Projektni obrazciModeliranje I simulacijaElektronsko poslovanje

Satelitski komunikacioni sistemiMultimedijalni kom.sistemi

Elektronsko poslovanje

TelemetrijaTeleupravljanje

Upravljačko računovodstvo 

Specijalni elektroenergetski pretvarači 

Ultrazvučna tehnika Projektovanje RF

arhitektura

TelemetrijaSistemi za viz.mernih

 procesa

 NanotehnologijeTehnologija mikrosistema

19.06. Geografski informacioni sistemi itehnologije

Kompjuterska vizuelizacija

 Nelinearna optikaProj. RF I mik. Kola I sklopova

DSP zasnovano upravljanje Mobilne komunikacije Neuronske mreže

Sistemi za akviziciju mernih procesa

Integrisanaoptoelektronika

20.06. Algorit. i arh spec rač siste Spektralne metode

Sistemi za digitalnu obradu signalaMikrotalasna elektronika

Fleksibilni proizvodni sistemiInteligentni informacioni

sistemi

Siftver za sim.din.sistemaUzemljivači 

Testiranje i dijagnostikaObrada medicinske slike

Raz.PC apl.za poslovanje

Interakcija čovek robot  Karakterizacija mikroelkomponenata

21.06. Medicinska informatikaTestiranje hardvera

Fazilogika-internet predmet

Kodovanje I komp.signalaBežične računarske mreže 

Inženjerska ekonomijaVirtuelni merni sistemi

Upravljanje elektroenergetskim pretvaračima 

Inženjerska ekonomija

Adaptivna obrada signalaRačunarska animacija III 

Teh. Uzem. I oklopljav umernim sistemima

Dozimetrija i dozimetri

23.06. Semantički Web  Telekomunikacioni sistemi IIProjektovanje tel. Sistema

Biomedicinski inženjeringUpravljanje vel.sistemima

Regulacija elektroenerg.sistema VideosistemiLaserska tehnika

Upravljanje kvalitetommernih sistema

 NanoelektronikaMemorijske komponente

24.06. RobotikaMemorijski sistemi

Internet preko WDM mreža Elektroenergetski pretvarači Regulacija elektromot.pogona

Telekomunikacije uelektroenergetici

Višemotorni pogoni

Obnovljivi izvori energije Robotika

25.06.

26.06. Širokopojasne pristupnekomunikacije

27.06.

28.06.

30.06. Pretrazivanje informacija

01.07.

02.07.

03.07. Upravljanje projektimaStručna praksa 

Organizacija i upravljanje projektimaTimski projekat

Stručna praksa/timski projekat Stručna praksa/timski projekat  Stručna praksa/timski

 projekatStručna praksa/timski

 projekat04.07. Studijska audiotehnika

Proj.komunik. I inf.sisteamaEksploat.elektroenerget.mreža

05.07.

Page 14: Raspored Polaganja Ispita Jun 2-6-2014 13h40min

8/12/2019 Raspored Polaganja Ispita Jun 2-6-2014 13h40min

http://slidepdf.com/reader/full/raspored-polaganja-ispita-jun-2-6-2014-13h40min 14/14

Raspored polaganja ispita u JUNSKOM ispitnom roku školske 2013/2014. godine

1