Raspored Ispita Septembar 2013 SNP

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/28/2019 Raspored Ispita Septembar 2013 SNP

  1/8

  Raspored polaganja ispita u SEPTEMBARSKOM ispitnom roku kolske 2012/2013. godine - SNP

  1

  God/smer I II/A II/E II/I

  Datum SNP SNP SNP SNP

  19.08. Materijali za elektroniku Materijali za elektroniku

  20.08. Poslovne komunikacije

  Drutvo i odrivi razvoj

  21.08. Tehnika mehanika

  22.08. Programiranje Programiranje Programiranje

  23.08. Matematika I Elektrotehniki materijali i komponente

  24.08. Elektrina merenja Elektrina merenja Elektrina merenja

  26.08.

  27.08. Osnovi mikroelektronike

  28.08. Osnovi elektrotehnike

  29.08.

  30.08. Teorija el.kola

  Elektronske komponente

  Teorija el.kola

  Elektronske komponente

  Teorija el.kola

  02.09. Elektronika I Elektronika I Elektronika I

  03.09. Osnovi raunarske tehnike

  04.09.05.09. Matematika II Matematika II Matematika II

  06.09. Fizika

 • 7/28/2019 Raspored Ispita Septembar 2013 SNP

  2/8

  Raspored polaganja ispita u SEPTEMBARSKOM ispitnom roku kolske 2012/2013. godine - SNP

  2

  godina/smer I II/M II/R II/T

  Datum SNP SNP SNP SNP

  19.08. Materijali za elektroniku Materijali za elektroniku Materijali za elektroniku

  20.08. Poslovne komunikacije

  Drutvo i odrivi razvoj

  21.08.

  22.08. Programiranje Programiranje Programiranje

  23.08. Matematika I

  24.08. Elektrina merenja Elektrina merenja Elektrina merenja

  26.08. Raunarski sistemi

  27.08. Osnovi mikroelektronike

  28.08. Osnovi elektrotehnike

  29.08.30.08. Teorija el.kola

  Elektronske komponente

  Teorija el.kola

  Elektronske komponente

  Teorija el.kola

  Elektronske komponente

  02.09. Elektronika I Elektronika I Elektronika I

  03.09. Osnovi raunarske tehnike

  04.09.

  05.09. Matematika II Matematika II Matematika II

  06.09. Fizika

 • 7/28/2019 Raspored Ispita Septembar 2013 SNP

  3/8

  Raspored polaganja ispita u SEPTEMBARSKOM ispitnom roku kolske 2012/2013. godine - SNP

  3

  (SNP)

  godina/smer III/AE III/ET III/IE III/ME III/RTI

  datum

  19.08. Materijali za elektroniku

  20.08. Poluprovodnike komponente

  21.08. Osnovi mehanike i mainstva Programski jezici

  22.08. Osnovi mikroelektronike Organizacija raunara

  23.08. Matematiki metodi Numerika matematika Numerika matematika Numerika matematika

  24.08. Merenja u elektronici Merenja u elektronici Fizika elektronika Merenja u elektronici

  26.08. Elektromagnetika Elektromagnetika Energetska elektronika

  Elektromagnetika

  Elektromagnetika Elektromagnetika

  27.08. Sinteza mrea Onovi telekomunikacija Elektrine maine I Mikroelektronske tehnologije

  28.08. Elektrine maine Sinteza mrea

  29.08. Elektronika II

  Telekomunikacije

  Elektronika II Merenja u elektroenergetici Elektronika II

  Telekomunikacije

  Elektronika II

  Telekomunikacije

  30.08. Osnovi automatike

  Elektronske komponente

  Elektronske komponente Osnovi automatike

  SAU

  Automatika

  Logiko projektovanje

  Elektronske komponente

  02.09. Elektroenergetske komponente

  03.09.

  04.09.

  05.09. Analogna elektronika

  06.09. Elektroakustika Prenos i distrib. el. energije

 • 7/28/2019 Raspored Ispita Septembar 2013 SNP

  4/8

  Raspored polaganja ispita u SEPTEMBARSKOM ispitnom roku kolske 2012/2013. godine - SNP

  4

  godina/smer III/A III/E III/I III/M III/R III/T

  Datum

  19.08.

  20.08.Elektrine instalacije

  Popuprovodnike komponente

  21.08. Programski jezici

  22.08. Mikroelektronika Organizacija raunara

  23.08. Matematiki metodi Numerika analiza Numerika analiza Numerika matematika Numerika matematika Numerika analiza

  24.08. Merenja u elektronici Merenja u elektronici Fizika elektronika Merenja u elektronici Merenja u elektronici

  26.08. Dinamika mehanizama i maina

  Elektromagnetika

  Digitalno proc. Signala

  Energetska elektronika

  Elektromagnetika

  Energetska elektronika

  Elektromagnetika

  Elektromagnetika Elektromagnetika Elektromagnetika

  27.08. Sinteza mrea Onovi telekomunikacija Elektrine maine I Materijali za mikroelektroniku Sinteza mrea i obrada signala

  28.08. Elektrine maine Osnovi telekomunikacija

  29.08. Elektronika II

  Simulacija i modeliranje

  Telekomunikacije

  Elektronika II Telekomunikacije

  Merenja u elektroenergetici

  Elektronika II Elektronika II

  Telekomunikacije

  Elektronika II

  30.08. Osnovi automatike Automatika Osnovi automatike Automatika

  Logiko projektovanje

  Automatika

  02.09. Elektroenergetske

  komponente

  03.09.

  04.09. Digitalna elektronika Digitalna elektronika Digitalna elektronika Digitalna elektronika Digitalna elektronika

  05.09. Analogna el..kola Analogna elektronika Mikrotalasna tehnika

  06.09. Prenos i distrib. el. energije Kvantna i statistika fizika Elektroakustika

 • 7/28/2019 Raspored Ispita Septembar 2013 SNP

  5/8

  Raspored polaganja ispita u SEPTEMBARSKOM ispitnom roku kolske 2012/2013. godine - SNP

  5

  godina/smer IV/AE IV/ET IV/IE IV/ME IV/RTI

  Datum

  19.08. Engleski jezik

  Upravljanje procesima

  Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik

  20.08. Elektrine instalcije El. instalacije sa osvetljenjem Strukture i baze podataka

  21.08. Digit. procesiranje signala Raunarsko projektov. uelektroenergetici

  Pasivne i elektromeh.Komponente

  Projektov. digitalnih kola

  22.08. Mikroraunari i programiranje Procesni mikrora. Sistemi

  23.08. TAU Radiotehnika Mikrora.sistemi i I/U ureaji

  24.08. Mikroproc. i mikroraunari Merenja u mikroelekt. Diskretna matematika

  26.08. Dinamika mehanizama i maina El. maine II Kvalitet i pouzdanost Distribuirana obrada

  27.08. Projektovanje el. kola Optoelektronika i integrisana

  optikaTehnika i metode program

  28.08. Sistemi za merenje i kontrolu Televizija Sistemi za merenje i kontrolu Modelrianje tehnologije i

  komponenata

  29.08. Industrijska elektronika Digitalne telekomun.Telekomunikac. sistemi

  Elektroenerg. postrojenjaTelekomunikacije

  Mikroelektronika Sistemski softver

  30.08.

  02.09. Teorija telekomunikacija

  03.09.

  04.09. Digitalna el. Kola Digitalna el. Kola Digitalna el. Kola Digitalna el. Kola

  05.09. Mikrotalasna tehnika Elektrotermija Analogna elektronika

  06.09. Mikrotalasna elektronika

 • 7/28/2019 Raspored Ispita Septembar 2013 SNP

  6/8

  Raspored polaganja ispita u SEPTEMBARSKOM ispitnom roku kolske 2012/2013. godine - SNP

  6

  godina/smer IV/A IV/E IV/I IV/M IV/R IV/T

  datum

  19.08. Engleski jezik

  Upravljanje procesima

  Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik

  20.08. Elektrine instalcije El. instalacije sa osvetljenjem Strukture i baze podataka Mikrotalasni sistemi

  21.08. Tehnika

  telekomunikacija

  22.08. Mikroraunari i

  programiranje

  Proj. mikropr. sistema

  Projektovanje el. Sistema Raunarsko projektov. u

  elektroenerg.

  Digitalni procesni sistemi

  Komponente i kola snage

  Senzori i pretvarai

  Telekom. mree

  23.08. TAU Radiotehnika Optoelektronika Raunarske telekom.Mikrora.sistemi i I/U

  ureaji

  Teorija telekomunikacija

  Radiotehnika

  24.08. Digit. proces. Signala Mikroproc. sistemi Elektromot. Pogoni Modelov. i simulacija Diskretna matematika Mikroproc. sistemi

  26.08. Identifik. Procesa

  Energetska elektronika

  Testiranje el. kola El. maine II Kvalitet i pouzdanost

  27.08. Projektovanje el. kola Osnovi kablovske tehnike Projektovanje integr. Kola

  Mikroelektronske tehnologijeTeh.i metode progranja Projektovanje el. kola

  Mikroelektronske tehnologije28.08. Sistemi za merenje i

  kontrolu

  Televizija Industrijski sistemi za

  merenje i kontrolu

  TV sistemi

  29.08. Elektroenerg. Postrojenja Niskotemper. elektronika Sistemski softver Telekom. sstemi

  Digitalne telekom

  30.08. Visokofrekventna

  elektronika

  Vetaka inteligencija

  02.09.

  03.09. Paralelni ra. sistemi

  04.09.

  05.09. Mikrotalasna tehnika Ispitivanje el. maina Merenje u telekomunik.

  06.09. Mikrotalasna elektronika Raunarske mree

 • 7/28/2019 Raspored Ispita Septembar 2013 SNP

  7/8

  Raspored polaganja ispita u SEPTEMBARSKOM ispitnom roku kolske 2012/2013. godine - SNP

  7

  God V/A V/E V/I V/M V/R V/T

  19.08. Upravljanje procesima Satelitske komunikacije

  20.08. Projektovanje SAU Projektovanje VLSI Projek sof kori.proj obrazaca

  Sistemi visoke pouzdanosti

  Prenos podataka

  21.08. Merno-informac.

  sistemi

  Radio sistemi Eksploatacija elektroenerg.

  mrea

  Projektovanje ugraenih

  raunarskih sistemaWEB programiranje

  Komutacioni sistemi

  22.08. Fleksibilnaautomatizacija

  Digitalna obrada slike Merenja u mikroele. Alg.i arhihtek. spec. ra. SistemaProgramski prevodioci

  Projektovanje telekom. SistemaObrada audio signala

  23.08. Tehnika robotika Elektronske mree Tehnika zatite Fizika i dijagnostika

  otkaza

  Sistemi za rad u realnom vremenu Projektovanje upravljakih

  sistema

  Raunarske telekom.

  24.08. Upravljanje energet.

  sistemima

  Inteligentna

  instrumentacija

  Ekspert sist u elektroenerg Napredne tehnike u logikom

  projektovanju

  Mikrotalasna i optika elektronika

  Mobilne telekomunikacije

  26.08. Elektromedicin.

  instrumentac

  Neuronske mree Elektrine maine III Ekspertni sistemi i neuronske

  mree

  Optike komunikacije

  27.08. Telemetrija

  Raunarsko

  projektovanje

  Audiotehnika

  Industrijska robotika

  Primena akust. u elektro Karakterizacija

  komponenata

  Raunarska grafika

  Uvod u fazi logiku

  Radarski sistemi i radiolokacija

  28.08. Raunarsko merno

  informacioni sistemi

  Sistemi za akviziciju Upravljanje

  elektroenerg.pretvara

  Mobilni i beini informacioni

  servisi

  Satelitska i kablovska televizija

  29.08. Metode intelig

  upravljanja

  Sistemi za rad u realnom

  vremenu

  Integrisani mikro Napredne tehnike baza podataka

  Napredne tehnike za ob radu slike

  Telekomunikacioni softver

  Kodna tehnika

  30.08. Telekomunikacije u

  elektroenergetici

  Prepoznavanje uzoraka

  Informacioni sistemi

  02.09. Specijalne el. instalacije Arhitektura mikrosistema

  03.09.

  04.09. Tehnologija mikrosistema Softversko inenjerstvo

  05.09. Elektrotermija

  06.09. Regul. elektromot.

  pogona

  Regul. elektromot. pogona

 • 7/28/2019 Raspored Ispita Septembar 2013 SNP

  8/8

  Raspored polaganja ispita u SEPTEMBARSKOM ispitnom roku kolske 2012/2013. godine - SNP

  8

  God/smer V/AE V/ET V/IE V/ME V/RTDatum

  19.08. Satelitske komunikacije Upravljanje procesima

  20.08. Projektovanje SAU

  21.08. Komutacioni sistemi Ekspertni sist. ulektroenergetici

  22.08. Specijalne el. instalacije Senzori i pretvarai Programski prevodioci

  23.08. Tehnika robotika Tehnika zatite Raunarske telekom.

  24.08. Tehnika konverzije Telekomunikacione mree Prelazni procesi u el. mainama Fizika otkaza mikroel. kompon.

  Mikroproc. tehnika

  Spec. ra. sistemi

  26.08. Elektromedicin. instrumentac. Optike telekomunikac

  27.08. Procesni informac. sistemi

  Raunarsko projektovanje

  Projektovanje el. sistema Projektovanje integr.kola Raunarska grafika

  28.08. Upravljanje elektroenerg.pretvara Niskotemperaturna elektronika Sredstva za razvoj softvera

  29.08. Sistemi za akviziciju podataka Simulacija i modeliranjeObrada signala Sistemi za akviziciju podataka Strukture i komponente za VLSIkola

  30.08. Vetaka inteligencija

  Prepoznavanje uzorakaInformacioni sistemi

  02.09. Specijalne el. instalacije

  03.09. Paralelni ra. sistemi

  04.09.

  05.09. Radiokomunikac. sistemi

  06.09. Regul. elektromot. pogona Regul. elektromot. pogona