Raspored Ispita Septembar 2013 NNP

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/28/2019 Raspored Ispita Septembar 2013 NNP

  1/12

  Raspored polaganja ispita u SEPTEMBARSKOM ispitnom roku kolske 2012/2013. godine

  1

  Osnovne akademske studije

  datum /smer

  I godina R - II godina T- II godina US - II godina EEN - II godina EMT- II godina EKM - II godina

  19.08. Elektrotehnikimaterijali

  Materijali za elektroniku

  20.08. Drutvo i odrivi razvoj

  Poslovne komunikacije

  Senzori, pretvarai i

  aktuatori

  Mikrokontroleri i

  programiranje

  Elektrine instalacije Fotografija Popuprovodnike

  komponente21.08. Programski jezici OO tehnike

  projektovanjasistema

  Osnovi optike

  22.08. Algoritmi i programiranje Arhitekt.i org. raunar

  23.08. Matematika I Matematiki metoriu raunarstvu

  Matematika IV Metrolog. el. velina Metrolog. el. velina Elektrina-elektron.merenja

  Metrolog. el. velina

  24.08. Diskterna matematika Tran.i ma. jed. struje Signali i sistemi Signali i sistemi

  26.08. Osnovi elektrotehnike II Raunarski sistemi Elektromagnetika-odabranapoglavlja

  Raunarski sistemi

  27.08. Objek. orjent. programiranje Komponente zatelekomunikacije

  Modeliranje i simulacijadinamikih sistema

  Modeliranje i simulacijadinamikih sistema

  Projektovanje el.kola

  Komponente zatelekomunikacije

  28.08. Osnovi elektrotehnika I Onovi telekomunikacija Distrib i ind mree

  29.08. Baze podataka Elektrina kola i signali Operaciona istraivanja Merenja uelektroenergetici

  Telekomunikacije Telekomunikacije

  30.08. Elektronske komponente Log. projektovanje Elektrina kola Elektrina kola Digitalna obradasignala

  02.09. Teorija telekomunikacija Osnovi elektronike Osnovi elektronike Osnovi elektronike Osnovi elektronike

  03.09. Uvod u raunarstvo Elektromehanikopretvaranje energije

  Projektovanje materijalaza elektroniku

  04.09. Digitalna elektronika Digitalna elektronika Digitalna elektronika Digitalna elektronika

  05.09. Matematika II Matematika III Matematika III Matematika III Analognaelektronika

  Matematika III

  Matematika III

  06.09. Fizika Strukture podataka Osnovi mikrotalasne tehnike Linearni SAU Prenos elekt energije Osnovi kvantne istatistike fizike

 • 7/28/2019 Raspored Ispita Septembar 2013 NNP

  2/12

  Raspored polaganja ispita u SEPTEMBARSKOM ispitnom roku kolske 2012/2013. godine

  2

  datum / smer RI - III godina T- III godina US - III godina EEN - III godina EMT- III godina EKM -III godina

  19.08. Engleski jezik IEngleski jezik II

  Engleski jezik I Engleski jezik IUpravljanje procesima

  Engleski jezik IEngleski jezik II

  Upravljanje procesima

  Engleski jezik IEngleski jezik II

  Engleski jezik IEngleski jezik II

  20.08. Mikrora.sistemi Mikrora.sistemi Multimedijalni sistemi

  21.08. WEB programiranje Detekcija signala u umu Programabilni logiki

  kontroleri

  Programabilni logiki

  kontroleri

  Proj.digital.integri.

  tehnike22.08. Modulacione tehnike Senzori i pretvarai Elektroenergetskakablovska tehnika

  Obrada audio signala Senzori i pretvarai

  23.08. Peragoko-psih.didaktikomeh.discipline

  Obrada signala utelekomunikacijama

  Merenje neelekt. Veliina Optoelektronika

  24.08. Elektronska merenja Telekomunikacione mree Elektronska merenja Elektronska merenja Mikroprocesarkatehnika

  Statistike metode

  kontrole kvaliteta26.08. Sistemi baza podataka Optike komunikacije Optimalno upravljanje Elektromagnetika Arhitekture digitalnih

  sistemaAnalogna

  mikroelektronika27.08. Osnovna analiza signala i

  sistemaObjektno orjentisano

  programiranjeObjektno orjentisano

  programiranjeDijagnostika i

  monitoring el.ma.Ra mree i interfejs

  Proj. el. sistema28.08. Interakcija-ovek raunar Beini kom. sistemi Komercijalni soft za

  simulaciju din.sistema+ TV sistemi Digitalna mikroelektronika

  29.08. Telekomunikacije Telekomunikacioni sistemi I

  Baze podataka

  Rf elektronika

  Telekomunikacije

  Elektroenerg. postrojenja Stud.audio i video

  tehnika

  Novi materijali i

  tehnologije30.08. Vetaka inteligencija Statistika teorija telekomu. SAU

  Digitalni SAUDigitalni SAU RF elektronika

  MEMS komponente

  02.09. Automatsko upravljanje Teorija informacija Nelinearni SAU Automatskoupravljanje

  Mikroarhitekture

  03.09. Operativni sistemi Kablovski i optiki kom.sistemi

  Operativni sistemiElektromehaniko

  pretvaranje energije

  Maine naizm. struje Digitalna integr. kola Projektovanje tampanihploa

  04.09. Softversko ininjerstvo Digitalne telekomunikacije IDigitalne telekomunikacije II

  Osnovi energetskeelektronike

  Osnovi energetskeelektronike

  Osnovi energetskeelektronike

  Tehnologija mikrosistema

  05.09. Ob. orjen. projektovanje Mikrotalasna tehnika Mehatronika Alati za multimedije06.09. Raunarske mree Elektroakustika Solarne komponente i

  sistemiElektroenergetske

  komponenteStruna praksa/Timski

  projekat

  Multimedijalnekomunikacije

  Struna praksa/Timski

  projekat

  Pouzdanost mikroel.komponenata

  Struna praksa/Timski

  projekat

 • 7/28/2019 Raspored Ispita Septembar 2013 NNP

  3/12

  Raspored polaganja ispita u SEPTEMBARSKOM ispitnom roku kolske 2012/2013. godine

  3

  datum / smer R - IV godina T- IV godina US - IV godina EEN - IV godina EMT- IV godina EKM -IV godina

  19.08. Engleski jezik II Engleski jezik II Uzemljivai Ultrazvuna tehnika

  20.08. Projektovanje SAU Mikrokontroleri Mikrokontroleri iprogramiranje

  Proj. mikrosistema21.08. Projektovanje raunarskih mrea Satelitska i kab. televizija Uvod u robotiku Specijalne elektrine

  maineTermovizija

  22.08. Programski prevodioci Optike mree Digitalna obradaslik

  Modelovanje isim.mikroel.kompone

  nata i kola23.08. Peragoko-psih.didaktiko

  meh.disciplineKomutacija i rutiranje Inenjerska etika

  Verovatnoa i statistikaTehnika prenosa slike

  24.08. Zatita informacija Zatita informacija Upravljanje distrib.mreama

  Kamera i montaaTV produkcijaMedicinski

  elektronski sistemi

  Proj. i sim.mikroel.komponenata

  26.08. Mobilni sistemi i servisi Feding i smetnje u mob.telekomunikacijama

  Dinamika meh. imaina

  Elektrane Konkurentnoprogramiranje

  Intel. kom. snage

  27.08. Raunarska grafika Identifikacija sistema Elektromotorni pogoni Raunarska grafikaProjektovanje an.integrisanih kola

  28.08. Multimedijalni raunarski sistemi Optimalni linearni sistemi Raunarski merno-informacioni sistemi

  Distribuiranaproizvodnja el.energijeInd. sistemi za merenje

  i kontrolu

  Kodovanje i kompresijapodataka

  Multimedijalniureaji

  Dozimetrija i dozimetri

  29.08. Napredne baz. podataka Antene i prostiranje Sistemi za akviziciju podataka Sistemi za akvizicijupodataka

  Antene i prostiranje30.08. Prepoznavanje uzoraka Kodovanje Elektroenergetski

  pretvaraiElektroenergetski

  pretvaraiObnovljivi izvori

  energijeObnovljivi izvori

  energije02.09. Arhitekture i projektovanje softvera Modelovanje i simulacija

  telekom. sistemaOdab.pog iz el.omot pogona Tehnika obrade

  signala03.09. Paralelni sistemi irokopojasne

  telekomunikacijeMerenja u medicini Zatita u

  elektroenergeticiKomunikacioni kola i

  sistemi04.09. Socijalni i pravni aspekti

  informatikeSistemi za uprav i

  nadzor u industriji

  Sist. za rad u rea.vremenu

  Komponente i kolasnage

  05.09. Metodi i sistemi za obradusignala

  SCADA sistemi Analiza elektroenerg mrea Mikrotalasna tehnika

  06.09. Struna praksa Mikrotalasna elektronika Izvori za napajanje Izvori za napajanje Izvori za napajanje Solarne komponente isistemi

 • 7/28/2019 Raspored Ispita Septembar 2013 NNP

  4/12

  Raspored polaganja ispita u SEPTEMBARSKOM ispitnom roku kolske 2012/2013. godine

  4

  datum / smer I Akademske studije

  NNP

  19.08.

  20.08. Poslovne komunikacijeDrutvo i odrivi razvoj

  21.08.

  22.08. Algoritmi i programiranje

  23.08. Linearna algebra

  24.08. Fizika elektronika

  26.08. Osnovi elektrotehnika II

  27.08.

  28.08. Osnovi elektrotehnika I

  29.08.

  30.08.

  02.09.

  03.09. Uvod u raunarstvo

  04.09.05.09. Matematika analiza

  06.09. Opta fizika

 • 7/28/2019 Raspored Ispita Septembar 2013 NNP

  5/12

  Raspored polaganja ispita u SEPTEMBARSKOM ispitnom roku kolske 2012/2013. godine

  5

  datum / smer I Strukovne studije II godina III godina

  19.08. Elektrotehniki materijali i komponenteEngleski jezik

  Ultrazvuna tehnikaUpravljanje procesima

  20.08. Multimedijalna prezentacija

  21.08. Digitalne tehnike telekomunikacija WEB dizajn

  22.08. Programiranje Digitalna obrada slikSistemi za vodjenje EM talasa

  Multimedijalni komunikacioni sistemi

  23.08. Elektrina-elektron. MerenjaMatematika

  irokopojasne mree za pristupOsnovi fotografije

  24.08. Komunikacione tehnike Raunarske komunikacije Zatita informacija

  26.08. Televizijska produkcija27.08. Objek. orjent. programiranje

  28.08. Osnovi elektrotehnike Elektrine maine

  29.08. Kola za ob. signalaTelekomunikacije

  Radio i TV prijemnici

  30.08. Digitalna obrada signala Studijska audiotehnika

  02.09. Elektronika Automatsko upravljanje03.09. Raunarstvo i informatika Principi telefonije

  04.09. Digitalna elektronika05.09. Prenos i distribucija elekt energije

  MehatronikaAlati za multimedije

  06.09. Fizika Tehnika akustika Audio i video sistemiStru praksa/Timski projekat

 • 7/28/2019 Raspored Ispita Septembar 2013 NNP

  6/12

  Raspored polaganja ispita u SEPTEMBARSKOM ispitnom roku kolske 2012/2013. godine

  6

  datum / smer I (PIS) Prim. Studije I (IIM) I/ (MS) I/ (IA) I/ (IE) I/ (TST) I/ (PE) I/ (MMK)

  19.08.

  20.08. Posl. komunikac. Posl. komunikac. Osnovi muz.kul. Posl. komunikac. Posl. komunikac. Posl. komunikac. Posl. komunikac.

  21.08.

  22.08. Programiranje Programiranje Programiranje Programiranje Programiranje Programiranje

  23.08. Ekonom. preduz.Matematika I

  Elektrino-el..merenja

  Matematika I

  Sistemi zavodjenje talasa

  Elektrino-elektron.Merenja

  Matematika I

  Elektrina merenjaMatematika I

  Sistemi za vodj. EMtalasa

  Matematika-od. pog.

  Mernainstrumentacija

  Uvod u metrologijuMatematika I

  24.08. Osnovi tel. tehnika

  26.08. Uvod u baze podataka Elektrotehnika 2 Elektrotehnika 2 Elektrotehnika 2 Elektrotehnika 2 Elektrotehnika 2

  27.08. Uvod u menadment Uvod umenadment

  Objek. orjent.programiranje

  Inenjerskaekonomija

  Laboratorijskipraktikum II

  Standardizacija ikvalitet

  28.08. Elektrotehnika 1 Projekt.scene Elektrotehnika 1 Elektrotehnika 1 Elektrotehnika-od.poglavlja

  Elektrotehnika Elektrotehnika 1

  29.08. Osnovi informac.kom.tehnolog

  Kola za ob.signala

  Kola za ob. signala Obrada signala

  30.08. Uvod u info sist. Elektronskekomponente

  Energetska elektronika Softverski alati za TK Elektronskekomponente

  02.09. Elektronika Elektronika Laboratorijskipraktikum I

  Osnovi elektronike03.09. Uvod u raunarstvo Raunarstvo i

  informatikaTelevizija i

  radio-rod.i vrsteRaunarstvo i

  informatikaRaunarstvo i

  informatikaUvod u raunarstvo Raunarstvo i

  informatika04.09. Uvod u ra.

  InenjerstvoDig. elektronika

  05.09. Matematika 2 Matematika 2 Matematika Matematika 2 Matematika 2 Matematika Matematika 2

  06.09. Fizika Elektroakustika Fizika Fizika

 • 7/28/2019 Raspored Ispita Septembar 2013 NNP

  7/12

  Raspored polaganja ispita u SEPTEMBARSKOM ispitnom roku kolske 2012/2013. godine

  7

  datum /smer

  II (PIS) Prim. Studije II (IIM) II/ (MS) II/ (IA) II/ (IE) II/ (TST) II/ (PE) II/ (MMK)

  19.08. Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik20.08. Struk. poda. i algoritmi Ekonomika preduzea Prostiranje EM talasa i

  anteneMikrokontroleri i programiranje Elek. instalacije i

  osvetljenjePrenos podataka Kreire i odr Web apl.

  21.08. Programski jezici Proizvodnimenadment

  Multimedijalnekomunikacije

  Proizvodni menadment Razvodna postrojenja Obrada sig u telek Radio i TV tehnika Procesna merna tehnika

  22.08. Teorija sistema Teorija sistema Ra. grafika i dizajn

  Obrada audio signala

  Mikrotal. tehn. i teh. Lab. Praktikum III

  23.08. Planiranje proizvodnje Stra. menadment Osnovi fotografije Mer. neel. vel. Elektroenerg. Pret. Lab. Praktikum IV Metr.elektrinih veliina

  24.08. Mod. i simul. sist. Preduzetnito Kamera i montaa Mod.i sim.din. sis. Mikroproc.i mikrora. Elektronska merenja

  26.08. Obraun tro.proizvodnje Stud.audiotehnika El. maine 2Optike telekom

  Energ elektronikaSenzori i aktuatori

  27.08. Proj. inform. Sistema Kultura i komunikacijeRa mree i interfejs

  Identif. Sistema Elektrine maine 1 PC aplikacije za poslovRa mree i interfejs

  Menadment kvaliteta

  28.08. Interakcija-ovek raunar Digitalna obrada slikeBeini kom. sistemi

  Ind. sistemi zamerenje i kontrolu

  Beini kom.sistemi

  Elimin. Stat. ElektricitetaSAU

  29.08. Napredne baz. podataka Telekomunikacije iroko pris. kom. Elektroenerg. oprema iroko. pris. kom.Telekom. sistemi

  Ind.uprav.nad sistem

  30.08. SAU SAU02.09. Elektronika Elektronika Elektronika

  03.09. Servo sistemi

  04.09. Dig. elektronika Dig. elektronika Sistemi za uprav inadzor

  05.09. Obj.-orj. proj. sistema Mehatronika Prenos el. energije06.09. Raunarske mree

  Upravljanje projektimaObra.tro. proizvod

  Upravljanje projektimaObra.tro. proizvod Raunarske mree

  ElektroakustikaIzvori za napajanje

 • 7/28/2019 Raspored Ispita Septembar 2013 NNP

  8/12

  Raspored polaganja ispita u SEPTEMBARSKOM ispitnom roku kolske 2012/2013. godine

  8

  datum / smer III (PIS) Primenjenestudije

  III (IIM) III/ (MS) III/ (IA) III/ (IE) III/ (TST) III/ (PE) III/ (MMK)

  19.08. Engleski jezik II Engleski jezik II Engleski jezik II Engleski jezik IIUpravljanjeprocesima

  Engleski jezik II Engleski jezik II Engleski jezik II Engleski jezik II

  20.08. Kontrola kvalitetaMultimedijalni sistemi

  Kontrola kvaliteta Projekt i merenja uradiodifuziji

  Akvizicija podataka

  21.08. Web tehnologije Fleksibilni proizvodni

  sistemi

  Web dizajn

  Emisiona i linkovskatehnika

  Uvod u robotiku

  Programabilnilogiki kontroleri

  Elektrina vua Medicinska

  instrumentacijaProtivpo iprotivprov. sistemi

  22.08. Raunarskiint.proizvodnja

  Mikroelektronika Mobilni kom.sistemi Soft za simulacijudinamikih sistema

  Laserska i ultraz.tehnika

  23.08. Inteligentniinformacioni sisteni

  Poslovni inf. sistemi Upravljanjeel.mot.pogonima

  Medicinskadijagnostika

  24.08. Elektronskoposlovanje

  Elektronskoposlovanje

  Televizijska realizacijaBe pristup internetu

  PC aplikacije uindustri

  Programabilna kolai uredjaji

  26.08. Satelit i kablovskatelevizija

  Proj. SAU Inenjerskoprojektovanje

  Kodne tehnike Konstruk i odr el.uredjaja

  Virtuelna mernainstrumentacija

  27.08. Kontrola kvaliteta Uvod u inform sisteme Internet i Web

  tehnologije

  Elektromotorni pogoni . Lab.praktikum V

  28.08. Upravljakoraunovodstvo

  Upravljako

  raunovodstvoInterak. ovek-raunar Komercijalni soft

  za simulacijuSpecijalne el.

  InstalacijeMobilne

  komunikacijeLab.praktikum IV Raunarski merno-

  informacioni sistemi

  29.08. irokopojasnepristupne

  komunikacije

  Kadrovskimenadment

  Raunarska animacija Ra upravljakisistemi

  Telekomunikacije

  Simul i modeliranjedinamikih sistema

  Termovizija Mer u elektroenerg

  30.08. Elektronskekomponente

  02.09. Industrijskimenadment

  Industrijskimenadment

  03.09. Zatita uelektroenergetici

  04.09.

  05.09. Alati za multimed Merenja utelekomunikac

  06.09. Organizacija iupravljanje projektima

  Distrib i ind mreeStru praksa/Timski

  projekat

  Autoelektronika

 • 7/28/2019 Raspored Ispita Septembar 2013 NNP

  9/12

  Raspored polaganja ispita u SEPTEMBARSKOM ispitnom roku kolske 2012/2013. godine

  9

  datum /smer

  II/R-Akademskestudije

  II/T-NNP II/US-NNP II/EEN-NNP II/E-NNP II/EMK-NNP II/MIM-NNP

  19.08. Elektroteh. materijali Mat. Za mikroel.

  20.08. Obrada signala u telekom Mikrokontrol.i program. Elektrine instalacije Statiki metodi kontrolekvaliteta

  Poluprovod kompon

  21.08. Programski jezici Elektro.pretv energijeTehnika mehanika

  Televizija I radio (MT) Elektromag.komponent Kvantna i stat.fizika

  22.08. Kompon. za telekom. Teorija sistema Obj.orijen.tehn. proj. sis.Sistemi za vodjenje EMtalasa

  Standard. i kvalitet

  23.08. Verovat. i statistika Elektrina i el. merenjaMatematika-odab.poglavlja

  Metr. elektrinih veliinaSimulacija dinam. SistemaMatematika-odab.poglavlja

  Metrolog. el. velinaMatematika-

  odab.poglavlja

  Metrolog.el. veliina Uvod u metrologijuElektrina merenja

  Metrolog. el. veliinaMatematika

  24.08. Diskretna matematika Mikrotal kola i vodovi Tran.i ma. jed. struje Signali i sistemi Met.i i sred.za pr. mer.nesigurnosti

  26.08. Raunarski sistemi Elektronika u telekom.Elektromag.-odab. poglav

  Energetska elektronika Elektron u elektroener

  27.08. Objektno orjentisanoprogramiranje

  Objektno orjentisanoprogramiranje

  Modeliranje dinam. sistema Eliminacija stat. elektric. Osnovi mikroel.Mikroele tehnologije

  28.08. Osnovi telekomunikacija Internet i Web tehnologije Elektrotehnika III

  29.08. Baze podatakaTelekomunikacije

  Kola za obradu signala Operaciona istraivanja

  Telekomunikacije

  Elektronska fizika vrstog tela

  30.08. Log. projektovanje Teorija kola Teorija kolaSAU

  Digitalna obrada signala Teorija el. kola I Elektron. komponente

  02.09. Teorija telekomunikacija Elektronika Arhitekture mikrosistemaElektronika

  Elektronika

  03.09. Operativni sistemi Maine naizm. struje Digitalna integrisana kola

  04.09. Digitalna elektronika Digitalna elektronika Digitalna elektronika Digitalna elektronika

  05.09. Mehatronika Prenos elekt energije Analogna elktronika Analogna elktronika

  06.09. Strukture podataka Komunikaciona akustika Linearni SAU Distrib.i indust.mree

 • 7/28/2019 Raspored Ispita Septembar 2013 NNP

  10/12

  Raspored polaganja ispita u SEPTEMBARSKOM ispitnom roku kolske 2012/2013. godine

  1

  datum /smer

  III/R -Akademske studije III/T-NNP III/US-NNP III/EEN-NNP III/E-NNP III/EMK-NNP III/MIM-NNP

  19.08. Engleski jezik I Engleski jezik IPaketske komunikacije

  Engleski jezik IUpravljanje procesima

  Engleski jezik IUpravljanje procesima

  Engleski jezik IDigitalna obrada slike

  Engleski jezik Engleski jezik I

  20.08. Mikrora.sistemi Osnovi telekomunikac. Mrea Projektovanje SAU Osvetljenje Med. elektron..i sistemiMedicinska dijagnostik

  21.08. WEB programiranje Privatno preduzetnivoObrada radarskog signala

  Internet tehnologije

  Sistemi bes. napajanjaSistemi za ak. podataka

  Specijalne elektrine maine Programabilna digitalna kolaWeb dizajn

  Internet tehnologije

  Tehnika merenja

  22.08. Arhitekture raunara Procesiranje audiosignala Elektroenergetska kablovskatehnika

  AutomatikaObrada audio signalaImpulsna elektronika

  Merni pretvarai Senzori i pretvarai

  23.08. Mikrotalasni telekom. sistemiArh. i program.DSP proc.Statistika i verovatnoa

  Matematiki metodi Automatizacija ind. postrojenja Raunarska grafika i dizajnInteligentni sistemi i maineMerenje neelekt. Veliina

  Elektromagnetik Integrisani senzoriNumerika analiza

  24.08. Elektronsko poslovanjeMikroprocesori i mikrora

  Kabl. i optiki komun. sistemi

  Diskretna matematikaElektron. Merenja

  Sistemi besprekidnog napajanja Multimedijalne komunikacMikroprocesori i mikrora

  Tehnika konverzije

  Elektronska merenja Simul. i model. umikroelektronici

  Mikroel.hanike kom. isistemi

  26.08. Komerc. sof. za simul.din.sis.Optimalno upravljanje

  Kvalitet el. Energije Energetska elektronika Elektronski sistemi zazatitu i nadzor

  Intel. kom. snageFotonika

  27.08. Informacioni sistemi Sat. i kablovska televizijaInformacioni sistemiTelekom. sistemi I

  Elektronika u automobilu

  Objek. orjent. progUvod u inf sisteme

  Identifikacija sistema

  Elektromotorni pogoni Raunarska animacijaProjektovanje elektronskih kola

  Ra. Mree i interfejsi

  Mikrora.mernainstrumentacija

  Menadment kvaliteta

  Analognamikroelektronika

  28.08. OptikaPrenos signala sa pro. Spektrom

  Beini komunikac. siste.

  Elektrine maine Elektroen. Pretvarai Elektroenerg. PretvaraiTV sistemi

  Elektronske komponente

  RF i mikrotal. er. Digitalnamikroelektronika

  29.08. Baze podataka Senzori, pretvarai i aktuatoriTelekomunikacioni softver

  Antene i prostiranje

  Mer.neelek. veliinaDistrib.ra.upravljanje

  Elektroenerg. PostrojenjaMerenja u el.energetici

  Embeded sistemiMedicinska elektronika

  Svetlost i slika

  EM polja Medic. elektronika

  30.08. Statistika teorija telekomu.Osnovi automatike

  Digitalni SAUProjektovanje inf. Sistem

  Ele. komponenteSAU

  RF elektronika SAU

  02.09. Automatsko upravljanje irokopoja. Pristup.komunikTeorija informacija

  Nelinearni SAU Elektroenergetske komponente Alati za projektovanje

  03.09. Mikrotalasna i submilmet.tehn. Inteligentni sist.i maine Zatita u elektroenergetici

  04.09. Uvod u softverskoinenjerstvo

  Digitalne telekomunikacijeDigitalne telekomunikacije I

  Proj. i razvoj softvera Elektrina vua Digitalna elektronika Komponente snage

  05.09. Ob. orjen. Projektovanje Mikrotalasna tehnika Ispitivanje elektrinih maina Radio komunikacije

  06.09. Raunarske mreeProjekat/zavr. Ispit

  Raunarske mreeElektroakustika

  Organiz. i upravljanje projektima

  Obra.tro. proizvod Akustika i psihoakustika Autoelektronika

 • 7/28/2019 Raspored Ispita Septembar 2013 NNP

  11/12

  Raspored polaganja ispita u SEPTEMBARSKOM ispitnom roku kolske 2012/2013. godine

  1

  datum / sm IV/R-NNP Akademske studije IV/T-NNP IV/US-NNP IV/EEN-NNP IV/E-NNP IV/EMK-NNP IV/MIM-NNP19.08. Engleski jezik II Engleski jezik II

  TeleupravljanjeAdaptiv.antene i MIMO sistemi

  Satelitske komunikacije

  Engleski jezik II Engleski jezik II Engleski jezik II Engleski jezik IIZatita od atmosferskih

  pranjenaInteligentni merni ureaji

  Engleski jezik II

  20.08. Teorija aproksimacijaMultimedijalni sistemi

  Mikrotalasni sistemiZatitno kodovanje

  Radiodifuzni sistemi

  Projektovanje SAUElektrine instalcije

  Opta teorija elektrinih

  mainaProjek. industrijskih sis. za uprav.i

  nadzorProjektovanje VLSI

  Elektromed.instrumentacija

  Proj. MikrosistemaProjektovanje VLSI

  21.08. Internet tehnologijeProjektovanje raunarskih mrea

  Integrisana optikaRa. telekomunikacije

  Protivpo. i protivov. sist.Beine pristupne mree

  Metod. inte. upravljanjaUvod u robotiku

  Satelitska i kab. televizijaTermovizija

  Robotika u mediciniMultimed. komunikacije

  Marenja u elektroenerg.sist

  Kontrola kvaliteta

  22.08. Met i sistemi za obradu signalaProgramski prevodioci

  Usmerene radio vezeOFDM

  Mobilni komunikacioni sistemiRaunarsko upravi razvojKoherentni telek.sistemi

  Ra. objedinj. ProizvodnjaTeorija stabilnosti

  Senzori i pretvaraiUpravljanje el.mot.pogonima

  Programiranje indust.kontrolera

  Teh. kalibracije merila

  23.08. Geometrijsko modelovanjeRazv. sis. soft. i sis. programiranje

  Numerika analiza

  Napajanje telek.uredjajaTelemetrija

  Mitrotal filtri i pojaavaiRadiotehnika

  Komutacija i rutiranje

  Programab. logi. kontrol.Elektromedicin. instrumentac.Inteligentni sistemi i maine

  Nesim. reimi rada el. mainaDigitalni sistemi upravljanja

  Tehnika prenosa slikeRaunarska animacija IIDSP arhitekt. i algoritmi

  Num. analiza uelektromagnetici

  Merenje neelektrinih

  veliina

  Optoelektronika

  24.08. Teorija grafovaUgradjeni raunarski sistemi

  Zatita informacija

  Telekom. MreeProj. kola za telekom.

  Mobilne telekomunikacijeMod i simulacija sistemaRaunarske komunikacije

  Mobilne komunikacijeUpravljako raunovodstvo

  Elektroenergetska opremaPrelazni procesi u el.

  mainama

  Met. obrade sig. u muziciDiskretna matematika

  Mikrosen. i aktua. u elektromedStdijska audiotehnika

  Integrisani medicinski sistemi

  Elektrini SPICE modeli

  komponenataMerenja u mikroelekt

  26.08. Mobil. i distrib.infog.sistemiMobilno raunarstvo

  Antene i antenski sistemi

  Optoelektronski kom.sistemiOptike komunikacije

  Hidrauli. i pneum. uprav. sis.

  Dinamika meh. i mainaInemjerska ekonomijaOptimalno upravljanje

  Elektrane

  Elektrina vozilaElektromagnetika

  Integ kola sa me. Sign

  Medicinska instrum.Elektromagnetika

  Virtuelna merna

  instrumentacija

  27.08. Raunarska grafika Tehnika modulacije Industrijski sistemi za mer.ikon

  Modeliranje i sim. dinamsistema

  KameraProjektovanje el. sis.

  Tehnika kontrole kvaliteta Projektovanje int. kolaTehnologija mikrosistema

  28.08. Interakcija ovek-raunarProjektov. raunarskog hardvera

  Zatita informacijaTelevizija

  Raunarski upravljaki sistemiIndustrijski menadment

  Ra. mer.info. sis. u industriji

  Softver za sim. din sistemaIndustrij. sist za mer. i kontrolu

  Elektrine maineKodovanje i kompresijaUprav. elektro.pretvara.

  Visokonaponska merenja

  29.08. Napredne baze podatakaDigitalna obrada signala

  Audio tehnikaBaze podataka

  Multivarijabilni sistemiSistemi za akviziciju podatakaUprav. proc. u real. vremenu

  Proj. dig. integrisanih kolaSist za akviziciju podataka

  Baze podataka

  Ra. mer.info. sis. u

  industrijiIntegrisani mikro

  30.08. Prepoznavanje uzorakaVetaka inteligencija

  Prenos podatakaKodovanje

  Proj. infor. Sistema Odabrana poglavlja izelektroenerg. Postrojenja

  MEMSMontaa

  02.09. Arhitekture i projektovanje softvera Video komunikacije Nelinearni SAU Specijalne elektrineinstalacije

  Odab.pog iz el.omot pogona

  Video komunikacije Arhitekture mikrosistema

  03.09. Paralelni sistemi Multipleksni prenos signalaTeorija informacija Servo sistemi Modeliranje el. maina ipogona Medicinska elektronika Nanotehnologije04.09. Softversko inenjerstvo Softversko inenjerstvo

  Digitalne telekomunikacije Sistemi za upravljanje i nadzorSist. za rad u rea vremenu

  05.09. Metodi i sistemi za obradu signala Merenj u telekomunikacijama SCADA sistemi ElektrotermijaAnaliza elektroenerg mrea

  Alati za multimediju

  06.09. Distribuirani sistemi Mikrotalasna elektronika Internet upravljanjeIzvori za napajanje

  Regul. elektromot. Pogona Automobilska elektronikaAutoelektronika

  Mikrotalasna elektronika

 • 7/28/2019 Raspored Ispita Septembar 2013 NNP

  12/12

  Raspored polaganja ispita u SEPTEMBARSKOM ispitnom roku kolske 2012/2013. godine

  1

  godina/sm V/R-NNP Akademske studije V/T-NNP V/US-NNP V/EEN-NNP V/E-NNP V/EMK-NNP V/MIM-NNP

  19.08. Nap. metode za obradu slike-internet Uzemljivai Razvoj PC aplikacija zaprojektovanje

  20.08. Sistemi za upr. bazama podatakaMikrokontroleri

  Internet preko Web mreeRadiodifuzni sistemi

  Inteligentni merni sistemi Raunarski merno-informacioni sistemi u

  industriji

  MikrokontroleriElektrine instalcije

  Projektovanjemikrosistema

  21.08. Testiranje i kvalitet softvera Merenja u optikim komunikacijama Fazi upravljanje Integrisana kola same.signalom

  22.08. Ulazno izlazni ureajiSoftcomputing

  Mob. kom. sistemi

  Antene i antenski sistemiPerformanse optikih prijemnika

  Optike mree

  Upravljanje u roboticiStohastiki sistemi

  Projektovanjeelektromot.pogona

  Industr.nadzornoupravlj.sistemi

  Obrada videosignala

  Bas sistemi-smart senzori

  23.08. Pretrazivanje informacijaNapredne tehnike digitalne logike

  Skladit. pod. i otkriv. znanja

  Beini pristup internetuVekt kvant.i kompres. signalaMod. u telekomunikacijama

  Servisna robotikaProgramiranje ind.kontrolera

  Osnovi likovne kulture iteorija forme

  Interakcija ovek robot

  Merno informacionisistemi u vozilima

  Fizika idijagnostika otkaza

  24.08. Projektni obrazciModeliranje i simulacijaElektronsko poslovanje

  Satelitski komunikacioni sistemiMultimedijalni kom.sistemi

  Elektronsko poslovanje

  TelemetrijaTeleupravljanje

  Upravljako raunovodstvo

  Specijalni elektroenergetskipretvarai

  Ultrazvuna tehnikaProjektovanje RF arhitektura

  TelemetrijaSistemi za viz.mernih

  procesa26.08. Geografski informacioni sistemi i

  tehnologijeKompjuterska vizuelizacija

  Nelinearna optikaProj. RF I mik. kola i sklopova

  DSP zasnovano upravljanje Mobilne komunikacijeNeuronske mree

  Sistemi za akvizicijumernih procesa

  Integrisanaoptoelektronika

  27.08. Algorit. i arh spec ra sisteSpektralne metode

  Sistemi za digitalnu obradu signala Fleksibilni proizvodni sistemiInteligentni informacioni

  sistemi

  Testiranje i dijagnostikaObrada medicinske slike

  Raz.PC apl.za poslovanje

  Interakcija ovek

  robotKarakterizacija

  mikroel

  komponenata28.08. Medicinska informatika

  Testiranje hardveraKodovanje i komp.signalaBeine raunarske mree

  Inenjerska ekonomija Upravljanjeelektroenergetskim

  pretvaraimaInenjerska ekonomija

  Adaptivna obrada signalaRaunarska animacija III

  Teh. uzem. i oklopljav umernim sistemima

  Dozimetrija idozimetri

  29.08. irokopojasne pristupnekomunikacije

  Telekomunikacioni sistemi II Biomedicinski inenjering Regulacijaelektroenerg.sistema

  Videosistemi Upravljanje kvalitetommernih sistema

  NanoelektronikaMemorijskekomponente

  30.08. RobotikaMemorijski sistemi

  Internet preko WDM mreaStudijska audiotehnika

  Elektroenergetski pretvarai Telekomunikacije uelektroenergetici

  Obnovljivi izvori energije Robotika

  02.09. Semantiki Web Proj.komunik. i inf.sisteama Svetlotehnika

  03.09. Kompleksnost algoritama Upravljanje vel.sistemima Laserska tehnika Nanotehnologije

  04.09. Pravni aspekti informatike Siftver za sim.din.sistema Tehnologijamikrosistema

  05.09. Fazilogika-internet predmet Projektovanje tel. sistema Virtuelni merni sistemi Eksploat.elektroenerget.mrea

  06.09. Upravljanje projektimaStruna praksa

  Mikrotalasna elektronikaOrganizacija i upravljanje projektima

  Timski projekat

  Regulacija elektromot.pogonaIzvori za napajanje

  Struna praksa/timski projekat

  Viemotorni pogoniIzvori za napajanje

  Struna praksa/timski

  projekat

  Izvori za napajanjeStruna praksa/timski projekat

  Struna praksa/timski

  projekatStrunapraksa/

  timskiprojekat