Raspored Ispita Januar 2016 Nnp

 • Upload
  -

 • View
  226

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/25/2019 Raspored Ispita Januar 2016 Nnp

  1/14

  1

  Raspored polaganja ispita uJANUARSKO-FEBRUARSKOM ispitnom roku

  kolske 2015/2016. godine

 • 7/25/2019 Raspored Ispita Januar 2016 Nnp

  2/14

  2

  /smer I Strukovne studije II godina III godina

  datum

  18.01. Engleski jezik Ultrazvuna tehnika

  19.01. Komunikacione tehnike Tehnika akustikaPrenos i distribucija elekt energije

  Multimedijalna prezentacija

  21.01. Zatita informacija

  22.01. Sistemi za vodjenje EM talasa Multimedijalni komunikacioni sistemi25.01. Elektrina-elektron. merenja Osnovi fotografije

  Studijska audiotehnika26.01. Osnovi elektrotehnike

  27.01. Principi telefonije

  28.01. Alati za multimedijeWEB dizajn

  29.01. Kola za ob. signala Radio i TV prijemniciUpravljanje procesima

  01.02. Televizijska produkcija

  02.02. Digitalna obrada signala

  03.02. Raunarske komunikacijeTelekomunikacije

  Audio i video sistemi

  04.02. Elektronika

  05.02.

  08.02. FizikaObjek. orjent. programiranje

  09.02. Automatsko upravljanje

  10.02. Raunarstvo i informatika Elektrine maine

  Digitalna obrada slik11.02. Elektrotehniki materijali i komponente Stru praksa/Timski projekat

  irokopojasne mree za pristup

  12.02. Programiranje Digitalna elektronikaDigitalne tehnike telekomunikacija

  Mehatronika13.02. Matematika

 • 7/25/2019 Raspored Ispita Januar 2016 Nnp

  3/14

  3

  smer/ I godina R II godina T- II godina US II godina EEN - II godina EMT- II godina EKM II godina

  datum

  18.01. Laboratorijski praktikum-Elektronske komponente

  DidaktikaDokimologijaBaze podataka

  19.01. Laboratorijski praktikum-Algoritmi i programiranje

  Drutvo i odrivi razvojPoslovne komunikacije

  Metodika nastavnog radaInenjerska podagogija

  Pedagoka psihologija

  Mikrokontroleri iprogramiranje

  Prenos el. energije Fotografija Popuprovodnikekomponente

  20.01. Laboratorijski praktikum-Elektrotehnika

  Matematiki metodiu raunarstvu

  Matematika III Matematiki metodi Matematika III Matematika III

  21.01. Laboratorijski praktikum-Uvod u raunarstvo

  Elektronske komponente

  Senzori, pretvarai i aktuatori Linearni SAU OO tehnike proj.sistema

  Osnovi kv. I statisti.fizike

  22.01. Osnovi mikrotalasne tehnike Distrib i ind mree Osnovi optike

  25.01. Osnovi telekomunikacija Metrolog. El. Velina Metrolog. El. Velina Elekt. I el. Merenja Metrolog. El. Velina

  26.01. Osnovi elektrotehnike I Signali i sistemi Signali i sistemi

  27.01. Teorija telekomunikacija Analognaelektronika

  Projektovanje materijalaza elektroniku

  28.01. Osnovi elektrotehnika II Modeliranje i sim.dinamikih sistema Modeliranje i sim.dinamikih sistema Projektovanje el.kola29.01. Laboratorijski praktikum-

  FizikaArhitekt.i org.raunar Elektrina kola i signali Elektrina kola Elektrina kolau

  elekroenergetici01.02. Diskrtna matematika Elektrine instalacije Materijali za elektroniku

  02.02. Matematika IV Operaciona istraivanja Merenja uelektroenergetici

  Digitalna obradasignala

  03.02. Strukture podataka Telekomunikacije Telekomunikacije

  04.02. Osnovi elektronike Osnovi elektronike Osnovi elektronike Osnovi elektronike Osnovi elektronike

  05.02. Raunarski sistemi

  Elektromagnetika-odabranapoglavlja

  Raunarski sistemi

  08.02. Fizika Objek. Orjent.programiranje

  Komponente zatelekomunikacije

  Osnove objektno-orijentisanog

  programiranja

  Osnove Objek.orjent.

  programiranje

  Komponente zatelekomunikacije

  10.02. Uvod u raunarstvo Log. Projektovanje Tran.i ma. Jed. Struje

  11.02. Matematika II Programski jezici Softverski alati Elektrotehnikimaterijali

  Elektromehanikopretvaranje energije

  Statistika i verovatnoa

  12.02. Algoritmi i programiranje Digitalna elektronika Digitalna elektronika Digitalna elektronika Digitalna elektronika

  13.02. Matematika I Matematika III Matematika III

 • 7/25/2019 Raspored Ispita Januar 2016 Nnp

  4/14

  4

  smer/ RI III godina T- III godina US III godina EEN - III godina EMT- III godina EKM III godina

  datum

  18.01. Engleski jezik IEngleski jezik II

  Engleski jezik IEngleski jezik IIBaze podataka

  Baze podataka Engleski jezik IEngleski jezik II

  Engleski jezik IEngleski jezik II

  Engleski jezik IEngleski jezik II

  21.01. Detekcija signala u umuTelekomunikacione mree

  Senzori i pretvarai Proj.digital.integri.tehnike

  Multi. Komunikacije

  Senzori i pretvarai

  22.01. Interakcija-ovek raunar

  Operativni sistemi

  Modulacione tehnike Rf elektronika

  Elektromehanikopretvaranje energijeOperativni sistemi

  Elektroenergetska

  kablovska tehnika

  Obrada audio signala

  RF elektronika

  Projektovanje tampanih

  ploa

  25.01. Peragoko-psih.didaktikomeh.discipline

  Obrada signala utelekomunikacijamaBeini kom. Sistemi

  Elektromagnetika MikroarhitektureMikroprocesarka

  tehnika

  Optoelektronika

  26.01. WEB programiranje Optike komunikacijeTeorija informacija

  Programabilni logikikontroleri

  Programabilni logikikontroleri

  Arhitekture dig.Sistema

  27.01. Vetaka inteligencija Telekomunikacioni softverStatistika teorija telekomu.

  Solarne komponente isistemi

  Proj. el. sistemaDigitalna integr. Kola

  Pouzd. Mikroel. kompon.

  28.01. Sistemi baza podataka Kablovski i optiki kom.Sistemi

  Komercijalni soft za sim.din.sistema

  Dijagnostika imonitoring el.ma.

  TV sistemiAlati za multimedije

  Tehnologija mikrosistema

  29.01. Raunarske mree Mikrotalasna tehnika Nelinearni SAUUpravljanje procesima

  Kvalitet el. EnergijeUpravljanje procesima

  Stud.audio i videotehnika

  01.02. Mikrora.sistemi Mikrora.sistemi Statistike metodekontrole kvaliteta

  02.02. Digitalne telekomunikacije IITelekomunikacioni sistemi I SAU

  Elektroen. Postrojenja Multimedijalni sistemi Analognamikroelektronika

  03.02. TelekomunikacijeElektronska merenja

  Kodovanje i kompresijapodataka

  Raunarske komunikacije

  Informacioni sistemiElektronska merenja

  Telekomunikacije

  Elektroen.komponenteElektronska merenja

  Tehnika i primena lasera

  04.02. Osnovi energetskeelektronike

  Osnovi energetskeelektronike

  Osnovi energetskeelektronike

  Novi materijali itehnologije

  05.02. Osnovna analiza signala isistema

  Mikrotalasna i milimetarskatehnika

  Optimalno upravljanjeDigitalni SAU

  Digitalni SAU

  08.02. Objektno orjentisanoprogramiranje

  Objektno orjentisanoprogramiranje

  09.02. Automatsko upravljanjeSoftversko ininjerstvo

  Elektroakustika Softversko inenjerstvo Automatsko upravljanje Ra mree i interfejs MEMS komponente

  11.02. Merenje neelekt. Veliina Struna praksa/Timskiprojekat

  Struna praksa/Timskiprojekat

  12.02. Ob. Orjen. Projektovanje Digitalne telekomunikacije I Mehatronika Maine naizm. Struje Digitalnamikroelektronika

 • 7/25/2019 Raspored Ispita Januar 2016 Nnp

  5/14

  5

  smer/ Datum R IV godina T- IV godina US IV godina EEN - IV godina EMT- IV godina EKM IV godina

  18.01. Engleski jezik IEngleski jezik II

  Ekonomija odriveproizvodnje

  Ultrazvuna tehnikaBaze podataka

  19.01. Socijalni i pravni aspektiinformatike

  Radiodifuzni sistemi Itehnologije

  Sistemi za uprav i nadzoru industriji

  Distrib. proizv. El. enerije

  MikrokontroleriKomunik. Kola i sistemi

  Projektovanje VLSIAutoelektronika

  Mikrokontroleri iprogramiranje

  Projektovanje VLSI

  20.01. Numerika analiza

  21.01. Zatita informacija Zatita informacijairokopojasnetelekomunikacije

  Tehnika obrade signalaMultimedijalni ureajiNeuronske mree

  22.01. Optike mree Izvori za napajanjeMerenja u medicini

  Izvori za napajanje Izvori za napajanjeProgramiranje

  indust.kontrolera

  Modelovanje isim.mikroel.kom. i kola

  25.01. Metodi I sistemi za obradusignala

  Audio tehnika Tehnika konverzije Upravljanje distrib.Mreama

  Tehnika konverzijeElektronika u medicini

  Proj. i sim.mikroel.komponenata

  26.01. Prepoznavanje uzorakaProjektovanje ra. Hardvera

  Satelitski komunikacionisistemi

  Specijalne el. Maine Tehnika i dijagnostika el.kola i sistema

  Intel. Kom. Snage

  27.01. Inteligentni informacionisisteni

  Satelitska i kab. Televizija Inenjerska etikaIdentifikacija sistema

  Tehnika prenosa slikeSist. Za rad u rea.

  Vremenu

  Materijali za nove ialternativne izvore energije

  28.01. Mobilni sistemi i servisi Modelovanje i simulacija

  telekom. Sistema

  Projektovanje SAU Analiza elektroenerg

  mrea

  Proj. an. Integ. Kola

  Internet i Web tehnologije

  Solarne komponente i sistemi

  Proj. mikrosistema

  29.01.Arhitekture i proj. Softvera

  Optimalni linearni sistemiMikrotalasna tehnikaMobilni kom.sistemi

  Raunarski merno-inf.Sistemi u industriji

  Ind. Sist.za mer. I kontElektrane

  Med. Elektronski sistemiMikrotalasna tehnika

  Dozimetrija i dozimetri

  01.02. Paralelni sistemi Kodovanje Sistemi za akvizicijupodataka

  Sist.za akviz. Podataka Komponente i kola snage

  02.02. Projektovanje raunarskihmrea

  Dinamika meh. Imaina

  Uzemljivai KonkurentnoprogramiranjeTV produkcija

  Laserska elektronika

  03.02. Pretraivanje informacija Video komunikacije TermovizijaUvod u robotiku

  Odab.pog iz el.omot.pog. TermovizijaKodov. i komp.Pod.

  Mikrotalasne tehnologije ikomponente

  05.02. Programski prevodioci Merenja u telekomunikac Embeded sistemi

  08.02. SCADA sistemi Elektromotorni pogoni Objektno orjentisanoprogramiranje09.02. Multimedijalni raunarski

  sistemiFeding i smetnje u mob.

  Antene i prostiranjeKamera i montaa

  Antene i prostiranje

  10.02. Napredne baze podataka Komunikaciona akustika Elektroenergetskipretvarai

  Elektroenergetskipretvarai

  Projektovanjeelektromotornih pogona

  Obnovljivi izvori energijeDigitalna obrada slik

  Obnovljivi izvori energije

  11.02. Struna praksa irokopojasne mree zapristup

  Verovatnoa i statistika

  12.02. Raunarska grafika Komutacija i rutiranje Zatita u elektroenergetici Raunarska grafika Medicinska fizika

 • 7/25/2019 Raspored Ispita Januar 2016 Nnp

  6/14

  6

  godina/smer I (PIS) Prim. Studije I (IIM) I/ (MS) I/ (IA) I/ (IE) I/ (TST) I/ (PE) I/ (MMK)

  18.01. Uvod u baze podataka Televizija iradio-rod.i vrste

  19.01. Posl. Komunikac. Posl. Komunikac. Osnovi muz.kul. Posl. Komunikac. Posl. Komunikac. Posl. Komunikac. Posl. Komunikac.

  21.01.

  22.01.

  25.01. Ekonom. Preduz.Uvod u info sist

  Elektrino-el..merenja

  Sistemi zavodjenje talasa

  Uvod u ra.Inenjerstvo

  Elektrino-elektron.Merenja

  Elektrina merenja Sistemi za vodj. EMtalasa

  Osnovi tel. Tehnike

  Mernainstrumentacija

  Uvod u metrologiju

  26.01. Elektrotehnika 1 Elektrotehnika 1 Elektrotehnika 1 Elektrotehnika-od.poglavlja

  Laboratorijskipraktikum I

  Elektrotehnika 1

  Elektrotehnika 1

  27.01. Uvod u menadment Uvod umenadment

  Inenjerskaekonomija

  Laboratorijskipraktikum II

  Standardizacija ikvalitet

  28.01. Elektrotehnika 2 Projekt.sceneElektronskekomponente

  Elektrotehnika 2 Elektrotehnika 2 Elektrotehnika 2 Elektronskekomponente

  Elektrotehnika 2

  29.01. Osnovi informac.Kom.tehnolog

  Kola za ob.Signala

  Kola za ob. Signala Obrada signala

  01.02. Softverski alati za TK

  02.02.

  03.02.

  04.02. Elektronika Energetskaelektronika

  Elektronika Osnovi elektronike

  05.02.

  08.02. Fizika Objek. Orjent.programiranje

  Fizika Fizika

  09.02. Elektroakustika

  10.02. Uvod u raunarstvo Raunarstvo i

  informatika

  Raunarstvo i

  informatika

  Raunarstvo i

  informatika

  Uvod u raunarstvo Raunarstvo i

  informatika

  11.02. Matematika 2 Matematika 2 Matematika Matematika 2 Matematika 2 Matematika 2

  12.02. Programiranje Programiranje Programiranje Programiranje Dig. ElektronikaProgramiranje

  Programiranje

  13.02. Matematika I Matematika I Matematika I Matematika I Matematika-od. Pog. Matematika Matematika I

 • 7/25/2019 Raspored Ispita Januar 2016 Nnp

  7/14

  7

  God./smer II (PIS) Prim. Studije II (IIM) II/ (MS) II/ (IA) II/ (IE) II/ (TST) II/ (PE) II/ (MMK)

  18.01. Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik Engleski jezik

  19.01. Struk. Poda. I algoritmi Ekonomika preduzea Prostiranje EM talasa iantene

  Mikrokontroleri i programiranje Sistemi za uprav inadzor

  Prenos el. energije

  Prenos podataka Kreire i odr Web apl.

  21.01. Proizvodni

  menadment

  Multimedijalne

  komunikacijeiroko pris. kom.

  Proizvodni menadment Razvodna postrojenja Obrada sig u telek

  iroko. Pris. Kom

  Radio i TV tehnika

  Senzori i aktuatori

  Procesna merna tehnika

  22.01. Teorija sistemaInterakcija-ovek

  raunar

  Teorija sistema Obrada audio signala Mikrotal. Tehn. Iteh.

  Lab. Praktikum IIIIzvori za napajanje

  25.01. Planiranje proizvodnjeObj.-orj. proj. sistema

  Stra. Menadment Osnovi fotografijeStud.audiotehnika

  Beini kom. Sistemi

  Mer. Neel. Vel. Elektroenerg. Pret. Beini kom.Sistemi

  Lab. Praktikum IVMikroproc.i mikrora.

  Metr.elektrinih veliina

  26.01. Napredne baz. podataka Obra.tro. proizvod Obra.tro. proizvod El. maine 2 Optike telekom

  27.01. Proj. Inform. Sistema Kultura i komunikacije Identif. SistemaServo sistemi

  Elektrine maine 1 PC aplikacije za poslov Menadment kvaliteta

  28.01. Preduzetnito Ind. Sistemi zamerenje i kontrolu

  Elimin. Stat. Elektriciteta

  29.01. Elektroenerg. OpremaElek. Instalacije i

  osvetljenje

  Raunarske mree Ind.uprav.nad sistem

  01.02. Mod. I simul. sist. Mod.i sim.din. sis.

  02.02. SAU SAU Telekom. Sistem

  03.02. Upravljanje projektima Upravljanje projektimaTelekomunikacije

  Elektronska merenja

  04.02. Elektronika Elektronika Energ elektronika Elektronika

  05.02.

  08.02.

  09.02. Ra mree i interfejsKamera i montaa

  Elektroakustika Ra mree i interfejs

  10.02. Digitalna obrada slike

  11.02. Programski jezici

  12.02. Dig. ElektronikaRa. Grafika i dizajn

  Dig. ElektronikaMehatronika

 • 7/25/2019 Raspored Ispita Januar 2016 Nnp

  8/14

  8

  godina/smer III (PIS) Primenjenestudije

  III (IIM) III/ (MS) III/ (IA) III/ (IE) III/ (TST) III/ (PE) III/ (MMK)

  18.01. Engleski jezik II Engleski jezik II Engleski jezik II Engleski jezik II Engleski jezik II Engleski jezik II Engleski jezik II Engleski jezik II

  19.01. Kontrola kvaliteta Kontrola kvaliteta Projekt i merenja uradiodifuziji

  Akvizicija podatakaAutoelektronika

  Medicinskainstrumentacija

  21.01. Web tehnologijeirokopojasne prist.Komunikacije

  Fleksibilniproizvodni sistemi

  Emisiona i linkovskatehnika

  Elektrina vua Protivpo iprotivprov. Sistemi

  22.01. Raunarskiint.proizvodnja

  MikroelektronikaInterak. ovek-raunar

  Soft za simulacijudinamikih sistemaDistrib i ind mree

  Laserska I ultraz.Tehnika

  25.01. Poslovni inf. sistemi Upravljanjeel.mot.pogonima

  Medicinskadijagnostika

  26.01. Industrijskimenadment

  Industrijskimenadment

  Programabilni logikikontroleri

  Inenjerskoprojektovanje

  Kodne tehnike Konstruk i odr el.uredjaja

  Virtuelna mernainstrumentacija

  27.01. Inteligentniinformacioni sisteni

  Satelit i kablovskatelevizija

  28.01. Uvod u inf.sis.Elektronskekomponente

  Internet i WebtehnologijeWeb dizajn

  Proj. SAU . Lab.praktikum V

  29.01. Upravljakoraunovodstvo

  Upravljakoraunovodstvo

  Alati za multimedMobilni kom.sistemi

  Komercijalni soft zasimulaciju

  Upravljanje procesima

  Mobilnekomunikacije

  Lab.praktikum IV Raunarski merno-informacioni sistemi

  01.02. Kadrovskimenadment

  Raunarska animacija Ra upravljaki sistemi Simul i modeliranjedinamikih sistema

  Specijalne el.Instalacije

  02.02. Elektronskoposlovanje

  Elektronskoposlovanje

  Televizijska realizacijaBe pristup internetu

  PC aplikacije uindustri

  Programabilna kolai uredjaji

  Mer u elektroenerg

  03.02. Multimedijalnisistemi

  Organizacija iupravljanje projektima

  Uvod u robotikuTelekomunikacije

  Termovizija

  04.02.

  05.02. Merenja utelekomunikac

  08.02. Elektromotorni pogoni09.02.

  10.02.

  11.02. Stru praksa/Timskiprojekat

  12.02. Zatita uelektroenergetici

 • 7/25/2019 Raspored Ispita Januar 2016 Nnp

  9/14

  9

  smer/ I Akademske studije

  datum NNP

  18.01.

  19.01. Poslovne komunikacijeDrutvo i odrivi razvoj

  21.01.

  22.01.25.01.

  26.01. Elektrotehnika I

  27.01.

  28.01. Elektrotehnika II

  29.01.

  01.02.

  02.02.

  03.02. Fizika elektronika

  04.02.

  05.02.08.02. Opta fizika

  09.02.

  10.02. Uvod u raunarstvo

  11.02. Matematika analiza

  12.02. Algoritmi i programiranje

  13.02. Linearna algebra

 • 7/25/2019 Raspored Ispita Januar 2016 Nnp

  10/14

  1

  godina/smer

  II/R-Akademskestudije

  II/T-NNP II/US-NNP II/EEN-NNP II/E-NNP II/EMK-NNP II/MIM-NNP

  18.01. Baze podataka Mat. Za mikroel.

  19.01. Obrada signala u telekom Mikrokontrol.i program. Prenos elekt energije Poluprovod kompon

  21.01. Linearni SAU Elektro.pretv energijeTehnika mehanika

  Televizija I radio (MT) Elektromag.komponent Kvantna i stat.fizika

  22.01. Operativni sistemi Kompon. za telekom. Teorija sistema Distrib.i indust.mree Obj.orijen.tehn. proj. sis.Sistemi za vodjenje EM

  talasa

  Standard. i kvalitet

  23.01.

  25.01. Elektrina i el. merenjaOsnovi telekomunikacija

  Metr. elektrinih veliinaSimulacija dinam. Sistema

  Metrolog. el. velina Metrolog.el. veliina Uvod u metrologijuElektrina merenja

  Metrolog. el. veliina

  26.01. Signali i sistemi Elektrotehnika III

  27.01. Teorija telekomunikacija Analogna elktronika Analogna elktronika

  28.01. Modeliranje dinam. sistema Arhitekture mikrosistemaDigitalna integrisana kola

  Eliminacija stat. elektric. Osnovi mikroel.Mikroele tehnologije

  Elektron. Komponente29.01. Mikrotal kola i vodovi Teorija kola Teorija kola Internet i Web tehnologije Teorija el. kola I

  01.02. Diskretna matematika Kola za obradu signala Elektrine instalacije Statiki metodi kontrolekvaliteta

  Elektronska fizika vrstog tela

  02.02. Operaciona istraivanja SAU Digitalna obrada signalaSAU

  Met.i i sred.za pr. mer.nesigurnosti

  03.02. Strukture podatakaTelekomunikacije

  Matematika-odab.poglavlja Matematika-odab.poglavlja Matematika-odab.poglavlja

  Telekomunikacije Matematika

  04.02. Elektronika u telekom. ElektronikaEnergetska elektronika

  Elektron u elektroener Elektronika Elektronika

  05.02. Raunarski sistemi Elektromag.-odab. poglav

  08.02. Objektno orjentisanoprogramiranje

  Objektno orjentisanoprogramiranje

  09.02.10.02. Log. Projektovanje Komunikaciona akustika Tran.i ma. jed. struje11.02. Verovat. i statistika

  Programski jeziciElektroteh. materijali

  12.02. Digitalna elektronika Digitalna elektronika Digitalna elektronikaMehatronika

  Maine naizm. Struje Digitalna elektronika

  God/sme III/R Akademske studije III/T NNP III/US NNP III/EEN NNP III/E NNP III/EMK NNP III/MIM NNP

 • 7/25/2019 Raspored Ispita Januar 2016 Nnp

  11/14

  1

  God/sme III/R -Akademske studije III/T-NNP III/US-NNP III/EEN-NNP III/E-NNP III/EMK-NNP III/MIM-NNP18.01. Engleski jezik I

  Baze podatakaEngleski jezik I

  Paketske komunikacijeEngleski jezik I Engleski jezik I Engleski jezik I Engleski jezik Engleski jezik I

  19.01. Osnovi telekomunikac. Mrea Osvetljenje Med. elektron..i sistemiMedicinska dijagnostik

  Akustika i psihoakustika

  Autoelektronika

  20.01. Matematiki metodi Numerika analiza

  21.01. Privatno preduzetnivoObrada radarskog signala

  Senzori, pretvarai i aktuatoriirokopoja. Pristup.komunik

  Sistemi bes. napajanjaSistemi za ak. Podataka

  Ispitivanje el.mainaElektrina vua

  Programabilna digitalna kolaInternet tehnologije

  Tehnika merenja Komponente snageSenzori i pretvarai

  22.01. Procesiranje audiosignala Uvod u inf sisteme Elektroenergetskakablovska tehnika

  Obrada audio signalaRadio komunikacije

  RF elektronika

  Merni pretvarai Simul. i model. umikroelektronici

  Mikroel.han.kom. isistemi

  25.01. Mikrotalasni telekom. sistemiArh. i program.DSP proc.Mikroprocesori i mikroraBeini komunikac. siste.

  Inteligentni sist.i maine Automatizacija ind.postrojenja

  Inteligentni sistemi i maineMikroprocesori i mikrora

  Tehnika konverzije

  Integrisani senzori

  26.01. WEB programiranje Mikrotalasna i submilmet.tehn.Teorija informacijaInternet tehnologije

  Komerc. sof. za simul.din.sis.Optimalno upravljanjeObra.tro. proizvod

  Specijalne elektrinemaine

  Impulsna elektronika Elektronski sistemiza zatitu i nadzor

  Intel. kom. snageFotonika

  27.01. Statistika teorija telekomu Identifikacija sistema Elektromotorni pogoni Multimedijalne komunikac

  28.01. Sat. i kablovska televizijaTelekom. sistemi I

  Elektronika u automobilu

  Kabl. i optiki komun. Sistemi

  Projektovanje SAU Sistemi besprekidnognapajanja

  Raunarska animacijaProjektovanje elektronskih kola

  Elektronske komponente

  Web dizajn

  Mikrora.mernainstrumentacijaMenadment

  kvaliteta29.01. Raunarske mreeArhitekture raunara

  OptikaPrenos signala sa pro. Spektrom

  Raunarske mreeMikrotalasna tehnika

  Elektrine maineProj. i razvoj softvera

  Nelinearni SAUUpravljanje procesima

  Upravljanje procesimaKvalitet el. Energije

  TV sistemi RF i mikrotal. er. Digitalnamikroelektronika

  01.02. Mikrora.sistemiDiskretna matematika

  Telekomunikacioni softver Distrib.ra.upravljanje Merenja u el.energetici Medicinska elektronikaSvetlost i slika

  EM polja Medic. Elektronika

  02.02. Elektronsko poslovanje SAU Elektroenerg. postrojenja Alati za projektovanje SAU SAUAnalogna

  mikroelektronika03.02. Informacioni sistemi Organiz. i upravljanje projektima

  Informacioni sistemiProjektovanje inf. Sistem

  Elektron. Merenja

  Elektroenergetskekomponente

  Elektroenergetskekomponente

  Elektron. Merenja

  04.02. Energetska elektronika

  05.02. Digitalni SAU Embeded sistemi Elektromagnetik

  08.02. Projekat/zavr.ispit Objek. orjent. Prog

  09.02. Automatsko upravljanjeUvod u softversko

  inenjerstvo

  Osnovi automatikeElektroakustika

  Antene i prostiranje

  AutomatikaRa mree i interfejs

  10.02. Elektroen. Pretvarai Elektroen. PretvaraiDigitalna obrada slike

  11.02. Struna praksa/timskiprojekat

  Statistika i verovatnoa Mer.neelek. veliina Merenje neelekt. Veliina

  12 02 Ob j j k j Di i l l k ik ij I Z i l k i i Di i l l k ik

 • 7/25/2019 Raspored Ispita Januar 2016 Nnp

  12/14

  1

  godina/sm IV/R-NNP Akademske studije IV/T-NNP IV/US-NNP IV/EEN-NNP IV/E-NNP IV/EMK-NNP IV/MIM-NNP18.01. Engleski jezik II Engleski jezik II

  Baze podatakaTeleupravljanje

  Adap.antene i MIMO sistemi

  Satelitske komunikacije

  Engleski jezik II Engleski jezik II Engleski jezik IIMikrosen. i aktua. u elektromed

  Baze podataka

  Engleski jezik IIZatita od atmosf. Pra.

  Inteligentni merniureaji

  Engleski jezik II

  19.01. Teorija aproksimacija Mikrotalasni sistemiZatitno kodovanje

  Radiodifuzni sistemiPrenos podataka

  Sistemi za upravljanje inadzor

  Elektromedicin. instrumentac

  Opta teorija elektrinihmaina

  Proj.ind.sis. za uprav.i nadzorProjektovanje VLSI

  Automobilska elektronikaAutoelektronika

  Elektromed.instrumentacija

  ProjektovanjeVLSI

  20.01. Numerika analiza21.01. Internet tehnologije

  Zatita informacijaIntegrisana optikaZatita informacijaTelekom. Mree

  Metod. inte. Upravljanja Robotika u mediciniMultimed. Komunikacije

  Senzori i pretvarai

  Marenja uelektroenerg. sist

  Kontrola kvaliteta

  22.01. Interakcija ovek-raunar Usmerene radio vezeMobilni komunikacioni

  sistemi

  Raunarsko upravi razvojKoherentni telek.sistemi

  Ra. objedinj. proizvodnjaTeorija stabilnostiIzvori za napajanje

  Upravljanje el.mot.pogonimaProgramiranje indust.kontrolera

  Teh. kalibracije merila Elektrini SPICEmodeli

  komponenata

  Merenja umikroelekt

  25.01. Geometrijsko modelovanjeRazv. sis. soft. i sis.

  Metodi i sistemi za obradusignala

  Napajanje telek.uredjajaMitrotal filtri i pojaavai

  RadiotehnikaStudijska audiotehnika

  Audio tehnika

  .Inteligentni sistemi i maine

  Nesim. reimi rada el.Maina

  Elektroenergetska oprema

  Elektromagnetika

  Raunarska animacija IIDSP arhitekt. i algoritmi

  Stdijska audiotehnikaIntegrisani medicinski sistemi

  Num. analiza uelektromagnetici

  Optoelektronika

  26.01. Mobilno raunarstvoNapredne baze podataka

  Prepoznavanje uzorakaProjektov. raunarskog

  hardvera

  Antene i antenski sistemiOptoelektronski kom.sistemi

  Optike komunikacijeMikrotalasna elektronika

  Teorija informacija

  Hidrauli. i pneum. uprav. Sis.Inemjerska ekonomijaOptimalno upravljanje

  Programab. logi. kontrol.

  Elektrina vozila Integ kola sa me. SignMedicinska instrum.

  Virtuelna mernainstrumentacija

  Mikrotalasnaelektronika

  27.01. Ugradjeni raunarski sistemiProgramiranje

  Vetaka inteligencija

  Proj. kola za telekom.OFDM

  Telemetrija

  Internet upravljanje Prelazni procesi u el.Mainama

  Regul. elektromot.Pogona

  Tehnika prenosa slikeSist. za rad u rea vremenuSatelitska i kab. Televizija

  Nanotehnologije

  28.01. Mobilni i distribuirani inf.Sistemi

  Tehnika modulacijeMerenj u

  telekomunikacijama

  Industrijski sistemi za mer.ikon

  Servo sistemiProjektovanje SAU

  Modeliranje i sim. dinamsistema

  ElektrotermijaAnaliza elektroenerg

  Projektovanje el. sis.Met. obrade sig. u muzici

  Tehnika kontrolekvaliteta

  Proj. int. kolaTehnol.

  mikrosistemaArh. Mikrosistema

 • 7/25/2019 Raspored Ispita Januar 2016 Nnp

  13/14

  1

  mrea Proj. Mikrosistema

  29.01. Arhitekture i projektovanjesoftvera

  Televizija Raunarski upravljaki sistemiIndustrijski menadment

  Ra. mer.info. sis. u industrijiUpravljako raunovodstvo

  Softver za sim. dinsistema

  Ind.sist za mer. i kontroluElektrane

  Elektrine maineUprav. elektro.pretvara.

  Alati za multimediju

  Visokonaponskamerenja

  01.02. Paralelni sistemi

  Distribuirani sistemi

  Multipleksni prenos signala

  Mod i simulacija sistemaKodovanje

  Multivarijabilni sistemi

  Sistemi za akviziciju podatakaUprav. proc. U real. VremenuElektrine instalcije

  Nelinearni SAU

  Specijalne elektrine

  instalacije

  Proj. dig. integrisanih kola

  Sist za akviziciju podatakaMedicinska elektronikaDiskretna matematika

  Ra. mer.info. sis. u

  industriji

  Integrisani mikro

  02.02. Teorija grafovaDigitalna obrada signala

  Projektovanje raunarskihmrea

  Protivpo. i protivov. sist.Beine pristupne mree

  Mobilne telekomunikacije

  Dinamika meh. i mainaMobilne komunikacije

  Odab.pog. iz elektroen.Postrojenja

  03.02. Multimedijalni sistemi Raunarske komunikacijeVideo komunikacije

  Ra. telekomunikacije

  Proj. infor. SistemaUvod u robotiku

  TermovizijaMontaa

  Kodovanje i kompresijaVideo komunikacije

  04.02.

  05.02. Programski prevodioci Digitalni sistemiupravljanja

  Elektromagnetika

  08.02. SCADA sistemi Odab.pog iz el.omotpogona

  09.02. Softversko inenjerstvo Softversko inenjerstvo MEMSKamera

  10.02. Modeliranje el. maina ipogona

  11.02. Merenje neelektrinihveliina

  12.02. Raunarska grafika Digitalne telekomunikacijKomutacija i rutiranje

 • 7/25/2019 Raspored Ispita Januar 2016 Nnp

  14/14

  1

  godina/sm V/R-NNP Akademske studije V/T-NNP V/US-NNP V/EEN-NNP V/E-NNP V/EMK-NNP V/MIM-NNP

  18.01. Nap. Metode za obradu slike-internet

  Razvoj PC aplikacija zaprojektovanje

  19.01. Sistemi za upr. Bazama podatakaMikrokontroleri

  Pravni aspekti informatike

  Internet preko Web mreeRadiodifuzni sistemi

  Inteligentni merni sistemi Raunarski merno-informacioni sistemi u

  industriji

  Mikrokontroleri

  21.01. Testiranje i kvalitet softveraKompleksnost algoritamairokopojasne pristupne

  komunikacije

  Merenja u optikimkomunikacijama

  Fazi upravljanje Svetlotehnika Integrisana kola same.signalom

  Neuronske mree

  22.01. Ulazno izlazni ureajiSoftcomputing

  Mob. Kom. Sistemi

  Antene I antenski sistemiPerformanse optikih prijemnika

  Optike mreeMultimedijalni kom.sistemi

  Upravljanje u roboticiStohastiki sistemi

  Izvori za napajanje

  Izvori za napajanje Industr.nadzornoupravlj.sistemi

  Obrada videosignalaIzvori za napajanje

  Bas sistemi-smart senzori

  25.01. Napredne tehnike digitalnelogike

  Skladit. Pod. I otkriv. Znanja

  Vekt kvant.i kompres. SignalaMod. U telekomunikacijama

  Studijska audiotehnika

  Servisna robotikaProgramiranjeind.kontrolera

  Osnovi likovne kulture iteorija forme

  Interakcija ovek robot

  Merno informacionisistemi u vozilima

  Interakcija ovek robot

  Fizika i dijagnostikaotkaza

  26.01. Geografski informacioni sistemi itehnologije

  Kompjuterska vizuelizacija

  Nelinearna optikaProj. RF I mik. Kola I sklopovaSatelitski komunikacioni sistemi

  DSP zasnovano upravljanjeTeleupravljanje

  Mobilne komunikacijeProjektovanje RF

  arhitektura

  Sistemi za akvizicijumernih procesa

  Integrisanaoptoelektronika

  27.01. Projektni obrazciModeliranje I simulacija

  Inteligentni informacionisistemi

  TelemetrijaRegulacija

  elektromot.pogona

  Ultrazvuna tehnika TelemetrijaSistemi za viz.mernih

  procesa

  Nanotehnologije

  28.01. Algorit. i arh spec ra siste

  Spektralne metode

  Sistemi za digitalnu obradu

  signalaMikrotalasna elektronika

  Fleksibilni proizvodni

  sistemi

  Siftver za sim.din.sistema

  Eksploat.elektroenerget.mrea

  Testiranje i dijagnostika

  Obrada medicinskeslike

  Raz.PC apl.zaposlovanje

  Karakterizacija mikroel

  komponenataTehnologijamikrosistemaProjektovanjemikrosistema

  29.01. Medicinska informatikaTestiranje hardvera

  Fazilogika-internet predmet

  Beine raunarske mreeProj.komunik. I inf.sisteama

  Inenjerska ekonomijaVirtuelni merni sistemi

  Upravljako raunovodstvo

  Upravljanjeelektroenergetskim

  pretvaraimaInenjerska ekonomija

  Adaptivna obradasignala

  Raunarska animacijaIII

  Teh. Uzem. I oklopljav umernim sistemima

  Dozimetrija i dozimetri

  01.02. Semantiki WebMemorijski sistemi

  Telekomunikacioni sistemi IIProjektovanje tel. Sistema

  Biomedicinski inenjeringUpravljanje vel.sistemima

  Regulacijaelektroenerg.sistemaTelekomunikacije u

  elektroenergetici

  VideosistemiLaserska tehnika

  Elektrine instalcije

  Upravljanje kvalitetommernih sistema

  NanoelektronikaMemorijskekomponente

  02.02. Elektronsko poslovanje Beini pristup internetuElektronsko poslovanje

  Uzemljivai

  03.02. Pretrazivanje informacijaRobotika

  Upravljanje projektima

  Internet preko WDM mreaKodovanje I komp.signalaOrganizacija i upravljanje

  projektima

  Robotika

  08.02. Viemotorni pogoni

  10.02. Elektroenergetski pretvarai Specijalni elektroenergetskipretvarai

  Projektovanjeelektromot.pogona

  Obnovljivi izvorienergije

  11.02. Struna praksa Timski projekat Struna praksa/timskiprojekat

  Struna praksa/timski projekat Struna praksa/timskiprojekat

  Struna praksa/timskiprojekat

  Struna praksa/timskiprojekat