Raspored Ispita April 2015

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/9/2019 Raspored Ispita April 2015.

  1/14

    1

  RASPOREDPOLAGANJA ISPITA U APRILSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2014/2015. GODINE

  PONEDELJAK, 20.04.2015. GODINE U 14 SATI

  ADAPTIVNA OBRADA SIGNALA

  ADAPTIVNE ANTENE I MIMO SISTEMI

  AKUSTIKA I PSIHOAKUSTIKA

  ALATI ZA MULTIMEDIJEALATI ZA PROJEKTOVANJE

  ANALOGNA MIKROELEKTRONIKA

  ANTENE I ANTENSKI SISTEMI

  ANTENE I PROSTIRANJE

  ARHITEKTURA I PROGRAMIRANJE DSP PROCESORA

  ARHITEKTURA MIKROSISTEMA

  ARHITEKTURE DIGITALNIH SISTEMA

  AUDIOTEHNIKA

  AUTOMATIZACIJA INDUSTRISKIH POSTROJENJA

  BEZBEDNOST RAČUNARSKIH MREŽA BEŽIČNI KOMUNIKACIONI SISTEMI BEŽIČNI PRISTUP INTERNETU 

  DIGITALNA ELEKTRONIKADIGITALNA ELEKTRONSKA KOLA

  DIGITALNE TELEKOMUNIKACIJE

  DIGITALNE TELEKOMUNIKACIJE I

  DIGITALNE TELEKOMUNIKACIJE II

  DIGITANALNA OBRADA SLIKE

  DRUŠTVO I ODRŽIVI RAZVOJ

  ELEKTRIČNE MAŠINE IIELEKTROAKUSTIKA

  ELEKTRONSKE KOMPONENTE

  ENGLESKI JEZIK

  ENGLESKI JEZIK I

  ENGLESKI JEZIK II

  FILOZOFIJA I SOCIOLOGIJA

  FOTONIKA

  HETEROGENE METODE ZA OBRADU DIGITALNIH SIGNALA

  HIDRAULIČKI I PNEUMATSKI UPRAVLJAČKI SISTEMI IDENTIFIKACIJA SISTEMA

  IDUSTRIJSKI SISTEMI ZA MERENJE I KONTROLU

  KAMERA

  KAMERA I MONTAZA

  KODNA TEHNIKA

  KOMERCIJALNI SOFTVER ZA SIMULACIJU DINAMIČKIH SISTEMA KOMERCIJALNI SOFTVER ZA SIMULACIJU

  KOMPLEKSNOST ALGORITAMA

  KOMPONENTE I KOLA SNAGE

  KOMPONENTE ZA TELEKOMUNIKACIJE

  KOMPONENTE SNAGEKOMUNIKACIONA AKUSTIKA

  KOMUNIKACIONA TEHNIKA

  KOMUTACIJE I RUTIRANJE

  KOMUTACIONI SISTEMI

  KREIRANJE I ODRŽAVANJE WEB APLIKACIJE

  KRIPTOGRAFIJA

  LABORATORIJSKI PRAKTIKUM I

  LABORATORIJSKI PRAKTIKUM II

 • 8/9/2019 Raspored Ispita April 2015.

  2/14

 • 8/9/2019 Raspored Ispita April 2015.

  3/14

    3

  TELEKOMUNIKACIONI SISTEMI II

  TELEVIZIJSKE PRODUKCIJE

  TEORIJA DRUŠTVENOG RAZVOJA

  TEORIJA EL. KOLA I

  TEORIJA ELEKTRIČNIH KOLA TEORIJA KOLA

  UPRAVLJANJE KVALITETOM MERNIH SISTEMA

  UPRAVLJANJE SLOŽENIM SISTEMIMA

  UPRAVLJANJE U ROBOTICIUPRAVLJANJE VELIKIM SISTEMIMA

  USMERENE RADIO VEZE

  UVOD U FAZI LOGIKU

  VEŠTAČKA INTELIGENCIJA VIDEO KOMUNIKACIJE

  VIRTUELNI DIZAJN

  VIŠEMOTORNI POGONI

  VIŠEMOTORNI POGONI

  WEB DIZAJN

  ZAŠTITA U ELEKTROENERGETICI

  UTORAK, 21.04.2015. GODINE U 09,00 SATI

  ADMINISTRACIJA SISTEMA

  ARHITEKTURA I ORGANIZACIJA RAČUNARA ARHITEKTURE RAČUNARA AUDIO I VIDEO SISTEMI

  AUTOELEKTRONIKA

  AUTOMOBILSKA ELEKTRONIKA

  DETEKCIJA SIGNALA U ŠUMU

  DIGITALNA MIKROELEKTRONIKA

  DIGITALNI SISTEMI UPRAVLJANJA

  DIGITALNO PROCESIRANJE SIGNALA

  DIJAGNOSTIKA I MONITORING ELEKTRIČ NIH MAŠINADISTRIBUIRANA OBRADA

  DISTRIBUIRANI EMBEDED SISTEMI

  DSP ALGORITMI I PROGRAMIRANJE

  EKSPERTNI SISTEMI I NEURONSKE MREŽE

  EKSPERTNI SISTEMI U ELEKTROENERGETICI

  ELEKTRIČNA I ELEKTRONSKA MERENJA ELEKTRIČNA KOLA ELEKTRIČNA MERENJA ELEKTRIČNA VOZILA ELEKTRIČNA-ELEKTRONSKA MERENJAELEKTRIČNE INSTALACIJE ELEKTRIČNE INSTALACIJE I OSVETLJENJA ELEKTRIČNE INSTALACIJE SA OSVETLJENJEMELEKTRIČNE MAŠINE I ELEKTROENERGETSKA OPREMA

  ELEKTROENERGETSKA POSTROJENJAELEKTROMAGNETIKA

  ELEKTROMAGNETIKA -ODABRANA POGLAVLJA

  ELEKTROMAGNETNE KOMPONENTE

  ELEKTRONIKA U AUTOMOBILU

  ELEKTRONIKA U ELEKTROENERGETICI

  ELEKTRONIKA U TELEKOMUNIKACIJAMA

  ELEKTRONSKA KOLA ZZA UPRAVLJNJE PRETVARAČIMA ELEKTRONSKA MERENJA

 • 8/9/2019 Raspored Ispita April 2015.

  4/14

    4

  ELEKTROTEHNIKA

  ELEKTROTEHNIKA 2

  ELEKTROTEHNIKA I

  ELEKTROTEHNIKA II

  ELEKTROTEHNIKA III

  ELEKTROTEHNIKA-ODABRANA POGLAVLJA

  EMBEDED SISTEMI

  INDUSTRIJSKA ELEKTRONIKA

  INDUSTRIJSKA ROBOTIKAINFORMACIONE TEHNOLOGIJE ZA RAZVOJ SISTEMA E-UPRAVE

  INTEGRISANE TELEKOMUNIKACIONE SLUŽBE

  INTEGRISANI SENZORI

  INTEGRISANI MIKROSISTEMI

  INTEL. INFORMACIONIH SISTEMA

  INTELIGENTNE KOMPONENTE SNAGE

  INTELIGENTNI MERNI SISTEMI

  INTELIGENTNI MERNI UREDJAJI

  INTELIGENTNI SISTEMI I MAŠINE

  INTERAKCIJA ČOVEK ROBOT INTERNET I WEB TEHNOLOGIJE

  INTERNET TEHNOLOGIJE

  INŽENJERSKA EKONOMIJAINŽENJERSTVO ZAHTEVA

  KADROVSKI MENADŽMENT

  KARAKTERNA ANIMACIJA

  KOMPONENTE SNAGE

  MEDICINSKA INFORMATIKA

  MENADŽMENT KVALITETA

  MERENJA U ELEKTROENERGETSKIM SISTEMIMA

  MERENJA U ELEKTRONICI

  MERNO INFORMACIONI SISTEMI U VOZILIMA

  METODE INTELIGENTNOG UPRAVLJANJA

  METODE OBRADE SIGNALA U MUZICI

  METODI I SRED.ZA PROC. MER. NESIGURNOSTI

  MIKROELEKTROMEHANIČKE K OMPONENTE I SISTEMI

  MIKROELEKTRONIKA

  MIKROELEKTRONSKE TEHNOLOGIJE

  MIKROKONTROLERI

  MIKROKONTROLETI I PROGRAMIRANJE

  MIKROPROCESORI I MIKRORAČNARI MIKROPROCESORSKA TEHNIKA

  MIKROPROCESORSKI SISTEMI

  MIKRORAČUNARI I PROGRAMIRANJEMIKRORAČUNARSKI SISTEMI I U/I UREDJAJIMIKROSENZORI I AKTUATORI U ELEKTROMEDICINI

  MOBILNI I BEŽIČNI INROMACIONI SERVISI MOBILNI SISTEMI I SERVISI

  MODULACIONE TEHNIKE

  MULTIMEDIJALNE KOMUNIKACIJE NAPREDNE BAZE PODATAKA

   NAPREDNE TEHNIKE ZA OBRADU SLIKE

   NAPREDNE WEB TEHNOLOGIJE

   NAPREDNI OPERATIVNI SISTEMI

   NAPREDNO SOFTVERKO INŽENJERSTVO

   NELINEARNI SAU

   NESIMETRIČNI REŽIMI RADA ELEKTRIČNIH MAŠINA OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE

 • 8/9/2019 Raspored Ispita April 2015.

  5/14

    5

  OBJEKTNO ORJENTISANE TEHNIKE PROJEKTOVANJA SISTEMA

  OBJEKTNO ORJENTISANO PROJEKTOVANJE

  OBJEKTNO ORJENTISANO PROJEKTOVANJE SISTEMA

  OBNOVLJIVI IZVORI ELNERGIJE

  OBRAČUN TROŠKOVA PROIZVODNJE OBRADA MEDICINSKE SLIKE

  OBRADA RADARSKOG SIGNALA

  OBRADA SIGNALA

  OBRADA VIDEO SIGNALAOFDM

  OPTIČKE KOMUNIKACIJE OPTIČKE MREŽE OPTIČKE TELEKOMUNIKACIJE OPTIMALNO UPRAVLJANJE

  OSNOVI AUTOMATIKE

  OSNOVI ELEKTROTEHNIKE

  OSNOVI ELEKTROTEHNIKE I

  OSNOVI ELEKTROTEHNIKE II

  OSNOVI FOTOGRAFIJE

  OSNOVI INFORMACIONIH KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA

  OSNOVI MIKROELEKTRONIKE

  OSNOVI MUZIČKE KULTURE OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA

  OSNOVI TELEKOMUNIKACIONE TEHNIKE

  PAKETSKE KOMUNIKACIJE

  PASIVNE I ELEKTROMEHANIČKE KOMPONENTE PC APLIKACIJA U INDUSTRIJI

  PC APLIKACIJA ZA POSLOVANJE

  PLANIRANJE ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA

  PLANIRANJE PROIZVODNJE

  POLUPROVODNIČKE KOMPONENTE PREDUZETNIŠTVO

  PRENOS SIGNALA SA PROŠIRENIM SPEKTROM

  PREPOZNAVANJE UZORAKA

  PRIMENA VIŠEZNAČNE LOGIKE U PREDSTAVLJANJU I OBRADI DISKRETNIH SIGNALA 

  PRIVATNO PREDUZETNIŠTVO

  PROCESIRANJE AUDIOSIGNALA

  PROCESNA MERNA TEHNIKA

  PROGRAMABILNA DIGITALNA ELEKTRONIKA

  PROGRAMABILNA KOLA I UREDJAJI

  PROGRAMABILNI LOGIČKI KONTR OLERIPROGRAMIRANJE INDUSTRIJSKIH KONTROLERA

  PROIZVODNI MENADŽMENT

  PROJEKTOVANJE ELEKTROMOTORNIH POGONA

  PROJEKTOVANJE ELEKTRONSKIH KOLA

  PROJEKTOVANJE EMBEDED SISTEMA

  PROJEKTOVANJE INTEGRISANIH KOLA

  PROJEKTOVANJE KOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE

  PROJEKTOVANJE MIKROPROCESORSKIH SISTEMAPROJEKTOVANJE MIKROSISTEMA

  PROJEKTOVANJE RAČUNARSKIH MREŽAPROJEKTOVANJE RAČUNARSKOG HARDVERA PROJEKTOVANJE RF ARHITEKTURA

  PROJEKTOVANJE SCENE

  PROJEKTOVANJE UGRADJENIH RAČUNARSKIH SISTEMA PROJEKTOVANJE UPRAVLJAČKIH SISTEMA PROJEKTOVANJE VLSI

 • 8/9/2019 Raspored Ispita April 2015.

  6/14

    6

  PROJEKTOVANJE VLSI SISTEMA

  PROJEKTOVANJE SOFTVERA KORIŠĆENJEM PROJEKTNIH OBRAZACA PROSTIRANJE EM TALASA I ANTENE

  PROTIVPOŽARNI I PROTIVPROVALNI SISTEMI

  RAČUNARSKA ANIMACIJA RAČUNARSKA ANIMACIJA II RAČUNARSKA ANIMACIJA III RAČUNARSKA GRAFIKA I DIZAJN

  RAČUNARSKA NEURONAUKA RAČUNARSKE KOMUNIKACIJE RAČUNARSKE MREŽE I INTERFEJSI RAČUNARSKE TELEKOMUNIKACIJE RAČUNARSKI UPRAVLJAČKI SISTEMI RAČUNARSKO OBJEDINJ. PROIZVODNJA RAČUNARSKO PROJEKTOVANJE RAČUNARSKO PROJEKTOVANJE U ELEKTROENERGETICI RAČUNARSKO UPRAVLJANJE I RAZVOJRAČUNARSTVO I INFORMATIKA RADARSKI SISTEMI I RADIOLOKACIJA

  RADIO I TV TEHNIKA

  RADIO KOMUNIKACIJE

  RADIODIFUZNI SISTEMIRADIOSISTEMI

  RAZVODNA POSTROJENJA

  RAZVOJ SISTEMSKOG SOFTVERA I SISTEMSKO PROGRAMIRANJE

  RAZVOJ SISTEMSKOG SOFTVERA I SISTEMSKO UPRAVLJANJE

  REGULACIJA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA

  REGULACIJA ELEKTROMOTORNIH POGONA

  RF I MIKROTALASNA MERENJA

  ROBOTIKA U MEDICINI

  SATELITSKA I KABLOVSKA TELEVIZIJA

  SATELITSKE KOMUNIKACIJE

  SAU

  SEMANTIČKI WEB 

  SENZORI I PRETVARAČI 

  SENZORI PRETVARAČI I AKTUATORISERVISNA ROBOTIKA

  SERVO SISTEMI

  SIMULACIJA I MODELIRANJE DINAMIČKIH SISTEMA SIMULACIJA I MODELIRANJE

  SISTEMI BESPREKIDNOG NAPAJANJA

  SISTEMI ZA DIGITALNU OBRADU SIGNALA

  SISTEMI ZA RAD U REALNOM VREMENU

  SOFTCOMPUTING

  SOFTVERSKO INŽENJERSTVO

  SPECIJALNE ELEKTRIČNE INSTALACIJE SPECIJALNE ELEKTRIČNE MAŠINE SPEKTRALNE METODE

  SPEKTRALNE METODESTANDARD I KVALITET

  STANDARDIZACIJA I KVALITET

  STATIČKI METODI KONTROLE KVALITETA STATISTIČKA TEORIJA TELEKOMUNIKACIJA STRATEGIJSKI MENADŽMENT

  STRUKTURE PODATAKA

  STRUKTURE I KOMPONENTE ZA VLSI KOLA

  TAU

 • 8/9/2019 Raspored Ispita April 2015.

  7/14

    7

  TEHNIČKA ROBOTIKA TEHNIKA I PRIMENA LASERA

  TEHNIKA KONVERZIJE

  TEHNIKA MERENJA

  TEHNIKA MERENJA EM POLJA

  TEHNIKA MODULACIJE

  TEHNIKA PRENOSA SLIKE

  TEHNIKA TELEKOMUNIKACIJA

  TEHNIKE KALIBRACIJE MERILATEHNOLOGIJE I KOMPONENTE ZA VLSI I KOLA

  TEHNOLOGIJE MIKROSISTEMA

  TELEKOMUNIKACIJE U ELEKTROENERGETICI

  TELEKOMUNIKACIONE MREŽE

  TELEKOMUNIKACIONI SOFTVER

  TELEUPRAVLJANJE

  TELEVIZIJA

  TELEVIZIJA I RADIO

  TELEVIZIJA I RADIO-RODOVI I VRSTE

  TEORIJA INFORMACIJA

  TEORIJA STABILNOSTI

  TEORIJA TELEKOMUNIKACIJA

  TESTIRANJE ELEKTRONSKIH KOLATESTIRANJE HARDVERA

  TESTIRANJE I DIJAGNOSTIKA

  TESTIRANJE I KVALITET SOFTVERA

  TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE I DEREGULACIJA TV SISTEMI

  UGRADJENI RAČUNARSKI SISTEMI ULAZNO IZLAZNI UREDJAJI

  ULTRAZVUČNA TEHNIKA UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO UPRAVLJANJE EL.MOT. POGONIMA

  UPRAVLJANJE ELEKTROENERGETSKIM PRETVARAČIMA I POGONIMA UPRAVLJANJE ENERGETSKIM SISTEMIMA

  UPRAVLJANJE PROCESIMA U REALNOM VREMENU

  UVOD U BAZE PODATAKA

  UVOD U INFORMACIONE SISTEME

  UVOD U MENADŽMENT

  UVOD U METROLOGIJU

  UVOD U RAČUNARSKO INŽENJERSTVO UVOD U ROBOTIKU

  UVOD U SOFTVERSKO INŽENJERSTVO

  VEKTORSKA KVANTIZACIJA I KOMPRESIJA SIGNALA

  VIRTUELNA MERNA INSTRUMENTACIJA

  VISOKONAPONSKA MERENJA

  VREMENSKO-FREKVENCIJSKA ANALIZA SIGNALA

  WEB PROGRAMIRANJE

  WEB TEHNOLOGIJE

  ZAŠTITA OD ATMOSFERSKIH PRAŽNJENJAZAŠTITNO KODOVANJE

 • 8/9/2019 Raspored Ispita April 2015.

  8/14

    8

  UTORAK, 21.04.2015. GODINE U 14,00 SATI

  ARHITEKTURE I PROJEKTOVANJE SOFTVERA

  AUTOMATSKO UPRAVLJANJE

  DIGITALNA FORENZIKA

  DISKRETNA MATEMATIKA

  DISTRIBUIRANA PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJEDSP ZASNOVANO UPRAVLJANJE

  ELEKTRANE FEDING I SMETNJE U MOBILNIM TELEKOMUNIKACIJAMA

  GEOMETRIJSKO MODELOVANJE

  INTEROPERABILNOST I INTEGRACIJA INFORMACIJA

  INŽENJERSKA ETIKA

  ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH MAŠINA KOMPJUTERSKA VIZUELIZACIJA

  LASERSKA ELEKTRONIKA

  MATERIJALI ZA NOVE I ALTERNATIVNE IZVORE ENERGIJE

  MEMORIJSKI SISTEMI

  MERENJA U TELEKOMUNIKACIJAMA

  MIKROARHITEKTURE

  MIKRORAČUNARSKI SISTEMI 

  MODELIRANJE DINAMIČKIH SISTEMA MODELIRANJE I SIMULACIJA DINAMIČKIH SISTEMAMODELIRANJE TEHNOLOGIJE I KOMPONENATA

  MODELOVANJE I SIMULACIJA

  MODELOVANJE I SIMULACIJA MIKROELKETRONSKIH KOMPONENATA I KOLA

  MODELOVANJE I SIMULACIJA TELEKOMUNIKACIONIH SISTEMA

  MODELOVANJE I SIMULACIJE SISTEMA

  MULTIMEDIJALNI UREDJAJI

   NUMERIČKA ANALIZA  NUMERIČKA ANALIZA U ELEKTROMAGNETICI  NUMERIČKA MATEMATIKA OPERACIONA ISTRAŽIVANJA ORGANIZACIJA RAČUNARA 

  OSNOVI ANALIZE SIGNALA I SISTEMAOSNOVI ENERGETSKE ELEKTRONIKE

  PARALELNI RAČUNARSKI  SISTEMIPARALELNI SISTEMI

  PEDAGOŠKO-PSIH. DIDAKTIČKO MEH. DISCIPLINE PRAVNI ASPEKTI INFORMATIKE

  PROJEKTOVANJE SAU

  PROJEKTOVANJE I RAZVOJ SOFTVERA

  PROJEKTOVANJE MIKROPROCESORSKIH MERNIH INSTRUMENATA

  RF ELEKTRONIKA

  RF SISTEMI

  ROBOTIKA

  STATISTIKA I VEROVATNOĆASVETLOTEHNIKA

  ŠIROKOPOJASNE TELEKOMUNIKACIJE

  TEHNIKA OBRADE SIGNALA

  TEORIJA GRAFOVA

  TERMOVIZIJA

  TV PRODUKCIJA

  UPRAVLJANJE ELEKTROENERGETSKIIM PRETVARAČIMA I POGONIMA VEROVATNOĆA I STATISTIKA MATEMATIČKA ANALIZA MATEMATIKA II

 • 8/9/2019 Raspored Ispita April 2015.

  9/14

    9

  MATEMATIKA 2

  MATEMATIKA 2 -ODABRANA POGLAVLJA

  SREDA, 22.04.2015. GODINE U 09,00 SATI

  BAS SISTEMI-SMART SENZORI

  BAZE PODATAKABEŽIČNE PRISTUPNE MREŽE BEŽIČNE TELEKOMUNIKACIJE DIGITALNA INTEGRISANA KOLA

  DIGITALNA OBRADA SIGNALA

  DIGITALNA OBRADA SLIKE

  DIGITALNI SAU

  DSP ARHITEKT. I ALGORITMI

  EKONOMIKA PREDUZEĆA EKSPLOATACIJA ELEKTROENERGETSKIH MREŽA

  ELEKTRIČNA VUČA ELEKTRIČNI SPICE MODELI I KOMPONEATA ELEKTROENERGETSKA KABLOVSKA TEHNIKA

  ELEKTROENERGETSKI PRETVARAČI ELEKTROMAGNETNA KOMPATABILNOST U ELEKTROENERGETICI

  ELEKTROMEDICINSKA INSTRUMENTACIJA

  ELEKTRONIKA

  ELEKTRONIKA I

  ELEKTRONIKA II

  ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

  ELEKTRONSKE MREŽE

  ELEKTRONSKI SISTEMI ZA ZAŠTITU I NADZOR

  ELEKTRONSKO POSLOVANJE

  ELIMINACIJA STATIČKOG ELEKTROCITETA EM POLJA

  FAZI LOGIKA

  FAZI UPRAVLJANJE

  FIZIČKA ELEKTRONIKA FIZIKA OTKAZA MIKROELEKTRONSKIH KOMPONENATA

  IMPULSNA ELEKTRONIKA

  INDENTIFIKACIJA PROCESA

  INDUSTRISKI MENADŽMENT

  INDUSTRISKI UPRAVLJAČKO-NADZORNI SISTEMIINTEGRISANA KOLA SA MEŠOVITIM SIGNALIMA

  INTELIGENTNA INSTRUMENTACIJA

  INTERAKCIJA-ČOVEK RAČUNAR  INTERNET PREKO WDM MREŽA

  INTERNET UPRAVLJANJE

  INŽENJERSKO PROJEKTOVANJE

  IZVORI NAPONA NAPAJANJA

  IZVORI ZA NAPAJANJEKARAKTERIZACIJA KOMPONENATA

  KODOVANJE

  KODOVANJE I KOMP.SIGNALA

  KODOVANJE I KOMPRESIJA

  KODOVANJE I KOMPRESIJA PODATAKA

  KOHERENTNI KOMUNIKACIONI SISTEMI

  KOHERENTNI TELEK. SISTEMI

  KONKURENTNO PROGRAMIRANJE

 • 8/9/2019 Raspored Ispita April 2015.

  10/14

 • 8/9/2019 Raspored Ispita April 2015.

  11/14

    11

  SREDA, 22.04.2015. GODINE U 14,00 SATI

  ELEKTROMAGNETSKA KOMPATIBILNOST

  ELEKTROMOTORNI POGONI

  ELEKTROMOTORNI POGONI I VUČA FIZIKA

  INTELIGENTNE MAŠINE

  KVANTNA I STATISTIČKA FIZIKA 

  LOGIČKO PROJEKTOVANJE OPŠTA FIZIKA

  PRETRAŽIVANJE INFORMACIJA

  PROJEKAT/ZAVRPNI ISPIT

  ROBUSNO UPRAVLJANJE

  STOHAISTIČKI PROCESI, DETEKCIJA I ESTIMACIJA STRUČNA PRAKSA STRUČNA PRAKSA/TIMSKI PROJEKAT STUDIJSKI ISTRAŽIVAČKI RAD 2 TIMSKI PROJEKAT

  UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

  UVOD U NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD ZAVRŠNI PROJEKAT

  UPRAVLJANJE PROCESIMA

  ČETVRTAK , 23.04.2015. GODINE U 09,00 SATI

  ALGORITMI I ARHITEKTURA SPEC. RAČUNARSKIH SISTEMA ALGORITMI I PROGRAMIRANJE

  ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH MREŽA

  ANALOGNA ELEKTRONIKA

  ANALOGNA ELEKTRONSKA KOLA

  ARHITEKTURE POSLOVNIH INFORMACIONI SISTEMI

  BEŽIČNE RAČUNARSKE MREŽE DIGITALNO PROCESNI SISTEMI

  DISTRIBUIRANI SISTEMI

  DISTRIBUIRANO RAČUNARSKO UPRAVLJANJE 

  DISTRIBUTIVNE I INDUSTRIJSKE MREŽE

  DOZIMETRIJA I DOZIMETRI

  ELEKTRIČNA KOLA I SIGNALI ELEKTRIČNE MAŠINE ELEKTRIČNE MAŠINE III ELEKTROENERGETSKE KOMPONENTE

  ELEKTROMEHANIČKO PRETVARANJE ENERGIJE ELEKTRONSKA FIZIKA ČVRSTOG TELA ELEKTROTEHNIČKI MATERIJALI ELEKTROTEHNIČKI MATERIJALI I KOMPONENTE ELEKTROTERMIJA

  ELIMINACIJA STATIČKOG ELEKTRICITETA EMISIONA I LINKOVSKA TEHNIKA

  ENERGETSKA ELEKTRONIKAFAZI LOGIKA-INTERNET PREDMET

  FIZIKA I DIJAGNOSTIKA OTKAZA

  FLEKSIBILNA AUTOMATIZACIJA

  FLEKSIBILNI PROIZVODNI SISTEMI

  GEOGRAFSKI INFORMACIONI SISTEMI

  GEOGRAFSKI INFORMACIONI SISTEMI I TEHNOLOGIJE

  INTEGRISANA OPTIKA

  INTEGRISANI MEDICINSKI SISTEMI

 • 8/9/2019 Raspored Ispita April 2015.

  12/14

    12

  INTELIGENTNI INFORMACIONI SISTEMI

  INTELIGENTNI SISTEMI

  INTELIGENTNI SISTEMI

  KABLOVSKI I OPTIČKI KOMUNIKACIONI SISTEMI KARAKTERIZACIJA MIKROELEKTRONSKIH KOMPONENATA

  KOLA ZA OBRADU SIGNALA

  KONTROLA KVALITETA

  KVALITET ELEKTRIČNE ENERGIJE 

  KVALITET I POUZDANOSTLINEARNI SAU

  MATERIJALI ZA ELEKTRONIKU

  MATERIJALI ZA MIKROELEKTRONIKU

  MEDICINSKA ELEKTRONIKA I SISTEMI

  MEDICINSKI ELEKTRONSKI SISTEMI

  MERENJA U ELEKTROENERGETICI

  MERENJA U MEDICINI

  MERENJE NEELEKTRIČNIH VELIČINA METODI I SISTEMI ZA OBRADU SIGNALA

  MIKROMEHANIĆKE KOMPONENTE I SISTEMI MIKRORAČUNARSKA MERNA INSTRUMENTACIJA MIKROTALASNA ELEKTRONIKA

  MIKROTALASNA I SUBMILMETARSKA TEHNIKAMIKROTALASNA KOLA I VODOVI

  MIKROTALASNI KOMUNIKACIONI SISTEMI

  MIKROTALASNI SISTEMI

  MIKROTALASNI TELEKOMUNIKACIONI SISTEMI

  ODABRANA POGLAVLJA IZ ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA OPŠTA TEORIJA ELEKTRIČNIH MAŠINA OPTIKA

  OPTIMALNI LINEARNI SISTEMI

  OPTOELEKTRONIKA

  OPTOELEKTRONIKA I INTEGR. OPTIKA

  OPTOELEKTRONSKI KOM. SISTEMI

  ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

  OSNOVI KABLOVSKE TEHNIKE

  OSNOVI LIKOVNE KULTURE I TEORIJA FORME

  OSNOVI OPTIKE

  OSNOVI TELEKOMUNIKACIONIH MREŽA

  PAKETSKE KOMUNIKACIJE

  PERFORMANSE OPTIČKIH PRIJEMNIKA POGLAVLJA IZ ELEKTROENERG. POSTROJENJA

  PREDIKTIVNO UPRAVLJANJE

  PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE PRENOS I DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE PROCESNI MIKRORAČUNARSKI SISTEMI PROGRAMIRANJE

  PROJEKTNI ZADATAK

  PROJEKTOVANJE ANALOGNIH INTEGRISANIH KOLA

  PROJEKTOVANJE DIGITALNIH INTEGRISANIH KOLAPROJEKTOVANJE DIGITALNIH KOLA

  PROJEKTOVANJE ELEKTRONSKIH KOLA

  PROJEKTOVANJE ELEKTRONSKIH SISTEMA

  PROJEKTOVANJE I MERENJE U RADIODIFUZIJI

  PROJEKTOVANJE INDUSTRIJSKIH SISTEMA ZA UPRAVLJANJE I NADZOR

  PROJEKTOVANJE KOMUNIKACIONIH I INFORMACIONIH SISTEMA

  PROJEKTOVANJE MATERIJALA ZA ELEKTRONIKU

  PROJEKTOVANJE RF I MIKROTALASNIH KOLA I SKLOPOVA

 • 8/9/2019 Raspored Ispita April 2015.

  13/14

    13

  PROJEKTOVANJE TELEKOMUNIKACIONIH MREŽA I SISTEMA

  PROJEKTOVANJE TELEKOMUNIKACIONIH SISTEMA

  RAČUNARSKI SISTEMI ZA MERENJE I KONTROLURAČUNARSKO-MERNI INFORMACIONI SISTEMIRAČUNARSTVO U OBLAKU RADIOKOMUNIKACIONI SISTEMI

  RADIOTEHNIKA

  SENZORI I AKTUATORI

  SENZORI, PRETVARAČI I AKTUATORI SIMULACIJA I MODELOVANJE U MIKROELKTRONICI

  SINTEZA MREŽA

  SINTEZA MREŽA I OBRADA SIGNALA

  SISTEMI ZA UPRAVLJANJE BAZAMA PODATAKA

  SISTEMI ZA VIZ.MERNIH PROCESA

  SISTEMI ZA VODJENJE EM TALASA

  SISTEMSKI SOFTVER

  SMART GRID TEHNOLOGIJE

  SOFTVERSKI ALATI ZA TK

  SOFTVERSKI TK ALATI

  SOLARNE KOMPONENTE I SISTEMI

  SPECIJALIZOVANI RAČUNARSKI SISTEMI 

  SPECIJALNI ELEKTROENERGETSKI PRETVARAČI SREDSTVA ZA RAZVOJ SOFTVERA

  STATIČKI ELEKTRICITET U TEHNOLOŠKIM STATIČKI ELEKTRICITET U TEHNOLOŠKIM PROCESIMASTOHASTIČKI SISTEMI STRUKTURE PODATAKA I ALGORITMI

  STRUKTURE I BAZE PODATAKA

  TEHNIKA KONTROLE KVALITETA

  TEHNIKA ZAŠTITE

  TELEMETRIJA

  TENOLOGIJA MIKROSISTEMA

  TEORIJA APROKSIMACIJA

  TEORIJA SISTEMA

  UPRAVLJANJE DISTRIBUTIVNIM MREŽAMA

  UPRAVLJANJE DISTRIBUTIVNOM MREŽOM

  VISOKOFREKVENTNA ELEKTRONIKA

  VITRUALIZACIJA

  ZAŠTITA INFORMACIJA

 • 8/9/2019 Raspored Ispita April 2015.

  14/14

    14

  ČETVRTAK , 23.04.2015. GODINE U 14,00 SATI

  DINAMIKA MEHANIZAMA I MAŠINA

  INFORMACIONI SISTEMI

  MOBILNE KOMUNIKACIJE

  MOBILNE TELEKOMUNIKACIJE

  MULTIMEDIJALNA PREZENTACIJA

   NEURONSKE MREŽE

   NISKOTEMPERATURNA ELEKTRONIKA NISKOTEMPERATURNA MIKROELEKTRONIKA

  OBRADA SIGNALA U TELEKOMUNIKACIJAMA

  OBRADA VIODEOSIGNALA

  OSNOVI RAČUNARSKE TEHNIKE PRELAZNI PROCESI U ELEKTRIČNIM MAŠINAMA PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH SISTEMA

  RAČUNAR SKE MREŽERAČUNARSKI SISTEMI UVOD U RAČUNARSTVO 

  PETAK, 24.04.2015. GODINE U 09,00 SATI

  AUTOMATIKAELEKTRONIKA U MEDICINI

  MAŠINE NAIZMENIČNE STRUJE OPERATIVNI SISTEMI

  OPERATIVNI SISTEMI ZA RAD U REALNOM VREMENU

  PROGRAMSKI JEZICI

  PROGRAMSKI PREVODIOCI

  R AČUNARSKA GRAFIKA SIGNALI I SISTEMI

  SOCIJALNI I PRAVNI ASPEKTI INFORMATIKE

  TRANSFORMATORI I MAŠINE JEDNOSMERNE STRUJE

  PETAK, 24.04.2015. GODINE U 14,00 SATI

  LINEARNA ALGEBRA

  MATEMATIČKI METODI MATEMATIČKI METODI U RAČUNARSTVU MATEMATIKA

  MATEMATIKA I

  MATEMATIKA III

  MATEMATIKA IV

  MATEMATIKA -ODABRANA POGLAVLJA

  SCADA SISTEMI