RAPORTUL INDIVIDUAL بکI CONSOLIDAT DE RAPORTUL INDIVIDUAL بکI CONSOLIDAT DE ADMINISTRARE (â€‍Raportulâ€‌)

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of RAPORTUL INDIVIDUAL بکI CONSOLIDAT DE RAPORTUL INDIVIDUAL بکI CONSOLIDAT DE ADMINISTRARE...

 • RAPORTUL INDIVIDUAL ȘI CONSOLIDAT DE ADMINISTRARE

  („Raportul”)

  întocmit conform ORDIN MFP 881/25.06.2012 și 2844/12.12.2016 cu modificările și

  completările ulterioare privind Reglementările contabile conforme cu Standardele

  Internaționale de Raportare Financiară, a Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de

  instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă și a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind

  emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață privitor la activitatea Companiei

  mama TMK-ARTROM SA pentru exercitiul financiar al anului 2018 si activitatea consolidata

  a Grupului TMK-ARTROM pentru exercitiile financiare ale anilor 2016, 2017 si 2018.

  Acest raport va insoti situatiile financiare individuale si situatiile financiare consolidate pentru

  anul 2018 impreuna cu situatiile financiare consolidate retratate pentru anii 2016 si 2017.

  Compania și subsidiara sa importantă din România, TMK-REȘIȚA S.A. ("TMK-Resita"), împreună cu TMK- Italia s.r.l. ("TMK-Italia") și TMK Industrial Solutions LLC ("TMK-SUA") și TMK Assets S.R.L. ("TMK-Assets") reprezintă un grup în sensul prezentului raport, "Grupul" sau "TMK Artrom Group". Strict pentru scopurile prezentului Raport, Grupul împreună cu acţionarul său majoritar, TMK Europe GmbH, considerate sub controlul comun al PAO TMK, împreună cu PAO TMK, vor fi denumite “grupul TMK”

  Grupul a decis sa aplice metoda de consolidare prin punerea in comun a intereselor denumita de IFRS

  „pooling of interests” pentru consolidarea situatiilor financiare a tuturor entităţilor aflate sub controlul sau

  comun. Astfel, ca urmare a achiziţiei acţiunilor majoritare ale TMK-Reșița SA („TMK Resita”) în data de 21

  decembrie 2018, s-au retratat situaţiile financiare consolidate conform IFRS ale Grupului pentru anii 2016

  şi 2017.

  Grupul TMK Artrom a aplicat în Situațiile Financiare Consolidate metoda punerii în comun a intereselor

  (“pooling of interests”), întrucât filialele (directe sau indirecte) nou achiziționate, au fost achiziționate de la

  entități aflate sub controlul comun al grupului TMK (achiziția acțiunilor de la TMK Europe GmbH care este

  deținută 100% de PAO TMK), şi, prin urmare din perspectiva părții care controlează grupul TMK, nu s-a

  produs nici o schimbare în control.

  Conform metodei punerii în comun a intereselor, activele și datoriile filialelor transferate sub control

  comun sunt prezentate la valorile contabile al predecesorului. În consecință, întrucât situațiile financiare

  ale grupului TMK nu se consolidează la nivelul TMK Europe GmbH ci direct la nivelul PAO TMK, valoarea

  reflectata de situațiile financiare consolidate ale grupului TMK pentru TMK Reşita şi alte filiale indirecte,

  transferate pe 21 decembrie 2018, sunt reflectate la aceeaşi valoare în Situațiile Financiare Consolidate

  retratate ale Grupului pentru anii 2018, 2017, 2016. Astfel, activele filialelor incluse în Situațiile Financiare

  Consolidate ale Grupului pentru 2018, 2017, 2016 sunt reflectate în valorile recunoscute în situațiile

  financiare ale grupului TMK întocmite în conformitate cu IFRS și care se bazează pe valorile juste de la data

  achiziției inițiale de către grupul TMK (prin TMK Europe GmbH). Întrucât situațiile financiare nu se

  consolidează la nivelul TMK Europe GmbH ci la nivelul PAO TMK, oricând se folosește noțiunea de

  predecesor în prezentul Raport, se va întelege, pur pentru scopuri contabile, PAO TMK.

  AVERTISMENT: Acest raport a fost redactat în limba română, iar versiunea în limba engleză reprezintă

  doar o traducere informală a versiunii în limba română. În caz de discrepanțe între cele două variante,

  versiunea în limba română prevalează

 • Raport de administrare TMK-Artrom SA 31.12.2018 2

  Cuprins INTRODUCERE ......................................................................................................................................................... 5

  Prezentare generala .............................................................................................................................................. 5

  Informaţii despre Grup ......................................................................................................................................... 5

  Evenimente importante în anul financiar 2018 ......................................................................................................... 7

  Activitati cu caracter social ...................................................................................................................................... 10

  Principalii indicatori financiari pentru 2018 ............................................................................................................. 11

  1. ANALIZA ACTIVITĂŢII EMITENTULUI .................................................................................................. 12

  1.1. a) Descrierea activităţii de bază a emitentului ......................................................................................... 12

  b) Precizarea datei de înfiinţare a emitentului .................................................................................................... 12

  c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a emitentului, ale filialelor sale sau ale societăţilor

  controlate, în timpul exerciţiului financiar ........................................................................................................... 12

  d) Descrierea achiziţiilor şi/sau înstrăinărilor de active ....................................................................................... 13

  e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activităţii emitentului: .......................................................... 14

  1.1.1. Elemente de evaluare generală: .......................................................................................................... 14

  1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al emitentului ............................................................................................. 17

  1.1.3. Evaluarea activităţii de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import) ................... 21

  1.1.4. Evaluarea activităţii de vânzare ........................................................................................................... 21

  1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajaţii/personalul emitentului ............................................................. 23

  1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activităţii de bază a emitentului asupra mediului înconjurător 24

  1.1.7. Evaluarea activităţii de cercetare şi dezvoltare ......................................................................................... 25

  1.1.8. Evaluarea activităţii emitentului privind managementul riscului .............................................................. 26

  1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea emitentului .......................................................................... 28

  2. ACTIVELE CORPORALE ALE EMITENTULUI ........................................................................................................ 30

  2.1. Precizarea amplasarii și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății 30

  2.2. Descrierea și analizarea gradului de uzură al proprietăților emitentului ..................................................... 31

  2.3. Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale

  societății ............................................................................................................................................................... 31

  3. PIAȚA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE EMITENT ......................................................................................... 32

  3.1. Prezentarea piețelor din Romania și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise................ 32

  3.2. Descrierea politicii societăţii cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/ plătite/ acumulate

  în ultimii 3 ani şi, dacă este cazul, a motivelor pentru eventuala micşorare a dividendelor pe parcursul ultimilor

  3 ani. ..................................................................................................................................................................... 34

  3.3. Descrierea oricăror activităţi ale emitentului de achiziţionare a propriilor acțiuni. ..................................... 34

 • Raport de administrare TMK-Artrom SA 31.12.2018 3

  3.4. În cazul în care emitentul are filiale, precizarea numărului şi a valorii nominale a acțiunilor emise de

  societatea mamă deținute de filiale. ................................................................................................................... 34

  3.5. În cazul în care emitentul a emis obligaţiuni şi/sau alte titluri de creanţă, prezentarea modului în care

  emitentul îşi achită obligaţiile