Raportul Final privind implementarea Programului ... POP – Programul Operaإ£ional pentru Pescuit RNAF

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Raportul Final privind implementarea Programului ... POP – Programul Operaإ£ional pentru...

 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

  AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL SAPARD

  RAPORT FINAL PRIVIND IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI SAPARD ÎN ROMÂNIA

  Versiune consolidată

  ROMÂNIA Iunie, 2011

 • Raport Final privind implementarea Programului SAPARD în România, versiune consolidată

  2

  CUPRINS

  CAPITOLUL I - REZUMAT ADMINISTRATIV ----------------------------------------------------------------- 6 CAPITOLUL II - INTRODUCERE -------------------------------------------------------------------------------- 16 CAPITOLUL III - INFORMAŢII OPERAŢIONALE ---------------------------------------------------------- 21 3.1 Schimbări în condiţiile generale ale României şi impactul acestora asupra implementării Programului SAPARD ----------------------------------------------------------------------------------------------- 21 3.2 Informaţii privind complementaritatea cu alte fonduri comunitare -------------------------------------- 43 CAPITOLUL IV - MANAGEMENTUL ŞI ADMINISTRAREA PROGRAMULUI ----------------------- 44 4.1 Activităţile Comitetului de Monitorizare pentru Programul SAPARD ------------------------------ 47 4.2 Modificări ale Programului Naţional pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală -------------------- 50 4.3 Schimbări majore în managementul şi monitorizarea Programului SAPARD --------------------- 61 4.4 Utilizarea asistenţei tehnice ------------------------------------------------------------------------------------ 67 4.5 Implicarea autorităţilor locale şi a structurilor instituţiilor publice centrale din teritoriu în implementarea Programului --------------------------------------------------------------------------------------- 76 4.6 Asigurarea publicităţii Programului SAPARD în România -------------------------------------------- 78 4.7 Date care să demonstreze că fondurile comunitare nu s-au suprapus cu fondurile deja disponibile -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 90 4.8 Acţiunile întreprinse în scopul soluţionării problemelor identificate în implementarea Programului SAPARD ---------------------------------------------------------------------------------------------- 95 CAPITOLUL V - REZULTATELE CONTROALELOR EFECTUATE ------------------------------------ 114 5.1 Modificări în sistemul de control introduse în timpul perioadei de programare şi informaţii cu privire la momentul în care Comisia a fost informată asupra acestora ------------------------------ 114 5.2 Misiuni de control efectuate de Direcţia Control şi Antifraudă în perioada 2000-2009. Tipuri şi număr de controale efectuate. ------------------------------------------------------------------------- 114 5.3 Lista neregularităţilor detectate şi comunicate către OLAF, precum şi debitele constituite ---- 127 5.4 Misiuni de audit ------------------------------------------------------------------------------------------------- 136 5.4.1. Stadiul implementării recomandărilor Comisiei Europene ca urmare a misiunilor de audit ---- 136 5.4.2. Misiuni de audit efectuate de către Direcţia Audit Intern din cadrul APDRP --------------------- 138

 • Raport Final privind implementarea Programului SAPARD în România, versiune consolidată

  3

  CAPITOLUL VI - IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI -------------------------------------------------- 173 6.1 Implementarea financiară ------------------------------------------------------------------------------------- 173 6.1.1. Situaţia tuturor cheltuielilor programate, angajate şi plătite pentru întreg programul şi întreaga perioadă de programare ---------------------------------------------------------------------------------- 173 6.1.2. Aspecte generale legate de monitorizarea acreditării Programului SAPARD în anul 2009 ----- 175 6.1.3. Declaraţii de cheltuieli şi cereri de plată la Comisia Europeană - 2009 ----------------------------- 177 6.1.4. Plăţi de la Fondul Naţional către Agenţia SAPARD --------------------------------------------------- 179 6.1.5. Dobânda acumulată ------------------------------------------------------------------------------------------ 180 6.1.6. Debite prescrise în conformitate cu art. 14 (2.8) din Secţiunea A a anexei MAFA ---------------- 180 6.1.7. Deciziile de lichidare a conturilor şi de lichidare referitoare la conformitate ---------------------- 181 6.2 Implementarea măsurilor Programului SAPARD ------------------------------------------------------- 183 6.2.1. Sinteza stadiului implementării Programului SAPARD ----------------------------------------------- 183 6.2.2. Descriere cantitativă şi calificativă bazată pe indicatorii de rezultat --------------------------------- 185 6.2.3. Analiza progreselor înregistrate în implementarea măsurilor SAPARD. Evaluarea măsurii în care obiectivele Programului au fost atinse la nivel de program, măsură şi submăsură pentru perioada de implementare. ------------------------------------------------------------------------------------------ 187 6.2.4. Evaluarea impactului economic, social şi de mediu al Programului la diferite nivele ------------ 253 6.2.5. Principalele recomandări rezultate în urma evaluării intermediare a Programului SAPARD şi punctul de vedere al autorităţilor române --------------------------------------------------------------------- 258 CAPITOLUL VII - COORDONAREA PROGRAMULUI SAPARD CU ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE DE SPRIJIN INTERNAŢIONAL -------------------------------------------------------------- 287 7.1 Cadru general ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 287 7. 2 Asistenţa acordată prin Programul PHARE în perioada 2000-2009 -------------------------------- 288 7. 3 Alte instrumente financiare ---------------------------------------------------------------------------------- 300 7.3.1. Proiectul de dezvoltare rurală a Munţilor Apuseni finanţat prin FIDA ----------------------------- 300 7.3.2. Proiecte finanţate prin Banca Mondială ------------------------------------------------------------------ 300 CAPITOLUL VIII - EXPERIENŢA CÂŞTIGATĂ DIN IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI SAPARD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 303

 • Raport Final privind implementarea Programului SAPARD în România, versiune consolidată

  4

  Acronime

  aprox. – aproximativ AFA – Acord Anual de Finanţare AM – Autoritatea de Management pentru Programul SAPARD ANCA – Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă ANIF - Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare ANPA – Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură ANSVSA - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor APDRP – Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură BEI – Banca Europeană de Investiţii BIRD – Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare buc. – bucăţi cca. – circa CE – Comunitatea Europeană CM – Comitetul de Monitorizare CMM – Comitetul Mixt de Monitorizare Comitet STAR – Comitetul pentru Structuri Agricole şi Rurale CRPDRP – Centrul Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit DADR – Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală DAI – Direcţia de Audit Intern DAPI – Direcţia Audit Public Intern DC – Direcţia Coordonare DCA – Direcţia de Control şi Antifraudă DG Agri – Direcţia Generală pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală – Comisia Europeană DGDR – AM PNDR – Direcţia Generală Dezvoltare Rurală – Autoritate de Management pentru PNDR DLAF – Departamentul pentru Luptă Antifraudă DNA – Direcţia Naţională Anticorupţie DPP – Direcţia Plăţi Proiecte DSC – Direcţia Selectare Contractare DST – Drept Special de Tragere DSVSA – Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor FEADR - Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală FEGA – Fondul European de Garantare Agricolă FEOGA – Fondul European de Orientare şi Garantare Agricolă FIDA – Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă FN – Fondul Naţional ha. – hectar HG – Hotărârea Guvernului hl. – hectolitru IC – Centrul de Informare IFN – Instituţii Financiare Non-bancare

 • Raport Final privind implementarea Programului SAPARD în România, versiune consolidată

  5

  ISPA – Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-aderare kg. – kilogram lit. – litera MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale MAFA – Acord Multi-Anual de Finanţare MAI – Ministerul Administraţiei şi Internelor MFP - Ministerul Finanţelor Publice mil. – milion mld. – miliard MM – Ministerul Mediului MO – Monitorul Oficial MS – Ministerul Sănătăţii MTI – Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii nr. – număr OJCA – Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă OJPDRP – Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit OUG – Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului pct. – punct PHARE – Polonia şi Ungaria, Asistenţă pentru Dezvoltare Economică PIB – Produsul Intern Brut PNADR – Planul Naţional pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 POP – Programul Operaţional pentru Pescuit RNAF – Responsabilul Naţional c

Recommended

View more >