of 12 /12
RAPORTUL auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Economiei și Infrastructurii la 31 decembrie 2017 Direcția Generală AGECTIAR Direcția Audit performanță

RAPORTUL auditului situațiilor financiare ... - ccrm.md · de drept public MISIUNEA - Analiza situației din domeniu -Elaborarea politicilor publice eficiente - Monitorizarea calității

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of RAPORTUL auditului situațiilor financiare ... - ccrm.md · de drept public MISIUNEA - Analiza...

Page 1: RAPORTUL auditului situațiilor financiare ... - ccrm.md · de drept public MISIUNEA - Analiza situației din domeniu -Elaborarea politicilor publice eficiente - Monitorizarea calității

RAPORTUL

auditului situațiilor financiare

consolidate ale Ministerului Economiei și

Infrastructurii la 31 decembrie 2017

Direcția Generală AGECTIAR

Direcția Audit performanță

Page 2: RAPORTUL auditului situațiilor financiare ... - ccrm.md · de drept public MISIUNEA - Analiza situației din domeniu -Elaborarea politicilor publice eficiente - Monitorizarea calității

Misiunea de audit a fost

realizată la:

Page 3: RAPORTUL auditului situațiilor financiare ... - ccrm.md · de drept public MISIUNEA - Analiza situației din domeniu -Elaborarea politicilor publice eficiente - Monitorizarea calității

Temeiul efectuării și scopul

auditului:

Misiunea de audit s-a realizat în temeiulLegea nr. 260 privind organizarea și funcționarea

Curții de Conturi a Republicii Moldova;

Programele activității de audit a Curții de Conturi pe

anul 2018.

Scopul auditului

Verificarea sub toate aspectele semnificative dacă

situațiile financiare consolidate ale Ministerului

Economiei și Infrastructurii la 31 decembrie 2017,

reprezintă o imagine reală și fidelă în conformitate

cu cadrul de raportare financiară aplicabilă și în

ansamblul lor nu conțin denaturări semnificative

fiind supusă auditării perioada anului 2017

Page 4: RAPORTUL auditului situațiilor financiare ... - ccrm.md · de drept public MISIUNEA - Analiza situației din domeniu -Elaborarea politicilor publice eficiente - Monitorizarea calității

Ministerul

Economiei

MTID

MTIC

MDRC,

doar

competențele

în construcții

Ministerul Economiei și

infrastructurii- economie;

- tehnologia informaţiei şi

comunicaţii;

- construcţii;

- transport;

- infrastructura calităţii şi

supravegherea pieţei;

- securitate şi eficienţă energetică.

Restructurarea

administrației publice

centrale de specialitate

Page 5: RAPORTUL auditului situațiilor financiare ... - ccrm.md · de drept public MISIUNEA - Analiza situației din domeniu -Elaborarea politicilor publice eficiente - Monitorizarea calității

Informație generală

privind MEI

Ministru

Secretar General de Stat

Secretar de Stat(în domeniul economic)

Secretar de Stat(în domeniul tehnologiei

informației și comunicațiilor)

Secretar de Stat(în domeniul construcțiilor și

infrastructurii drumurilor)

Secretar de Stat(în domeniul infrastructurii

calității și cooperării

internaționale)

Secretar de Stat(în domeniul transporturilor)

Page 6: RAPORTUL auditului situațiilor financiare ... - ccrm.md · de drept public MISIUNEA - Analiza situației din domeniu -Elaborarea politicilor publice eficiente - Monitorizarea calității

Informație generală

privind MEI

STATUT

- persoană juridică

de drept public

MISIUNEA

- Analiza situației din domeniu

- Elaborarea politicilor publice eficiente

- Monitorizarea calității politicilor

- Propune intervenții justificate ale

statului

- Oferă soluții eficiente în domeniile de

activitate

Organizarea și ținerea

evidenței contabile

- principiu de

angajamente

PATRIMONIU

GESTIONAT

- 5 626,7 mii lei

Page 7: RAPORTUL auditului situațiilor financiare ... - ccrm.md · de drept public MISIUNEA - Analiza situației din domeniu -Elaborarea politicilor publice eficiente - Monitorizarea calității

Rapoartele financiare ale

MEI, mil. MDL

Denumirea indicatoruluiInvestiții capitale în active

în curs de execuţie

Uzura

mijloacelor fixe

Mijloace

Fixe

Creanțele

interne

Mijloace

bănești

Rezultatul

financiar

Instituțiile

din

subordine

APP 10.60 11.70 0.00 0.90 11.80

APC 1.80 7.40 0.00 0.00 7.50

AEE 3.80 1.90 0.00 3.80 5.70

IPSSTOIP 1.20 0.30 0.01 0.00 0.01

UCIPE 0.40 0.80 0.00 25.90 26.80

UIPAC 0.60 5.90 0.01 18.40 24.20

Grant Japonez 0.40 0.06 4.50 14.80 19.10

ASD 445.60 0.20 0.00 548.40 67.60 855.20

CPG 6.50 3.50 0.30 0.00 3.80

MEI

MEC 103.60 165.20 305.80 71.60 4,459.90

MDRC 81.00 500.10 0.00 0.00 0.00

MTIC 0.60 0.01 249.40 0.00 0.00

MTID 0.40 0.50 3,060.40 110.20 0.00

entitățile și domeniile auditate

BILANȚUL CONTABIL

Denumirea indicatorului Cheltuieli de

personal

Bunuri și

serviciiSubsidii Alte

cheltuieli

Reparații capitale

ale clădirilor

MEI

MEI 8.60 2.20 397.50 4.10 87.70

APP 1.30 0.90 0.00 0.00 0.00

APC 2.20 0.70 0.00 0.00 0.00

IPSSTOIP 1.70 0.30 0.00 0.00 0.00

AEE 0.40 1.70 0.00 0.00 0.00

UIPAC 0.00 3.30 2.10 3.30 0.00

UCIPE 0.00 0.20 0.00 2.40 0.00

Grant Japonez 0.00 0.10 0.00 0.60 0.00

ASD 0.00 4.10 0.00 0.00 0.00

CPG 0.60 0.50 0.00 0.00 0.00

FLUXUL MIJLOACELOR BĂNEȘTI

Page 8: RAPORTUL auditului situațiilor financiare ... - ccrm.md · de drept public MISIUNEA - Analiza situației din domeniu -Elaborarea politicilor publice eficiente - Monitorizarea calității

Constatări

ale auditului

Acțiunile și alte forme de participare în capital în interiorul țării,

înregistrate în Bilanțul contabil consolidat, au fost diminuate cu cca

2677,5 mil. lei;

Informațiile din raportul consolidat al MEI la situația 31 decembrie

2017 aferente investițiilor capitale în active în curs de execuție au fost

denaturate cu cca 1304,9 mil.lei;

Necalcularea uzurii în sumă totală de 2,3 mil. lei, aferentă unor

mijloace fixe, a afectat plenitudinea cheltuielilor în cauză și a

condiționat raportarea neveridică a acestora precum și denaturarea

rezultatului financiar din raportul consolidat;

Ținerea evidenței contabile analitice necorespunzătoare a unor

mijloace fixe în valoare de 37,0 mil.lei, precum și a unor venituri în

sumă totală de 0,4 mil.lei a fost cauzată de aplicarea neconformă a

cadrului normativ relevant;

Page 9: RAPORTUL auditului situațiilor financiare ... - ccrm.md · de drept public MISIUNEA - Analiza situației din domeniu -Elaborarea politicilor publice eficiente - Monitorizarea calității

Constatări

ale auditului

Denaturarea informațiilor aferente reparațiilor capitale a clădirilor cu

cca 17,1 mil.lei fiind influiențată de lipsa procedurilor de control

intern;

Controlul intern existent și informațiile aferente rezultatelor

inventarierii anuale a elementelor de activ a unei autorități absorbite

nu au contribuit pe măsură la furnizarea informației reale privind

patrimoniul gestionat;

Creanţele şi obligațiunile din raportul consolidat nu prezintă o

imagine fidelă.

Cheltuielile privind deplasările în interes de serviciu prezintă o

imagine reală.

Page 10: RAPORTUL auditului situațiilor financiare ... - ccrm.md · de drept public MISIUNEA - Analiza situației din domeniu -Elaborarea politicilor publice eficiente - Monitorizarea calității

Constatări

ale auditului

Procesul de planificare, înregistrare, utilizare și raportate a subsidiilor

de stat a compromis veridicitatea informațiilor aferente acestora din

rapoartele financiare consolidate:

- subsidiile din bugetul de stat în sumă de cca 1,6 mil.lei, au fost planificate de către

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, și ulterior înregistrate în evidența

contabilă și raportate de către MEI necorespunzător;

- 19,9 mil.lei (sau 5,0 %) au fost alocate pentru dezvoltarea bazei tehnico – materiale

unei instituții publice de învățămînt profesional tehnic postsecundar nonterțiar în domeniul

ingineriei;

- raportul de executare a bugetului de stat,

nu conține informații cu privire la executarea

subsidiilor de către beneficiari, adică cheltuielile efective.

0

100

200

300

400

TOTAL SUBSIDII RAPORTATE

SUBSIDII NEEXECUTATE

399,5

275,7

mil. MDL

Auditul public extern recomandă:

modificarea cadrului normativ de raportare existent, astfel încît,

rapoartele privind executarea bugetului de stat să conțină informații

cu privire la executarea subsidiilor de către beneficiari și să reflecte

cheltuielile efective ale acestora, ulterior această informație urmînd a

se regăsi și în raportul de executare a bugetului de stat prezentat de

către Ministerul Finanțelor.

Page 11: RAPORTUL auditului situațiilor financiare ... - ccrm.md · de drept public MISIUNEA - Analiza situației din domeniu -Elaborarea politicilor publice eficiente - Monitorizarea calității

Constatări

ale auditului

Informațiile privind rezultatul financiar în Bilanțul contabil

consolidat al MEI au fost denaturate cu suma de 4 073,4 mil. lei

urmare a:

- necontabilizării acțiunilor și altor forme de participare în capitalul social în

interiorul țării (+ 2677,5 mil.lei);

- necontabilizării investițiilor capitale în active în curs de execuție (+ 1304,5

mil.lei);

- necalculării uzurii unor mijloace fixe aflate în gestiune (- 2,3 mil.lei);

- închiderii de către instituțiile din subordinea autorităților absorbite a

conturilor aferente mijloacelor bănești (+ 121,5 mil.lei), datoriilor (- 83,4 mil.lei) și

creanțelor (+57,4 mil.lei).

Page 12: RAPORTUL auditului situațiilor financiare ... - ccrm.md · de drept public MISIUNEA - Analiza situației din domeniu -Elaborarea politicilor publice eficiente - Monitorizarea calității

Alte constatări

ale auditului

Neînregistrarea unui bun imobil în Cadastrul bunurilor imobile;

Netransmiterea către MEI a 22 clădiri și a unui teren cu suprafața de

12,9666 ha;

Neîncheerea regulamentară cu angajații a contractelor privind

răspunderea materială pentru bunurile utilizate în procesul muncii;

Achitarea neregulamentară a unor servicii pentru supravegherea

tehnică a lucrărilor de reparație în sumă de cca 0,1 mil.lei în lipsa

documentelor justificative de execuție a acestor lucrări;

Neasigurarea de către MEI a integrității dosarului de achiziție

publică.