RAPORTUL ADMINISTRATORULUI SPECIAL PRIVIND principal: proiectarea ب™i producب›ia de produse clorosodice,

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of RAPORTUL ADMINISTRATORULUI SPECIAL PRIVIND principal: proiectarea ب™i producب›ia de produse...

 • 1

  RAPORTUL ADMINISTRATORULUI SPECIAL PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII OLTCHIM S.A. ÎN ANUL 2016,

  întocmit conform anexei 32 a Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

  Denumirea societății OLTCHIM S.A. Rm. Vâlcea

  Societate în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement

  Sediul social Rm. Vâlcea, Str. Uzinei nr.1

  Numarul de telefon 0250/701 200

  Numar fax 0250/735 030

  Numarul și data înregistrării la

  Oficiul Registrul Comerțului

  J 38/219/18.04.1991

  Cod de înregistrare fiscală RO 1475261

  Piața reglementată pe care se tranzacționează acțiunile

  Bursa de Valori București, categoria standard, simbol OLT

  Capital social subscris și vărsat 34.321.138,30 lei

  Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de Oltchim S.A

  acțiuni comune nominative, emise în formă dematerializată

  Număr acțiuni 343.211.383

  Valoare nominală 0,10 lei/actiune

  I. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII 1.1(a) Descrierea activității de bază a societății: OLTCHIM S.A. Râmnicu Vâlcea este una dintre cele mai mari companii de produse chimice din România, fiind un nume de referință pe harta economică a țării. Sectorul de activitate în care își desfășoară activitatea se înscrie în codul CAEN – 201 – Fabricarea produselor chimice de bază, a îngrășămintelor și produselor azotoase; fabricarea materialelor plastice și a cauciucului sintetic, în forme primare. Activitatea principală o constituie fabricarea altor produse chimice organice de bază - cod CAEN 2014. În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății obiectul de activitate cuprinde în principal: proiectarea și producția de produse clorosodice, oxo-alcooli, produse petrochimice, alte produse chimice, inclusiv servicii și asistență tehnică și comercializarea acestora la intern și export. În domeniul chimic este o companie integrată, care pornește de la materii prime primare: sare, apă, energie electrică și continuă cu prelucrarea avansată până la obținerea produselor finite. Producția de bază a societății este structurată în doua site-uri. Platforma chimică Rm. Vâlcea are în structură următoarele secții de producție:

   Secția Electroliză cu Membrană - produce sodă caustică lichidă, acid clorhidric și clor gaz;

   Secția Clorosodice - produce sodă bloc, sodă fulgi;

   Secția Propenoxid - produce propenoxid;

 • 2

   Secția Polioli – produce polieteri și propilenglicol;

   Secția Polioli Speciali-produce polieteri;

   Secția Plastifianți-produce oxo-alcooli;

   Secția Materiale pentru Construcții care produce profile din PVC RAMPLAST (a funcționat în locație de gestiune-locatar societatea Dynamic Selling Group SRL).

  Platforma petrochimică Bradu – Pitești are în structura 2 secții de producție (Olefine și Polimeri) care în decursul anului 2016 au fost în conservare din lipsa capitalului de lucru. Gradul total de utilizare a capacităţilor de producție pe parcursul anului 2016 este de 30,88%, grad redus determinat de instalațiile care nu funcționează fiind in conservare (Monomer, PVC, Dioctilftalat, Anhidrida ftalica).

  Gradul de utilizare al instalațiilor care au funcționat (Instalația de Electroliză cu Membrane, Secțiile Propenoxid, Polioli-polieteri, Secția Oxo-alcooli) a fost în anul 2016 de 69,07%.

  Au fost oprite și în cursul anului 2016 urmatoarele linii de producție:

  • linia de producție anhidridă ftalică - dioctilftalat oprită total din luna august 2012;

  • instalația Electroliză cu mercur oprită total din luna mai 2012;

  • secția PVC oprită total din luna septembrie 2011;

  • secția Monomer oprită total din noiembrie 2008;

  • Divizia Petrochimică Bradu din noiembrie 2008. (b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale: OLTCHIM SA Rm. Vâlcea s-a înființat ca societate pe acțiuni, prin Hotărârea Guvernului nr. 1213/20 noiembrie 1990, prin preluarea integrală a patrimoniului Combinatului Chimic Rm. Vâlcea care a luat ființă în anul 1966. (c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sau ale societăților controlate în timpul exercțiului financiar: Începând cu data declanșării procedurii de insolvență (30.01.2013) activitatea societății se desfășoară conform procedurilor reglementate de prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Societatea se află în etapa de reorganizare judiciară odată cu pronunțarea Sentinței nr.892/22.04.2015 în dosarul de insolvență nr. 887/90/2013, prin care a fost confirmat Planul de reorganizare al Oltchim SA propus de consorțiul de administratori judiciari. La termenul de judecată din data de 23 noiembrie 2016, instanța a confirmat prelungirea duratei executării Planului de reorganizare judiciară a debitoarei OLTCHIM SA cu o perioadă de încă 1 an, prelungire aprobată în cadrul Adunării Generale a Creditorilor din data de 22 august 2016.

  (d) Descrierea achizițiilor și/ sau înstrainărilor de active: Nu este cazul.

 • 3

  (e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății: 1.1.1 Elemente de evaluare generală: Dupǎ intrarea in insolventa (31 ianuarie 2013), societatea a intrat într-un amplu proces de restructurare, care a presupus ca principale directii:

  - cresterea activitatii de productie;

  - recastigarea pietelor externe unde OLTCHIM SA valorifica peste 73% din cifra de afaceri;

  - reducerea drastica a cheltuielilor pentru eficientizarea activitatii. În anul 2016 societatea a înregistrat cele mai bune rezultate economico-financiare de la intrarea în insolvență și cel mai bun rezultat brut din activitatea curentă din anul 2007 până în prezent. Structura rezultatelor înregistrate în anul 2016:

  mii lei

  Nr. Crt. Indicatori

  Activitate curentă

  Reevaluare active

  si ajustari pentru

  depreciere TOTAL AN

  2016

  1 Cifra de afaceri 754.823 754.823

  2 Venituri totale 781.852 49.208 831.060

  -venituri din exploatare 777.744 49.208 826.952

  -venituri financiare 4.108 4.108

  3 Cheltuieli totale 761.852 34.400 796.252

  -cheltuieli din exploatare 756.794 34.400 791.194

  -cheltuieli financiare 5.058 5.058

  4 Rezultat brut 20.000 14.808 34.808

  -rezultat din exploatare 20.950 14.808 35.758

  -rezultat financiar (950) (950)

  5 EBITDA 75.326 75.326

  6 Impozit profit 8.754 8.754

  7 Rezultat net 11.245 14.808 26.053

  Rezultatul net total realizat de Oltchim SA în anul 2016 este de +26.053 mii lei, format din:

   +20.000 mii lei profit brut din activitatea curentă a societății;

   +14.808 mii lei influență reevaluare active si ajustari pentru depreciere;

   - 8.754 mii lei impozit pe profit. Rezultatele înregistrate în anul 2016 de către OLTCHIM SA demonstrează faptul că măsurile avute în vedere prin planul de reorganizare, aprobat de creditori, pentru eficientizarea societății au fost implementate cu succes. Recâștigarea piețelor de desfacere cu preponderență externe, retehnologizările efectuate la principalele instalații tehnologice, coroborate cu reducerea personalului excedentar au contribuit la obținerea acestor rezultate.

 • 4

  Analiza comparativă a indicatorilor financiari înregistrați de OLTCHIM SA, din activitatea curentă (fără influența în anul 2015 a profitului scriptic rezultat ca urmare a aprobării Planului de reorganizare și fără influența în anul 2016 a reevaluarii activelor), în fiecare an dupa intrarea în procedura insolvenței: mii lei

  Nr. Crt. Indicatori 2016 2015 2014 2013

  1 Cifra de afaceri 754.823 742.392 627.531 497.955 2 Export (mii euro) 123.007 125.080 100.005 69.406 3 Venituri totale 781.852 760.867 651.444 546.176 -venituri din exploatare 777.744 756.545 648.863 497.814 -venituri financiare 4.108 4.322 2.782 48.362 4 Cheltuieli totale 761.852 809.334 839.963 840.431 -cheltuieli din exploatare 756.794 801.776 827.447 784.432 -cheltuieli financiare 5.058 7.558 12.517 55.999 5 Rezultat brut 20.000 (48.467) (188.319) (294.255) -rezultat din exploatare 20.950 (45.231) (178.584) (286.618) -rezultat financiar (950) (3.236) (9.735) (7.637)

  6 EBITDA 75.326 40.544 (38.591) (178.320) 7 Rezultat net 11.245 (48.467) (188.319) (294.255)

  8 Grad utilizare capacit. de producție 30,88% 28,29% 24,26% 20,69%

   Cifra de afaceri a crescut cu 12,4 milioane lei (echivalent 2,8 milioane euro) față de anul

  2015 și a crescut cu 256,8 milioane lei (echivalent 57,2 milioane euro) față de anul 2013;  Vânzările la export și pe piața intracomunitară în anul 2016 au fost de 123 milioane

  euro. Importurile și achizițiile intracomunitare, în valoare de numai 27 milioane euro, au determinat o balanță externă pozitivă a societății de 96 milioane euro;

   Ponderea exportului în cifra de afaceri a fost de 73% în anul 2016, față de 74% în anul

  2015 și 62% în anul 2013;  Rezultatul total brut din activitatea curentă a societății în anul 2016 este de +20 milio