of 38/38
Nr. 329/23.02.2018 RAPORT privind starea, calitatea învăţământului şi a educaţiei în semestrul I, anul şcolar 2017 – 2018 Contextul general Anul şcolar 2017-2018, reprezintă o continuare a tot ceea ce s-a întreprins şi realizat în perioada anterioară, având la bază ţintele strategice şi obiectivele asociate cuprinse în planul de dezvoltare şcolară, respectiv planul operaţional şi managerial. Ţinte strategice – cuprinse în Planul de dezvoltare al şcolii 1. Curriculum la decizia şcolii diversificat şi atractiv, realizat prin consultarea elevilor şi părinţilor şi cuprinderea fiecărui elev într-o formă de educaţie extracurriculară. 2. Încadrarea cu personal didactic cu o înaltă pregătire ştiinţifică şi metodică, receptiv la nou şi interesat de perfecţionare şi formare continuă. 3. Prevenirea eşecului şcolar şi includerea tuturor elevilor într-o formă superioară de şcolarizare, creşterea performanţei şcolare. 4. Gestionarea, întreţinerea şi menţinerea funcţionalităţii patrimonului şcolii, dezvoltarea acestuia prin accesarea de fonduri. 5. Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi autonomie instituţională. Obiective cuprinse în Planul cadru managerial - Dezvoltarea instituţională şi promovarea imaginii şcolii. - Eliminarea absenţelor nemotivate, prevenirea abandonului şcolar. - Dezvoltarea bazei didactico-materială şi a infrastructurii unităţii şcolare. - Perfecţionarea activităţii de predare-învăţare. - Îmbunătăţirea evaluării şi examinării. - Formarea continuă şi dezvoltarea profesională. 1

RAPORT în semestrul I, anul şcolar 2017 – 2018 · Pentru mobilizarea preşcolarilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea optimă a mecanismelor intelectuale

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of RAPORT în semestrul I, anul şcolar 2017 – 2018 · Pentru mobilizarea preşcolarilor la un efort...

 • Nr. 329/23.02.2018

  RAPORTprivind starea, calitatea învăţământului şi a educaţiei

  în semestrul I, anul şcolar 2017 – 2018

  Contextul generalAnul şcolar 2017-2018, reprezintă o continuare a tot ceea ce s-a întreprins şi realizat în perioada anterioară, având la bază ţintele strategice şi obiectivele

  asociate cuprinse în planul de dezvoltare şcolară, respectiv planul operaţional şi managerial.Ţinte strategice – cuprinse în Planul de dezvoltare al şcolii1. Curriculum la decizia şcolii diversificat şi atractiv, realizat prin consultarea elevilor şi părinţilor şi cuprinderea fiecărui elev într-o formă de educaţie

  extracurriculară.

  2. Încadrarea cu personal didactic cu o înaltă pregătire ştiinţifică şi metodică, receptiv la nou şi interesat de perfecţionare şi formare continuă.

  3. Prevenirea eşecului şcolar şi includerea tuturor elevilor într-o formă superioară de şcolarizare, creşterea performanţei şcolare.

  4. Gestionarea, întreţinerea şi menţinerea funcţionalităţii patrimonului şcolii, dezvoltarea acestuia prin accesarea de fonduri.

  5. Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi autonomie instituţională.

  Obiective cuprinse în Planul cadru managerial- Dezvoltarea instituţională şi promovarea imaginii şcolii.- Eliminarea absenţelor nemotivate, prevenirea abandonului şcolar.- Dezvoltarea bazei didactico-materială şi a infrastructurii unităţii şcolare.- Perfecţionarea activităţii de predare-învăţare.- Îmbunătăţirea evaluării şi examinării.- Formarea continuă şi dezvoltarea profesională.

  1

 • RESURSE UMANENumăr total :

  - cadre didactice: 37- personal didactic auxiliar: 4- personal nedidactic: 9

  Situaţia numerică a cadrelor didactice pe niveluri de şcolarizare

  NIVELUL CADRE DIDACTICE (NORME)

  Prescolar 6Primar 10

  Gimnazial 12.93Personal didactic şi nedidactic (număr de posturi)

  PERSONALNUMĂR DEPERSOANE NUMĂR DE POSTURI

  Didactic 37 37Didactic auxiliar 4 3.5

  Nedidactic 9 9.5Titulari şi suplinitori

  ÎNCADRARE TOTAL % DIN TOTAL

  Titulari 17 45.94Detaşaţi 1 2.70Suplinitori calificaţi 13 35.13Necalificaţi 3 8.10Pensionari PCO 2 5.40Prof. asociati PCO 1 2.70

  Situaţia statistică a cadrelor didactice pe grade didactice :

  GRAD DIDACTICNR. CADREDIDACTICE %

  Cu grad didactic I 10 27.02Cu grad didactic II 7 18.91Cu definitivat 9 24.32Fără grade 11 29.27

  2

 • Raportul număr cadre didactice / număr personal auxiliar

  CADRE DIDACTICE

  PERS.DIDACTICAUXILIAR

  RAPORT

  37 4 9.25Raportul număr cadre didactice / număr personal nedidactic

  CADRE DIDACTICE

  PERS.NEDIDACTIC RAPORT

  37 9 4.11

  INFORMAŢII CU PRIVIRE LA ELEVINr. clase/grupe : Ciclul prescolar: 4 grupe

  Ciclul primar: 7 clase + 2 clase pregătitoare = 9 claseCiclul gimnazial: 6 clase

  Numărul elevilor/prescolarilor: Ciclul prescolar: 88 prescolari

  Ciclul primar: 195 eleviCiclul gimnazial: 108 elevi

  Aprecieri privind evoluţia efectivelor de elevi în raport cu anii anterioriPuncte tari şi progrese

  Un mare procent al personalului didactic calificat. Colectivul de cadre didactice este stabil, format din cadre didactice titulare, 45.94 %, ceea ce permite şcolii elaborarea politicilor educaţionale pe

  termen mediu şi lung. Relaţiile dintre cadrele didactice sunt bune, colegiale, deschise nu există stări conflictuale. Colaborarea conducerii şcolii cu cadrele didactice este

  bună, există o permanentă comunicare şi respect reciproc. Numărul mare de profesori cu dublă specializare.

  Puncte slabe şi riscuri Rutina unui număr scăzut de personal didactic, care nu vrea să se încadreze în procesul de înoire al activităţii cotidiene (utilizarea mijloacelor

  didactice moderne, vizualizarea lecţiilor prin videoproiector, lectii tinute pe platforma AEL, etc.).

  3

 • Lipsa de posibilitate a directorului, respectiv a Consilului de Administraţie de a stimula munca de excepţie prestată de mulţi din profesorii şiînvăţătorii acestei şcoli.

  Efectele migraţiei părinţilor, cei care se duc în străinătate la muncă şi îşi lasă copii acasă pe seama bunicilor sau chiar şi nesupravegheaţi. Posibilităţi materiale reduse la nivel familial în contextul crizei care persistă. Ofertă limitată a CDŞ, care nu reflectă suficient interesele elevilor, ci mai de graba realizarea normelor didactice. Insuficienta implicare a părinţilor în activitatea de acasă în învăţare şi educare a copiilor. Lipsa de motivaţie pentru învăţătură a anumitor elevi. Mentinerea unor fenomene de comportamente nedorite în cadrul elevilor. Creşterea numărului elevilor care necesită educaţie specială.

  Situația la învățătură pe semestrul I

  NRCRT

  CLASĂ

  NR.ELEVI

  ÎNSCRIȘILA

  ÎNCEPUTUL

  ANULUIȘCOLAR

  NR. ELEVIRĂMAȘI LASFÂRȘITULSEMESTRU

  LUI I

  NR. ELEVIPROMOVA

  ȚI

  MEDII CORIGENȚI

  NEÎNCHEIAȚI

  5-6,99

  7-8,99

  9-10

  1 OB.

  2 OB.

  MAI MULTE OB.

  1 C P SC 1 25 25 17 82 C P SC 1 12 11 113 I SC 1 25 25 14 4 5 5 114 I SC 4 7 6 5 5 15 II SC 1 24 22 17 3 5 9 2 36 II SC 4 24 25 20 3 11 6 1 2 27 III SC 1 23 24 21 6 6 9 38 III SC 4 8 8 8 1 2 59 IV SC 1 25 24 18 4 3 11 610 IV SC 4 21 21 21 4 4 1311 VI SC 1 12 11 5 1 4 612 VI SC 4 20 21 13 9 4 2 3 2 113 VII SC 1 13 13 3 2 1 6 1 1 214 VII SC 4 16 16 13 9 4 2 115 VIII SC 1 21 21 6 1 4 1 10 3 1 116 VIII SC 4 12 12 8 1 4 3 2 2

  4

 • 17 ADS 28 26 14 5 9 12

  Mișcarea elevilor și notele la purtare

  NRCRT

  CLASĂ FRECVENȚA

  PLECAȚIDIN

  ȘCOALĂ

  VENIȚIDIN JUDEȚ

  VENIȚIDIN ALTJUDEȚ

  ELIMINAȚI NOTE SCĂZUTE LAPURTAREABSENȚ

  E COMP. 7SUB

  7 ABSCOMP

  .1 C P SC 12 C P SC 1 98,6 13 I SC 14 I SC 4 98,5 15 II SC 1 89,62 2 16 II SC 4 96 1 2 3 57 III SC 1 86,71 1 28 III SC 4 94,2 1 19 IV SC 1 88,22 110 IV SC 4 98,711 VI SC 1 91,14 1 6 2 812 VI SC 4 98,3 1 2 2 213 VII SC 1 92,8 1 1 3 3 214 VII SC 4 94,32 1 1 1 1 215 VIII SC 1 4 11 10 516 VIII SC 4 87,39 1 2 317 ADS 2 12 12

  COMISIA METODICA A EDUCATOARELOR

  A. Managementul ariei curriculare

  1.Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective specifice ariei curriculare

  Pe parcursul anului şcolar 2017-2018, comisia metodică a educatoarelor şi-a propus următoarele obiective:

  5

 • • asigurarea calităţii actului educaţional întocmirea planificărilor calendaristice şi semestriale;

  • parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare; utilizarea de strategii activ-participative;

  • folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup

  • susţinerea şcolarizării, prevenirea abandonului şcolar;

  • organizarea de activităţi extracurriculare;

  • participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective, asigurarea accesului la informaţia de specialitate, favorizarea schimbului de

  experienţă;

  • perfecţionarea metodologiei sistemului de evaluare;

  • conceperea şi elaborarea unor materiale funcţionale: proiecte didactice, portofolii, teste;

  • colaborarea şcoală-familie.

  Proiectarea activităţii la nivelul învăţământului preprimar s-a realizat prin dezvoltarea de competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării

  transdisciplinare şi transcurriculare a conţinuturilor programelor şcolare. De asemenea, s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate de MECT, precum şi de

  recomandările primite din partea inspectorului de specialitate.

  Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic şi integral, aplicându-se metode şi procedee activ-participative, la fiecare disciplină de învăţământ,

  conform planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare. Proiectarea didactică la nivelul fiecărei grupe s-a realizat ţinând cont de sistemul de

  relaţii şi dependenţe care există între obiectivele operaţionale, conţinutul ştiinţific vehiculat, strategii de predare, învăţare şi evaluare precum şi standardele de

  competenţă conform nivelului de vârstă.

  Toate cadrele didactice au parcurs materia la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare.

  S-au întreprins activităţi de observare a preşcolarilor, discuţii cu părinţii, vizite la domiciliul copiilor, copiii au fost implicaţi în situaţii evaluative centrate pe

  obiectivele curriculare, analizându-se ulterior nivelul de performanţă realizat, dar şi natura dificultăţilor de învăţare şi adaptare.

  Pentru mobilizarea preşcolarilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea optimă a mecanismelor intelectuale ale acestora, educatoarele

  au adoptat strategii de provocare şi dirijare a gândirii, strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului în direcţia flexibilităţii, creativităţii,

  inventivităţii, conducând la formarea unei gândiri moderne, algoritmice, modelatoare, problematice.

  6

 • În lecţiile desfăşurate la grupă, educatoarele au aplicat tehnici de implicare individuală sau în grup a copiilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care

  au condus la participarea efectivă a tuturor preşcolarilor la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de cooperare, de sprijin şi colaborare, de primire

  şi asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli stabilite, de asumare a răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei.

  Fiecare educatoare a elaborat teste de evaluare formativă şi sumativă. În urma evaluărilor s-a constatat că preşcolarii deţin cunoştinţele prevăzute de

  programa preşcolară şi dau dovadă de receptivitate.

  ACTIVITAŢI CURRICULARE, EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE

  În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică s-a centrat în egală măsură pe formarea capacităţilor intelectuale

  de bază, a atitudinilor şi comportamentelor dezirabile la preşcolari, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea preponderentă a metodelor

  interactive, participative precum şi prin raportarea problematicii la experienţele copiilor.

  Toate grupele au fost implicate în marcarea unor evenimente importante cum ar fi: Ziua Naţională a României, Naşterea Domnului, naşterea marelui

  poet Mihai Eminescu, Unirea Principatelor Române, fiecare unitate organizand activitati în maniera proprie. De asemenea s-au organizat excursii cu preşcolarii

  atât în interiorul comunei, cât şi în afara acesteia. Pentru eficienţa muncii educative cu copiii, colaborăm şi cu alţi parteneri educaţionali ca de exemplu:

  SCOALA – Şcoala Gimnaziala nr 4, Timisoara, abordând diferite teme legate de nivelul de dezvoltare pe care trebuie să-l atingă copilul în clasa I-a, activităţii

  comune urmate de expoziţii şi serbării.

  BISERICA –Am participat la slujbe şi le-am expicat semnificaţia icoanelor şi am învăţat rugăcini accesibile preşcolarilor.

  În decembrie 2017 cu ocazia sărbatorilor de iarnă, am organizat serbarea de Moş Crăciun.

  S-au desfăşurat la şedinţele comisiei metodice prezentarea unor referate în scopul formării şi autoformării membrilor comisiei:

  Data Tema activitatii Obiective Cine raspunde

  septembrie Stabilirea atributiilor si responsabilitatilor fiecarui membru, in cadrul comisiei metodiceșPrezentarea noutatilor de la ISJ si MEN pentru anul scolar 2017-2018

  Discutarea sarcinilor si a responsabilitatilor,

  Prezentarea scrisorii metodice;

  Responsabil comisie metodica : Prof. inv. Presc. Beale Liliana -Violeta

  7

 • octombrie Evaluarea iniţială – punct de pornire în actul educativ

  Prezentare notiuni generale;

  Prof. inv. Presc. Beale Adina

  noiembrie Principii si tehnici prezentate de noul concept : Visible learning

  Dezbatere Prof. inv. Presc.Vladaea Loredana

  decembrie Setul de instrumente pentru stimularea, monitorizarea şi aprecierea pregătirii pentru şcoală a preşcolarului

  Masa Rotunda; Prof. inv. Presc. Stoianov Teresca

  ianuarie „Educaţia pentru schimbare sivalenţele ei în societatea cunoasterii”

  Dezbatere Prof. inv. Presc. Strava Aurica

  februarie Activităţi de tip outdoor –posibilităţisi modalităţi de organizare cu prescolarii”

  Prezentare noutati domeniu

  Prof. inv. Presc. Strava Aurica

  2. Funcţionarea sistemului de comunicare intern/extern (întâlniri de lucru, relaţia educatoare-educatoare, relaţia educatoare-învăţător, educatoare-echipa

  managerială, comunicarea din cadrul catedrei).

  Relaţiile cadru didactic- preşcolar:

  -relaţiile se bazează pe respect reciproc, conduită civilizată, colaborare şi înţelegere,afectivitate

  -preşcolarii sunt încurajaţi în dorinţa de autodepăşire, atitudine pozitivă faţă de activitate.

  Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la activităţi şi disciplină s-a menţinut o relaţie permanentă între părinţi şi educatoare.

  În cadrul comisiei metodice a educatoarelor din şcoală colaborarea a fost eficientă, împărtăşindu-ne reciproc din experienţa didactică.

  A fost promovată egalitatea de şanse între toţi membrii comisiei, realizându-se o comunicare şi o colaborare eficientă cu celelalte comisii metodice.

  S-a realizat comunicarea foarte bună cu toate cadrele didactice din şcoală împreună cu care au fost organizate activităţi extracurriculare.

  3. Accesibilitatea/utilizarea echipamentelor, mijloacelor de învăţământ şi auxiliarelor curriculare

  S-au valorificat spaţiile de învăţare, realizându-se accesibilitatea grupurilor de copii la resursele de joc şi învăţare.

  8

 • Fiecare educatoare a utilizat la grupă mijloacele electronice de învăţământ. Au fost utilizate şi auxiliarele curriculare, caiete speciale pe domenii de

  activitate. Au fost elaborate o multitudine de fişe de lucru de evaluare.

  Membrii comisiei întrunesc standardele privind calificarea şi experienţa adecvată.

  B. Eficacitatea educaţională

  1. Proiectarea şi promovarea ofertei CDS ( disc. opţionale, proiectare şi promovare)

  În urma observaţiilor şi discuţiilor purtate cu membrii comisiei s-a constatat că materia

  planificată la disciplinele opţionale a fost parcursă ritmic şi integral, aplicându-se metode şi procedee activ-participative cu rezultate deosebite. Preşcolarii au

  fost încântaţi de opţionalele derulate pe parcursul întregului an şcolar.

  2. Sistemul de evaluare

  a. Strategii/criterii de evaluare utilizate

  Evidenţiem consecvenţa educatoarelor în abordarea centrată pe obţinerea de performanţe a conţinuturilor activităţilor, performanţe măsurate periodic în

  conformitate cu metodologia de evaluare şi remarcate în rezultatele testărilor predictive, formative şi sumative, confirmându-se o calitate sporită a actului

  didactic comparativ cu anii şcolari precedenţi, aspect obiectivat în achiziţiile, capacităţile, competenţele, atitudinile şi comportamentele prescolarilor.

  S-a folosit o gamă de strategii adecvate stilurilor de învăţare, permiţând copiilor familiarizarea cu diferite activităţi de evaluare, încurajându-i să-şi

  asume responsabilitatea pentru propriul proces de învăţământ.

  Evaluarea a fost gândită într-o viziune integrată pentru a avea o imagine cât mai autentică asupra a tot ceea ce au asimilat preşcolarii, asupra

  capacităţilor şi realizărilor lor. Criteriile evaluării au fost raportate la standardele de performanţă ale sfârşitului de an şcolar.

  Evaluarea sumativă a cuprins forme variate care au permis informarea copiilor în legătură cu progresul realizat.

  C. Managementul calităţii

  1. Optimizarea asigurării calităţii prestaţiei didactice, (compararea fişelor de evaluare a cadrelor didactice, întâlniri de lucru)

  Pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice, pentru ca o grădiniţă să fie eficientă, este necesar ca preşcolarii, educatoarele şi părinţii să aibă foarte

  bine conştientizată misiunea comună, iar activitatea didactică să fie mai mult centrată pe instruire-formare şi curriculum.

  Evidenţiem consecvenţa educatoarelor în promovarea şi practicarea unei educaţii centrate pe copil şi pe dezvoltarea globală a acestuia în contextul

  interacţiunii cu mediul natural şi social.

  9

 • Întâlnirile de lucru au fost centrate pe strategii de îmbunătăţire a calităţii activităţilor didactice.

  -s-a pus un accent mai mare pe integrarea stategiilor de învăţare în grupă, s-a creat un climat favorabil învăţării;

  -s-au desfăşurat activităţi extracurriculare care să lărgească interesul preşcolarilor în sensul construirii de relaţii bune în grădiniţă;

  -părinţii au fost implicaţi în activitatea didactică prin participare efectivă la procesul de învăţământ;

  -s-a accentuat respectul pentru individualitate, cultivarea relaţiilor de încredere reciprocă, sprijin şi acceptarea opiniei celuilalt;

  2. Optimizarea strategiilor de evaluare

  -s-a stabilizat un sistem de apreciere şi stimulente pentru preşcolari;

  -s-a urmărit o evaluare corectă pentru dezvoltarea copiilor;

  S-a constatat că educatoarele stăpânesc conţinuturile ştiinţifice proprii activităţi predate, că folosesc strategii didactice moderne şi adecvate particularităţilor de

  vârstă şi pregătire ale grupelor, demersul didactic fiind bine conceput.

  COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILORSCOALA GIMNAZIALA NR.1

  1. CURRICULUM

  Proiectarea activităţii la nivelul invatamantului primar s-a realizat cu scopul dezvoltarii de competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordăriitransdisciplinare şi transcurriculare a conţinuturilor programelor şcolare . De asemenea , s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate de MEC,precum şi derecomandările primite din partea inspectorilor de specialitate.

  Ca punct de plecare s-au organizat evaluarile initiale,rezultatele fiind cuprinse in centralizatoare pe clase,fiind analizate la nivel de comisie.Până în momentul de faţă fiecare invatator a parcurs materia la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de

  învăţare.Astfel activităţile de învăţare s-au îmbinat cu cele practice , iar la sfârşit de capitole ,cu sistematizare,recapitulare,evaluare.Rezultatele elevilor seregăsesc în portofoliile personale,fiind prezentate părinţilor periodic.

  S-au întreprins activităţi de observare a elevilor în timpul învaţării, s-au derulat programe de pregătire suplimentară cu elevii, discuţii cu părinţii, vizite ladomiciliul copiilor. Copiii au fost implicaţi în situaţii evaluative centrate pe obiectivele curriculare, analizându-se ulterior nivelul de performanţă realizat, dar şinatura dificultăţilor de învăţare şi adaptare. In general,elevii ciclului primar sunt bine pregatiţi,în acest semestru şi-au însuşit prevederile programei şcolare,bagajul de cunoştinţe şi competenţeledobândite fiind la un nivel bun.Totuşi,situaţiile familiale variate pot constitui oricând un factor major de risc în calea dezvoltării personale,mai cu seamă încazul elevilor institutionalizati,cu parintii plecati in strainatate sau a celor care traiesc din venit minim garantat.

  10

 • 2. CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII

  La prima şedinţă cu părinţii din acest an şcolar s-a prezentat oferta disciplinelor opţionale părinţilor şi elevilor, aceştia optand pentru disciplina cecorespunde aspiraţiilor lor,urmând şi principiul continuităţii la nivel de clase. Aceste alegeri au avut în vedere grupul de elevi dar şi propunerea părinţilor, respectând metodologia MEC .Scopul primordial in alegerea consilierii a fostconsolidarea colectivelor de elevi,unde relaţiile se bazează pe încredere,cooperare si toleranţă.

  3. ACTIVITĂŢI CURRICULARE ŞI EXTRACURRICULARE

  În cadrul activităţilor curriculare şi extracurriculare , acţiunea pedagogică s-a centrat în egală măsură pe formarea competenţelor,a capacităţilor intelectualede bază, a atitudinilor şi comportamentelor dezirabile la elevi, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea preponderentă a metodelor interactive,activ - participative precum şi prin raportarea problematicii la experienţele copiilor.

  Toate clasele au fost implicate in marcarea unor evenimente importante cum ar fi :Ziua Nationala a Romaniei ,Nasterea Domnului,nasterea marelui poetMihai Eminescu, Unirea Principatelor Romane,fiecare clasa organizand activitati in maniera proprie .

  4. EVALUAREA REZULTATELOR ŞCOLARE

  Evidenţiez consecvenţa invatatorilor în abordarea centrată pe elev în obţinerea de performanţe, performanţe măsurate periodic în conformitate cumetodologia de evaluare şi remarcate în rezultatele testărilor initiale şi sumative, confirmându-se o calitate sporită a actului didactic , aspect materializat înachiziţiile, capacităţile, competenţele, atitudinile şi comportamentele elevilor. Este de remarcat susţinerea părinţilor,ceea ce priveşte finanţarea participărilor acolo unde este cazul,legatura scoala-familie fiind una optima.

  5. FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ

  Cadrele didactice sunt preocupate şi în acest an de formarea profesională,de folosirea unei metodologii activ-participative. Se documenteaza asupranoutăţilor,cele mai interesante fiind puse în practica. Activitatea comisiei metodice a invatatorilor s-a desfasurat dupa planul managerial dezbatut si aprobat in cadrul comisiei metodice si a planificarii activitatiicare a cuprins :

  SEMESTRUL Iluna octombrie:Responsabil Boar Alina Loredana Valorificarea mijloacelor de invatamant existente in dotarea scolii;completarea bazei materiale didactice cu materiale noi,confectionate in scopuloptimizarii şi modernizarii instruirii. Referat cu tema - ’’Demersuri creative in predare” luna noiembrie:Toia Giorgeta

  11

 • Referat cu tema -’’ Rolul dramatizarilor in implicarea copiilor in viata sociala’’luna decembrie: Cravet Liliana Proiect educational”Deschide usa crestine”luna ianuarie:Galateanu MihaelaActivitate culturala: despre ’’Unirea Principatelor Romane’’

  6. RELAŢIILE CU FAMILIILE ELEVILOR ŞI REPREZENTANŢII COMUNITĂŢII

  Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină s-a menţinut o relaţie permanentă între părinţi şi cadrele didactice . Acest aspect almuncii educative s-a concretizat prin şedinţe şi lectorate cu părinţii, organizate la nivelul clasei, la care participarea a fost de 80% , consultaţii săptămânale cupărinţii care au solicitat.Consider ca optima relaţia învatăţor-părinţi , cei din urmă implicându-se real la viaţa clasei , oferind ajutor ori de câte ori era nevoie. 7. CONCLUZII

  La sfârşitul sem.I elevii claselor sunt bine pregătiţi , conform particularităţilor individuale Elevilor cu ramaneri in urma se acorda o atentie sporita Munca depusa în acest semestru se poate caracteriza prin seriozitate si implicare Participare activă la acţiuni şi proiecte educative la diferite niveluri Promovarea optimă a exemplelor de bune practici Relaţie bună / constructivă cu părinţii şi reprezentanţii comunităţii Realizarea 100% a celor prevazute în proiectul educativ

  Comisia metodică a învăţătorilor de la Şcoala Gimnazială Nr. 4 Timişoara este alcătuită din 3 cadre didactice:

  - învățător TUDORAN VLAD -clasa pregătitoare +III

  2. profesor pentru învăţământul primar BULEA CORINA LUMINIȚA -clasa I

  3. profesor pentru învăţământul primar PÎRVONI SIMONA și STOICA ELENA - clasa a II-a

  4. profesor pentru învăţământul primar STROESCU PETRIA - clasa a IV-a

  Au fost întocmite la timp planificările calendaristice şi proiectările pe unităţi de învăţare de către cadrele didactice, conform ultimelor modele publicate

  de minister. S-au întocmit, de asemenea, planificări calendaristice adaptate pentru elevii cu CES, împreună cu profesorul itinerant.

  Au fost elaborate planificările pentru evaluările iniţiale, au fost întocmite testele de evaluare iniţială care s-au aplicat la clasă, apoi planurile individuale de

  învăţare pentru sporirea performanţelor elevilor.

  Toate cadrele didactice din cadrul comisiei au participat la consfătuirile şi schimburilor de experienţă din cadrul cercurile pedagogice.12

 • La nivelul comisiei metodice au fost respectate temele din planul managerial, propus la începutul anului şcolar.

  Pe parcursul anului școlar s-au realizat următoarele parteneriate:

  - ROREC România

  - Şcoala de educaţie incluzivă PP Neveanu, Timişoara

  - Biserica ortodoxă din cartierul Plopi

  - Cu ASOCIAŢIA Trei compas

  - Parteneriat cu Grădinița PP5

  Pe parcursul semestrului I , fiecare dintre cele patru cadre didactice au desfăşurat activităţi diverse, după cum urmează:

  STROESCU PETRIA

  RESPONSABILITĂȚI :

  Responsabila Comisiei metodice a învățătorilor de la Școala Gimnazială Nr 4, structură a Școlii Gimnazială Nr 1 din TimişoaraResponsabila Comisiei pentru monitorizarea absențelor din școalăMembră în Consiliul de administrație al școliiMembră în Comisia pentru promovarea imaginii școliiResponsabila Comisiei pentru monitorizarea notării ritmice din școalăMembră în Comisia de etică și disciplină din școală

  ACTIVITĂŢI CU VALOARE INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ:

  Am realizat evaluarea psihopedagogică și curriculară inițială;Am intocmit la termen documentele privind activitatea profesională: planificarea anuală şi cea calendaristică, curriculum adaptat pentru elevii cu

  CES;Am organizat şi desfăşurat activităţile în funcţie de nevoile şi de posibilităţile reale ale copiilor, conform cerintelor si prevederilor actelor

  normative în vigoare;Am participat la activitățile Cercului Pedagogic „Carmen Sylva” Centrul II de care aparțin

  13

 • Am organizat și desfășurat ședințe cu părinții, lectorate și activități de consilierea a acestoraAm evaluat continuu elevii, asigurand transparenţa criteriilor şi a procedurilor de evaluare ;Am inregistrat activităţile de evaluare în conformitate cu legislaţia în vigoare (portofoliul elevilor, etc.);Am comunicat permament elevilor şi părinţilor, rezultatele evaluării;Am promovat autoevaluarea educabililor;

  PARTENERIATE, PROIECT:,, A dărui înseamnă mai mult decât a primi”- parteneriat cu P.P.Neveanu

  ,, Masca lui Moș Nicolae” – lecție deschisă în parteneriat cu Grădinița P.P. Nr. 5

  ,,Darul lui Moș Nicolae”- activitate în parteneriat cu ONG Trei compas și elevii de la Școala specială Dumitru Ciumăgeanu

  Referat: ” Consideraţii metodice asupra înţelegerii textului literar în învăţământul primar”-susținut la nivelul comisiei metodice

  CONCURSURI:Organizarea şi desfăşurarea Concursului naţional „COMPER” ( faza pe şcoală) la Școala Gimnazială, Nr. 4 din Timișoaraca organizator, voluntar si

  evaluator, unde s-au obținut 10 premii

  ALTE ACTIVITĂȚIParty de CrăciunActivități culinare PARTENERIATE:Cu Școala de educaţie incluzivă P.P.Neveanu , TimişoaraCu ASOCIAŢIA Trei compas și Școala specială Dumitru CiumăgeanuCu Grădinița PP Nr. 5 din TimișoaraColaborare cu biserica Ortodoxă din cartierul Plopi, Timişoara BULEA CORINA LUMINIȚA RESPONSABILITĂȚI :

  Membră în Comisia metodică a învățătorilor din școală Membră în Comisia pentru proiecte și programe din școală

  14

 • ACTIVITĂŢI CU VALOARE INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ:

  Am realizat evaluarea psihopedagogică și curriculară inițială;Am întocmit la termen documentele privind activitatea profesională: planificarea anuală şi cea calendaristică, proiectarea recapitulării inițiale și a

  testelor ;Am organizat şi desfăşurat activităţile în funcţie de nevoile şi de posibilităţile reale ale copiilor, conform cerintelor si prevederilor actelor

  normative în vigoare;Am participat la activitățile Cercului Pedagogic „Carmen Sylva” Centrul II de care aparțin

  Am organizat și desfășurat ședințe cu părinții, lectorate și activități de consilierea a acestoraAm evaluat continuu elevii, asigurand transparenţa criteriilor şi a procedurilor de evaluare ;Am inregistrat activităţile de evaluare în conformitate cu legislaţia în vigoare (portofoliul elevilor, etc.);Am comunicat permament elevilor şi părinţilor, rezultatele evaluării;Am promovat autoevaluarea educabililor;

  PROIECTE și REFERAT:

  ,, A dărui înseamnă mai mult decât a primi”- parteneriat cu P.P.Neveanu

  Lecție deschisă la nivelul comisiei ,,Litera E mare de tipar”

  Referat conform planului managerial

  ALTE ACTIVITĂȚI

  Party de CrăciunActivități culinare

  PARTENERIATE:

  Cu Școala de educaţie incluzivă P.P.Neveanu , Timişoara

  Colaborare cu biserica Ortodoxă din cartierul Plopi, Timişoara

  15

 • TUDORAN VLAD

  Proiectarea activităţii

  - am întocmit planificările calendaristice şi am elaborat planurile unităţilor de învăţare în conformitate cu prevederile programelor şcolare și ale metodologiiloraflate în vigoare;- am predat la termen aceste documente școlare, respectând indicaţiile metodice furnizate de către responsabilul catedrei/comisiei ; - am elaborat fişe de lucru necesare unei bune desfăşurări a demersului didactic;- am elaborat testele de evaluare inițială, continuă/formativă și finală/sumativă, precum și baremele de corectare și notare, adaptând permanent procesulinstructiv-educativ în funcţie de rezultatele acestor testări, pentru a perfecționa demersul didactic;- am realizat proiectarea activităţilor didactice şi în format electronic, utilizând elemente specifice tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor: documente înformat Microsoft Word, Power-Point și Excel;- am proiectat și derulat unele activităţi extracurriculare în strânsă corelare cu obiectivele curriculare şi instituţionale .

  Realizarea activităţilor didactice

  - predarea la clasă s-a făcut prin centrarea demersului didactic asupra elevilor, prin urmărirea permanentă a obţinerii performanţei şcolare;- în procesul instructiv-educativ am utilizat și metode și strategii didactice capabile să stimuleze implicarea activă, gândirea elevului şi să-i formeze deprinderide studiu- învăţare prin proiecte, investigația sau portofolii ;- am aplicat constant metode didactice activ-participative în cadrul orelor, atât pentru dezvoltarea competenţelor, abilităţilor şi deprinderilor intelectuale, cât și acelor practice; - am utilizat tehnicile şi mijloacele TIC în cadrul orelor de curs (proiector multimedia, internet, platforme educaţionale, platforme e-learning, prezentări Power-Point), atât pentru proiectarea şi derularea procesului instructiv-educativ, cât şi pentru evaluarea unor proiecte realizate de către elevi;- am organizat derularea unor activităţi extrașcolare și extracurriculare în cadrul proiectului “ Naşterea Domnului” în parteneriat cu Grădinita P. P nr . 5Timişoara ;-am promovat studiul individual şi lucrul în echipă în cadrul proiectelor educaţionale derulate de către elevi pe parcursul anului şcolar;

  Evaluarea rezultatelor învăţării

  - am elaborat şi aplicat teste, precum și bareme de corectare şi notare, în vederea realizării evaluărilor iniţială, continuă şi sumativă, având ca obiectiv stabilireanivelului dezvoltării cunoştinţelor, aptitudinilor, atitudinilor, valorilor şi competenţelor elevilor, gradul în care au fost realizate competențele generale șispecifice, precum şi ameliorarea şi dezvoltarea calitativă permanentă a procesului instructiv-educativ;- am utilizat atât metode de evaluare tradiţionale, clasice (probe orale și probe scrise), cât şi metode clasificate în literatura de specialitate drept moderne:evaluarea prin proiecte şi portofolii. - am realizat notarea ritmică a elevilor, în conformitate cu prevederile documentelor școlare aflate în vigoare;- am comunicat cu promptitudine rezultatele evaluărilor, atât elevilor, cât și părinților acestora;

  16

 • Managementul clasei de elevi

  - am realizat consilierea permanentă a elevilor, tratându-i diferenţiat, ca individualităţi, dar şi ca membri ai grupului social care este clasa de elevi;- am monitorizat şi atenuat/anulat acele comportamente ale elevilor mei care interferau cu învăţarea şi adaptarea socială; rezultatele acestor activităţi s-aurăsfrânt în mod pozitiv asupra randamentului școlar al acestora;- am organizat programe speciale de activități de remediere școlară pentru elevii care aveau dificultăți de învățare, urmărind îmbunătățirea ratei succesuluișcolar;- am completat fișele psiho-pedagogice ale elevilor şi a elevului cu cerinţe educative speciale .

  Managementul carierei şi al dezvoltării personale:

  - am participat la consiliile profesorale şi la şedinţele de comisie metodică organizate în şcoală;- am participat la Consfătuirile organizate de către ISJ;- am avut o relaţie de colaborare şi comunicare permanentă cu celelalte cadre didactice, cu conducerea unității de învățământ, dar şi cu elevii şi părinţiiacestora;- am realizat şi actualizat portofoliul meu profesional, ori de câte ori au apărul modificări şi noi achiziţii profesionale.

  Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare

  - am organizat activităţile extracurriculare Mini Master Chef, Educaţie rutieră, - am realizat serviciul pe şcoală ; - am realizat distribuirea produselor prin programul Lapte şi corn ;

  am respectat normele, procedurile de sănătate, securitate şi de protecţia muncii pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate, implicându-mă activ încrearea unei culturi a calităţii la nivelul şcolii noastre.

  STOICA ELENA

  - invatator suplinitor la Scoala Gimnaziala nr.1 Timisoara, la clasa a II-a din 6 noiembrie 2017.De la inceputul venirii la aceasta clasa a cautat in primul rand sa cunosc elevii clasei. Am organizat sedinte cu parintii, atat la venirea mea la clasa cat si

  la sfarsitul semestrului I, pentru a-i cunoaste acestia si problemele copiilor lor. In vederea realizarii obiectivelor competentelor specifice impuse de curriculumulscolar am aplicat teste de evaluare a elevilor, unde rezultatele au fost destul de bune. De asemenea am cautat sa rezolv problemele de disciplina ale elevilor problema prin organizarea unor jocuri si activitati in echipa, in vederea antrenarii si acestor elevi.

  Cu ocazia Sarbatorii Craciunului am organizat un scurt program de colinde pe carele-am prezentat in fata parintilor. De ziua marelui nostru poet national Mihai Eminescu am organizat o sezatoare unde copiii au recitat si citit poezii ale marelui poet.

  17

 • La ultima sedinta cu parintii de la finele semestrului I le-am prezentata acestora situatia la invatatura si purtare a copiilor si masurile care ar trebui luatein vederea remedierii unor probleme

  COMISIA METODICĂ „MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE”

  . Activităţile desfăşurate în cursul semestrului I al anului şcolar 2017/2018 au fost cele cuprinse în planificarea activităţii catedrei de matematică, fizica,

  biologie, educatie tehnologica si chimie.

  Preocupările noastre s-au axat în următoarele direcţii:

  - discutarea şi întocmirea planificărilor calendaristice;

  - proiectarea unităţilor de învăţare pe nivele de dificultate;

  - evaluările cunoştinţelor şi competenţelor dobândite de elevi prin întocmirea unor sisteme principiale de notare in functie de cerintele

  fiecarei clase;

  - acordarea de sprijin elevilor care întâmpină dificultăţi în asimilarea cunoştinţelor şi înţelegerea noţiunilor la disciplinele: matematică,

  fizica, biologie, educatie tehnologica si chimie.

  2. Stimularea creativităţii în însuşirea matematicii, fizicii, biologiei, educatiei tehnologice si chimiei prin metode adecvate a constituit un alt obiectiv specificde acţiune, configurat, de mult timp, în tradiţia comisiei “Matematica si Stiinta “. Prin dezvoltarea creativităţii, pregătirea temeinică, am reusit motivareaelevilor sa fie cat mai activi la cursuri.

  3. Profesorii ce fac parte din comisia “Matematica si Stiinte “, am parcurs materia pe primul semestru conform cu programa scolara si au utilizat mijloacede invatamant specifice fiecarei discipline.

  4 -Membrii din cadrul comisiei „Matematica si Stiinta” s-au implicat în diverse activităţi ca desfăşurarea testelor initiale si a tezelor la matematica, au întocmit subiectele, au corectat lucrările conform baremelor, au întocmit situaţia statistica, au stabilit şi susţinut măsurile de corecţie.

  4. In cadrul acestei comisii metodice au fost sustinute activitati de catre urmatorii colegi:

  - Prof. Costaiche Loredana ; tema referatului: Chimisti celebrii (08.11. 2017).

  - Prof. Blaj Florin; tema lectiei demonstrative:Descompunerea expresiilor algebrice( 13.12.2017).

  18

 • La chimie dna prof Costaiche Loredana a realizat pe semestrul 1 urmatoarele:

  -Conversie profesională Educație tehnologică :Octombrie 2017 – iunie 2019, credite 90 Universitatea din Petroșani, Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică

  -Școala altfel 06-10 noiembrie 2017: 06.11. Vizită la Experimentarium, Timișoara, cls. a VI-a, G4;

  08.11. Să descoperim fizica prin experimente, cls. a VII-a G1; 10.11. Junior Chef, cls. a VII-a G1

  -Conferință Națională Diversitatea noastră creativă, Educația incluzivă 23-24.11.2017

  (Organizator CȘEI P.P. Neveanu ,Diplomă de participare, cls. a VII-a G1)

  -Concurs interjudețean: Toleranță versus violență 10.01-15.03. 2018 Organizator Școala Gim. Izvoru Dulce, com. Merei, Buzău parteneriat

  – Revista Ȋmpreună Organizator CȘEI P.P. Neveanu Articol :''Biologia, ca o poveste''

  La educatie tehnologica dna prof Voicau Felicia arealizat urmatoarele: - Concurs de creatie ,, HALLOWEEN 2017" 2644/03.11.2017 desfasurat la Scoala Gimnaziala Nr.1 si 4 Timisoara, participanti elevii claselor VI-VIII - Proiect educational Concurs de creatie desene, felicitari si decoratiuni - SARBATORILE IERNII 2 931/15.12.2017 desfasurat de Scoala gimnazialanr.1 si 4 Timisoara, participanti elevii claselor VI-VIII - PROIECT EDUCATIONAL 2931/15.12.2017 SARBATORILE IERNII - Activitate extrascolara 2644/03.11.2017 CONCURS DE CREATIE MASTI HALLOWEEN - PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARA ,,SCOALA ALTFEL” 2570/25.10.2017 - Vizita la MUZEUL DE ARTA DIN TIMISOARA 08.10.2017 clasa a VI-a Scoala Gimnaziala nr.4 Timisoara - Activitate extrascolara ,,SCOALA ALTFEL” SA STII MAI MULTE SA FII MAI BUN 10.11.2017 Scoala Gimnaziala nr.1 Timisloara ATELIER DE CREATIE - clasa a VII-a.La fizica si matematica dna prof Constantinescu Carmen si Gavrila Gabriela au facut cu elevii claselor a VII-a isi aVI-a o vizita la Experimentarium Timisoara in cadrul Scolii Altfel.

  COMISIA METODICĂ LIMBĂ ŞI COMUNICARE

  Comisia noastră, care cuprinde în aria sa curriculară disciplinele: L. Română, L.Franceză, L.Engleză şi L.Latină şi-a desfăşurat activitatea pe

  semestrul I conform planului managerial întocmit la începutul anului şcolar 2017/2018.

  19

 • Din comisie fac parte cinci cadre didactice: d-na profesor Ştefan Ionica ,d-na profesor Malimarcov Biliana- specialitatea L.Română, d-na profesor Li ţă

  Mirela - specialitatea L. Franceză, d-na profesor Truţă Aurora şi d-na profesor Mohorâta Mădălina - specialitatea L. Engleză.

  Toţi membrii şi-au indeplinit atribuţiile avute atât în cadrul comisiei, cât şi în cadrul şcolii.

  La începutul anului şcolar, în luna septembrie, au fost întocmite corect planificările calendaristice şi planificările pe unităţi de învăţare conform cu

  prevederile curriculum-ului şcolar . Proietările didactice respectă particularităţile şcolii noastre: existenţa elevilor cu CES şi elevii de etnie rromă.

  Desfăşurarea procesului educativ s-a realizat în condiţii bune şi foarte bune, profesorii adoptând strategii didactice adecvate specificului fiecărei clase şi

  fiecărui elev.

  S-a acordat o atenţie deosebită testării iniţiale a elevilor, s-au discutat rezultatele evaluării, atât cu elevii, cât şi cu părinţii lor, s-au elaborat planuri de

  remediere.

  În perioada de evaluare s-a acordat o importanţă deosebită elaborării testelor şi a baremelor de corectare pentru o notare cât mai obiectivă. S-a urmărit

  pregătirea elevilor clasei a VIII a pentru Examenul de Testare Naţională. Evaluarea a fost ritmică, obiectivă, elevii fiind evaluaţi oral şi în scris,

  urmărindu-se dezvoltarea competenţelor de comunicare orală şi scrisă.

  D-na profesor Liţă Mirela a fost coordonatoarea activităţii “Ziua europeană a limbilor,”desfăşurată în luna octombrie,activitate la care elevii şcolii

  noastre au recitat poezii şi au cântat în limbile franceză,engleză şi română.

  D-na prof.Malimarcov Biliana a organizat în luna septembrie la Secţia pentru copii a Bibliotecii Judeţene activitatea “Cartea ,prietena mea” , la care

  au participat elevii clasei a VI-a. Elevii au aflat modul de organizare al unei biblioteci, criteriile de repartizare a cărţilor în rafturi, pe domenii sau pe

  autori, le-au fost prezentate ultimele apariţii precum şi modalitate prin care pot împrumuta cărţi de la această bibliotecă.

  D-na prof. Truţă Aurora a organizat în luna noiembrie o dezbatere în cadrul căreia a prezentat referatul cu tema „Metode activ-participative folosite în

  predarea limbilor străine”. S-a discutat că aceste metode nu sunt general-valabile, că ele trebuie folosite şi adaptate la nivelul fiecărei clase, în funcţie

  de capacităţile intelectuale ale fiecărui elev. D-na profesor a ţinut şi o lecţie demonstrativă la clasa a VIII, în care a utilizat unele dintre metodele

  discutate.

  În luna decembrie, d-na profesor Ştefan Ionica a prezentat referatul cu tema “Tehnici de instruire diferenţiată cu aplicabilitate la orele de limba

  română”, iar d-na profesor Malimarcov Biliana a ţinut o lecţie demonstrativă la clasa aVIII-a, Predicatul verbal.

  20

 • Cu ocazia Sărbătorilor de iarnă, la sfârşitul semestrului I, a fost organizat sub îndrumarea doamnelor profesoare un minirecital de colinde şi poezii

  despre iarnă în limbile engleză, franceză şi română,a urmat apoi un carnaval de Crăciun.

  D-na prof. Malimarcov Biliana a organizat în luna ianuarie un Medalion-Mihai Eminescu în cadrul căruia elevii au recitat poezii, şi au prezentat

  aspecte inedite din viaţa şi activitatea marelui poet.

  D-na prof.Malimarcov Biliana, în calitate de responsabil al Comisiei metodice, a efectuat o asistenţă la ora d-nei profesor Truţă Aurora , la limba

  engleză-Sporturile.

  Doamnele profesoare au participat la activităţile Cercului pedagogic, ale Comisiei metodice şi la şedinţele Consiliului profesoral,iar ca şi diriginte, au

  organizat activităţi extracurriculare şi au consiliat elevii şi părinţii.

  D-na prof. Mohorâta Mădălina nu a prezentat nicio planificare calendaristică şi nu a participat la nicio activitate a comisiei.

  COMISIA METODICĂ ” OM ŞI SOCIETATE ”

  In semestrul I membrii comisiei metodice „Om şi societate. Sport şi arte” si-au desfasurat activitatea in urmatoarea componenta: Sef comisie metodică: Prof. CAMELIA LUCAMembri comisie metodică:

  Prof. de istorie SCHNEIDER MARIUSProf. educatie sociala PURDELEA VASILE COSMINProf. religie HAVASI IONProf. ed. fizica si sport: MONICA NAGY-BAHUCZKIProf. muzica TOIA GEORGETA

  Pe semestrul I membrii comisiei metodice „Om şi societate. Sport şi arte” şi-au desfăşurat activitatea în deplină concordanţă cu planul managerial şiobiectivele stabilite .

  Prin activităţile desfăşurate s-a avut în vedere : promovarea unui act didactic de calitate , creşterea interesului elevilor pentru studiul disciplinelorcuprinse în aceste arii curriculare , prevenire eşecului şcolar şi stimularea performanţei .

  Toate cadrele didactice membre ale comisiei şi-au relizat la timp şi în deplina conformitate cu reglementările şi programa şcolară documentelemanageriale, palnificările , au realizat evaluări corecte , obiective , în deplină concordanţă cu procesul de predare-învăţare , elaborând şi aplicând diferiteinstrumente de evaluare , au manifestat preocupări pentru pregătirea şi formarea profesională, participând la diferite activităţi de formare .

  Conform programului de activităţi , stabilit la începutul anului şcolar, s-au desfăşurat următoarele activităţi :

  21

 • Activitatea la nivelul comisiei metodice „Om si Societate” in semestrul I al anului Scolar 2017-2018 a cuprins : proiectarea didactica s-a realizat în conformitate cu cerintele programelor scolare în vigoare si specificul claselor si în spiritul noilor perspective privind

  rolul profesorului în procesului instructiv-educativ a fost analizata activitatea comisiei din anul scolar 2016 - 2017 si stabilite responsabilitatile fiecarui membru pentru noul an scolar a fost dezbatut si adoptat planul managerial si cel operational la nivelul comisiei au fost aplicate teste inițiale și rezultatele interpretate în vederea ameliorarii procesului instructiv-educativ activitatea de predare s-a desfasurat ritmic, la toate clasele, centrându-se pe promovarea unor metode participativ-active, în limitele impuse de nivelul

  elevilor a fost verificata activitatea membrilor comisiei prin : controlul documentelor școlare (planificari, proiecte didactice, teste initiale, teste de evaluare

  sumativa), inregistrarea de observatii in fisele de asistenta la lectiile deschise, realizarea unor dezbateri in cadrul sedintelor catedrei, procese verbale aleactivitatilor extracurriculare

  strategiile didactice au fost adaptate la particularitatile de varsta ale elevilor cadrele didactice și-au întocmit portofolii personale elevii au fost sprijiniti în atingerea performanțelor școlare prin activitati de pregatire suplimentara procesul de evaluare s-a realizat atât prin metode clasice, cat si prin metode alternative

  Alte activitati desfasurate:Prof. Purdelea Cosmin - "Educația juridică a elevilor- educație pentru valoare" 16.11.2017Prof. Monica Nagy-Bahuczki - " Halloween 2016" 31. 10.2017Prof. Monica Nagy-Bahuczki Olimpiada Gimnaziilor – Campionat de Rugby-tag – locul II 16.12.2017Prof. - Monica Nagy-Bahuczki Olimpiada Gimnaziilor – Badminton – 1.02.2018Prof. Luca Camelia - La Multi Ani , Romania ! - 1.12.2017Prof. Luca Camelia - Sănătatea planificării familiale și bolile cu transmitere sexuală – 26. 01. 2018Analiza În urma unei scurte analize a activitații din semestru I anul școlar 2017 – 2018 pot fi evidențiate urmatoarele aspecte :

  puncte tari : - respectarea planului operațional propus la începutul semestrului I - o buna colaborare cu întreaga conducere a unitații școlare și toate celelalte comisii metodice - disponibilitate demonstrata în introducerea de metode moderne în actul de predare învațare utilizarea calculatorului, videoproiectorului, lucrul pegrupe - evaluarea și monitorizarea elevilor este adecvata și obiectiva

  puncte slabe : - material didactic insuficient - cadrele didactice nu au întrega norma didactica în unitatea școlara, cu excepția responsabilului comisiei

  22

 • - lipsa de interes și nivelul slab de pregatire al elevilor nu permite obținerea de performanțe la olimpiadele de specialitate.

  COMISIA METODICĂ A DIRIGINŢILOR,

  - profesor diriginte TRUTA AURORA – clasa a VI-a SG1

  - profesor diriginte CONSTANTINESCU CARMEN – clasa a VII-a SG1

  - profesor diriginte STEFAN IONICA – clasa a VIII-a SG1

  - profesor diriginte GAVRILA NICOLETA – clasa a VI-a SG4

  - profesor diriginte NAGY-BAHUCZKI MONICA – clasa a VII-a SG4

  - profesor diriginte MALIMARCOV BILIANA – clasa a VIII- a SG4

  Prezentul raport sintetizează principalele activităţi derulate în primul semestru al -anului scolar 2017-2018.

  2. CURRICULUM

  Proiectarea activităţii la nivelul invatamantului primar s-a realizat cu scopul dezvoltarii de competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordăriitransdisciplinare şi transcurriculare a conţinuturilor programelor şcolare . De asemenea , s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate de MEC,precum şi derecomandările primite din partea inspectorilor de specialitate.

  Ca punct de plecare s-au organizat evaluarile initiale,rezultatele fiind cuprinse in centralizatoare pe clase,fiind analizate la nivel de comisie.

  Până în momentul de faţă fiecare diriginte a parcurs materia, conform planificărilor calendaristice proiectate. S-au întreprins activităţi de observare a elevilor în timpul învaţării, s-au derulat programe de pregătire suplimentară cu elevii, discuţii cu părinţii, vizite la

  domiciliul copiilor. Copiii au fost implicaţi în situaţii evaluative centrate pe obiectivele curriculare, analizându-se ulterior nivelul de performanţă realizat, dar şinatura dificultăţilor de învăţare şi adaptare. In general, elevii sunt bine pregatiţi, în acest semestru şi-au însuşit prevederile programei şcolare,bagajul de cunoştinţe şi competenţele dobândite fiind la unnivel bun.Totuşi, situaţiile familiale variate pot constitui oricând un factor major de risc în calea dezvoltării personale, mai cu seamă în cazul elevilorinstitutionalizati,cu parintii plecati in strainatate sau a celor care traiesc din venit minim garantat.

  3. CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLIILa prima şedinţă cu părinţii din acest an şcolar s-a prezentat oferta disciplinelor opţionale părinţilor şi elevilor, aceştia optand pentru disciplina ce

  corespunde aspiraţiilor lor,urmând şi principiul continuităţii la nivel de clase. Aceste alegeri au avut în vedere grupul de elevi dar şi propunerea părinţilor, respectând metodologia MEC .Scopul primordial in alegerea consilierii a fostconsolidarea colectivelor de elevi,unde relaţiile se bazează pe încredere,cooperare si toleranţă.

  23

 • 4. ACTIVITĂŢI CURRICULARE ŞI EXTRACURRICULARE

  În cadrul activităţilor curriculare şi extracurriculare , acţiunea pedagogică s-a centrat în egală măsură pe formarea competenţelor,a capacităţilor intelectualede bază, a atitudinilor şi comportamentelor dezirabile la elevi, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea preponderentă a metodelor interactive,activ - participative precum şi prin raportarea problematicii la experienţele copiilor.

  Toate clasele au fost implicate in marcarea unor evenimente importante cum ar fi :Ziua Nationala a Romaniei ,Nasterea Domnului,nasterea marelui poetMihai Eminescu, Unirea Principatelor Romane,fiecare clasa organizand activitati in maniera proprie .

  5. EVALUAREA REZULTATELOR ŞCOLARE

  Evidenţiez consecvenţa invatatorilor în abordarea centrată pe elev în obţinerea de performanţe, performanţe măsurate periodic în conformitate cumetodologia de evaluare şi remarcate în rezultatele testărilor initiale şi sumative, confirmându-se o calitate sporită a actului didactic , aspect materializat înachiziţiile, capacităţile, competenţele, atitudinile şi comportamentele elevilor. Este de remarcat susţinerea părinţilor,ceea ce priveşte finanţarea participărilor acolo unde este cazul,legatura scoala-familie fiind una optima.

  6. FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ

  Cadrele didactice sunt preocupate şi în acest an de formarea profesională,de folosirea unei metodologii activ-participative. Se documenteaza asupranoutăţilor,cele mai interesante fiind puse în practica.

  7. RELAŢIILE CU FAMILIILE ELEVILOR ŞI REPREZENTANŢII COMUNITĂŢII

  Pentru obţinerea unor rezultate bune la învăţătură şi disciplină s-a menţinut o relaţie permanentă între părinţi şi cadrele didactice . Acest aspect al munciieducative s-a concretizat prin şedinţe şi lectorate cu părinţii, organizate la nivelul clasei și consultaţii săptămânale cu părinţii care au solicitat.

  TRUTA AURORA CLS a VI-a SG1

  A participat la Consfătuirile semestriale

  A intocmit planificările calendaristice la disciplina Orientare şi Consiliere cls. aVI a

  A intocmit planificările activităţilor extracurriculare

  A intocmit planificările orelor de consiliere cu părinţii şi a şedinţelor cu părinţii

  24

 • Saptamana Altfel 6.11.2017-10.11.2017

  Luni : Vizită la Bibliotea judeteana Timis

  Marti : Mâini dibace ,,Halloween & Ziua Recunostintei”

  Miercuri: Aplicații distractive Sudoku Telefonul fara fir Mima Spanzuratoarea Vizionare film

  Joi: Deprinderi artistice „Arta este pentru toti”

  Vineri: Cercetăşia este altfel! Este un mod de viaţă!Exerciţiul NASAOul nazdravanFratiiSout BallMasina de spalat

  CONSTANTINESCU CARMEN CLS a VII a

  A participat la Consfătuirile semestriale

  A intocmit planificările calendaristice la disciplina Orientare şi Consiliere cls. aVII a

  A intocmit planificările activităţilor extracurriculare

  A intocmit planificările orelor de consiliere cu părinţii şi a şedinţelor cu părinţii

  ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE

  Saptamana Altfel 2017

  25

 • Luni – CinemaCity I. Mall Marţi – Experimentarium Miercuri – Muzeul de artă /Muzeul Catedralei Mitropolitane Joi – Cabinet de istorie Vineri – Sala de clasă ACTIVITĂŢI DE CONSILIERE PĂRINŢII- Consilierea părinţilor a realizat-o săptămânal conform planificării

  ŞEDINŢE CU PĂRINŢII- Şedinţele cu părinţii le-a organizat lunar conform planificării

  STEFAN IONICA CLS a VIII-a SG1

  A participat la Consfătuirile semestriale

  A intocmit planificările calendaristice la disciplina Orientare şi Consiliere cls. aVIII a

  A intocmit planificările activităţilor extracurriculare

  A intocmit planificările orelor de consiliere cu părinţii şi a şedinţelor cu părinţii

  SAPTAMANA ALTFEL 6.11.-10.11.2017

  Grădina Zoologică Timişoara Muzeul de artă City Mall Timisoara

  „STOP VIOLENŢEI, DA TOLERANŢEI!” – masa rotunda - 19.01.2018

  GAVRILA NICOLETA CLS a VI-a SG4

  26

 • - A intocmit planificarile calendaristice conform legislatiei la termenul stabilit si toate documentele necesare la inceputul anului scolar,- A intocmit si corectat teste initiale la toate clasele, precum si masuri de remediere a lacunelor elevilor,- A efectuat instructajul SSM; PSI; ISU si am intocmit documentele,- A prelucrat la clasa normele si standarde de comportament in timpul orelor de curs si-n pauze- A monitorizat comportamentul elevilor si am aplicat la dirigentie chestionar despre toleranta,am prelucrat ghidul de prevenire al criminalitatii,- Politia locala a susținut la clasa lectorate pe diverse teme (cum sa se feresca de anturaje periculoase,de violenta,cum sa nu foloseasca violenta…)- A participat la sedinte cu parintii la clasele unde nu sunt diriginta (VI si VIII ) unde am prezentat rezultatele obtinute - A organizat sedinte cu parintii clasei a V-a si am tinut strans legatura cu dansii pe tot parcursul semestrului ( ce-i care n-au putut veni la sedință au venit inaltă zi la școală ori i-am informat telefonic sau chiar i-am vizitat la domiciliu),- La comisia metodica Matematica si Stiinte am prezentat referatul:”Importanta creativitatii in procesul de invatare a matematicii in gimnaziu”- A participat la cercul pedagogice de la Universitatea de Vest de la inceputul semestrului - A prelucrat tematica pentru Simularea Evaluarii Nationale la clasa VIII-a si am rezolvat modelul propus de MEC- A prelucrat tematica pentru Simularea Evaluarii Nationale la clasa VIII-a si am rezolvat modelul propus de MEC- A intocmit si organizat activitati extracurriculare cu clasa a VI-a in fiecare luna:

  - A organizat în afara programului școlar meditatii la matematica la clasa a VIII - La sedintele cu parintii de la toate clasele am comunicat criteriile de evaluare la clasa, - Notarea in catalog s-a efectuat ritmic, - Fiecare test scris a avut baremul notat pe test si pe lucrare, - A folosit modele de teste transmise de Ministerul Educatiei si teste dupa modelul celor de la Ministerul Educatiei, - Ca diriginta a monitorizat comportamentul elevilor clasei,am stabilit un cadru adecvat pentru desfasurarea activitatilor, am realizat toate documentelenecesare dosarului dirigintelui, - A realizat portofoliul personal

  OCTOMBRIE : « Sa circulam corect ! »

  NOIEMBRIE :

  Saptamana Altfel 2017

  Grădina Zoologică Timişoara Muzeul de artă City Mall Timisoara

  DECEMBRIE: Vizionarea unui film

  27

 • IANUARIE: 24 ianuarie Unirea PrincipatelorNAGY-BAHUCZKI MONICA CLS a VII-a

  I. În semestrul I, al anului şcolar 2017-2018 am făcut o proiectare eficientă a curriculum-ului bazat pe testele iniţiale aplicate elevilor și am urmărit asigurareacaracterului aplicativ al proiectării curriculare.

  Am realizat proiectările pe unităţile de învăţare care conţin aplicaţii practice şi strategii didactice adecvate formării tuturor competenţelor generale şispecifice prevăzute în programa şcolară.

  Conţinutul documentelor de proiectare respectă planul cadru şi programele şcolare. Documentele de proiectare sunt întocmite conform reglementărilor în rigoare.Planificarea calendaristică ţine cont de rezultatele evaluărilor de la sfârşitul anului şcolar.În cadrul proiectărilor didactice au fost evidenţiate particularităţile şcolii: elevii cu CES, elevii rromi.II. În activităţile de învăţare am utilizat metode active, care presupun activitatea independentă a elevului, individual sau în grup.Am adaptat limbajul la nivelul de înţelegere al fiecărui elev, am utilizat la ore atât manualul, la ciclul primar cât şi diverse materiale auxiliare. Am

  urmărit în cadrul lecţiei utilizarea în predarea materiei noi, a cunoştinţelor şi a competenţelor însuşite anterior.În permanenţă am realizat feed-back-ul şi am informat sistematic elevii şi, după caz, părinţii în privinţa progresului şcolar realizat. Am realizat întocmai

  şi la timp activităţile planificate. III. Evaluarea a fost continuă şi notarea am făcut-o ritmic şi conform reglementărilor legale şi standardelor naţionale în vigoare. Criteriile şi procedurile

  de evaluare au fost comunicate elevilor şi părinţilor. Notele şi mediile au fost trecute în carnetele elevilor.

  În cadrul școlii fac parte din Consiliul de Administratie si urmatoarele comisii:

  a) Responsabil Comisia Anti-violenta

  b) Membru Comisia de curriculum

  Responsabil cu scrierea si pastrarea condicii la SG1

  c) Responsabil Comisia dirigintilor

  d) Responsabil Comisia de educatie rutiera si protectie civila

  e) Responsabil Comisia PSI

  f) Comisia de Promovare a imaginii scolii

  28

 • IV. În semestrul I, al anului şcolar 2016-2017 am realizat următoarele activităţi extracurriculare:

  Septembrie:- am participat la Consfătuirile cadrelor didactice la început de an școlar la Colegiul Tehnic Emanoil Ungureanu din Timisoara

  Octombrie: 1. " Halloween 2017" - 31.10.2017

  Noiembrie: In perioada 6-10.11.2017 clasele de gimnaziu din scoala noastra au avut “Saptamana Altfel”, care s-a desfasurat dupa cum urmeaza:

  - Ziua 1 – Sa ne cunoastem orasul – plimbare prin Parcul Botanic si central Timisoarei

  - Ziua 2 – Vizita la Muzeul de Arta din Timisoara

  - Ziua 3 – Program de educatie financiara nonbancara

  - Ziua 4 – “La film” – vizionarea unui film la Shopping City Center

  - Ziua 5 – Picnic in clasa si petrecere de prost gust

  Decembrie:1. Am impodobit bradul – activitate cu elevii clasei a VII-a 6.12.20172. Sa invatam sa daruim – am impartit cadouri impreuna cu Mos Craciun si elevii clasei a VII-a de la SG4, tuturor elevilor din SG4.3. Party de Craciun – Amicul invizibil – 22.12.201

  V. Am participat la activităţile metodice şi ştiinţifice organizate în cadrul comisiei metodice, consiliului profesoral.

  VI. Am contribuit la activitatea generală a unităţii de învăţământ şi la promovarea imaginii acesteia. Am realizat integral, corect şi la timp atribuţiilestabilite prin fişa postului. Am realizat comunicarea formală cu conducerea şcolii, cu celelalte cadre didactice, cu elevii, cu părinţii, cu alte instituţii de lanivelul comunităţii. Am completat corect şi la timp situaţiile solicitate şi documentele şcolare. Am participat la toate şedinţele consiliilor profesorale şi deadministraţie. Am realizat sedințe cu părinții lunar.

  În ceea ce priveşte respectarea sistemelor şi a procedurilor de sănătate şi securitate prevăzute de legislaţia în vigoare, am prelucrat pentru elevi normelede securiate a muncii şi PSI şi am colaborat cu medicul şcolii şi cu asistenta medicală pentru prevenirea îmbolnăvirilor.

  MALIMARCOV BILIANA

  A participat la Consfătuirile semestriale

  29

 • A intocmit planificările calendaristice la disciplina Orientare şi Consiliere cls. aVIII a

  A intocmit planificările activităţilor extracurriculare

  A intocmit planificările orelor de consiliere cu părinţii şi a şedinţelor cu părinţii

  ACTIVITĂŢI DE ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ

  - Administrarea şi centralizarea chestionarelor concepute de CJRAE Timiş,privind opţiunile şcolare şi profesionale ale elevilor de clasa a VIII a – 03.10 -21.10.2016

  ACTIVITĂŢI DE CONSILIERE PĂRINŢII- Consilierea părinţilor a realizat-o săptămânal conform planificării

  ŞEDINŢE CU PĂRINŢII- Şedinţele cu părinţii le-a organizat lunar conform planificării

  ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE – Clasa a VIII a

  Noiembrie: In perioada 6-10.11.2017 clasele de gimnaziu din scoala noastra au avut “Saptamana Altfel”, care s-a desfasurat dupa cum urmeaza:

  - Ziua 1 – Sa ne cunoastem orasul – plimbare prin Parcul Botanic si central Timisoarei

  - Ziua 2 – Vizita la Muzeul de Arta din Timisoara

  - Ziua 3 – Program de educatie financiara nonbancara

  - Ziua 4 – “La film” – vizionarea

  - unui film la Shopping City Center

  - Ziua 5 – Activitati in scoala

  DECEMBRIE

  - “1 Decembrie” – Ziua Naţională a României - Cunoaşterea importanţei desăvârşirii unităţii naţionale a poporului român

  30

 • - “Iată, vin colindatori!“ - Recital de colinde,participă toţi elevii şcolii

  IANUARIE

  - ,,Hai să dăm mână cu mână!“ - Cunoaşterea importanţei actului istoric de la 24 Ianuarie 1859 (Unirea Moldovei cu Muntenia)

  CONCLUZII

  La sfârşitul semestrului anului scolar 2017-2018, elevii tuturor claselor sunt bine pregătiţi , conform particularităţilor individuale Promovabilitatea este buna Elevilor cu ramaneri in urma se acorda o atentie sporita Munca depusa în acest semestru se poate caracteriza prin seriozitate si implicare Participare activă la acţiuni şi proiecte educative la diferite niveluri Promovarea optimă a exemplelor de bune practici Relaţie bună / constructivă cu părinţii şi reprezentanţii comunităţii Realizarea celor prevazute în proiectul educativ pentru anul şcolar 2017-2018 Impresii bune ale specialistilor cu ocazia unor controale/ vizite.

  ACTIVITATEA BIBLIOTECII

  Coordonatele esenţiale ale activitătii bibliotecii în primul semestru al anului 2017-2018 au fost: asigurarea continuităţii colecţiilor, impunerea criteriuluivaloric şi al actualităţii informaţiei, diversificarea şi creşterea calităţii serviciilor, satisfacerea intereselor şi cerinţelor de informare şi studiu. Activităţiile cultural - educative şi informaţionale organizate în bibliotecă au urmărit obiectivele: - Formarea deprinderilor de lectură permanentă şi a culturii informaţionale a beneficiarilor; - Răspândirea cunoştinţelor şi informaţiei de ordin cultural şi ştinţific; - Promovarea serviciilor bibliotecii; - Valorificarea fondului documentar al bibliotecii.

  Majoritatea activităţilor cuprinse în programul de activitate şi-au propus creşterea calităţii serviciilor bibliotecii şi atragerea unui număr mare de cititoriprin constituirea propriului sistem de informare bibliografică şi documentară cu ajutorul căruia beneficiarul va putea fi atras către lectură.

  Lectura fiind un instrument ce dezvoltă posibilitatea de comunicare între oameni, ajutându-i astfel să-şi formeze capacitatea de gândire şi limbaj.

  ACTIVITĂŢI ECONOMICO – FINANCIARE in perioada 15.09.2017-30.03.2018

  31

 • Şcoala Gimnazială nr.1 Timisoara, ca instituţie publică cu personalitate juridică, având contabilitate proprie, respectiv contabilitatea financiară şicontabilitatea de gestiune adaptată la specificul şcolii.

  Contabilitatea, ca activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestionarea şi controlul activelor , datoriilor şi capitalurilor proprii,precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea persoanelor fizice şi juridice asigură înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrareainformaţiilor cu privire la partea financiară , performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie, atât pentru cerinţele interne, cât şi în relaţiile cu furnizori şi alţiutilizatori.

  Autonomia administrativa a scolilor in ansamblu permite conducerii implementarea propriilor politici de angajare pe criterii competitive ce vizeazaperformanta actului educational, iar autonomia financiara reprezinta un mecanism bazat pe un sistem complex de factori.

  În acest scop, am inspectat cerinţele şi necesităţile tuturor cadrelor didactice, a Consiliului de Administraţie şi am oferit informaţii utilizatorilor pentru oînţelegere corespunzătoare a situaţiei economico – financiare a şcolii noastre.

  Consider că e important ca utilizatorul de informaţii să cunoască baza sau bazele de evaluare utilizate (ex. Contul curent, valoarea realizabilă sauactualizată şi nu în ultimul rând, normele metodologice de aplicare) deoarece acestea constituie baza de întocmire a situaţiei financiare.

  Pentrul anul 2017 s–au alocat următoarele sume:- Buget local – 2229767 lei,- Buget de stat - 1679 lei

  BUGET LOCAL:

  Denumire indicatori TOTAL ANBUGET

  DESCHIDERE DECREDITE LA

  31.03.2017I.Cheltuieli personal 1480699 374791II. Cheltuieli materiale 450000 99230III. Burse 68200IV.Ajutoare 83400TOTAL 2082299 474021

  În anul financiar 2018, bugetul alocat unităţii noastre din fondurile Bugetului local este următorul :

  Nr.crt.

  Denumire indicatori TOTAL an1/12

  Din care :SALARII HH.JUDEC. MATERIALE

  32

 • 1 Cheltuieli personal2 Cheltuieli materiale 145000 1450003 Burse sociale4 Ajutoare sociale

  TOTAL

  COMPARTIMENTUL SECRETARIAT

  Compartimentul secretariat a desfăşurat diverse şi complexe activităţi, s-a achitat de atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute în fişa operaţională apostului, activităţi care au fost corelate cu planul managerial al instituţiei.

  Activitatea secretariatului s-a centrat pe elevi, părinți, personalul școlii și alte persoane interesate, pe relaționarea și comunicarea cu diverse instituțiipublice: ISJ, CCD, CJRAE, Primăria Timisoara, Casa Județeană de Sănătate, Casa Județeană de Pensii, Direcția Județeană de Statistică, etc.

  Planificarea calendaristică a activităţilor din compartimentul secretariat s-a întocmit în conformitate cu planul de activitate al compartimentului, carea fost avizat și aprobat la început de an școlar de către conducerea școlii.

  Am pus la dispoziţia conducerii şcolii şi a cadrelor didactice documentele privind legislaţia şcolară (legi, hotărâri, ordine, regulamente) din aplicaţiaLEGIS precum şi adresele, instrucţiunile, situaţiile transmise pe Forum de ISJ Timis pe care ni le-am însuşit.

  - S-a utilizat TIC la întocmirea documentelor şcolare;- S-a actualizat baza de date a şcolii, precum şi a elevilor în SIIR;- S-a actualizat site-ul şcolii;- S-au preluat dosarele personale ale noilor salariaţi;- S-au întocmit la timp contractele de muncă ale noilor salariaţi precum şi actele adiţionale la contractele de muncă ori de câte ori au intervenit modificări

  de natură salarială;- Întocmirea la începutul anului şcolar şi ori de cîte ori apar modificări sau o solicită ISJ sau Primăria Timisoara a normării personalului în: norme, plata

  cu ora, inclusiv constituirea posturilor vacante;- S-a întocmit fişa operaţională a postului pentru întregul personal al unităţii şcolare care a fost adusă la cunoştinţa acestuia;- S-au completat la zi contractele de muncă şi actele adiţionale în programul REVISAL;

  - S-au redactat actele adiţionale la contractele de muncă privind majorările salariale care au fost aduse la cunoştinţa salariaţilor; - S-a întocmit lunar pontajul întregului personal angajat;- S-a realizat evidenţa concediilor de odihnă la personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic;- S-au întocmit statele de plată lunare ale salariaţilor în programul EDUSAL; - S-au calculat diferenţele salariale pentru foştii/ actualii salariaţi care nu au fost incluşi în hotărârile judecătoreşti carea au fost comunicate la ISJ şi

  Prămăria Timisoara;- S-a actualizat cu indícele de inflaţie şi comunicat la ISJ Timis şi Primăria Timisoara diferenţele salariale ale salariaţilor obţinute prin hotărâri

  judecătoreşti;

  33

 • - S-au întocmit statisticile privind personalul, posturile, bugetul, elevii, solicitate de Direcţia Judeţeană de Statistică, ISJ Timis, Primăria Timisoara saualte instituţii conform termenelor;

  - S-a întocmit bugetul şcolii pentru cheltuielile de personal şi pentru bursele elevilor;- S-au întocmit documentele pentru înscrierea la grade a cadrelor didactice;- S-a întocmit situaţia anuală cu perfecţionările;- S-au eliberat documentele de studii ale elevilor: foi matricole, adeverinţe de absolvire, diplome de absolvire a 8 clase.- S-au completat regístrele matricole ale elevilor;- S-au întocmit la termen toate statisticile semestriale, anuale referitoare la evidenţa elevilor atât în scris cât şi în SIIR;- S-au preluat dosarele de bursă şi de rechizite;- S-au întocmit statele de plată de burse;- S-au centralizat opţiunile elevilor de clasa a VIII-a pentru licee şi şcoli profesionale;- S-a întocmit Proiectul Planului de şcolarizare;- S-au centralizat opţionalele elevilor;- S-au centralizat cererile pentru studierea religiei;- S-a completat Proiectul (macheta) de încadrare a personalului didactic cu titulari, posturi vacante/rezervate, nr. de elevi, clase;- S-a transmis la ISJ Timis şi Primăria Timisoara situaţia posturilor intregului personal ori de câte ori au apărut modifcări;- S-a întocmit, la solicitarea ISJ baza de date pe specialităşi/catedre/comisii;- S-a întocmit baza de date pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic;- Intocmirea documentaţiei pentru elaborarea Raportului anual de evaluare internă a calităţii;Completarea datelor statistice, a personalului didactic şi

  ataşarea documentelor în programul RAEI;- Întocmirea chestionarelor şi rapoartelor Sistemului de Control Managerial Intern şi transmiterea acestuia la Primăria Timisoara;- S-au întocmit lunar situaţia şi documentaţia pentru plata navetei cadrelor didactice;- S-au întocmit proceduri operaţionale;- S-a reactualizat dosarul PSI, dosarul PM, instruirea personalului şcolii cu normele PSI, PM de către responsabilul PSI, PM, completarea fişelor de

  instruire;- S-a asigurat circuitul documentelor în condiţii optime;- S-a păstrat permanent legătura cu ISJ Timis, CCD, Primăria Timisoara pentru diferitele situaţii solicitate; cu unităţile de învăţământ din cadrul judeţului

  pentru solicitarea sau transmiterea situaţiei şcolare a elevilor sau pentru încadrarea personalului didactic care a avut completare de catedră în unitateanoastră şcolară;

  - S-a asigurat relaţia cu publicul în timpul programului de serviciu;- S-a ţinut o evidenţă clară a documentelor pe care le-am gestionat şi arhivat.- Am intermediat comunicarea între şcoală şi beneficiarii ei.- Am preluat şi furnizat date între elevi-cadre didactice–direcţiune–ISJ–alte şcoli.- Am contribuit la promovarea imaginii şcolii.- Am oferit disponibilitate la sarcini cât şi operativitate în îndeplinirea lor.

  34

 • Secretariatul trebuie să fie imaginea, ”cartea de vizită” a unei instituţii, locul unde publicul îşi face prima impresie atunci când intră în contact cu şcoala.Astfel dorim să menţinem standarde ridicate în tot ceea ce intreprindem, având în vedere importanţa activităţii pe care o desfăşurăm. Dorim îmbunătăţireaurmătoarelor aspecte:

  - Promptitudine mai mare în soluţionarea solicitărilor privind situaţia şcolară a elevilor (foi matricole) faţă de unităţile şcolare din judeţ şi din ţară,completarea la termen a situaţiei şcolare în registrele matricole şi transmiterea la timp a numerelor matricole precum şi a cererilor de transfer ale elevilorcadrelor didactice.

  - Cunoaşterea, însuşirea, aplicarea întocmai şi la timp a legislaţiei privitoare la transferul elevilor, înscrierea elevilor şi echivalarea studiilor, la arhivareadocumentelor.

  Secretariatul a răspuns afirmativ tuturor solicitărilor conducerii unităţii sau a altor instituţii (ISJ, Primăria Timisoara) privind prezenţa în unitate atunci cânda fost necesar. (situaţii urgente de efectuat, etc.).

  ACTIVITĂŢILE COMPARTIMENTULUI ADMINISTRATIV

  Activitatea desfăşurată în cadrul compartimentului administrativ (administrator patrimoniu, personal de întreţinere etc.) a avut la baza atribuţiile specificepostului şi reglementările legale în vigoare.1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR

  1.1.Respectarea planurilor de management ale şcolii.1.2. Implicarea în proiectarea activităţii şcolii, la nivelul compartimentului financiar.1.3.Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare.1.4.Folosirea tehnologiei informatice în proiectare si documentare .

  2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR2.1.Organizarea tuturor activităţilor compartimentului financiar.2.2. Înregistrarea şi prelucrarea informatică periodică a datelor în programele de contabilitate.2.3.Monitorizarea tuturor activităţilor.2.4.Consilierea/îndrumarea şi controlul periodic al personalului care gestionează valori materiale.2.5.Alcătuirea de proceduri economico- financiare.

  3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE3.1.Asigurarea fluxului informaţional al compartimentului.3.2.Raportarea periodică pentru conducerea instituţiei.3.3.Asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment.3.4.Evidenţa, gestionarea şi arhivarea documentelor insitutiei scolare.3.5.Asigurarea transparenţei privind licitaţiile sau încredinţările directe .

  4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE

  35

 • 4.1.Nivelul şi stadiul propriei pregătiri profesionale.4.2.Formare profesională şi dezvoltare în carieră.4.3.Coordonarea personalului din subordine privind managementul carierei.4.4.Participarea permanentă la instruirile organizate de inspectoratul şcolar.

  5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII5.1.Planificarea bugetară prin prisma dezvoltării instituţionale şi promovarea imaginii şcolii.5.2.Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanţii comunităţii locale privind activitatea compartimentului.5.3. Îndeplinirea altor atribuţii dispuse de şeful ierarhic superior şi/sau directorul, care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiţii a atribuţiilor

  aflate în sfera sa de responsabilitate.5.4.Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU in vigoare,pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul

  unităţii de învăţământ.

  A. Compartimentul administrativ:Activitatea d-nei Prodan Cornelia s–a desfăşurat conform fişei postului, a consemnului postului şi a reglementărilor legale în vigoare.Aceasta consta în:

  - rezolvă, prin consultare cu conducerea unităţii, toate problemele ce revin sectorului administrativ-gospodăresc- adminstrează şi răspunde de păstrarea bunurilor mobile şi imobile şi de inventarul instituţiei pe care îl repartizează şi a căror evidenţă o ţine- dacă instituţia nu are magazioner sau achiziţioner angajat, îndeplineşte şi atribuţiile acestora- planificarea, organizarea si distribuirea materialelor si accesoriilor necesare desfasurarii activitatii personalului administrativ din cadrul institutiei de

  invatamant - intocmirea graficelor de curatenie si a pontajelor de prezenta pentru angajatii din cadrul institutiei de invatamant, urmarirea calitatii muncii acestora;- aprovizionarea cu rechizite, papetarie si alte materiale necesare pentru intretinere in cadrul institutiei de invatamant;- primeste materialele care se aprovizioneaza, verifica cantitatile indicate in documentele care le insotesc si controleaza cat este posibil calitatea

  acestora. Raspunde de depozitarea lor in bune conditiuni pentru a se evita degradarea respectandu-se si normele de protectia muncii si PSI;- intocmirea receptiilor si bonurilor de consum pentru toate materialele cumparate si predarea receptiilor la biroul contabilitate, pentru efectuarea

  platilor;- sa tina si sa proceseze înregistrarile din magazie si sa faca alte lucrari cu ajutorul tehnologiei computerizate - asigurarea instruirii pe linie de protectia muncii si prevenirea si stingerea incendiilor a personalului.- respecta normele de protectia muncii si de sanatate potrivit reglementarilor in vigoare avand grija ca si angajatii societatii sa o faca; - raspunde de ordinea si curatenia care trebuie sa fie in institutia de invatamant, in grupurile sanitare, etc. - sesizeaza abaterile celor in masura sa ia decizii pentru remedierea acestora. - sa monitorizeze nivelurile de stocuri din cadrul institutiei de invatamant; - asigura integritatea tuturor materialelor, a utilajelor de mica mecanizare si a sculelor de mana din dotarea institutiei de invatamant. - deschide fisele de inventar personal, pe care le tine la zi cu toate modificarile aparute. - raspunde de remedierea defectiunilor ce pot conduce la accidente de munca.

  36

 • - elaboreaza impreuna cu conducerea institutiei fisa postului pentru personalul din subordine; - raspunde de arhivarea documentelor specifice compartimentului administrativ: asigura pastrarea in arhiva institutiei de invatamant, timp de 10 (zece)

  ani a tuturor documentelor justificative ce stau la baza inregistrarilor in contabilitate - asigura respectarea normelor emise de Ministerul Finantelor cu privire la intocmirea si utilizarea documentelor justificative pentru toate operatiunile

  patrimoniale si inregistrarea lor in contabilitate in perioada la care se refera; - raspunde de inregistrarea si miscarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, precum si de casarea acestora cu toate actiunile conexe

  (dezmembrare, valorificare, etc.);- este responsabil al programului ”Lapte şi corn” “Un mar sanatos” şi asigură distribuirea acestora către elevii prezenti.

  B. Compartimentul Pază şi protecţie:Activitatea agentului de pază ai unităţii, d-nul Doros Vasile s–a desfăşurat conform fişei postului, a consemnului postului şi a reglementărilor legale în

  vigoare.Aceasta consta în:- Asigurarea pazei perimetrului unităţii, institutiei,- Întreţinerea spaţiului unitatii scolare,- Colaborarea cu alte compartimente de intretinere (muncitor întreţinere),- Participarea la instructajele lunare cu privire la activitatea specifică postului,- Efectuarea controlului anual prevăzut de lege pentru acest gen de activitate,- Colaborarea cu conducerea şcolii, colectivul de cadre didactice şi elevi,- Colaborarea şi legătura permanentă cu Poliţia Timisoara şi Politia locala,- Intervenţia în cazurile în care a fost nevoie (alarmarea),- Colaborarea şi asigurarea respectării normelor generale PSI şi SSM.

  C. Compartimentul Întreţinere: Activitatea d-nului Hauser Stefan si d-nului Toni Imre s–a desfăşurat conform fişei postului, a consemnului postului şi a reglementărilor legale în

  vigoare.Aceasta consta în:- Realizarea tuturor operaţiilor de întreţinere din incinta şcolii, adica clădirea propriu–zisă, sala de sport, centralele termică, curtea şcolii şi magaziile),- Mentenanţa sălilor de clasă şi a holurilor unităţii,- Reparaţii a mobilierului, instalaţiilor electrice, de încălzire/de gaz a unităţii, verificarea materialelor din şcoală pentru a asigura siguranţa elevilor şi a

  cadrelor didactice,- Colaborarea cu responsabilii PSI şi SSM (verificarea, montarea stingătoarelor şi a materialelor cu potenţialul riscului de inflamare),- Buna colaborare cu celelalte compartimente din şcoală şi cu conducerea unităţii,- Efectuarea lucrărilor de întreţinere din curtea şi grădina şcolii,- Amenajarea, ordonarea magaziei unităţii,- Buna colaborare cu factorii care răspund de asigurarea utilităţilor (apă – canal, energie electrică sau gaz),

  37

 • - Îndeplinirea oricăror altor sarcini trasate de conducerea unităţii (livrarea corespondenţei, reciclarea materialelor PET, aprovizionarea unităţii cumaterialele necesare pentru o bună funcţionare),- Colaborarea şi asigurarea respectării normelor generale PSI şi SSM.

  D. Compartimentul Curăţenie:Activitatea d-nelor Toni Eva, Harnut Florica, Maria Gorczika, Rodica Stanciu, Brestean Niculina, Elena Petruta s–a desfăşurat conform fişei postului, a

  consemnului postului şi a reglementărilor legale în vigoare.Aceasta consta în:- Realizarea tuturor sarcinilor atribuite atât în clădirea unitatii scolare, cât şi în sala de sport a scolii.- Colaborarea şi asigurarea respectării normelor generale PSI şi SSM.- Buna colaborare cu celelalte compartimente din şcoală şi cu conducerea unităţii.- Îndeplinirea oricăror altor sarcini trasate de conducerea unităţii.

  Acest raport a fost intocmit de director, prof. Daniela ONESCU si a fost analizat in sedinta Consiliului profesoral din data de 27.02.2018 si aprobat insedinta Consilului de administratie din data de 27.02.2018 .

  38

  NIVELULPERSONALÎNCADRAREGRAD DIDACTICCADRE DIDACTICECADRE DIDACTICE