72
MACHETA nr. XII Contractor : Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" Cod fiscal : RO1869096 Raport multianual de activitate privind desfăşurarea programului nucleu CONSERVAREA ECOSISTEMULUI MARIN ŞI PROMOVAREA UTILIZĂRII SALE DURABILE - CEMAR Cod program: PN 09 - 32 - perioada 2009 : 2015 - Durata programului: 3+4 ani Data începerii: 2009 Data finalizării: 2015 1. Scopul programului: Scopul general al programului îl constituie aprofundarea cunoaşterii mediului marin şi asigurarea fondului de date şi informaţii necesare fundamentării ştiinţifice a deciziilor la nivel naţional, regional şi comunitar pentru protecţia şi dezvoltarea durabilă a mediului marin, prin promovarea unei tematici de cercetare unitare şi interdisciplinare. Obiective specifice avute în vedere: Să asigurare continuitatea datelor ştiinţifice de care dispune oceanologia românească, ca principal instrument de analiză şi evaluare comparativă a tendinţelor de evoluţie a ecosistemului marin. Bazele de date din domeniile oceanografiei fizice, chimice şi biologice, cele referitoare la resursele vii marine precum şi de morfodinamică costieră acoperă o perioadă de peste 40 ani, unele depăşind chiar 70 ani. Să promoveze direcţii noi de cercetare marină, destinate aprofundării cunoaşterii asupra forţelor care guvernează echilibrul ecosistemului marin, la interfaţa indicatorilor de presiune, impact şi stare precum şi a impactului indus de schimbările climatice. Un proiect special a fost alocat identificării posibilităţilor de producere a toxinelor în cadrul proceselor de înfloriri algale, activitate cu impact social şi economic major. Să identifice soluţii şi tehnologii pentru dezvoltarea durabilă a activităţilor relaţionate cu mediul marin, în special a utilizării durabile a resurselor vii şi pentru reducerea riscurilor de mediu generate de fenomenele naturale, de impactul antropogenic şi de schimbările climatice. Să susţină procesul naţional de gospodărire integrată a zonei costiere prin asigurarea seriilor de date istorice, a datelor actualizate şi a datelor achiziţionate în timp real, necesare funcţionării Secretariatului permanent al zonei costiere şi ale Grupurilor de lucru specializate ale acestuia. O componentă esenţială în procesul de gestionare integrată a activităţilor umane cu efect direct sau indirect asupra ecosistemului marin o constituie asigurarea datelor şi informaţiilor necesare implementării Directivelor europene aplicabile mediului marin şi costier respectiv: Directiva Cadru Apă, Directiva Cadru Strategia pentru Mediul Marin,

Raport multianual de activitate privind desfăşurarea ... Nucleu... · Mării Negre ca rezultat al interacţiunii aer – apă Faza 2 - Studiul dinamicii maselor de apă de adâncime

  • Upload
    others

  • View
    14

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

MACHETA nr. XII Contractor : Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" Cod fiscal : RO1869096

Raport multianual de activitate privind desfăşurarea programului nucleu

CONSERVAREA ECOSISTEMULUI MARIN ŞI PROMOVAREA UTILIZĂRII SALE DURABILE - CEMAR

Cod program: PN 09 - 32

- perioada 2009 : 2015 - Durata programului: 3+4 ani Data începerii: 2009 Data finalizării: 2015

1. Scopul programului:

Scopul general al programului îl constituie aprofundarea cunoaşterii mediului marin şi asigurarea fondului de date şi informaţii necesare fundamentării ştiinţifice a deciziilor la nivel naţional, regional şi comunitar pentru protecţia şi dezvoltarea durabilă a mediului marin, prin promovarea unei tematici de cercetare unitare şi interdisciplinare.

Obiective specifice avute în vedere:

Să asigurare continuitatea datelor ştiinţifice de care dispune oceanologia românească, ca principal instrument de analiză şi evaluare comparativă a tendinţelor de evoluţie a ecosistemului marin. Bazele de date din domeniile oceanografiei fizice, chimice şi biologice, cele referitoare la resursele vii marine precum şi de morfodinamică costieră acoperă o perioadă de peste 40 ani, unele depăşind chiar 70 ani.

Să promoveze direcţii noi de cercetare marină, destinate aprofundării cunoaşterii asupra forţelor care guvernează echilibrul ecosistemului marin, la interfaţa indicatorilor de presiune, impact şi stare precum şi a impactului indus de schimbările climatice. Un proiect special a fost alocat identificării posibilităţilor de producere a toxinelor în cadrul proceselor de înfloriri algale, activitate cu impact social şi economic major.

Să identifice soluţii şi tehnologii pentru dezvoltarea durabilă a activităţilor relaţionate cu mediul marin, în special a utilizării durabile a resurselor vii şi pentru reducerea riscurilor de mediu generate de fenomenele naturale, de impactul antropogenic şi de schimbările climatice.

Să susţină procesul naţional de gospodărire integrată a zonei costiere prin asigurarea seriilor de date istorice, a datelor actualizate şi a datelor achiziţionate în timp real, necesare funcţionării Secretariatului permanent al zonei costiere şi ale Grupurilor de lucru specializate ale acestuia. O componentă esenţială în procesul de gestionare integrată a activităţilor umane cu efect direct sau indirect asupra ecosistemului marin o constituie asigurarea datelor şi informaţiilor necesare implementării Directivelor europene aplicabile mediului marin şi costier respectiv: Directiva Cadru Apă, Directiva Cadru Strategia pentru Mediul Marin,

2

Directiva Habitate, Directiva Moluşte, Directiva Infrastructura pentru informaţii spaţiale în Comunitatea Europeană, Directiva cadru pentru amenajarea spaţiului maritim etc. În acelaşi timp, dezvoltarea durabilă a zonei costiere impune necesitatea elaborării studiilor de impact al activităţilor economice, studii care impun existenţa unor informaţii şi date istorice din locaţiile marine potenţiale pentru aceste tipuri de activităţi.

Să asigure Suport informaţional pentru aplicarea cerinţelor diferitelor acorduri şi convenţii internaţionale la care România este parte (Convenţia pentru protecţia Mării Negre împotriva poluării, Comisia generală pentru pescuit în Marea Mediterană, Comisia Oceanografică Interguvernamentală, Acordul pentru conservarea cetaceelor din Marea Neagră şi Marea Mediterană s.a.) În implementarea acestor Acorduri/Convenţii internaţionale, INCDM a primit responsabilităţi concrete din partea autorităţilor centrale, care impun realizarea de rapoarte şi evaluări bazate pe cele mai recente date şi informaţii.

2. Modul de derulare al programului în perioada 2009 - 2015:

Activitatea programului s-a desfăşurat pe întreaga perioadă contractată, în conformitate cu structura sa pe obiective şi proiecte, acoperind cerinţele de cercetare specifice, rezultatele fiind prezentate în cadrul fazelor contractate, cu transmiterea rapoartelor către autoritatea de cercetare.

In cadrul Programului Nucleu CEMAR, au fost contractate un număr total de 10 proiecte, acoperind un număr de 150 faze (20/2009, 16/2010, 20/2011, 20/2012, 23/2013, 24/2014, 27/2015), fapt ce a permis consolidarea şi valorificarea cercetărilor prevăzute.

2.1.Descrierea activităţilor din perioada 2009 – 2015: Pentru îndeplinirea prevederilor Programului CEMAR, s-au realizat activităţi de documentare şi

analiză cât şi activităţi de teren şi în laborator, în cadrul fazelor prevăzute pe fiecare proiect în parte, după cum este prezentat mai jos (Nr. proiect / An / Nr. fază):

1. Studiul mecanismelor care guvernează procesele geomorfologice pe termen scurt şi mediu sub acţiunea fenomenelor naturale şi a influenţelor antropice în zona costieră (PN09320101)

Anul 2009 Faza 1 - Implementarea unei reţele de borne pentru secţiunile plajei emerse şi submerse, documentaţie privind studiile anterioare, metodologie pentru activităţile de colectare a datelor geomorfologice si achiziţia de echipamente/aparatura necesara studiului Faza 2 - Măsurători oceanografice pentru determinarea componentelor factorilor dinamici (curent, val, vant, nivel) şi geomorfologia reliefului plajei din zona costieră

Anul 2010 Faza 1- Evaluarea modificărilor geomorfologice pentru plaja emersă la nivel sezonier Faza 2- Evaluarea modificărilor geomorfologice pentru plaja submersă la nivel sezonier

Anul 2011 Faza 1 - Evaluarea modificărilor geomorfologice pentru plaja emersă la nivel anual Faza 2 - Evaluarea modificărilor geomorfologice pentru plaja submersă la nivel anual Faza 3 - Modelarea şi predicţia proceselor costiere care guvernează modificările plajei din zona costieră / Recomandări pentru optimizarea implementării Masterplanului de protecţie costieră

Anul 2012 Faza 1 - Evaluarea modificărilor geo -morfologice la litoralul românesc în ultima jumătate de secol (1962-2012)

3

Anul 2013 Faza 1 - Evaluarea modificărilor geomorfologice pentru plaja din Baia Mamaia în perioada sezonului rece Faza 2 - Modificări geomorfologice ale plajei în zona grindului Chituc şi Eforie N-Vama Veche Faza 3 - Evaluarea modificărilor geomorfologice pentru plaja din zona Periboina - Corbu în perioada sezonului cald Faza 4 - Evaluarea modificărilor geomorfologice pentru plaja Năvodari - Vama Veche în perioada sezonului cald

Anul 2014 Faza 1: Studiul de evaluare iniţială: Crearea structurii bazei de date spaţiale de referinţă – suport pentru evaluarea eficienţei şi impactului lucrărilor de reabilitare pe termen scurt a zonei costiere din zona sudică a litoralului românesc Faza 2: Studiul de evaluare iniţială: Refacerea reţelei bazei bornate în zona lucrărilor de protecţie costieră proiectate pe termen scurt în zona sudică a litoralului românesc Faza 3: Studiul de evaluare iniţială a condiţiilor de mediu, în particular geomorfologice (interfaţa mare - uscat) şi a eficienţei lucrărilor în contextul măsurilor actuale de protecţie costieră

Anul 2015 Faza 1: Studiul privind comportamentul geomorfologic al plajei în contextul lucrărilor hidrotehnice amplasate în zona Planului de protecţie şi reabilitare costieră (măsuri structurale pe termen scurt) determinat de condiţiile de mediu specifice sezonului rece Faza 2: Studiul privind comportamentul geomorfologic al plajei în contextul lucrărilor hidrotehnice amplasate în zona Planului de protecţie şi reabilitare costieră (măsuri structurale pe termen scurt) determinat de condiţiile de mediu specifice sezonului cald Faza 3: Determinarea evoluţiei istorice si a metodologiei de evaluare a suprafeţelor de plajă din zona ţărmului cu măsuri de protecţie costieră implementate pe termen scurt (Mamaia Sud, Tomis şi Eforie Nord) Faza 4: Determinarea parametrilor granulometrici ai sedimentelor şi distribuţia spaţială a acestora în zona ţărmului cu măsuri de protecţie costieră implementate pe termen scurt (Mamaia Sud, Tomis şi Eforie Nord)

2. Studiul formării şi dinamicii maselor de apă pe platoul continental şi interrelaţia acestora cu apele costiere (PN09320102)

Anul 2009 Faza 1 - Studiul rolului factorilor locali şi generali care generează formarea maselor de apă pe platoul continental Faza 2 - Studiul regimurilor nivelurilor în zona costieră şi influenţa asupra geomorfologiei ţărmului

Anul 2010 Faza 1 - Formarea maselor de apă pe şelful continental şi dinamica acestora Faza 2 - Studiul regimului valurilor în zona costieră

Anul 2011 Faza 1 - Interrelatia dintre masele de apă de larg şi cele costiere Faza 2 - Studiul regimului nivelurilor, valurilor şi curenţilor în zona costieră, în raport cu dinamica maselor de apă de pe platoul continental

4

Anul 2012 Faza 1 - Studiul factorilor perturbatori ai ciclicităţii sezoniere a regimului hidrologic marin de la litoralul Mării Negre Faza 2 - Analiza şi implementarea unor soluţii şi a unui sistem de observaţii marine costiere, cu serviciu permanent, conectat la CNDOM

Anul 2013 Faza 1 - Variabilitatea interdecenială a indicatorilor marini specifici (temperatura, salinitate) pe şelful continental românesc

Anul 2014 Faza 1 - Cercetări asupra hidrodinamicii zonei costiere marine prin utilizarea tehnicilor de oceanografie operaţională (transmisie automată de date în timp quasi – real), în scopul determinării interrelaţiei apă-atmosferă Faza 2 - Cercetări asupra hidrodinamicii marine pe şelful continental românesc al Mării Negre pentru evaluarea posibilelor efecte induse de schimbările climatice Faza 3 - Hidrodinamica zonei de mică adâncime din zona Năvodari - Constanţa, determinată din măsurătorile Staţiei Oceanografice operaţionale din Mamaia şi a reţelei naţionale de maregrafe Faza 4 - Variaţii sezoniere ale parametrilor oceanografici în cursul anului atipic 2014

Anul 2015 Faza 1 - Studiul proceselor oceanografice din perioada 2000 – 2014 de la litoralul românesc al Mării Negre ca rezultat al interacţiunii aer – apă Faza 2 - Studiul dinamicii maselor de apă de adâncime delimitate de stratul intermediar rece (SIR) şi variabilitatea temporală a acestora Faza 3 - Evaluarea răspunsului şi vulnerabilităţii zonei costiere la modificarea intensităţii şi duratei evenimentelor hidrometeorologice excepţionale/tip furtună Faza 4 - Reabilitarea reţelei observaţionale oceanografice în vederea evaluării acţiunii factorilor meteo - hidrologici marini asupra sistemului costier aferent ţărmului românesc al Mării Negre

3. Influenţa aportului fluvial asupra compoziţiei chimice şi a stării trofice a apelor tranzitorii şi costiere româneşti în vederea implementării comune a Directivelor Cadru Apă şi Strategia Marină (PN09320103)

Anul 2009

Faza 1 - Studiul tendinţelor de evoluţie a distribuţiei şi dinamicii sezoniere a principalilor factori abiotici implicaţi în evaluarea stării trofice a apelor tranzitorii şi costiere româneşti Faza 2 - Cercetări privind variabilitatea concentraţiilor de nutrienţi şi clorofilă în coloana de apă şi la interfaţa apă-sediment în vederea evaluării stării trofice a apelor tranzitorii si costiere româneşti

Anul 2010

Faza 1 - Implementarea în laboratorul de măsurări şi analize a metodei de determinare cantitativă a carbonului organic total în sedimente marine Faza 2 - Cercetări privind influenţa substanţei organice acumulate în sedimente asupra fenomenului eutrofizării

Anul 2011

Faza 1 - Studiul bugetelor de nutrienţi din apele costiere româneşti, element esenţial în modelarea şi aprofundarea cunoaşterii ecosistemelor

5

Faza 2 - Evaluarea influenţei aportului de nutrienţi asupra compoziţiei chimice si stării trofice a apelor tranzitorii si costiere româneşti în vederea implementării comune a Directivelor Cadru Apă şi Strategie Marină

Anul 2012

Faza 1 - Studiul comparativ al indicatorilor de eutrofizare TRIX şi HEAT în apele de la litoralul românesc. Faza 2 - Studiul modificărilor compoziţiei chimice şi eutrofizării apelor de la litoralul românesc al Mării Negre şi tendinţele de evoluţie faţă de perioada de referinţă.

Anul 2013

Faza 1 - Analiza informaţiilor disponibile cu privire la concentraţiile contaminanţilor din peşte şi alte organisme marine pentru consumul uman de la litoralul românesc al Mării Negre Faza 2 - Evaluarea concentraţiilor contaminanţilor din peşte şi alte organisme marine pentru consumul uman în vederea elaborării Descriptorului 9 al Directivei Cadru “Strategia pentru mediul marin” Faza 3 - Testarea unor biomarkeri de poluare în biota de la litoralul românesc al Mării Negre în contextul Descriptorului 8 al Directivei Cadru Strategia pentru mediul marin Faza 4 - Studiul relaţiei cauză - efect al poluării cu contaminanţi a componentelor ecosistemului marin de la litoralul românesc al Mării Negre, cerinţă a Directivei Cadru Strategia pentru mediul marin

Anul 2014

Faza 1 - Evaluarea stării ecologice bune a mediului marin în anul 2013, în contextul Directivei Cadru „Strategia pentru mediul marin”, în relaţie cu Descriptorul 5 (Eutrofizare) Faza 2 - Evaluarea stării ecologice bune a mediului marin în anul 2013, în contextul Directivei Cadru „Strategia pentru mediul marin”, în relaţie cu Descriptorul 8 (Contaminanţi)

Anul 2015

Faza 1 - Studiul influenţei surselor de poluare de pe uscat asupra apelor de la litoralul românesc al Mării Negre Faza 2 - Studiul influenţei activităţilor off shore asupra apelor de la litoralul românesc al Mării Negre Faza 3 - Studiul comparativ al efectelor poluării din surse fluviale, municipale şi industriale de la litoralul românesc al Mării Negre, asupra componentelor abiotice ale ecosistemului marin, în condiţiile intensificării schimbărilor climatice Faza 4 - Evaluarea aportului de contaminanţi în sedimentele din zona porturilor de la litoralul românesc al Mării Negre

4. Caracterizarea comunităţilor bentale şi planctonice de pe platoul continental românesc (PN09320202)

Anul 2009

Faza 1 - Studiul comunităţilor bentale şi planctonice de pe platoul continental românesc şi descrierea acestora în sezonul de vară Faza 2 - Studiul comunităţilor bentale şi planctonice de pe platoul continental românesc şi descrierea acestora în sezonul de toamnă

Anul 2010

Faza 1 - Studiul comunităţilor bentale şi planctonice de pe platoul continental românesc şi descrierea acestora în sezoanele de iarna şi primăvară

6

Faza 2 - Determinarea stării actuale a comunităţilor bentale şi planctonice de pe platoul continental românesc prin analiza cumulată a datelor colectate în perioada 2009-2010

Anul 2011

Faza 1 - Estimarea efectelor activităţilor antropice şi schimbărilor climatice asupra comunităţilor bentale şi planctonice de pe platoul continental românesc Faza 2 - Realizarea hărţilor în sistem GIS a distribuţiei spaţiale şi sezoniere a comunităţilor bentale şi planctonice de pe platoul continental românesc

Anul2012

Faza 1 - Identificarea presiunilor şi a impacturilor naturale şi antropice, care influenţează starea ecologică a mediului marin Faza 2 - Fundamentarea ştiinţifică a alternativelor de stare ecologica bună a mediului marin şi a riscurilor aferente Faza 3 - Recomandări privind protecţia comunităţilor bentale şi planctonice de pe platoul continental şi realizarea “Atlasului macrobentosului de pe platoul continental românesc”

Anul 2013

Faza 1 - Identificarea indicatorilor de stare pentru stabilirea stării ecologice bune de mediu pentru biodiversitate, specii neindigene şi reţele trofice Faza 2 - Testarea unor indicatori de stare pe un set de date reprezentative în vederea identificării stării ecologice bune de mediu pentru biodiversitate, specii neindigene şi reţele trofice Faza 3 - Testarea unor indicatori de stare pe un set de date reprezentative, în vederea identificării stării ecologice bune de mediu pentru componenta planctonică (fitoplancton şi zooplancton) Faza 4 - Determinarea stării actuale a componentelor biologice ale ecosistemului de la litoralul românesc (perioada 2012-2013)

Anul 2014

Faza 1 - Tendinţe de evoluţie a componentei biologice la litoralul românesc în perioada anilor 2002 – 2012 Faza 2 - Determinarea stării componentei biologice a ecosistemului de la litoralul românesc în anul 2013 comparativ cu perioada 2002 – 2012 Faza 3 - Rezultate preliminare privind distribuţia comunităţilor de Cystoseira şi Zostera de la litoralul românesc al Mării Negre şi a epifaunei asociate acestora Faza 4: Studiul comunităţilor de macroalge cu importanţă ecologică deosebită de la litoralul românesc al Mării Negre şi a epifaunei asociate acestora

Anul 2015

Faza 1 - Actualizarea cunoştinţelor privind biodiversitatea din acvatoriile portuare de la litoralul românesc Faza 2 - Dezvoltarea setului de indicatori operaţionali care să măsoare progresul în vederea atingerii unei stări bune a mediului marin românesc Faza 3 - Aspecte metodologice şi informaţii bibliografice privind speciile marine vulnerabile din zona de sud a litoralului românesc Faza 4 - Identificarea şi inventarierea speciilor marine vulnerabile din zona de sud a litoralului românesc Faza 5 - Identificarea surselor de presiune care acţionează asupra speciilor vulnerabile din zona de sud a litoralului românesc Faza 6 - Creşterea capacităţii operaţionale a Centrului de Date Oceanografice şi de Mediu prin dezvoltarea bazei de date biologice, în condiţiile intensificării impactului antropic

7

5. Studiul comunităţilor de cianobacterii din sectorul costier in contextul schimbărilor climatice actuale (PN09320203)

Anul 2009

Faza 1 - Documentare asupra studiilor anterioare; fundamentarea strategiei pentru realizarea proiectului

Anul 2010

Faza 1 - Analiza comparativă a metodelor moleculare şi microscopice în studierea structurii comunităţilor de cianobacterii marine

Anul 2011

Faza 1 - Evaluarea comunităţilor planctonice (cianobacterii, fitoplancton) din zona Mării Negre aflată sub imediata influenţă a Dunării Faza 2 - Estimarea evoluţiei comunităţilor de cianobacterii în raport cu înfloririle algale fitoplanctonice din sectorul costier românesc Faza 3 - Investigarea prezenţei şi abundenţei ecotipurilor cianobacteriene în relaţie cu condiţiile de mediu Faza 4 - Evaluarea incidentei înfloririlor cu cianobacterii la nivel sezonier şi multianual şi efectele asociate asupra ecosistemului Mării Negre

Anul2013

Faza 1 - Evaluarea potenţialului toxigenic al populaţiilor de cianobacterii din sectorul românesc al Mării Negre pe baza informaţiilor obţinute prin metode moderne de analiză Faza 2 - Actualizarea bazei de date privind speciile de cianobacterii din sectorul românesc al Mării Negre

Anul 2014

Faza 1 - Evaluarea relaţiei dintre comunităţile de cianobacterii şi microorganismele potenţial patogene de la litoralul românesc al Mării Negre Faza 2 - Optimizarea metodelor de cuantificare şi analiza purităţii materialului genetic cianobacterian izolat din apele româneşti ale Mării Negre Faza 3 - Studiul prezenţei cianotoxinelor în zona costieră românească prin metode imunochimice Faza 4 - Studiul prezenţei cianotoxinelor în zona costieră românească prin metode cromatografice

Anul 2015

Faza 1 - Evaluarea potenţialului bioactiv al cianobacteriilor unicelulare din sectorul românesc al Mării Negre Faza 2 - Evaluarea potenţialului bioactiv al cianobacteriilor coloniale din sectorul românesc al Mării Negre Faza 3 - Upgradarea metodelor moleculare pentru studiul expresiei genelor cianobacteriene şi a organismele marine din sectorul costier al Mării Negre în contextul schimbărilor climatice actuale

6. Evaluarea riscului de pătrundere a speciilor invazive in acvatoriul marin prin ape de balast de la nave comerciale (PN09320204)

Anul 2009 Faza 1 - Inventarierea speciilor imigrante prezente în zona costieră românească şi evaluarea tendinţei generale de evoluţie a acestora

8

Faza 2 - Stabilirea unui sistem operaţional de monitorizare a apei din tancurile de balast de la nave

Anul 2010 Faza 1 - Cunoaşterea structurii calitative şi cantitative a epibiozei depuse pe carena navelor maritime intrate în porturile româneşti Faza 2 - Monitorizarea încărcăturii biologice a apelor din tancurile de balast de la navele care operează în portul maritim Constanţa

Anul 2011 Faza 1 - Identificarea metodelor şi măsurilor de prevenire şi control în scopul minimizării riscului pătrunderii speciilor invazive folosind ca vector de transfer apa de balast de la nave Faza 2 - Elaborarea şi editarea unui ghid bilingv privind speciile marine invazive la litoralul românesc 7. Influenta factorilor de mediu asupra stării ecofiziologice a moluştelor de interes comercial de la litoralul romanesc (PN09320305)

Anul 2009

Faza 1 - Evaluarea distribuţiei spaţiale actuale a moluştelor marine de interes comercial de la litoralul românesc Faza 2 - Analiza compoziţiei chimice şi biochimice a midiilor şi a relaţiilor cu parametrii mediului de viaţă în sezoanele de primăvară - vară

Anul2012

Faza 1 - Analiza compoziţiei chimice şi biochimice a midiilor şi a relaţiilor cu parametrii mediului de viata în sezoanele de toamnă - iarnă Faza 2 - Identificarea efectelor principalilor factori de mediu asupra creşterii şi dezvoltării midiilor la litoralul românesc Faza 3 - Realizarea hărţilor de distribuţie a moluştelor de interes comercial în funcţie de condiţiile de mediu, compoziţia chimică şi biochimică a acestora Faza 4 - Evaluarea stării ecofiziologice actuale a populaţiilor de moluşte pe baza informaţiilor obţinute din mediul natural şi a experimentelor de laborator Faza 5 -Identificarea posibilităţilor de valorificare economică superioara a midiilor (Mytilus galloprovincialis) de la litoralul românesc, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene

Anul 2013

Faza 1 - Starea ecologică a moluştelor de interes comercial de la litoralul românesc al Mării Negre Faza 2 - Caracterizarea chimică şi biochimică a populaţiilor naturale de moluşte de interes comercial şi a condiţiilor de mediu.

Anul 2014

Faza 1 - Importanţa cochiliilor principalelor specii de moluşte marine de la litoralul romanesc. Faza 2 - Aspecte de biochimie ale cochiliilor principalelor specii de moluşte marine de la litoralul romanesc.

Anul 2015

Faza 1 - Aspecte enzimologice ale moluştelor marine de interes comercial în context ecofiziologic şi antropic Faza 2 - Evaluarea nivelului de bioacumulare şi a impactului enzimatic asupra moluştelor ai principalilor poluanţi din mediul marin

9

8. Reducerea impactului exploatării bioresurselor marine prin elaborarea de soluţii eficiente ecologic (PN09320206)

Anul 2009 Faza 1 - Evaluarea extinderii spaţiale a activităţilor de pescuit Faza 2 - Conservarea diversităţii resurselor pescăreşti prin dimensionarea optimă a efortului de pescuit

Anul 2012

Faza 1 - Stabilirea stării de conservare a principalelor specii de peşti Faza 2 - Evaluarea ponderii capturilor complementare de delfini în relaţie cu efortul de pescuit şi caracteristicile setcilor utilizate Faza 3 - Promovarea pescuitului responsabil prin ameliorarea efectelor funcţionale adverse ale uneltelor de pescuit asupra bioresurselor marine şi habitatelor acestora Faza 4 - Protejarea generaţiilor tinere de peşti prin îmbunătăţirea selectivităţii uneltelor de pescuit Faza 5 - Monitoringul capturilor accidentale şi al eşuărilor delfinilor în sectorul românesc, experimentarea mijloacelor tehnice pentru diminuarea mortalităţilor induse de activitatea pescărească

Anul 2013

Faza 1 - Stabilirea metodologiei pentru determinarea stării de conservare a populaţiilor de delfini de la litoralul românesc şi a soluţiilor eficiente diminuării impactului pescăriilor. Faza 2 - Evaluarea stării actuale a populaţiilor de delfini de la litoralul românesc ameninţate de pescuitul industrial 9. Obţinerea informaţiilor actualizate necesare extinderii reţelei ecologice europene Natura 2000 (arii speciale de conservare) în zona marină româneasca (PN09320207)

Anul 2009

Faza 1 - Identificarea metodelor de localizare şi selecţie a siturilor marine româneşti Natura 2000 Faza 2 - Cartarea habitatelor in siturile ROSCI197 Plaja submersă Eforie Nord - Eforie Sud şi ROSCI0723 Zona marină de la Capul Tuzla Faza 3 - Transpunerea în format GIS a datelor obţinute în cartarea habitatelor din siturile ROSCI197 Plaja submersă Eforie Nord - Eforie Sud şi ROSCI0273 Zona marină de la Capul Tuzla

Anul 2010

Faza 1 - Elaborarea măsurilor necesare pentru gestionarea siturilor marine româneşti Natura 2000 Faza 2 - Cartarea habitatelor în siturile ROSCI0269 Vama Veche- 2 Mai şi ROSCI0094 Izvoarele sulfuroase submarine de la Mangalia Faza 3 - Transpunerea în format GIS a datelor obţinute în cartarea habitatelor din siturile ROSCI0269 Vama Veche - 2 Mai si ROSCI0094 Izvoarele sulfuroase submarine de la Mangalia

Anul 2011

Faza 1 - Elaborarea cerinţelor pentru managementul pescăriei în siturile marine româneşti Natura 2000 Faza 2 - Cartarea habitatelor în siturile ROSCI0237 Structuri submarine metanogene Sf.Gheorghe şi ROSCI0066 Delta Dunării - zona marină

10

Faza 3 - Transpunerea în format GIS a datelor obţinute în cartarea habitatelor din siturile ROSCI0237 Structuri submarine metanogene Sf.Gheorghe şi ROSCI0066 Delta Dunării - zona marină

Anul2012

Faza 1 - Investigaţii în vederea inventarierii habitatelor de interes european în ariile marine protejate declarate în 2011: ROSCI0281 Cap Aurora şi ROSCI0293 Costinesti - 23 August

Anul 2013

Faza 1 - Identificarea cerinţelor de raportare conform Directivei Habitate pentru habitatele marine prezente în zona românească Faza 2 - Evaluarea statutului de conservare a habitatelor marine prezente în situl Natura 2000 ROSCI00269 Vama Veche – 2 Mai Faza 3 - Identificarea principalelor ameninţări pentru speciile şi habitatele de interes European şi regional, inclusiv identificarea conflictelor de management pentru siturile Natura 2000 ROSCI0237 Structuri submarine metanogene Sf. Gheorghe şi ROSCI0197 Plaja submersă Eforie Nord - Eforie Sud Faza 4 - Identificarea principalelor ameninţări pentru speciile şi habitatele de interes European şi regional, inclusiv identificarea conflictelor de management pentru siturile Natura 2000 ROSCI0273 Zona marină de la Capul Tuzla, ROSCI0094 Izvoarele sulfuroase submarine de la Mangalia şi ROSCI0269 Vama Veche – 2 Mai

Anul 2014 Faza 1 - Identificarea principalelor caracteristici şi particularităţi ecologice şi biologice ale speciilor Cystoseira barbata (specia caracteristică a habitatului 1170-8) şi Zostera noltii (specia caracteristică a habitatului 1110-1) de la litoralul românesc, în vederea iniţierii unui studiu pilot de translocare Faza 2 - Identificarea şi caracterizarea sumară a celor mai potrivite locuri pentru desfăşurarea studiului pilot de translocare pentru cele două specii luate în discuţie, Cystoseira barbata (specia caracteristică a habitatului 1170-8) şi Zostera noltii (specia caracteristică a habitatului 1110-1) Faza 3 - Definirea metodologiei de lucru pentru translocarea speciilor luate in discuţie - Cystoseira barbata şi Zostera noltei Faza 4 - Experimente de translocare pentru speciile Cystoseira barbata şi Zostera noltei

Anul 2015

Faza 1 - Îmbunătăţirea metodologiei de lucru şi identificarea unor noi locaţii pretabile translocării speciilor vizate in proiect Faza 2 - Evaluarea eficienţei studiilor pilot de translocare a speciilor Cystoseira barbata şi Zostera noltei realizate anterior Faza 3 - Metodologii de cartare a habitatelor marine Natura 2000 aplicabile la litoralul

românesc Faza 4 - Cartarea preliminară a habitatelor marine Natura 2000 în siturile ROSCI0281 Cap Aurora şi ROSCI0293 Costineşti - 23 August 10. Pregătirea suportului informaţional şi reactualizarea bazei de date în sprijinul elaborării Strategiei de Planificare Spaţială Maritimă Integrată (PN09320302)

Anul 2009 Faza 1 - Identificarea condiţiilor de implementare la nivel spaţial general şi de detaliu în România a Manualului de Planificare Spaţială Maritimă Integrată (PSMI)

11

Faza 2 - Actualizarea bazei de date pentru elaborarea Planurilor sectoriale necesare Planificării Spaţiale Maritime

Anul 2010

Faza 1 - Pregătirea suportului GIS pentru cartografierea digitală a ariilor şi activităţilor, utilizărilor şi exploatărilor costiere şi maritime. Elaborarea hărţilor tematice Faza 2 - PSMI. Studii de caz în zone caracteristice pentru sectoarele româneşti din zona costieră nordica şi centrală: golful Musura, laguna Sinoe, lacul Taşaul

Anul 2011

Faza 1 - PSMI. Studii de caz pentru impact în zona costieră centrală şi sudică: Baia Mamaia, Eforie Nord, Eforie Sud, Vama Veche Faza 2 - Crearea suportului ştiinţific şi tehnic pentru elaborarea strategiei de PSMI. Integrarea domeniului în Managementul Integrat al Zonei Costiere

Anul 2012

Faza 1 - Implementarea instrumentelor Planificării Spaţiale Maritime destinate clarificărilor aspectelor juridice şi conservative în pescăriile marine româneşti

Anul 2014 Faza 1 - Identificarea direcţiilor de facilitare a accesului la date şi informaţii relevante procesului de Planificare Spaţială Maritimă

2.2. Proiecte contractate:

Valoare

(mii lei)

Total (lei) Cod

Obiectiv

Nr. proiecte

contractate

Nr. proiecte finalizate 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PN093201 3 3 850 942,093 850 667,987 946,635 1861,366 1435 7.553.081

PN093202 6 6 1199,61 650 1234,57 1516,583 1109,749 1280,926 2421,4 9.412.838

PN093203 1 1 200 199,944 200 100 0 114 0 813.944

Total: 10 10 2249,61 1792,037 2284,57 2284,57 2056,384 3256,292 3856,4 17.779.863

2.3 Situaţia centralizată a cheltuielilor privind programul nucleu :

Cheltuieli - lei -

Valoare (lei)

TOTAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nr.

Articole de calculaţie

Estimate Efectuate Estim Efect Estim Efect Estim Efect Estim Efect Estim Efect Estim Efect Estim Efect

I. Cheltuieli directe: 9245764 9070677 1285020 1285020 994203 994203 1116870 1116870 1127396 1070218 988790 996061 1766717 1679145 1966768 1929160

1. Cheltuieli de personal: 7023927 6996138 1035761 1035761 812722 812722 945356 945356 840200 836247 723791 723536 1173955 1167774 1492142 1474742

1.1 Cheltuieli cu salariile* 6774216 6769441 1008842 1008842 792142 792142 916446 916446 779612 779610 703787 703787 1139339 1134566 1434048 1434048

1.2. Alte cheltuieli de personal total, din care:

249711 226697 26919 26919 20580 20580 28910 28910 60588 56637 20004 19749 34616 33208 58094 40694

a) Deplasări în ţară 240311 217297 26919 26919 20580 20580 19510 19510 60588 56637 20004 19749 34616 33208 58094 40694

b) Deplasări în străinătate 9400 9400 0 0 0 0 9400 9400 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Cheltuieli materiale şi servicii, total, din care:

2221837 2074539 249259 249259 181481 181481 171514 171514 287196 233971 264999 272525 511371 511371 474626 454418

2.1 Materii prime şi materiale 1776488 1540459 239059 237615 172731 172025 144064 144064 220104 175749 200538 240113 420866 215288 379126 355605

2.2 Lucrări şi servicii executate de terţi, din care:

445349 534080 10200 11644 8750 9456 27450 27450 67092 58222 64461 32412 171896 296083 95500 98813

II. Cheltuieli indirecte: Regia 6804322 6799544 959590 959590 797834 797834 958870 958870 813511 813508 734394 734394 1106075 1101300 1434048 1434048

III. Dotări independente şi studii pentru obiective de investiţii proprii:

1729777 1909642 5000 5000 0 0 208830 208830 343663 400844 333200 325929 383500 475847 455584 493192

1. Echipamente pentru cercetare – dezvoltare

1574431 1720192 0 0 0 181530 181530 310617 369536 324000 317361 326500 387900 431784 463865

2. Mobilier şi aparatură birotică

13000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13000 0

3 Calculatoare electronice şi echipamente periferice

135346 182450 5000 5000 0 0 20300 20300 33046 31308 9200 8568 57000 87497 10800 29327

4 Mijloace de transport 7000 7000 0 0 0 7000 7000 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL (I+II+III) 17779863 17779863 2249610 2249610 1792037 1792037 2284570 2284570 2284570 2284570 2056384 2056384 3256292 3256292 3856400 3856400

3. Analiza stadiului de atingere a obiectivelor programului

Nr Denumire obiectiv si proiect Cod Stadiu final

Obiectivul 1: Dinamica interacţiunilor la nivelul componentelor abiotice ale ecosistemului marin în condiţiile schimbărilor climatice şi influenţelor antropice; cod obiectiv: PN 09 32 01

1 Studiul mecanismelor care guvernează procesele geomorfologice pe termen scurt şi mediu sub acţiunea fenomenelor naturale şi a influenţelor antropice în zona costieră

PN 09 32 01 01 Încheiat

2 Studiul formării şi dinamicii maselor de apă pe platoul continental şi interrelaţia acestora cu apele costiere

PN 09 32 01 02 Încheiat

3 Influenţa aportului fluvial asupra compoziţiei chimice şi stării trofice a apelor tranzitorii şi costiere româneşti în vederea implementării comune a Directivelor Cadru Apă şi Strategia Marină

PN 09 32 01 03 Încheiat

Obiectivul 2: Rezilienţa componentelor abiotice ale ecosistemului marin sub efectul creşterii presiunii antropice şi a schimbărilor climatice; cod obiectiv: PN 09 32 02

1 Caracterizarea comunităţilor bentale şi planctonice de pe platoul continental românesc

PN 09 32 02 02 Încheiat

2 Studiul comunităţilor de cianobacterii din sectorul costier PN 09 32 02 03 Încheiat

3 Evaluarea riscului de pătrundere a speciilor invazive în acvatoriul marin prin ape de balast de la nave comerciale

PN 09 32 02 04 Încheiat

4 Influenta factorilor de mediu asupra stării ecofiziologice a moluştelor de interes comercial de la litoralul românesc

PN 09 32 02 05 Încheiat

5 Reducerea impactului exploatării bioresurselor marine prin elaborarea de soluţii eficiente ecologic

PN 09 32 02 06 Încheiat

6 Obţinerea informaţiilor actualizate necesare extinderii reţelei ecologice europene NATURA 2000 (arii speciale de conservare) în zona marina românească

PN 09 32 02 07 Încheiat

Obiectivul 3: Dezvoltarea metodelor de analiza şi evaluare în procesul gestionării integrate a zonei costiere; cod obiectiv: PN 09 32 03

1 Pregătirea suportului informaţional şi reactualizarea bazei de date în sprijinul elaborării strategiei de Planificare Spaţială Maritimă Integrată

PN 09 32 03 02 Încheiat

TOTAL PROIECTE , din care Contractate şi finalizate

10 10

Din analiza derulării programului Nucleu, prezentată pe fiecare obiectiv în parte în tabelul

de mai sus, se constată următoarele: Toate cele 10 proiecte ale Programului CEMAR, au fost finalizate. Acest lucru a fost posibil

cu sprijinul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifica şi Inovare (ANCSI) a Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, care a prevăzut fondurile necesare pentru încheierea tuturor proiectelor contractate.

Prioritizarea finanţării proiectelor, în concordanţă cu resursa financiară disponibilă anual, a permis atingerea obiectivelor de cercetare prevăzute, din domeniile marin şi costier, stabilite în Programul CEMAR. In cadrul proiectelor finanţate, pe întreaga perioada 2009 - 2015 au fost întreprinse 150 de acţiuni (faze), având un caracter complex (laborator şi teren). 4. Prezentarea rezultatelor

4.1.Rezultate concretizate în studii, proiecte prototipuri (produse), tehnologii, alte rezultate (inclusiv fila de catalog a produsului, tehnologiei sau serviciului):

14

Anul 2015

Nr Crt.

Denumirea proiectului / Nr. şi denumire faze de execuţie

Tip rezultat (studiu proiect, prototip,

tehnolog, etc., alte rezultate)

Efecte scontate

1 Studiul mecanismelor care guvernează procesele geomorfologice pe termen scurt şi mediu sub acţiunea fenomenelor naturale şi a influenţelor antropice în zona costieră (PN09320101)

Studiu Baze de date Raport de stare mediu anual

Evaluarea condiţiilor iniţiale de mediu, în particular geomorfologice (interfața mare - uscat), pentru dezvoltarea unui program de monitorizare strategic al țărmului românesc în zona Planului de protecție costier. Acesta va asigura informații actuale puse la dispoziția managerilor implicați în problemele costiere și va produce serii / baze de date pentru a sprijini elaborarea de studii, soluţii și proiecte de protecție costieră, de perspectivă.

Faza 1: Studiul privind comportamentul geomorfologic al plajei în contextul lucrărilor hidrotehnice amplasate în zona Planului de protecţie şi reabilitare costieră (măsuri structurale pe termen scurt) determinat de condiţiile de mediu specifice sezonului rece

Raport privind comportamentul geomorfologic al plajei în sezonul rece: -Materializarea în teren a reperilor proiectaţi; -Determinarea coordonatelor reperilor din baza bornată; -Completarea registrului bazei bornate; -Date topografice (secţiuni geomorfologice ale plajei şi contactul mare - uscat) -Actualizarea bazei de date geomorfologice.

Faza 2: Studiul privind comportamentul geomorfologic al plajei în contextul lucrărilor hidrotehnice amplasate în zona Planului de protecţie şi reabilitare costieră (măsuri structurale pe termen scurt) determinat de condiţiile de mediu specifice sezonului cald

Raport privind comportamentul geomorfologic al plajei în sezonul cald: -Analize sedimentologice, biologice şi chimice; -Evaluarea condiţiilor de mediu: geomorfologice, hidro-meteo, biologice şi chimice; -Hărţi / schiţe tematice (modificări ale liniei ţărmului, textura sedimentelor, s.a) din zona costieră; -Date şi metadate georeferenţiate privind procesele costiere şi condiţiile de mediu.

Faza 3: Determinarea evoluţiei istorice şi a metodologiei de evaluare a suprafeţelor de plajă din zona ţărmului cu măsuri de protecţie costieră implementate pe termen scurt (Mamaia Sud, Tomis şi Eforie Nord)

Raport privind determinarea evoluţiei istorice şi a metodologiei de evaluare a suprafeţelor de plajă din zona ţărmului cu măsuri de protecţie costieră implementate pe termen scurt (Mamaia Sud, Tomis şi Eforie Nord) • metode de lucru în teren (plajă, faleză) cu aparatură topografică clasică şi modernă pentru determinarea suprafeţelor de plajă • model de fişă al bazei bornate din zona litorală; elemente caracteristice ale profilului

15

geomorfologic al plajei • metode de evaluare a proceselor costiere (eroziune - echilibru relativ - acretiune)

Faza 4: Determinarea parametrilor granulometrici ai sedimentelor şi distribuţia spaţială a acestora în zona ţărmului cu măsuri de protecţie costieră implementate pe termen scurt (Mamaia Sud, Tomis şi Eforie Nord)

Raport privind determinarea parametrilor granulometrici ai sedimentelor și distribuția spațială a acestora în zona ţărmului, cu recomandări de selectare a zonelor de extracţie a nisipului şi măsuri de protecție costieră implementate pe termen scurt (Mamaia Sud, Tomis și Eforie Nord); • date cu parametri statistici ai sedimentelor din zona costieră (media, deviația standard, asimetria și ascuțimea); • schiţe reprezentative ale categoriilor granulometrice; •grafice de distribuție a sedimentelor

2 Studiul formării şi dinamicii maselor de apă pe platoul continental şi interrelaţia acestora cu apele costiere (PN09320102)

Studiu Baze de date Raport de stare mediu anual Raport de stare mediu estival

- furnizarea de prognoze ale caracteristicilor fizico - chimice şi biologice ca ghid pentru o eşantionare adaptativă; - cunoasterea efectelor schimbărilor climatice, a consecinţelor posibile asupra zonei costiere; -contribuţii la dimensionarea corectă a construcţiilor de protecţie a ţărmului

Faza 1: Studiul proceselor oceanografice din perioada 2000 – 2014 de la litoralul românesc al Mării Negre ca rezultat al interacţiunii aer – apă

Raport privind date şi observaţii asupra proceselor atmosferice şi oceanografice în interdependenţa lor, pentru decelarea tendinţelor multianuale, sezoniere şi decadale; Observaţii privind variabilitatea proceselor oceanografice necesare pentru evidenţierea posibilelor schimbări climatice. Sinergii fenomenologice.

Faza 2: Studiul dinamicii maselor de apă de adâncime delimitate de stratul intermediar rece (SIR) şi variabilitatea temporală a acestora

Raport privind date asupra efectelor combinate ale modificărilor debitelor Dunării, schimbărilor în bilanţul termic şi modelul indus al circulaţiei de tranziţie, care generează transformări sezoniere şi de scurtă durată a distribuţiei maselor de apă de-a lungul platformei continentale, cu influenţe importante în evoluţia ecosistemului marin. Cauze ale variabilităţii temporale a Stratului Intermediar rece.

Faza 3: Evaluarea răspunsului şi vulnerabilităţii zonei costiere la modificarea intensităţii şi duratei evenimentelor hidrometeorologice excepţionale/tip furtună

Raport privind corelarea şirurilor de date şi stabilirea tendinţelor şi interdependenţelor; • Frecvenţa furtunilor: există repetabilitate care poate fi determinată? • Măsurători comparative ale liniei ţărmului: starea actuala, influenţa fenomenelor extreme / furtuni

Faza 4: Reabilitarea reţelei Raport privind reabilitarea staţiei

16

observaţionale oceanografice în vederea evaluării acţiunii factorilor meteo-hidrologici marini asupra sistemului costier aferent ţărmului românesc al Mării Negre

oceanografice Mangalia; • Asigurarea funcţionalităţii staţiei oceanografice Mamaia şi dezvoltarea de noi capacităţi operaţionale; • Măsurători oceanografice costiere complexe, obţinerea de serii de timp privind direcţia şi viteza vântului, direcţia şi viteza curenţilor costieri şi nivelul marii.

3 Influenţa aportului fluvial asupra compoziţiei chimice şi a stării trofice a apelor tranzitorii şi costiere româneşti în vederea implementării comune a Directivelor Cadru Apă şi Strategia Marină (PN09320103)

Studiu Baze de date Raport de stare mediu anual Raport de stare mediu estival

- suport informaţional pentru fundamentarea ştiinţifică a măsurilor de îmbunătăţire a managementului nutrienţilor în bazinul Dunării şi a eficienţei măsurilor de reducere a emisiilor de fosfor şi azot din sursele de pe uscat, în vederea punerii sub control şi limitării fenomenului de eutrofizare; - contribuţii la înţelegerea fenomenelor şi proceselor, care conduc la eutrofizare sau alte efecte pe termen lung, ce pot afecta dezvoltarea durabilă a regiunii.

Faza 1: Studiul influenţei surselor de poluare de pe uscat asupra apelor de la litoralul românesc al Mării Negre

Raport privind date asupra deteriorării potenţiale a componentelor abiotice şi biotice ale ecosistemului marin din zona receptoare (din vecinătatea surselor de poluare de pe uscat), necesare implementării Directivei Cadru pentru Strategia pentru mediul marin (caracterizarea presiunilor şi impacturilor conform cerinţelor Anexei 3a).

Faza 2: Studiul influenţei activităţilor off shore asupra apelor de la litoralul românesc al Mării Negre

Raport cu date privind deteriorarea potenţiala a componentelor abiotice şi biotice ale ecosistemului marin din zona receptoare (din vecinătatea activităţilor off shore), necesare implementării Directivei Cadru pentru Strategia pentru mediul marin (caracterizarea presiunilor şi impacturilor conform cerinţelor Anexei 3a).

Faza 3: Studiul comparativ al efectelor poluării din surse fluviale, municipale şi industriale de la litoralul românesc al Mării Negre, asupra componentelor abiotice ale ecosistemului marin, în condiţiile intensificării schimbărilor climatice

Raport cu date recente privind concentraţiile de nutrienţi şi contaminanţi din zona marină receptoare aflată în vecinătatea surselor de poluare de pe uscat. • Hărţi de distribuţie sezonieră a concentraţiilor de nutrienţi şi contaminanţi din zona marină receptoare aflată în vecinătatea surselor de poluare de pe uscat.

Faza 4: Evaluarea aportului de contaminanţi în sedimentele din zona porturilor de la litoralul românesc al Mării Negre

Raport cu date privind concentraţiile de contaminanţi în sedimentele din zona porturilor de la litoralul romanesc al Mării Negre; condiţii de implementare Directive Cadru Apă şi Strategie

17

Marină

4 Caracterizarea comunităţilor bentale şi planctonice de pe platoul continental românesc (PN09320202)

Studiu Baze de date Raport de stare mediu anual Raport de stare mediu estival

- conservarea şi protecţia biodiversităţii marine; - îmbunatăţirea cadrului legislativ în domeniul conservării biodiversităţii marine şi utilizării durabile a componentelor sale; - implementarea directivei europene: Direrctiva Cadru Strategie Marină;

Faza 1: Actualizarea cunoştinţelor privind biodiversitatea din acvatoriile portuare de la litoralul românesc

Raport cu actualizarea bazei de date privind structura calitativă și cantitativă a bentosului din acvatoriile portuare marine; situaţia ecologică actuală a comunităţilor bentale din acvatoriile portuare marine; Specii indicatoare de poluare – structura calitativă, cantitativă și distribuţia lor în acvatoriile portuare marine.

Faza 2: Dezvoltarea setului de indicatori operaţionali care să măsoare progresul în vederea atingerii unei stări bune a mediului marin românesc

Raport cu fişe ale indicatorilor de mediu pentru caracterizarea stării bune a mediului marin, conform Directivei Cadru Strategia Marină; aplicaţii ale indicatorilor şi hărţi GIS cu starea mediului marin

Faza 3: Aspecte metodologice şi informaţii bibliografice privind speciile marine vulnerabile din zona de sud a litoralului românesc

Raport cu metodologie de evaluare a speciilor vulnerabile (dezvoltată în baza metodologiei IUCN); • metodologie de evaluare a presiunilor; • Liste bibliografice de specii din zona de sud a litoralului românesc; • lista cu surse bibliografice.

Faza 4: Identificarea şi inventarierea speciilor marine vulnerabile din zona de sud a litoralului românesc

Raport cu inventar actualizat al speciilor bentale şi planctonice din zona de sud a litoralului românesc; • lista actualizată cu speciile vulnerabile identificate în baza criteriilor/categoriilor IUCN

Faza 5: Identificarea surselor de presiune care acţionează asupra speciilor vulnerabile din zona de sud a litoralului românesc

Raport cu Hărţi de localizare şi tipurile de presiuni din zona de sud a litoralului; • hărţi de risc ale speciilor vulnerabile

Faza 6: Creşterea capacităţii operaţionale a Centrului de Date Oceanografice şi de Mediu prin dezvoltarea bazei de date biologice, în condiţiile intensificării impactului antropic

Raport cu Inventarul speciilor de moluşte din apele marine româneşti, harţi de distribuţie; Starea actuală a stocurilor de moluşte de interes comercial; Informaţii actuale privind descrierea sedimentelor marine; Componenta biologică a bazei de date a CNDOM; Informaţii actualizate privind dezvoltarea indicatorilor pentru descriptorii: D1 - biodiversitate, D2 – Specii neindigene, D6 – Integritatea fundului marin, D10 – Deşeuri marine; Îmbunătăţirea cunoştinţelor referitoare la impactul micro - deşeurilor marine asupra biotei şi identificarea de noi

18

tehnici şi metode de evaluare a deşeurilor de tip micro-plastic

5 Studiul comunităţilor de cianobacterii din sectorul costier în contextul schimbărilor climatice actuale (PN09320203)

Studiu Raport de stare mediu anual Raport de stare mediu estival

- Obţinerea de informaţii privind structura comunităţilor de cianobacterii din sectorul romanesc şi rolul acestora în contextul schimbărilor climatice actuale; - Obţinerea de date noi, care vor fi folosite la evaluarea biodiversitatii şi completarea listelor cu specii prezente la Marea Neagră; - Realizarea de date necesare identificarii unor posibile specii toxice ce vor fi utilizate în monitorizarea stării mediului marin în conformitate cu cerinţele pe plan naţional şi regional - Integrarea României în reţelele de lucru regionale şi internaţionale care au ca obiectiv de studiu cianobacteriile marine, respectiv efectele negative ale fenomenului de inflorire cu cianobacterii toxice

Faza 1: Evaluarea potenţialului bioactiv al cianobacteriilor unicelulare din sectorul românesc al Mării Negre

Raport cu date privind speciile de cianobacterii unicelulare cu potenţial bioactiv şi interes biotehnologic din sectorul românesc al Mării Negre; Susţinerea reţelei naţionale de lucru în reţelele regionale şi internaţionale, care au ca obiectiv de studiu cianobacteriile ecosistemelor acvatice.

Faza 2: Evaluarea potenţialului bioactiv al cianobacteriilor coloniale din sectorul românesc al Mării Negre

Raport cu date privind speciile de cianobacterii coloniale cu potenţial bioactiv si interes biotehnologic din sectorul românesc al Mării Negre; •Susţinerea reţelei naţionale de lucru în reţelele regionale şi internaţionale, care au ca obiectiv de studiu cianobacteriile ecosistemelor acvatice.

Faza 3: Upgradarea metodelor moleculare pentru studiul expresiei genelor cianobacteriene şi a organismele marine din sectorul costier al Mării Negre în contextul schimbărilor climatice actuale

Raport privind măsurarea genetică cât mai eficientă a răspunsurilor micro - şi macroorganismelor Mării Negre la variaţiile climatice şi de mediu

6 Influenţa factorilor de mediu asupra stării ecofiziologice a moluştelor de interes comercial de la litoralul românesc (PN09320305)

Studiu Bază de date Raport de stare mediu estival

Informaţii privind starea ecofiziologică a midiilor de la litoralul românesc al Mării Negre în contextul schimbărilor climatice şi al impactului antropic pentru valorificarea potenţialului economic al acestora; implementarea Directivei Cadru Moluşte

19

Faza 1: Aspecte enzimologice ale moluştelor marine de interes comercial în context ecofiziologic şi antropic

Raport cu date privind anumite tipuri de enzime din moluştele marine sub aspect ecofiziologic şi antropic.

Faza 2: Evaluarea nivelului de bioacumulare şi a impactului enzimatic asupra moluştelor ai principalilor poluanţi din mediul marin

Raport cu date privind nivelul de bioacumulare a principalilor poluanţi din mediul marin cu impact asupra activităţii enzimatice în moluştele de interes comercial din Marea Neagră

7 Obţinerea informaţiilor actualizate necesare extinderii reţelei ecologice europene Natura 2000 (arii speciale de conservare) în zona marină româneasca (PN09320207)

Studiu Bază de date Raport de stare mediu anual Raport de stare arii protejate anual

Imbunătăţirea managementului în siturile marine, corelat cu distribuţia spaţială a habitatelor

Faza 1: Îmbunătăţirea metodologiei de lucru şi identificarea unor noi locaţii pretabile translocării speciilor vizate în proiect

Raport cu Metodologie revizuită şi îmbunătăţită de transplantare a speciilor Cystoseira barbata şi Zostera noltei la litoralul românesc; Inventar descriptiv al câtorva noi locaţii pentru desfăşurarea de experimente de translocare.

Faza 2: Evaluarea eficienţei studiilor pilot de translocare a speciilor Cystoseira barbata şi Zostera noltei realizate anterior

Raport privind eficienţa experimentelor de transplantare efectuate în anul 2014 pentru speciile Cystoseira barbata şi Zostera noltei;

Faza 3: Metodologii de cartare a habitatelor marine Natura 2000 aplicabile la litoralul românesc

Raport cu Metodologie de cartare a habitatelor marine Natura 2000 la litoralul românesc

Faza 4: Cartarea preliminară a habitatelor marine Natura 2000 în siturile ROSCI0281 Cap Aurora şi ROSCI0293 Costineşti - 23 August

Raport cu Harta preliminară a habitatelor marine Natura 2000 în situl ROSCI0281 Cap Aurora; • Harta preliminară a habitatelor marine Natura 2000 în situl ROSCI0293 Costineşti - 23 August

Anul 2014

Nr Crt.

Denumirea proiectului / Nr. şi denumire faze de execuţie

Tip rezultat (studiu proiect,

prototip, tehnolog, etc., alte rezultate)

Efecte scontate

1 Studiul mecanismelor care guvernează procesele geomorfologice pe termen scurt şi mediu sub acţiunea fenomenelor naturale şi a influenţelor antropice ăn zona costieră (PN09320101)

Studiu

Faza 1: Studiul de evaluare iniţială: Crearea structurii bazei de date spaţiale de referinţă – suport pentru evaluarea eficienţei şi impactului lucrărilor de reabilitare pe termen scurt a zonei costiere din zona sudică a litoralului românesc

Raport - Crearea structurii bazei de date; - Popularea bazei de date cu date de referinţă; - Date oceanografice; - Date geomorfologice; - Date de biodiversitate.

Faza 2: Studiul de evaluare iniţială: Refacerea reţelei bazei bornate în zona

Raport Evaluarea stării actuale a bazei bornate; - proiectarea structurii bazei bornate; -

20

lucrărilor de protecţie costieră proiectate pe termen scurt în zona sudică a litoralului românesc

materializarea în teren a reperilor noi, prin plantarea de buloane topografice; - determinarea coordonatelor reperilor din baza bornată; - intocmirea registrului bazei bornate; - reprezentarea grafică a reţelei bazei bornate actualizate pe ortofotoplan; - date topografice de referinţă (secţiuni geomorfologice și linia ţărmului) pentru iniţierea monitorizării efectelor lucrărilor de protecţie costieră

Faza 3: Studiul de evaluare iniţială a condiţiilor de mediu, în particular geomorfologice (interfaţa mare - uscat) şi a eficienţei lucrărilor în contextul măsurilor actuale de protecţie costieră

Raport Valori ale ritmurilor de modificare pentru plaja de la interfaţa mare-uscat; - secţiuni geomorfologice ale plajei emerse; - Stocul sedimentelor plajei emerse; - Magnitudinea proceselor costiere pentru plaja emersă (eroziune-echilibru relativ-acreţiune); - Harţi/schiţe tematice (evoluţia liniei ţărmului, baza bornată, s.a) ale zonei costiere realizate cu aparatură topografică (nivelă, staţie totală, GPS); - Date și metadate georeferenţiate privind procesele costiere; - furnizarea de date “in situ” pentru baza de referinţă pentru evaluarea eficienţei și impactului lucrărilor de reabilitare pe termen scurt asupra mediului.

2 Studiul formării şi dinamicii maselor de apă pe platoul continental şi interrelaţia acestora cu apele costiere (PN09320102)

Studiu

Faza 1: Cercetări asupra hidrodinamicii zonei costiere marine prin utilizarea tehnicilor de oceanografie operaţională (transmisie automata de date în timp quasi – real), în scopul determinării interrelaţiei apă-atmosferă

Raport Staţie oceanografica la estacada Flora din Mamaia, cu echipamente automate de observare: - direcţia si viteza vântului;- direcţia si viteza curenţilor marini in apropierea armului;- obţinerea datelor de temperatura, salinitate si conductivitate – experimental; Date on-line pentru actualizarea modelului de prognoza oceanografica POM si rularea in continuare a modelului; Grafice de corelaţie dintre parametrii specifici atmosferei si mediului marin si decelarea tendinţelor de evoluţie a acestora.

Faza 2: Cercetări asupra hidrodinamicii marine pe şelful continental românesc al Mării Negre pentru evaluarea posibilelor efecte induse de schimbările climatice

Raport Date oceanografice expediţionare pe platforma continentala româneasca, in staţii predestinate in care s-au mai executat măsurători similare in diferite anotimpuri, pentru determinarea următorilor parametri: temperatura, salinitate, curenţi (direcţie si viteza); Sinteze privind rezultate/rapoarte din expediţii anterioare si comparatia cu măsurătorile actuale pentru determinarea potenţialelor diferenţe. Tendinte de evolutie din analiza şirurilor de date multianuale (temperatura aer, temperatura apei, salinitate etc.) Evaluari privind efectele induse de schimbările climatice, conform tematicii abordate.

Faza 3: Hidrodinamica zonei de mică adâncime din zona Năvodari - Constanţa, determinată din măsurătorile Staţiei Oceanografice operaţionale din

Raport Determinarea regimului vantului (directie si viteza), temperatura apei, salinitate, pH, nivel; Stabilirea relatiilor dintre acestea si a gradului de interdependenta.

21

Mamaia şi a reţelei naţionale de maregrafe

Faza 4: Variaţii sezoniere ale parametrilor oceanografici în cursul anului atipic 2014.

Raport Cunoaşterea influenţei regimul anemobaric şi pluvial, atipic in anul 2014, asupra mediului marin, care suportă modificări (abateri), care pot fi ireversibile. Cuantumul abaterilor şi sensul acestora pot fi stabilite prin masuratori sistematice, pentru decelarea tendinţelor sezoniere.

3 Influenţa aportului fluvial asupra compoziţiei chimice şi a stării trofice a apelor tranzitorii şi costiere româneşti în vederea implementării comune a Directivelor Cadru Apa şi Strategia Marină (PN09320103)

Studiu

Faza 1: Evaluarea stării ecologice bune a mediului marin în anul 2013, în contextul Directivei Cadru „Strategia pentru mediul marin”, în relaţie cu Descriptorul 5 (Eutrofizare)

Raport Rezultate din testarea criteriilor stabilite pentru evaluarea stării ecologice bune a mediului marin in anul 2013 in contextul Directivei-cadru „Strategia pentru mediul marin” , descriptorul 5 (Eutrofizare) prin utilizarea indicatorului BEAST (Black Sea assessment Tool) dezvoltat la nivelul Comisiei Marii Negre

Faza 2: Evaluarea stării ecologice bune a mediului marin în anul 2013, în contextul Directivei Cadru „Strategia pentru mediul marin”, în relaţie cu Descriptorul 8 (Contaminanţi)

Raport Rezultate din testarea criteriilor stabilite pentru contaminanţi pentru evaluarea stării ecologice bune a mediului marin in anul 2013 in contextul Directivei-cadru „Strategia pentru mediul marin”, Descriptorul 8 (Contaminanti).

4 Caracterizarea comunităţilor bentale şi planctonice de pe platoul continental românesc (PN09320202)

Studiu

Faza 1: Tendinţe de evoluţie a componentei biologice la litoralul românesc în perioada anilor 2002 - 2012

Raport Inventar al speciilor din bentosul şi planctonul platoului continental românesc din perioada 2002 - 2012; Date si observatii pentru determinarea stării actuale a comunităţilor bentale şi planctonice de pe platoul continental românesc si a relaţiilor structurale şi funcţionale dintre comunitatea bentală şi planctonică

Faza 2: Determinarea stării componentei biologice a ecosistemului de la litoralul românesc în anul 2013 comparativ cu perioada 2002 – 2012

Raport Inventar al speciilor din bentosul şi planctonul platoului continental românesc in anul 2013; Date si observatii pentru determinarea stării actuale a comunităţilor bentale şi planctonice de pe platoul continental românesc si a relaţiilor structurale şi funcţionale dintre comunitatea bentală şi planctonică

Faza 3: Rezultate preliminare privind distribuţia comunităţilor de Cystoseira şi Zostera de la litoralul românesc al Mării Negre şi a epifaunei asociate acestora

Raport Caracterizarea factorilor de mediu din comunităţile de Cystoseira și Zostera de la litoralul românesc al Mării Negre; Situaţia ecologică actuală a comunităţilor de Cystoseira și Zostera de la litoralul românesc al Mării Negre; Date preliminare privind fauna asociată comunităţilor de Cystoseira și Zostera de la litoralul românesc al Mării Negre.

Faza 4: Studiul comunităţilor de macroalge cu importanţă ecologică deosebită de la litoralul românesc al Mării Negre şi a epifaunei asociate acestora

Raport Extinderea ariei de observare a macroalgelor și fanerogamelor marine de la litoralul marin românesc; Hărţi de distribuţie ale speciilor fitobentale cheie de la litoralul românesc; Caracterizarea factorilor fizico-chimici din

22

zona aferentă comunităţilor fitobentale analizate; Caracterizarea calitativă și cantitativă a comunităţilor fitobentale de la adâncimi mai mari de 3m și actualizarea listei de specii

5 Studiul comunităţilor de cianobacterii din sectorul costier în contextul schimbărilor climatice actuale (PN09320203)

Studiu

Faza 1: Evaluarea relaţiei dintre comunităţile de cianobacterii şi microorganismele potenţial patogene de la litoralul românesc al Mării Negre

Raport Informaţii suplimentare privind efectele înfloririlor cu cianobacterii asupra stării de sănătate a ecosistemului Marii Negre si a populaţiei umane, in contextul schimbărilor climatice si al impactului antropic ; Susţinerea reţelei naţionale de lucru in reţelele regionale si internaţionale care au ca obiectiv de studiu cianobacteriile ecosistemelor acvatice.

Faza 2: Optimizarea metodelor de cuantificare şi analiza purităţii materialului genetic cianobacterian izolat din apele românesti ale Mării Negre

Raport Masurarea cat mai eficienta a concentratiei AND-ului cianobacterian din probele de mediu marin

Faza 3: Studiul prezenţei cianotoxinelor în zona costieră românească prin metode imunochimice

Raport Informatii suplimentare privind efectele infloririlor cu cianobacterii asupra starii de sanatate a ecosistemului Marii Negre si a populatiei umane, in contextul schimbarilor climatice si al impactului antropic; Estimarea imunochimica a prezentei toxinelor cianobacteriene din probele de mediu marin.

Faza 4: Studiul prezenţei cianotoxinelor în zona costieră româneasca prin metode cromatografice

Raport Informatii suplimentare privind efectele infloririlor cu cianobacterii asupra starii de sanatate a ecosistemului Marii Negre si a populatiei umane, in contextul schimbarilor climatice si al impactului antropic; Estimarea cromatografica a prezentei toxinelor cianobacteriene din probele de mediu marin.

6 Influenţa factorilor de mediu asupra stării ecofiziologice a moluştelor de interes comercial de la litoralul românesc (PN09320305)

Studiu

Faza 1: Importanţa cochiliilor principalelor specii de moluşte marine de la litoralul românesc.

Raport Evaluarea importantei cochiliilor principalelor specii de moluste din ecosistemul marin in vederea valorificarii economice superioare.

Faza 2: Aspecte de biochimie ale cochiliilor principalelor specii de moluşte marine de la litoralul românesc.

Raport Evaluarea potentialului de valorificare economica superioara a cochiliilor molustelor marine, ca resursa naturala posibil exploatabila.

7 Obţinerea informaţiilor actualizate necesare extinderii reţelei ecologice europene Natura 2000 (arii speciale de conservare) în zona marină românească (PN09320207)

Studiu

Faza 1: Identificarea principalelor caracteristici şi particularităţi ecologice şi biologice ale speciilor Cystoseira barbata (specia caracteristică a habitatului 1170-8) şi Zostera noltii (specia caracteristică a habitatului 1110-1) de la litoralul românesc, în vederea

Raport Caracteristici ecologice şi biologice ale speciei Cystoseira barbata, importanţa speciei în cadrul ecosistemului şi a particularităţilor care pot deveni determinante în cadrul procesului de translocare; Caracteristici ecologice şi biologice ale speciei Zostera noltii,

23

iniţierii unui studiu pilot de translocare importanţa speciei în cadrul ecosistemului şi a particularităţilor care pot deveni determinante în cadrul procesului de translocare

Faza 2: Identificarea şi caracterizarea sumară a celor mai potrivite locuri pentru desfăşurarea studiului pilot de translocare pentru cele două specii luate în discuţie, Cystoseira barbata (specia caracteristică a habitatului 1170-8) şi Zostera noltii (specia caracteristică a habitatului 1110-1)

Raport Date si observatii privind condiţiile ecologice regăsite în aria aleasă pentru desfăşurarea studiului de translocare a speciei Cystoseira barbata; - Date si observatii privind condiţiile ecologice regăsite în aria aleasă pentru desfăşurarea studiului de translocare a speciei Zostera noltii

Faza 3: Definirea metodologiei de lucru pentru translocarea speciilor luate în discuţie - Cystoseira barbata şi Zostera noltei

Raport Alegerea metodologiei optime de translocare a speciei Cystoseira barbata la litoralul romanesc; Alegerea metodologiei optime de translocare a speciei Zostera noltei la litoralul romanesc.

Faza 4: Experimente de translocare pentru speciile Cystoseira barbata şi Zostera noltei

Raport Prelevarea unui eşantion din populaţia de Cystoseira barbata din situl ales anterior în cadrul proiectului şi translocarea acestuia; Prelevarea unui eşantion din populaţia de Zostera noltei din situl ales anterior în cadrul proiectului şi translocarea acestuia.

8 Pregătirea suportului informaţional şi reactualizarea bazei de date în sprijinul elaborării Strategiei de Planificare Spaţială Maritimă Integrată (PN09320302)

Studiu

Faza 1: Identificarea direcţiilor de facilitare a accesului la date şi informaţii relevante procesului de Planificare Spaţială Maritimă

Raport Valoare adaugata si factori cheie de succes in asigurarea datelor in relatie cu necesitatile Planificarii Spatiala Maritima; Solutii pentru realizarea punctului focal de Planificare Spatiala Maritima; Reactualizarea si dezvoltarea planurilor spatiale maritime tematice si integrate pentru partea sudica a litoralului romanesc.

Anul 2013

Nr. Crt.

Denumirea proiectului / Nr. şi denumire faze de execuţie

Tip rezultat (studiu proiect, prototip, tehnolog, etc., alte rezultate)

Efecte scontate

1 Studiul mecanismelor care guverneaza procesele geomorfologice pe termen scurt si mediu sub actiunea fenomenelor naturale si a influentelor antropice in zona costiera (PN 09 32 01 01)

Studiu

Faza 1-Evaluarea modificărilor geomorfologice pentru plaja din Baia Mamaia în perioada sezonului rece

Raport Valori ale ritmurilor sezoniere (m/sez.) pentru plaja de la interfaţa mare-uscat; Profile geomorfologice ale plajei emerse; Stocul sedimentelor plajei emerse; Magnitudinea proceselor costiere pentru plaja emersă (eroziune-echilibru relative-acreţiune); Schiţe ale zonei costiere realizate cu aparatură topografică (nivela, staţie totală, gps); Actualizarea datelor de geomorfologie costieră pentru baza naţională de mediu; Date şi metadate georeferenţiate privind

24

procesele costiere în zona de interes.

Faza 2-Modificări geomorfologice ale plajei în zona grindului Chituc şi Eforie N-Vama Veche

Raport Profile geomorfologice ale plajei emerse; Magnitudinea proceselor costiere pentru plaja emersă (eroziune-echilibru relative-acreţiune); Schiţe ale zonei costiere realizate cu aparatură topografică (nivelă, staţie totală, gps); Actualizarea datelor de geomorfologie costieră pentru baza naţională de mediu; Actualizarea datelor de geomorfologie costieră pentru baza naţională de mediu; Date şi metadate georeferenţiate privind procesele costiere în zona de interes

Faza 3 - Evaluarea modificărilor geomorfologice pentru plaja din zona Periboina - Corbu în perioada sezonului cald

Raport Valori ale ritmurilor de modificare pentru plaja de la interfaţa mare-uscat; Secţiuni geomorfologice ale plajei emerse; Stocul sedimentelor plajei emerse; Magnitudinea proceselor costiere pentru plaja emersă (eroziune-echilibru relativ-acreţiune); Harţi/schite tematice (evolutia liniei ţărmului, baza bornată, s.a) ale zonei costiere realizate cu aparatură topografică (nivelă, staţie totală, GPS); Actualizarea datelor de geomorfologie costieră pentru baza naţională de mediu; Date și metadate georeferenţiate privind procesele costiere; Actualizarea registrului ce conţine fișele tehnice ale reperilor din baza bornată costieră; Întreţinerea bazei bornate litorale.

Faza 4 -Evaluarea modificărilor geomorfologice pentru plaja Năvodari - Vama Veche în perioada sezonului cald

Raport Valori ale ritmurilor de modificare pentru plaja de la interfaţa mare-uscat; Profile geomorfologice ale plajei emerse; Stocul sedimentelor plajei emerse; Magnitudinea proceselor costiere pentru plaja emersă (eroziune-echilibru relativ-acreţiune); Schiţe/harţi tematice (evoluţia liniei de contact mare-uscat, evaluarea proceselor costiere-eroziune-echilibru relativ-acreţiune, ș.a) ale zonei costiere realizate cu aparatură topografică (nivelă, stţtie totală, GPS); Actualizarea datelor de geomorfologie costieră pentru baza natională de mediu; Date și metadate georeferenţiate privind procesele costiere; Actualizarea registrului ce conţine fișele tehnice ale reperilor din baza bornată costieră; Întreţinerea bazei bornate litorale.

2 Studiul formarii si dinamicii maselor de apa pe platoul continental si interrelatia acestora cu apele costiere (PN 09 32 01 02)

Studiu

Faza 1 – Variabilitatea interdeceniala a indicatorilor marini specifici (temperatura, salinitate) pe selful continental romanesc

Raport Dezvoltarea fondului national de date oceanografice prin continuarea achizitiei acestora si prin aceasta, identificarea tendintelor de evolutie spatio – temporala a mediului marin; Asigurarea schimburilor de date si asigurarea sinergiei cu alte proiecte internationale in derulare sau in faza de proiect;

25

Intocmirea de Anuare Oceanografice ca fond stiintific de date accesibil institutelor de cercetare in domeniu si universitatilor; Asigurarea aplicarii “Directivei 2008/56/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acţiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru Strategia pentru mediul marin)”, punctual pentru Marea Neagra.

3 Influenta aportului fluvial asupra compozitiei chimice si starii trofice a apelor tranzitorii si costiere romanesti in vederea implementarii comune a Directivelor Cadru Apa si Strategia Marina (PN 09 32 01 03)

Studiu

Faza 1. Analiza informatiilor disponibile cu privire la concentratiile contaminantilor din peste si alte organisme marine pentru consumul uman de la litoralul romanesc al Marii Negre

Raport Inventarierea datelor si abordarea metodologica a Descriptorului de calitate 9 (Contaminanti in peste si alte organisme marine pentru consumul uman) din Directiva Cadru Strategia pentru mediul marin

Faza 2. Evaluarea concentratiilor contaminantilor din peste si alte organisme marine pentru consumul uman in vederea elaborarii Descriptorului 9 al Directivei Cadru “Strategia pentru mediul marin”

Raport Dezvoltarea Descriptorului de calitate 9 (Contaminanti in peste si alte organisme marine pentru consumul uman) din Directiva Cadru Strategia pentru mediul marin in vederea indeplinirii obligatiilor de raportare ale Romaniei catre UE

Faza 3: Testarea unor biomarkeri de poluare in biota de la litoralul romanesc al Marii Negre in contextul Descriptorului 8 al Directivei Strategia pentru mediul marin

Raport Date privind valorile unor biomarkeri de poluare in biota de la litoralul romanesc al Marii Negre

Faza 4: Studiul relatiei cauza-efect al poluarii cu contaminanti a componenetelor ecosistemului marin de la litoralul romanesc al Marii Negre, cerinta a Directivei Strategia pentru mediul marin

Raport Date privind corelarile intre parametrii abiotici si efectele observate la nivelul componenetlor ecosistemului

4 Caracterizarea comunitatilor bentale si planctonice de pe platoul continental romanesc (PN 09 32 02 02)

Studiu

Faza 1. Identificarea indicatorilor de stare pentru stabilirea starii ecologice bune de mediu pentru biodiversitate, specii neindigene si retele trofice.

Raport Studiu bibliografic privind indicatorii de stare pentru biodiversitate, specii invazive si retele trofice; Realizarea unei liste de indicatori de stare privind biodiversitatea, speciile invazive si retele trofice pentru litoralul Romanesc

Faza 2. Testarea unor indicatori de stare pe un set de date reprezentative in vederea identificarii starii ecologice bune de mediu pentru biodiversitate, specii neindigene si retele trofice.

Raport Selectarea indicatorilor de stare pentru biodiversitate, specii invazive si retele trofice care se preteaza a fi utilizati pe baza datelor existente; Testarea unor indicatori de stare pe un set de date representative pentru litoralul Romanesc; Recomandari privind colectarea de date noi in vederea implementarii unor indicatori noi de stare

Faza 3: Testarea unor indicatori de stare pe un set de date reprezentative, in vederea identificarii starii ecologice bune de mediu pentru componenta planctonica (fitoplancton si zooplancton)

Raport Selectarea indicatorilor de stare pentru fitoplancton si zooplancton care se preteaza a fi utilizati pe baza datelor existente; Testarea indicatorilor de stare selectati pe un set de date representative pentru litoralul Romanesc; Recomandari privind colectarea de date noi (ajustarea programului de monitoring) in vederea implementarii unor

26

indicatori noi de stare. Faza 4: Determinarea starii actuale a

componentelor biologice ale ecosistemului de la litoralul romanesc (perioada 2012-2013)

Raport Identificarea starii actuale a principalelor componente biologice ale ecosistemului marin romanesc (fitoplancton, zooplancton, macrofitobentos si macrozoobentos); Actualizara listei speciilor identificate in ultimii cinci ani in vederea sustinerii realizarii Listei Rosii a speciilor de la litoralul romanesc; Recomandari privind colectarea de date noi in vederea imbunatatirii programului de monitoring (componeta biologica).

5 Studiul comunitatilor de cianobacterii din sectorul costier in contextul schimbarilor climatice actuale (PN09 32 02 03)

Studiu

Faza 1 :Evaluarea potenţialului toxigenic al populaţiilor de cianobacterii din sectorul românesc al Mării Negre pe baza informaţiilor obţinute prin metode moderne de analiză”

Raport Informatii suplimentare privind potentialul toxigenic al populatiilor de cianobacterii din sectorul romanesc al Marii Negre in contextul schimbarilor climatice si al impactului antropic

Faza 2 :Actualizarea bazei de date privind speciile de cianobacterii din sectorul românesc al Mării Negre”

Raport Lista actualizata a aspeciilor de cianobacterii din sectorul romanesc al Marii Negre; Imbunatatirea retelei nationale de lucru privind cianobacteriile ecosistemelor acvatice

6 Influenta factorilor de mediu asupra starii ecofiziologice a molustelor de interes comercial de la litoralul romanesc (PN 09 32 02 05)

Studiu

Faza 1: Starea ecologica a molustelor de interes comercial de la litoralul romanesc al Marii Negre

Raport Reevaluarea starii ecologice a molustelor marine de interes commercial in vederea valorificarii economice superioare.

Faza 2: Caracterizarea chimica si biochimica a populatiilor naturale de moluste de interes comercial si a conditiilor de mediu.

Raport Evaluarea parametrilor chimici si biochimici in contextul respectarii directivei europene 2006/113/EC.

7 Reducerea impactului exploatarii bioresurselor marine prin elaborarea de solutii eficiente ecologic (PN 09 32 02 06)

Studiu

Faza 1 - Stabilirea metodologiei pentru determinarea stării de conservare a populaţiilor de delfini de la litoralul românesc și a soluţiilor eficiente diminuării impactului pescăriilor.

Raport Ghid pentru supravegherea populaţiilor de delfini. Identificarea soluţiilor tehnice şi a măsurilor eficiente pentru diminuarea capturilor accidentale de delfini şi a mortalităţilor induse de acestea

Faza 2 - Evaluarea stării actuale a populaţiilor de delfini de la litoralul românesc ameninţate de pescuitul industrial

Raport Fond de date / informaţii pentru evaluarea stării populaţiilor de delfini. Suport informaţional pentru conservarea populaţiilor de delfini şi participarea la programe internaţionale.

8 Obtinerea informatiilor actualizate necesare extinderii retelei ecologice europene NATURA 2000 (arii speciale de conservare) in zona marina romaneasca (PN 09 32 02 07)

Studiu

Faza 1. Identificarea cerintelor de raportare conform Directivei Habitate pentru habitatele marine prezente in zona romaneasca

Raport Prezentarea succinta a formatului si cerintelor de raportare, conform Comisiei Europene, pentru anexa 1 a Directivei Habitate

27

Faza 2. Evaluarea statutului de conservare a habitatelor marine prezente in situl Natura 2000 ROSCI00269 Vama Veche – 2 Mai

Raport Actualizarea listei tipurilor si subtipurilor de habitate din situl Natura 2000 ROSCI0269 Vama Veche - 2 Mai; Evaluarea statutului de conservare a tipurilor de habitate existente in ROSCI0269 Vama Veche - 2 Mai

Faza 3 - Identificarea principalelor ameninţări pentru speciile şi habitatele de interes European şi regional, inclusiv identificarea conflictelor de management pentru siturile Natura 2000 ROSCI0237 Structuri submarine metanogene Sf. Gheorghe şi ROSCI0197 Plaja submersă Eforie Nord - Eforie Sud

Raport Identificarea obiectivelor de management pentru siturile Natura 2000 ROSCI0237 Structuri submarine metanogene Sf. Gheorghe şi ROSCI0197 Plaja submersă Eforie Nord - Eforie Sud; Identificarea principalelor ameninţări pentru speciile şi habitatele de interes din siturile Natura 2000 ROSCI0237 Structuri submarine metanogene Sf. Gheorghe şi ROSCI0197 Plaja submersă Eforie Nord - Eforie Sud, precum şi identificarea posibilelor conflicte de management.

Faza 4 - Identificarea principalelor ameninţări pentru speciile şi habitatele de interes European şi regional, inclusiv identificarea conflictelor de management pentru siturile Natura 2000 ROSCI0273 Zona marină de la Capul Tuzla, ROSCI0094 Izvoarele sulfuroase submarine de la Mangalia şi ROSCI0269 Vama Veche – 2 Mai

Raport Identificarea obiectivelor de management pentru siturile Natura 2000 ROSCI0273 Zona marină de la Capul Tuzla, ROSCI0094 Izvoarele sulfuroase submarine de la Mangalia şi ROSCI0269 Vama Veche – 2 Mai; Identificarea principalelor ameninţări pentru speciile şi habitatele de interes din siturile Natura 2000 ROSCI0273 Zona marină de la Capul Tuzla, ROSCI0094 Izvoarele sulfuroase submarine de la Mangalia şi ROSCI0269 Vama Veche – 2 Mai, precum şi identificarea posibilelor conflicte de management.

Anul 2012

Nr. Crt.

Denumirea proiectului / Nr. şi denumire faze de execuţie

Tipul rezultatului

(studiu proiect, prototip, tehnolog, etc., alte rezultate)

Efecte scontate

1 Studiul mecanismelor care guverneaza procesele geomorfologice pe termen scurt si mediu sub actiunea fenomenelor naturale si a influentelor antropice in zona costiera (PN09320101)

Studiu

Faza 1-Evaluarea modificarilor geo-morfologice la litoralul romanesc in ultima jumatate de secol (1962-2012) (faza suplimentara E2)

Raport Observatii si date geomorfologice actuale. Diferentieri prezente comparativ cu datele istorice

2 Studiul formarii si dinamicii maselor de apa pe platoul continental si interrelatia acestora cu apele costiere (PN09320102)

Studiu

Faza 1-Studiul factorilor perturbatori ai ciclicitatii sezoniere a regimului hidrologic marin de la litoralul Marii Negre (faza suplimentara E2)

Raport Date privind regimul hidrologic marin in perioada de observatie. Date asupra factorilor de influenta sezoniera a regimului hidrologic

Faza 2-Analiza si implementarea unor solutii si a unui sistem de observatii marine costiere, cu serviciu permanent, conectat la CNDOM

Raport Solutii pentru dezvoltarea si valorificarea sistemului oceanografic romanesc, in vederea cresterii accesului la informatiile de mediu

28

3 Influenta aportului fluvial asupra compozitiei chimice si a starii trofice a apelor tranzitorii si costiere romanesti in vederea implementarii comune a Directivelor Cadru Apa si Strategie Marina (PN09320103)

Studiu

Faza 1- Studiul comparativ al indicatorilor de eutrofizare TRIX si HEAT in apele de la litoralul romanesc (faza suplimentara E1)

Raport Compararea rezultatelor in vederea dezvoltarii unui indicator specific pentru evaluarea starii ecologice a apelor tranzitorii si costiere de la litoralul romanesc

Faza 2- Studiul modificărilor compozitiei chimice si eutrofizării apelor de la litoralul romanesc al Marii Negre şi tendintele de evolutie faţă de perioada de referinţă.

Raport Date cu privire la concentratiile nutrientilor, poluantilor organici persistenti si metalelor grele din apele de la litoralul romanesc al Mării Negre - fundament pentru implementarea Directivei Strategie Marina

4 Caracterizarea comunitatilor bentale si planctonice de pe platoul continental romanesc (PN09320202)

Studiu

Faza 1- Identificarea presiunilor si a impacturilor naturale si antropice, care influenteaza starea ecologica a mediului marin (faza suplimentara E2)

Raport Identificarea efectelor activitatilor antropice si schimbarilor climatice asupra comunitatilor bentale si planctonice de pe platoul continental romanesc

Faza 2- Fundamentarea stiintifica a alternativelor de stare ecologica buna a mediului marin si a riscurilor aferente (faza suplimentara E2)

Raport Determinarea starii ecologice bune pentru biodiversitate si eutrofizare in sustinerea Directivei Cadru Strategie Marina

Faza 3- Recomandari privind protectia comunitatilor bentale si planctonice de pe platoul continental si realizarea ,,Atlasului macrobentosului de pe platoul continental romanesc"

Raport Realizarea unei liste de recomandari pentru o protectie mai eficienta a comunitatilor planctonice si bentale de la litoralul Romanesc; Realizare "Atlas macrobentos de pe platoul continental romanesc"

5 Influenta factorilor de mediu asupra starii ecofiziologice a molustelor de interes comercial de la litoralul romanesc (PN09320205)

Studiu

Faza 1- Analiza compozitiei chimice si biochimice a midiilor si a relatiilor cu parametrii mediului de viata in sezoanele de toamna-iarna

Raport Caracterizarea chimică şi biochimică a mediului de viaţă al moluştelor de interes comercial (midii)de la Marea Neagră in sezoanele de toamna-iarna; caracterizarea chimică şi biochimică a midiilor şi evaluarea influenţei factorilor de mediu asupra creşterii şi dezvoltării acestora

Faza 2- Identificarea efectelor principalilor factori de mediu asupra cresterii si dezvoltarii midiilor la litoralul romanesc

Raport Date privind efectele factorilor de mediu asupra creşterii moluştelor marine de la litoralul romanesc

Faza 3- Realizarea hartilor de distributie a molustelor de interes comercial in functie de conditiile de mediu, compozitia chimica si biochimica a acestora

Raport Harti de distributie a midiilor pe baza analizei compozitiei chimice si biochimice a organismelor marine si a mediului lor de viata

Faza 4- Evaluarea starii ecofiziologice actuale a populatiilor de moluste pe baza informatiilor obtinute din mediul natural si a experimentelor de laborator

Raport Date suplimentate cu informaţii privind starea ecofiziologică a midiilor de la litoralul românesc al Mării Negre în contextul schimbărilor climatice şi al impactului antropic

Faza 5-Identificarea posibilitatilor de valorificare economica superioara a midiilor (Mytilus galloprovincialis) de la litoralul romanesc, cu respectarea prevederilor legislatiei europene

Raport Suplimentarea datelor existente cu informatii noi privind posibilitatea de valorificare superioara a midiilor de la litoralul romanesc in contextul respectarii Directivei 2006/113/EC.

29

6 Reducerea impactului exploatarii bioresurselor marine prin elaborarea de solutii eficiente ecologic (PN09320206)

Studiu

Faza 1- Stabilirea starii de conservare a principalelor specii de pesti

Raport Evaluarea compoziţiei şi abundenţei speciilor de peşti. Evaluarea parametrilor biologici şi biochimici ai principalelor specii de peşti. Stabilirea stării speciilor comerciale de peşti aflate în declin la litoralul românesc. Hărţi de distribuţie pentru principalele specii de peşti.Armonizarea la nivel regional a cadrului legal şi instituţional pentru utilizarea durabilă a resurselor marine vii. Accesul la schimbul regional de date pescăreşti.

Faza 2- Evaluarea ponderii capturilor complementare de delfini in relatie cu efortul de pescuit si caracteristicile setcilor utilizate

Raport Stabilirea gradului de influenţă a echipamentelor şi efortului de pescuit asupra populaţiilor de delfini. Metode şi a practici de pescuit cu impact diminuat asupra delfinilor. Plan de Acţiune pentru diminuarea capturilor accidentale de delfini şi a mortalităţilor induse de acestea. Bază de date privind ponderea capturilor complementare de delfini în relaţie cu cu efortul de pescuit.

Faza 3- Promovarea pescuitului responsabil prin ameliorarea efectelor functionale adverse ale uneltelor de pescuit asupra bioresurselor marine si habitatelor acestora

Raport Identificarea şi evaluarea surselor cu impact negativ asupra stării de conservare a resurselor pescăreşti; Ameliorarea efectului perturbator al actualelor sisteme de pescuit asupra bioresurselor marine; Stabilirea caracteristicilor fizico-mecanice ale materialelor textile folosite la confecţionarea uneltelor de pescuit; Promovarea metodelor şi a practicilor de pescuit nedistructive; Asigurarea suportului informaţional necesar păstrării echilibrului biologic al resurselor pescăreşti marine

Faza 4- Protejarea generatiilor tinere de pesti prin imbunatatirea selectivitatii uneltelor de pescuit

Raport Îmbunătăţirea selectivităţii uneltelor de pescuit. Unelte şi practici de pescuit selective. Standarde pentru metode/unelte de pescuit.Reglementări privind activitatea de pescuit.

Faza 5- Monitoringul capturilor accidentale si al esuarilor delfinilor in sectorul romanesc, experimentarea mijloacelor tehnice pentru diminuarea mortalitatilor induse de activitatea pescareasca (faza suplimentara E2)

Raport Date privind capturile accidentale si esuarile de delfini in perioada de observatie; rezultate din experimente tehnice asupra unor mijloace de prevenire. Completare bază de date privind ponderea capturilor complementare de delfini în relaţie cu efortul de pescuit.

7 Obtinerea informatiilor actualizate necesare extinderii retelei ecologice europene Natura 2000 (arii speciale de conservare) in zona marina romaneasca (PN09320207)

Studiu

Faza 1- Investigatii in vederea inventarierii habitatelor de interes european in ariile marine protejate declarate in 2011: ROSCI0281 Cap Aurora si ROSCI0293 Costinesti-23 August (faza suplimentara E2)

Raport Date privind prezenta habitatelor Natura 2000 in cele doua situri. Descrierea habitatelor de inters comunitar existente in cele doua situri

30

8 Pregatirea suportului informational si reactualizarea bazei de date in sprijinul elaborarii strategiei de Planificare Spatiala Maritima Integrata (PN09320302)

Studiu

Faza 1- Implementarea instrumentelor Planificarii Spatiale Maritime destinate clarificarilor aspectelor juridice si conservative in pescariile marine romanesti

Raport Dezvoltarea suportului informational necesar detalierii unor aspecte de interes pentru pescaria marina romana, accesul in apele comunitare, implementarea regulamentelor europene conventionale, identificarii si legalizarii zonelor de pescuit si protejarii resursei pescaresti exploatabile

Anul 2011

Nr. Crt.

Denumirea proiectului / Nr. şi denumire faze de execuţie

Tipul rezultatului

(studiu proiect, prototip, tehnolog, etc., alte rezultate)

Efecte scontate

1 Studiul mecanismelor care guverneaza procesele geomorfologice pe termen scurt si mediu sub actiunea fenomenelor naturale si a influentelor antropice in zona costiera (PN09320101)

Studiu

Faza 1- Evaluarea modificarilor geomorfologice pentru plaja emersa la nivel anual

Raport Cunoasterea ritmului anual de evolutie a plajei in zona de contact mare-uscat; variatia anuala a stocului sedimentar al plajei subaeriene

Faza 2- Evaluarea modificarilor geomorfologice pentru plaja submersa la nivel anual

Raport Cunoasterea ritmului anual de evolutie a plajei in zona de mica adancime; variatia anuala a stocului sedimentar al plajei in zona de mica adancime

Faza 3- Modelarea si predictia proceselor costiere care guverneaza modificarile plajei din zona costiera/ Recomandari pentru optimizarea implementarii Masterplanului de protectie costiera

Raport Aplicatii la scara spatio-temporala mica privind mecanismele care guverneaza procesele geomorfologice in zona costiera

2 Studiul formarii si dinamicii maselor de apa pe platoul continental si interrelatia acestora cu apele costiere (PN09320102)

Studiu

Faza 1- Interrelatia dintre masele de apa de larg si cele costiere

Raport Procese de mezoscală pe şelful continental românesc;fenomene de advecţie şi amestec

Faza 2- Evaluarea modificarilor geomorfologice pentru plaja submersa la nivel anual

Raport Sinteza regimului hidrologic la coasta romînească în condiţiile schimbărilor cliamtice globale

3 Influenta aportului fluvial asupra compozitiei chimice si a starii trofice a apelor tranzitorii si costiere romanesti in vederea implementarii comune a Directivelor Cadru Apa si Strategie Marina (PN09320103)

Studiu

Faza 1- Studiul bugetelor de nutrienti din apele costiere romanesti, element esential in modelarea si aprofundarea cunoasterii ecosistemelor

Raport Date actuale privind aportul fluvial de nutrienţi şi substanţă organică, instrumente de bază în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă. Estimare bugetelor de nutrienti din apele costiere romanesti

31

Faza 2- Evaluarea influentei aportului de nutrienti asupra compozitiei chimice si starii trofice a apelor tranzitorii si costiere romanesti in vederea implementarii comune a Directivelor Cadru Apa si Strategie Marina

Raport Date privind structura calitativa si cantitativa a comunitatilor fitoplanctonice si zooplanctonice din zona de interes, indicatori in evaluarea influentei aportului de nutrienti asupra compozitiei chimice si starii; completarea fondului naţional de date oceanografice

4 Caracterizarea comunitatilor bentale si planctonice de pe platoul continental romanesc (PN09320202)

Studiu

Faza 1- Estimarea efectelor activitatilor antropice si schimbarilor climatice asupra comunitatilor bentale si planctonice de pe platoul continental romanesc

Raport Identificarea efectelor activitatilor antropice si schimbarilor climatice asupra comunitatilor bentale si planctonice de pe platoul continental romanesc

Faza 2- Realizarea hartilor in sistem GIS a distributiei spatiale si sezoniere a comunitatilor bentale si planctonice de pe platoul continental romanesc

Raport Introducerea datelor in baza de date gis; realizarea hartilor de distributie a populatiilor bentale in format GIS

5 Studiul comunitatilor de cianobacterii din sectorul costier in contextul schimbarilor climatice actuale (PN09320203)

Studiu

Faza 1- Evaluarea comunitatilor planctonice (cianobacterii, fitoplancton) din zona Marii Negre aflata sub imediata influenta a Dunarii

Raport Date privind structura comunitatilor de cianobacterii si microalge planctonice din sectorul romanesc aflat sub imediata influenta a Dunarii; rezultate abundenta si identificarea speciilor; factori fizico-chimici si climatici specifici pentru sectorul nordic al litoralului romanesc

Faza 2- Estimarea evolutiei comunitatilor de cianobacterii in raport cu infloririle algale fitoplanctonice din sectorul costier romanesc

Raport Identificarea si completarea listelor cu specii de cianobacterii prezente in sectorul romanesc al Marii Neagre; Date privind structura comunitatilor de cianobacterii si microalge planctonice din sectorul costier romanesc; Determinarea abundentei si identificarea speciilor; analiza factorilor fizico-chimici si climatici specifici pentru sectorul romanesc al Marii Negre

Faza 3- Investigarea prezentei si abundentei ecotipurilor cianobacteriene in relatie cu conditiile de mediu

Raport Lista speciilor de cianobacterii (toxice si non-toxice) ce vor fi utilizate in monitorizarea starii mediului marin in conformitate cu cerintele pe plan national si regional; evolutia anuala a comunitatillor de cianobacterii si a factorilor fizico-chimici si de mediu determinanti

Faza 4- Evaluarea incidentei infloririlor cu cianobacterii la nivel sezonier si multianual si efectele asociate asupra ecosistemului Marii Negre

Raport Masuri de inlaturare sau atenuare a efectelor nefavorabile determinate de infloririle cu cianobacterii asupra starii de sanatate a ecosistemului marin si a populatiei umane; masuri privind asigurarea unui control eficient al calitatii apelor marine de suprafata.

6 Evaluarea riscului de patrundere a speciilor invazive in acvatoriul marin prin ape de balast de la nave comerciale (PN09320204)

Studiu

Faza 1- Identificarea metodelor si

masurilor de prevenire si control in scopul minimizarii riscului patrunderii speciilor invazive folosind ca vector de transfer apa de balast de la nave

Raport Date stiintifice pentru procedurile privind managementul apei de balast şi a sedimentelor încât sa se reduca la minim riscurile de contaminare a bazinelor portuare cu specii invazive.

32

Faza 2- Elaborarea si editarea unui ghid bilingv privind speciile marine invazive la litoralul romanesc

Raport Ghid privind speciile invazive de la litoralul românesc

7 Obtinerea informatiilor actualizate necesare extinderii retelei ecologice europene Natura 2000 (arii speciale de conservare) in zona marina romaneasca (PN09320207)

Studiu

Faza 1- Elaborarea cerintelor pentru managementul pescariei in siturile marine romanesti Natura 2000

Raport Masuri de management al pescariei marine sub Politica Comuna de Pescuit; Elemente necesare implementarii Strategiei privind integrarea cerinţelor în materie de protecţie a mediului în politica comună în domeniul pescuitului

Faza 2- Cartarea habitatelor in siturile ROSCI0237 Structuri submarine metanogene Sf.Gheorghe si ROSCI0066 Delta Dunarii - zona marina

Raport Date actualizate privind repartitia habitatelor in cele doua situri; Descrierea habitatelor de inters comunitar existente in cele doua situri

Faza 3- Transpunerea in format GIS a datelor obtinute in cartarea habitatelor din siturile ROSCI0237 Structuri submarine metanogene Sf.Gheorghe si ROSCI0066 Delta Dunarii-zona marina

Raport Date actualizate privind repartitia habitatelor in cele doua situri; Harti in format GIS privind repartitia habitatelor in cele doua situri

8 Pregatirea suportului informational si reactualizarea bazei de date in sprijinul elaborarii Strategiei de Planificare Spatiala Maritima Integrata (PN09320302)

Studiu

Faza 1- PSMI.Studii de caz pentru impact in zona costiera centrala si sudica:Baia Mamaia,Eforie Nord,Eforie Sud, Vama Veche

Raport Rapoarte ale proiectelor sectoriale costiere si maritime pilot/abordari locale; Workshop-uri si alte evenimente publice; Manual de planificare spatiala maritime adaptata la conditiile romanesti continand cele mai bune exemple si recomandari la nivel regional

Faza 2- Crearea suportului stiintific si tehnic pentru elaborarea strategiei de PSMI.Integrarea domeniului in Managementul Integrat al Zonei Costiere

Raport Implementarea instrumentelor si capacitatilor efective de planificare integrata in zona costiera si marina, elaborate in acord cu politicile europene actuale; baza de date integrate GIS; Integrarea planificarii maritime in cadrul ICZM; Varianta in limba romana a ghidului de Planificare Spatiala Maritima Integrata

Anul 2010

Nr. Crt.

Denumirea proiectului / Nr. şi denumire faze de execuţie

Tipul rezultatului

(studiu proiect, prototip, tehnolog, etc., alte rezultate)

Efecte scontate

1 Studiul mecanismelor care guverneaza procesele geomorfologice pe termen scurt si mediu sub actiunea fenomenelor naturale si a influentelor antropice in zona costiera (PN09320101)

Studiu

Faza 1- Evaluarea modificarilor geomorfologice pentru plaja emersa la nivel sezonier

Raport Cunoasterea ritmului sezonier de evolutie al plajei in zona de contact mare-uscat; variatia sezoniera a stocului sedimentar al plajei subaeriene

33

Faza 2- Evaluarea modificarilor geomorfologice pentru plaja submersa la nivel sezonier

Raport Cunoasterea ritmului sezonier de evolutie al plajei in zona de mica adancime; variatia sezoniera a stocului sedimentar al plajei in zona de mica adancime

2 Studiul formarii si dinamicii maselor de apa pe platoul continental si interrelatia acestora cu apele costiere (PN09320102)

Studiu

Faza 1- Formarea maselor de apa pe selful continental si dinamica acestora

Raport Detalierea regimului scurgerii pe şelful continental românesc; Asigurarea validării datelor pentru rularea modelului POM; Rularea în timp real a modelului POM şi asigurarea prognozei oceanografice; Obţinerea de seturi de date comprehensive pentru caracterizarea dinamicii maselor de apă pe şelful continental; Influenţa dinamicii maselor de apă asupra zonei costiere.

Faza 2- Studiul regimului valurilor in zona costiera

Raport Actualizarea arhivei de date de valuri de la litoralul românesc Definirea regimului valurilor pe sezoane: - regimul valurilor costiere: caracteristici, tipologii; - influenţa regimului valurilor asupra zonelor costiere joase şi a falezelor.

3 Influenta aportului fluvial asupra compozitiei chimice si a starii trofice a apelor tranzitorii si costiere romanesti in vederea implementarii comune a Directivelor Cadru Apa si Strategie Marina (PN09320103)

Studiu

Faza 1- Implementarea in laboratorul de masurari si analize a metodei de determinare cantitativa a carbonului organic total in sedimente marine

Raport Evaluarea metodei de determinare cantitativa a TOC in sedimente si date preliminare cu privire la concentratia carbonului organic total in sedimentele marine din zona de imediata influenta a Dunarii si zona costiera obtinute in urma implemetarii in LMA

Faza 2- Cercetari privind influenta substantei organice acumulate in sedimente asupra fenomenului eutrofizarii

Raport Cunostinte privind nivelul carbonului organic total in sedimentele din apele tranzitorii si costiere romanesti si influenta TOC asupra fenomenului eutrofizarii; Completarea fondului national de date oceanografice

4 Caracterizarea comunitatilor bentale si planctonice de pe platoul continental romanesc (PN09320202)

Studiu

Faza 1- Studiul comunitatilor bentale si planctonice de pe platoul continental romanesc si descrierea acestora in sezoanele de iarna si primavara

Raport Cunosterea starii comunitatilor bentale si planctonice de pe platoul continental romanesc in sezonul de iarna si primavara; Implementarea de tehnici noi de cercetare si observare (observatii foto video subacvatice la adancime)

Faza 2- Determinarea starii actuale a comunitatilor bentale si planctonice de pe platoul continental romanesc prin analiza cumulata a datelor colectate in perioada 2009-2010

Raport

Cunoasterea relatiilor structurale si functionale dintre comunitatea bentala si planctonica

5 Studiul comunitatilor de cianobacterii din sectorul costier in contextul schimbarilor climatice actuale (PN09320203)

Studiu

Faza 1- Analiza comparativa a metodelor Raport Crearea premiselor de aplicare a metodelor si

34

moleculare si microscopice in studierea structurii comunitatilor de cianobacterii marine

modalitatilor noi de studiu a cianobacteriilor din zona costiera romaneasca a Marii Negre care sa corespunda cerintelor actuale ale cercetarii europeane si internationale, in vederea extinderii ariei cercetarilor in domeniu si a fundamentarii stiintifice a evolutiei ecosistemului Marii Negre si a masurilor de prevenire si de reducere a riscului natural si antropic

6 Evaluarea riscului de patrundere a speciilor invazive in acvatoriul marin prin ape de balast de la nave comerciale (PN09320204)

Studiu

Faza 1- Cunoasterea structurii calitative

si cantitative a epibiozei depuse pe carena navelor maritime intrate in porturile romanesti

Raport Baza de date privind compozitia foulingului marin depus pe carena navelor care opereaza in porturile romanesti

Faza 2- Monitorizarea incarcaturii biologice a apelor din tancurile de balast de la navele care opereaza in portul maritim Constanta

Raport Baza de date privind incarcatura biologica a apelor de balast pentru evaluarea riscului de patrundere a noi specii

7 Obtinerea informatiilor actualizate necesare extinderii retelei ecologice europene Natura 2000 (arii speciale de conservare) in zona marina romaneasca (PN09320207)

Studiu

Faza 1- Elaborarea masurilor necesare pentru gestionarea siturilor marine romanesti Natura 2000

Raport Obiective si masuri de conservare; modalitati de aplicare; Planuri de gestionare necesare; Inventarul activităţilor umane desfăşurate în siturile marine Natura 2000; Presiunile şi influenţa activităţilor umane: evaluarea influentelor

Faza 2- Cartarea habitatelor in siturile ROSCI0269 Vama Veche- 2 Mai si ROSCI0094 Izvoarele sulfuroase submarine de la Mangalia

Raport Cresterea suportului stiintific prin: Date actualizate privind repartitia habitatelor in cele doua situri; Descrierea habitatelor de inters comunitar existente in cele doua situri

Faza 3- Transpunerea in format GIS a datelor obtinute in cartarea habitatelor din siturile ROSCI0269 Vama Veche- 2 Mai si ROSCI0094 Izvoarele sulfuroase submarine de la Mangalia

Raport Cresterea suportului stiintific si operational prin: Date actualizate privind repartitia habitatelor in cele doua situri; Harti in format GIS privind repartitia habitatelor in cele doua situri

8 Pregatirea suportului informational si reactualizarea bazei de date in sprijinul elaborarii Strategiei de Planificare Spatiala Maritima Integrata (PN09320302)

Studiu

Faza 1- Pregatirea suportului GIS pentru cartografierea digitala a ariilor si activitatilor, utilizarilor si exploatarilor costiere si maritime. Elaborarea hartilor tematice

Raport Prezentarea experientei internationale si a rezultatelor proprii privind realizarea sistemului informatic GIS. Identificarea cailor de transfer a datelor istorice si actuale inregistrate in sistem de baza de date specifica trecerii si integrarii in sistem GIS. Inventarierea datelor si solutiilor care au stat la baza elaborarii hartilor tematice generale.

Faza 2- PSMI.Studii de caz in zone caracteristice pentru sectoarele romanesti din zona costiera nordica si centrala:golful Musura, laguna Sinoe, lacul Tasaul

Raport Planificarea Spatiala Maritima in context ecosistemic, de dezvoltare durabila si schimbari climatice complexe Abordarea integrata a zonei de referinta in zone caracteristice pentru sectoarele romanesti din zona nordica si centrala a litoralului romanesc; Studii de caz. Exemplificari semnificative: harti tematice pentru aplicatii

35

nationale-regionale si rezultate proprii

Anul 2009

Nr. Crt.

Denumirea proiectului / Nr. şi denumire faze de execuţie

Tipul rezultatului

(studiu proiect, prototip, tehnolog, etc., alte rezultate)

Efecte scontate

1 Studiul mecanismelor care guverneaza procesele geomorfologice pe termen scurt si mediu sub actiunea fenomenelor naturale si a influentelor antropice in zona costiera (PN09320101)

Studiu

Faza 1-Implementarea unei retele de borne pentru sectiunile plajei emerse si submerse, documentatie privind studiile anterioare, metodologie pentru activitatile de colectare a datelor geomorfologice si achizitia de echipamente / aparatura necesara studiului

Raport Reabilitarea si georeferentierea retelei de borne din zona litorala Corbu-Cap Singol pentru evaluarea proceselor costiere; instructiuni metodologice privind executarea activitatilor de colectare a datelor "in situ" meteo- hidro-geo -morfologice

Faza 2- Masuratori oceanografice pentru determinarea componentelor factorilor dinamici(curent,val, vant, nivel) si geomorfologia reliefului plajei din zona costiera

Raport Acumulare date privind parametri meteo (directie, viteza, pentru deplasarea maselor de aer) in zona de plaja; inregistrari ale elementelor de val si curent in zona de mica adancime; modificari geomorfologice ale plajei

2 Studiul formarii si dinamicii maselor de apa pe platoul continental si interrelatia acestora cu apele costiere (PN09320102)

Studiu

Faza 1- Studiul rolului factorilor locali si generali care genereaza formarea maselor de apa pe platoul continental

Raport Aprofundarea cunoaşterii regimului factorilor hidro-dinamici ai mediului marin cu influenţă asupra zonei economice costiere (valuri, curenţi marini, temperatură, salinitate); zonarea maselor de apă costiere şi de larg, inter-relaţia dintre acestea şi determinarea fluxurilor de apă permanente şi semi - permanente; diseminarea rezultatelor către utilizatorii finali identificaţi (ministere, autorităţi locale, agenţi economici)

Faza 2- Studiul regimurilor nivelurilor in zona costiera si influenta asupra geomorfologiei tarmului

Raport Evaluarea tendinţei de evoluţie a nivelului mării în condiţiile schimbărilor climatice globale prin măsurători sistematice asupra variaţiilor acestuia; determinarea gradului de inundare a zonelor costiere joase, vulnerabile la creşterile de nivel - zone de risc

3 Influenta aportului fluvial asupra compozitiei chimice si a starii trofice a apelor tranzitorii si costiere romanesti in vederea implementarii comune a Directivelor Cadru Apa si Strategie Marina (PN09320103)

Studiu

36

Faza 1- Studiul tendintelor de evolutie a distributiei si dinamicii sezoniere a principalilor factori abiotici implicati in evaluarea starii trofice a apelor tranzitorii si costiere romanesti

Raport Acumulare date privind nivelul actual al eutrofizarii apelor tranzitorii si costiere romanesti. Date privind concentratiile de metale grele in coloana de apa si sedimente din zona de imediata influenta a Dunarii; Completarea fondului national de date oceanografice

Faza 2- Cercetari privind variabilitatea concentratiilor de nutrienti si clorofila in coloana de apa si la interfata apa-sediment in vederea evaluarii starii trofice a apelor tranzitorii si costiere romanesti

Raport Date actuale privind aportul fluvial de nutrienti si substanta organica, instrumente de baza in vederea stabilirii starii ecologice a corpurilor de apa.

4 Caracterizarea comunitatilor bentale si planctonice de pe platoul continental romanesc (PN09320202)

Studiu

Faza 1- Studiul comunitatilor bentale si planctonice de pe platoul continental romanesc si descrierea acestora in sezonul de vara

Raport Identificarea starii comunitatilor bentale si planctonice de pe platoul continental romanesc in sezonul de vara

Faza 2- Studiul comunitatilor bentale si planctonice de pe platoul continental romanesc si descrierea acestora in sezonul de toamna

Raport Identificarea starii comunitatilor bentale si planctonice de pe platoul continental romanesc in sezonul de toamna

5 Studiul comunitatilor de cianobacterii din sectorul costier in contextul schimbarilor climatice actuale (PN09320203)

Studiu

Faza 1- Documentare asupra studiilor anterioare;fundamentarea strategiei pentru realizarea proiectului

Raport Date privind stadiul actual al comunitatilor de cianobacterii din sectorul romanesc al Marii Negre; Lista cu specii de cianobacterii identificate in prezent in zona costiera romaneasca

Evaluarea riscului de patrundere a speciilor invazive in acvatoriul marin prin ape de balast de la nave comerciale (PN09320204)

Studiu

Faza 1- Inventarierea speciilor imigrante

prezente in zona costiera romaneasca si evaluarea tendintei generale de evolutie a acestora

Raport Date actuale privind distribuţia, densitatea, structura populaţionala si prognozarea tendinţei de evoluţie pe termen mediu a speciilor invazive in zona costiera romaneasca

Faza 2- Stabilirea unui sistem operational de monitorizare a apei din tancurile de balast de la nave

Raport Program de monitorizare a navelor, porturilor şi zonelor de descãrcare a apei de balast, pentru minimizarea riscului pãtrunderii speciilor strãine invazive în acvatoriul marin românesc

6 Influenta factorilor de mediu asupra starii ecofiziologice a molustelor de interes comercial de la litoralul romanesc (PN09320205)

Studiu

Faza 1- Evaluarea distributiei spatiale actuale a molustelor marine de interes comercial de la litoralul romanesc

Raport Date privind starea populatiilor de moluste marine de interes comercial (midii) de la litoralul românesc sub impactul schimbarilor climatice si presiunilor antropice

Faza 2- Analiza compozitiei chimice si biochimice a midiilor si a relatiilor cu parametrii mediului de viata in sezoanele toamna-iarna

Raport Caracterizarea chimică şi biochimică a mediului de viaţă al moluştelor de interes comercial (midii)de la Marea Neagră in sezoanele de toamna-iarna; caracterizarea chimică şi biochimică a midiilor şi evaluarea influenţei factorilor de mediu asupra creşterii şi dezvoltării acestora

37

7 Reducerea impactului exploatarii bioresurselor marine prin elaborarea de solutii eficiente ecologic (PN09320206)

Studiu

Faza 1- Evaluarea extinderii spatiale a activitatilor de pescuit

Raport Stabilirea întinderii spaţiale a activităţilor de pescuit; Stabilirea stării actuale a capacităţii de pescuit; hărţi pentru identificarea locaţiilor de instalare/desfăşurare a activităţilor de pescuit; Măsuri şi recomandări pentru protejarea zonelor sensibile (reproducere, hrănire şi iernare) a principalelor specii de peşti.

Faza 2- Conservarea diversitatii resurselor pescaresti prin dimensionarea optima a efortului de pescuit

Raport Stabilirea gradului de influenţă a efortului de pescuit asupra populaţiilor de peşti şi delfini; Dimensionare optimă a efortului de pescuit; Diminuarea capturilor complementare de peşti; Asigurarea durabilităţii resurselor pescăreşti prin elaborarea reglementărilor privind activitatea de pescuit.

8 Obtinerea informatiilor actualizate necesare extinderii retelei ecologice europene Natura 2000 (arii speciale de conservare) in zona marina romaneasca (PN09320207)

Studiu

Faza 1- Identificarea metodelor de localizare si selectie a siturilor marine romanesti Natura 2000

Raport Localizarea si evaluarea habitatelor din Anexa 1 a Directivei Habitate; Criterii de selecţie a siturilor de importanţă comunitară pentru habitatele din anexele Directivei Habitate; Evaluarea coerentei retelei propuse de arii marine protejate de la litoralul romanesc

Faza 2- Cartarea habitatelor in siturile ROSCI197 Plaja submersa Eforie Nord-Eforie Sud si ROSCI0723 Zona marina de la Capul Tuzla

Raport Date actualizate privind repartitia habitatelor in cele doua situri; Descrierea habitatelor de inters comunitar existente in cele doua situri; Harti reactualizate in format GIS privind repartitia habitatelor in cele doua situri

Faza 3- Transpunerea in format GIS a datelor obtinute in cartarea habitatelor din siturile ROSCI197 Plaja submersa Eforie Nord-Eforie Sud si ROSCI0273 Zona marina de la Capul Tuzla

Raport Date istorice privind repartitia habitatelor in cele doua situri: Harti intocmite in format GIS pentru cele doua situri

9 Pregatirea suportului informational si reactualizarea bazei de date in sprijinul elaborarii Strategiei de Planificare Spatiala Maritima Integrata (PN09320302)

Studiu

Faza 1- Identificarea conditiilor de implementare la nivel spatial general si de detaliu in Romania a Manualului de Planificare Spatiala Maritima Integrata (PSMI)

Raport Informarea asupra bazelor de date si informatii costiere si maritime existente in prezent; Identificarea hartilor tematice existente si a planurilor maritime integrate; Inventarierea studiilor de caz pentru impact deja efectuate in zona costiera romaneasca

Faza 2- Actualizarea bazei de date pentru elaborarea Planurilor sectoriale necesare Planificarii Spatiale Maritime

Raport Baza de date si informatii costiere reactualizate; Rapoarte ale proiectelor sectoriale costiere si maritime pilot/abordari locale

38

4.2.Valorificarea în producţie a rezultatelor obţinute: Anul 2015

Denumirea proiectului Tip rezultat Utilizatori Efecte socio-economice la

utilizator

Studiul mecanismelor care guvernează procesele geomorfologice pe termen scurt si mediu sub acţiunea fenomenelor naturale si a influentelor antropice in zona costiera

Alte rezultate SC Van Oord Dredging and Marine Contractors sucursala Romania

Puncte de vedere (2) privind proiectul „Protecţia si reabilitarea zonei sudice a litoralului romanesc al Marii Negre in zona Tomis Sud-faza PT+DE si zona Eforie Nord - faza PT+DE, beneficiar Van Oord

Alte rezultate Administraţia Bazinală de Ape Dobrogea - Litoral

Documentaţie: Baza bornata realizata de INCDM "Grigore Antipa" in luna noiembrie 2015

Raport de stare mediu anual Raport de stare mediu estival

Agenţia Naţionala de Protecţie a Mediului

Raportul naţional de stare a mediului utilizat in evaluarea activităţilor economice si in pregătirea masurilor de reglementare pentru protecţie a mediului

Alte rezultate SC Van Oord Dredging and Marine Contractors sucursala Romania

Monitorizarea biodiversitatii pasărilor pentru zonele de lucru Tomis si Eforie beneficiar Van Oord, contract nr. 5308/27.11.2014 - adendum

Studiul formării şi dinamicii maselor de apă pe platoul continental şi interrelaţia acestora cu apele costiere.

Alte rezultate ExxonMobil Exploration and Production Romania

Contract de servicii pentru parcurgerea procedurii de obţinere a acordului de mediu si a avizului de gospodărire a apelor / Contract de servicii ROVOCON12-016 din data de 19. 06. 2012, beneficiar ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited Nassau (Bahamas) sucursala Bucureşti, Comanda de schimbare nr. 002/12.02.2013, Comanda de schimbare nr. 003/04.04.2013, Comanda de schimbare nr. 004/06.08.2013, Comanda de schimbare nr. 007/01.07.2014

Alte rezultate SC Midia Resources SRL Bucureşti

Studiu de evaluare a condiţiilor de mediu anteforaj pentru o sonda situata in perimetrul EX-25 Luceafărul, contract nr. 1176/14.03.2014, Comanda nr. 1, 2, 3, 4

Alte rezultate SC Van Oord Dredging and Marine Contractors sucursala Romania

Prestare servicii cu privire la monitorizarea activităţii de protecţie si reabilitare a zonei sudice, beneficiar Van Oord, contract nr. 5.617/10.12.2014

Alte rezultate OMV Petrom SA

Servicii de obţinere a acordului de mediu pentru sonde off shore, contract nr. 99001716/01.07.2014, Comanda nr. 8451816910/10.07.2015

39

Raport de stare mediu Raport de stare mediu estival

Agenţia Naţionala de Protecţie a Mediului

Raportul naţional de stare a mediului utilizat in evaluarea activităţilor economice si in pregătirea masurilor de reglementare pentru protecţie a mediului

Alte rezultate SC Proiect SA Constanta

Prestare servicii privind monitorizarea activitatilor referitoare la protectia si reabilitarea partii sudice a lit. rom. al MN in zona Municipiului Cta-Mamaia Sud, beneficiar Proiect SA Constanta, contract nr. 5317/28.11.2014 / SC Monteca Management SRL Constanta, contract nr. 2256/02.06.2015

Influenta aportului fluvial asupra compozitiei chimice si a starii trofice a apelor tranzitorii si costiere romanesti in vederea implementarii comune a Directivelor Cadru Apa si Strategie Marina

Alte rezultate

SC HIPOCRATE 2000 SRL Bucuresti (EMINVEST SRL)

Analize apa de mare/ Contract 1641/15.04.2008, Add nr. 194/01.03.2010, Add nr. 205/21.01.2013/2014/2015

Alte rezultate ExxonMobil Exploration and Production Romania

Contract de servicii pentru parcurgerea procedurii de obţinere a acordului de mediu si a avizului de gospodărire a apelor / Contract de servicii ROVOCON12-016 din data de 19. 06. 2012, beneficiar ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited Nassau (Bahamas) sucursala Bucureşti, Comanda de schimbare nr. 002/12.02.2013, Comanda de schimbare nr. 003/04.04.2013, Comanda de schimbare nr. 004/06.08.2013, Comanda de schimbare nr. 007/01.07.2014

Alte rezultate

MELROSE RESOURCES ROMANIA B.V. AMSTERDAM (PETROCELTIC SRL), sucursala Bucureşti

Asistenta pentru obţinerea acordurilor de mediu pentru perimetrele EX 27 – Muridava si EX 28 - Est Cobalcescu, Craiova S, Craiova N, contract de consultanta nr. 18/07.01.2013, beneficiar MELROSE RESOURCES ROMANIA B.V. AMSTERDAM (PETROCELTIC SRL), sucursala Bucureşti, Comanda nr. 1, 2, 3, 4

40

Alte rezultate SC FARMACLASS INDUSTRY SRL, Bucureşti

Asigurarea cantităţii de Apă de Mare prelevată din largul Mării Negre, din zone puţin poluate, necesară pentru producerea anumitor produse înregistrate ca suplimente alimentare, dispozitive alimentare, dispozitive medicale, cosmetice si/sau dermatocosmetice, Contract nr. 1288/27.03.2013, beneficiar SC FARMACLASS INDUSTRY SRL, Bucureşti

Alte rezultate

Melrose Resources Romania B.V. Amsterdam, sucursala Bucuresti

Servicii de consultanţă legate de obţinerea acordurilor de mediu pentru activităţile: Studiu general de mediu post foraj pentru sonda 01 RX Cobălcescu, Studiu general de mediu post foraj pentru sonda 01 Muridava, contract nr.106/MRS/ 16.10.2013, Comanda nr.1, 2

Alte rezultate SC Midia Resources SRL Bucureşti

Studiu de evaluare a condiţiilor de mediu anteforaj pentru o sonda situata in perimetrul EX-25 Luceafărul, contract nr. 1176/14.03.2014, Comanda nr. 1, nr.2, 3, 4, beneficiar SC Midia Resources SRL Bucureşti,

Alte rezultate OMV Petrom SA

Servicii de obţinere a acordului de mediu pentru sonde off shore, contract nr. 99001716/01.07.2014, beneficiar OMV Petrom SA, Comanda nr. 8451816910/10.07.2015

Alte rezultate SC Proiect SA Constanta

Prestare servicii privind monitorizarea activitatilor referitoare la protectia si reabilitarea partii sudice a lit. rom. al MN in zona Municipiului Cta-Mamaia Sud, beneficiar Proiect SA Constanta, contract nr. 5317/28.11.2014 / SC Monteca Management SRL Constanta, contract nr. 2256/02.06.2015

Raport de stare mediu anual Raport de stare mediu estival

Agenţia Naţionala de Protecţie a Mediului

Raportul naţional de stare a mediului utilizat in evaluarea activităţilor economice si in pregătirea masurilor de reglementare pentru protecţie a mediului

Alte rezultate SC Van Oord Dredging and Marine Contractors sucursala Romania

Prestare servicii cu privire la monitorizarea activităţii de protecţie si reabilitare a zonei sudice, beneficiar Van Oord, contract nr. 5.617/10.12.2014

41

Caracterizarea comunitatilor bentale si planctonice de pe platoul continental romanesc

Alte rezultate ExxonMobil Exploration and Production Romania

Contract de servicii pentru parcurgerea procedurii de obţinere a acordului de mediu si a avizului de gospodărire a apelor / Contract de servicii ROVOCON12-016 din data de 19. 06. 2012, beneficiar ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited Nassau (Bahamas) sucursala Bucureşti, Comanda de schimbare nr. 002/12.02.2013, Comanda de schimbare nr. 003/04.04.2013, Comanda de schimbare nr. 004/06.08.2013, Comanda de schimbare nr. 007/01.07.2014

Alte rezultate

MELROSE RESOURCES ROMANIA B.V. AMSTERDAM (PETROCELTIC SRL), sucursala Bucureşti

Asistenta pentru obţinerea acordurilor de mediu pentru perimetrele EX 27 – Muridava si EX 28 - Est Cobalcescu, Craiova S, Craiova N, contract de consultanta nr. 18/07.01.2013, beneficiar MELROSE RESOURCES ROMANIA B.V. AMSTERDAM (PETROCELTIC SRL), sucursala Bucureşti, Comanda nr. 1, 2, 3, 4

Alte rezultate SC Active Training SRL Constanta

Servicii de expertiza in cadrul proiectului „Research and Restoration of the Essential Filters of the Sea – REEFS”, contract de prestari servicii nr. 19/07.01.2013, beneficiar SC Active Training SRL Constanta

Alte rezultate

Melrose Resources Romania B.V. Amsterdam, sucursala Bucuresti

Servicii de consultanţă legate de obţinerea acordurilor de mediu pentru activităţile: Studiu general de mediu post foraj pentru sonda 01 RX Cobălcescu, Studiu general de mediu post foraj pentru sonda 01 Muridava, contract nr.106/MRS/ 16.10.2013, Comanda nr.1, 2

Alte rezultate OMV Petrom SA

Servicii de obţinere a acordului de mediu pentru sonde offshore, contract nr. 99001716/01.07.2014, beneficiar OMV Petrom SA, Comanda nr. 8451816910/10.07.2015

Alte rezultate ROMAIR

Studiul fenomenelor de dezvoltare si proliferare al macroalgelor; Studiu evaluare Adecvata; Raport la studiul de evaluare adecvata (Asistenta tehnica – reducerea eroziunii costiere faza II) -ROMAIR

42

Raport de stare mediu anual Raport de stare mediu estival

Agenţia Naţionala de Protecţie a Mediului

Raportul naţional de stare a mediului utilizat in evaluarea activităţilor economice si in pregătirea masurilor de reglementare pentru protecţie a mediului

Alte rezultate Administraţia Naţionala Apele Romane - Bucureşti

Contract de prestări servicii privind evaluarea stării ecologice a corpurilor de apă pe baza fitoplanctonului, macroalgelor angiospermelor si ihtiofaunei, contract nr. 4 /14.10.2014, beneficiar ANAR Bucureşti

Studiul comunităţilor de cianobacterii din sectorul costier în contextul schimbărilor climatice actuale

Alte rezultate OMV Petrom SA

Servicii de obţinere a acordului de mediu pentru sonde offshore, contract nr. 99001716/01.07.2014, beneficiar OMV Petrom SA, Comanda nr. 8451816910/10.07.2015

Alte rezultate SC Proiect SA Constanta

Prestare servicii privind monitorizarea activitatilor referitoare la protectia si reabilitarea partii sudice a lit. rom. al MN in zona Municipiului Cta-Mamaia Sud, beneficiar Proiect SA Constanta, contract nr. 5317/28.11.2014 / SC Monteca Management SRL Constanta, contract nr. 2256/02.06.2015

Raport de stare mediu anual Raport de stare mediu estival

Agenţia Naţionala de Protecţie a Mediului

Raportul naţional de stare a mediului utilizat in evaluarea activităţilor economice si in pregătirea masurilor de reglementare pentru protecţie a mediului

Alte rezultate SCVan Oord Dredging and Marine Contractors sucursala Romania

Prestare servicii cu privire la monitorizarea activităţii de protecţie si reabilitare a zonei sudice, beneficiar Van Oord, contract nr. 5.617/10.12.2014

43

Alte rezultate

Asociaţia „Cluster pentru promovarea afacerilor specializate în ecotehnologii şi surse alternative de energie – MEDGreen (Regiunea Sud-Est şi Regiunea Bucureşti-Ilfov)”

Servicii de utilizare laboratoare si testare in cadrul proiectului nr. 13.C01.014 intitulat: „Dezvoltarea de soluţii inovative materializate în produse şi servicii care să conducă la creşterea competitivităţii firmelor asociate în cadrul clusterului MEDGreen+, Codul SMIS: 49755, Contract de finanţare nr 1CLT/800.057/03.06.2014, Programul Operaţional Sectorial: Creşterea Competitivităţii Economice, Axa prioritara 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, Domeniul major de intervenţie D1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”, Operaţiunea: „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanţurile de furnizori sau clustere” / Contract de prestări servicii, nr. 4689/09.10.2015

Influenta factorilor de mediu asupra starii ecofiziologice a molustelor de interes comercial de la litoralul romanesc

Alte rezultate ExxonMobil Exploration and Production Romania

Contract de servicii pentru parcurgerea procedurii de obţinere a acordului de mediu si a avizului de gospodărire a apelor / Contract de servicii ROVOCON12-016 din data de 19. 06. 2012, beneficiar ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited Nassau (Bahamas) sucursala Bucureşti, Comanda de schimbare nr. 002/12.02.2013, Comanda de schimbare nr. 003/04.04.2013, Comanda de schimbare nr. 004/06.08.2013, Comanda de schimbare nr. 007/01.07.2014

Alte rezultate

Melrose Resources Romania B.V. Amsterdam, sucursala Bucuresti

Servicii de consultanţă legate de obţinerea acordurilor de mediu pentru activităţile: Studiu general de mediu post foraj pentru sonda 01 RX Cobălcescu, Studiu general de mediu post foraj pentru sonda 01 Muridava, contract nr.106/MRS/ 16.10.2013, Comanda nr.1, 2

Raport de stare mediu estival

Agenţia Naţionala de Protecţie a Mediului

Raportul naţional de stare a mediului utilizat in evaluarea activităţilor economice si in pregătirea masurilor de reglementare pentru protecţie a mediului

Alte rezultate SC Midia Resources SRL Bucureşti

Studiu de evaluare a condiţiilor de mediu anteforaj pentru o sonda situata in perimetrul EX-25 Luceafărul, contract nr. 1176/14.03.2014, Comanda nr. 1, nr.2, 3, 4, beneficiar SC Midia Resources SRL Bucureşti,

44

Obtinerea informatiilor actualizate necesare extinderii retelei ecologice europene Natura 2000 (arii speciale de conservare) in zona marina romaneasca

Alte rezultate ExxonMobil Exploration and Production Romania

Contract de servicii pentru parcurgerea procedurii de obţinere a acordului de mediu si a avizului de gospodărire a apelor / Contract de servicii ROVOCON12-016 din data de 19. 06. 2012, beneficiar ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited Nassau (Bahamas) sucursala Bucureşti, Comanda de schimbare nr. 002/12.02.2013, Comanda de schimbare nr. 003/04.04.2013, Comanda de schimbare nr. 004/06.08.2013, Comanda de schimbare nr. 007/01.07.2014

Alte rezultate

MELROSE RESOURCES ROMANIA B.V. AMSTERDAM (PETROCELTIC SRL), sucursala Bucuresti

Asistenta pentru obţinerea acordurilor de mediu pentru perimetrele EX 27 – Muridava si EX 28 - Est Cobalcescu, Craiova S, Craiova N, contract de consultanta nr. 18/07.01.2013, beneficiar MELROSE RESOURCES ROMANIA B.V. AMSTERDAM (PETROCELTIC SRL), sucursala Bucureşti, Comanda nr. 1, 2, 3, 4

Alte rezultate

Melrose Resources Romania B.V. Amsterdam, sucursala Bucuresti

Servicii de consultanţă legate de obţinerea acordurilor de mediu pentru activităţile: Studiu general de mediu post foraj pentru sonda 01 RX Cobălcescu, Studiu general de mediu post foraj pentru sonda 01 Muridava, contract nr.106/MRS/ 16.10.2013, Comanda nr.1, 2

Alte rezultate SC Midia Resources SRL

Servicii de observaţii asupra prezentei mamiferelor marine in zone de lucru (in timpul activităţii de prospecţiune seismica din Blocul EX-25 Luceafărul), beneficiar SC Midia Resources SRL, contract de consultanta nr. 5793/20.11.2013, comanda nr. 1

Alte rezultate

USAMV Bucureşti (proiect POS Mediu Axa 4), Agentia Nationala de Protectie a Mediului, custozii ariilor marine protejate

Servicii pentru Monitorizarea stării de conservare a speciilor marine si a habitatelor costiere si marine de interes comunitar din România / contract nr. 1208/ 30.08.2012

Alte rezultate Administraţia Bazinală de Ape Dobrogea - Litoral

Studiul privind managementul integrat al zonei costiere” în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea managementului integrat al zonei costiere în regiunea Mării Negre, ICZM, contract nr. 84/28.08.2014, beneficiar ABADL Constanta

45

Raport de stare mediu anual Raport de stare arii protejate anual

Agenţia Naţionala de Protecţie a Mediului

Raportul naţional de stare a mediului utilizat in evaluarea activităţilor economice si in pregătirea masurilor de reglementare pentru protecţie a mediului

Alte rezultate INCDDD Tulcea

Servicii de consultanţă ştiinţifică la proiectul „ Sustainable oceans: our collective responsibility, our common interest. Building on real-life knowledge systems for developing interactive and mutual learning media” (CE/H2020: Respon-SEA-ble) , subcontract de servicii nr. 530.1/205 la contract nr. 530/2015 (Grant Agreement no. 652643), beneficiar INCDDD Tulcea

Anul 2014

Denumirea proiectului Tip rezultat Utilizatori Efecte socio-economice la

utilizator

Studiul mecanismelor care guverneaza procesele geomorfologice pe termen scurt si mediu sub actiunea fenomenelor naturale si a influentelor antropice in zona costiera

Alte rezultate

MMSC, operatorii portuari, companiile petroliere de la coastă şi offshore, managerii zonei costiere, constructorii hidrotehnici, Institutele de geodezie, meteorologie

- furnizarea de date ale proceselor geomorfologice ca ghid pentru planificarea spatiala si dezvoltarea activitatilor economice in zona costiera - cunoasterea efectelor schimbarilor climatice, a consecintelor posibile asupra zonei costiere

Studiul formării şi dinamicii maselor de apă pe platoul continental şi interrelaţia acestora cu apele costiere.

Alte rezultate MMSC, operatorii portuari, companiile petroliere de la coastă şi offshore, managerii zonei costiere, constructorii hidrotehnici, Institutele de geodezie, meteorologie

- furnizarea de prognoze ale caracteristicilor fizico - chimice şi biologice ca ghid pentru o eşantionare adaptativă; - cunoasterea efectelor schimbarilor climatice, a consecintelor posibile asupra zonei costiere; -contributii la dimensionarea corecta a constructiilor de protectie a tarmului

Influenta aportului fluvial asupra compozitiei chimice si a starii trofice a apelor tranzitorii si costiere romanesti in vederea implementarii comune a Directivelor Cadru Apa si Strategie Marina

Alte rezultate MMSC, Comisia Marii Negre, Agentia Europeana de Protectie a Mediului

- suport informaţional pentru fundamentarea ştiinţifică a măsurilor de îmbunătăţire a managementului nutrienţilor în bazinul Dunării şi a eficienţei măsurilor de reducere a emisiilor de fosfor şi azot din sursele de pe uscat, în vederea punerii sub control şi limitării fenomenului de eutrofizare; - contributii la înţelegerea fenomenelor şi proceselor care conduc la eutrofizare sau alte efecte pe termen lung ce pot afecta dezvoltarea durabilă a regiunii. - date, sinteze, rapoarte de calitate, etc., pentru organele locale, naţionale si internationale

46

Caracterizarea comunitatilor bentale si planctonice de pe platoul continental romanesc

Alte rezultate MEN, MMSC, APM, DADL, ARBDD, alte institutii si univ. -Factori de interes din zona costiera - agenti economici autoritati locale

- conservarea si protectia biodiversitatii marine; - imbunatatirea cadrului legislativ in domeniul conservarii biodiversitatii marine si utilizarii durabile a componentelor sale; - implementarea directivei europene: Direrctiva Cadru Strategie Marina;

Studiul comunităţilor de cianobacterii din sectorul costier în contextul schimbărilor climatice actuale

Alte rezultate MEN, MMSC, MT, APM, DADL, ARBDD, DSPJ Cta, alte institutii si univ. -Factori de interes din zona costiera - agenti economici autoritati locale

-Protecţia sanătăţii umane şi a mediului marin; - Asigurarea unui turism durabil; - Dezvoltare economică şi socială în armonie cu mediul

Influenta factorilor de mediu asupra starii ecofiziologice a molustelor de interes comercial de la litoralul romanesc

Alte rezultate MEN, MMSC, APM, DADL, ARBDD, alte institutii si univ. -Factori de interes din zona costiera - agenti economici autoritati locale

Informaţii privind starea ecofiziologică a midiilor de la litoralul românesc al Mării Negre în contextul schimbărilor climatice şi al impactului antropic pentru valorificarea potentialului economic al acestora; implementarea Directivei Cadru Moluşte

Obtinerea informatiilor actualizate necesare extinderii retelei ecologice europene Natura 2000 (arii speciale de conservare) in zona marina romaneasca

Alte rezultate USAMV Bucuresti (proiect POS Mediu Axa 4), custozii ariilor marine protejate

Imbunatatirea managementului in siturile marine, corelat cu distributia spatiala a habitatelor

Pregatirea suportului informational si reactualizarea bazei de date in sprijinul elaborarii Strategiei de Planificare Spatiala Maritima Integrata

Alte rezultate MEN, MMSC, APM, DADL, ARBDD, alte institutii si univ. -Factori de interes din zona costiera - agenti economici autoritati locale

- Suport pentru implementarea Directivei PSM 2014/89/UE

- Realizarea de Planuri spatiale maritime / harti de distributie spatială si temporală efectivă si potentială a activitătilor maritime

- Suport pentru strategii integrate de management costier, inventar de activitati si de măsuri aplicabile

- Materiale expuse părtilor interesate si autoritătilor competente pentru consultare cu privire la proiectele de planuri, strategii si acces la rezultatele/date disponibile

- Proceduri aplicabile pentru evaluări strategice de mediu.

- Sprijin pentru desemnarea autoritatii responsabile punerii în practica a Directivei PSM si raportarii regulate catre Comisia Europeana

47

Anul 2013

Denumirea proiectului Tip rezultat Utilizatori Efecte socio-economice la

utilizator

Studiul mecanismelor care guverneaza procesele geomorfologice pe termen scurt si mediu sub actiunea fenomenelor naturale si a influentelor antropice in zona costiera

Alte rezultate

MMSC, operatorii portuari, companiile petroliere de la coastă şi offshore, managerii zonei costiere, constructorii hidrotehnici, Institutele de geodezie, meteorologie

- furnizarea de date ale proceselor geomorfologice ca ghid pentru planificarea spatiala si dezvoltarea activitatilor economice in zona costiera - cunoasterea efectelor schimbarilor climatice, a consecintelor posibile asupra zonei costiere

Studiul formării şi dinamicii maselor de apă pe platoul continental şi interrelaţia acestora cu apele costiere.

Alte rezultate MMSC, operatorii portuari, companiile petroliere de la coastă şi offshore, managerii zonei costiere, constructorii hidrotehnici, Institutele de geodezie, meteorologie

- furnizarea de prognoze ale caracteristicilor fizico - chimice şi biologice ca ghid pentru o eşantionare adaptativă; - cunoasterea efectelor schimbarilor climatice, a consecintelor posibile asupra zonei costiere; -contributii la dimensionarea corecta a constructiilor de protectie a tarmului

Influenta aportului fluvial asupra compozitiei chimice si a starii trofice a apelor tranzitorii si costiere romanesti in vederea implementarii comune a Directivelor Cadru Apa si Strategie Marina

Alte rezultate MMSC, Comisia Marii Negre, Agentia Europeana de Protectie a Mediului

- suport informaţional pentru fundamentarea ştiinţifică a măsurilor de îmbunătăţire a managementului nutrienţilor în bazinul Dunării şi a eficienţei măsurilor de reducere a emisiilor de fosfor şi azot din sursele de pe uscat, în vederea punerii sub control şi limitării fenomenului de eutrofizare; - contributii la înţelegerea fenomenelor şi proceselor care conduc la eutrofizare sau alte efecte pe termen lung ce pot afecta dezvoltarea durabilă a regiunii. - date, sinteze, rapoarte de calitate, etc., pentru organele locale, naţionale si internationale

Caracterizarea comunitatilor bentale si planctonice de pe platoul continental romanesc

Alte rezultate MEN, MMSC, APM, DADL, ARBDD, alte institutii si univ. -Factori de interes din zona costiera - agenti economici autoritati locale

- conservarea si protectia biodiversitatii marine; - imbunatatirea cadrului legislativ in domeniul conservarii biodiversitatii marine si utilizarii durabile a componentelor sale; - implementarea directivei europene: Direrctiva Cadru Strategie Marina;

Studiul comunităţilor de cianobacterii din sectorul costier în contextul schimbărilor climatice actuale

Alte rezultate MEN, MMSC, MT, APM, DADL, ARBDD, DSPJ Cta, alte institutii si univ. -Factori de interes din zona costiera - agenti economici autoritati locale

-Protectia sanatatii umane si a mediului marin; - Asigurarea unui turism durabil; - Dezvoltare economica si sociala in armonie cu mediul

Influenta factorilor de mediu asupra starii ecofiziologice a molustelor de interes comercial de la litoralul romanesc

Alte rezultate MEN, MMSC, APM, DADL, ARBDD, alte institutii si univ. -Factori de interes din zona costiera

Informaţii privind starea ecofiziologică a midiilor de la litoralul românesc al Mării Negre în contextul schimbărilor climatice şi al impactului antropic pentru

48

- agenti economici autoritati locale

valorificarea potentialului economic al acestora; implementarea Directivei Cadru Moluste

Reducerea impactului exploatarii bioresurselor marine prin elaborarea de solutii eficiente ecologic

Alte rezultate MEN, MMSC, ANPA, APM, DADL, ARBDD, alte institutii si univ. -Factori de interes din zona costiera - agenti economici autoritati locale

Metode si tehnici de pescuit protective pentru resursele marine vii, eficiente si selective

Obtinerea informatiilor actualizate necesare extinderii retelei ecologice europene Natura 2000 (arii speciale de conservare) in zona marina romaneasca

Alte rezultate USAMV Bucuresti (proiect POS Mediu Axa 4), custozii ariilor marine protejate

Imbunatatirea managementului in siturile marine, corelat cu distributia spatiala a habitatelor

Anul 2012

Denumirea proiectului Tip rezultat Utilizatori Efecte socio-economice la

utilizator

Studiul mecanismelor care guverneaza procesele geomorfologice pe termen scurt si mediu sub actiunea fenomenelor naturale si a influentelor antropice in zona costiera

Alte rezultate

MMP, operatorii portuari, companiile petroliere de la coastă şi offshore, managerii zonei costiere, constructorii hidrotehnici, Institutele de geodezie, meteorologie

- furnizarea de date ale proceselor geomorfologice ca ghid pentru planificarea spatiala si dezvoltarea activitatilor economice in zona costiera - cunoasterea efectelor schimbarilor climatice, a consecintelor posibile asupra zonei costiere

Studiul formării şi dinamicii maselor de apă pe platoul continental şi interrelaţia acestora cu apele costiere.

Alte rezultate MMP, operatorii portuari, companiile petroliere de la coastă şi offshore, managerii zonei costiere, constructorii hidrotehnici, Institutele de geodezie, meteorologie

- furnizarea de prognoze ale caracteristicilor fizico - chimice şi biologice ca ghid pentru o eşantionare adaptativă; - cunoasterea efectelor schimbarilor climatice, a consecintelor posibile asupra zonei costiere; -contributii la dimensionarea corecta a constructiilor de protectie a tarmului

Influenta aportului fluvial asupra compozitiei chimice si a starii trofice a apelor tranzitorii si costiere romanesti in vederea implementarii comune a Directivelor Cadru Apa si Strategie Marina

Alte rezultate MMP, Comisia Marii Negre, Agentia Europeana de Protectie a Mediului

- suport informaţional pentru fundamentarea ştiinţifică a măsurilor de îmbunătăţire a managementului nutrienţilor în bazinul Dunării şi a eficienţei măsurilor de reducere a emisiilor de fosfor şi azot din sursele de pe uscat, în vederea punerii sub control şi limitării fenomenului de eutrofizare; - contributii la înţelegerea fenomenelor şi proceselor care conduc la eutrofizare sau alte efecte pe termen lung ce pot afecta dezvoltarea durabilă a regiunii. - date, sinteze, rapoarte de calitate, etc., pentru organele locale, naţionale si internationale

Caracterizarea comunitatilor bentale si planctonice de pe platoul continental romanesc

Alte rezultate MC, MMP, APM, DADL, ARBDD, alte institutii si univ.

- conservarea si protectia biodiversitatii marine; - imbunatatirea cadrului legislativ

49

-Factori de interes din zona costiera - agenti economici autoritati locale

in domeniul conservarii biodiversitatii marine si utilizarii durabile a componentelor sale; - implementarea directivei europene: Direrctiva Cadru Strategie Marina;

Influenta factorilor de mediu asupra starii ecofiziologice a molustelor de interes comercial de la litoralul romanesc

Alte rezultate MC, MMP, APM, DADL, ARBDD, alte institutii si univ. -Factori de interes din zona costiera - agenti economici autoritati locale

Informaţii privind starea ecofiziologică a midiilor de la litoralul românesc al Mării Negre în contextul schimbărilor climatice şi al impactului antropic pentru valorificarea potentialului economic al acestora; implementarea Directivei Cadru Moluste

Reducerea impactului exploatarii bioresurselor marine prin elaborarea de solutii eficiente ecologic

Alte rezultate MC, MMP, ANPA, APM, DADL, ARBDD, alte institutii si univ. -Factori de interes din zona costiera - agenti economici autoritati locale

Metode si tehnici de pescuit protective pentru resursele marine vii, eficiente si selective

Obtinerea informatiilor actualizate necesare extinderii retelei ecologice europene Natura 2000 (arii speciale de conservare) in zona marina romaneasca

Alte rezultate USAMV Bucuresti (proiect POS Mediu Axa 4), custozii ariilor marine protejate

Imbunatatirea managementului in siturile marine, corelat cu distributia spatiala a habitatelor

Anul 2011

Denumirea proiectului Tipul

rezultatului Utilizatori

Efecte socio-economice la utilizator

Studiul formării şi dinamicii maselor de apă pe platoul continental şi interrelaţia acestora cu apele costiere.

Alte rezultate MMP, operatorii portuari, companiile petroliere de la coastă şi offshore, managerii zonei costiere, constructorii hidrotehnici, Institutele de geodezie, meteorologie

- furnizarea de prognoze ale caracteristicilor fizico - chimice şi biologice ca ghid pentru o eşantionare adaptativă; - cunoasterea efectelor schimbarilor climatice, a consecintelor posibile asupra zonei costiere; -contributii la dimensionarea corecta a constructiilor de protectie a tarmului

Influenta aportului fluvial asupra compozitiei chimice si a starii trofice a apelor tranzitorii si costiere romanesti in vederea implementarii comune a Directivelor Cadru Apa si Strategie Marina

Alte rezultate MMP, Comisia Marii Negre, Agentia Europeana de Protectie a Mediului

- suport informaţional pentru fundamentarea ştiinţifică a măsurilor de îmbunătăţire a managementului nutrienţilor în bazinul Dunării şi a eficienţei măsurilor de reducere a emisiilor de fosfor şi azot din sursele de pe uscat, în vederea punerii sub control şi limitării fenomenului de eutrofizare; - contributii la înţelegerea fenomenelor şi proceselor care conduc la eutrofizare sau alte efecte pe termen lung ce pot afecta dezvoltarea durabilă a regiunii. - date, sinteze, rapoarte de calitate, etc., pentru organele locale, naţionale si internationale

50

Caracterizarea comunitatilor bentale si planctonice de pe platoul continental romanesc

Alte rezultate MC, MMP, APM, DADL, ARBDD, alte institutii si univ. -Factori de interes din zona costiera - agenti economici autoritati locale

- conservarea si protectia biodiversitatii marine; - imbunatatirea cadrului legislativ in domeniul conservarii biodiversitatii marine si utilizarii durabile a componentelor sale; - implementarea directivei europene: Dicerctiva Cadru Strategie Marina;

Studiul comunitatilor de cianobacterii din sectorul costier in contextul schimbarilor climatice actuale

Alte rezultate MMP, MT, MEC-ANCS, Agenţia de Protecţia Mediului Constanţa (APM), ABADL, Direcţia de Sănătate Publică Constanţa, Unitati de invatamant superior, Agenti economici cu activitate in zona costiera si alti agenti economici

-protectia sanatatii umane si a mediului marin - asigurarea unui turism durabil - dezvoltare economica si sociala durabila

Evaluarea riscului de patrundere a speciilor invazive in acvatoriul marin prin ape de balast de la nave comerciale

MMP, Autoritatea Navalã Românã, Unitãţi de învãţãmânt, Agenti economici ce îşi desfãşoarã activitatea în zona costierã marinã

-Asigurarea stãrii de sãnãtate a ecosistemului marin prin protecţia şi conservarea biodiversitãţii sale; - Controlul permanent al încãrcãturii biologice a apelor de balast poate surprinde din timp patrunderea speciilor exotice dãunãtoare putându-se preveni deteriorarea conditiilor de mediu pentru speciile autohtone, la toate nivelele lanţului trofic, pânã la peşti şi mamifere. - Acumularea de cunostinte in domeniu pentru invatamantul de specialitate din România.

Obtinerea informatiilor actualizate necesare extinderii retelei ecologice europene Natura 2000 (arii speciale de conservare) in zona marina romaneasca

Alte rezultate USAMV Bucuresti (proiect POS Mediu Axa 4), custozii ariilor marine protejate

-Management corespunzator in siturile marine, corelat cu distributia spatiala a habitatelor

Pregatirea suportului informational si reactualizarea bazei de date in sprijinul elaborarii Strategiei de Planificare Spatiala Maritima Integrata

Alte rezultate

MC, MMP, APM, DADL, ARBDD, alte institutii si univ. -Factori de interes din zona costiera - agenti economici autoritati locale

- dezvoltarea economica si sociala - evitarea conflictelor intre

activitati costiere si maritime - studii de impact - existenta unui Plan de Actiune

necesar implementarii Politicii Marine Integrate EU si PSMI

51

Anul 2010

Denumirea proiectului Tipul

rezultatului Utilizatori

Efecte socio-economice la utilizator

Studiul formării şi dinamicii maselor de apă pe platoul continental şi interrelaţia acestora cu apele costiere.

Alte rezultate

Ministerul Mediului, operatorii portuari, companiile petroliere de la coastă şi offshore, managerii zonei costiere, constructorii hidrotehnici, Institutele de geodezie, meteorologii

- furnizarea de prognoze ale caracteristicilor fizico - chimice şi biologice ca ghid pentru o eşantionare adaptativă; - demonstrarea conceptului de interdisciplinaritate prin prognoze în timp real ca modalitate de caracterizare completă a condiţiilor din zona litorală.

Pregatirea suportului informational si reactualizarea bazei de date in sprijinul elaborarii Strategiei de Planificare Spatiala Maritima Integrata

Alte rezultate

MC, MMP, APM, ABADL, ARBDD, alte institutii si univ. -Factori de interes din zona costiera

- parte integranta ICZM - dezvoltare economica si sociala in zonele de referinta - cunoasterea activitatii costiere si maritime in zonele pilot, dezvoltarea durabila si evitarea conflictelor dintre ele - studii de impact

Anul 2009

Denumirea proiectului Tipul

rezultatului Utilizatori

Efecte socio-economice la utilizator

Studiul formării şi dinamicii maselor de apă pe platoul continental şi interrelaţia acestora cu apele costiere.

Alte rezultate

Ministerul Mediului (MM) Autorităţile portuare Firme de explorare şi exploatare a resurselor subsolului

- Prognoza oceanografică prin care se asigură anticiparea traseelor poluanţilor în caz de poluări accidentale; Studii asuprea factorilor fizico-chimici ai mediului marin

Pregatirea suportului informational si reactualizarea bazei de date in sprijinul elaborarii Strategiei de Planificare Spatiala Maritima Integrata

Alte rezultate

MC, MM, APM, DADL, ARBDD, alte institutii si univ. -Factori de interes din zona costiera

- parte integranta ICZM - dezvoltarea economica si sociala - evitarea conflictelor intre activitati costiere si maritime - studii de impact

4.3. Participarea la colaborări internaţionale: Anul 2015

Valoarea proiectului (lei/euro, fara TVA)

Nr crt

Denumirea programului internaţional

Ţară şi / sau CE unităţi

colaborare

Denumire proiect* Valoare totală

proiect

Valoare ţară/

INCDM 2015

1 PC7: CE/ Pan – European infrastructure for Ocean&Marine Data Management (SEADATANET II)

180.600 lei (42.968 euro)

89.000 lei (20.000 euro)

2 H2020 CE /

Development and pre-operational validation of upgraded GMES Marine Care Services and capabilities (MYOCEAN FOLOW-UP)/ grant agreement no. 283367/12.12.2011

146.932,8 lei (34.984 euro)

26.763 lei (5.971 euro)

52

3 PC7-OCEAN-2011:

CE /

Policy – oriented Marine Environmental Research for the Southern European Seas (PERSEUS)/ grant agreement no. 287600/21.12.2011

1.042.998,6 lei (248.333 euro din care avans incasat 94.110 euro)

472.087 lei

4 PC7 – OCEAN-2011:

CE /

A Coast to Coast NETwork of protected areas:from the shore to the deep sea (COCONET), Grant Agreement no. 287844

1.260.000 lei (300.000 euro din care avans incasat 145.000 euro)

155.291 lei 33.000 euro

5 PC7: CE /

Towards a Clean, Litter-Free European Marine Environment through Scientific Evidence, Innovative Tools and Good Governance (CLEANSEA)

111.250 lei (25.189 euro)

59.666 lei (13.312 euro)

6 DG MARE: CE /

The European Marine Data and Observation Network (EMODnet Phase 2) Contract nr. SI2.656742 / 15.08.2013

3.999.999 euro din care pentru INCDM 110.000 euro 489.500 lei

116.933 lei

7 DG ENV: CE /

Integrated regional monitoring implementation strategy in the South European Seas Grant Agreement 07.0335/2013/659540/SUB/C2 IRIS-SES

(1.201.996 euro din care pentru INCDM 124.420 euro din care 12.442 cofinantare) 498.302,1 lei

68.964 lei

8 PC7: CE /

Co-creating ecosystem-based fisheries management solutions MARE FRAME, Grant Agreement PC7 KBBE:2013-7- single –stage No. 613571

6.000.000 euro din care pentru INCDM 112.688 euro 501.461,6 lei

141.816 lei

9 ESA CE / ARGANS (Applied Research in Geomatics, Atmosphere, Nature and Space) - ESA (European Spatial Agency)

22.411 lei (5.000 euro)

22.411 lei

10 DG MARE: CE / EMODNet Byology ctr.1171 11.250 lei

(2.500 euro) 11.250 lei

11 DG MARE: CE /

Strengthening Regional Cooperation in the area of Fisheries and Data Collection

24.898 lei (5.595,03 euro)

16.599 lei

12 DG ENV: CE / Sea Basin CHECKPOINTS, LOT NO: 4 – Black Sea

139.500 euro

14.450 euro /

64.302 lei

13 DG MARE: CE /

Projects on Maritime Spatial Planning" (MARE/2014/22): Cross-Border MARitime Spatial PLANning in the Black Sea (MARSPLAN-BS)

246.357 euro

28.370 euro /

126.246 lei

14

COST (European Cooperation in Science and Technology)

Total 32 tari europene (http://www.cost.eu/domains_actions/essem/Actions/ES1105?parties)

COST ES1105 - “Cyanobacteria blooms and toxins in water resources: Occurrence, impacts and management” CYANOCOST)

145.000 Euro -

15

Secretariatul Permanent al Comisiei pentru protecţia Mării Negre împotriva

Turcia / Istambul; tarile riverane Marii

Black Sea state of the marine environment – Annual national reports, Romania. Grupurile de Experţi (Puncte Focale Naţionale): - Monitoring si evaluare poluare

- -

53

poluării Negre - Controlul poluării din surse de pe uscat - Conservarea diversităţii biologice - Aspecte de mediu ale managementului pescăriilor si altor resurse vii marine (este si Punct Regional) - Dezvoltarea de metodologii comune pentru managementul integrat al zonei costiere

16

Comisia generală pentru pescuit în Marea Mediterană (GFCM)

23 tari Raport anual al Punctului Focal Naţional - -

17

Acordul pentru conservarea cetaceelor din Marea Neagră, Marea Mediterană si zona contiguă a Atlanticului de Nord (ACCOBAMS)

Monaco; 23 tari semnatare

Raport anual al Punctului Focal Naţional - -

18

Memorandum de intelegere privind conservarea rechinilor migratori (CMS)

CE Raport anual al Punctului Focal Naţional - -

19

Comisia Internationala pentru reglementarea vanatorii balenelor

20 state UE Expertiza ştiinţifica; Punct naţional de contact (Comisar)

- -

20

Comisia Oceanografica Interguvernamentală (C.O.I.) A UNESCO - Programul GOOS / Black Sea GOOS si MEDGLOS

UNESCO

Schimb de date in reţelele oceanografice internaţionale - Tsunami (NEAMTSW- Sistem de alerta rapida pentru tsunamis in Atlanticul de Nord si Marea Mediterana); INCDM “Grigore Antipa” participa la programul NEAMTSW prin asigurarea funcţionarii maregrafului digital instalat la Constanta din 1999. Maregraful digital, primit in donaţie de la CIESM, in cadrul programului MedGLOSS, pe langa asigurarea fondului de date pentru NEAMTSW, a fost si este folosit si in derularea altor programe si proiecte care prevăd măsurători sistematice de lunga durata a nivelului marii. - GOOS (Sistem Global de Observare a Oceanelor) INCDM “Grigore Antipa” participa la programul GOOS, cat si la programul regional Black Sea GOOS si care, prin asigurarea parteneriatelor cu tarile riverane Marii Negre a contribuit la accesarea diferitelor proiecte finanţate prin PC 5, PC6, PC 7. Astfel INCDM a derulat in parteneriat proiectele ARENA, ASCABOS, ECOOP, MyOCEAN 1, MyOCEAN 2.

- -

54

- JCOMM (Comisia Mixta a Organizaţiei Meteorologice Mondiale si C.O.I. pentru Oceanografie si Meteorologie Marina); INCDM are nominalizat un reprezentant pe oceanografie. - IODE (Program International de schimb de date si informatii oceanografice) ; INCDM a înfiinţat Centrul de Date Oceanografice si de Mediu

21

Comisia Internaţionala pentru Explorarea Ştiinţifica a Marii Mediterane

23 tari

Reprezentant national Punct Focal CIESM JellyWatch Program – participare activa in programul interactiv

- -

22 Comitetul Marin European

Ostende / Belgia

Reprezentant naţional Documente de poziţie si de orientare a cercetării oceanografice europene

- -

23 Agentia Europeana de Mediu

Copenhaga/Danemarca 33 tari

Raportari anuale; Suport pentru Reţeaua europeană de informare şi observare a mediului (EIONET); Puncte Naţionale de Contact: - Calitatea apelor marine si costiere - Pescarii - Biologie marina - Managementul integrat al zonei costiere

- -

*) Proiectele internaţionale enumerate valorifică (inclusiv) metadate construite pe rezultate din programul nucleu

Anul 2014

Valoarea proiectului (lei)

Nr crt

Denumirea programului internaţional

Ţară şi/sau CE unităţi

colaborare Denumire proiect Valoare

totală proiect

Valoare ţară/

INCDM

1

COST (European Cooperation in Science and Technology)

Total 31 tari europene (http://www.cost.eu/domains_actions/essem/Actions/ES1105?parties)

COST ES1105 - “Cyanobacteria blooms and toxins in water resources: Occurrence, impacts and management” (CYANOCOST)

145.000 Euro

-

2 CE - DG ENVIRONMENT

Bulgaria, Turcia MISIS - MSFD Guiding Improvements In The Black Sea Integrated Monitoring System

872 KEuro 280 KEuro

3

CE - DG ENVIRONMENT

Black Sea Commission si HELCOM

Baltic2Black - Environmental Monitoring Of The Black Sea with Focus On Nutrient Pollution

4 FP7 CE Pan-European infrastructure for Ocean & Marine Data management (SeaDataNet)

6.0 MEuro 42 KEuro

5 FP7 CE

Development and pre-operational validation of upgraded GMES Marine Core Services and capabilities (MyOcean II; 2012-2014)

34 KEuro

6 H2020 CE Development and pre-operational validation of upgraded GMES

35 KEuro

55

Marine Care Services and capabilities (MyOcean Folow-up (2014-2015)

7 FP7-BS ERANET

ANCS/CE RACE-Radiation background of Black Sea coastal environment

290 KEuro 40 KEuro

8 Contract CE- DG MARE

CE European Marine Observations and Data Network (EMODNET Chemistry 2)

4MEuro 110 KEuro

9 European Science Foundation

CE Protected Areas Marine Board Working Group

- -

10 European Science Foundation

CE MicroOcean Marine Board Working Group

- -

11

UE-FP7 “Oceans of Tomorrow” OCEAN.2011-3

Grecia, Franta, Spania, Italia, Malta, Anglia, Belgia, UE, Bulgaria, Turcia, Ucraina, Israel

Policy – oriented Marine Environmental Research for the Southern European Seas (PERSEUS)

53KEuro 14 Keuro

12 DG Environment CE A Coast to Coast NETwork of protected areas: from the shore to the deep sea (COCONET)

300 KEuro

13

FP7 “Oceans of Tomorrow” OCEAN.2011-3

Grecia, Anglia, Belgia, Bulgaria, Turcia, Ucraina, Israel, Finlanda, Polonia,Olanda

ODEMM - Options for Delivering Ecosystem-Based Marine Management

14

Pilot project on New Knowledge for an integrated management of human activities in the sea (PP/ENV D2/SEA 2012)

Romania, Italia, Grecia, Spania,

Integrated Regional monitoring Implementation Strategy in the South European Seas (IRIS -SES)

860000 Euro 111978 Euro

15 DG MARE - IMP MedStudy (mart 2013– feb.2014)

Italia, Marea Britanie., Germania (s.PRO)

Support to the Development of Sea Basin Cooperation in the Mediterranean (Adriatic – Ionian) and the Black Sea

numai stakeholder si observator

16

DG MARE - BlueGrowth MedCluster Study (oct 2013– iulie 2014)

Tari mediteraneene si ale Marii Negre(s.PRO)

Support activities for the development of maritime clusters in the Mediterranean and Black Sea areas

numai stakeholder si observator

17

BONUS 2010-2017 BaltSpace (apr 2015-apr 2018)

(s.PRO)

Maritime policy and blue growth

2 mill € numai stakeholder si observator

18

DG-MARE-Maritime Spatial Planning (MSP) in the Mediterranean Sea and/or the Black Sea (dec 2013-iun 2015)

Italia, Croatia, Slovenia, Grecia

ADRIPLAN-Adriatic Ionian Maritime Spatial Planning

1.250.000€ numai stakeholder si observator

19 ADRIATIC IPA-Cross Border Cooperation

Italia, Albania, Bosnia, Croatia, Muntenegru, Slovenia

SHAPE Project-Shaping an Holistic Approach to Protect the Adriatic Environment between coast and sea

numai stakeholder si observator

*) Proiectele internaţionale enumerate valorifică (inclusiv) metadate construite pe rezultate din programul nucleu

56

Anul 2013

Valoarea proiectului (lei)

Nr crt

Denumirea programului internaţional

Ţară şi/sau CE unităţi

colaborare Denumire proiect Valoare

totală proiect

Valoare ţară/

INCDM

1

COST (European Cooperation in Science and Technology)

Total 31 tari europene (http://www.cost.eu/domains_actions/essem/Actions/ES1105?parties)

COST ES1105 - “Cyanobacteria blooms and toxins in water resources: Occurrence, impacts and management” (CYANOCOST)

145.000 Euro

-

2 CE - DG ENVIRONMENT

Bulgaria, Turcia MISIS - MSFD Guiding Improvements In The Black Sea Integrated Monitoring System

872 KEuro 280 KEuro

3

CE - DG ENVIRONMENT

Black Sea Commission si HELCOM

Baltic2Black - Environmental Monitoring Of The Black Sea with Focus On Nutrient Pollution

4 FP7 CE Pan-European infrastructure for Ocean & Marine Data management (SeaDataNet)

6.0 MEuro 42 KEuro

5 FP7 CE

Development and pre-operational validation of upgraded GMES Marine Core Services and capabilities (MyOcean II)

34 KEuro

6 FP7-BS ERANET

ANCS/CE RACE-Radiation background of Black Sea coastal environment

290 KEuro 40 KEuro

7 Contract CE- DG MARE

CE European Marine Observations and Data Network (EMODNET Chemistry 2)

4MEuro 110 KEuro

8 European Science Foundation

CE Protected Areas Marine Board Working Group

- -

9 European Science Foundation

CE MicroOcean Marine Board Working Group

- -

10

UE-FP7 “Oceans of Tomorrow” OCEAN.2011-3

Grecia, Franta, Spania, Italia, Malta, Anglia, Belgia, UE, Bulgaria, Turcia, Ucraina, Israel

Policy – oriented Marine Environmental Research for the Southern European Seas (PERSEUS)

53KEuro 14 Keuro

11 DG Environment CE

MSF (Marine Strategy Framework Directive) Guiding Improvements in the Black Sea Integrated Monitoring System (MISIS)

872 Keuro 280 Keuro

12 DG Environment CE A Coast to Coast NETwork of protected areas: from the shore to the deep sea (COCONET)

300 KEuro

13

FP7 “Oceans of Tomorrow” OCEAN.2011-3

Grecia, Anglia, Belgia, Bulgaria, Turcia, Ucraina, Israel, Finlanda, Polonia,Olanda

ODEMM - Options for Delivering Ecosystem-Based Marine Management

*) Proiectele internaţionale enumerate valorifică (inclusiv) metadate construite pe rezultate din programul nucleu

57

Anul 2012

Valoarea proiectului (lei)

Nr crt

Denumirea programului internaţional

Ţară şi/sau CE unităţi

colaborare Denumire proiect Valoare

totală proiect

Valoare ţară/

INCDM 1 FP 7 CE MyOCEAN 50 MEuro 60 KEuro

2 FP6 CE Pan-European infrastructure for Ocean & Marine Data management (SeadataNet)

8.75 MEuro 36.75 MLei

82 KEuro 344 KLei

3 FP7 CE UP-GRADE BLACK SEA SCIENTIFIC NETWORK (UP-GRADE BS-SCENE)

3 MEuro 12.6 MLei

55 KEuro 232 KLei

4 FP7 CE

Development and pre-operational validation of upgraded GMES Marine Core Services and capabilities (MyOcean)

33.8 MEuro 138.6 MLei

60 KEuro 252 MLei

5 FP7-BS ERANET

ANCS/CE RACE-Radiation background of Black Sea coastal environment

290 KEuro 40 KEuro

6 Contract CE- DG MARE

CE European Marine Observations and Data Network (EMODNET) Chemical lot 3

699 KEuro 2.9 MLei

19 KEuro 80 KLei

7 European Science Foundation

EU Protected Areas Marine Board Working Group

- -

8 European Science Foundation

EU MicroOcean Marine Board Working Group

- -

9 FP7 EU

Development and pre-operational validation of upgraded GMES Marine Care Services and capabilities (MyOcean II; 2012-2015)

35Keuro

147 Mlei

10 FP7 EU

Policy – oriented Marine Environmental Research for the Southern European Seas (PERSEUS; 2012-2015)

248,333 Keuro

1.043 Mlei

11 DG Environment EU

MSF (Marine Strategy Framework Directive) Guiding Improvements in the Black Sea Integrated Monitoring System (MISIS; 2012-2014)

872,066 Keuro

329,18 Keuro

*) Proiectele internaţionale enumerate valorifică (inclusiv) metadate construite pe rezultate din programul nucleu

Anul 2011

Valoarea proiectului (lei)

Nr crt

Denumirea programului internaţional

Ţară şi/sau CE unităţi

colaboratoare Denumire proiect Valoare

totală proiect

Valoare ţară/

INCDM 1 PC 7 CE MyOCEAN 50 MEuro 60 KEuro

2 PC6 CE Pan-European infrastructure for Ocean & Marine Data management (SeadataNet)

8.75 MilEuro 36.75 MilLei

82 Mii Euro 344 Mii Lei

3 PC7 CE UP-GRADE BLACK SEA SCIENTIFIC NETWORK (UP-GRADE BS-SCENE)

3 MilEuro 12.6 MilLei

55 Mii Euro 232 Mii Lei

58

4 PC7 CE

Development and pre-operational validation of upgraded GMES Marine Core Services and capabilities (MyOcean)

33.8 MilEuro 138.6 MilLei

60 Mii Euro 252 Mii Lei

5 PC7-BS ERANET

UEFISCDI/CE RACE-Radiation background of Black Sea coastal environment (2011-2014)

290 Mii Euro 40 Mii Euro

6 PC7-BS ERANET

UEFISCDI/CE

Molecular approaches for rapid and quantitative detection of cyanobacteria and their toxins from the coastal Black Sea (MARCY; 2011-2014)

279 Mii Euro 55 Mii Euro

7 Contract CE- DG MARE

CE European Marine Observations and Data Network (EMODNET) Chemical lot 3

699 KEuro 2.9 MLei

19 KEuro 80 KLei

8 European Science Foundation

CE Protected Areas Marine Board Working Group

- -

9 European Science Foundation

CE MicroOcean Marine Board Working Group

- -

10 Black Sea Cooperation

CE

Strengthening the regional capacity to support the sustainable management of the Black Sea Fisheries - (SRCSSMBSF; 2011-2013)

475271 Mii Euro

220 Mii Euro

11 European Spatial Agency

CE Meris validation: data from Black Sea PL

30 Mii Euro 30 Mii Euro

12 PC7/KBBE CE

Coordinating research in support to application of EAF (Ecosystem Approach to Fisheries) and management advice in the Mediterranean and Black Seas (CREAM; 2011-2014)

999 Mii Euro 13 Mii Euro

13 Black Sea Cooperation

CE

Industrial Symbiosis Network for Environment Protection and Sustainable Development in the Black Sea Basin - SymNET

449 Mii Euro 120 Mii

Euro

14 PC7 CE Pan - European infrastructure for Ocean&Marine Data Management (SEADATANET II; 2011-2015)

7571,09 Mii Euro

43 Mii Euro

*) Proiectele internaţionale enumerate valorifică (inclusiv) metadate construite pe rezultate din programul nucleu

Anul 2010

Valoarea proiectului (lei)

Nr crt

Denumirea programului internaţional

Ţară şi/sau CE unităţi

colaboratoare Denumire proiect Valoare

totală proiect

Valoare ţară/

INCDM

1

Programul de cercetare 'Nitrogen in Europe (NinE) al Fundaţiei Europeane pentru Ştiinţã

(ESF)

Anglia, Plymouth Marine Laboratory

In situ quantification of coastal Black Sea nitrogen fixation and denitrification by molecular analysis of their specific microorganisms and key regulatory genes using metagenomic approaches

9,2 Mii E -

2 PC 7 CE MyOCEAN - 42 Mii E

3 PC 7 CE Scientific consultancy for the PEGASO project - People for

- 30 Mii E

59

Ecosystem Based Governance in Assessing Sustainable Development of Ocean and Coast

4 PC7 CE Options for delivering ecosystem-based marine management (ODEMM)

9 Mil Euro 97 Mii Euro

5 European Spatial Agency

CE Application for the Western Black Sea (Ocean Colour; 2010-2013)

150 Mii Euro 150 Mii

Euro

6 ACCOBAMS CE

Development of national network for monitoring the Black Sea cetaceans (stranded and by-caught) in Romania and identifying relevant measures for mitigation the adverse impact of fisheries”

15 Mii Euro 15 Mii Euro

7 European Science Foundation

CE Marine Board Working Groups - -

*) Proiectele internaţionale enumerate valorifică (inclusiv) metadate construite pe rezultate din programul nucleu

Anul 2009

Valoarea proiectului (lei) Nr

crt

Denumirea programului internaţional

Ţară şi/sau CE unităţi

colaboratoare Denumire proiect

Valoare totală proiect

Valoare ţară

1

Programul de cercetare 'Nitrogen in Europe (NinE) al Fundaţiei Europeane pentru Ştiinţã

(ESF)

Anglia, Plymouth Marine Laboratory

In situ quantification of coastal Black Sea nitrogen fixation and denitrification by molecular analysis of their specific microorganisms and key regulatory genes using metagenomic approaches

9,2 Mii Euro -

2 PC7 CE

Development and pre-operational validation of upgraded GMES Marine Care Services and capabilities (MyOcean; 2009-2012)

55 Mil Euro 60 Mii Euro

3 NATO NATO Bio-optical characteristics of the Black Sea (2009-2013)

- 18.9 Mii

Euro

4 PC6 CE Upgrade Black Sea Scene (UBSS; 2009-2011)

4,009 Mii Euro 55 Mii Euro

5 PC7 CE

Scientific and technologic collaboration for the study of sea-level changes and vertical crustal movements at the Western Black Sea (2009-2011)

699 Mii Euro 19 Mii Euro

6 PC6 CE Southern European seas: Assessing and modeling ecosystem changes (SESAME; 2006-2011)

160 Mii

Euro

7 PC7 CE European Marine Observation and Data Network (EMODNET chemical lot; 2009-2015)

19 Mii Euro

*) Proiectele internaţionale enumerate valorifică (inclusiv) metadate construite pe rezultate din programul nucleu

4.4. Articole (numai cele publicate în reviste cu referenţi de specialitate): Anul 2015

60

Nr. crt.

Denumirea publicaţiei Titlul articolului

- în ţară:

1 Cercetari Marine Nr. 45, 2015

Macrophytobenthic communities from the Romanian Black Sea coast - indicators of the ecological status of coastal water bodies. Cercetari Marine, v. 45: 195-215

2 Cercetari Marine Nr. 45, 2015 Report on the State of the Marine and Coastal Environment in 2014. Cercetari Marine, v. 45: 4-148

3 Cercetari Marine Nr. 45, 2015

Research and Restoration of the Essential Filters of the Sea (REEFS), Romanian Black Sea Coast, Cercetari Marine v.45: 182-194

4 Cercetari Marine Nr. 45, 2015

Long-Term Characteristics of the Wind Onshore and Offshore Western Black Sea - Teodor-Mihai Cristescu, cercetari Marine v. 45: 160-172

5 Calitatea – acces la succes, v.16, nr. 148, 2015

Adoptarea unui sistem de trasabilitate de catre pescaria si acvacultura romaneasca: factori de influenta si beneficii / Adoption of traceability systems by Romanan fishery and aquaculture: influencing factors and benefits, Calitatea – acces la succes, v.16, nr. 148: 21-24 / 80-83

- in strainatate:

1

15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015,www.sgem.org, SGEM2015 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-37-7 / ISSN 1314-2704, June 18-24, 2015, Book3 Vol. 2, 731-738 pp

Use of IDEXX Quanti-Tray System for Rapid Assessment of Faecal Indicator Bacteria (FIB) in Coastal Black Sea Surface Waters

2

15th International Multidisciplinary Scientific

GeoConference SGEM 2015,www.sgem.org,

SGEM2015 Conference Proceedings, ISBN 978-

619-7105-37-7 / ISSN 1314-2704, June 18-24,

2015, Book3 Vol. 2, 619-626 pp

Detecting seasonal variations and trends of main oceanographic parameters during atypical year 2014 on the Romanian Black Sea coast

3

15th International Multidisciplinary Scientific

GeoConference SGEM 2015,www.sgem.org,

SGEM2015 Conference Proceedings, ISBN 978-

619-7105-37-7 / ISSN 1314-2704, June 18-24,

2015, Book3 Vol. 2, 691-698 pp

The assessment of the quality of the marine environment and marine moluscs accordig to the Directive 2006/113 EC

4

15th International Multidisciplinary Scientific

GeoConference SGEM 2015,www.sgem.org,

SGEM2015 Conference Proceedings, ISBN 978-

619-7105-37-7 / ISSN 1314-2704, June 18-24,

2015, Book3 Vol. 2, 603-609 pp

Aspects of Romanian Black sea coast anchovy (Engraulis encrasicolus, Linnaeus, 1758) biology during 2013-2014

5 Marine Pollution Bulletin 95 (2015) 28–39 A MSFD complementary approach for the assessment of pressures, knowledge and data gaps in Southern European Seas: The PERSEUS experience

6 Turk. J. Fish. Aquat. Sci. 15: 406-415 (2015) Effects of Different Live Feed Diets Applied to the Long-Snouted Seahorse (Hippocampus guttulatus Cuvier, 1829), Turk. J. Fish. Aquat. Sci. 15: 406-415

Anul 2014

Nr. crt.

Denumirea publicaţiei Titlul articolului

- în ţară:

1 Scientific Annals of the Danube Delta Institute, vol

20

Stoica, E., (2014): Presence of faecal indicator organisms (FIOs) in shellfish waters and mussels Mytilus galloprovincialis (Lam.) from the Romanian Black Sea coast.

61

2 Cercetari marine, vol 44

First attempt of transplanting the key-species Cystoseira barbata and Zostera noltei at the Romanian coast; Victor Niţă, Dragoș Micu, Magda Nenciu

3 Scientific Annals of the Danube Delta Institute, vol

20

Strengthening the regional capacity to support the sustainable management of the Black Sea Fisheries. Contribution of the SRCSSMBSF Project/ Black Sea CBC - JOP Program

- in strainatate:

1

“14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2014”, pg. 879-886 (indexat ISI: 3,0, ISSN: 1314-2704, DOI: 10.5593/sgem2014B32)

“Identification of the Romanian Black Sea water types - assessment related to the Marine Strategy Framework Directive Implementation” autori: M.E. Mihailov, S. Nicolaev, T. Zaharia, S. Jelescu, L. Boicenco, A.D. Spinu, L. Lazar, L. Buga, O. Vlas, C. Tabarcea, M. Nenciu, G. Ganea, in Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems Conference Proceedings, pag. 623-630

2

Baltic International Symposium (BALTIC), 2014

IEEE/OES, 27-29 May 2014 Tallinn;

DOI: 10.1109/BALTIC.2014.6887837, Print

ISBN: 978-1-4799-5707-1

Remote sensing applications for the ecosystem-based management process implementation in the Romanian Black Sea Coastal Zone Publication Year: 2014 , Page(s): 1 - 11

3 Journal of Envieonmental Protection and Ecology, JEPE

Assessment of chemical contaminantion in biota from Romanian marine waters in respect with maximum admissible levels regulated by legislation for human consumption, JEPE (ISI), in press.

4

Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems Conference Proceedings “14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2014”, pg. 623-630 (ISI, ISSN: 1314-2704, ISBN: 978-619-7105-14-8, DOI: 10.5593/sgem2014)

Identification of the Romanian Black Sea Waters Types – Assesment related to the marine Strategy Framework Directive Implementation

5 SGEM Conference Proceedings, 2014 DOI: 10.5593, ISI

Ecological and biochemical aspects of Mytilus galloprovincialis from the Romanian Black Sea Coast

6 Journal of Environmental Protection and Ecology 2014, ISI

Ecological resilience of Mytilus galloprovincialis from the Romanian Black Sea Coast at environmental variations

7 http://imdis2013.seadatanet.org/content/download/ 71831/937215/file/Programme%20IMDIS2013.pdf

Integration of oceanographic databases into the Geographic Information System (GIS) as support for Marine Spatial Planning. Case of Romanian Littoral. Dr. Alina Spinu, Dr. Luminita Buga, Dr. Razvan Mateescu, Dr. Laura Alexandrov, Drd. Mihailov Emanuela

8 Scientia Marina 78S, April 2014, 95-101 Reconciling fisheries and habitat protection in Romanian coastal marine protected areas

9 Scientia Marina, Vol 78, No S1, (2014) Impact of turbot fishery on cetaceans in the Romanian Black Sea area

10 Journal of Environmental Protection and Ecology 15, No 2, 643-6541 (2014)

Contributions of the Mareframe Project to Ecosystem-based Fisheries Management Solutions for European Fish Stocks

11 Journal of Environmental Protection and Ecology 15, No 3, 933-943, 2014

Preliminary Data on the Monitoring of Sturgeon Species in Romanian Marine Waters

12 Journal of marine Systems. Volume 135, July 2014, Pages 44–52, 2014

Species composition of the Black Sea marine planktonic copepods

13 Journal of Marine Systems, Volume 135, 81-96, 2014

Mesozooplankton in the Southern European Seas: I. Regional and seasonal characteristics in the Black Sea

An 2013

Nr. crt.

Denumirea publicaţiei Titlul articolului

- în ţară:

62

1 Cercetari Marine, Vol.43, 2013 Report on the State of the Marine and Coastal Environment in 2012

2 Cercetari Marine, Vol.43, 2013 Nutrient Levels and Eutrophication of the Romanian Black Sea Waters (2006-2011) - Assessment Related to the Marine Strategy Framework Directive Implementation

3 Cercetari Marine, Vol.43, 2013 Analysis of Hazardous Substance Contamination of the Marine Ecosystem in the Romanian Black Sea Coast, Part of the Marine Strategy Framework Directive (2008/56/EEC) Implementation

4 Cercetari Marine, Vol.43, 2013 Identification of the Sources of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Sediments from the Romanian Black Sea Sector (Daniela Ţigănuş,

5 Cercetari Marine, Vol.43, 2013 The Compliance Level of the Mollusc Waters Quality in the Black Sea According to the EU Legislation

6 Cercetari Marine, Vol.43, 2013 Ecologically efficient solutions to reduce dolphin by-catches in gillnets

7 Cercetari Marine, Vol.43, 2013 Phytobenthos – key biological element, Cercetari marine – Recherches marines, INCDM, Constanţa, 43:197-218

8 Cercetari Marine, Vol.43, 2013 Recent data on benthic populations from the sandy bottom community in the marine zone of the Danube Delta Biosphere Reserve (ROSCI0066), 43, 219-231

9 Cercetari Marine, Vol.43, 2013 Data on the current state of benthic communities in the Romanian marine Waters, ) “Cercetări Marine“, in press

10 Romanian Reports in Physics Longterm Variability Of The Water Mass Structure On The Romanian Black Sea Shelf

11 Hidrotehnica Analiza evenimentelor extreme de pe coasta Mării Negre pe baza dinamicii maselor de apă, revista Hidrotehnica 2-29, pg. 323-332; ISBN 978-973-0-11622-9

- in strainatate:

1 Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences (TrJFAS)

Use of IDEXX Quanti-Tray System for Rapid Assessment of Faecal Indicator Bacteria (FIB) in Coastal Black Sea surface waters (accepted).

2 Fresenius Environmental Bulletin, 2013, Vol. 22; No. 10

Characteristics of upwelling, algae bloom and hypoxia events on the Western Black Sea in 2010, (ISI 2012: 0,641; AIS: 0,0711)

3 Journal of Marine Systems Species composition of Black Sea marine planktonic copepods, Journal

of Marine Systems. Elsevier. 2013

4 Journal of Marine Systems Mesozooplankton in the Southern European Seas: I. Regional and seasonal characteristics in the Black Sea. Journal of Marine Systems. Elsevier. 2013

5 Journal of Environmental Protection and Ecology 14, No 3, 913–921, 2013

State of the fisheries, stock assessment and management of the Black Sea turbot (Psetta maxima maeotica P.) in Romania

An 2012

Nr. crt.

Denumirea publicaţiei Titlul articolului

- în ţară:

1 Lucrări Ştiinţifice. Seria Zootehnie, Vol. 56 (16), U.S.A.M.V. Iaşi

Study on the impact of fishery activities on the marine Natura 2000 sites

2 Anale USAMV, Bucuresti Cultivarea rotiferilor în vederea utilizării lor în hrana larvelor de peşti din zona litorală rotifer rearing for use in littoral fish larvae feeding

3 Anale USAMV, Bucuresti The use of Artemia in the romanian coastal aquaculture

4 Anale, Muzeu G.Antipa, Bucuresti Proposals for ecological education improvement in natural science museums

5 Anale, Muzeului de St.Nat Craiova Dezvoltarea embrionara a speciilor de pesti de acvariu

6 Anale, Muzeului de St.Nat Craiova Coastal waters research and ways for environmental quality and natural resources rehabilitation

7 Anale - Simpozion DELTAS AND WETLANDS" INCDDD Tulcea

Romanian coast geomorphologic changes. Impact and solutions for protection

8 Anale - Simpozion DELTAS AND WETLANDS" INCDDD Tulcea

Coastal lakes monitoring. Ways for water quality and biopotential improvement

63

9 Universitatea „Ovidius” Marine Environment Mapping, integrated tools for sustainable development

-in strainatate

1 Journal of Environmental Protection and Ecology

The characteristic ichthyofauna of the Romanian marine sites within the Natura 2000 European ecological network

2 Journal of Environmental Protection and Ecology

Identifying the main environmental problems in the Constanta area as perceived by the public opinion

3 Journal of Environmental Protection and Ecology

Preliminary data on habitat mapping in the Romanian Natura 2000 marine sites

4 Marine Policy, Volume 36, Issue 5, Pages 1033–1043

An environmental assessment of risk in achieving Good Environmental Status to support regional prioritisation of management in Europe

5 Journal of Environmental Protection and Ecology, V. 13. nr. 3A: 1683-1687

Oithona brevicornis Giesbrecht, 1892 (Copepoda : Cyclopoida) – first record in the Romanian Black Sea waters

6 Journal of Environmental Protection and Ecology, V.13 Nr. 3A: 1664-1672, 2012

Hydro-geomorphological processes in the transitional Romanian Black Sea coast, its conceconces on the Masterplan for coastal protection implementation

7 Journal of Environmental Protection and Ecology V. 13, No 3A, 1799–1805 (2012)

Marine environment quality for the growth and exploitation of the main molluscs from the Romanian Black Sea Coast according to the EU legislation

8 Journal of Environmental Protection and Ecology, V.13 Nr. 3A: 1783-1791, 2012

Research on the selectivity of the pelagic trawl used by the Romanian costal fisheries

9 Journal of Environmental Protection and Ecology 13, No 3A, 1730-1743, 2012

Bioaccumulation Levels in the Romanian Black Sea Biota during the Last Decade – A Requirement for Implementing Marine Strategy Framework Directive (Descriptors 8 and 9),1730

10 Journal of Environmental Protection and Ecology 13, No 3A, 1776–1782, 2012

Preliminary data on habitat mapping in the Romanian Natura 2000 marine sites

11 Journal of Environmental Protection and Ecology 13, No 3A, 1792–1798, 2012

Marine fisheries and Natura 2000 network from the Romanian littoral

12 Journal of Environmental Protection and Ecology 13, No 3A, 1842–1855, 2012

Important Characteristics of the Marine Environment of the Romanian Littoral Coast – Favourable for Pharmaceutical Utilisations

13 Journal of Environmental Protection and Ecology 13, No 3A, 1865–1870, 2012

Comparative Assessment of the Content of Active Principles and Nutritional Compounds in Black Sea Mussels

14 AACL Bioflux, Volume 5, Issue 1: 44-54

Current state overview of the Vama Veche – 2 Mai Marine Reserve, Black Sea, Romania

15 Rostock University Porceedings, Germania

Integrated approaches to risk mitigation targeting conservation and sustainable development along the Romanian Black Sea coast

16 ERAM Proceedings, Egipt Marine and coastal zone environmental management, risk analysis and mitigation for sustainable growth.

17 EGU2011, Viena Austria and NEESPI website

The Romanian littoral – coastal geomorphologic changes during the last half of Century (1961-2011); its impact on the coastal development and solutions for protection and rehabilitation

18 EGU2011, Viena Austria and NEESPI website

Marine environmental mapping integrated tool for Coastal Zone Management Study case – Razim Sinoe Lagoon

Anul 2011

Nr. crt.

Denumirea publicaţiei Titlul articolului

- în ţară:

1 Buletinul Directiei Hidrografice Maritime, vol IV-Anuversar, 2011. ISSN 2066-4532

Evolutia geomorfologica pe termen scurt si mediu din Baia Mamaia

2 Buletinul Directiei Hidrografice Maritime, vol IV-Anuversar, 2011. ISSN 2066-4532

Utilizarea tehnicilor GIS, GPS si teledetectie pentru monitorizarea modificarilor geomorfologice ale litoralului romanesc al Marii Negre

64

3 Cercetari Marine / Recherches Marines, nr. 41: 5-99, 2011

Report on the state of marine and coastal environment in 2010

4 Cercetari Marine / Recherches Marines

Relevance of integrated maritime policy and maritime spatial planning for Romania

5 AACL Bioflux 4(5):552-570, 2011 The characterization of the main habitat types populated by the Black Sea Turbot in its different stages of development

6 Lucrări Ştiinţifice. Seria Zootehnie, Vol. 56 (16), U.S.A.M.V. Iaşi – in print; 2011

Study on the impact of fishery activities on the marine Natura 2000 sites

7 Anale USAMV, Bucuresti Cultivarea rotiferilor în vederea utilizării lor în hrana larvelor de peşti din zona litorală rotifer rearing for use in littoral fish larvae feeding

8 Anale USAMV, Bucuresti The use of Artemia in the romanian coastal aquaculture

9 Anale, Muzeu G.Antipa, Bucuresti Proposals for ecological education improvement in natural science museums

10 Anale, Muzeului de St.Nat Craiova Dezvoltarea embrionara a speciilor de pesti de acvariu

11 Anale, Muzeului de St.Nat Craiova Coastal waters research and ways for environmental quality and natural resources rehabilitation

12 Anale - Simpozion DELTAS AND WETLANDS" INCDDD Tulcea

Romanian coast geomorphologic changes. Impact and solutions for protection

13 Anale - Simpozion DELTAS AND WETLANDS" INCDDD Tulcea

Coastal lakes monitoring. Ways for water quality and biopotential improvement

14 Universitatea „Ovidius” Marine Environment Mapping, integrated tools for sustainable development

15 Agigea Simposion Proceeding Anthopogenic impact in Dobrudja – case studies: Conacu- Negreşti Valley and Taşaul-Corbu Lake

-in strainatate

1

International Journal of the Physical Sciences Vol.6(7), pp.1732-1741, 2011 ISSN 1992-1950, Academic Journals

-Geomorphology and climate conditions that determine sedimentation in Mamaia Bay

2 Journal of Environmental Protection and Ecology V3, p. 990-999, 2011

Contributions to the knowledge of the biological caracteristcs of main exploitable fish species from the Black Sea Romanian Area, between 2005-2009

3 Journal of Environmental Protection and Ecology, V 3, p. 999–1007, 2011

Analysis of quantitative and qualitative evolution of fishing main fish species of commercial interest in the last two decades, Romanian sector of the pontic basin

4 J. of Environmental Protection and Ecology v.12 no.3A (2011): 1394-1405, 2011

Observations concerning the ichthyofauna from the Marine Reserve Vama Veche - 2 Mai

5 Journal of Environmental Protection and Ecology, 11 (2):.558-565, 2011

Holocene Sedimentary Processes in the Agigea Barrier Beach Area

6 Journal of Environmental Protection and Ecology, 11 (2):.549-558, 2011

State of the main Black Sea Commercial Fish Species correlated with the ecological conditions and fishing effort

7 Journal of Environmental Protection and Ecology, 11 (2):.416-425, 2011

Non-attenuated and attenuated transport numerical modelling of two dangerous aromatic hydrocarbons present in a permeable subsurface environment

8 J. of Environmental Protection and Ecology v.12 no.3A: 1386 – 1393, 2011

Russian sturgeon (Acipenser gueldenstaedti): comparative breeding in the fresh and marine water on the Romanian littoral

9 Rostock University Porceedings, Germania

Integrated approaches to risk mitigation targeting conservation and sustainable development along the Romanian Black Sea coast

10 ERAM Proceedings, Egipt Marine and coastal zone environmental management, risk analysis and mitigation for sustainable growth.

11 EGU2011, Viena Austria and NEESPI website

The Romanian littoral – coastal geomorphologic changes during the last half of Century (1961-2011); its impact on the coastal development and solutions for protection and rehabilitation

12 EGU2011, Viena Austria and NEESPI website

Marine environmental mapping integrated tool for Coastal Zone Management Study case – Razim Sinoe Lagoon

65

Anul 2010

Nr. crt.

Denumirea publicaţiei Titlul articolului

- în ţară:

1 Journal of Marine Technology and Environment, UMC, Volumul 1

Relevance of the Plancoast “State of art of Coastal and Maritime Planning in the Adriatic Region” for Romania

2 Rev. Cercetari Marine, Simpozion Jub. INCDM

Raport de starea mediului marin 2009

3 Rev. Cercetari Marine, V40 Structure and distribution of the main molluscs from the Romanian marine areas designated for their growth and exploitation

4 Rev. Cercetari Marine, V40 Mesozooplankton comunity state along romanian BLACK SEA coast IN 2009

5 Rev. Cercetari Marine, V40 Challenges and opportunities in the management of living marine resources

6 Metalurgia International Vol. XV (2010), Special Issue no.5, ISSN 1582-2214

Textural Analysis of the Sediments in the Mamaia Bay

7 Buletinul Direcţiei Hidrografice Maritime Vol. II (2010) , ISSN 2066-4532

Evoluţia plajei din baia Mamaia în contextul modificãrilor modelului climatic dobrogean

8 Studii si Comunicari Stiintele Naturii (in press)

Measures for the management for the protection of the Black Sea horse Hippocampus ramulosus Leach, 1814 at the Romanian littoral

9 Studii si Comunicari Stiintele Naturii (in press)

The Demersal Ichthyofauna of the Romanian Black Sea Sector

- în străinătate:

1

Marine nature conservation and management at the borders of the European Union Proceedeing „30th German Nature Conservation Day”

Integrated approaches for the Romanian Black Sea Coast’s risks mitigation aiming conservation sustainable development

2 PEGASO Study Romanian Black Sea Coast and marine zone risks analysis and mitigation for sustainable development

3

ERAM Proceeding "Marine and Coastal Zone Environmental Management: Risk Analysis and Mitigation for sustainable growth

Up-Grade Black Sea Scene Scientific Network: Developing a research infrastructure for the Black Sea

4 J. of Environmental Protection and Ecology: v.11_2 (2010): 199-208

Coherence of the Romanian marine protected areas network

5 J. of Environmental Protection and Ecology (in press)

Marine fisheries and Natura 2000 network from the Romanian littoral

6 J. of Environmental Protection and Ecology (in press)

The Analysis of the Evolution of Fishing and the Biological Characteristics of the Main Species from the Romanian Pontic Basin, between 2000 and 2008

7 Fresenius Environmental Bulletin, Volume: 19 Issue: 1 Pages: 20-29, 2010

Aquatic ecosystem quality assessment of the Danube Delta in the periods april - october 2007 and 2008

Anul 2009

Nr. crt.

Denumirea publicaţiei Titlul articolului

- în ţară:

1 Lucrarile Colocviului national Acvadepol, 25-27 iunie, 2009, ISSN 2066 – 5962

- Dezvoltarea unei retele coerente de arii marine protejate in Romania - Planificarea Spatiala Maritima, Instrument al Managementului Integrat al Zonei Costiere

2 Volum Simpozion DHM Cta Planificare Spatiala maritime, Instrument de planificare a politicilor de management integrat al zonei costiere

3 Anale T1 – Simpozion Strengths, weackness, principles, dissemination and imput of plancoast

66

INCDDD project results in romanian maritime spatial planning; perspectives for the Black Sea

4

Mediul Inconjurator, Aer-Apa-Sol-Fauna-Asezari umane-Alte activitati antropice, ICIM,nr.1/2009, pg.34-38

Definirea Planificarii Spatiale Maritime Integrate, suport pentru elaborarea politicii maritime integrate,

- în străinătate:

1 Journal of Environmental Protection and Ecology (in press) - ISI

Coherence of the Romanian marine protected areas network

2 Journal of Environmental Protection and Ecology (in press) - ISI

Observations concerning the ichthyofauna from the Marine Reserve Vama Veche - 2 Mai

3 Journal of Coastal Research: Volume 26, Issue 2: pp. 359 – 376

Romanian contribution to “Philatelic panorama of some Belgian Antarctic Marine contributions, 19th-21st centuries: From Belgica to Princess Elisabeth”, in R.H. Charlier,

Cărţi publicate:

Anul 2015

Nr. ctr.

Titlul cărţii Editura Autor principal

- în ţară:

1

Atlasul habitatelor şi speciilor din arii marine protejate (SCI) din România ISBN 978-606-596-129-6

Editura Nouă, Bucureşti, 269 pg Carmen NICOLAE, V. NIŢĂ, G. UNGUREANU, V. CRISTEA, Tania ZAHARIA, V. MAXIMOV, D. MICU, V. LAZĂR

2 Study on Integrated Coastal Zone Management

Ex Ponto Publishing House, 2015 Original English version © 2015, 454 p

Nicolaev S.

3 Marine Protected areas Ed. Aureo, 45 p. Galatchi M.

4

Natura te învaţă! – Manual de educaţie eco-turistică

Proiectul Delphi, Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2001-2013; 20 p

Nicolaev S.

5

Raportul sintetic privind starea de conservare a speciilor si habitatelor de interes comunitar din Romania / Cap. Specii si habitate marine

Editura Dobrogea, 280 pp. Mihailescu S.

- în străinătate:

1 Marine Water Pollution, Annual Report 2013

Nauka, Moscova, 208 pp Editor Alexander Korshenko

Anul 2014

Nr. ctr.

Titlul cărţii Editura Autor principal

- în ţară:

1

Cianobacteriile de la litoralul romanesc al Marii Negre (editie bilingva) - Cyanobacteria of the Romanian Black Sea (bilingual edition), 256 p. ISBN: 978-606-598-310-6.

Editura Ex Ponto, Publishing House Constanta, Romania

Elena Stoica

- în străinătate:

1

Report on the MISIS cruise Intercalibration Exercise: Chemistry, 2014. MISIS project - MSFD Guiding Improvements in

On line http://www.misisproject.eu

Lazar L

67

the Black Sea Integrated Monitoring System, 85 pp. Report on the MISIS cruise Intercalibration Exercise: Nutrients, 9-31 ISBN: 978-606-598-358-8

2 Report on the MISIS cruise Intercalibration Exercise: Phytoplankton 44 pp. (ISBN 978-606-598-359-5)

On line http://www.misisproject.eu

Boicenco L.

3 Report on the MISIS cruise Intercalibration Exercise: Zooplankton 27 pp. (ISBN: 978-606-598-360-1)

On line http://www.misisproject.eu

Timofte F.

4 Report on the MISIS cruise Intercalibration Exercise: Benthos 83 pp. (ISBN: 978-606-598-361-8)

On line http://www.misisproject.eu

Filimon A.

5

MISIS Joint Cruise Scientific Report, 2014. “State of Environment Report of the Western Black Sea based on Joint MISIS cruise” (SoE-WBS) /Chapter V:DESCRIPTOR 8: Contaminants ISBN: 978-606-598-367-0

On line http://www.misisproject.eu

Andra Oros, Valentina Coatu, Daniela Tiganus, Dan Secrieru, Galina Shtereva, Levent Bat, Colpan Beken, Hakan Atabay, Leyla Toulun

6

Report on the MISIS cruise Intercalibration Exercise: Persistent Organic Pollutants/ Chapter III in Report on the MISIS cruise Intercalibration Exercise: Chemistry ISBN: 978-606-598-367-0

On line http://www.misisproject.eu

Tiganus D., Coatu V., Rusu N

7

State of Environment Report of the Western Black Sea based on Joint MISIS cruise (SoE-WBS) / Chapter VI. Contaminants in Biota ISBN: 978-606-598-367-0

On line http://www.misisproject.eu

Valentina Coatu, Andra Oros, Daniela Tiganus, Galina Shtereva, Levent Bat

8 Black Sea monitoring complience to Marine Strategy Framework Directive (MSFD) – POSITION

On-line Boicenco L., Beken C., Moncheva S. and V. Velikova

9 Overview of the marine environmental monitoring in Bulgaria, Romania and Turkey

On-line Boicenco L.

10 Technical guidance on monitoring for the Marine Strategy Framework Directive

Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2014. European Union.

Abaza V.

Anul 2013

Nr. ctr.

Titlul cărţii Editura Autor principal

- în ţară:

1 Ghid sintetic de monitorizare pentru speciile marine şi habitatele costiere şi marine de interes comunitar din românia

Boldaş, Constanta Zaharia Tania

2 Viaţa în Marea Neagră: siturile de importanţă comunitară de la litoralul românesc al Mării Negre

Aureo, Oradea Nicolaev S.

- în străinătate:

1

Identified Gaps on MSFD Assessment Elements

On line Laroche Sophie, Andral Bruno, Cadiou Jean-François, Pantazi Maria, Gonzalez Fernandez Daniel, Vasile Daniela, Vasilopoulou Vassiliki Celia, Hanke Georg, Secrieru Dan, Marian Traian

68

Gomoiu, Oaie Gheorghe, Begun Tatiana, Galgani François, Rougeron Natacha, Lorance Pascal, Tsangaris Catherine, Aristides Prospathopoulos, Symboura Nomiki, Kontogiannis Charilaos, Tsagarakis Konstantinos, Boicenco Laura, Dumitrache Camelia, Lazar Luminita, Oros Andra, Coatu Valentina, Radu Gheorghe, Moncheva Snejana

2

Achieving Ecologically Coherent MPA Networks in Europe: Science Needs and Priorities (PP18-April 2013)

European Marine Board, Poz. Pap. 18 Drukkerij De Windroos NV, Beernem, Belgium

Zaharia T.

Anul 2012

Nr. ctr.

Titlul cărţii Editura Autor principal

- în ţară:

1 Atlas macrobentos de pe platoul continental romanesc

S.C. HEIDELBERG GRAF S.R.L. Florin Timofte

- în străinătate:

1 Marine Microbial Diversity and its role in Ecosystem Functioning and Environmental Change (PP17-May 2012)

European Marine Board, Poz. Pap. 17

Stoica E.

Anul 2011

Nr. ctr.

Titlul cărţii Editura Autor principal

- în ţară: 1 Brosura: Calendar Planificare Spatială Ed.Punct ochit Laura Alexandrov

2

Ghid practic - Specii marine invazive la litoralul romanesc al Marii Negre/Marine invasive species at the Romanian Black Sea littoral

S.C. HEIDELBERG GRAF S.R.L. Camelia Dumitrache

3 Atlas macrobentos de pe platoul continental romanesc

S.C. HEIDELBERG GRAF S.R.L. Florin Timofte

4 Atlasul macrofitelor de la litoralul românesc

Boldaş, Constanta Marin Oana

5 Managementul durabil al calcanului la litoralul romanesc

Boldaş, Constanta Maximov V.

6 Ghid multilingv al principalelor specii comerciale de pesti si nevertebrate

Boldaş, Constanta Maximov V.

- în străinătate:

Anul 2009

Nr. ctr.

Titlul cărţii Editura Autor principal

- în ţară:

1 Manualul PLANIFICARII SPATIALE MARITIME INTEGRATE, versiunea in lb.romana

Ed.Punct ochit

L. Alexandrov

69

2 Brosura: Planificare Spatiala - Litoralul Romanesc

Ed.Punct ochit L. Alexandrov

3 Importanta studiilor asupra alimentatiei pestilor

Manual on-line http://www.editura.bioflux.com.r o/docs/Chiorean.pdf

A. Chiorean

4 Hidrodinamica zonei marine costiere romanesti

Editura Universitara, Bucuresti Mateescu R.

- în străinătate:

Manifestări ştiinţifice:

Numar de manifestari / Numar de comunicari Nr. Crt. Manifestări ştiinţifice 2009 2010 2011 1012 2013 2014 2015

1 a) congrese internaţionale: - - 4 / 6 1 / 1 - 2 / 3 -

2 b) simpozioane: 4 / 17 4 / 11 13 / 30 - 4 /12 3 / 5 3 / 20

3 c) seminarii, conferinţe; 2 / 5 3 / 10 13 / 28 1 / 1 3 / 5 10 / 12 12 / 25

4 d) workshop: 2 / 7 3 / 3 6 / 7 2 / 2 5 / 14 10 / 6 3 / 6

4.5.Brevete rezultate din tematica de cercetare:

Nr. crt.

Specificaţie Brevete înregistrate (nr.)

Brevete acordate (nr.)

Brevete vândute (nr.)

- în ţară: - în străinătate:

Total:

5. Aprecieri asupra derulării şi propuneri :

Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” Constanţa a acordat permanent atenţie realizării fiecărui proiect şi faze contractate anual, la această dată fiind încheiate toate cele 10 proiecte contractate şi începute în perioada de derulare 2009 - 2015. Lista proiectelor contractate iniţial a fost lărgită pe parcursul derulării programului nucleu, datorită alocărilor suplimentare.

Activitatea de cercetare desfăşurată în perioada 2009 - 2015 a condus la elaborarea a 150 de rapoarte ştiinţifice, care, grupate anual şi pe fiecare proiect în parte, constituie 57 de studii de cercetare valoroase, în susţinerea obiectivelor Programului CEMAR.

Aceste rezultate au fost comunicate şi susţinute public în cadrul a peste 113 reuniuni ştiinţifice, cu peste 236 de intervenţii. Dintre acestea pot fi subliniate un număr de 7 congrese internaţionale (cu 10 comunicări) şi 31 de simpozioane internaţionale (cu 95 de comunicări). Contribuţia scrisă la fluxul ştiinţific de informaţii a fost susţinută cu 56 articole publicate în reviste (cu referenţi) din ţară şi 64 articole în reviste internaţionale. Materiale mai consistente au fost cuprinse în cele 19 cărţi tipărite în ţară şi 14 cărţi tipărite în străinătate.

Rezultatele anuale obţinute pe toată durata Programului Nucleu au constituit suportul întocmirii

unei alte serii de materiale periodice, care sunt extrem de importante şi necesare unor autorităţi naţionale şi organisme internaţionale, precum: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM; întocmeşte Raportul Naţional Anual de Mediu), Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură (ANPA; întocmeşte situaţii anuale), Comisia pentru Protecţia Mării Negre împotriva Poluării (BSEC; întocmeşte rapoarte anuale şi studii diagnostice periodice), Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană / Grupul de lucru Marea Neagră (GFCM; întocmeşte situaţii anuale), Acordul pentru conservarea cetaceelor din Marea Neagră, Marea Mediterană şi zona contiguă a Atlanticului de Nord (ACCOBAMS; întocmeşte situaţii anuale).

70

Anual, un schimb semnificativ de date s-a făcut şi cu Agenţia Europeană de Mediu (AEM), Comisia Oceanografică Interguvernamentală (COI) ş.a. (peste 24 cooperări internaţionale în perioada 2009 - 2015).

Un efect pozitiv l-a constituit fundamentul creat de Programul CEMAR pentru accederea în programele europene de cercetare (63 de proiecte derulate anual, în parteneriat internaţional).

Valorificarea în sectorul economic a rezultatelor şi a expertizei obţinute prin derularea programului nucleu a fost apreciată în perioada 2009 - 2015, printr-un total de peste 70 solicitări anuale venite de la agenţi economici (a se vedea exemple individuale în Tabel de valorificare în producţie 4.2 / 2015 sau generic pentru ceilalţi ani). Acest lucru creşte vizibilitatea şi competitivitatea economică a INCDM.

Rezultatele obţinute în Programul Nucleu CEMAR au contribuit la cunoaşterea forţelor

motrice care guvernează starea de echilibru a ecosistemului marin aflat sub influenţa indicatorilor de presiune, impact şi stare, precum şi a acelora determinaţi de schimbările climatice; la identificarea şi testarea unor tehnologii noi pentru dezvoltarea de bunuri şi servicii oferite de către ecosistemul marin; la elaborarea de soluţii şi tehnologii pentru dezvoltarea durabilă a activităţilor privind mediul marin, în particular, pentru utilizarea sustenabilă a resurselor marine şi pentru reducerea riscurilor ambientale datorate fenomenelor naturale precum şi a impactului schimbărilor antropice şi climatice.

Prin aceste rezultate, a crescut semnificativ capacitatea operaţională a INCDM, datorită colectării de date pe termen lung şi producerii de date în timp real necesare susţinerii procesului decizional (de subliniat Platforma de cercetare oceanografică multidisciplinară creată; integrarea Centrului Naţional de Date Oceanografice şi de Mediu în cadrul Iniţiativelor Pan-Europene specifice: EMODNET, SeaDataNet, Copernicus); a îmbunătăţirii sistemului naţional integrat de monitoring fizic, chimic şi biologic (odată cu dezvoltarea capacităţii de expertiză a Laboratorului de analiză şi măsurări, prin extinderea ariei de cercetare şi optimizarea proceselor de asigurare a calităţii datelor şi prin modernizarea echipamentului şi calificarea personalului de cercetare; cu ameliorarea capacitaţii de expertiză, prin implementarea tehnicilor toxico-genomice pentru evaluarea riscurilor compuşilor chimici; cu îmbunătăţirea preciziei de colectare a probelor şi optimizarea procesului de analiză; cu extinderea domeniilor de măsurare, în conformitate cu descriptorii Directivei Cadru Strategia Mediului Marin); a îmbunătăţirii metodelor şi instrumentelor pentru supravegherea şi evaluarea proceselor costiere (prin creşterea capacităţii de supraveghere şi prognoză a proceselor costiere, datorită suportului informaţional; prin perfecţionarea metodelor de planificare maritimă spaţială şi a instrumentelor pentru evaluarea vulnerabilităţii şi sprijinirea procesului decizional în zona costieră); a dezvoltării infrastructurii şi metodologiilor Sistemului Naţional pentru colectarea datelor de pescuit; a dezvoltării GIS şi a tehnicilor de teledecţie pentru supravegherea, analiza şi prognoza în zona costieră: Deschiderea către piaţa economică a permis valorificarea bazei şi capacităţilor întărite de programul nucleu prin studii pentru autorităţile locale şi naţionale în vederea fundamentării ştiinţifice a implementării directivelor europene; prin studii suport pentru IMM-uri în vederea elaborării şi implementării noilor tehnologii marine; studii de impact asupra mediului marin şi costier, evaluare adecvata de mediu; studii pentru managementul ariilor marine protejate. Mijloacele de diseminare şi transferul de informaţii şi tehnologii, inclusiv pentru cele cu suport în programul nucleu, au fost întărite prin susţinerea funcţionării Centrului Naţional de Date Oceanografice şi de Mediu (CNDOM; prin furnizarea de date oceanografice şi de mediu); prin funcţionarea Centrului de competenţe pentru tehnologii spaţiale (unde tinerii dotaţi pentru cercetare pot avea acces). Se face o remarcă separată pentru Raportul anual privind starea mediului marin şi costier, sinteza muncii de peste an a tuturor cercetătorilor cuprinşi în toate programele de cercetare a mediului, derulate în INCDM.

71

INCDM va furniza, în continuare, către administraţia publică centrală, regională sau locală tehnologii, servicii / studii strategice sau prospective în domeniile de răspundere de care este responsabil.

Mările şi oceanele lumii sunt supuse, în continuare, unei puternice presiuni antropice,

amplificate în ultima perioadă de efectul schimbărilor climatice, cu consecinţe geopolitice imense, în special pe termen lung.

Efectul acestei presiuni se resimte sub forma următoarelor principale ameninţări: poluare, degradarea habitatelor, reducerea biodiversităţii, supraexploatarea resurselor, eroziune costieră, transferul de specii, etc.

Caracterul de mare semiînchisă, un bazin hidrografic uriaş, precum şi particularităţile sale hidrobiologice unice fac din Marea Neagră un ecosistem extrem de sensibil şi expus la aceste ameninţări.

Degradarea progresivă a ecosistemului Mării Negre, începută în anii ’60, a cunoscut cote ridicate, în special în perioada anilor 1980-1995. Mulţi specialişti au apreciat că perpetuarea acestei situaţii ar putea conduce la un colaps ecologic.

În contextul unor importante restructurări şi reaşezări ale sistemului economic şi social din ţările bazinului de recepţie al Mării Negre, petrecute după anii 1990, au fost înregistrate schimbări dinamice în componentele ecosistemului marin caracterizat prin uşoare, dar continue îmbunătăţiri ale parametrilor fizici şi chimici.

În acelaşi timp şi indicatorii biologici au cunoscut ameliorări, chiar dacă uneori asimetrice, la nivel structural, funcţional şi de productivitate şi se manifestă tendinţe spre noi stări de echilibru la nivelul biodiversităţii şi resurselor vii marine.

Pe acest fundal, se remarcă o creştere pronunţată a frecvenţei şi amplitudinii fenomenelor extreme cauzate de schimbările climatice a căror efect, în multe cazuri, este amplificat de impactul intervenţiilor umane în mediul marin şi costier.

Totodată, presiunile asupra utilizării terenurilor, asupra cadrului natural şi habitatelor valoroase se confruntă cu niveluri fără precedent în anumite sectoare ale zonei costiere româneşti.

Starea actuală a ecosistemului marin este într-un echilibru fragil, iar orice altă intervenţie adversă majoră poate conduce chiar la efecte ireversibile (extincţia speciilor ameninţate, pierderea habitatelor naturale etc.).

Odată cu aderarea României şi Bulgariei la UE, Marea Neagră a devenit mare comunitară, supusă politicilor comune ale Comunităţii Europene.

Recunoaşterea la nivel comunitar a problemelor evocate mai sus s-a materializat într-o serie de documente strategice, care configurează instrumentele pentru implementarea politicilor europene în domeniul marin. Printre acestea evocăm pe cele mai importante:

- Iniţiativa GMES (Monitoringul global de mediu şi securitate). - Directiva INSPIRE, care cuprinde componenta WISE specializată pentru ape. - Directiva Cadru apă şi Directiva Moluşte. - Directiva Habitate, Directiva Păsări şi Reţeaua Natura 2000. - Politicile comune pescăreşti (FCP). - Directiva de stabilire a unui cadru pentru amenajarea spaţiului maritim şi Politicile

maritime europene, inclusiv Planificarea spaţială maritimă. - Directiva cadru pentru strategia mediului marin.

Fiecare din instrumentele enumerate mai sus, conţine şi elemente informaţionale pe care

cercetarea marină este chemată să le asigure în cadrul unei politici comune (Programul Cadru 7/Programul H2020, etc.), incluse în Aria europeană de cercetare.