of 21/21
C C u u r r t t e e a a d d e e C C o o n n t t u u r r i i a a R R o o m m â â n n i i e e i i C C a a m m e e r r a a d d e e C C o o n n t t u u r r i i S S u u c c e e a a v v a a Raport finante publice locale anul 2008 judeţul Suceava Pagină 1 din 23 RAPORT PRIVIND FINANȚELE PUBLICE LOCALE PE ANUL 2008 la nivelul județului Suceava PREZENTARE GENERALĂ Camera de Conturi Suceava este structură teritorială a Curții de Conturi a României, funcţionând în baza dispoziţiilor art. 8, alin. 2 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcționarea Curții de Conturi, republicată în anul 2009. În anul 2009, Camera de Conturi Suceava și-a desfășurat activitatea pe baza prevederilor Legii nr. 94/1992, republicată, ale normelor și regulamentelor Curţii de Conturi a României, exercitând funcția de control, prin proceduri de audit public extern asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuințare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public, la entitățile care intră în competența sa teritorială. Obiectivul principal al activităţii desfăşurate de Camera de Conturi Suceava l-a constituit furnizarea de informaţii reale şi independente cu privire la respectarea legalității, regularității şi utilizarea cu economicitate, eficiență şi eficacitate a resurselor materiale şi băneşti ale statului. Principalele activități specifice realizate de Camera de Conturi Suceava, potrivit competențelor prevăzute în Constituția României, în Legea nr. 94/1992, republicată în 2009 şi în Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activități, aprobat prin H.P. nr. 1/2009, s-au desfăşurat în anul 2009 în baza prevederilor H.P. nr. 38/2008 şi ale Programului de activitate aprobat prin H.P. nr. 2/2009. Camera de Conturi Suceava a efectuat misiuni de audit financiar, misiuni de audit al performanței şi acțiuni de control, referitoare la formarea, administrarea și întrebuinţarea resurselor financiare ale unităţilor administrativ – teritoriale, precum și administrarea patrimoniului public și privat al unităţilor administrativ – teritoriale, de către instituţiile publice, regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale, precum şi concesionarea sau închirierea de bunuri care fac parte din proprietatea publică, cu respectarea principiilor legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficienţei și eficacităţii.

Raport locale 2008 Suceavacurteadeconturi.ro/Publicatii/Rapoarte locale 2008...Raport finante publice locale anul 2008 judeţul Suceava Pagină 5 din 23 definitive, gradul de realizare

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Raport locale 2008 Suceavacurteadeconturi.ro/Publicatii/Rapoarte locale 2008...Raport finante...

 • CCCuuurrr ttt eeeaaa dddeee CCCooonnnttt uuurrr iii aaa RRRooommmââânnn iii eee iii CCCaaammmeeerrraaa dddeee CCCooonnntttuuurrr iii SSSuuuccceeeaaavvvaaa

  Raport finante publice locale anul 2008 judeţul Suceava Pagină 1 din 23

  RAPORT PRIVIND FINANȚELE PUBLICE LOCALE

  PE ANUL 2008

  la nivelul județului Suceava

  PREZENTARE GENERALĂ

  Camera de Conturi Suceava este structură teritorială a Curții de Conturi a României,

  funcţionând în baza dispoziţiilor art. 8, alin. 2 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi

  funcționarea Curții de Conturi, republicată în anul 2009.

  În anul 2009, Camera de Conturi Suceava și-a desfășurat activitatea pe baza

  prevederilor Legii nr. 94/1992, republicată, ale normelor și regulamentelor Curţii de Conturi a

  României, exercitând funcția de control, prin proceduri de audit public extern asupra

  modului de formare, de administrare şi de întrebuințare a resurselor financiare ale statului

  şi ale sectorului public, la entitățile care intră în competența sa teritorială.

  Obiectivul principal al activităţii desfăşurate de Camera de Conturi Suceava l-a

  constituit furnizarea de informaţii reale şi independente cu privire la respectarea legalității,

  regularității şi utilizarea cu economicitate, eficiență şi eficacitate a resurselor materiale şi

  băneşti ale statului.

  Principalele activități specifice realizate de Camera de Conturi Suceava, potrivit

  competențelor prevăzute în Constituția României, în Legea nr. 94/1992, republicată în 2009

  şi în Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităților specifice Curții de

  Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activități, aprobat prin H.P. nr.

  1/2009, s-au desfăşurat în anul 2009 în baza prevederilor H.P. nr. 38/2008 şi ale Programului

  de activitate aprobat prin H.P. nr. 2/2009.

  Camera de Conturi Suceava a efectuat misiuni de audit financiar, misiuni de audit al

  performanței şi acțiuni de control, referitoare la formarea, administrarea și întrebuinţarea

  resurselor financiare ale unităţilor administrativ – teritoriale, precum și administrarea

  patrimoniului public și privat al unităţilor administrativ – teritoriale, de către instituţiile

  publice, regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale, precum şi concesionarea sau

  închirierea de bunuri care fac parte din proprietatea publică, cu respectarea principiilor

  legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficienţei și eficacităţii.

 • CCCuuurrr ttt eeeaaa dddeee CCCooonnnttt uuurrr iii aaa RRRooommmââânnn iii eee iii CCCaaammmeeerrraaa dddeee CCCooonnntttuuurrr iii SSSuuuccceeeaaavvvaaa

  Raport finante publice locale anul 2008 judeţul Suceava Pagină 2 din 23

  I. Structura și execuția bugetului pe ansamblul județului Suceava pe

  anul 2008

  Dimensiunea efortului financiar public al unităţilor administrativ-teritoriale ale județului Suceava pe anul 2008 este reflectată în bugetul general centralizat rezultat din cumularea veniturilor şi cheltuielilor bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţului Suceava, ale bugetelor instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetele locale, ale bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, ale bugetelor împrumuturilor externe şi interne, ale bugetelor fondurilor externe nerambursabile, precum şi celelalte venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetelor locale.

  Sinteza veniturilor şi cheltuielilor elementelor componente ale bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale ale judeţului Suceava pentru anul 2008 este prezentată în tabelul de mai jos – tabelul nr. 1:

  mii lei

  Nr. crt.

  Bugete Venituri

  (încasări) Cheltuieli

  (plăți) Excedent/

  Deficit

  1 Bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor și judeţului Suceava

  1.177.390 1.172.226 + 5.164

  2 Bugetele instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetele locale

  96.189 96.078 + 111

  3 Bugetele instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii

  30.387 31.655 - 1.268

  4 Bugetele împrumuturilor externe şi interne 66.819 -66.819

  5 Bugetele fondurilor externe nerambursabile 22.779 30.895 - 8.116

  6 Veniturile si cheltuielile evidenţiate în afara bugetului local 20.375 46.084 - 25.709

  Informaţiile prezentate mai sus evidenţiază amplitudinea volumului bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţului Suceava, dar şi amploarea cheltuielilor efectuate din împrumuturi interne şi externe, precum şi din veniturile şi cheltuielile evidenţiate în afara bugetului local ( în special din fondul de rulment ).

  II. Execuția sintetică a veniturilor și cheltuielilor bugetelor locale

  pe anul 2008 Execuţia veniturilor și cheltuielilor bugetelor locale pe anul 2008 pe ansamblul

  judeţului Suceava şi pe structuri administrativ – teritoriale este prezentată în tabelul următor

  – tabelul nr. 2.

 • CCCuuurrr ttt eeeaaa dddeee CCCooonnnttt uuurrr iii aaa RRRooommmââânnn iii eee iii CCCaaammmeeerrraaa dddeee CCCooonnntttuuurrr iii SSSuuuccceeeaaavvvaaa

  Raport finante publice locale anul 2008 judeţul Suceava Pagină 3 din 23

  Nr. crt.

  Bugete

  Nr. bugete

  Venituri (încasări)

  mii lei

  Cheltuieli (plăți) mii lei

  Excedent/ Deficit mii lei

  1 Bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, județului

  115 1.177.390 1.172.226 + 5.164

  2 Bugetul propriu al judeţului 1 280.717 286.486 - 5.769

  3 Bugetele municipiilor 5 341.514 340.327 + 1.187

  4 Bugetele orașelor 11 117.935 116.707 + 1.228

  5 Bugetele comunelor 98 437.224 428.706 + 8.518

  Execuţia bugetară pe ansamblul județului Suceava pe anul 2008 s-a încheiat cu un

  excedent net în sumă totală de 5.164 mii lei. Pe structura unităţilor administrativ –

  teritoriale, execuţia bugetară pe anul 2008 s-a încheiat cu un deficit de 5.769 mii lei, la

  nivelul bugetului propriu al județului Suceava și cu un excedent net în sumă totală de

  10.933 mii lei, la nivelul bugetelor municipiilor, orașelor și comunelor.

  La nivelul celor 5 ( cinci ) bugete ale municipiilor, execuţia bugetară pe anul 2008 s-a

  finalizat cu excedent în cazul a 3 ( trei ) bugete - Fălticeni, Vatra Dornei și Rădăuţi, și cu

  deficit în cazul a 2 ( două ) bugete - Câmpulung Moldovenesc și Suceava. Astfel, excedentul

  net în sumă de 1.187 mii lei a fost determinat de un excedent brut în sumă de 1.770 mii lei,

  înregistrat în cazul execuţiei bugetare a municipiilor Fălticeni, Vatra Dornei și Rădăuţi,

  precum și de un deficit în sumă de 583 mii lei, înregistrat în cazul execuţiei bugetare a

  municipiilor Câmpulung Moldovenesc și Suceava.

  Execuția bugetară a orașelor s-a încheiat pentru toate unităţile administrativ –

  teritoriale cu excedent.

  La nivelul comunelor, execuţia bugetară pe anul 2008 s-a finalizat cu un excedent net

  de 8.518 mii lei, determinat de un excedent brut în sumă de 9.464 mii lei, în cazul a 89

  bugete și cu un deficit în sumă de 946 mii lei în cazul a 9 bugete.

  1. Veniturile bugetelor locale (mii lei)

  Nr. crt.

  Bugetele unităților administrativ - teritoriale

  Prevederi bugetare

  anuale definitive

  Drepturi constatate

  Încasări % din

  prevederi

  1 Venituri din impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri

  345.057 210.625 136.528 39.57

  2 Cote defalcate din impozitul pe venit 200.912 187.310 187.310 93.23

  3 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 652.250 647.976 647.976 99.34

  4 Subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete 293.552 205.576 205.576 70.03

  TOTAL VENITURI 1.491.771 1.251.487 1.177.390 78.93

  Tabelul nr. 3 – Situaţia execuţiei veniturilor bugetelor locale pe categorii şi surse de finanţare

 • CCCuuurrr ttt eeeaaa dddeee CCCooonnnttt uuurrr iii aaa RRRooommmââânnn iii eee iii CCCaaammmeeerrraaa dddeee CCCooonnntttuuurrr iii SSSuuuccceeeaaavvvaaa

  Raport finante publice locale anul 2008 judeţul Suceava Pagină 4 din 23

  Analizând datele sintetizate în „Contul de execuţie a bugetului local – Venituri” pe

  categorii de venituri bugetare şi surse de finanţare, rezultă faptul că încasarea în proporție

  de 100% față de drepturile constatate și de 99,34%, respectiv 93,23% față de prevederile

  bugetare anuale definitive, s-a realizat la veniturile care au ca sursă de finanțare bugetul de

  stat ( cotele defalcate din impozitul pe venit și sumele defalcate din TVA ).

  Pe total execuţie bugetară, raportul dintre drepturile constatate şi prevederile

  bugetare anuale definitive a fost de 83,89% ( 1.251.487 mii lei / 1.491.771 lei ), iar raportul

  dintre veniturile încasate şi prevederile bugetare anuale definitive a fost de 78,93%.

  Structura veniturilor încasate în anul 2008 pe categorii de venituri, este redată grafic

  în figura nr. 1.

  Fig. nr. 1 – Structura veniturilor încasate în anul 2008 pe categorii de venituri

  Încasarea veniturilor bugetelor locale comparativ cu prevederile bugetare anuale

  definitive pe tipuri de structuri administrativ – teritoriale se prezintă astfel:

  Nr. crt.

  Bugetele unităților administrativ - teritoriale

  Nr. bugete

  Prevederi bugetare

  anuale definitive

  Încasări % din

  prevederi

  1 Bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, județului 115 1.491.771 1.177.390 78,93

  2 Bugetul propriu al judeţului 1 297.353 280.717 94,41

  3 Bugetele municipiilor 5 525.937 341.514 64,93

  4 Bugetele orașelor 11 169.285 117.935 69,67

  5 Bugetele comunelor 98 499.196 437.224 87,59

  Tabelul nr. 4 - Veniturile bugetelor locale pe unităţi administrativ – teritoriale (mii lei)

  Rezultă faptul că, la toți ordonatori de credite ai bugetelor locale ( judeţ, municipii,

  oraşe şi comune ) nu au fost încasate veniturile la nivelul prevederilor bugetare anuale

 • CCCuuurrr ttt eeeaaa dddeee CCCooonnnttt uuurrr iii aaa RRRooommmââânnn iii eee iii CCCaaammmeeerrraaa dddeee CCCooonnntttuuurrr iii SSSuuuccceeeaaavvvaaa

  Raport finante publice locale anul 2008 judeţul Suceava Pagină 5 din 23

  definitive, gradul de realizare situându-se între limita minimă de 64,93% în cazul

  municipiilor şi limita maximă de 94,41% în cazul Consiliul județean Suceava.

  Încasarea veniturilor totale pe ansamblul Județului Suceava doar în proporţie de

  78,93% a fost influențată şi de gradul de realizare a veniturilor în funcţie de sursa de

  finanţare. În acest sens, influenţa pozitivă a îndeplinirii programului de finanţare a bugetului

  local din surse de la bugetul de stat, a fost diminuată de realizarea unui grad de încasare a

  veniturilor proprii faţă de prevederile bugetare anuale definitive, care a fost în proporţie

  doar de 39,58%.

  Veniturile proprii ( impozite, taxe, contribuții, alte vărsăminte, alte venituri ) ale

  bugetelor locale pe unități administrativ – teritoriale (mii lei) – tabelul nr. 5

  Nr. crt.

  Unităților administrativ - teritoriale

  Prevederi bugetare

  anuale definitive

  Încasări % din

  prevederi

  1 Total venituri din impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri 345.057 136.528 39,58

  2 Bugetul propriu al judeţului 10.268 3.907 38,05

  3 Bugetele municipiilor 225.848 67.930 30,08

  4 Bugetele orașelor 33.505 14.699 43,87

  5 Bugetele comunelor 75.436 49.992 66,27

  Situaţia prezentată evidenţiază faptul că la nici o structură administrativ - teritorială

  nu a reuşit în anul 2008, să realizeze veniturile proprii la nivelul prevederilor bugetare

  anuale definitive, gradul de realizare al acestora situându-se între limitele 66,27% la nivelul

  comunelor şi 30,08% la nivelul municipii. Totodată, se remarcă faptul că, doar la nivelul

  orașelor și comunelor, nivelul de încasare a veniturilor proprii a fost peste media pe judeţ.

  Nivelul scăzut de încasare a veniturilor proprii de către municipii, a fost determinat

  atât de diminuarea posibilităţilor de plată ale contribuabililor persoane fizice, de creșterea

  numărului persoanelor juridice care s-au confruntat cu situaţii dificile în asigurarea

  capacităţii de plată, cât şi deficienţelor existente în procesul de administrare și de executare

  silită a creanţelor fiscale de către compartimentele de specialitate din cadrul primăriilor

  municipiilor.

  De asemenea, din analiza veniturilor proprii prin prisma elementelor componente,

  s-a evidenţiat faptul că la unitățile administrativ – teritoriale există o tendință de a

  supraevalua veniturile proprii la acele categorii de venituri care nu au o masă impozabilă

  bine definită (diverse venituri, valorificarea unor bunuri din domeniul public şi privat),

  determinată de garantarea creditelor necesare asigurării resurselor de cofinanţare a unor

  acţiuni finanţate din fonduri externe nerambursabile, precum şi de ameliorarea indicatorilor

  de autofinanţare necesari pentru obţinerea de fonduri prin alocări de la bugetul de stat.

 • CCCuuurrr ttt eeeaaa dddeee CCCooonnnttt uuurrr iii aaa RRRooommmââânnn iii eee iii CCCaaammmeeerrraaa dddeee CCCooonnntttuuurrr iii SSSuuuccceeeaaavvvaaa

  Raport finante publice locale anul 2008 judeţul Suceava Pagină 6 din 23

  Gradul diferit de încasare a veniturile proprii înregistrat de unităţile administrativ -

  teritoriale evidențiază atât o viziune diferențiată asupra activităţii de identificare şi încasare

  a tuturor categoriile de venituri bugetare proprii, cât şi accentuarea practicii de rezolvare a

  problemelor comunităţii prin accesarea şi utilizarea fondurilor alocate din alte bugete, în

  special cele din bugetul de stat, în detrimentul aplicării unor măsuri prevăzute de lege

  pentru realizarea veniturilor proprii.

  2. Cheltuielile bugetelor locale (mii lei)

  Execuţia cheltuielilor bugetelor locale în anul 2008 este prezentată în tabelul următor

  (mii lei) – tabelul nr. 6:

  Nr. crt.

  Categorii de cheltuieli

  Prevederi

  bugetare

  anuale

  definitive

  Angajamente

  bugetare

  Plăți efectuate

  % din prevederi

  % plăți din

  total 2008

  1 Cheltuieli de personal 540.195 537.007 525.029 97.19 44,79

  2 Bunuri şi servicii 270.668 264.508 212.218 78.41 18,10

  3 Subvenţii 83.115 82.499 14.719 17.71 1,26

  4 Transferuri 118.979 117.696 111.294 93.54 9,49

  5 Cheltuieli de capital 291.791 283.309 149.156 51.12 12,72

  6 Dobânzi 18.340 17.899 11.416 62.25 0,97

  7 Operaţiuni financiare 3.567 3.548 3.481 97.60 0,30

  8 Fond rezerva 1.622 0,00

  9 Asistenta sociala 143.605 141.147 128.392 89.41 10,95

  10 Alte cheltuieli 21.666 21.583 20.149 93.00 1,72

  11 Plăţi an precedent recuperate an curent -1.777 -3.628 -3.628 204.17 -0,31

  TOTAL CHELTUIELI 1.491.771 1.465.568 1.172.226 78.58 100

  Comparativ cu prevederile bugetare anuale definitive, gradul de execuţie a

  cheltuielilor bugetelor locale a fost de 78,58%, remarcându-se execuţia ridicată a

  cheltuielilor de personal de 97,19%, a transferurilor de 93,54%, a cheltuielilor cu asistenţa

  socială de 89,41%.

  Și în structura plăţilor efectuate în anul 2008, cea mai mare pondere o deţin tot

  cheltuielile de personal de 44,79%.

  Din datele prezentate în „Contul de execuţie a bugetului local – Cheltuieli” încheiat la

  finele exerciţiului bugetar al anului 2008, rezultă că priorităţile autorităţilor publice locale

  pentru anul 2008 au constat în efectuarea cheltuielile social - culturale în detrimentul

  acţiunilor economice, serviciilor şi acţiunilor de dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape.

 • CCCuuurrr ttt eeeaaa dddeee CCCooonnnttt uuurrr iii aaa RRRooommmââânnn iii eee iii CCCaaammmeeerrraaa dddeee CCCooonnntttuuurrr iii SSSuuuccceeeaaavvvaaa

  Raport finante publice locale anul 2008 judeţul Suceava Pagină 7 din 23

  Structura cheltuielilor bugetelor locale în anul 2008 este prezentată în figura nr. 2

  Fig. nr. 2 – Structura cheltuielilor efectuate de unităţile administrativ teritoriale în anul 2008

  Referitor la gradul de autofinanțare programat se constată că doar la nivelul

  municipiilor a fost prevăzut un grad peste 50%. Cu privire la realizările efective se constată

  un grad de autofinanțare mult mai scăzut decât în cazul prevederilor anuale, acesta fiind

  cuprins între 16,4% în cazul Consiliului județean şi 42,45% în cazul ordonatorilor de credite

  de la nivelul municipiilor.

  Gradul de autofinanţare realizat în perioada 2006 – 2008 de unităţile administrativ –

  teritoriale este prezentat în figura nr. 3.

  Fig. nr. 3 – Gradul de autofinanţare realizat în perioada 2006 – 2008

 • CCCuuurrr ttt eeeaaa dddeee CCCooonnnttt uuurrr iii aaa RRRooommmââânnn iii eee iii CCCaaammmeeerrraaa dddeee CCCooonnntttuuurrr iii SSSuuuccceeeaaavvvaaa

  Raport finante publice locale anul 2008 judeţul Suceava Pagină 8 din 23

  III. Prezentarea rezultatelor activității Camerei de Conturi Suceava

  desfăşurate la nivelul județului Suceava

  1. Informații relevante cu privire la rezultatele activității Camerei de Conturi

  Suceava

  La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit Programului de activitate

  aprobat de Plenul Curţii de Conturi a României pe anul 2009, Camera de Conturi Suceava a

  realizat un număr de 47 acțiuni, din care 25 acțiuni de audit financiar (53,19), 16 acțiuni

  tematice de control (34,04%) şi 6 acțiuni de audit al performanței (12,77).

  Grafic, structura acţiunilor efectuate în anul 2009 este prezentată în figura nr. 4

  În urma desfăşurării acţiunilor de audit financiar nu s-a acordat nici un certificat de

  conformitate, ca urmare a faptului că situaţiile financiare auditate nu au fost elaborate şi

  prezentate în concordanţă cu legile şi reglementările în vigoare şi nu oferă o imagine reală şi

  fidelă sub toate aspectele semnificative.

  Referitor la misiunile de audit financiar desfăşurate la ordonatorii principali de

  credite de la unităţile administrativ teritoriale de la nivelul comunelor, facem precizarea că

  au fost avute în vedere situațiile financiare consolidate, respectiv atât cele întocmite pentru

  activitatea proprie, cât şi cele întocmite de ordonatorii terţiari de credite din componenţa

  ordonatorului principal.

  Prezentarea sintetică a acţiunilor efectuate în anul 2009 de Camera de Conturi

  Suceava, la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi modul de valorificare a

  actelor de control încheiate, este redată în tabelul următor - tabelul nr. 7:

 • CCCuuurrr ttt eeeaaa dddeee CCCooonnnttt uuurrr iii aaa RRRooommmââânnn iii eee iii CCCaaammmeeerrraaa dddeee CCCooonnntttuuurrr iii SSSuuuccceeeaaavvvaaa

  Raport finante publice locale anul 2008 judeţul Suceava Pagină 9 din 23

  Total

  Audit

  financiar

  din care:

  Acțiuni de

  control

  Audit de

  performanță

  1.Acţiuni desfășurate la nivelul judeţului 47 25 16 6

  2.Certificate de conformitate 0 0 0 0

  3.Acte întocmite pentru acţiuni finalizate 47 25 16 6

  4.Decizii emise 29 25 3 1

  5.Decizii contestate 0 0 0 0

  5.Măsuri dispuse prin decizii 290 269 19 2

  Ca urmare a acţiunilor de control/audit efectuate au fost întocmite un număr de 47 acte de control/audit, după cum urmează:

  31 rapoarte de audit, din care 26 rapoarte de audit au anexate procese verbale de constatare;

  4 rapoarte de control, din care 3 rapoarte de control au anexate procese verbale de constatare;

  4 procese verbale de constatare; 8 note unilaterale.

  De asemenea, urmare a acţiunilor de control/audit efectuate au fost întocmite şi 3 procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

  În conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea

  activităţilor specifice Curţii de Conturi, în urma valorificării rapoartelor de audit şi de

  control, care au anexate procese verbale de constatare, au fost emise 29 decizii, prin care

  au fost dispuse 290 măsuri, din care 269 în cadrul acţiunilor de audit financiar, 19 în cadrul

  acţiunilor tematice de control şi 2 aferente acţiunilor de audit al performanţei. Totodată,

  valorificarea celorlalte procese verbale de constatare s-a făcut prin transmiterea de adrese

  Consiliilor Locale, prin care s-a solicitat luarea măsurilor care se impun pentru asigurare aducerii la

  îndeplinire integrală de către ordonatorii principali de credite din subordine, a deciziilor emise în

  anul 2008.

  2. Categoriile de entități verificate la nivelul județului

  Pentru realizarea misiunilor de audit și acţiunilor de control efectuate în anul 2009 au

  fost supuse verificării un număr de 45 entități publice de interes local, respectiv 20,7 % din

  totalul de 217 entități existente în aria de competenţă a Camerei de Conturi Suceava.

  Menţionăm faptul că la două entități ale administrației publice locale au fost programate şi

 • CCCuuurrr ttt eeeaaa dddeee CCCooonnnttt uuurrr iii aaa RRRooommmââânnn iii eee iii CCCaaammmeeerrraaa dddeee CCCooonnntttuuurrr iii SSSuuuccceeeaaavvvaaa

  Raport finante publice locale anul 2008 judeţul Suceava Pagină 10 din 23

  s-au efectuat două acțiuni, respectiv o misiune de audit financiar şi una de audit de

  performanţă.

  Situaţia entităţilor administraţiei publice locale care au fost auditate/verificate în anul

  2009 de către Camera de Conturi Suceava, din totalul celor existente este prezentată în

  tabelul următor – tabelul nr. 8:

  Nr. crt.

  Categorii de entități verificate Entități

  existente

  Entități auditate / verificate

  %

  1 Ordonatori de credite la nivelul județului, din care: 207 41 19,81

  1.1 ordonatori principali de credite, din care: 115 38 33,04

  - Consilii judeţene 1 1 100,00

  - Primării municipale 5 4 80,00

  - Primării orăşeneşti 11 2 18,18

  - Primării comunale 98 31 31,63

  1.2 ordonatori secundari de credite 0 0 0

  1.3 ordonatori terţiari de credite 92 3 3,26

  2 Regii autonome de interes local 2 1 50,00

  3 Societăți comerciale de interes local 8 3 37,50

  TOTAL GENERAL 217 45 20,74

  Entitățile supuse controlului au fost în număr de 45, din care: 38 ordonatori principali de credite, 3 ordonatori terţiari de credite, o regie autonomă şi 3 societăţi comerciale de interes local.

  Graficul acţiunilor de verificare pe entităţi se prezintă astfel – figura nr. 5:

 • CCCuuurrr ttt eeeaaa dddeee CCCooonnnttt uuurrr iii aaa RRRooommmââânnn iii eee iii CCCaaammmeeerrraaa dddeee CCCooonnntttuuurrr iii SSSuuuccceeeaaavvvaaa

  Raport finante publice locale anul 2008 judeţul Suceava Pagină 11 din 23

  IV. Principalele constatări rezultate din acțiunile de audit/control

  desfășurate la nivelul județului Suceava

  Acţiunile efectuate la ordonatorii de credite ai bugetelor locale, precum şi la regiile

  autonome şi societăţile comerciale de interes local au reliefat cazuri de nerespectare a

  reglementărilor legale constatându-se abateri şi nereguli care au generat venituri

  suplimentare cuvenite bugetelor publice, prejudicii sau au influențat calitatea gestiunii

  economico-financiare a entității verificate.

  Au fost constatate abateri de la legalitate şi regularitate în cazul a 33 de entități ale

  administrației publice locale, fapt ce reprezintă 70 % din totalul celor auditate/controlate,

  după cum este redat şi în figura nr. 6.

  Fig. nr. 6 – Structura entităţilor auditate/controlate din punct de vedere al abaterilor constatate

  1. Structura și valoarea abaterilor constatate (mii lei)

  Valoarea abaterilor constatate care au determinat venituri suplimentare şi/sau

  prejudicii se prezintă sintetic astfel – tabelul nr. 9:

  Nr. crt.

  Categorii Estimări venituri/ prejudicii

  Accesorii Total

  venituri/ prejudicii

  Sume încasate/

  recuperate

  % de recuperare

  din estimări

  1 Venituri suplimentare 28.160 1.435 29.595 5.589 18,89

  2 Prejudicii estimate 10.123 12 10.135 66 0,65

  Total sume 38.283 1.447 39.730 5.655 14,23

  Urmare acţiunilor de control/audit desfăşurate, au fost constatate abateri de la legalitate şi regularitate, care au condus la atragerea de venituri suplimentare în sumă totală de 29.595 mii lei, din care venituri suplimentare 28.160 mii lei şi dobânzi 1.435 mii lei, fiind încasată operativ suma de 5.589 mii lei.

 • CCCuuurrr ttt eeeaaa dddeee CCCooonnnttt uuurrr iii aaa RRRooommmââânnn iii eee iii CCCaaammmeeerrraaa dddeee CCCooonnntttuuurrr iii SSSuuuccceeeaaavvvaaa

  Raport finante publice locale anul 2008 judeţul Suceava Pagină 12 din 23

  Abaterile de la legalitate şi regularitate care au condus la prejudicierea bugetelor unităților administrativ-teritoriale au însumat 10.135 mii lei, din care 10.123 mii lei prejudicii şi 12 mii lei foloase necuvenite.

  2. Abateri generatoare de venituri suplimentare

  Principalele constatări rezultate din acţiunile de control/audit la autorităţile şi

  instituţiile administraţiei publice locale care au condus la identificarea de venituri

  suplimentare se prezintă sintetic astfel – tabelul nr. 10:

  - mii lei -

  Categorii de abateri Suma

  Nestabilirea, neevidenţierea şi neîncasarea în cuantumul şi la termenele prevăzute de lege a

  unor venituri bugetare 28.674

  Neîndeplinirea obligaţiilor financiare către bugetele publice 920

  Alte abateri constatate privind închirierea sau concesionarea de bunuri aparţinând domeniului

  public sau privat 1

  TOTAL 29.595

  Abaterile care au generat aceste venituri suplimentare s-au datorat următoarelor

  cauze:

  ���� neevidenţierea, neurmărirea, neîncasarea veniturilor din impozite şi taxe

  locale, necalcularea şi neînregistrarea în conturile de debitori a majorărilor de întârziere şi

  a penalităţilor datorate ca urmare a neachitării la termenele legale a obligaţiilor de plată

  privind impozitele şi taxele locale, precum şi neaplicarea procedurilor de executare silită:

  Primăriile municipiilor Suceava, Fălticeni şi Vatra Dornei, Primăriile oraşelor Frasin şi Liteni,

  Primăriile comunelor Bilca, Brodina, Crucea, Comăneşti, Gălăneşti, Mălini, Mănăstirea

  Humorului, Poiana Stampei, Poieni Solca, Satu Mare, Stulpicani, Suceviţa, Vereşti şi Udeşti;

  ���� utilizarea unor cote eronate pentru stabilirea impozitelor locale, necalcularea

  din oficiu a obligaţiilor de plată în cazul nerespectării termenelor de depunere a

  declaraţiilor de impunere, neurmărirea depunerii declaraţiilor privind valoarea reală a

  lucrărilor de constructii: Primăriile municipiilor Suceava şi Fălticeni, Primăriile oraşelor

  Frasin şi Liteni, Primăriile comunelor Bilca, Brodina, Comăneşti, Gălăneşti, Mălini, Mănăstirea

  Humorului, Poiana Stampei, Satu Mare, Stulpicani, Vereşti şi Udeşti;

  ���� neurmărirea, neînregistrarea în evidenţa contabilă şi neîncasarea redevenţelor

  datorate pentru contractele de concesiune încheiate: Primăriile oraşelor Frasin şi Liteni,

  Primăriile comunelor Bilca, Brodina, Comăneşti, Mănăstirea Humorului, Stulpicani şi Vereşti;

 • CCCuuurrr ttt eeeaaa dddeee CCCooonnnttt uuurrr iii aaa RRRooommmââânnn iii eee iii CCCaaammmeeerrraaa dddeee CCCooonnntttuuurrr iii SSSuuuccceeeaaavvvaaa

  Raport finante publice locale anul 2008 judeţul Suceava Pagină 13 din 23

  ���� necalcularea şi nevirarea la bugetul de stat a cotei de 50% din salariul minim

  brut pe ţară pentru neangajarea de persoane cu handicap: Primăria municipiului Fălticeni,

  Primăriile oraşelor Frasin şi Liteni, Primăriile comunelor Bilca, Mălini, Mănăstirea Humorului,

  Stulpicani, Vereşti, Complexul Muzeal „Bucovina” Suceava şi Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1

  Gura Humorului;

  ���� necalcularea şi nevirarea la bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale

  de sănătate a contribuţiilor aferente sumelor acordate ca ajutoare sociale: Primăria

  comunei Satu Mare;

  ���� necalcularea şi nevirarea la bugetele publice a impozitului pe venit şi a

  contribuţiilor de asigurări datorate pentru tichetele cadou acordate salariaţilor proprii:

  Primăria municipiului Vatra Dornei, Primăriile oraşelor Frasin şi Liteni, Primăriile comunelor

  Crucea, Comăneşti, Mănăstirea Humorului, Poiana Stampei, Vereşti;

  ���� stabilirea eronată a rezultatului exerciţiului financiar al anului 2008 şi

  repartizarea profitului, diminuarea profitului impozabil: R.A.L. - Ocolul Silvic Dorna R.A.

  Dorna Candreni, S.C. ACET S.A. Suceava;

  ���� alte abateri de la legalitate şi regularitate cu privire la veniturile bugetelor

  locale, din care exemplificăm:

  • neconcordanţe între obligaţiile bugetare înregistrate în evidenţa fiscală şi

  obligaţiile bugetare declarate de agenţii economici: Primăria comunei Vereşti;

  • neefectuarea punctajelor la stabilirea impozitelor şi taxelor locale, între

  datele din registrul agricol şi datele luate în calcul la masa impozabilă din evidenţa fiscală:

  Primăria oraşului Liteni, Primăria comunelor Bilca, Gălăneşti şi Vereşti;

  • neîntocmirea contractelor de închiriere conform aprobărilor date prin

  hotărâri ale Consiliului local pentru terenuri ( păşuni, fâneţe ) la Primăria comunei Brodina;

  • depunerea cu întârziere la trezorerie a încasărilor din impozite şi taxe:

  Primăria oraşului Liteni;

  • utilizarea integrală de către unităţile de învăţământ a veniturilor încasate

  din derularea contractelor de închirierea a unor terenuri aparţinând domeniului public, fără a

  vira la bugetul local sumele cuvenite: Şcoala cu clasele I-VIII Gura Humorului.

  Detalierea veniturilor suplimentare rezultate din estimarea abaterilor constatate pe

  unităţi administrativ-teritoriale, în ordine descrescătoare a valorii este prezentată în anexa

  nr. 1.

 • CCCuuurrr ttt eeeaaa dddeee CCCooonnnttt uuurrr iii aaa RRRooommmââânnn iii eee iii CCCaaammmeeerrraaa dddeee CCCooonnntttuuurrr iii SSSuuuccceeeaaavvvaaa

  Raport finante publice locale anul 2008 judeţul Suceava Pagină 14 din 23

  3. Abateri generatoare de prejudicii

  Abaterile constatate în acţiunile de control/audit care au generat producerea de

  prejudicii se prezintă sintetic astfel – tabelul nr. 11:

  - mii lei -

  Categorii de abateri Suma

  Nerespectarea reglementărilor legale în efectuarea cheltuielilor 10.057

  Neîndeplinirea obligaţiilor financiare către bugetele publice 5

  Alte abateri constatate 73

  TOTAL 10.135

  Verificările efectuate în cadrul acţiunilor de audit/control au scos în evidenţă

  existenţa unor abateri de la normele legale referitoare la efectuarea cheltuielilor din

  fondurile publice care au avut drept cauze următoarele:

  acordarea unor drepturi de natură salarială personalului din cadrul primăriilor

  şi din instituţiile şi serviciile publice de interes local în baza contractului/ acordului colectiv

  de muncă cu încălcarea prevederilor legale care reglementează sistemul de stabilire a

  salariilor pentru personalul din sistemul bugetar, pe categorii de personal, respectiv

  funcţionari publici, personal contractual şi funcţii de demnitate: Primăriile municipiilor

  Suceava şi Vatra Dornei, Primăriile oraşelor Frasin şi Liteni, Primăriile comunelor Crucea,

  Comăneşti, Mălini, Mănăstirea Humorului, Satu Mare, Vereşti, Şcoala cu clasele I-VIII Miron

  Costin Suceava,Complexul Muzeal „Bucovina” Suceava, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1 Gura

  Humorului;

  plăţi peste normele, cotele sau baremurile aprobate, cele mai frecvente cazuri au

  fost determinate de acceptarea la plată a unor situaţii de lucrări care au cuprins cote şi tarife

  mai mari decât cele legale sau cele din devizele ofertă: Primăria oraşului Liteni, Primăriile

  comunelor Satu Mare şi Vereşti, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1 Gura Humorului şi S.C. Servicii

  Comunale S.A. Rădăuţi;

  efectuarea de cheltuieli fără contraprestaţie ca urmare a acceptării la plată a

  unor lucrări neexecutate sau supradimensionate prin înscrierea unei cantităţi mai mari

  decât cele real executate, rezultate din măsurători: Primăria municipiului Fălticeni,

  Primăria oraşului Liteni, Primăriile comunelor Bilca şi Râşca, R.A.L. - Ocolul Silvic Dorna R.A.

  Dorna Candreni;

 • CCCuuurrr ttt eeeaaa dddeee CCCooonnnttt uuurrr iii aaa RRRooommmââânnn iii eee iii CCCaaammmeeerrraaa dddeee CCCooonnntttuuurrr iii SSSuuuccceeeaaavvvaaa

  Raport finante publice locale anul 2008 judeţul Suceava Pagină 15 din 23

  plăţi efectuate cu schimbarea destinaţiei legale sau fără documente

  justificative: Primăriile oraşelor Frasin şi Liteni, Primăriile comunelor Vereşti şi Udeşti şi

  Complexul Muzeal „Bucovina” Suceava şi R.A.L. - Ocolul Silvic Dorna R.A. Dorna Candreni;

  nerespectarea prevederilor referitoare la modul de atribuire a contractelor de

  achiziţie publică, respectiv:

  • documentaţiile pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor nu au fost

  întocmite cu respectarea prevederilor OUG nr. 34/2006: Primăria municipiului Suceava,

  Primăria oraşului Liteni;

  • nu s-a întocmit şi actualizat programul anual al achiziţiilor publice

  Primăriile oraşelor Frasin şi Liteni, Primăriile comunelor Bilca, Mălini, Mănăstirea Humorului,

  Stulpicani, Vereşti, Şcoala cu clasele I-VIII Miron Costin Suceava şi Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1

  Gura Humorului;

  • nu s-au aplicat procedurile de achiziţii publice pentru încredinţarea

  lucrărilor: Primăria oraşului Liteni şi Primăria comunei Udeşti;

  • nu s-au constituit şi reţinut garanţii de bună execuţie pe parcursul execuţiei

  lucrărilor: Şcoala cu clasele I-VIII Miron Costin Suceava.

  � abateri cu privire la respectare fazelor execuţiei bugetare, la stabilirea

  documentelor, circuitul acestora şi persoanele împuternicite să efectueze operaţiunile

  legate de angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor,precum şi cu privire la

  organizarea şi conducerea evidenţei angajamentelor bugetare şi legale: Primăriile

  municipiilor Suceava, Fălticeni şi Vatra Dornei, Primăriile oraşelor Frasin şi Liteni, Primăriile

  comunelor Bilca, Brodina, Crucea, Mălini, Mănăstirea Humorului, Suceviţa, Vereşti, Şcoala cu

  clasele I-VIII Miron Costin Suceava şi Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1 Gura Humorului.

  Detalierea prejudiciilor rezultate din estimarea abaterilor constatate pe unităţi

  administrativ-teritoriale, în ordine descrescătoare a valorii este prezentată în anexa nr. 2.

  4. Abateri care nu au determinat producerea de prejudicii

  Abaterile constatate cu privire la administrarea şi gestionarea patrimoniului public şi

  privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritorial, la prezentarea situaţiilor financiare şi

  înregistrarea în evidenţa contabilă a operaţiunilor economico – financiare, au fost estimate la

  o valoare de 391.308 mii lei. Pe entităţi ale administraţiei publice – locale, abaterile cu privire

  la prezentarea situaţiilor financiare şi la gestionarea patrimoniului public şi privat se prezintă

  astfel - – tabelul nr. 12:

 • CCCuuurrr ttt eeeaaa dddeee CCCooonnnttt uuurrr iii aaa RRRooommmââânnn iii eee iii CCCaaammmeeerrraaa dddeee CCCooonnntttuuurrr iii SSSuuuccceeeaaavvvaaa

  Raport finante publice locale anul 2008 judeţul Suceava Pagină 16 din 23

  Categorii de abateri Suma

  Total 391.308

  Consiliul judeţean 23.834

  Municipii 165.423

  Orașe 7.731

  Comune 167.884

  Instituţii publice finanţate integral din bugetele locale 9.031

  Agenţi economici 17.405

  Verificările efectuate în cadrul acţiunilor de audit/control au scos în evidenţă

  existenţa următoarelor abateri de la normele legale referitoare la prezentarea situaţiilor

  financiare şi la gestionarea patrimoniului public şi privat, după cum urmează:

  ���� neinventarierea integrală a patrimoniului - Primăria comunei Mănăstirea

  Humorului, precum şi inventarierea parţială a patrimoniului şi nestabilirea rezultatelor

  inventarierii: Consiliul Judeţean Suceava, Primăria municipiului Vatra Dornei, Primăriile

  oraşelor Frasin şi Liteni, Primăriile comunelor Bilca, Brodina, Buneşti, Crucea, Comăneşti,

  Gălăneşti, Mălini, Mănăstirea Humorului, Poiana Stampei, Poieni Solca, Stulpicani, Suceviţa,

  Vereşti şi Udeşti, R.A.L. - Ocolul Silvic Dorna R.A. Dorna Candreni;

  ���� abateri cu privire la reevaluarea patrimoniului ( nereevaluarea sau reevaluarea

  eronată ) Primăria municipiului Vatra Dornei, Primăria oraşului Frasin şi Primăriile

  comunelor Brodina, Bilca, Buneşti, Mălini, Mănăstirea Humorului, Stulpicani, Şcoala cu

  clasele I-VIII Miron Costin Suceava şi Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1 Gura Humorului;

  ���� abateri privind întocmirea situaţiilor financiare: Primăria municipiului Suceava,

  Primăria oraşului Liteni, Primăriile comunelor Brodina, Mălini, Mănăstirea Humorului, Satu

  Mare, Stulpicani, Vereşti şi Udeşti, Şcoala cu clasele I-VIII Miron Costin Suceava, Şcoala cu

  clasele I-VIII nr. 1 Gura Humorului şi R.A.L. - Ocolul Silvic Dorna R.A. Dorna Candreni;

  ���� neînregistrarea în evidenţa contabilă a unor operaţiuni patrimoniale sau a unor

  bunuri: Consiliul Judeţean Suceava, Primăriile municipiilor Suceava şi Vatra Dornei,

  Primăriile oraşelor Frasin şi Liteni, Primăriile comunelor Brodina, Buneşti, Mănăstirea

  Humorului, Poieni Solca, Satu Mare, Stulpicani, Şcoala cu clasele I-VIII Miron Costin Suceava

  şi R.A.L. - Ocolul Silvic Dorna R.A. Dorna Candreni;

  ���� înregistrarea eronată a unor operaţiuni patrimoniale: Consiliul Judeţean

  Suceava, Primăriile municipiilor Suceava, Fălticeni şi Vatra Dornei, Primăriile oraşelor Frasin

  şi Liteni, Primăriile comunelor Bilca, Brodina, Buneşti, Crucea, Comăneşti, Gălăneşti,

  Mănăstirea Humorului, Poiana Stampei, Poieni Solca, Satu Mare, Stulpicani, , Vereşti şi

  Udeşti, Şcoala cu clasele I-VIII Miron Costin Suceava, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1 Gura

  Humorului şi R.A.L. - Ocolul Silvic Dorna R.A. Dorna Candreni;

 • CCCuuurrr ttt eeeaaa dddeee CCCooonnnttt uuurrr iii aaa RRRooommmââânnn iii eee iii CCCaaammmeeerrraaa dddeee CCCooonnntttuuurrr iii SSSuuuccceeeaaavvvaaa

  Raport finante publice locale anul 2008 judeţul Suceava Pagină 17 din 23

  ���� nu a fost elaborat un plan de conturi contabile cu dezvoltarea în analitice, o

  monografie contabilă conţinând operaţiuni specifice domeniului de activitate: Primăria

  municipiului Vatra Dornei, Primăriile oraşelor Liteni şi Frasin, Primăriile comunelor Brodina,

  Bilca, Gălăneşti, Mălini, Mănăstirea Humorului, Poieni Solca, Stulpicani, Udeşti şi Vereşti,

  Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1 Gura Humorului şi Şcoala cu clasele I-VIII Miron Costin Suceava;

  ���� neorganizarea evidenţei contabile analitice: Primăria oraşului Frasin, Primăriile

  comunelor Brodina, Buneşti, Mănăstirea Humorului şi Vereşti, Şcoala cu clasele I-VIII Miron

  Costin Suceava şi R.A.L. - Ocolul Silvic Dorna R.A. Dorna Candreni;

  ���� abateri privind întocmirea, utilizarea formularelor financiar contabile şi

  documentelor justificative, ţinerea şi completarea registrelor contabile obligatorii (

  Registrul - jurnal, Registrul - inventar şi Cartea mare ): Primăria oraşului Liteni, Primăriile

  comunelor Bilca, Brodina, Buneşti, Satu Mare, Stulpicani, Vereşti, Şcoala cu clasele I-VIII

  Miron Costin Suceava şi Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1 Gura Humorului;

  ���� alte abateri:

  • nu s-a efectuat verificarea operaţiunilor de casă ( gestiunea numerarului) şi

  a gestiunii chitanţierelor pentru creanţe ale bugetului local, nu a fost întocmit, procesul

  verbal de verificare gestionară; efectuarea de operaţiuni de plăţi în numerar din casieria

  proprie direct din încasările realizate de instituţie: Primăriile oraşelor Liteni şi Frasin, Primăria

  comunei Vereşti;

  • neaplicarea prevederile legale privind denominarea monedei naţionale:

  Primăriile comunelor Buneşti şi Stulpicani;

  • au fost trecute bunuri din domeniul public în domeniul privat doar în baza

  Hotărârilor consiliului local, fără a se comunica Consiliului Judeţean Suceava pentru

  centralizare şi trimitere Guvernului, ca prin hotărâre să se ateste modificarea apartenenţei

  bunurilor la domeniul public al comunei - Primăria comunei Vereşti;

  • nu s-au întocmit registrele cu privire la desfăşurarea procedurilor de

  concesionare şi la derularea contractelor de concesiune: Primăria oraşului Frasin, Primăriile

  comunelor Bilca, Brodina, Gălăneşti, Mălini, Stulpicani şi Vereşti;

  • abateri privind evidenţa datoriei publice locale şi publicarea datelor

  referitoare la serviciul datoriei publice, pe pagina de internet a instituţiei: Primăria

  municipiului Vatra Dornei şi Primăria oraşului Frasin.

  5. Aspecte privind evaluarea activității de control financiar propriu şi de audit

  intern

  În cadrul activităţilor desfăşurate, Camera de Conturi Suceava a procedat la evaluarea

  sistemelor de control şi audit intern la entităţile administraţiei publice locale la care au fost

  efectuate misiuni de audit financiar şi acţiuni de control. Evaluările au relevat o serie de

 • CCCuuurrr ttt eeeaaa dddeee CCCooonnnttt uuurrr iii aaa RRRooommmââânnn iii eee iii CCCaaammmeeerrraaa dddeee CCCooonnntttuuurrr iii SSSuuuccceeeaaavvvaaa

  Raport finante publice locale anul 2008 judeţul Suceava Pagină 18 din 23

  abateri de la actele normative în vigoare privind organizarea şi exercitarea acestor activităţi

  de către entităţile verificate, cum ar fi:

  organizarea şi exercitarea vizei de control financiar preventiv:

  • neemiterea sau neactualizarea deciziilor privind organizarea şi exercitarea

  controlului financiar preventiv propriu;

  • neinstituirea şi/sau necompletarea registrului proiectelor de operaţiuni

  prevăzute a fi prezentate la viza de control financiar preventiv propriu;

  • nu au fost detaliate obiectivele controlului financiar preventiv, prin liste de

  verificare, pentru fiecare operaţiune cuprinsă în cadrul specific al instituţiei;

  • nestabilirea de norme proprii cu privire la documentele, circuitul acestora şi

  persoanele împuternicite să efectueze operaţiunile legate de angajarea, lichidarea,

  ordonanţarea şi plata cheltuielilor, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea

  angajamentelor bugetare şi legale.

  Abaterile au fost constatate la Primăria municipiului Suceava, Primăriile oraşelor

  Frasin şi Liteni, Primăriile comunelor Brodina, Comăneşti, Gălăneşti, Mănăstirea Humorului,

  Poiana Stampei, Poieni Solca, Satu Mare, Stulpicani, Vereşti Şcoala cu clasele I-VIII Miron

  Costin Suceava, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1 Gura Humorului şi R.A.L. - Ocolul Silvic Dorna R.A.

  Dorna Candreni;

  ���� nu au fost elaborate şi dezvoltate sisteme de control managerial, care să

  cuprindă procedurile formalizate pe activităţi, inclusiv obiectivele, acţiunile,

  responsabilităţile, termenele şi separarea sarcinilor, pentru fiecare salariat al entităţii: la

  Primăriile municipiilor Suceava şi Vatra Dornei, Primăriile oraşelor Frasin şi Liteni, Primăriile

  comunelor Bilca, Brodina, Buneşti, Gălăneşti, Mălini, Mănăstirea Humorului, Poiana Stampei,

  Poieni Solca, Satu Mare, Stulpicani, Vereşti, Şcoala cu clasele I-VIII Miron Costin Suceava şi

  Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1 Gura Humorului.

  ���� abateri privind organizarea şi funcţionarea auditului public intern; lipsa de

  preocupare a ordonatorilor principali de credite de a crea funcţii de auditor în statul de

  funcţii, iar acolo unde sunt create s-a remarcat lipsa de preocupare pentru încadrarea

  funcţiilor de auditor şi asigurarea desfăşurării activităţii de audit public intern.

  6. Alte aspecte relevante constatate

  Urmare a verificării modului de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin

  deciziile emise în anii anteriori modificării prevederilor Legii nr. 94/1992, de către directorul

  Camerei de Conturi Suceava, s-a constatat că acestea nu au fost aduse la îndeplinire integral

  sau parțial, ordonatorii principali de credite neluând nici o măsură pentru înlăturarea

  abaterilor de la legalitate şi regularitate: Primăriile comunelor Bogdăneşti, Dărmăneşti,

  Stroieşti şi Şcheia.

 • CCCuuurrr ttt eeeaaa dddeee CCCooonnnttt uuurrr iii aaa RRRooommmââânnn iii eee iii CCCaaammmeeerrraaa dddeee CCCooonnntttuuurrr iii SSSuuuccceeeaaavvvaaa

  Raport finante publice locale anul 2008 judeţul Suceava Pagină 19 din 23

  V. Concluzii și recomandări

  Urmare a activităţilor de control/audit desfăşurate în această perioadă au fost

  constatate abateri de la reglementările legale care au avut ca efect producerea de prejudicii

  în gestionarea resurselor publice, nevirarea la buget în totalitate şi la termenele legale a

  obligațiilor fiscale, precum şi reflectarea nereală a patrimoniului public în situațiile

  financiare anuale auditate.

  Neregulile şi abaterile constatate, urmare verificărilor efectuate pun în evidenţă

  faptul că există disfuncționalități majore în organizarea şi exercitarea controlului intern şi

  auditului intern la nivelul entităților verificate şi faptul că, în majoritatea cazurilor, acestea

  nu funcționează la un nivel care să asigure gestionarea în condiții de legalitate, regularitate

  şi eficiență a banului şi patrimoniului public şi privat al unităților administrativ-teritoriale.

  Execuția bugetară la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale necesită, în

  general, să fie îmbunătățită în două direcții principale:

  optimizarea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale în

  faza de elaborare a bugetului, întrucât o supraestimare a veniturilor duce la o fundamentare

  slabă a bugetului şi implicit la o execuţie bugetară slabă. Aşa se explică faptul că la începutul

  anului, pe baza unor resurse supradimensionate ca urmare fie a unor anticipări nerealiste a

  veniturilor proprii fie a unor posibile alocări din partea administraţiei centrale, se angajează

  cheltuieli pe baza unor resurse potenţiale şi nu certe care produc disfuncţionalităţi în

  angajarea cheltuielilor şi efectuarea plăţilor din cauza lipsei surselor de finanţare;

  întărirea controlului cheltuielilor şi crearea condițiilor pentru

  creşterea eficienței utilizării fondurilor publice în finanțarea cheltuielilor publice. Crearea

  unui sistem suplu şi transparent de repartizare şi alocare a resurselor financiare pe destinaţii,

  de monitorizare şi evaluare a funcţionării aparatului administrativ şi serviciilor publice de

  interes local, precum şi de măsurare a performanţei şi a calităţii furnizării serviciilor publice.

 • CCCuuurrr ttt eeeaaa dddeee CCCooonnnttt uuurrr iii aaa RRRooommmââânnn iii eee iii CCCaaammmeeerrraaa dddeee CCCooonnntttuuurrr iii SSSuuuccceeeaaavvvaaa

  Raport finante publice locale anul 2008 judeţul Suceava Pagină 20 din 23

  Anexa nr. 1

  SITUAŢIE

  privind veniturile suplimentare rezultate din cuantificarea abaterilor

  constatate de Camera de Conturi Suceava la nivelul unităților administrativ-teritoriale

  de pe teritoriul județului Suceava

  (în ordine descrescătoare după sumele constatate)

  mii lei

  Nr. crt.

  Unitatea administrativ teritorială Venituri

  suplimentare estimate

  Dobânzi/ majorări/ penalităţi

  Total venituri Din care, încasat

  0 0 1 2 3=1+2 4

  TOTAL 28.160 1.435 29.595 5.589

  1 Primăria Municipiului Suceava 20.288 173 20.460 3.404

  2 Primăria Municipiului Vatra Dornei 2.192 103 2.295 349

  3 Primăria Oraşului Frasin 1.085 28 1.113 192

  4 Primăria Comunei Poiana Stampei 49 874 922 0

  5 Primăria Municipiului Fălticeni 705 8 713 662

  6 Primăria Comunei Stulpicani 560 47 608 173

  7 R.A. "Ocolul Silvic " Dorna Candreni 586 0 586 0

  8 Primăria Oraşului Liteni 479 55 534 160

  9 Primăria Comunei Mălini 394 65 458 140

  10 Primăria Comunei Suceviţa 382 8 389 37

  11 Primăria Comunei Vereşti 365 15 381 80

  12 Primăria Comunei Gălăneşti 285 7 292 74

  13 Primăria Comunei Satu Mare 154 8 162 37

  14 Primăria Comunei Comăneşti 138 4 142 69

  15 Primăria Comunei Brodina 121 6 127 27

  16 Primăria Comunei Udeşti 99 3 102 27

  17 Primăria Comunei Mănăstirea Humorului 89 9 97 41

  18 Primăria Comunei �aru Dornei 73 2 75 57

  19 Primăria Comunei Poieni Solca 48 2 50 8

  20 Complexul Muzeal "Bucovina" Suceava 31 12 43 31

  21 Primăria Comunei Bilca 19 3 23 14

  22 �coala cu clasele I - VIII nr. 1 Gura Humorului

  11 2 13 0

  23 S.C. "ACET" S.A. Suceava 5 1 6 6

  24 Primăria Comunei Crucea 2 2 4 0

  DIRECTOR

  DIRECTOR ADJUNCT

  IOAN HURJUI

  CAMELIA OBREJA

 • CCCuuurrr ttt eeeaaa dddeee CCCooonnnttt uuurrr iii aaa RRRooommmââânnn iii eee iii CCCaaammmeeerrraaa dddeee CCCooonnntttuuurrr iii SSSuuuccceeeaaavvvaaa

  Raport finante publice locale anul 2008 judeţul Suceava Pagină 21 din 23

  Anexa nr. 2

  SITUAŢIE

  privind prejudiciile rezultate din cuantificarea abaterilor

  constatate de Camera de Conturi Suceava la nivelul unităților administrativ-teritoriale

  de pe teritoriul județului Suceava

  (în ordine descrescătoare după sumele constatate)

  mii lei

  Nr. crt.

  Unitatea administrativ teritorială Prejudicii estimate

  Foloase necuvenite/ nerealizate

  Total prejudicii

  Din care, recuperate

  0 0 1 2 3=1+2 4

  TOTAL 10.123 12 10.135 66

  1 Primăria Municipiului Suceava 9.001 0 9.001 0

  2 Primăria Comunei Udeşti 314 10 324 5

  3 Primăria Oraşului Liteni 207 0 207 0

  4 Primăria Oraşului Frasin 171 0 171 0

  5 Primăria Comunei Râşca 114 0 114 0

  6 Primăria Comunei Crucea 69 0 69 6

  7 Primăria Municipiului Vatra Dornei 58 1 59 7

  8 Primăria Comunei Vereşti 48 0 48 2

  9 Primăria Municipiului Fălticeni 37 0 37 0

  10 Primăria Comunei Bilca 23 1 24 18

  11 Primăria Comunei Mălini 18 0 18 7

  12 Primăria Comunei Mănăstirea Humorului 15 0 15 0

  13 R.A. "Ocolul Silvic " Dorna Candreni 15 0 15 10

  14 Primăria Comunei Satu Mare 11 0 11 6

  15 Complexul Muzeal "Bucovina" Suceava 9 0 9 1

  16 Primăria Comunei Comăneşti 4 0 4 0

  17 Primăria Comunei Poieni Solca 4 0 4 2

  18 Primăria Comunei Brodina 1 0 1 1

  19 Primăria Comunei Gălăneşti 1 0 1 0

  20 �coala cu clasele I - VIII "Miron Costin" Suceava

  1 0 1 0

  21 �coala cu clasele I - VIII nr. 1 Gura Humorului

  1 0 1 0

  22 S.C. "Servicii Comunale" S.A. Rădăuţi 1 0 1 1