35
UNIVERSITATEA SPIRU HARET 2015 Raport de cercetare Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice Constanța 2015 FȘJȘE C ONSTANȚA

Raport de cercetare Facultatea de Științe Juridice și ... · cariere în domeniul juridic, unde autorii au fost invitați să dezvolte următoarele subiecte: avantajele și dezavantajele

  • Upload
    others

  • View
    14

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Raport de cercetare Facultatea de Științe Juridice și ... · cariere în domeniul juridic, unde autorii au fost invitați să dezvolte următoarele subiecte: avantajele și dezavantajele

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

2015

Raport de cercetare

Facultatea de Științe Juridice și

Științe Economice Constanța 2015

F Ș J Ș E – C O N S T A N Ț A

Page 2: Raport de cercetare Facultatea de Științe Juridice și ... · cariere în domeniul juridic, unde autorii au fost invitați să dezvolte următoarele subiecte: avantajele și dezavantajele

2

Universitatea „Spiru Haret”

Acreditată prin Legea Nr. 443/05.07.2002

Facultatea de Stiinte Juridice si Stiinte Economice Constanța

Str. Unirii nr. 32-34, nr 67;

Tel./Fax. 004(0241)545.015/ 004(0241)541.490

Email: [email protected]

Raport de cercetare – 2015

Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice

a. Introducere. Cercetarea științifică a Facultății de Științe Juridice și Științe Economice

Constanța cuprinde două mari domenii din cadrul ICCS: Științe Sociale și Economie. Având în

vedere acest lucru, raportarea va menține afilirea la domeniul de cercetare principal, sintetizând

rezultatele cercetării pe facultate, numeric, pentru măsurarea corectă a realizărilor în raport de alte

facultăți din cadrul USH.

Anul 2015 a însemnat pentru Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice Constanța

finalizarea a 4 proiecte POSDRU, în valoare totală de 8.616.922,95 lei, după cum urmează:

Departamentul de Științe Economice:

POSDRU/161/2.1/G/134465 Intreprinderea simulata: O punte intre scoala si piata muncii

Valoarea totală proiect: 2.169.920 lei, Manager proiect conf. univ. dr. Claudiu Chiru

POSDRU/161/2.1./G/138528 Construim împreună viitoarea ta carieră profesională!

Valoarea totală proiect: 2.169.832 lei, Manager proiect lect. univ. dr. Paula Cornelia Mitran

POSDRU/161/2.1/G/137940 Student implicat-absolvent instruit-carieră de succes

Valoarea totală proiect: 2.119.545,95 lei, Manager proiect lect. univ. dr. Iulia Grecu

Departamentul de Științe Juridice:

POSDRU/161/2.1/G/132586 Construiește-ți practic profesia juridică din facultate!

Valoarea totală proiect: 2.157.625,00 lei, Manager proiect lect. univ. dr. Onorina Botezat

FȘJȘE Constanța a organizat 2 conferințe internaționale: ICBE 2015 (DȘE) și LSO 2015

(DȘJ), 1 sesiune de comunicări științifice a cadrelor didactice (DȘE), 2 sesiuni de comunicări

științifice ale studenților și masteranzilor (ambele departamente), 13 workshop-uri (10 DȘE și 3

DȘJ), raprotând un număr total de participați la toate evenimentele de 1464, din care 276 cadre

didactice din USH și 1085 de studenți.

Activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată de către Deprtamentul de Științe Economice

(DSE) din cadrul Facultății de Științe Juridice și Științe Economice (FSJSE) - Constanţa în anul

2015, o apreciem ca fiind în concordanţă cu Planul de cercetare pentru anul 2015 al Facultăţii de

Management Financiar Contabil Constanţa şi, respectiv, Strategia de cercetare ştiinţifică a USH

pentru perioada 2014-2020.

Comparând activitatea derulată de cadrele didactice ale facultăţii cu Planul de cercetare pentru

2015, realizările cadrelor didactice pe cele 8 direcţii de cercetare din plan pot fi sintetizate astfel:

Contabilitatea, controlul si fiscalitatea prin prisma directivelor europene şi a standardelor

internaţionale – 4 articole BDI şi 7 articole în volumele unor conferinţe naţionale şi internaţionale;

Modelarea şi simularea proceselor economice utilizând tehnologia informaţională şi

cercetările operaţionale – 1 articol în volumul unei conferinţe internaţionale;

Page 3: Raport de cercetare Facultatea de Științe Juridice și ... · cariere în domeniul juridic, unde autorii au fost invitați să dezvolte următoarele subiecte: avantajele și dezavantajele

3

Studierea gradului de absorbție pe piața muncii a absolvenților de studii superioare, în

Regiunea Sud-Est - 4 articole în volumele unor conferinţe naţionale şi internaţionale;

Studiu privind fundamentarea parteneriatului mediu academic – învățământ liceal pentru

derularea în comun a activităților de consiliere și orientare profesională - 2 articole indexate BDI,

2 articole în volumele unor conferinţe naţionale şi internaţionale;

Analiza contextului economico-social actual în scopul identificării principalelor

caracteristici ale mediului antreprenorial – 10 articole indexat BDI şi 12 articole în volumele unor

conferinţe naţionale şi internaţionale;

Studiu privind adaptarea competențelor dobândite de absolvenții de studii superioare

economice la cerințele mediului de afaceri – 3 articol indexat BDI şi 6 articole în volumele unor

conferinţe naţionale şi internaţionale;

Optimizarea metodelor de gestionare eficientă a finanţelor publice şi private pentru

evitarea riscurilor de natură financiară – 4 articole indexate BDI, 6 articole în volumele unor

conferinţe naţionale şi internaţionale;

Aplicaţii matematice şi statistice pentru eficientizarea activităţilor economice şi financiare –

3 articole indexat BDI.

În mod, similar, activitatea de cercetare a facultății Drept și Administrație Publică Constanța,

în perioada ianuarie – septembrie 2015 și cea a Departamentului Științe Juridice din cadrul

Facultții de Științe Juridice și Științe Economice în perioada octombrie – decembrie 2015,

corespunde strategiei de cercetare a Universității „Spiru Haret”, desfăşurându-se în conformitate cu

metodologia, criteriile, standardele şi indicatorii organizării şi desfăşurării cercetării ştiințifice din

cadrul Universității Spiru Haret, Carta şi Manualul calității învățământului şi cercetării ştiințifice ale

U.S.H., normelor şi reglementărilor legale în vigoare. Departamentul de Științe Jurdice desfășoară o

activitatea de cercetare susținută și consecventă, urmărind principalele direcții strategice privind

amplificarea spațiului cunoașterii științifice și aplicarea acestuia în activitatea didactică, cercetarea

individuală și colectivă fiind axată în special pe teme de actualitate, de un real folos problemelor

sociale, urmărind, în general, realizarea obectivelor enunțate în strategia proprie a facultății și, în

special, cele asumate în Planul de cercetare pentru anul 2014-2015. Conjugând trei dintre

obiectivele strategice, anume cel de identificare a direcțiilor noi și de actualitate, utilizarea în mod

eficient a potențialului doctoranzilor și organizarea de evenimente științifice naționale și

internaționale, Departamentul de Științe Jurdice, atât prin corpul profesoral cât și prin membrii

Centrului de Cercetare Științe Juridice, a desfășurat o serie de activități subsumate temelor de

cercetare colectivă și individuale ce se regăsesc în Planul de cercetare pe 2015.

Temele colective de cercetare fundamentală pentru Departamentul de Științe Juridice și

anume Identificarea şi soluţionarea principalelor probleme sociale privind ocuparea forţei de

muncă și Creşterea gradului de angajare şi competitivitatea în noua societate europeana bazata pe

cunoastere și învățare continuă (strategii de inovaţie, de competitivitate şi a pieţei de muncă,

educaţie şi formare pe durata întregii vieţi) prevăzute în planul de cercetare 2015 a FDAP au fost

realizate în proporție de 100%, astfel că au fost elaborate materiale ce să vină în sprijinul activității

de consiliere în profesie în domeniul drept și un set de propuneri privind modificarea curriculei

universitare pentru o mai bună adaptare la cerinţele de pe piaţa muncii.

Finanțate din proiectul POSDRU/161/2.1/G/132586 „Construiește-ți practic profesia juridică

din facultate!”, din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea

Resurselor Umane, alături de contribuția beneficiarului – Universitatea Spiru Haret, în valoare de

2%, rezultatele concrete ale acestor două teme colective sunt: 9 broșuri de informare, din care 1 –

Informații generale despre construirea și pregătirea unei cariere în domeniul juridic și 8 Profiluri de

carieră: Consiliere și Orientare în profesia de Avocat, Consiliere și Orientare în Magistratură,

Consiliere și Orientare în profesia de Notar Public, Consiliere și Orientare în exercitarea Funcției

Page 4: Raport de cercetare Facultatea de Științe Juridice și ... · cariere în domeniul juridic, unde autorii au fost invitați să dezvolte următoarele subiecte: avantajele și dezavantajele

4

Publice, Consiliere și Orientare în profesia de jurist în cadrul ONG-urilor, Consiliere și Orientare în

profesia de jurist în cadrul companiilor private, Consiliere și Orientare în profesia de Mediator,

Consiliere și Orientare în profesia de Executor Judecătoresc.

Aceste broșuri conțin informații despre profesie, accesul in profesie, desfășurarea activității, calități

necesare și legislație.

Colectivul de elaborare:

Manager proiect: Botezat Onorina

Coordonator monitorizare COP: Anca Iulia Stoian

Expert psiholog: Adela Voicu

Expert tehnoredactare: Irina Dubsky

Coordonator monitorizare SP: Bogdan Ghițulescu, Gheorghe Alecu

Reprezentant Partener: Av. Gabriel Cornel Grigore

Expert psihopedagog: Lavinia Eugenia Nădrag

Experți Consiliere și Orientare în Profesie: Ana-Maia Țigănescu, Luminița Eleni Merei,

Raluca Oana Lupu, Liliana Marilena Lazăr, Flavia Lucia Ghencea, Bogdan Dumitru Barață, Iulia

Grecu, Manuela Grigore și Gheorghe Grecu.

Temele colective de cercetare aplicată (DȘJ) propuse în Planul de cercetare al facultății pentru

anul 2015 au văzut lumina tiparului în septembrie 2015, după cum urmează:

Botezat, O. (coord.) Stoian, A, I, Voicu, A., 2015,

Ghidul de Orientare și Consiliere Profesională în

domeniul învățământului superior juridic pentru

uzul cadrelor didactice. Diseminare si popularizare

rezultate proiect POSDRU/161/2.1/G/132586, Seria

Construiește-ți practic profesia juridică din

facultate!, Editura Sitech, Craiova, ISBN 978-606-

11-5040-3

Contribuții per capitole de autor:

Page 5: Raport de cercetare Facultatea de Științe Juridice și ... · cariere în domeniul juridic, unde autorii au fost invitați să dezvolte următoarele subiecte: avantajele și dezavantajele

5

Capitolul V. În loc de Concluzie: Reuşitele proiectului Construieşte-ţi practice profesia juridică

din facultate! Ana Maria Țigănescu, gr. 1 COP pp. 294-296

Luminița Eleni Merei, gr. 2 COP p. 297

Raluca Oana Lupu, gr. 3 COP p. 298

Liliana Marilena Lazăr, gr. 4 COP pp. 299-300

Manuela Grigore, gr. 6 COP pp. 301-305

Iulia Grecu, gr. 8 COP pp. 306-307

Gheorghe Grecu, gr. 9 COP pp. 308-309

Botezat, O. (coord.) Neguriță, O., 2015, Studiu

statistic privind traseul profesional real al

absolvenților din învățământului superior Juridic,

colab. extern Laura Patache, Seria Construiește-ți

practic profesia juridică din facultate!, Editura

Sitech, Craiova, ISBN 978-606-11-5041-0

Studiul are ca scop găsirea unor răspunsuri

pertinente la problemele identificate la nivel

naţional privind: necorelarea ofertei educaţionale

cu cerinţele pieţei muncii; calitatea procesului

educaţional (dezvoltarea de competenţe, aptitudini şi abilităţi conforme exigenţelor pieţei muncii);

lipsa informaţiilor privind evoluţia profesională, la diferite intervale de timp după absolvire

coroborate cu o serie de descriptori socio-biografici şi educaţionali (feedback necesar pentru

îmbunătăţirea sistemului de învăţământ) ş.a.

Obiectivele acestuia sunt:

- realizarea unui studiu pilot pentru monitorizarea periodică a inserţiei socio-profesionale a

absolvenţilor din învăţământul superior juridic, în scopul îmbunătăţirii relevantei ofertei

educaţionale a învăţământului superior faţă de cerinţele pieţei muncii şi al creşterii calităţii

pregătirii studenţilor;

- dezvoltarea şi consolidarea capacităţii instituţionale de a realiza aceste monitorizări cu

caracter periodic, la intervale de timp relevante;

- fundamentarea deciziilor de la nivel instituţional dar şi naţional;

- responsabilizarea partenerilor sociali în probleme legate de educaţie;

-eficientizarea investiţiei în resursa umană (absolvenţi) reflectată prin nivelul rezultatelor

sistemului de învăţământ superior juridic dar şi a investiţiei în capital uman în vederea

eficientizării acesteia, prezentul studiu fiind un instrument util şi potenţialilor aspiranţi la o carieră

în domeniul juridic.

Botezat, O. (coord.) Covrig G., Alecu Gh., Merei L., Stoian, A. I., 2015, Ghidului de bune practici

în desfășurarea stagiilor de practică în domeniul învățământului superior juridic. Diseminare si

popularizare rezultate proiect POSDRU/161/2.1/G/132586, Seria Construiește-ți practic profesia

juridică din facultate!, Editura Sitech, Craiova, ISBN 978-606-11-5042-7

Contribuții per capitole de autor la tema Rolul practicii de specialitate în construirea unei

cariere în domeniul juridic, unde autorii au fost invitați să dezvolte următoarele subiecte:

avantajele și dezavantajele unui stagiu de practică, durata optimă a stagiului, anul de studiu în care

trebuie făcut acesta, competențele ce pot sau care trebuie dobândite în cadrul unui stagiu de

Page 6: Raport de cercetare Facultatea de Științe Juridice și ... · cariere în domeniul juridic, unde autorii au fost invitați să dezvolte următoarele subiecte: avantajele și dezavantajele

6

practică, perspectivele de dezvoltare ale carierei prin prisma unui stagiu de practică și portofoliul și

ponderea fiecărui element din acesta ce trebuie abordat: teme, spețe, instanțe, procese:

Georgiana Covrig,

Ana Maria Bejan,

Ingrid Ileana Nicolau,

Patrick Lazăr,

Anca Stoian

Luminița Merei

Alte capitole:

Introducere. Importanţa stagiilor de practică în

construirea unei profesii. Onorina Botezat,

Gheorghe Alecu

Cadrul legal, Anca Iulia Stoian

b. Prezentare calitativă şi cantitativă a activităţii de cercetare ştiinţifică la nivelul

facultăţii pe anul 2015 în raport cu anul 2014. Sub aspect sumativ, activitatea stiintifica din anul

2015 este in linii mari similara activității din anul 2014, remarcându-se totuși absența articolelor ISI

în anul 2015, absență datoratp, presupunem noi, atât costului ridicat al participării la un astfel de

eveniment, cât și a incidenței scăzute a conferințelor ISI. Astfel, anul 2015, în raport de anul trecut

însumează următoarele rezultate.

Astfel că în anul 2015 au fost publicate:

40 de articole indexate în alte baze de date internaţionale recunoscute CNCS: Cabell’s, RePec,

CEEOL, EBSCO, ProQuest, Econlit, SCOPUS, Index Copernicus, DOAJ, Ulrich’s, Contemporary

Science Association din care 26 la DȘE și 14 la DȘJ, neindexate încă,

0

7

14

16

15

9

6

1

5

15

0

1

26

38

38

29

2

14

4

7

0 10 20 30 40 50 60

ISI 2015

ISI 2014

BDI 2015

BDI 2014

Articole 2015

Articole 2014

Cărți 2015

Cărți 2014

Conferințe 2015

Conferințe 2014

DAP/DȘJ MFC/DȘE

Page 7: Raport de cercetare Facultatea de Științe Juridice și ... · cariere în domeniul juridic, unde autorii au fost invitați să dezvolte următoarele subiecte: avantajele și dezavantajele

7

53 de articole prezentate la conferinţe internaţionale şi naţionale, din care DȘE – 38 și DȘJ –

15 publicate în volume cu ISBN/ISSN ale unor edituri recunoscute CNCS,

8 cărți, de unic autor sau editor, din care 2 DȘE și 6 DȘJ și s-au înregistrat

9 conferințe la care au participat cadrele didactice, respectiv 4 la DȘE și 5 la DȘJ.

c. Departamentul de Științe Juridice și cel de Științe Economice din cadrul facultății se

raportează la Strategiile proprii de cercetare ştiinţifică pe perioada 2014-2020 ale vechilor

facultăți, urmând ca în baza Strategiei USH să elaboreze una comună. Totodată, anual,

departamentele întocmesc Planul de cercetare ştiinţifică al departamentului şi al centrului de

cercetare.

d. Echipele de management au finalizat implementarea proiectelor cofinanţate din fonduri

europene prin POS DRU, axa prioritară 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa

muncii, domeniul major de intervenţie 2.1 Tranziția de la școală la viața activă, realizând toți

indicatorii asumați prin contractele de finanțare:

„Student implicat-absolvent instruit-carieră de succes”, manager de proiect Lect. univ. dr.

Grecu Iulia,

„Întreprinderea simulată - o punte între școală și piaţa muncii”, manager de proiect Conf. univ.

dr. Chiru Claudiu

„Construim împreună viitoarea ta carieră profesională!”, manager de proiect Lector univ.dr.

Mitran paula Cornelia

„Construiește-ți practic profesia juridică din facultate!”.

e. În urma procesului de reorganizare a universității, pagina de internet a noii facultăți a fost

modernizată, propunând o interfață nouă și atractivă studenților, astfel că rubrica de cercetare a fost

actualizată cu informațiile ambelor departamente și este, în continuare, completată pe măsură ce

sunt realizate rapoartele și sunt anunțate cercurile studențești. Colectivul a trimis către ICCS toate

invitațiile la evenimente, pentru o mai bună vizibilitate, pe portalul de cercetare.

Departamentul de Științe Economice din cadrul FSJSE Constanţa are postate pe pagina de

internet a cercetării ştiinţifice, în cadrul site-ului USH informaţii cu privire la activitatea de

cercetare ştiinţifică la adresa . http://sjse-ct.spiruharet.ro/cercetare/departamentul-de-științe-

economice.

În anul 2015 comparativ cu anul 2014 s-au înregistrat următoarele rezultate:

Au continuat contractele de indexare în baze de date internaţionale ale revistei facultăţii

”Journal of Academic Research in Economics”: RePEc, CEEOL – Central East European Online

Library, EBSCO – S.U.A., Contemporary Science Association, Cabell's Directory.

f. Revista editată de DSE din cadrul FSJSE Constanţa - „Journal of Academic Research in

Economics” (JARE) - ISSN 2065-0855, şi-a continuat apariţia, respectând periodicitatea asumată,

respectiv de 3 numere pe an, apariţie neîntreruptă din 2009. Astfel, în cursul anului 2015, în luna

martie au apărut numărul 1 al volumului 7 în care sunt reunite 8 lucrări ale unor autori străini din

Japonia, SUA, Malaezia, Nigeria, Yemen, Turcia, Bangladesh şi România. Revista este indexată în:

RePEc – Research Papers in Economics, CEEOL – Central East European Online Library, EBSCO

– S.U.A., Cabell’s Directory, Contemporary Science Association cu următoarele cataloage din

S.U.A.: Academic Papers Database, Contemporary Research Index, Current Index to Scholarly

Journals, Digital Journals Database, Directory of Academic Resources, Elite Scientific Journals

Archive, Recent Science Index, Scholarly Journals Index, Scientific Publications Index, Scientific

Resources Database, Ulrich`s din SUA, precum și apariţia în aproape 20 de cataloage și biblioteci

Page 8: Raport de cercetare Facultatea de Științe Juridice și ... · cariere în domeniul juridic, unde autorii au fost invitați să dezvolte următoarele subiecte: avantajele și dezavantajele

8

din SUA și Europa. Numărul 2 al volumului 7 a apărut în luna iulie 2015, reunind 9 articole ale

unor cercetători din Polonia, Albania, Bangladesh, Tunisia, Malaezia, Nigeria și Turcia.

Revista „Journal of Academic Research in Economics” a DSE din cadrul FSJSE Constanța,

are propria pagină de internet astfel încât nu este postat pe pagina facultăţii decât link-ul necesar

accesării: http://www.jare-sh.com.

Revista DȘJ Jurnal de studii juridice și administrative este editată și îngrijită de centrul de

cercetări științe juridice.

g. Următoarele cadre didactice, care au cartea de muncă în USH s-au evidenţiat în cercetare

ştiinţifică în anul universitar 2015 (3 DȘJ, 5 DȘE):

1. Prof. univ. dr. Mihnea Claudiu Drumea – este membru atât în echipa de management,

cât și în cea de implementare a 5 proiecte cu finanţare europeană, a scris două cărți de autor

(Mihnea Claudiu Drumea, 2015, Curs de dreptul muncii, București: Universul Juridic, ISBN:

978-606-673-646-6, 204 pagini, Mihnea Claudiu Drumea, 2015, Dreptul securității sociale. Curs

universitar, Craiova: SITECH, ISBN: 978-606-11-4710-6, 188 pagini), a editat un volum (Mihnea

Claudiu Drumea (editor) 2015, Cultura Socio-Juridică. Noile Coduri. Analize și Perspective:

Universul Juridic, ISBN: 978-606-673-647-3) și publicat 2 capitole de carte. Organizează de cinci

ani consecutiv conferința internațională Drept și Ordine Socială, Law and Social Order, în calitate

de co-președinte, alături de prof. Frank S. Ravitch, Michigan State University, SUA.

2. Conf. univ. dr. Chiru Claudiu – a propus şi implementează un proiect cu finanţare

europeană în calitate de manager de proiect; desfăşoară multiple tipuri de activităţi de cercetare

ştiinţifică, scrie articole, recenzează, este editorul şef al revistei facultăţii, membru în comitetele de

organizare şi/sau ştiinţifice ale ICBE 2015, a celei de-a XX Sesiuni de comunicări ştiinţifice a

Facultăţii de Management Financiar Contabil Constanţa şi a Simpozionului Internaţional de

Geografie ”Landscapes: Perception, Knowledge, Awareness and Action”, face propuneri în calitate

de Preşedinte al Comisiei de Audit intern a facultăţii privind îmbunătăţirea activităţii de cercetare

ştiinţifică din facultate.

3. Conf.univ.dr. Patache Laura – este membru în echipa de implementare în 3 proiecte

cofinanţate din fonduri europene, recenzor pentru revista facultăţii şi colaborator cu alte reviste,

membru în comitetele ştiinţifice şi de organizare ale ICBE 2015, Sesiunii de comunicări ştiinţifice,

Simpozionului Internaţional de Geografie, mai sus menţionate, a obţinut cel mai mare scor la

autoevaluarea cadrelor didactice.

4. Lector univ. dr. Grecu Iulia – a propus şi implementează un proiect cu finanţare

europeană în calitate de manager de proiect; desfăşoară o activitate constantă de cercetare ştiinţifică,

demonstrează interes pentru toate activităţile de natură ştiinţifică desfăşurate de facultate şi

universitate.

5. Lector univ. dr. Mitran Paula Cornelia implementează un proiect cu finanţare europeană

în calitate de manager de proiect; derulează activitate de cercetare ştiinţifică pe multiple planuri.

6. Lector univ. drd. Cristina Boroiu Dragomir

7. Lector univ. dr. Ana Maria Bejan

8. Asist. univ. dr. Guni Claudia Nicoleta – a publicat 2 articole BDI şi 4 articole la

conferinţe naţionale şi internaţionale, a coordonat 2 lucrări ale studenţilor la Sesiunea de comunicări

ştiinţifice, a fost membru în Comitetul organizatoric al ICBE 2015 şi comitetul ştiinţific şi

organizatoric al Sesiunii de comunicări ştiinţifice a facultăţii.

h. Activitatea practică a studenților a rămas o prioritate pentru colectivul facultății și în anul

2015. Preocuparea continuă de a oferi studenților cât mai multe activități într-un cadru benefic

punerii în practică a cunoștințelor teoretice învâțate se regăsește în cercuri științifice, cercul de

procese simulate, practica la instanța și sesiuni de comunicări științifice.

Page 9: Raport de cercetare Facultatea de Științe Juridice și ... · cariere în domeniul juridic, unde autorii au fost invitați să dezvolte următoarele subiecte: avantajele și dezavantajele

9

Anul acesta, cea de-a XXII-a sesiune anuală a comunicărilor științifice a studentilor Facultății

de Drept si Admnistrație Publică Constanța, a fost organizată pe data de 7 Mai 2015, sala 104.

Lucrările au fost apreciate de membrii prezidiului, iar studenții au primit diplome de

participare și cărți.

Următorii studenţi s-au evidenţiat în cercetare ştiinţifică în anul 2015, prin participare

la mai multe cercuri studențești și atelierele organizate în cadrul FDAP – Cta la nivelul

facultatii:

Florina Gugiu

Chiujdea Jeni

Minea( Tudor) Vasilica

Puscasu Mirfea Daniel

Mitu Ionut

Catalina Ala Lebedov

Stancu Cristea

Florenta Babita

Mihaela Serban

Urmatorii studenti s-au remarcat in cadrul proiectului derulat la nivelul facultatii,

avand rezultate remarcabile obtinand locul I la portofolii:

Nistorenco Liliana

Chiru Vasilica

Frăţilă Şerban Mihaela

Mitu Ionuţ

Balaban Irina Ionelia

Puşcaşu Mircea Daniel

Gheorghe Movilaru Mihaela Elena

Bulgaru Aurelia

Bobu Ancuţa

Stan Mădălina Elena

În activitatea de cercetare știinţifică a studenţilor și masteranzilor din cadrul departamentului

de Științe Economice s-au evidenţiat prin prezenţa la cercurile știinţifice şi participarea cu lucrare la

cea de-a XX-a Sesiune de comunicări ştiinţifice a facultăţii următorii studenţi/ masteranzi:

1. Păruş Mihaela – masterand Contabilitate, Expertiză şi Audit;

2. Sandu Gabriel - student anul I Management;

3. Verişan Andrei – student anul II Contabilitate şi informatică de gestiune

Cercuri științifice adresate studenților organizate în cadrul departamentului ȘJ:

CERCUL ȘTIINȚIFIC DE DREPT CONSTITUȚIONAL ȘI ADMINISTRATIV

Coordonator: lector univ. dr. Flavia Ghencea

Tematica propusa

Data

(ziua, luna anul, sala)

Aspecte cu privire la regimul politic din România.

Pro și contra unicameralism

16 noiembrie

2015, sala 306, ora 16

Instituţia delegării legislative in sistemul constitutional român –

între normalitate şi excese

14 decembrie

2015, sala 306, ora 16

Forme de control la îndemâna cetațeanului asupra activității

administraţiei publice locale

18 ianuarie

2016, sala 306, ora 16

Modernizarea administraţiei publice și implicarea tinerei generatii -

pas esenţial în dezvoltarea europeană a României

15 februarie

2016, sala 306, ora 16

Controlul parlamentar în sistemul constituțional român in contextul 14 martie 2016, sala

Page 10: Raport de cercetare Facultatea de Științe Juridice și ... · cariere în domeniul juridic, unde autorii au fost invitați să dezvolte următoarele subiecte: avantajele și dezavantajele

10

separației puterilor in stat 306, ora 16

Transparența decizională în administrația publică și participarea

cetățenilor la luarea deciziilor administrative

18 aprilie

2016, sala 306, ora 16

Răspundere și responsabilitate. Aspecte de legislație administrtaivă

16 mai

2016, sala 306, ora 16

CERCUL ȘTIINȚIFIC "DREPT CIVIL"

COORDONATORI: lector univ. dr. Patrick Lazar, asist. univ. dr. Liliana Lazar, asist univ. drd.

Claudiu Lesni

Tematica propusa:

Data

(ziua, luna anul, sala)

Patrimoniul in legislatia civila;

Privire istorica asupra evolutiei dreptului de proprietate si

consideratii de drept comparat privitoare la dreptul de proprietate

29.10.2015,

ora:12-14, S. 306;

Limitele exercitarii dreptului de proprietate privata;

Regimul juridic al unor categorii de bunuri proprietate privata

26.11.2015,

ora:12-14, S. 306;

Comparatie intre proprietatea comuna pe cote-parti si

proprietatea comuna in devalmasie;

Problema proprietatii periodice in vechea si in actuala legislatie;

10.12.2015,

ora:12-14, S. 306;

Distinctiile necesare dintre posesie si dreptul de proprietate, pe

de o parte si, posesie si detentia precara, pe de alta parte;

Dezmembramintele dreptului de proprietate inainte de intrarea in

vigoare a noului Cod civil, dar si in actuala legislatie;

14.01.2016,

ora:12-14, S. 306.

CERCUL ȘTIINȚIFIC "LIMBI STRAINE"

Coordonator: lector univ. dr. Anca Magiru

Se adresează studenţilor din anul I, II ,III şi IV din cadrul programului de studii Drept

Tematica propusa:

Data

(ziua, luna anul, sala)

Cerc de limba germana: DEUTSCH INTENSIV: GRUNDKURS

FUR AUSLANDER

Semestrul I

Cerc bilingv : englez-spaniol: SPANISH NOW!- !EL ESPANOL

ACTUAL!

Semestrul I

Semestrul II

CERCUL ȘTIINȚIFIC "STIINTE PENALE"

Coordonator: lector univ. dr. Anca Stoian

Membrii: asist univ. drd Luminţa Merei

asist univ. drd. Claudiu Lesni

Se adresează studenţilor din anul II şi III din cadrul programului de studii Drept

Tematica propusa:

Data

(ziua, luna anul, sala)

ASPECTE DE DREPT COMPARAT PRIVIND

APLICAREA LEGII PENALE ÎN TIMP ŞI SPAŢIU

28.10.2015,

SALA 301, ORA 16.00-18.00.

Page 11: Raport de cercetare Facultatea de Științe Juridice și ... · cariere în domeniul juridic, unde autorii au fost invitați să dezvolte următoarele subiecte: avantajele și dezavantajele

11

EXTRĂDAREA ÎN LUMINA LEGISLAŢIEI

NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE

25.11.2015,

SALA 301, ORA 16.00-18.00.

MIJLOACE DE DREPT PENAL DE PROTECŢIE

A DREPTULUI DE PROPRIETATE

INTELECTUALĂ,

16.12.2015,

SALA 301, ORA 16.00-18.00

COOPERAREA JUDICIARĂ INTERNAŢIONALĂ

ÎN MATERIE PENALĂ

13.01.2016,

SALA 301, ORA 16.00-18.00

TENTATIVA ÎN LUMINA REGLEMENTĂRILOR

NOUL COD PENAL

24.02.2016,

SALA 301, ORA 16.00-18.00.

CERCUL ȘTIINȚIFIC "METODE de rezolvare a conflictelor"

Coordonatori: conf.univ.dr. Topor Roxana, lector univ.drd. Dragomir Boroiu Cristina, lector

univ.drd. Bejan Ana-Maria

Tematica propusa:

Data

(ziua, luna anul, sala)

Medierea in domeniul protectiei consumatorilor

Responsabil: conf.univ.dr. Topor Roxana

30.10.2015

Ora 14-16, sala S209

Medierea in noul context juridic

Responsabil: lector univ.drd. Dragomir Boroiu Cristina

18.11.2015

Ora 14-16, sala S209

Justiția și medierea

Responsabil: lector univ.drd. Bejan Ana-Maria

7.12.2015

Ora 14-16, sala S209

Evoluția medieri în România si in Statele Uniunii Europene

Responsabil:

conf.univ.dr. Topor Roxana

lector univ.drd. Bejan Ana-Maria

15.01.2016

Ora 14-16, sala S209

Legislaţie europeană în domeniul medierii

Responsabil:

lector univ.drd. Dragomir Boroiu Cristina lector univ.drd.

Bejan Ana-Maria

19.02.2016

Ora 14-16, sala S209

Considerente practice privind natura conflictelor ce se pot

solutiona prin mediere.

Responsabil: lector univ.drd. Dragomir Boroiu Cristina

14.03.2016

Ora 14-16, sala S209

Rolul avocatului în ședința de mediere.

Responsabil: lector univ.drd. Bejan Ana-Maria

12.04.2016

Ora 14-16, sala S209

Succesiuni,moșteniri,partaje prin mediere

Responsabil:

conf.univ.dr. Topor Roxana

lector univ.drd. Bejan Ana-Maria

lector univ.drd. Dragomir Boroiu Cristina

09.05.2016

Ora 14-16, sala S209

Cerc studențesc Francais Juridique, O. Botezat

Program Drept, anii I și II

Data Tema Bibliografia

Page 12: Raport de cercetare Facultatea de Științe Juridice și ... · cariere în domeniul juridic, unde autorii au fost invitați să dezvolte următoarele subiecte: avantajele și dezavantajele

12

27.10.2015

S 207/ 14-16

Les institutions Européennes

L’Europe vue par les

Européens

Soignet, Michel (2007), Le Francais

Juridique, Paris: Hachette, 24-27.

http://europa.eu/about-eu/institutions-

bodies/index_fr.htm

24.11.2015

S 207 / 14-16

Les institutions Européennes

Le Parlement Européen

Soignet, Michel (2007), Le Francais

Juridique, Paris: Hachette, 28-31.

http://europa.eu/about-eu/institutions-

bodies/index_fr.htm

15.11.2015

S 207 / 14-16

Pronoms et adjectifs

pronominaux dans le discours

juridique

Dănișor, Diana (2007), Le francais

juridique, Bucarest: CHBeck, 95-113.

12.01.2016

S 207/ 14-16

Directives Européennes http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm

Cerc studențesc Legal English. Plain English, O. Botezat

Program Drept, anii I și II

Data Tema Bibliografia

29.10.2015

S 207/ 14-16

Doublets and triplets in Legal

English

Garner, Bryan A. (2001), Legal Writing in

Plain English. A text with Exercises,

Chicago and London: The University of

Chicago Press, 43-44.

26.11.2015

S 207/ 14-16

Shall vs Will Garner, Bryan A. (2001), Legal Writing in

Plain English. A text with Exercises,

Chicago and London: The University of

Chicago Press, 105.

17.11.2015

S 207 / 14-16

“Of” constructions Garner, Bryan A. (2001), Legal Writing in

Plain English. A text with Exercises,

Chicago and London: The University of

Chicago Press, 40-43.

14.01.2016

S 207/ 14-16

EU Directives Internet sources

http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm

Cerc studențesc Construiește-ți practic profesia juridică din facultate!,

Coord. O. Botezat

Colectiv: Drumea Mihnea Claudiu, Voicu Adela, Ghencea Flavia, Nicolau Ingrid, Stoian Anca,

Bejan Ana-Maria, Lupu Raluca, Lazăr Liliana, Covrig Georgiana, Lesni Claudiu, Merei Luminița

Program Drept, anii I, II, III și IV

Data Tema Responsabil

28.10.2015

S 207/ 14-16

Profesiile Juridice

Prezentare generală

Stoian Anca

Nicolau Ingrid

25.11.2015

S 207 / 14-16

Construirea unei cariere de succes Stoian Anca

Covrig Georgiana

16.12.2015

S 207 / 14-16

Cum mă pregătesc pentru un interviu Stoian Anca

Raluca Lupu

Page 13: Raport de cercetare Facultatea de Științe Juridice și ... · cariere în domeniul juridic, unde autorii au fost invitați să dezvolte următoarele subiecte: avantajele și dezavantajele

13

13.01.2016

S 207/ 14-16

JVIS – care este vocația mea? Voicu Adela

Liliana Marilena Lazăr

j. În continuare propunem alocare de fonduri pentru participare la conferințe, chiar daca

se obțin prin concurs de lucrări (cf unei metodologii de participare, care să țină cont de actualitatea

temei, rezonanța acesteia cu strategia de cercetare și relevanța revistei/ editurii unde se publică) și

fonduri pentru carte de specialitate. În același timp, ne dorim ca activitatea de cercetare să fie

apreciată, iar lipsa acesteia sancționată după criterii clare și bine determinate prin fișa postului. În

strânsă legătură cu strategia de cercetare fundamentală în domeniul științe socio-umane, DȘJ

îmbrățișează ideea studiilor interdisciplinare în domeniul dreptului și a științelor conexe, propunând

câteva mari axe de studii:

(1) Dezvoltarea unui corp teoretic ce să vizeze schimbările din societatea românească în

domeniul social și juridic.

(2) Studii de istoria dreptului și aspecte comparative.

(3) Reconsiderarea cadrului teoretic actual în contextul introducerii noilor coduri și studiul

impactului acestora asupra societății românești.

Întocmit în baza rapoartelor departamentelor,

Mihnea Claudiu Drumea

prof. univ. dr.

Decan FȘJȘE

Page 14: Raport de cercetare Facultatea de Științe Juridice și ... · cariere în domeniul juridic, unde autorii au fost invitați să dezvolte următoarele subiecte: avantajele și dezavantajele

14

ANEXE:

1. Construieste-ți practic profesia juridică din facultate!

POSDRU/161/2.1/G/132586

2.157.625,00

Beneficiar: Universitatea Spiru Haret

Partener: Baroul Constanta

RUP: Botezat O.

Proiectul început în anul 2014, și-a atins indicatorii și obiectivul pentru care a fost realizat și anume

acela de creşterea şanselor de succes a viitorilor absolvenţi de învățământ juridic în procesul de

tranziţie de la şcoală la locul de muncă prin furnizarea unui program integrat de consiliere

profesională pentru un număr de 361 de studenţi și masteranzi şi programe de stagii de practică de

specialitate pentru 200 de studenţi și masteranzi care au organizat 10 procese simulate în sala de

judecată amenajtă în cadrul proiectului. Pentru participanții activității de consiliere și orientare în

profesie au fost acordate subvenții în cuantum de 500 lei, iar pentru beneficiarii stagiilor de

practică, s-au acordat 10 premii pentru cel mai bun portofoliu de practică în cuantum de 1200 de lei

și 1 premiu pentru cel mai bun proces simulat, în cuantum de 8000 de lei.

Iată câteva dintre cele mai semnificative rezultate ale acestui proiect:

Reorganizarea Oficiului de Consiliere și Orientare în Profesie

Amenajarea și organizarea unei biblioteci juridice, dotate cu cărţi, reviste de specialitate, broşuri, 1

soft legislativ iDrept

Amenajarea unei săli pentru procese simulate cu mobilier și echipament necesar în conformitate cu

necesarul dotărilor dintr-o sală de şedinţă a unei instanţe de judecată (steag, stemă, podium unde

este biroul judecatorilor cu scaune, biroul grefierului, calculator cu imprimantă, 2 birouri/bănci

pentru avocați, pupitru cu crucea care este în mijloc, instalație de sonorizare și înregistrare, bănci

pentru public)

Achiziționarea a 2 videoproiectoare și 2 ecrane de proiecție

Organizarea a 10 procese simulate

Elaborarea a 9 broșuri de informare, din care 1 – Informații generale despre construirea și pregătirea

unei cariere în domeniul juridic și 8 Profiluri de carieră: Consiliere și Orientare în profesia de

Avocat, Consiliere și Orientare în Magistratură, Consiliere și Orientare în profesia de Notar Public,

Consiliere și Orientare în exercitarea Funcției Publice, Consiliere și Orientare în profesia de jurist în

cadrul ONG-urilor, Consiliere și Orientare în profesia de jurist în cadrul companiilor private,

Consiliere și Orientare în profesia de Mediator, Consiliere și Orientare în profesia de Executor

Judecătoresc, ce conțin: informații despre profesie, accesul in profesie, desfășurarea activității,

calități necesare, legislație și tipărirea și distribuirea acestora

Organizarea a 2 conferinţe de presă în cadrul campaniilor de conştientizare a oportunităţilor de

integrare rapidă pe piaţa muncii ca urmare a implicării active a studenţilor jurişti în stagiile de

pregătire practică derulate prin intermediul proiectului

13 comunicate de presă (cu 9 mai multe decât prevăzute inițial)

8 întâlniri în cadrul campaniei de informare, conştientizare, motivare în vederea asigurării

participării la activităţile de consiliere și orientare profesională și la stagiile de pregătire practică și

procese simulate

3 workshop-uri între studenţi, angajatori şi cadre didactice pentru diseminarea rezultatelor și

întărirea sustenabilității acestuia

Page 15: Raport de cercetare Facultatea de Științe Juridice și ... · cariere în domeniul juridic, unde autorii au fost invitați să dezvolte următoarele subiecte: avantajele și dezavantajele

15

Elaborarea a 3 tipuri de caiete de practică: Drept privat (drept civil, dreptul familiei, drept

comercial, contencios administrativ, proceduri de insolvență), Dreptul muncii și Dreptul penal

1 portal web al proiectului

1 Ghid de Orientare și Consiliere Profesională în domeniul învățământului superior Juridic pentru

uzul cadrelor didactice

1 Ghid de bune practici în desfășurarea stagiilor de practică în domeniul învățământului superior

juridic

1 Studiu statistic privind traseul profesional real al absolvenților din învățământului superior Juridic

10 convenții de practică juridică cu birouri de avocatură interesate în recrutarea viitorilor absolvenți

jurişti

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013: Investește în oameni! și se înscrie pe Axa Prioritara 2

„Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, domeniul major de intervenţie: 2.1

„Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.

Proiectul POSDRU/161/2.1/G/132586 „Construiește-ți practic profesia juridică din facultate!”, are

o valoare totală de 2.157.625,00 lei din care asistenţa financiară nerambursabilă este de

2.114.473,00, iar contribuția beneficiarului, Universitatea „Spiru Haret”, de 43.152,00 lei.

Alte date referitoare la proeict:

Obiectivul general al proiectului este creşterea şanselor de succes a viitorilor absolvenţi de

învățământ juridic în procesul de tranziţie de la şcoală la locul de muncă prin furnizarea unui

program integrat de consiliere profesională şi practică de specialitate.

Proiectul propus ofera o restructurare pe termen lung și o îmbunătățire majoră a modului actual al

procecsului de orientare și consiliere în profesie și de desfăşurare a practicii juridice în învăţământul

superior. Prin consilierea și orientarea în profesie, beneficiarii vor cunoaște care sunt profesiile

juridice care li se potrivesc și vor putea stabili cu ușurință un plan de carieră personalizat, evitând

astfel luarea unor decizii greșite, pierderea inutilă a timpului și a banilor pregătindu-se pentru

profesii care nu li se potrivesc. Participanții vor beneficia de o flexibilizare a traiectoriei pe care o

vor urma după absolvire (pe piaţa forţei de muncă) și, de asemenea, de o cunoaştere reală a

exigenţelor pe care le implică ocuparea unui loc de muncă în vederea inserţiei acestora pe piaţa

muncii. Obiectivul general al proiectului se va realiza prin intermediul asigurării desfășurării unor

activităţi de consiliere si orientare profesională sub forma de întâlniri, în grup tip coaching și

individuală oferite studenţilor și prin participarea studenţilor la stagii de practică în cadrul unor

instituţii de profil juridic, unde aceștia să îşi însuşească competenţele de muncă şi experienţa

necesare unei tranziţii facile spre piaţa muncii, iar prin crearea unei săli de judecată simulate să-și

pună în practică acele competențe și să experimenteze abilitățile dobândite. Iniţierea, dezvoltarea şi

valorificarea de aptitudini, abilităţi şi deprinderi practice de muncă pentru studenţii din ciclurile de

licenţă și masterat din învățământul superior juridic ce vor participa la stagiile de practică vor

îmbunătăţirii înserţia acestora pe piaţa forţei de muncă. Prin facilitarea integrării viitorilor

absolvenţi pe piaţa muncii, proiectul contribuie la creşterea gradului de ocupare şi la reducerea

şomajului. Aceştia vor dobândi competenţe şi abilităţi practice necesare atât pentru buna informare

și cunoaștere a opțiunilor viitoare în profesie cât și de adaptare rapidă la locul de muncă, amândouă

vor crește în egală măsură şansele găsirii unui loc de muncă. Prin corelarea educaţiei cu piaţa

muncii şi prin oferirea de oportunităţi studenţilor și masteranzilor de a participa pe o piaţă a muncii

modernă, proiectul contribuie la dezvoltarea capitalului uman şi la creşterea competitivităţii.

Prin implementarea acestui proiect, grupul ţintă va beneficia de reducerea timpului de adaptare la

cerinţele pieţei muncii, de creşterea nivelului de competitivitate, de depăşirea problemei lipsei de

Page 16: Raport de cercetare Facultatea de Științe Juridice și ... · cariere în domeniul juridic, unde autorii au fost invitați să dezvolte următoarele subiecte: avantajele și dezavantajele

16

experienţă, de o permanentă informare asupra tendinţelor manifestate pe piaţa muncii, de orientare

şi consiliere în carieră în funcţie de aptitudini, de programe de educaţie socială axată pe

conşitentizarea atitudinii corecte faţă de muncă. Obiectivul general al proiectului se află în deplină

consonanţă cu obiectivul principal al axe prioritare, cel al creşterii gradului de ocupare şi cu

obiectivul specific al domeniului de intervenţie privind o mai bună tranziţie de la educaţie la viaţa

activă, contribuind la creşterea relevanţei rezultatelor învăţării dobândite la locul de muncă şi a

şanselor de ocupare ale studenţilor pe piaţa muncii.

Obiectivele specifice / operationale ale proiectului*:

Atingerea obiectivului general va fi posibilă având în vedere următoarele obiective

specifice:

OS1. Dezvoltarea perspectivelor privind cariera prin furnizarea de servicii de orientare și consiliere

profesională în sprijinul tranziției de la școală la viața activă pentru un număr de 360 studenți. Prin

acest obiectiv se urmărește dezvoltarea următoarelor abilități: încrederea în sine, auto-control,

adaptabilitatea, flexibilitatea, creativitatea, spiritul de initiațivă, curaj, exactitate, abilitatea de a

comunica și colabora, gestionarea metodelor de lucru și conștientizarea de către studenți a

importanței dobândirii unei experiențe practice care le va fi foarte utilă în momentul angajării la

terminarea studiilor universitare;

OS2. Îmbunătățirea calității și a eficienței activităților de consiliere și orientare profesională în

domeniul învățământului juridic prin creare de materiale suport de informare, a unui ghid de bune

practici și un studiu statistic privind traseul profesional real al absolvenților din domeniul juridic;

OS3. Formarea de competențe practice necesare ocupării unui loc de muncă prin stagii de practică

la potențiali angajatori pentru un număr de 200 de studenți și experimentarea la nivel virtual/

simulat a activității din instanțele de judecată prin procesele simulate. Acest obiectiv urmărește (1)

integrarea stagiului de practică a studenților într-un domeniu conform cu specializarea studentului,

(2) crearea unei legături dinamice între cele trei părți implicate în elaborarea, implementarea și

monitorizarea programului individual de pregătire: studentul, angajatorul și facultatea, (3)

dezvoltarea în timpul facultății a compețentelor interpersonale și de comunicare esențiale pe piața

muncii prin familiarizarea studenților cu diverse medii organizaționale, (4) dobândirea de

experiență (aptitudini profesionale, organizarea şi procedurile de lucru);

OS4. Îmbunătățirea calității și a eficienței stagiilor de practică prin elaborarea de materiale suport

(caiete de practică, chestionare de evaluare și monitorizare a stagiilor de practică și un ghid de bune

practici).

OS5. Dezvoltarea parteneriatelor cu potențiali angajatori, prin încheierea unui număr de 10

convenții de practică și prin realizarea unui studiu privind traseul profesional real al absolvenților

din învățământului superior juridic. Acest obiectiv urmărește punerea în contact a studenților cu

oameni de succes și care au reușit în profesie. Prin întâlnirile de tip coaching, organizate în cadrul

activităților de consiliere și orientare în profesie le oferim tinerilor opțiuni de carieră din care ei pot

alege ceea ce îi reprezintă cel mai bine. Iar prin dezvoltarea unui dialog susținut cu partenerii din

proiect, publicitatea posturilor scoase la concurs va înlesni informarea și pregătirea studenților din

timpul facultății să cunoască cerințele și nevoile pe piața muncii.

2. Colaborări, parteneriate (lista partenerilor)

Departament Științe Juridice:

1. Protocol de colaborare cu Colegiul de Drept din cadrul Universității de Stat din Michigan,

SUA,

Page 17: Raport de cercetare Facultatea de Științe Juridice și ... · cariere în domeniul juridic, unde autorii au fost invitați să dezvolte următoarele subiecte: avantajele și dezavantajele

17

2. Protocol de colaborare cu departamentul Drept din cadrul Insitutului de Stat pentru

industria Turismului din Moscova, Rusia

3. Protocol de colaborare cu Centrul Național de Cercetare din Paris, Franța

4. Acord Erasmus+ cu ITSRA: Institut du travail social de la Région Auvergne – Institut în

domeiul muncii sociale din Regiunea Auvergne, Franța

5. Protocol de colaborare Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, CJ

Constanța

6. Protocol de colaborare cu Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice, Universitatea

„Dunărea de Jos”, Galați

7. Protocol de colaborare Baroul Constanța

8. Protocol de colaborare Tribunalul Constanța

9. 10 Parteneriate încheiate cu cabinete de avocați.

Departament Științe Economice:

S-au continuat parteneriatele încheiate cu mediul de afaceri local concretizate în

implementarea activităţilor prin proiectele de cercetare derulate, firmele partenere fiind:

1. Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane,

2. S.C. Com Util SRL

3. S.C. Excelsior SRL,

4. S.C. Junior Group SRL,

5. S.C. GMB Computers SRL,

6. Hotel SPORT – Directia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa.

3. Evenimente ştiinţifice ianuarie-iunie 2015 (pe facultăți/ departamente, în ordine

cronoligică)

MFC/ DȘE 3.1. În 6-7 mai 2015 s-a desfăşurat cea de-a XX-a Sesiune de comunicări ştiinţifice a

cadrelor didactice, a studenţilor şi masteranzilor Facultăţii de Management Financiar

Contabil Constanţa cu titlul: „Oportunităţi şi ameninţări pentru economia românească”.

La eveniment au participat cu lucrări 16 cadre didactice şi 24 de studenţi şi masteranzi ai facultăţii

pe trei secţiuni Management şi Marketing, Finanţe şi Contabilitate şi Economie şi relaţii

internaţionale. Lucrările au fost publicate în volum cu ISBN: 978-606-598-405-9 în Editura Ex

Ponto Constanţa recunoscută CNCS.

MFC/ DȘE 3.2. În perioada 8-9 mai 2015 la Constanța s-au desfășurat lucrările celei de-a şasea

ediţii a Conferinţei Internaţionale de Afaceri şi Economie: “Directions and Actions for

Building a Creative Economy”, ICBE 2015.

Evenimentul a fost organizat de Universitatea Spiru Haret prin Facultatea de Management Financiar

Contabil Constanța sub patronajul Ambasadei Regatului Hașemit al Iordaniei la București și

Excelenței Sale Ambasadorul Saker Malkawi, celebrând 50 de ani de colaborare româno-iordaniană

în domeniul educației.

Partenerii evenimentului au fost: Centrul Cultural European Româno-Panarab (CCERPA), Institutul

Central de Cercetare Științifică, Universitatea Spiru Haret, Bucureşti, Asociația pentru Științe

Alternative, București, Institute of Interdisciplinary Studies in Humanities and Social Sciences,

Page 18: Raport de cercetare Facultatea de Științe Juridice și ... · cariere în domeniul juridic, unde autorii au fost invitați să dezvolte următoarele subiecte: avantajele și dezavantajele

18

New York, Addleton Academic Publishers, New York, Contemporary Science Association, New

York, The United Nations Academic Impact, New York.

Conferinţa a reunit peste 50 de participanţi, afiliaţi la 16 instituţii din România, Turcia, Italia şi

Polonia. Lucrările conferinţei au fost prezentate în plen şi pe 4 secţiuni: Finanţe şi Contabilitate,

Management şi Marketing, Probleme globale economice, sociale şi politice, Economie şi dezvoltare

regională.

La eveniment au fost înscrise 35 de lucrări cu autor unic sau în coautorat, lucrări care au fost

publicate într-un volum cu ISBN 978-606-598-404-2, urmând ca cele mai bune lucrări să fie

publicate şi indexate prin revista Economics, Management, and Financial Markets a Addleton

Academic Publishers.

MFC/ DȘE 3.3. În perioada 29-31 mai 2015 a avut loc cea de-a șaptea ediție a Simpozionului

Internațional de Geografie ”Peisaje: percepție, cunoaștere, conștientizare și acțiune” organizat

de Facultatea de Geografie a Universității ”Spiru Haret” din București, în parteneriat cu Facultatea

de Management Financiar-Contabil din Constanța. Din partea Facultăţii de Management Financiar

Contabil Constanţa au participat cu lucrări 2 cadre didactice.

În cadrul proiectelor implementate în parteneriat de către Facultatea de Management Financiar

Contabil Constanţa au fost organizate 3 workshop-uri, după cum urmează:

MFC/ DȘE 3.4. 25.02.2015 - Workshop „Orientaţi către o carieră de succes” în cadrul

proiectului POSDRU/161/2.1/G/137940 „Student implicat-absolvent instruit-carieră de succes”,

manager de proiect Lect. univ. dr. Grecu Iulia (www.studentimplicat.ro). La eveniment au participat

94 de persoane: 22 de cadre didactice şi 59 de studenţi, reprezentanţi ai mediului de afaceri şi

personal administrativ al proiectului.

MFC/ DȘE 3.5. 06.05.2015 Workshop „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” în cadrul

proiectului POSDRU/161/2.1/G/137940 „Student implicat-absolvent instruit-carieră de succes”,

manager de proiect Lect. univ. dr. Grecu Iulia (www.studentimplicat.ro). La eveniment au participat

60 de persoane: 28 de cadre didactice şi 35 de studenţi înmatriculaţi la Universitatea Spiru Haret sau

Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir, reprezentanţi ai mediului de afaceri şi personal

administrativ al proiectului.

MFC/ DȘE 3.6. 14.05.2015 Workshop Tânăr absolvent – şanse sporite de angajare prin

consiliere şi orientare profesională” în cadrul proiectului posdru/161/G/2.1/134465

„Întreprinderea simulată - o punte între școală și piaţa muncii”, manager de proiect Conf. univ. dr.

Chiru Claudiu (http://www.ishoreca.ro). Au participat 50 de persoane din care 14 cadre didactice

ale universităţii şi 31 de studenţi şi masteranzi.

DAP/ DȘJ 3.1. Mobilitate ERASMUS+ În perioada 2-8 martie 2015, conf. univ. dr. Mihnea

Claudiu Drumea, decanul Facultății de Drept și Administrație Publică Constanța, a susținut cursuri

în cadrul mobilității Erasmus+ pentru predare la ITSRA: Institut du travail social de la Région

Page 19: Raport de cercetare Facultatea de Științe Juridice și ... · cariere în domeniul juridic, unde autorii au fost invitați să dezvolte următoarele subiecte: avantajele și dezavantajele

19

Auvergne – Institut în domeiul muncii sociale din Regiunea Auvergne, Franța cu care Universitatea

„Spiru Haret” are acord de colaborare. Având în vedere specificul Institutului, temele abordate au

vizat domeniul securității sociale și protecției copilului în legislația românească. Astfel, cursul

pentru educatorii sociali din domeniul asistenței sociale, nivelul 1, a vizat prezentarea principalului

act normativ din țara noastră care reglementează drepturile copiilor și modalitățile de protecție a

acestora. Pentru educatorii sociali, nivel 2, s-au abordat problemele delincvenței juvenile și

prevederile noului Cod Penal cu privire la răspunderea penală a minorilor în reglementarea noului

cod penal, limitele răspunderii penale a minorilor, sistemul sancţionator pentru minori, regimul

măsurilor educative neprivative de libertate, prelungirea sau înlocuirea măsurilor educative

neprivative de libertate, regimul măsurilor educative privative de libertate și dispoziţii comune

privind răspunderea penală a minorului. Pentru educatorii speciali accentul s-a pus în principal pe

protecţia specială a copilului, prestaţiilor şi serviciilor destinate îngrijirii şi dezvoltării copilului

lipsit temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi, măsuri ce se aplică în baza Planului

Individualizat de Protecţie şi sunt prevăzute de Legea nr. 272/2004. Planul se întocmeşte şi se

revizuieşte în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de Autoritatea Naţională

pentru Protecţia Drepturilor Copilului. În urma discuțiilor libere avute după prezentarea cursurilor,

s-a constantat că măsurile de protecţie specială a copilului sunt în mare la fel în ambele țări:

plasamentul, plasamentul în regim de urgenţă, supravegherea specializată. Schimbul de experiență a

fost unul benefic de ambele părți, studenții înscriși la cursurile Institutului fiind foarte interesați în a

face stagii de practică în țara noastră.

DAP/ DȘJ 3.2. Cea de-a XXII-a ediție a sesiunii anuale de comunicări științifice a studenților -

Joi, 7 mai 2015, cu titlul „Cultura socio-juridică, factor de echilibru în situații de criză”.

Manifestarea, organizată pe două secțiuni: Drept privat și Drept public, științe administrative și

socio-umane, s-a bucurat de participarea unui număr de 24

de studenți și masteranzi care au înscris în programul

conferinței 22 de lucrări. În prima secțiune, cea de Drept

public, științe administrative și socio-umane, moderată de

doamna lector univ. dr. Flavia Ghencea, s-au abordat teme

diverse din viața socială, organizarea politico-

administrativă, modificări aduse de noile coduri penal și

de procedură penală, dar și elemente specifice noii

arhitecturi europene. Secțiunea de Drept privat, moderată

de doamna lector univ. dr. Ana Maria Bejan, a pus în

discuție probleme care țin de instituții juridice specifice,

analizate prin prisma ultimelor modificări legislative.

Lucrările premiate:

Locul I, la egalitate – Babii Adrian, anul II Drept

IF, Modele de apărare socială, coordonator științific:

lector univ. dr. Flavia Ghencea și lector univ. dr. Vasile

Babu și Șerban Mihaela, anul II-III Drept IF, Evoluția

Uniunii Europene – aspecte istorico-ideologice rolul

globalizării în existența sa, coordonator științific, lector

univ. dr. Ana Maria Bejan;

Locul II – Minea (Tudor) Vasilica Leontina,

Page 20: Raport de cercetare Facultatea de Științe Juridice și ... · cariere în domeniul juridic, unde autorii au fost invitați să dezvolte următoarele subiecte: avantajele și dezavantajele

20

master Științe Penale, Terorismul și criminalitatea organizată reflectate și incriminate prin

mijloace penale și metode criminalistice, coordonator științific: conf. univ. dr. Gheorghe Alecu;

Locul III – Pușcașu Mircea Daniel, anul III, Drept IF, Euro: trecut, prezent și viitor,

coordonator științific, lector univ. dr. Ana Maria Bejan;

Mențiune – Florența Babița, anul II-III Drept IF, Separația puterilor în stat, coordonator

științific: lector univ. dr. Flavia Ghencea.

Organizator: Lector univ. dr. Flavia Lucia Ghencea

DAP/ DȘJ 3.3. Workshop Stagiile de practică: un pas important în viitoarea profesie

În cadrul proiectului cofinanțat din Fondul Social European „Construiește-ți practic profesia

juridică din facultate!” a fost organizat un eveniment dedicat stagiilor de practică și benficiilor

acestora în construirea unei profesii juridice. Conceput ca o un atelier de lucru, în care au luat

cuvântul toți tutorii implicați în desfășurarea stagiilor – avocați în cadrul Baroului Constanța și

cadrele didactice supervizoare, din partea Universității „Spiru Haret”, Facultatea de Drept și

Administrație Publică Constanța, acesta a propus participanților o dezbatere asupra avantajelor și

dezavantajelor practicii de specialitate, durata optimă a acestora, anii de studii în care este benefică,

dar și rolul proceselor simulate și modalitatea de organizare a acestora. În cadrul evenimentului au

fost prezentate grupele de practică și activitatea desfășurată de-a lungul stagiului. Din fiecare grupă

a fost ales, în baza unui regulament de concurs, un câștigător pentru cel mai bun portofoliu de

practică, care va primi un premiu de 1200 lei brut.

Iar la sfârșit, după ce au lua cuvntul și membrii din

comisia de concurs pentru cel mai bun proces

simulat, a fost anunțat și marele căștigător, echipa

ce va împărți un premiu în valoare de 8000 lei

brut. Activitatea de Organizare și desfășurare

stagiilor de practică în cadrul proiectului a însumat

mai multe subactivități, toate având obiectivul de a

forma competențe practice necesare ocupării unui

loc de muncă și experimentarea la nivel simulat a

activității din instanțele de judecată prin procesele

simulate. Organizarea stagiilor de practică la

cabinetele de avocat și-a propus crearea unei

legături dinamice între părțile implicate – student,

angajator și facultate – în elaborarea,

implementarea și monitorizarea programului

individual de pregătire și dezvoltarea în timpul facultății a compețentelor interpersonale și de

comunicare esențiale pe piața muncii prin familiarizarea studenților cu diverse medii

organizaționale.

În total au fost selectați 200 de stdenți și masteranzi care au fost organizați în 10 grupe. Pentru o

bună desfășurare a stagiilor de practică au fost elaborate 3 tipuri de caiete de practică: drept privat

(drept civil, dreptul familiei, drept comercial, contencios administrativ, proceduri de insolvență),

dreptul muncii şi drept penal.

Traiectoria de desfăşurare de stagiului de practică cuprinde cinci componente principale:

(1) Cunoașterea instanțelor de judecată şi a instituţiilor cu activitate conexă,

(2) Înregistrarea şi urmărirea soluţionării unui dosar, cereri, plângeri,

(3) Studiul dosarelor,

(4) Colaborarea la redactarea unor acte procedurale,

Page 21: Raport de cercetare Facultatea de Științe Juridice și ... · cariere în domeniul juridic, unde autorii au fost invitați să dezvolte următoarele subiecte: avantajele și dezavantajele

21

(5) Asistarea la desfăşurarea unor proceduri litigioase (judiciare sau extrajudiciare).

Valoarea adăugată a stagiilor de practică a fost organizarea sesiunilor de procese simulate, fiecare

grupă de practică pregătind un proces simulat la sfârșitul stagiului împreună cu cadrul didactic

supervizor, tutorele de practică, responsabilul de procese simulate și expertul magistrat.

Din evaluarea activității de practică de către practicanți, putem spune că includerea proceselor

simulate în stagiile de practică a fost un real succes, activitatea fiind amintită de studenți și

masteranzi cel mai mult la răspunsurile din chestionar.

DAP/ DȘJ 3.4. Workshop Consilierea și orientarea în profesie: un sprijin real în alegerea

viitoarei profesii!

Tot în cadrul proiectului cofinanțat din Fondul Social

European „Construiește-ți practic profesia juridică

din facultate!” a fost organizat și workshop-ul pentru

diseminarea rezultatelor obținute în cadrul activității de

consiliere și orientare în profesie (A4). În consens cu

obiectivul general al proiectului, de creştere a şanselor

de succes a viitorilor absolvenţi de învățământ juridic în

procesul de tranziţie de la şcoală la locul de muncă prin

furnizarea unui program integrat de consiliere

profesională şi practică de specialitate, activitatea de

consiliere a fost compusă din ședințe individuale și de

grup de consiliere și orientare în carieră și întâlniri

tematice de tip coaching, prilej de a cunoaște diverse

profesii juridice, prin interacționare cu practicieni și

descoperirea poveștilor de succes. Totodată, activitatea a

vizat și Reorganizarea Oficiului de COP din cadrul

facultății, identificarea, stabilirea și dezvoltarea de

metode, tehnici și instrumente de consiliere și orientare

profesională în domeniul învățământului superior juridic

și elaborarea de materiale ce să vină în sprijinul

activității de consiliere. Astfel că în cadrul proiectului

POSDRU/161/2.1/G/132586, a cărui valoare totală este de 2.157.625,00 lei din care asistenţa

financiară nerambursabilă este de 2.114.473,00, iar contribuția beneficiarului, Universitatea „Spiru

Haret”, de 43.152,00 lei, au fost elaborate 9 broșuri de informare: Informații generale despre

construirea și pregătirea unei cariere în domeniul juridic, Consiliere și Orientare în profesia de

Avocat, Consiliere și Orientare în Magistratură, Consiliere și Orientare în profesia de Notar

Public, Consiliere și Orientare în exercitarea Funcției Publice, Consiliere și Orientare în profesia

de jurist în cadrul ONG-urilor, Consiliere și Orientare în profesia de jurist în cadrul companiilor

private, Consiliere și Orientare în profesia de Mediator și Consiliere și Orientare în profesia de

Executor Judecătoresc. Această activitate a fost coordonată de Anca Iulia Stoian, lector univ. dr. și

a beneficiat de sprijinul de specialitate a doamnei prof. univ dr. Adela Voicu, expert psiholog. În

total au beneficiat de serviciile de consiliere și orientare în profesie 360 de studenți și masteranzi,

organizate în 9 grupe, fiecare având un expert de consiliere și orientare în profesie, după cum

urmează: Ana Maria Țigănescu, gr. 1 COP, Luminița Eleni Merei, gr. 2 COP, Raluca Oana Lupu,

gr. 3 COP, Liliana Marilena Lazăr, gr. 4 COP, Flavia Lucia Ghencea, gr. 5 COP, Manuela Grigore,

gr. 6 COP, Bogdan Dumitru Barață, gr. 7 COP, Iulia Grecu, gr. 8 COP, Gheorghe Grecu, gr. 9 COP.

Cadrele didactice, experți în cadrul proiectului au luat cuvântul la workshop în jurul subiectelor

propuse spre dezbatere: Consilierea și orientarea în profesie: avantaje și dezavantaje, găsirea

Page 22: Raport de cercetare Facultatea de Științe Juridice și ... · cariere în domeniul juridic, unde autorii au fost invitați să dezvolte următoarele subiecte: avantajele și dezavantajele

22

conținutului adecvat al ședințelor de COP în domeniul studiilor de drept și care este abordarea/

strategia didactică oportună categoriilor de vârstă și nivelului de studii, licență și master, după caz.

O altă temă de dezbatere a fost cât din fiecare activitate pe care am realizat-o în cadrul proiectului

(ședințe individuale, ședințe colective și întâlniri tematice) este oportun să parcurgă un student/

masterand pentru o informare completă asupra profesiilor juridice. Una din concluziile acestui

atelier a fost necesității introducerii COP-ului, fie ca materie opțională, fie ca materie facultativă în

cadrul studiilor de licență.

DAP/ DȘJ 3.5. Conferința internațională Law and Social Order/ Drept și Ordine Socială,

organizată de Facultatea de Drept și Administrație Publică Constanța, Universitatea „Spiru Haret”

în colaborare cu Colegiul de Drept din cadrul Universității de Stat din Michigan, SUA și-a

desfășurat vineri, 4 septembrie 2015, cea de-a cincea ediție. Și în acest an, evenimentul s-a bucurat

de succes în rândul cadrelor didactice. Anul acesta s-au alăturat organizatorilor mai mulți parteneri,

după cum urmează:

Institutul Central de Cercetare Științifică,

Universitatea Spiru Haret,

Baroul Constanța

Centrul Naţional de Cercetare Ştiinţifică, Paris,

Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice,

Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați,

Facultatea de Drept, Universitatea „Ovidius”,

Constanța

Institutul de Studii Interdisciplinare în Științe

Socio-Umane, New York,

Asociația pentru Științe Alterntive, București

Editura Addleton Academic Publishers (New

York), partener oficial al Contemporary Science

Association (New York)

Date organizatorice:

General Co-Chairs

Associate Professor Mihnea Claudiu Drumea,

Spiru Haret University, Romania

Professor Frank S. Ravitch, Michigan State

University, USA

Președinte Comitet Organizare si Program

Onorina Botezat

Secretar conferință

Luciana Bucur,

Membri Comitet Organizare

Mihnea Claudiu Drumea, Octav Neguriță, Tiberiu Duțu, Flavia Ghencea, Laura Patache, Liliana

Lazăr, Iulia Grecu, Manuela Grigore, Patrick Lazăr, Ingrid Nicolau, Anca Stoian, Raluca Lupu, Ana

Bejan, Georgiana Covrig, Luminița Merei, Ana Țigănescu, Claudiu Ramon D. Butculescu

Conferința și-a început lucrările cu un cuvânt de bun venit al doamnei Prorector - Relațiile

Internaționale, Universitatea Spiru Haret, prof. univ. dr. Carmen Costea, și al decanului Facultății

Page 23: Raport de cercetare Facultatea de Științe Juridice și ... · cariere în domeniul juridic, unde autorii au fost invitați să dezvolte următoarele subiecte: avantajele și dezavantajele

23

de Drept și Administrație Publică, prof. univ. dr. Mihnea Claudiu Drumea, ambii subliniind

importanța evenimentului și dimensiunea internațională a conferinței.

Frank S. Ravitch, Profesor de Drept şi Şef al Catedrei de Drept și Religie Walter H.

Stowers din cadrul Școlii de Drept a Universității de Stat din Michigan, SUA, Co-Președinte al

Conferinței Internaționale de Drept și Ordine Socială are o vastă experiență în practica avocațională,

este autorul a numeroase cărți, articole, recenzii și cursuri universitare care sunt incluse în

bibliografia obligatorie a disciplinei Drept și Religie în aproape toate școlile de drept din SUA.

Articolele semnate de domnul profesor universitar se axează pe drept și religie, dar și pe drepturile

fundamentale și discriminare. Din anul 2001 când a fost bursier Fulbright la Facultatea de Drept a

Universității Doshisha (Japonia) a dezvoltat o relație cu corpul profesoral și academic din această

țară, fiind în prezent directorul Școlii de vară din Kyoto, Japonia. Pentru cea de-a cincea ediție a

LSO, profesorul Ravitch a prezentat lucrarea Freedom of Religion and Freedom of Sexual and

Reproductive Liberty in Pluralistic Societies (Libertatea religioasă și libertatea opțiunilor sexuale și

de reproducere în societatea pluralistă).

Arnaud Paturet, cercetător principal la Centrul Național de Cercetare Științifică (CNRS

UMR 7074) și profesor la École normale supérieure (CTAD/ENS), Paris în domeniile istoria

dreptului și dreptul roman a propus auditoriului, anul acesta, o lucrare intitulată Aux origines des

classifications du droit (Despre originea clasificării dreptului).

Robin Paul Malloy, titularul catedrei onorifice E.I. White și profesor emerit de drept la

Universitatea Syracuse din SUA este pentru prima dată conferențiar în România. Fiind profesor de

antreprenoriat și director al departamanetului de inovare a centrului de proprietate, cetățenie și

antreprenoriat social, profesor de economie la Școala de cetățenie și afaceri publice Maxwell a

prezentat lucrarea Land Use Regulation, Disability, and Aging in Place (Reglementarea utilizării

pământului, dizabilități și îmbătrânirea la domiciliu) bazată pe ultima cartea de autor – Land Use

Law and Disability: Planning and Zoning for Accessible Communities (Cambridge University Press

2015).

Lawrence M. Solan profesor de drept Don Forchelli și directorul de programe educaționale

ale Școlii de Drept Brooklyn, SUA a vorbit despre Interpreting Multilingual Laws: Some Costs and

Benefits (Interpretarea legilor multiligve: costuri și beneficii), lucrare publicată în parte în Revista

Internațională de semiotică a dreptului. La nivel de structură a Uniunii Europene, Europa a luat o

poziție de lider în lume în ceea ce privește drepturile omului, iar economia sa mare colectivă este un

jucător important, chiar și în vremuri dificile. Profesorul a subliniat și faptul că legislația

multilingvă are și beneficii: aceasta reduce oportunismul lingvistic, pentru a submina scopul legii.

În aceeași cheie, Aleksandra Matulewska, profesor doctor habilitat în cadrul

departamentului de legilingvistică și limbaje de specialitate, Institul de Lignvistică, Facultatea de

Limbi și Literaturi moderne, de la Universitatea Adam Mickiewicz, Poznań, Polonia a vorbit pe

marginea temei Finding One’s Way through the Complex Maze of Legal Terminology. Prezentarea

s-a axat pe problema de a traduce termeni din poloneză în engleză și din engleză în poloneză.

Metodele de cercetare au inclus: (i) compararea textelor și analiza textelor comparabile paralele, (ii)

metoda de axiomatizare de realitatea juridică lingvistică, (iii) analiza terminologică a materialului

din corpus, (iv) conceptul de reglare a textului-țintă la nevoile și cerințele comunității de destinatari

(v) tehnicile de asigurare a echivalențelor de terminologie non-echivalentă. Din partea Baroului

Constanța au participat cu prelegeri, decanul Baroului, avocat, lector univ. dr. Gabriel Cornel

Grigore – Contractul internațional de transport de mărfuri pe mare. Caracterizare generala.

Forme și avocat, lector univ. dr. Rareș Patrick Lazăr cu tema Particularități ale contractului de

antrepriză în reglementarea codului civil.

În cadrul conferinței LSO 2015 au fost organizate secțiuni speciale ale facultăților partenere

sau a colectivelor de cercetare. Acesta este cazul atelierului de lucru ce s-a ținut în București,

coordonat de Claudiu D. Butculescu Ramon, lector univ. dr, care a reunit sub titlul Dezvoltări

Page 24: Raport de cercetare Facultatea de Științe Juridice și ... · cariere în domeniul juridic, unde autorii au fost invitați să dezvolte următoarele subiecte: avantajele și dezavantajele

24

actuale și schimbări în teoria juridică în cadrul Uniunii Europene lucrări ale cadrelor didactice ale

Universităților „Spiru Haret”, „Titu Maiorescu” și ale cercetătorilor Institutului de Cercetări

Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”. Comunicările au abordat probleme de comunicare juridică și

inflație legislativă, doctrină a statului de drept modern și demnitatea umană, și nu în ultimul rând

aspecte de transfer legislativ în contextul europenizării dreptului.

Un atelier distinct a fost organizat de membrii Școlii Doctorale, Administrarea Afacerilor

din cadrul Academiei de Studii Economice din București cu titlul Driving our Society to the Future,

coordonat de Larisa Mihoreanu. Participanții au dezbătut modalități de transport inteligent,

problemele actuale ale sistemului de securitate socială din România în cheia contribuției UE,

metode de evaluare a bunurilor intangibile, responsabilitatea guvernamentală, problemele actuale

din sistemul de sănătate, inteligența cuantică, legislația organică, ordine socială și securitate

națională.

4. Lista cu rezultatele cercetarii

4.1. Cărți:

1. Mihnea Claudiu Drumea, 2015, Dreptul Securitatii Sociale, Ed. Sitech, Craiova,

2. Mihnea Claudiu Drumea, 2015, Dreptul Muncii, Ed. Universul Juridic, Bucuresti,

3. Mihnea Claudiu Drumea, (editor), Cultura Socio-Juridică. Noile Coduri, Analiza și

perspective, Ed. Universul Juridic, București, 2015,

4. Parvu Iuliana, Mitran Paula Cornelia, 2015, Ghid de bune practici in organizarea stagiilor

de practica in cadrul institutiilot de invatamant preuniversitar, Editura Leda, Constanta,

ISBN: 978-973-8423-36-8

5. Mitran Paula Cornelia, Parvu Iuliana, 2015, Ghid de

bune practici in organizarea activitatilor de Consiliere si

Orientare Profesionala in cadrul institutiilot de invatamant

preuniversitar, Editura Leda, Constanta, ISBN: 978-973-8423-

25-1

6. Botezat, O. (coord.) Stoian, A, I, Voicu, A., 2015,

Ghidul de Orientare și Consiliere Profesională în domeniul

învățământului superior juridic pentru uzul cadrelor didactice.

Diseminare si popularizare rezultate proiect

POSDRU/161/2.1/G/132586, Seria Construiește-ți practic

profesia juridică din facultate!, Editura Sitech, Craiova, ISBN

978-606-11-5040-3,

7. Botezat, O. (coord.) Alecu Gh., Covrig G., Merei L.,

Stoian, A. I., 2015, Ghidul de bune practici în desfășurarea

stagiilor de practică în domeniul învățământului superior

juridic. Diseminare si popularizare rezultate proiect

POSDRU/161/2.1/G/132586, Seria Construiește-ți practic

profesia juridică din facultate!, Editura Sitech, Craiova, ISBN 978-606-11-5042-7,

8. Botezat, O. (coord.) Neguriță, O., 2015, Studiu statistic privind traseul profesional real al

absolvenților din învățământului superior Juridic, colab. extern Laura Patache, Seria

Construiește-ți practic profesia juridică din facultate!, Editura Sitech, Craiova, ISBN 978-

606-11-5041-0.

4.2. BDI (indexate)

Page 25: Raport de cercetare Facultatea de Științe Juridice și ... · cariere în domeniul juridic, unde autorii au fost invitați să dezvolte următoarele subiecte: avantajele și dezavantajele

25

1. Badea Georgiana, Elefterie Liana, Spineanu-Georgescu Luciana, 2014, THE INTERNAL

AUDIT CONTRIBUTION TO THE GOVERNANCE OF THE ENTITY, Economics,

Management and Financial Markets 4(9): 135-140, ISSN: 1842 - 3191

2. Bebeșelea Mihaela, 2015, “Costs. Productivity. Profit. Efficiency. An empirical study

conducted through the management accounting Procedia Social and Behavioral Sciences

Journal - The Proceedings of 6th World Conference on educational Sciences, 191: 574-579

Scopus, Science Direct, ISSN: 1877-0428

3. Boarcăş Camelia, 2014, Using Games in ESP Classes, Economics, Management and

Financial Markets, 4(9): 362-367, ISSN: 1454-2358

4. Ciobănică Mihaela Lavinia, Grecu Iulia, 2014, SYSTEM ANALYSIS OF STRATEGIC

COMMUNICATION AT COMPANY’S LEVEL, Economics, Management and Financial

Markets, 4(9): 230-238, ISSN: 1842 - 3191

5. Dăneci-Pătrău Daniel, Neacşu Gabriela, 2014, The Conceptual Framework of the Reward

System in a Simulated Enterprise in the Hotel Industry, Ovidius University Annals of

Economics, 2(XVI): 309-314, ISSN: 1582-9383

6. Grecu Gheorghe, Ciobănică Mihaela Lavinia, 2014, STUDY ON DETERMINATION OF

THE QUALITY OF HIGHER EDUCATION IN ROMANIA USING STATISTICAL

PACKAGE FOR THE SOCIAL SCIENCES SOFTWARE, Economics, Management and

Financial Markets, 4(9): 368-375, ISSN: 1842 - 3191

7. Guni Claudia Nicoleta 2014, Theoretical Fundaments and references on the elaboration and

presentation of the financial situations, Ovidius University Annals – Economic Sciences,

1(15), 2015, 764-768, ISSN: 1582 – 9383

8. Guni Nicoleta Claudia, Munteanu Victor 2014, The conceptual foundations regarding the

preparationand presentation of the consolidated financial statements, Economics,

Management and Financial Markets, 4(9): 175 – 183, ISSN: 1842 - 3191

9. Guni Nicoleta Claudia, Munteanu Victor, 2014, The added economic value – an instrument

for the performance measurement, Economics, Management and Financial Markets, 4(9):

167 – 174, ISSN: 1842 - 3191

10. Ipate Dragoș Mihai, Pârvu Iuliana, 2014, Entrepreneurial Education as a Success Factor for

the Romanian SMEs, Economics, Management and Financial Markets, 4(9): 247 – 254,

ISSN: 1842 - 3191

11. Laura Patache, 2015, Trends in youth employment: Romania case of study, Ecoforum,

Special Issue 1(4): 147-152, ISSN: 2344 – 2174

12. Mitran Paula Cornelia, Ipate Dragoş Mihai, 2014, THE ROLE OF THE ECONOMIC

THEORIES IN THE RESTRUCTURING OF HUMAN SOCIETY, Economics,

Management and Financial Markets, 4(9): 395-401, CEEOL, Ebsco, EconLit, ProQuest,

ISSN 1842 - 3191

13. Neacşu Gabriela, Dăneci-Pătrău Daniel, 2014, LEOPOLD MATRIX AND RISK MATRIX

USED IN THE MANAGEMENT OF ENVIRONMENTAL IMPACT, Economics,

Management and Financial Markets, 4(9): 262-274, ISSN: 1842 - 3191

14. Neguriţă Octav, Trandafir Adina, 2014, The Impact of the Fourth Capital Requirements

Directive on the Credit Institutions in Romania, Economics, Management and Financial

Markets, 4(9): 63-72, ISSN: 1454-2358

15. Patache Laura, 2014, Adverse Impact of Crisis on Employment Vulnerability in Romania,

Economics, Management and Financial Markets, 4(9): 480-485, ISSN 1842 - 3191

16. Patache Laura, Mitran Paula Cornelia, 2014, Entrepreneurial Intention of Students and

Unemployed Persons in Romania: A Case Study on the South-East Region and the South-

West - Oltenia Region, Economics, Management and Financial Markets, 4(9): 282–295,

ISSN: 1842 - 3191

Page 26: Raport de cercetare Facultatea de Științe Juridice și ... · cariere în domeniul juridic, unde autorii au fost invitați să dezvolte următoarele subiecte: avantajele și dezavantajele

26

17. Păcuraru Raluca Olguţa, 2014, Proposed legislative changes to improve the functioning of

the romanian higher education system, Economics, Management and Financial Markets,

4(9): 402–412, ISSN: 1842 - 3191

18. Păcuraru Raluca Olguţa, Grigore Manuela, 2014, Economic efficiency indicators for a

virtual university, Economics, Management and Financial Markets, 4(9): 413–418, ISSN:

1842 - 3191

19. Pârvu Iuliana, Ionescu Eduard, 2014, Entrepreneurial Context in the South-East Region,

Economics, Management and Financial Markets, 4(9): 275 – 281, ISSN 1842 - 3191

20. Pivodă Roxana Mihaela, 2014, Challenges and risks to manage sustainability throughout the

value chain, Economics, Management and Financial Markets, 4(9): 296–302, ISSN: 1842 -

3191

21. Sandu Cristina, Vănuţ Luminiţa, 2014, The healthy functions of using derivative financial

products within the non-financial companies. Arguments for using them in Romania,

Economics, Management and Financial Markets, 4(9): 213–221, ISSN: 1842 - 3191

22. SPINEANU-GEORGESCU Luciana, Ruse Elena Dăneci-Pătrău Daniel, 2014, Managerial

decision making by analyzing the financial flows, SEA – Practical Application of Science,

4(9): 129-136, ISSN: 1842-3191

23. Trandafir Adina, 2015, Effects of Direct Taxation in Romania on the Evolution of Business

Environment, Ovidius University Annals, Series Economic Sciences, 15(1): 897-90,

EBSCO, RePec, DOAJ, Cabell's, Ulrichs, ISSN: 2393-3127

24. Trandafir Adina, Neguriţă Octav, 2014, Fiscal Devaluation – an Alternative for Members of

Monetary Union to Become More Competitive, Economics, Management and Financial

Markets, 4(9): 222-229, ISSN: 1842 - 3191

25. Turof Mihaela, Occupational risk assessment for the implementation of a management

system of health and safety at work, Economics, Management and Financial Markets, 4(9):

332-342, ISSN: 1842 - 3191

26. Turof Mihaela, Solomon Gheorghe, Stoica Gina, 2015, Optimization of port operation

processes with a view of reducing the risk of occurrence of work accidents, SCIENTIFIC

BULLETIN Series D: Mechanical Engineering, 2(77): 293-308, ISSN: 1454-2358

(cu indexare în iunie 2016)

1. Liliana Marilena Lazăr The Trust under the New Civil Code, Law and Social Order, 2015,

2. Liliana Marilena Lazăr The Sources of Obligations under the New Civil Code, Law and

Social Order, 2015,

3. Rareș Patrick Lazăr The Contractor Agreement, Law and Social Order, 2015,

4. Rareș Patrick Lazăr Transmission of the Inheritance Possession, Law and Social Order,

2015,

5. Gheorghe Dinu, Raluca Antoanetta Tomescu, The European Union Charter of Fundamental

Rights, the Treaty of Lisbon, Fundamental Rights, Law and Social Order, 2015,

6. Raluca Oana Lupu European Union Court of Justice Jurisprudence as a Source of National

Law, Law and Social Order, 2015,

7. Ingrid Ileana Nicolau, Raluca Oana Lupu Aspects Concerning Rights and Social-Political

Freedoms Stipulated by Romanian Constitution, Law and Social Order, 2015,

8. Ingrid Ileana Nicolau Aspects Concerning Precaution Principle in Environmental Law, Law

and Social Order, 2015,

9. Ingrid Ileana Nicolau The Rights of Roma Citizens in Romania, Law and Social Order, 2015,

10. Stoian Anca-Iulia The Analysis of Some Legal Provisions Concerning the Illicit Drug

Trafficking and Consumption, Law and Social Order, 2015,

Page 27: Raport de cercetare Facultatea de Științe Juridice și ... · cariere în domeniul juridic, unde autorii au fost invitați să dezvolte următoarele subiecte: avantajele și dezavantajele

27

11. Claudiu Iulian Lesni Principles of the Public Pension System in Romania, Law and Social

Order, 2015,

12. Claudiu Iulian Lesni Remedies against General and Special Disciplinary Sanction, Law and

Social Order, 2015;

13. Raluca Oana Lupu, ”Judecătorii - autoritate legislativă în sistemul anglo-saxon?/ Judges -

Legislative Authority in the Anglo-Saxon System?” , The International Conference “Current

Issues of Administration and Justice” June 12th 2015, Ploiesti,

14. Ingrid Ileana Nicolau, The rights of the citizen in Islam, The International Conference

“Current Issues of Administration and Justice” June 12th 2015, Ploiesti.

4.3 Articole:

Departament Științe Juridice:

1. Rares Patrick Lazar, „ Noutati in reglementarea mostenirii in noul cod civil”, Cultura Socio-

Juridica-Noile Coduri, Analiza si perspective, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2015, pag.

23-30

2. Liliana Marilena Lazar, „Evolutia istorica a prelevarii si transplantului de celule, tesuturi si

organe in lumina prevederilor noului cod civil”, Cultura Socio-Juridica-Noile Coduri,

Analiza si perspective, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2015, pag. 44-60

3. Gheorghe Alecu, „ Unele consideratii de ordin teoretic si practic privind noua legislatie

penala”, Cultura Socio-Juridica-Noile Coduri, Analiza si perspective, Ed. Universul Juridic,

Bucuresti, 2015, pag. 81-101

4. Alecu, Gh., „Contributia criminalisticii in investigarea infractiunilor, identificarea autorilor

si probarea vinovatiei acestora”, Revista Romana de Criminalistica nr 3, mai 2015, vol XVI,

B+, - Cod 687 CNCSIS, pag. 1977-1983

5. Anca-Iulia Stoian, „Comparatie intre infractiunea complexa si concursul ideal de

infractiuni”, Cultura Socio-Juridica-Noile Coduri, Analiza si perspective, Ed. Universul

Juridic, Bucuresti, 2015, pag. 102-113

6. Ana-Maria Bejan, „ONU-organism implicat in mentinerea pacii si rezolvarea conflictelor

etnopolitice pe continentul african”, Cultura Socio-Juridica-Noile Coduri, Analiza si

perspective, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2015, pag. 126-140

7. Luminita Eleni Merei, „ Marea opera de codificare romaneasca a secolelor XVIII-XIX,

Cultura Socio-Juridica-Noile Coduri, Analiza si perspective, Ed. Universul Juridic,

Bucuresti, 2015, pag. 141-145

8. Mihnea Claudiu Drumea, „ Consiliul National Tripartit pentru dialog social”, Cultura Socio-

Juridica-Noile Coduri, Analiza si perspective, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2015, pag.

146-149

9. Mihnea Claudiu Drumea, „ Avizul CES reglementat prin L.62/2011”, Cultura Socio-

Juridica-Noile Coduri, Analiza si perspective, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2015,

10. pag. 149-152

11. Tiberiu Dutu, Zgura Andreea-Rodica „ Retinerea”, Institutii fundamentale ale noului cod de

procedura penala” - Studii si articole, Ed. Pro Universitaria, Bucuresti, 2015, pag. 21-28

12. Mihail David, Onu Andreea, „Arestul la domiciliu”, Institutii fundamentale ale noului cod

de procedura penala” - Studii si articole, Ed. Pro Universitaria, Bucuresti, 2015, pag. 41-58

13. Georgiana Covrig, Mistirian Monica,”Perchezitia in lumina noului cod de procedura

penala”, Institutii fundamentale ale noului cod de procedura penala” - Studii si articole, Ed.

Pro Universitaria, Bucuresti, 2015, pag. 99-119

Page 28: Raport de cercetare Facultatea de Științe Juridice și ... · cariere în domeniul juridic, unde autorii au fost invitați să dezvolte următoarele subiecte: avantajele și dezavantajele

28

14. Covrig, Georgiana, „Labor patrimonial liabilities. General aspects” in Annals of Spiru Haret

University. Economics Series, Vol 5(14), issue 2: 55-61, ISSN: 2068-6900, București:

România de mâine, Foundation Publishing House

15. Nicolau Ingrid Ileana, Armeanu Luiza Mirela, „ Supravegherea tehnica in lumina noului

Cod de procedura penala”, Institutii fundamentale ale noului cod de procedura penala” -

Studii si articole, Ed. Pro Universitaria, Bucuresti, 2015, pag. 151-173

Page 29: Raport de cercetare Facultatea de Științe Juridice și ... · cariere în domeniul juridic, unde autorii au fost invitați să dezvolte următoarele subiecte: avantajele și dezavantajele

Articole publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale Departament Științe Economice

Nr.

crt.

Numele autorului/

autorilor Titlul lucrării Numele conferinței Numele volumului

Anul

publi

cării

Pp ISBN/

ISSN

1 Bebeşelea Mihaela

Accounting Models for The

Evaluation of Risks and

Uncertainties. Applicative

Study on the Possibilities to

Combat Financial Accounting

Risks in Romania

International Conference

on Business and

Economy 2014

Directions and

Actions for

Building a Creative

Economy

2015 255-

265

978-606-

598-404-2

2 Elefterie Liana,

Badea Georgiana

Information Technology

Impact On The Audit Process

International Conference

on Business and

Economy 2014

Directions and

Actions for

Building a Creative

Economy

2015 306-

315

978-606-

598-404-2

3 Guni Nicoleta

Claudia

General Considerations On The

Meaning And Interest Of

Performance Measurement

International Conference

on Business and

Economy 2014

Directions and

Actions for

Building a Creative

Economy

2015 316-

324

978-606-

598-404-2

4 Gheorghe Dumitru

Respectarea principiilor

contabile – cerinţă etică a

profesionistului contabil

A XX-a Sesiune de

comunicări ştiinţifice a

Facultăţii de

Management Financiar

Contabil Constanţa

Oportunităţi şi

ameninţări pentru

economia

românească

2015 09-16 978-606-

598-405-9

5 Bebeşelea Mihaela

Modele contabile de evaluare a

riscurilor şi incertitudinilor.

Studiu aplicativ privind

posibilităţile de combatere a

riscurilor financiar – contabile

în România

A XX-a Sesiune de

comunicări ştiinţifice a

Facultăţii de

Management Financiar

Contabil Constanţa

Oportunităţi şi

ameninţări pentru

economia

românească

2015 244-

256

978-606-

598-405-9

Page 30: Raport de cercetare Facultatea de Științe Juridice și ... · cariere în domeniul juridic, unde autorii au fost invitați să dezvolte următoarele subiecte: avantajele și dezavantajele

30

6 Gheorghe Dumitru

Momentele de început ale

normalizării comparabilității

situaţiilor financiare

A XX-a Sesiune de

comunicări ştiinţifice a

Facultăţii de

Management Financiar

Contabil Constanţa

Oportunităţi şi

ameninţări pentru

economia

românească

2015 270-

276

978-606-

598-405-9

7 Guni Nicoleta

Claudia

Fundamente teoretice şi

referinţe privind elaborarea şi

prezentarea situaţiilor

financiare

A XX-a Sesiune de

comunicări ştiinţifice a

Facultăţii de

Management Financiar

Contabil Constanţa

Oportunităţi şi

ameninţări pentru

economia

românească

2015 277-

284

978-606-

598-405-9

8 Chiru Claudiu SEARCH ENGINES AND

ETHICAL IMPLICATIONS

International Conference

on Business and

Economy 2014

Directions and

Actions for

Building a Creative

Economy

2015 131-

140

978-606-

598-404-2

9 Patache Laura

INSERTION OF ROMANIAN

HIGHER EDUCATION

GRADUATES ON THE

LABOR MARKET:

LIMITATIONS AND

CHALLENGES

International Conference

on Business and

Economy 2014

Directions and

Actions for

Building a Creative

Economy

2015 76-87 978-606-

598-404-2

10

Neacşu Gabriela,

Dăneci-Pătrău

Daniel

THE QUALITY OF THE

HIGHER EDUCATION

SYSTEM IN THE

SOUTHEAST REGION OF

ROMANIA BETWEEN 2009

AND 2014

International Conference

on Business and

Economy 2014

Directions and

Actions for

Building a Creative

Economy

2015 55-65 978-606-

598-404-2

11 Neacşu Gabriela

Calitatea învățământului în

centrul universitar Constanța în

perioada 2009 – 2014

A XX-a Sesiune de

comunicări ştiinţifice a

Facultăţii de

Management Financiar

Contabil Constanţa

Oportunităţi şi

ameninţări pentru

economia

românească

2015 39-47 978-606-

598-405-9

Page 31: Raport de cercetare Facultatea de Științe Juridice și ... · cariere în domeniul juridic, unde autorii au fost invitați să dezvolte următoarele subiecte: avantajele și dezavantajele

31

12

Păcuraru Raluca-

Olguţa, Grecu Iulia,

Grecu Gheorghe

Analiza datelor obținute în

urma centralizării

chestionarelor de feedback

pentru activitatea de practică

derulată în cadrul proiectului

instruit-carieră de succes

Student implicat-absolvent

A XX-a Sesiune de

comunicări ştiinţifice a

Facultăţii de

Management Financiar

Contabil Constanţa

Oportunităţi şi

ameninţări pentru

economia

românească

2015 48-58 978-606-

598-405-9

13 Patache Laura, Chiru

Claudiu

EFICIENTIZAREA

INVESTIŢIEI ÎN CAPITAL

UMAN PRIN

PLANIFICAREA CARIEREI

PROFESIONALE

A XX-a Sesiune de

comunicări ştiinţifice a

Facultăţii de

Management Financiar

Contabil Constanţa

Oportunităţi şi

ameninţări pentru

economia

românească

2015 132-

143

978-606-

598-405-9

14 Pârvu Iuliana, Ipate

Dragoş Mihai

A MANAGERIAL

APPROACH OF THE

HIGHER EDUCATION –

BUSINESS ENVIRONMENT

PARTNERSHIPS

International Conference

on Business and

Economy 2014

Directions and

Actions for

Building a Creative

Economy

2015 66-75 978-606-

598-404-2

15 Patache Laura Employment and Regional

Disparities in Romania

The 7th International

Symposium of

Geography Landscapes:

Perception, Knowledge,

Awareness and Action

Landscapes:

Perception,

Knowledge,

Awareness and

Action - Abstract

Proceedings

2015 66 2284-9890

16

CIOBĂNICĂ

MIHAELA -

LAVINIA

PERFORMANCE

MANAGEMENT IN PUBLIC

ORGANIZATIONS

International Conference

on Business and

Economy 2014

Directions and

Actions for

Building a Creative

Economy

2015 11-19 978-606-

598-404-2

17 Ipate Dragoş Mihai,

Pârvu Iuliana

THE IMPACT OF

INTANGIBLE ASSETS ON

COMPANIES IN EMERGING

MARKETS

International Conference

on Business and

Economy 2014

Directions and

Actions for

Building a Creative

Economy

2015 39-44 978-606-

598-404-2

Page 32: Raport de cercetare Facultatea de Științe Juridice și ... · cariere în domeniul juridic, unde autorii au fost invitați să dezvolte următoarele subiecte: avantajele și dezavantajele

32

18

Mitran Paula

Cornelia, Mohan

Gabriela

THE EDUCATION AND THE

RESEARCH, PROMOTING

FACTORS FOR THE

CULTURE OF INNOVATION

International Conference

on Business and

Economy 2014

Directions and

Actions for

Building a Creative

Economy

2015 45-54 978-606-

598-404-2

19 Turof Mihaela

DETERMINATION OF RISK

FACTORS OF PRODUCTION

WORK ACCIDENTS IN

PORT OPERATING

International Conference

on Business and

Economy 2014

Directions and

Actions for

Building a Creative

Economy

2015 109-

121

978-606-

598-404-2

20

Ciote Cristina

Steliana, Maşcu

Simona, Lipară

Daniel

PREDICTION OF

ENVIRONMENTAL

TAXATION TRENDS IN

ROMANIA, BULGARIA

AND GREECE USING

ARIMA MODEL

International Conference

on Business and

Economy 2014

Directions and

Actions for

Building a Creative

Economy

2015 141-

149

978-606-

598-404-2

21 Pivodă Roxana

Mihaela

MANAGING

SUSTAINABILITY

THROUGHOUT

SUPPORTING ACTIVITIES

International Conference

on Business and

Economy 2014

Directions and

Actions for

Building a Creative

Economy

2015 202-

210

978-606-

598-404-2

22 Pârvu Iuliana, Ipate

Dragoş Mihai

Măsurarea performanței în

industria hotelieră

A XX-a Sesiune de

comunicări ştiinţifice a

Facultăţii de

Management Financiar

Contabil Constanţa

Oportunităţi şi

ameninţări pentru

economia

românească

2015 29-38 978-606-

598-405-9

23 Dăneci-Pătrău

Daniel

Integrarea strategiei de resurse

umane în strategia generală a

organizaţiei

A XX-a Sesiune de

comunicări ştiinţifice a

Facultăţii de

Management Financiar

Contabil Constanţa

Oportunităţi şi

ameninţări pentru

economia

românească

2015 108-

121

978-606-

598-405-9

24 Pârvu Iuliana, Ipate

Dragoş Mihai

Activităţile şi resursele

principale ale sistemului de

transport feroviar

A XX-a Sesiune de

comunicări ştiinţifice a

Facultăţii de

Management Financiar

Oportunităţi şi

ameninţări pentru

economia

românească

2015 122-

131

978-606-

598-405-9

Page 33: Raport de cercetare Facultatea de Științe Juridice și ... · cariere în domeniul juridic, unde autorii au fost invitați să dezvolte următoarele subiecte: avantajele și dezavantajele

33

Contabil Constanţa

25 Turof Mihaela

Determinarea nivelului de risc

de producere a accidentelor de

muncă în operarea portuară

A XX-a Sesiune de

comunicări ştiinţifice a

Facultăţii de

Management Financiar

Contabil Constanţa

Oportunităţi şi

ameninţări pentru

economia

românească

2015 144-

153

978-606-

598-405-9

26

CIOBĂNICĂ

MIHAELA -

LAVINIA

Valorificarea informaţiilor

contului de rezultate în

procesul de determinare a

performanţei

A XX-a Sesiune de

comunicări ştiinţifice a

Facultăţii de

Management Financiar

Contabil Constanţa

Oportunităţi şi

ameninţări pentru

economia

românească

2015 257-

269

978-606-

598-405-9

27 Boarcăş Camelia

SOME CONSIDERATIONS

ON TEACHING SPOKEN

ENGLISH IN AN ESP

COURSE

International Conference

on Business and

Economy 2014

Directions and

Actions for

Building a Creative

Economy

2015 122-

130

978-606-

598-404-2

28 Pivodă Roxana

Mihaela

Repere ale nivelului de ocupare

din România

A XX-a Sesiune de

comunicări ştiinţifice a

Facultăţii de

Management Financiar

Contabil Constanţa

Oportunităţi şi

ameninţări pentru

economia

românească

2015 59-68 978-606-

598-405-9

29 Boarcăş Camelia ESP – Modern theories in

management

The 9th edition of the

Conference of Alma

Mater University, Sibiu

Societal Challanges

for Excellence in

Research and

Innovation

2015 44-49 2067-1423

30 Boarcăş Camelia

Considerations on English

synonyms from a semantic

point of view

The 9th edition of the

Conference of Alma

Mater University, Sibiu

Societal Challanges

for Excellence in

Research and

Innovation

2015 137-

143 2067-1423

Page 34: Raport de cercetare Facultatea de Științe Juridice și ... · cariere în domeniul juridic, unde autorii au fost invitați să dezvolte următoarele subiecte: avantajele și dezavantajele

34

31 Trandafir Adina

Impactul politicii fiscale in

domeniul impozitarii directe

asupra mediului de afaceri

privat din Romania

A III a editie a

Conferentei Impactul

transformarilor socio-

economice si

tehnologice la nivel

national, european si

mondial

Impactul

transformărilor

socio-economice și

tehnologice la nivel

naţional, european

și mondial

2015 178-

187 2393-3240

32

IONESCU IONEL-

EDUARD,

NEGURIŢĂ

OCTAV

IMPROVING BUSINESS

BANKING - JOBS

REDUCTION OR NPL

OPTIMIZATION

International Conference

on Business and

Economy 2014

Directions and

Actions for

Building a Creative

Economy

2015 325-

340

978-606-

598-404-2

33

NEGURIŢĂ

OCTAV, IONESCU

IONEL-EDUARD

RISK FACTORS FOR BANK

FRAUD ARISING AS A

RESULT OF

MISSTATEMENTS

RESULTING FROM

MISAPPROPRIATION OF

ASSETS

International Conference

on Business and

Economy 2014

Directions and

Actions for

Building a Creative

Economy

2015 341-

349

978-606-

598-404-2

34 Sandu Cristina,

Vănuţ Luminiţa

THE OPTION MARKETS –

THEIR DEVELOPMENT

AND IMPORTANCE

International Conference

on Business and

Economy 2014

Directions and

Actions for

Building a Creative

Economy

2015 361-

369

978-606-

598-404-2

35

Spineanu-

Georgescu Luciana,

Mihu Ştefan

THE ORGANIZATION OF

THE CASH FLOWS IN

ROMANIA GAP IN THE EU

International Conference

on Business and

Economy 2014

Directions and

Actions for

Building a Creative

Economy

2015 370-

378

978-606-

598-404-2

36 Trandafir Adina

METHODS OF MEASURING

AND COMPARATIVE

EVALUATION OF VAT

International Conference

on Business and

Economy 2014

Directions and

Actions for

Building a Creative

Economy

2015 378-

391

978-606-

598-404-2

Page 35: Raport de cercetare Facultatea de Științe Juridice și ... · cariere în domeniul juridic, unde autorii au fost invitați să dezvolte următoarele subiecte: avantajele și dezavantajele

35

37 Neguriţă Octav

Perspectivele concentrării

activelor bancare în cadrul

sistemului bancar românesc-

efecte ale crizei financiare

A XX-a Sesiune de

comunicări ştiinţifice a

Facultăţii de

Management Financiar

Contabil Constanţa

Oportunităţi şi

ameninţări pentru

economia

românească

2015 17-28 978-606-

598-405-9

38 Trandafir Adina

Parafiscalitatea în România:

abordări conceptuale și

legislative

A XX-a Sesiune de

comunicări ştiinţifice a

Facultăţii de

Management Financiar

Contabil Constanţa

Oportunităţi şi

ameninţări pentru

economia

românească

2015 285-

292

978-606-

598-405-9