of 32 /32
RAPORT DE ACTIVITATE Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova Manager: Alexandru BOUREANU 2016

RAPORT DE ACTIVITATE - tncms.rotncms.ro/zip/achizitii/Raport2016(TnMS).pdf · Raport de activitate -2016- TnMS 2 Titlu : RAPORT DE ACTIVITATE Perioada: Anul 2016 Instituția: Teatrul

  • Upload
    halien

  • View
    256

  • Download
    9

Embed Size (px)

Text of RAPORT DE ACTIVITATE - tncms.rotncms.ro/zip/achizitii/Raport2016(TnMS).pdf · Raport de activitate...

Page 1: RAPORT DE ACTIVITATE - tncms.rotncms.ro/zip/achizitii/Raport2016(TnMS).pdf · Raport de activitate -2016- TnMS 2 Titlu : RAPORT DE ACTIVITATE Perioada: Anul 2016 Instituția: Teatrul

RAPORTDEACTIVITATE

TeatrulNațional„MarinSorescu”dinCraiova

Manager:AlexandruBOUREANU

2016

Page 2: RAPORT DE ACTIVITATE - tncms.rotncms.ro/zip/achizitii/Raport2016(TnMS).pdf · Raport de activitate -2016- TnMS 2 Titlu : RAPORT DE ACTIVITATE Perioada: Anul 2016 Instituția: Teatrul

Raport de activitate -2016- TnMS

2

Titlu: RAPORTDEACTIVITATE Perioada: Anul2016

Instituția: TeatrulNațional

„MarinSorescu”dinCraiova

Manager: AlexandruBOUREANU

Localitate: Craiova Județ/Țară: Dolj/România

Adresa: Str.A.I.Cuza,nr.11 Cod: 200.585

Telefoncontact:

+40.251.415.363 Altetelefoane:

+40.251.418.352/416.942

Acronim: TnMS Fax: +40.251.414.150

E-mail: [email protected]@tncms.ro

Website: www.tncms.ro

Acestdocumentestedestinat:

MinisteruluiCulturiișiIdentitățiiNaționale

Adresa:Uniriinr.30,Sector1,011347București

Scurtăprezentare:

CaurmareacirculareiM.C.I.N.nr.116/12.01.2017privindelaborareaRaportuluideactivitateaMinisteruluiCulturiipeanul2016(conformLegiinr.544/2001),văprezintanexatraportuldeactivitatepentruanul2016,conformstructuriirecomandate.

Manager,AlexandruBOUREANU

Dataredactării:

Februarie2017 Nr.internalexpediție:

700/28.02.2017

Page 3: RAPORT DE ACTIVITATE - tncms.rotncms.ro/zip/achizitii/Raport2016(TnMS).pdf · Raport de activitate -2016- TnMS 2 Titlu : RAPORT DE ACTIVITATE Perioada: Anul 2016 Instituția: Teatrul

Raport de activitate -2016- TnMS

3

Cuprins:

Pagina

a) Obiectivespecifice;

b) Activitățidesfășuratepentruîndeplinireaobiectivelorspecifice;

c) Rezultateșiindiciideperformanță;

d) Cheltuielidefalcatepeprograme,respectivpeobiective;

e) Informațiidespremanagementulresurselorumane;

f) Lucrulcuvoluntari;

g) Parteneriatecualteinstituțiipublice,mediudeafaceri,participăriînasociațiiinternaționale;

h) Informațiilegatedeprocesuldeachizițiipublice,achizițiilesectorialeșiconcesiuniledelucrărișiservicii;

i) Informațiidesprelitigiileîncareesteimplicatăinstituția;

j) Nerealizări,cumenționareacauzeloracestora;

k) Propuneripentruremediereadeficiențelor(acoloundeestecazul);

l) Organigrama(înformat.pdf);

m) Datecontact;

n) Bugetul(caanexălaRaportuldeactivitateainstituției).

a) 04

b) 05

c) 20

d) 21

e) 23

f) 26

g) 27

h) 30

i) 30

j) 30

k) 30

l) 31

m) 31

n) 32

Page 4: RAPORT DE ACTIVITATE - tncms.rotncms.ro/zip/achizitii/Raport2016(TnMS).pdf · Raport de activitate -2016- TnMS 2 Titlu : RAPORT DE ACTIVITATE Perioada: Anul 2016 Instituția: Teatrul

Raport de activitate -2016- TnMS

4

RAPORTDEACTIVITATE

2016

a.Obiectivespecifice

1. Obiectiveleinstituției.

Înființat înanul 1850, Teatrul Național Craiova este astăzi o instituție publică de cultură și artă deimportanțănațională,axatăpecreațiadespectacolereunite într-unrepertoriu.Dinpunctdevedereadministrativ,TnMSarepersonalitate juridicăproprieșiseaflă însubordineaMinisteruluiCulturiișiIdentitățiiNaționale,fiindfinanțatdinvenituripropriișisubvențiiacordatedelabugetuldestat.Înanul2005, s-a adăugat titulaturii teatrului numele „Marin Sorescu” (TN.MS.G. 520/2005). Poetul șidramaturgulMarinSorescuafostalescapatronspiritualalteatruluicarecunoașterepentruvaloareaexcepționalăacreațieisaleceevidențiazăspiritualitateazoneiîncontextnaționalșiinternațional.

„Însemndeaprecieredeosebităpentrurealizăriledeexcepție,(...),careaufăcutdinaceastăinstituțieunadintrecelemairenumitescenealeRomânei”,TeatrulNaționaldinCraiovaestesingurainstituțiedespectacoledințaranoastrădecoratădepreședinteRomânieicuOrdinul„MeritulCultural”îngraddeComandor,categoriaartelespectacolului(cf.brevetMC/comDCom.I.76844/2014).

Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova (TnMS) este o instituție publică de spectacole și derepertoriu,deimportanțănațională,precumșigazdădespectacole.

TnMS esteorganizat și funcționeazăpotrivit dispozițiilorOrdonanțeiGuvernului nr. 21/2007,privindinstituțiile și companiile de spectacole sau concerte, cu modificările și completările ulterioare, aleOrdonanțeideUrgențăaGuvernuluinr.189/2008privindmanagementulinstituțiilorpublicedecultură,cumodificărileșicompletărileulterioare,alecelorlalteactenormativeînvigoareșicuprevederileR.O.F.

2. Misiuneainstituției.

UnicascenănaționalădinregiuneaOlteniaresponsabilădeimplementareapoliticiiculturaleșipoldeeducație culturală, Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova are misiunea de a remodela, acomplexificașiadiversificaactulteatral,făcându-lcompatibilcuorizontuldeașteptarealspectatoruluitransformatșidinamicalsec.XXI,deastabiliunparteneriatactivîntreunnouteatrușiunpublicnou.Astfel,misiuneaesteaxatăpecreațiașipromovareavalorilorautohtoneșiuniversaledindomeniulartelorspectacolului, înscopulcreșteriiaccesuluipublicului laactuldecultură,stimulării inovăriideformenoiînartășivalorificăriitalentuluiartistic.

Page 5: RAPORT DE ACTIVITATE - tncms.rotncms.ro/zip/achizitii/Raport2016(TnMS).pdf · Raport de activitate -2016- TnMS 2 Titlu : RAPORT DE ACTIVITATE Perioada: Anul 2016 Instituția: Teatrul

Raport de activitate -2016- TnMS

5

b.Activitățidesfășuratepentruîndeplinireaobiectivelorspecifice

OBIECTIVELE(înconformitatecuROF-ul)

TnMS are ca obiectiv principal promovarea pe plan național și internațional a valorilor cultural-artistice,autohtoneșiuniversale,dindomeniulsăudeactivitate.

(1)PentruatingereaacestuiobiectivTnMSdesfășoarăurmătoareleactivitățiprincipale:

a) organizeazășisusținespectacoledeteatrupropriisauîncoproducțiecofinanțateși/sau,colaborarecualteautoritățiși instituțiipublice,oricupersoanefiziceșijuridicededreptprivat,dințarăsaustrăinătatedestinatetuturorcategoriilordespectatori;

b) organizeazășisusțineturneeșiparticipărilafestivalurideteatru,înțarăși/sauînstrăinătate,singursauîncoproducție,cofinanțareși/saucolaborarecuautoritățiși instituțiipubliceoricupersoanefiziceșijuridicededreptprivat,dințarăși/saudinstrăinătate;

c) promovează piesele și textele de teatru reprezentative ale dramaturgiei române și universale,clasiceșicontemporane;

d) pune învaloare talentulcreatorilordindomeniulartei interpretative,al regiei și scenografieidincelelaltedomeniispecificeartelorspectacolului;

e) sprijinădebutulșiafirmareatinerelortalente;

f) realizează,dezvoltăsaugăzduieșteproiecteculturalenaționaleșiinternaționaleîndomeniiconexeartei teatrale înparteneriatcuartiști,organizațiineguvernamentale, instituțiidespectacole,alteinstituțiideculturășistructurideprofildințarășidinstrăinătate;

g) realizează,înparteneriatcuinstituțiiledeînvățământuniversitardindomeniulteatrului,programedesusținereșiprezentareaunorproducțiiteatralealestudențilordinultimulandestudiu–licențăsaumasterat;

h) realizează, înparteneriat cu instituții de învățământpreuniversitar, programedeeducareprin șipentru teatru, atelierede formare, cursurideactoriepentru tineri, precumși spectacolepentrucopii;

i) organizează,singursauînparteneriatorigăzduieșteexpozițiidocumentare,deartăplasticășiartevizuale,evenimentemuzicale;

j) realizeazășiediteazăpublicațiispecificepeoricetipdesuport,pecarelepoatecomercializa,singursauînparteneriat;

k) realizează/comercializează,singursauînparteneriat,serviciisauprogramemediaaudiovizualecuproduseleculturalartisticealeteatrul;

l) realizează/comercializează, singur sau înparteneriat,materiale și obiectepromoționalededicateteatrului,proiectelorșiprogramelorsale;

m) asigurăactivitățideconsultanțășisuportspecificeartelorspectacolului,dinsferarelațiilorpublice,comunicăriiculturaleșiinterpretăriiartistice,partenerilorșistakeholerilor;

n) desfășoarăactivitatedeimpresariatpentrupropriileproducțiiartistice,atâtlasediul,câtșiînturneeșideplasări.

Page 6: RAPORT DE ACTIVITATE - tncms.rotncms.ro/zip/achizitii/Raport2016(TnMS).pdf · Raport de activitate -2016- TnMS 2 Titlu : RAPORT DE ACTIVITATE Perioada: Anul 2016 Instituția: Teatrul

Raport de activitate -2016- TnMS

6

o) desfășoară activități specifice - suport pentru interpretare artistică, producția, promovarea șidifuzarea de spectacole, încurajând inițiativa independentă în domeniul artelor, prin stimulareacreativitățiișitalentului;

p) stimuleazăinovațiaîncreațiadramaturgicășispectacologică;

q) inițiazăprogramecultural-artisticeadecvatedepetrecereatimpuluiliberpentrudiverselecategoriidepublic;

r) organizează cursuri pentru pregătirea, perfecționarea și dezvoltarea profesională a personaluluipropriusaudinalteinstituțiisimilaresaudeeducație;

s) organizează activități cultural-artistice, de educație permanentă prin programe proprii și/sau înparteneriatcuinstituțiidespecialitate;

t) dezvoltă parteneriate și schimburi culturale în domeniul multilingvismului, în conformitate cupoliticaeuropeanăîndomeniulcultural.

(2)Pentrua-șifacecunoscuteactivitățile,Teatrulpoateproduce,multiplica,distribuișicomercializa,cuamănuntul, caiete-program,broșuri, cărți, reviste, precum și orice alte publicații conforme codurilorCAENînvigoare.

(3) De asemenea, poate produce, multiplica, distribui, comercializa și transmite cu amănuntul,spectacolepropriiînregistratepesuportdigital,DVD-uri,CD-uri,conformcodurilorCAENînvigoareșicurespectareaprevederilorlegale.

Activitatea TnMS este programată pe ani calendaristici și pe stagiuni. Stagiunea teatrală începe, deregulă,ladatade15septembrieafiecăruianșireprezintăperioadadepânălazeceluniconsecutive,dindoianicalendaristici,încareTeatrulrealizeazășiprezintăproducțiiartistice.

Programele,proiecteșiacțiunileculturaledesfășurateînanul2016:

1.Premiere

EliseWilk: EXPLOZIV r.AndreiMĂJERI,P:16.01

IonCreangă: FATAMOȘULUIȘIFATAMOAȘEI r.RalucaPĂUN,P:31.03

W.Shakespeare: IULIUSCAESAR r.PeterSCHNEIDER(U.S.A.),P:16.04

Turgheniev: OLUNĂLAȚARĂ r.CristiJUNCU,P:11.10

MarinSorescu: IONA r.IlieGHEORGHE,P:17.11

Euripide: PROIECTULORESTE r.LaurențiuTUDOR,P:17.11

Aristofan: NORII r.HakobGHANZANGIAN(Armenia),P:27.11

Page 7: RAPORT DE ACTIVITATE - tncms.rotncms.ro/zip/achizitii/Raport2016(TnMS).pdf · Raport de activitate -2016- TnMS 2 Titlu : RAPORT DE ACTIVITATE Perioada: Anul 2016 Instituția: Teatrul

Raport de activitate -2016- TnMS

7

Molière: GEORGESDANDINsauSOȚULPĂCĂLIT r.LászlóBOCSARDI,P:10.12

HertaMüller: CEALALTĂȚARĂ r.AlexandruISTUDOR,P:17.12

2.Concurs:Tineriregizorișiscenografiromâni,edițiaavi-a

Proiectul constă într-un concursde idei și intenții, prinprezentarea scrisăaunei concepții regizoral-scenograficeînvedereamontăriiunuispectacollaTeatrulNațional„MarinSorescu”dinCraiova.

Câștigătorii ediției 2016 au fost Alexandru ISTUDOR (regizor) și Francesca CIOANCĂ (scenograf), cuproiectulCealaltăȚară,dramatizaredupăHertaMÜLLERaromanelor:„Omuleunmarefazanpelume”,„Călătorieîntr-unpicior”și„Încădepeatuncivulpeaeravânător”,apărutelaedituraHumanitasîntr-otraduceresemnatădeCorinaBERNICșideNoraIUGA.

CealaltăȚarăesteunscenariudramaticcareurmăreșteistoriapersonajuluiIrinașiafamilieiacesteiadin România anului 1989 și a încercărilor acestora de a părăsi tara cu destinația Germania. Piesaexplorează o serie de aspecte asociate cu emigrarea, fenomen legat intrinsec de istoria recentă aRomâniei. Textul propune o examinare complexă a fenomenului emigrării, nuanțând atât cauzele șiresorturile deciziei personajelor de a-și părăsi țara, cât și efectele și provocările cărora acestea suntnevoite să le facă fațăodată ajunse înnouapatrie. Scenariul dramatic a fost adaptatdupă cele treiromanelemenționatemaisus,alescriitoareigermane,născutăînRomânia,HertaMÜLLER,laureatăapremiuluiNobelpentruliteraturăîn2009.

3.„ÎntâlnirileSpectActor”Reprezintăunevenimentculturalinițiatînanul2009deTeatrulNațional„MarinSorescu”dinCraiova,menitsăaducăînfațapubliculuicraioveanpersonalitățialelumiiculturaleșiștiințificeromâneștidindiferitedomeniideactivitate.Încadrulacestorasuntprogramateconferințepetemedeinteresgeneral,precumșidezbatericupubliculprezentînsălileTnMS,moderatorNicolaeCoande.

Până în prezent au conferențiat la TnMS următorii invitați: Ion Caramitru, Radu Beligan, VarujanVosganian, AndreiMarga, SolomonMarcus, Lucian Boia, Daniel Barbu, Cristian Tudor Popescu, NaeCaranfil, Mircea Dinescu, Răzvan Theodorescu, Matei Vișniec, Gabriela Adameșteanu, ASR Radu alRomâniei, Dan Grigore, Cristian Țopescu, George Banu, Eugen Negrici, Florin Zamfirescu, AdrianCioroianu,AdrianStreinuCercel,JeanAskenasy,DanC.Mihăilescu,CristianBădiliță,DorelVișan,EmilConstantinescu, Dumitru Radu Popescu, Laurențiu Damian, Lucian Boia, Nae Caranfil, Daniel Barbu,CristianTudorPopescu,IonCristoiu,SergiuCelac,MădălinVoicu,AdrianNăstase,StelianTănase,EugenSimion,IoanHolender,NicolaePanea,EmilHurezeanu,IoanAurelPop,MirceaDumitru,SorinAntohi,MirceaMartin.

Înanul2016auconferențiatpescena„I.D.Sîrbu”:

NicolaePANEA: „Educațiacaformădeipocrizie” -31.01

EmilHUREZEANU: „Înistorie,întrepoezieșijurnalism” -28.02

Page 8: RAPORT DE ACTIVITATE - tncms.rotncms.ro/zip/achizitii/Raport2016(TnMS).pdf · Raport de activitate -2016- TnMS 2 Titlu : RAPORT DE ACTIVITATE Perioada: Anul 2016 Instituția: Teatrul

Raport de activitate -2016- TnMS

8

IoanAurelPOP: „MoștenirealuiMihaiViteazulînTransilvania” -29.05

MirceaDUMITRU: „ȘtiințeleumanisteînsecolulXXI” -18.09

SorinANTOHI: „TeoriaRomâniei.Oistoriecriticăaideiidespecificnațional” -30.10

MirceaMARTIN: „Ce(mai)înseamnăaziidentitatenațională?” -18.12

4.ClubulDramaturgilorCraioveni

ProiectcepropunesăprezintenoitextedramaticescriseînCraiovașiOlteniașisăoferespectatorilornoipropuneri, inclusiv înspectacolelectură,pentruscenadeteatrucraiovean,precumșisădezvoltedialoguldintrecreatorișispectatoriînspiritulaceeacePeterBrookremarcasecândva:„Întreactorișispectatorinuexistămdecâtodiferențădesituațieșinicioopozițiefundamentală”.Lansare:08.09.

Au fost prezentate spectacolele „Noaptea e un sfeșnic bun”, deGheorghe Truță, cu actorii TamaraPopescușiConstantinCicort,„Apartamentul12.Lângăparadis”,deCornelMihaiUngureanușiFlorinOncescu (Canada), respectiv „Rău de înălțime”, de Cornel Mihai Ungureanu și Marius Neacșu, cuparticiparea actorilor Ștefan Cepoi și Monica Ardeleanu, „Ferma de lebede” de Toma Grigorie, îninterpretareaactorilorAncaDinu,AngelRababoc,PetraZurba,CosminRădescu.

5.Duminicidepoezieînteatru

Invitareaunorcunoscuțipoețiromâni,pentrumaibunacunoaștereapoezieicontemporane.Aufostinvitați până în prezent Ana Blandiana, Ileana Mălăncioiu, Mircea Dinescu, Nora Iuga, NicolaePrelipceanu,DinuFlămând.Prezintă:NicolaeCoande.

Invitat2016:IonMUREȘAN–27.03.

6.AdunareaPoeților–acasălaSorescuEvenimentinițiatîn2016,adresatiubitorilordepoezie,încadrulcăruiasuntsusținutedecătreactorișipoeți recitaluri, conferințe și prelegeri despre poezie și poeți importanți din România, dar și străini.Moderator:NicolaeCoande.

11.06: Primareuniune,cuparticipareaazecepoețidinCraiova–

18.11: Adouareuniune,conferința„Rimbaud,poetulcupingeledevânt”,deIoanLascu–,recitalactrițaGeniMacsim

24.11: Atreiareuniune,conferința„ProcesulluiBaudelaire”,deCristianBădiliță

17.12: Apatrareuniune–lansarea„Operepoetice,I-II”,deCristianPopescu,cuparticipareadomnilorMirceaMartin(AcademiaRomână)șiIoanCristescu(directoralMuzeuluiNaționalalLiteraturiiRomâne).

Page 9: RAPORT DE ACTIVITATE - tncms.rotncms.ro/zip/achizitii/Raport2016(TnMS).pdf · Raport de activitate -2016- TnMS 2 Titlu : RAPORT DE ACTIVITATE Perioada: Anul 2016 Instituția: Teatrul

Raport de activitate -2016- TnMS

9

7.„Iateuităla”…(artistulX) ProiectdeprezentareapersonaluluiartisticalTnMS.,încarepubliculareocaziasăîiîntâlnească

peactorii,regizoriimomentului. Auparticipatîn2016actorii:

! GeniMACSIM (moderator:HaricleeaNICOLAU! IlieGHEORGHE (moderator:NicolaeCOANDE! NatașaRAAB (moderator:MarinaANDRONACHE! AdrianANDONE (moderator:HaricleeaNICOLAU! ValeriuDOGARU (moderator:NicolaeCOANDE

ExpozițiadefotografiidininteriorulTnMSatânăruluifotografAlbertDobrin(Craiova). Lansareacărțiideteatru„Soții,prietene,amante”(Ed.Aius,2016),deCornelMihaiUngureanu

(Craiova),(moderator:NicolaeCoande. Lansareacarteadepoezie„Povestedeadormitmaturii”(Ed.Diacritic,2016),deJulienCaragea,

(moderator:NicolaeCoande.

8.„MIXA(r)TE”,

Unproiectcareîmbinăteatrulcumuzica,fotografia,pictura,dansulcontemporansausculptura.Publiculareocazianudoarsăvadăunspectacoldeteatru,cișiunconcert,oexpozițiesauunhappening.Proiectintercultural care își propune să reunească spectacolele din repertoriul teatrului, cu celelalte arteprecummuzica,arteleplastice:

13.02 „Exploziv”,deEliseWilk,regiaAndreiMăjeri,urmatdeunconcertsusținutde„CasualBand”,darșicreațiimixed-mediasemnatedeVeronicaSvanstrom,MagnusSvanstromșiXaaraNovack.

05.05 „IuliusCaesar”,regiaPeterSchneider,urmat,lasala„IonD.Sîrbu”deunconcertdevioloncelsusținutderenumitulsolistinstrumentistAndreiKivu,careainterpretatdouăSuitedeBach.

25.09 „BrâncușieacasălaCraiova!”,licitațiedeartăînvedereastrângeriidefonduripentrulucrarea „Cumințenia pământului”, de C. Brâncuși: Lucian Irimescu,Marcel Voinea,Viorel Penișoară-Stegaru, Silviu Bârsanu, Vasile Buz, Mihail Trifan, Gabriel Giodea,CristiPopa,ValentinBoboc,RodionGheorghiță.Publiculcâștigătoraloperelordeartălicitateaivărsatedirectînconturilebancarespecialdeschisesumeleoferite.

9.Diversificareofertăculturală 24.-28.02NEveniment:Târguldecarte„GAUDEAMUS”,înfoaierulTnMS,ed.aXV-a.

Page 10: RAPORT DE ACTIVITATE - tncms.rotncms.ro/zip/achizitii/Raport2016(TnMS).pdf · Raport de activitate -2016- TnMS 2 Titlu : RAPORT DE ACTIVITATE Perioada: Anul 2016 Instituția: Teatrul

Raport de activitate -2016- TnMS

10

28.-29.02NEveniment:spectacolul„Profetînțaralui”,unperformancedepoezieșimuzicăpetexte de Marin Sorescu, regia Alinei Hiristea, cu participarea extraordinară a actorilor IlieGheorghe,EmilBoroghinășiIonColan.AuparticipatstudențiianuluiIIdelaDepartamentuldeArtealFacultățiideLiteredincadrulUniversitățiidinCraiova,Corul„Allegro”șiOrchestradecamerăaLiceuluideArte„MarinSorescu”(îndrumător:prof.Florian-GeorgeZamfir).Pe29.02,ora16.00, la Sala „Ia teuită!”aTnMS, a fost lansat volumul„MarinSorescu. Singurprintrecanonici”,deCosminBorza,moderatorNicolaeCoande.

21.03N Eveniment: Ziua Internațională a Poeziei, celebrată în colaborare cu PEN ClubRomânia,unapelinternaționalvizândeliberareadindetențieamaimultorpoețistrăini.

02.-04.09N Eveniment: „Mâine totul se va sfârși (I)”, inspirat din romanul Jucătorul, deDostoievski, FestivalulVillerville, înparteneriat cuTnMS. Spectacolul este creat și produsdecompania Le balagan’ retrouvé, companie creată de actorii Gina Călinoiu (TnMS) și LionelGonzález,actorititulariînspectacol.

24.09:NEveniment:transmisielivepescena„AmzaPellea”aopera„Othello”cares-apetrecutla3.000kmdepărtare:TeatrulRealdinMadrid,ocoproducțiecuEnglishNationalOperașiRoyalSwedishOpera,dincadrulcampaniei„ShakespeareLives”,derulatălaniveleuropeandeBritishCouncil.

01.10-20.11NEveniment:„TheTruthandnothingbutTruth”,regiaRichardSt.Peter(SUA),cuMirelaCioabășiGinaCălinoiu(TnMS), încadrulproiectuluiPluralityofPrivacyinFive-MinutePlays(P3M5)(PluralitateaIntimitățiiînPiesedeCinciMinute).Unproiectteatraltransatlanticdespreimportanțaintimitățiilacareauparticipatcincisprezeceteatre(zecedinUEșicincidinSUA),încolaborarecuInstitutulGoethedinWashingtonpentruaexploraîntrebareacentrală”Ceînseamnăpentruvoiviațaprivatăîneradigitală?”Teatreleimplicateaurealizatfilmescurtecuspecificlocal,pebazapieselor,șivorjucapieseleînscrisecaparteasezonului2016-2017sau2017-2018.(Vezi:https://www.goethe.de/ins/us/en/kul/sup/p3m/peu/20812993.html)

29.10NEveniment:„ZiuaPorțilorDeschise”–oinițiativămenităsăatragăunpublicdiverscaredorește să cunoască și altfel instituția TnMS, să descoperemagazia de decoruri, travaliul înateliereledepictură,tâmplărie,croitorieetc.Laevenimentauparticipatpeste600depersoane,ghidatedeangajațiaiteatrului.

12.11NEveniment:„CircleofLove”,sala„AmzaPellea”,showmultimedianeconvențional,careîmbină teatru cuproiecții video,dar și cumuzică live. Textul spectacolului a fost formatdinversurile melodiilor celor de la DepecheMode, care urmăresc firul epic. Spectacolul spunepovesteadedragostealuiAlex(personajulprincipal),întâmplăriledeviațăprincareacestatrecedindragosteșipentrudragosteșievidențiazătrăirileșistărilepsihologiceprincaretrecemcutoțiiîntr-odespărțire.Unaltfeldemusical,unmusicalmultimedia.

13.11NEveniment:„GringodeRomâniaAGWeinberger”,concertexcepționalsusținutdeAGWEINBERGER,unartistceaducemelosulșipoveștilesecoluluitrecut,încontemporaneitate,lasala „AmzaPellea”. Deținător a 7 selecții pentrunominalizare la PremiileGrammy, cel ce aintrodusmuzicaBluescântatăliveînRomânia,decoratcuOrdinulCultural îngraddeCavaler(2011),AGWeinbergeraprezentatpubliculuicraioveanosesiunemuzicalăexcepțională,osearădebluesșijazzînspiritulcelormaicuceritoarepieseceaufăcutdeliciulsecoluluiXX.

14-15.11NEveniment:„Dorian”–spectacoldeteatru-dans,deOanaRăsuceanu,susținutdeactorul George Albert Costea, spectacol prezentat de Asociația Culturală Control N, la sala„I.D.Sîrbu”.

28.11NEveniment:ManifestpentruDialog:#minor—proiectobservaționaldeartăactivă,coproducțieaTeatruluiNațional„RaduStanca”Sibiu(TNRS)șiaUniversității„LucianBlaga”dinSibiu(ULBS),fiindaldoileaproiectprezentatdupăspectacolulAntisocial,lasala„I.D.Sîrbu”.

Page 11: RAPORT DE ACTIVITATE - tncms.rotncms.ro/zip/achizitii/Raport2016(TnMS).pdf · Raport de activitate -2016- TnMS 2 Titlu : RAPORT DE ACTIVITATE Perioada: Anul 2016 Instituția: Teatrul

Raport de activitate -2016- TnMS

11

10.NeoTeatruSmArTELIERșiTEATRELIERsuntdouăproiectedeformaredestinatecopiilor,adolescenților,tinerilorșimaturilorinteresațidecursurideactorie,cașidetehnicașiartavorbiriișidebunemaniereaplicate.Atelierul îșipropunestimularea încrederii în sine, corectareaatitudinii șidescifrareamodului încarecursanțiipotdescoperitehnicipentrudiscursurimemorabile–săptămânal.

În perioada 01.10.-22.12, TnMS a organizat ateliere de teatru, în cadrul programului NeoTeatru.Proiectulaurmăritcapentruprimulmodul,susținutînperioadamenționată,săofereparticipanțiloroserie de mijloace necesare atât dezvoltării competențelor și abilităților specific teatrale, cât și aabilitățilordepercepereșidecodificareamesajuluiteatral.

Prinnaturasa,proiectulreprezintăpelângăunmijlocdeaprofundareacunoștințelordindomeniularteiteatrale și o formădeeducație cultural-artistică,menită să susțină formareaunui public cuun gradridicatdereceptivitateînceeacepriveșteactuldeculturăîngeneralșiactulteatralînparticular.

Primulmodulaurmăritformareadeprinderii lucrului înechipă,acomunicăriiatâtverbalecâtșinon-verbale, inițierea participanților în bazele tehnicii improvizației teatrale, însușirea unor exerciții detehnicașiartavorbiriiconformecunecesitățileindividualealeparticipanților.

Ateliereleaufostorganizatepegrupedemaximumzeceparticipanți,organizareaacestorafăcându-seîn conformitate cu categoriile de vârstă ale celor înscriși. Astfel am alcătuit cinci grupe, după cumurmează:

• Grupa1: 5-8ani• Grupa2: 9-11ani• Grupa3: 12-14ani• Grupa4: 15-18ani• Grupa5: 18+ani

Atelierele s-audesfășurat cuo frecvență săptămânală, iar timpul de lucrupropriu-zis pentru fiecaredintreateliereavariatîntre90-120deminute,înconformitatecuvârstașicapacitateadeconcentrareaparticipanților.

11.PREMII

PremiulpentruCeamaibunăregie(BobiPricop)laFestivalulInternaționaldeTeatrudelaOradea,2016,pentruregiaspectacolelor„Oîntâmplareciudatăcuuncâinelamiezulnopții”,dupăunromandeMarkHaddon, de la Teatrul Național „I.L. Caragiale”, București și „Iluzii”, de Ivan Vîrîpaev, de la TeatrulNațional”MarinSorescu”dinCraiova.

Page 12: RAPORT DE ACTIVITATE - tncms.rotncms.ro/zip/achizitii/Raport2016(TnMS).pdf · Raport de activitate -2016- TnMS 2 Titlu : RAPORT DE ACTIVITATE Perioada: Anul 2016 Instituția: Teatrul

Raport de activitate -2016- TnMS

12

12.Eveniment:GalaTeatruluiNaționalCraiova

Îndatade17.12-conceputcaunevenimentdefinaldean,GalaTnMS2016areunitartiștiaisceneicraiovene, dar și invitați, parteneri ai TnMS, jurnaliști care au contribuit la promovarea proiectelorinstituțieinoastre(veziAnexaPremiilorGalei).

„ActoriiIlieGheorghe,EmilBoroghină,ClaudiuBleonț,NatașaRaab,CătălinMiculeasașiAlexCalangiu,scenograful Viorel Penișoară-Stegaru, recuzitiera Marieta Mierlă, critici de teatru, jurnaliști șicolaboratoriaufostpremiați,sâmbătăseara,încadrulGaleiTeatruluiNațional„MarinSorescu”,primadeacestfelpecareinstituțiaoorganizeazăpentrua-irăsplătipeceicare,de-alungultimpului,i-austatalături în realizarea și/sau promovarea proiectelor. Evenimentul s-a dorit a fi unul de ținută, cu oatmosferă distinsă, din care n-au lipsit muzica live café-concert, codul vestimentar „black tie” și uncocktail party de final, nici invitații speciali – de la reprezentanți ai unor importante firme, care aususținutGalaprinsponsorizări,laErwinȘimșensohn,secretardestatînMinisterulCulturii.Expozițiadestatuivivanteși licitațiadeobiectedinrecuzita instituțieiauadusspectacolul în foaier,dândculoaresărbătoriiteatruluicraiovean.”(extrasdinarticolulsemnatdeMagdaBratu,„Cuvântullibertății”,19.12).

13.TURNEEȘIFESTIVALURI 17.04: Festivalul Internațional Shakespeare, Craiova - „Iulius Caesar”, de William

Shakespeare,regiaPeterSchneider(U.S.A.).

20-21.03: TeatrulCankarjevDom,Ljubljana,Slovenia–„Rinocerii”deEugene Ionesco,regia Robert Wilson (U.S.A.), spectacol participant la „Ziua Internațională aFrancofonei”.

02-03-04.06: FestivaluldeArtePlatonov,Voronezh,Rusia–„Rinocerii”deEugeneIonesco,regiaRobertWilson(U.S.A.).

20-21.09: TeatrulNaționalMihaiEminescu,ReuniuneaTeatrelorNaționaleRomânești,edițiaa II-a, turneu3spectacole-„Profu’DeReligie”,deMihaelaMichailov,regiaBobi Pricop,„Pescărușul” deA.P. Cehov, regia Yiannis Paraskevopoulos(Grecia),„OccidentExpress”,deMateiVișniec,regiaAlexandruBoureanu.

25.09: FestivalulZileșiNopțideTeatrulaBrăila,edițiaaX-a2016,Brăila–„Exploziv”,deEliseWilk,regiaAndreiMăjeri.

27.09, FestivalulExcelsiorTeenFestBucurești,edițiaaII-a-„Exploziv”,deEliseWilk,regiaAndreiMăjeri.

01.10: FestivaluldeTeatruScurt,Oradea–„Iluzii”deIvanVîrîpaev,regiaBobiPricop.

14.10: Festivalul de Teatru Râmnic Inter Fest, Râmnicu Vâlcea, ediția a VI-a, -„OccidentExpress”,deMateiVișniec,regiaAlexandruBoureanu.

5-17.11: FestivaluldeTeatruPledezpentruTINE(RI),edițiaaXXVIII-a,„Spargerea”,dupăRăzvanPetrescu,regiaDragoșAlexandruMușoiu.

Page 13: RAPORT DE ACTIVITATE - tncms.rotncms.ro/zip/achizitii/Raport2016(TnMS).pdf · Raport de activitate -2016- TnMS 2 Titlu : RAPORT DE ACTIVITATE Perioada: Anul 2016 Instituția: Teatrul

Raport de activitate -2016- TnMS

13

14.REPERTORIULCURENTîn2016NR.CRT TITLUL An

premiera

Nr.reprezentații

în2016

• 1. NĂPASTA,deI.L.Caragiale 2002 -

• 2. CEALALTĂȚARĂ,dupăHertaMüller 2016 3

• 3. OCCIDENTEXPRESS,deMateiVișniec 2009 7

• 4. FATAMOȘULUIȘIFATAMOAȘEI,deIonCreangă 2016 12

• 5. IULIUSCAESAR,deW.Shakespeare 2016 5

• 6. OLUNĂLAȚARĂ,deI.Turgheniev 2016 4

• 7. OFURTUNĂ,dupăW.Shakespeare 2012 3

• 8. NORII,deAristofan 2016 4

• 9. GEORGESDANDIN,deMolière 2016 2

• 10. ULTIMULAMANTFIERBINTE,deNeilSimon 2013 9

• 11. PROFU’DERELIGIE,deMihaelaMichailov 2013 6

• 12. IONA,deMarinSorescu 2016 2

• 13. PROIECTULORESTE,dupăEuripide 2016 4

• 14 EXPLOZIV,deEliseWilk 2016 23

• 15. RINOCERII,deEugèneIonesco 2014 5

• 16. SPARGEREA,dupăRăzvanPetrescu 2014 17

• 17. DIMINEAȚADEDUPĂ,dePeterQuilter 2015 14

• 18 NOAPTEBUNĂ,MAMĂ!deMarshaNorman 2015 3

• 19. ILUZII,deIvanVîrîpaev 2015 8

• 20. SFÂRȘIT,deFlorinLăzărescu 2015 9

• 21. PESCĂRUȘUL,deA.P.Cehov 2015 5

15.Dublu-eveniment:„FestivalulInternaționalShakespeare”edițiaaX-a(14-23

aprilie)și„PremiulEuropapentruTeatru”edițiaaXV-a(23-26aprilie)

A.Raportprivindactivitățileculturaledesfășurateîncadruldubluluieveniment

OrganizatdeTeatrulNațional„MarinSorescu”CraiovaîmpreunăcuFundațiaShakespeare,subegidaPrimărieișiConsiliuluiLocalCraiova,ConsiliuluiJudețeanDolj,MinisteruluiCulturii,RețeleiEuropeneaFestivalurilorShakespeareșiConvențieiTeatraleEuropene,FestivalulInternaționalShakespeare2016a

Page 14: RAPORT DE ACTIVITATE - tncms.rotncms.ro/zip/achizitii/Raport2016(TnMS).pdf · Raport de activitate -2016- TnMS 2 Titlu : RAPORT DE ACTIVITATE Perioada: Anul 2016 Instituția: Teatrul

Raport de activitate -2016- TnMS

14

avutdreptprincipaliparteneriInstitutulCulturalRomân,UniuneaTeatralădinRomânia,BritishCouncil-România,AsociațiaInternaționalăaCriticilordeTeatru.

CaoconfirmareaprestigiuluișiacredibilitățiiinternaționalealeFestivaluluiShakespearedelaCraiova,estedeprecizat că înurmademersurilorpe care le-amefectuat Festivalul abeneficiatdeun sprijinfinanciar consistent din partea Guvernului Japoniei (echivalentul a circa 830.000 lei acordați pentruparticiparealafestivalacelebreicompaniiSaitama),comparabilcusprijinuloferitdeGuvernulRomânieiprinMinisterul Culturii (1.000.000 lei) pentru susținerea întregului Festival. În acest context este deprecizat și sprijinul financiar obținutdinparteaGuvernelorMarii Britanii, Statului Israel și RepublicaBulgaria.

Ținândseamadeaprecierile cvasiunanimealepublicului și ale specialiștilor, sepoateconcluzionacăediția recent încheiatăaconfirmatstatutuldejaconsacratalFestivaluluidemanifestareculturalădeniveleuropeanșimondial.Dealtfel, încursulanului2015,FestivalulInternaționalShakespeareafostrecunoscutdeunjuriuinternaționalcaFestivaldeintereseuropean,devenindparteaprogramuluipilotal Uniunii Europene „EFFE-Europe for Festivals, Festivals for Europe”, inițiat de European FestivalsAssociation.EdițiadinacestanaFestivaluluifostprimadesfășuratăsubegidaEFFE.

Încorelațiecuaceastănouăperspectivă, întreagapromovare lanivelnaționalși internaționala fostgândită și efectuată în strânsă legătură cu unul dintre obiectivele majore ale dublului evenimentorganizat, acela de a oferi orașului și regiunii o vizibilitate internațională consistentă și de calitate,constituindu-se într-unvectordepromovareprinculturăaCraioveișiOltenieicadestinațiimajoreșiatractivepentruturismșiinvestiții.

Prinforțaarteișiaculturiiromânești,organizatoriiFestivaluluiInternaționalShakespeareșiaiPremiuluiEuropapentruTeatru, împreunăcuceilalțiorganizatori șiparteneri,au readus în fațapubliculuidinCraiovașidințară,operaceluimaimaredramaturgallumiidintoatetimpurileșitotodatăelitateatruluieuropeanșimondial.Desfășuratînanultripluaniversaralceleide-aX-aedițiiaFestivalului,alceleide-aXV-aedițiiaPremiuluiEuropapentruTeatrușialcelebrăriia400deanidelamoarteadramaturgului,edițiadinacestanavândtema,,,Shakespearepentrueternitate”,aadusînprimplanpescenateatruluiromânesc, unele dintre cele mai bune spectacole, regizate de către personalități de prim rang aleteatruluieuropeanșimondial.

EvenimenteleprezentateîncadrulFestivaluluișialPremiuluiEuropapentruTeatruauconfirmatprinprofesionalismulșistandardulridicatalproducțiilorscenice,princolocviile,conferințeleșiworkshop-urile vizând teatrologia, regia, scenografia și arta actorului, prin participarea unor personalitățirecunoscute pe plan mondial la Sesiunea de shakespeareologie și la Conferința InternaționalăShakespeare,renumelecâștigatîntimpdemișcareateatralăromâneascăînorganizareadeevenimentedemarcăalelumiiculturaleinternaționale.

B.Referințecalitative

ProgramulFestivaluluiShakespeareafostunuldiversșicomplex,acordându-se,cadefiecaredată,oatenție specială marilor spectacole shakespeariene, cu care evenimentul pe care-l organizam și-aobișnuitpubliculșipenumeroșiispecialiștidinstrăinătateșidințarăcare-lfrecventează.

Între acestea, în prim plan s-au situat spectacolele „Richard II” de la Teatrul Saitama din Tokyo, îndirecțiadescenăamareluiregizoral Japonieișial lumii,YukioNinagawa, „Richard III”de laTeatrulSchaubühnedinBerlinînregialuiThomasOstermeier,„Macbeth”,prezentatdeBalticHouseFestivaldinSanktPetersburgșipusînscenădeunaltfoarteimportantregizoreuropean,LukPerceval,surprizașirevelațiaacesteiedițiifiindspectacolul„RomeoșiJulieta”delaTeatrulMunicipaldinBeerSheva,înregialuiIradRubinstein.

PentruaducereaTeatruluiSaitamadinTokyo,pentruprimadatăînRomânia,aufostdepuseîndelungateeforturi, începute încădinanul2007, iar„RichardII”, laprezentareacăruiaauparticipatpeste60deactori și 30 de tehnicieni din Japonia, a reprezentat un eveniment remarcabil pentru întreg teatrulEuropean.

Page 15: RAPORT DE ACTIVITATE - tncms.rotncms.ro/zip/achizitii/Raport2016(TnMS).pdf · Raport de activitate -2016- TnMS 2 Titlu : RAPORT DE ACTIVITATE Perioada: Anul 2016 Instituția: Teatrul

Raport de activitate -2016- TnMS

15

Extremde importantepentru formatul ediției recent încheiate și foartebineprimitedepublic și despecialiști,aufostspectacolele„Hamlet”delaTeatrulFlutedinStratford-upon-Avon,înregialuiKellyHunter,delaRoyalShakespeareCompany,„Povestedeiarnă”delaTeatrulLaboratorSfumatodinSofia,realizatdeMargaritaMladenova,sau„JuliusCaesar”de laSocietateaRaffaelloSanziodinCesena, înregialuiRomeoCastellucci,unuldintreceimaireputațișinovatoriregizoridinteatruleuropean.

Obunăimpresieauprodusșispectacolele„Hamlet”,unuldintreacesteaprezentatdeCompaniaA&MProduction din Cape Town, Africa de Sud, în regia lui Fred Abrahamse, iar celălalt de ShakespeareTobaccoFactorydinMareaBritanie,înregialuiAndrewHilton,spectacolul„JuliusCaesar”alTeatruluiNațional „Marin Sorescu” Craiova, în direcția de scenă a lui Peter Schneider, recitalurile dramatice„William”, prezentat de Jonas Nerbe de la TeatrulMuzical din Stockholm și „7 bufoni” al actoruluipolonezPiotrKondrat.

Unlocaparteauocupatreprezentațiile înaer libercu„Comediaerorilor” înregia luiBenHumphrey,prezentat de Teatrul de Repertoriu din Worcester, Marea Britanie, programat în Piața „WilliamShakespeare”,„Îninimanopții–EpisodulLear”,realizatdeGavriilPintelaTeatrul„ReginaMaria”dinOradea,prezentatînPiața„MihaiViteazul”sau„Furtuna”,alTeatrului„Gong”dinSibiu,înregiaAlineiHiristea,jucatînPiața„FrațiiBuzești”,darșispectacolulSecțieidepăpușișimarioneteaTeatruluiTonyBulandra din Târgoviște cu „Romeo și Julieta”, în regia cunoscutei regizoare americane de origineromânăIrinaNiculescu.

Unelementdenoutatealacesteiedițiil-aconstituitrealizareaîntr-ocoproducțiecoordonatădeFestivalîmpreună cu Compania „Parrabbola” din Marea Britanie și Compania „Teatrulescu” din Craiova aspectacoluluiitinerantdeteatrucomunitar„RomeoșiJulieta”,înregiaunuimaestrueuropeanalacestuigen,creatorulbritanicPhilipParr.Înspectacolauevoluatartiștiprofesioniștiromânișibritanicialăturide un mare număr de artiști amatori, cetățeni ai Craiovei provenind din diverse categorii socio-profesionale, îmbinând talentul, ineditul și creativitatea, într-o manieră specifică acestui gen deevenimentmenitsăcontribuieprin limbajulartei lapromovareacivismului șidialogului întrediversecategoriisociale,profesionale,etnice,cultivândspirituldecomuniuneșiparticipareaactivăacetățenilorlarezolvareaprinparteneriatșicolaborareaproblemelorcomunității.

Foarte apreciate au fost reprezentațiile studenților de laUniversitateaNațională deArtă Teatrală șiCinematografică „I.L. Caragiale” din București cu „A douăsprezecea noapte”, în regia lui MihaiConstantin,Universitatea„LucianBlaga”dinSibiu,cu„RomeoșiJulieta”,înregialuiBogdanSărăteanșiDepartamentuldeTeatrualUniversitățiidinCraiovacu„RegeleLear”,realizatdeAlexandruBoureanușiAlinaMangra,cașiceledeteatru-dans„7/7”delaTeatrulMaghiardeStatdinTimișoarasau„MacbethBadya”delaCompaniaKasbaArghyadinCalcutta-India.

Oadevăratăexploziedetinerețeșivigoare,dedăruire,talentșipasiune,aînsemnatprezențalaaceastăediție încadrulsecțiuniieducativformative,aelevilorde laLiceul„A.I.Cuza”dinCapitală,membriiaiCompanieiOkaua,careauprezentatspectacolul„Ultimeledouăsprezecerespirații”,regizatdeGabrielaBobes și IonuțPopescu, dar și nenumărate altemomente artistice speciale , împreună cu alți artiștispecializațiînrealizareadeevenimenteculturaleînspațiineconvenționale.AcesteaaufostprezentatesearădesearăatâtpeplatouldinPiața„WilliamShakespeare”,înfoaierulTeatruluiNațional,precumșiînaltespațiiemblematicealeorașului,creându-seoambianțădesărbătoareșicomuniunecareafăcutdinorașulCraiovaogazdăospitalierășiatractivăpentrupubliculspectatorinternaționalșipentruceicirca1.000deinvitațișiparticipanțilaevenimente,dinlumeaîntreagă.

Foarteașteptatăafost,cadefiecaredatălaultimeleediții,deplasarealaPortulCulturalCetate,încadrulnaturalexcepționalalDunării,undegrupuldemuzicieni„K’antuEnsemble”dinMareaBritanie,având-odreptsolistăpeRuthHopkins,aprezentatunexcepționalconcertdemuzicărenascentistă.

OcontribuțiedeosebitălareușitaFestivaluluiaadus-oFilarmonica„Oltenia”Craiova,prinprogramareaConcertuluiextraordinaravându-llapupitrupeChrisPetriedinMareaBritanie.

Page 16: RAPORT DE ACTIVITATE - tncms.rotncms.ro/zip/achizitii/Raport2016(TnMS).pdf · Raport de activitate -2016- TnMS 2 Titlu : RAPORT DE ACTIVITATE Perioada: Anul 2016 Instituția: Teatrul

Raport de activitate -2016- TnMS

16

EvenimenteledelaCraiovaaufostpromovateînmodspecificîntoatăregiuneaOltenia,iarunmomentspecialaavutloclaTurnuSeverin,înemblematiculPalatCultural„TeodorCostescu”,prinprogramareaspectacolului„Povestedeiarnă”delaTeatrulLaboratorSfumatodinSofia.

Deasemenea,înprogramulFestivaluluiInternaționalShakespearedelaCraiovaaufostincluseoseriedespectacoleprezentateînCapitalădeTeatrulNaționalBucureșticu„Furtuna”înregialuiAlexanderMorfovșiCompania„GigiCăciuleanuRomaniaDance”cu„FoliaShakespeare&Co”,înregiașicoregrafialuiGigiCăciuleanu.

Dincolo de prezentarea de spectacole shakespearene majore care constituie principala rațiune aorganizăriiFestivalului,ocomponentăimportantăaprogramuluiaureprezentat-osesiunileștiințificedecomunicări.

AcesteaaudebutatcutreiziledesesiunideînaltnivelștiințificînAulaAcademieiRomânedinBucureștiprin organizarea de către Festival împreuna cu Academia Română și Muzeul Literaturii Române, aSimpozionului Internațional „Shakespeare în România și în lume”. Au participat numeroșishakespeareologidinEuropașidepealtecontinente,cares-audeplasatapoilaCraiova,undeauavutlocaltetreiziledecomunicăriștiințificededicateConferințeiInternaționaleShakespeare,organizatăîncolaborare cu „Shakespeare Institute” și Asociația Europeană de Cercetare Shakespeare din MareaBritanie.

În ultimele zile ale Festivalului a avut loc Sesiuneade shakespeareologie, aflată de câteva ediții subPatronajulAsociației Internaționale a Criticilor de Teatru (A.I.C.T.), prilej cu care au fost programateReuniunea Comitetului Executiv al A.I.C.T. și Reuniunea Consiliului Redacțional al Revistei „CriticalStage”,unadintrecelemaiprestigioaserevistedeprofildinlume.

TotînperioadaFestivaluluidelaCraiovaafostprogramatășiReuniuneamembrilorRețeleiEuropeneaFestivalurilorShakespeare.

FestivalulInternaționalShakespearedelaCraiova,fiindparteamarilormanifestăriculturaleeuropenededicatecelebrăriia400deanidelamoartealuiWilliamShakespeare,înofertantulfoaieralTeatruluiNațional „Marin Sorescu” au fost organizate mai multe expoziții între care Expoziția de postere„Shakespeare400-De la Stratford laCraiova”, realizată în colaborare cu Institutul Shakespearede laStratford șiUniversitateadinBirmingham,deschisă concomitent la Stratford și Craiova, Expozițiadecarte „Shakespeare -Opera și exegeze”, Expozițiadepicto-impulsuri „Shakespeare -Ad infinitum”aartistei Oana Maria Cajal din Montreal, Expoziția „Universul shakespearean” a artistei MirunaBudișteanudinBucureștișiExpoziția„Costumulelisabetan”,realizatădestudențiidelaDepartamentuldeScenografiedeTeatrudelaUniversitateaNaționalădeArtăTeatralășiCinematograficădinBucurești.

Între evenimenteledemnedemenționatdinProgramul Festivalului s-au înscris și lansările de carte,decernareaTitluluideDoctorHonorisCausaalUniversitățiidinCraiovaProfesoruluiGeorgeBanudelaUniversitateaparizianăSorbona,PreședintedeonoarealAsociațieiInternaționaleaCriticilordeTeatru(AICT) și președinte al juriului „Premiul Europa pentru Teatru”. De asemenea, decernarea PremiuluiInternațional Shakespeare, ediția a V-a, regizorului Thomas Ostermeier, realizator al mai multorspectacoleshakespearieneexcepționale,printrecare„Hamlet”și„RichardIII”,prezentatelaCraiova,încadrulFestivaluluiInternaționalShakespeare.

Numeroaseleaprecierisositedințarășidinstrăinătatedelaspectatorișispecialiști,confirmăreușitadeplinăaceleideaX-aedițiiaFestivaluluiInternaționalShakespearedelaCraiova,putândafirmaacelașilucru și despre desfășurarea pentru prima oară în România, amariimanifestări europene care estePremiulEuropapentruTeatru,acestadinurmăreunindlaCraiovaîncadruluneiseriidensedecolocvii,conferințeșispectacolecirca400deoamenideteatru,jurnaliștișioamenideteleviziunedinîntreagalume.

Premiul Europa pentru Teatru, manifestare aflată de la debutul său (1986) sub Înaltul Patronaj alConsiliuluiEuropeișiParlamentuluiEuropean,s-adesfășuratdeaceastădatăsubPatronajulPrimărieiși

Page 17: RAPORT DE ACTIVITATE - tncms.rotncms.ro/zip/achizitii/Raport2016(TnMS).pdf · Raport de activitate -2016- TnMS 2 Titlu : RAPORT DE ACTIVITATE Perioada: Anul 2016 Instituția: Teatrul

Raport de activitate -2016- TnMS

17

ConsiliuluiLocalMunicipalCraiova,finanțatoralevenimentului,căroralis-aalăturatșiInstitutulCulturalRomân.

PremiulEuropapentruTeatru,acordatde-a lunguledițiiloranterioareunormari creatori, adevăratelegende ale teatruluimondial, a fost atribuit la ediția de la Craiova cunoscutului regizor și coregrafsuedezMatsEk,iarPremiileNouaRealitateTeatrală,destinatespiritelornovatoare,luiJoelPommeratdinFranța,AndreasKriegenburgdinGermania, JuanMayorgadinSpania,VictorBododinUngaria șiTeatruluiNaționalalScoției.

Premiulspecial,acordatpânăacumunormaripersonalitățiculturale,printrecareMelinaMercouri,fostMinistru al Culturii dinGrecia, inițiatoare a Proiectului Capitalelor Culturale Europene și a PremiuluiEuropapentruTeatruînanul1986,JackLang,fostMinistrualCulturiiînFranța,dramaturguluiVaclavHavel,fostpreședintealRepubliciiCeheșilegendaruluiregizorrusYuriLiubimov,creatoralcelebruluiteatru Taganka din Moscova, a fost atribuit la această cea de XV-a ediție regizorului român SilviuPurcărete,denumelecăruiaseleagămarilerealizărialeTeatruluiNaționalCraiova,carel-auimpusînîntreagalume.

C.Principalelespațiidedesfășurare:

• Salamare,salamicășiFoyerulTeatruluiNațional„MarinSorescu”;

• SalaFilarmoniciideStatOltenia;

• SalaBuiaaUniversitățiidinCraiova;

• SălileșifoyerulTeatruluiNaționalBucurești;

• HolulmarealUniversitățiidinCraiova

• SaladeȘedințeaConsiliuluiJudețeanDolj;

• SalaAlbastrăaUniversitățiidinCraiova;

• SalamareaTeatrului„Colibri”dinCraiova

• PiațaWilliamShakespeare–Craiova

• PiațaFrațiiBuzești-Craiova

• PortulCulturalCetate;

• PiațaMihaiViteazulCraiova;

• SalamareaCaseiStudențilordinCraiova

• PalatulCulturii„TeodorCostescu”-DrobetaTurnuSeverin

D.Aspectecantitative.Indicatorideperformanță.Promovareaevenimentului

Rezumând,ceade-aX-aediţieaFestivaluluiShakespeareşipremiulEuropapentruTeatruauînsemnat,încifre:peste60deevenimente,cuartiştidinpeste20deţări,depe4continente,dintrecare:

1. Japonia-TeatrulSaitama-Tokio2. MareaBritanie-WorcesterRepertoryTheatre3. MareaBritanie-Compania„KantuEnsemble”-Londra4. Rusia-BalticHouseFestival-SanktPetersburg5. Israel-TeatrulBeer-Sheva6. Bulgaria-TeatrulSfumato-Sofia7. Suedia-Compania„MusikStokholmTheatre”

Page 18: RAPORT DE ACTIVITATE - tncms.rotncms.ro/zip/achizitii/Raport2016(TnMS).pdf · Raport de activitate -2016- TnMS 2 Titlu : RAPORT DE ACTIVITATE Perioada: Anul 2016 Instituția: Teatrul

Raport de activitate -2016- TnMS

18

8. Polonia-PiotrKondrat-Onemanshow-Varşovia9. AfricadeSud-CompaniaA&MProduction-CapeTown10. MareaBritanie-Compania„FluteTheatre”-StratfordUponAvon11. MareaBritanie-Compania„ShakespeareatTobaccoFactory”-Bristol12. MareaBritanie-ChrisPetrie-Dirijor13. Germania-TeatrulSchaubuhne-Berlin14. Italia-SocietateaRaffaelloSanzio-Cesena15. India-Compania„KasbaArghya”-Calcutta16. Germania-DeutchesTheatre-Berlin17. Scoţia-TeatrulNationalalScoţiei-Glasgow18. Spania-EntrecajasProduccionesTeatrales-Madrid

Invitațidin:Argentina,Armenia,Austria,Belarus,Belgia,Bosnia-Herțegovina,Belgrad,Bulgaria,Canada,Cehia,Cipru,Coreea,Croația,Elveția, Finlanda,Franța,Georgia,Germania,Grecia, India, Iran, Israel,Italia, Japonia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Macedonia, Marea Britanie, Mexic, Moldova, Nigeria,Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Rusia, Scoția, Serbia, Siria, Slovacia, Spania, Suedia,StateleUnitealeAmericii,Taiwan,Ungaria.

Au avut loc 30 de expoziții, ateliere de teatrologie, colocvii, conferințe internaționale deshakespearologie,lansăridecarte,decernăridepremiișialteactivitățicuspecificcultural.

Festivalul Internațional Shakespeare și Premiul Europa pentru Teatru au inclus 40 de spectacole deteatru,concertedemuzicărenascentistășiclasică,darșispectacoledeteatrucomunitar,spectacoledestradă,etc.

În cifre, audiența directă a ediției din acest an a Festivalului și a Premiului Europa pentru Teatru aînsemnat peste 12.000 de spectatori la spectacolele programate indoor, în sălile din Craiova, dinregiuneaOlteniașidinBucurești,șipeste10.000despectatorilaevenimenteledesfășurateînaerliber.

Promovarea pentru Festivalul Internațional Shakespeare s-a realizat prin mijloace diverse, pe toatecanalele de audiență și cu ajutorul partenerilor media locali și naționali. Strategia de promovare afestivaluluiainclus:

1. Creareaidentitățiiaedițiilordinacestan,înacordcuimagineadejaconsacratăpentruFestivalșipentruPremiulEuropapentruTeatru,

2. Abordareaunorpublicurițintădiverse,delaceledespecialitate–critici,mediulpre-universitar,universitar,artistic,oamenideteatru,specialiști,personalitățiculturale,jurnaliștidespecialitateșipână la spectatoriidinCraiova,din regiuneaOltenia,dar șidin țară,prinmetodeprecum:publicitate ATL (publicitate indoor și outdoor, publicitate online - social-media – site-uri,facebook,youtube,presăonlineetc.-,publicitateaudio-video–spoturilaposturideradioșitvdinregiuneși înmedianaționale,publicitatevideo înmijloaceledetransport încomunetc.),publicitateBTL(directmailing,distribuțiaapeste15.000flyere,afișe,plianteetc.)

3. Strategiadecomunicare–prinnewslettere,advertoriale,comunicatedepresă

4. Campanii–concurs

PrintreparteneriimediacareaupromovatedițiadinacestanaFestivalului,putemenumera:

- Presăscrisășionline:Adevărul,EvenimentulZilei,DilemaVeche,Observatorcultural,GazetadeSud, Cotidianul, Agenția Națională de știri Agerpres, Jurnalul.ro, Jurnalul Olteniei, CuvântulLibertății,RomâniaLiberă,Yorick.ro,Metropolis,craiova.ro,ZiarulFinanciar,RevistaTeatrală,Agenția de știri Hotnews.ro, Lupa, Ora de știri, Jurnal românesc, Oltenia24.ro, Indiscret,craiovaforum.ro,D’aleCraiovei,Micapi,ZonaZeroetc.

Page 19: RAPORT DE ACTIVITATE - tncms.rotncms.ro/zip/achizitii/Raport2016(TnMS).pdf · Raport de activitate -2016- TnMS 2 Titlu : RAPORT DE ACTIVITATE Perioada: Anul 2016 Instituția: Teatrul

Raport de activitate -2016- TnMS

19

- Posturideteleviziune:TVR,TVRCraiova,Digi24,Antena3,GTV,Oltenia3TV,AlegeTV,TeleU,AltoMedia,RepublicaOltenia

- Posturi radio: Europa FM, Magic FM, Kiss FM, Radio România Cultural, Radio RomâniaActualități,RadioOlteniaCraiova,RockFM,RadioSud,RadioHorionetc.

E.FINANȚATORI:v PrimăriașiConsiliulLocalCraiovav MinisterulCulturiiv ConsiliulJudețeanDoljv InstitutulCulturalRomânv UniuneaTeatralădinRomâniav GuvernulJaponieiv AmbasadaIsraeluluiînRomâniav BritishCouncilRomânia

F.SPONSORI:v C.E.Z.DISTRIBUȚIEv B.C.R.v SCELPRECOSRLv GARANTIBANKv ROTARYCLUBCRAIOVAv AGRIFARMv BIROULDEARHITECTURĂMETROPOLITANĂv EXIMBANKv SCDUMBRAFOXv SCPROMOBILA

G.PARTENERI:v EuropeForFestivals,FestivalsforEurope(EFFE)v AcademiaRomânav MuzeulNaționalalLiteraturiiRomanev ConvențiaTeatralăEuropeană(CTE)v RețeauaEuropeanaaFestivalurilorShakespeare(ESFN)v StratfordInstitutev AsociațiaEuropeanadeCercetareShakespeare(ESRA)v AsociațiaInternaționalaCriticilordeTeatru(AICT)v TeatrulPentruCopiișiTineret„Colibri”v CasadeCulturăaStudenților-Craiovav UniversitateadinCraiovav Filarmonica„Oltenia”v OperaRomânăCraiovav ElectroputereParcMallv Compania„Teatrulescu”Craiovav RAADPFLCraiova

Page 20: RAPORT DE ACTIVITATE - tncms.rotncms.ro/zip/achizitii/Raport2016(TnMS).pdf · Raport de activitate -2016- TnMS 2 Titlu : RAPORT DE ACTIVITATE Perioada: Anul 2016 Instituția: Teatrul

Raport de activitate -2016- TnMS

20

v Teatrul„AntonPann”-Rm.Vâlceav TeatrulAriel(Rm.Vâlcea)v Palatul„TeodorCostescu”-Dr.Tr.Severinv CentrulCultural„EugeneIonesco”-Slatina

c. Rezultateșiindicideperformanță

INDICATORI PLAN REALIZAT1.PERSONAL 126 125a.număruldepersonalconformstatuluidefunctii 126 125-personalartistic+specialitate 36 36-personaltehnic+muncitori 42 41-personaladministrativ 48 48b.numărdepersonalprevăzutaserealizadincare: 126 125-personalartistic+specialitate 36 36-personaltehnic 42 41-personaladministrativ 48 482.NUMARDEPREMIERE 6 83.NUMARDEREFACERI - 24.NUMARDESPECTACOLE-dincare: 180 185-lasediu 166 170-înturneeîntara 10 7-înturneeînstrăinătate 4 85.NUMARDESPECTATORI-dincare: 32.200 34.500-lasediu 26.175 31.200-înturnee 6.025 3.3006.INDICEDEOCUPAREASALIILASEDIUSALAMARESALASTUDIO

50%45%

53%48%

7.VENITURITOTALEdincare: 14.075.000 14.008.757VENITURIPROPRIIdincare 5.031.000 5.016.808-dinbiletedespectacole 416.000 501.813-dinchirii 4.000 5.260-dinprograme 4.000 4.108-altevenituri 333.000 232.127-altevenituriatrase(contribuțiePRIMARIACRAIOVA-FestivalulInternationalShakespeare-2016+PremiileEuropapentruTeatru)

3.825.000 3.825.000

-sponsorizare 49.000 48.500-soldinițial 10.000 9.719-transferurivoluntare(contribuțieConsiliulJudețeanDolj-FestivalulInternationalShakespeare-2016)

400.000 400.000

-fonduriUEnerambursabile 25.000 17.672-sumeprovenitedinfinanțareaaniloranteriori SUBVENTII 9.009.000 8.964.5588.CHELTUIELIEFECTIVETOTALEdincare: 14.075.000 14.001.374-cheltuielidepersonal 4.720.000 4.714.063-cheltuielideîntreținere 1.296.000 1.245.085

Page 21: RAPORT DE ACTIVITATE - tncms.rotncms.ro/zip/achizitii/Raport2016(TnMS).pdf · Raport de activitate -2016- TnMS 2 Titlu : RAPORT DE ACTIVITATE Perioada: Anul 2016 Instituția: Teatrul

Raport de activitate -2016- TnMS

21

-cheltuielipentrumontărișirefaceri 7.957.000 7.955.466-cheltuielipentrureparațiicapitale 0 -cheltuielideamortizare 0 -cheltuielidecapital 49.000 48.960-proiectecufinanțareUE 53.000 37.8009.CHELTUIELIPESPECTATORdincare: -dinsubvenție 280 260-dinvenituriproprii 156 14510.GRADULDEACOPERIREDINVENITURIPROPRIIACHELTUIELILORINSTITUȚIEI

100% 100%

11.PONDEREACHELTUIELILORDEPERSONALDINTOTALULCHELTUIELILOR

34% 34%

12.GRADULDEACOPERIREASALARIILORDINSUBVENTIE 100% 100%

Conformcontractuluidemanagement,art.7înscopuleficientizăriimanagementuluiinstituției,ținândseama de caietul de obiective, de proiectul de management aprobat, precum și de recomandărilecomisiei de concurs de proiecte demanagement,managerul a avut următoarele sarcini specifice în2016:

Primulandemandat: Stadiulrealizării Observațiia) săelaborezeșisăînaintezespre

aprobarea autorității un nouRegulament de organizare șifuncționare;

Îndeplinit Dupăsemnareacontractuluidinlunaiunie 2016 noul ROF a fost înaintatautorității în luna septembrie șiaprobat prin O.M.C. nr. 4068/30.12.2016.

b) săelaborezeșisăaprobeunnouRegulamentIntern;

Parțialîndeplinit Existăoformădelucru,darcarevafiaprobată în anul 2017, având învederedataaprobăriiROF-ului.

c) să elaboreze, să îl supunădezbaterii salariaților și săaprobeunnouCoddeconduitășieticăprofesională;

Îndeplinit Codulesteoperațional.

d) să stabilească un program dedezvoltare a Sistemului deControl managerial internprecumșiunPlandeacțiuneînacestsens.Săraportezestadiulde implementare astandardelor de controlmanagerialinternprevăzutedeO.S.G.G. nr. 400/2015 pentruaprobarea Codului controluluiintern/managerial,alentitățilorpublice;

Îndeplinit ProgramuldedezvoltareaSCMIestetransmisautorității.

e) să desemneze membrii dinConsiliul Artistic – din rândulunor personalități alese pecriterii de integritate, fărăimplicarepoliticășidindomenii

Îndeplinit Aavut loc îndatade05.12oprimaședință de Consiliului Artistic,componenta sa fiind anunțată maijos(vezip.26).

Page 22: RAPORT DE ACTIVITATE - tncms.rotncms.ro/zip/achizitii/Raport2016(TnMS).pdf · Raport de activitate -2016- TnMS 2 Titlu : RAPORT DE ACTIVITATE Perioada: Anul 2016 Instituția: Teatrul

Raport de activitate -2016- TnMS

22

diverse ale culturii, artei șiștiinței (cu întâlniri cel puținbianuale);

f) identificarea de soluții pentruamenajarea unui spațiu îninteriorul clădirii care să aibădestinațiadecafenea.

Îndeplinit Cafeneauaesteinstalatăînfoaierulteatrului.

d. Cheltuielidefalcatepeprograme,respectivpeobiective;

ConformProgramuluiminimalaprobat

Nr.crt. PROGRAM

Nr.proiecteîncadrul

programului

Denumireproiect

Bugetprevăzut

peprogram(lei)

Sumecheltuitepentrufiecareproiectrealizat

(lei)

1.

RO-Dramaturg

2

Noișiiarnoi

80.000

66.178

Autoriisuntînsală

9.637

total 75.815

2.

Thaliași

Melpo

men

e 1 Comoediae(sau)

Tragediae/Dramae

175.000 167.667

total 167.667

3.

ProInd

epen

dența 2 T&T

60.000

57.784

Freelancer

2.216

total 60.000

Page 23: RAPORT DE ACTIVITATE - tncms.rotncms.ro/zip/achizitii/Raport2016(TnMS).pdf · Raport de activitate -2016- TnMS 2 Titlu : RAPORT DE ACTIVITATE Perioada: Anul 2016 Instituția: Teatrul

Raport de activitate -2016- TnMS

23

Nr.crt. PROGRAM

Nr.proiecteîncadrul

programului

Denumireproiect

Bugetprevăzut

peprogram(lei)

Sumecheltuitepentrufiecareproiectrealizat

(lei)

4.

Poartăcătrelu

me

6

ÎntâlnirileSpectActor

20.000

6.933

Duminicidepoezie 2.700

Iateuităla…(artistulX) 2.021

RevistaSpectActor 8.346

total 20.000

5.

Neo

Teatru

2

Atelieredecreațieșijocteatral

10.000

5.882

Povești-Povestași 2.684

total 8.566

6.

Răgazuri

Teatrale 2 Mixa(r)te

30.0004.254

A(r)telier 24.556

total 28.810

TOTAL 375.000(lei) 360.858(lei)

e. Informațiidespremanagementulresurselorumane;

Sistemulorganizaționalalinstituției:

Managementul TnMS este asigurat de prof.univ.dr.habil.Alexandru BOUREANU, în urma câștigăriiconcursului de proiecte de management organizat de Ministerul Culturii, în baza ordinului nr. 64/10.06.2016,pentruoperioadăde5ani.TotdomnulAlexandruBOUREANUafostasiguratprinordinalMinistrului Culturii ca manager interimar la conducerea teatrului până la data intrării în vigoare aordinuluimenționat.

Page 24: RAPORT DE ACTIVITATE - tncms.rotncms.ro/zip/achizitii/Raport2016(TnMS).pdf · Raport de activitate -2016- TnMS 2 Titlu : RAPORT DE ACTIVITATE Perioada: Anul 2016 Instituția: Teatrul

Raport de activitate -2016- TnMS

24

Personalul TnMS se structurează în personal artistic, tehnic și administrativ, de conducere sau deexecuție,angajatîncondițiilelegii,careîșidesfășoarăactivitateaderegulăînbazacontractuluiindividualdemuncă încheiatpeduratănedeterminată saudeterminată, inclusivpe stagiune sauproducție. Lasfârșitulanul2016,TnMSaveaaprobatunnumărde131deposturi(15deconducere,116deexecuție,din careo trupăpermanentăde33deactori,un regizor șiun scenograf). Structuraorganizatoricăeformatădin:4direcții,7servicii,1birou,1formațiemuncitori,18compartimente.

ManagementulTnMSesteasiguratdeunmanager,desemnat,potrivit legii, înurmaconcursuluideproiectedemanagement,pebazacontractuluidemanagementîncheiat.

Managerulestesprijinitînprocesuldeluareadeciziilordedouăorganisme:

a) ConsiliulAdministrativ–curoldeliberativ;

b) ConsiliulArtistic–curolconsultativ.

Managerul conduce activitatea Consiliului administrativ și a Consiliului artistic, potrivit dispozițiilorlegaleșiRegulamentuluideOrganizareșiFuncționare(ROF).

Managerul își desfășoară activitatea ajutat de o echipă, aflată în directa sa subordine, după cumurmează:

a) DirectorulGeneralAdjunct;

b) DirectorulDirecțieiArtistice;

c) DirectorulDirecțieiEconomice-Marketing;

d) DirectorulDirecțieiProducție-Scenă;

e) DirectorulDirecțieiTehnice.

ÎnsubordineadirectăaManageruluiseaflăurmătoarelecompartimente:

a) CompartimentulJuridic;

b) CompartimentulResurseUmane;

c) CompartimentulAuditPublicIntern;

d) CompartimentulAchizițiiPublice.

Activitateaconsiliuluiadministrativșiaconsiliuluiartistic;

DinConsiliuladministrativfacparte:

1) Managerul/DirectorGeneral–Președinte;

2) DirectorulGeneralAdjunct–Membru;

3) DirectorulDirecțieiArtistice–Membru;

4) DirectorulDirecțieiEconomice–Marketing–Membru;

5) DirectorulDirecțieiProducție–Scenă–Membru;

6) DirectorulDirecțieiTehnice–Membru;

7) ȘefulServiciuluiMarketingșiLogisticăSpectacole–Membru;

8) ReprezentantulCompartimentuluiJuridic–ResurseUmanecuatribuțiijuridice–Membru;

9) Reprezentantulordonatoruluiprincipaldecredite,desemnatdecătreacesta–Membru;

10) Delegatulsindicatuluireprezentativ(fărădreptdevot).

Page 25: RAPORT DE ACTIVITATE - tncms.rotncms.ro/zip/achizitii/Raport2016(TnMS).pdf · Raport de activitate -2016- TnMS 2 Titlu : RAPORT DE ACTIVITATE Perioada: Anul 2016 Instituția: Teatrul

Raport de activitate -2016- TnMS

25

Peparcursulanului2016ConsiliulAdministrativ s-a întrunit în9ședințe,dupăcumurmează:05.01.,26.01.,05.02.,11.03.,24.03.,27.05.,20.07.,27.10.și07.12.

ȘedințeleConsiliuluiAdministrativauavutcateme:

! intrareaînproducție/repertoriuaunorspectacole;

! angajări,prelungiridecontracte,ocupareatemporarăaunorfuncțiideconducereetc.;

! deplasări,turneenaționaleșiinternaționale(Slovenia,Rusia,Moldovaetc.)șialteproblemelegatedeactivitateaartistică;

! participareasalariațilorTnMSlacursurideformareprofesională;

! reorganizareainstituțieișipropunereaspreaprobare,prinordindeministru,anouluiROFalTnMS;

! aplicareareglementarilorlegalenouintrateînvigoare;

! diversereparații,amenajărietc.

DinConsiliulartistic,înființatprindecizianr.147/15.09.2016,facparte:

AlexandruBOUREANU–Manager-Președinte

Membru-VladDRĂGULESCU-DirectorArtistice;

Membru–GeorgeAlbertCOSTEA,actor

Membru–CătălinGHIȚĂ,prof.univ.dr.UniversitateadinCraiova

Membru–CarmenVichiSTANCIU,prorectorU.N.A.T.C.

Membru–GabrielPRICOP,regizor

Membru–CătălinMICULEASA,actorșistudentmasteractorieanulI

Membru–SimonaCHIRIȚĂ,profesor–inspectorșcolardespeciualitate

Membru–CristinaCALANGIU,medic

Membru–TUDORGheorghe,artist(actor,cantautor)

Membru–AdrianANDONE,șefserviciuartistic

Membru–NicolaeBOANGIU,șefserviciudramaturgie

Înanului2016ConsiliuldeArtistics-aîntrunitodatăîndatade05.12.

Ședința și întâlnirea Consiliului Artistic (consultativ) au pregătit activitatea decizională a ConsiliuluiAdministrativprivindintrareaînproducțieaunorspectacole,scoatereadinrepertoriuaunorspectacole,deplasări,turnee,precumșivizionăripentruintrareaînrepertoriuaspectacolelordinproducție.

Perfecționarea personalului (cursuri de perfecționare pentru conducere și restul personalului - cumenționarea duratei cursului și a tipului acestuia; sancțiuni aplicate personalului - cu menționareatipuluiacestorsancțiunietc.);

Înanul2016angajațiiTeatruluiNaționalMarinSorescuauparticipatlacursurideformareprofesionalăîndomeniile:

ý Curs:Monitorizareasistemuluidecontrolintern/managerial,22-28.08-PILEACarmen-auditor

ý Curs:Buget, finanțe, contabilitate, 07-14.08 -RABABOCDoina,MITRACHE Ioana și 31.08-07.08 -AVRAMESCUDana-economist

ý Curs:Resurseumane,14-21.08-CÎȚULuminița-analist

ý Curs:Acte,contracte,operațiunișiproceduri,14-21.08-MITREANUHortensia–consilierjuridic

Page 26: RAPORT DE ACTIVITATE - tncms.rotncms.ro/zip/achizitii/Raport2016(TnMS).pdf · Raport de activitate -2016- TnMS 2 Titlu : RAPORT DE ACTIVITATE Perioada: Anul 2016 Instituția: Teatrul

Raport de activitate -2016- TnMS

26

ý Curs:Achizițiipublice,7-14-IANCUFlorin-șefserviciutehnic

ý Curs:Gestiuneadocumentelorinstituțieipublice,16-23.10-CONSTANTINSilvia–secretardactilograf

Toateacesteaauconduslaperfecționareaangajațilorșilaomaibunăadministrareateatrului.

Totodată înanul2016a fost realizateo seriedeworkshop-uripentru formareprofesională la sediulinstituțieipentruactoriiTnMS:MihaiMĂNIUȚIU,RaduAFRIM,AlexanderHAUSVATER,AlinaMANGRA.

Încursulanului2016aufostaplicateurmătoarelesancțiunipersonalului:

! TOPALĂJeni–penalizare10%dinsalariupentru3luni;

! COLȚANMarian–penalizare10%dinsalariupentru3luni;

! NEGRESCUConstantin–desfacereacontractuluidemuncăpentruabaterigrave;

! GLODEANUDumitru-desfacereacontractuluidemuncăpentruabaterigrave.

Măsuriluateînurmacontroalelor,verificării/audităriidinparteaautoritățiisaualealtororganismedecontrol.

Înperioadaraportatăauavutlocinspecțiișicontroaledinpartea:

- CameradeConturiDolj–12.02.

- CameradeConturiDolj–16.12.

Aufostsemnalatedeficiențeminore,careaufostremediatelatermeneleasumate.

- I.S.U.Oltenia-08.12.:

AfostefectuatuncontroldelaISUOlteniaDOLJprivindapărareaîmpotrivaincendiilorșiprotecțiecivilă,executatpotrivitprevederilorLegiinr.307/2006privindapărareaîmpotrivaincendiilor,cumodificărileulterioare,alelegii481/2004privindprotecțiacivilă,republicată,cumodificărileulterioare,aleO.U.G.nr.21/2004privindSistemulNaționaldeManagementalSituațiilordeUrgență,aprobatăcumodificăriși completări prin Legea nr.15/2005, și ale H.G. nr. 1492/2004 privind principiile de organizare,funcționareșiatribuțiileserviciilordeurgențăprofesioniste.

Înurmaacestuicontrolaufostsesizateanumitedeficiențe,atâtpeliniaapărăriiîmpotrivaincendiilorcâtșiînceeacepriveșteprotecțiacivilă,consemnateîntr-unprocesverbal.Pebazaacestuias-aîntocmitun plan de măsuri care să ducă la eliminarea deficiențelor constatate. Unele măsuri au fostimplementateîncădelasfârșitulanului2016,urmândcacelelaltesafierezolvateîncursulanului2017,dupăaprobareabugetuluipentrunoulan.

f. Lucrulcuvoluntari;

Înanul2016,TnMSaimplicatînactivitățilesaleunnumărde78devoluntari.Majoritateaacestoraaufost prezenți în echipe pentru pregătirea și desfășurarea Festivalului Internațional Shakespeare și aPremiului Europa pentru Teatru (ETP). Un număr semnificativ de voluntari au asigurat interpretaretehnică lascenădin limbile japoneză,engleză,rusă, italianășigermană în limbaromânășidin limbaromânăînlimbilestrăineanteriormenționate.

Page 27: RAPORT DE ACTIVITATE - tncms.rotncms.ro/zip/achizitii/Raport2016(TnMS).pdf · Raport de activitate -2016- TnMS 2 Titlu : RAPORT DE ACTIVITATE Perioada: Anul 2016 Instituția: Teatrul

Raport de activitate -2016- TnMS

27

O altă parte a voluntarilor au asigurat logistica necesară, alături de personalul tehnic și artistic alpartenerilornoștristrăini,ghidându-ilalocuriledemasă,lacumpărături,înactivitățiledepetrecereatimpului liber, și au asistat personalul tehnic al Naționalului craiovean la montarea/demontareaechipamentelortehnicelascenăpentruspectacole.

ÎncadrulGaleiTnMSdindatade17.12,patruvoluntaretinereplusdouăsenioareauajutatpersonalulteatruluilaamenajareafoaieruluișiprimireainvitațilorGalei,precumșilapromovareaactivitățilordinfoaier.

Voluntariiauvârstecuprinseîntre16și63deani.Doivoluntariauvârstesub18ani,șasevoluntarisuntabsolvenți,iarrestulvoluntarilorsuntstudenți,cuexcepțiacelordouăsenioare,pensionarecareasigurășidistribuireacaietelorprogrampetimpulspectacolelor.

Pentruavedeaolistănominalăavoluntarilor,sepoateconsultafișierulatașat.

g. Parteneriatecualteinstituțiipublice,mediudeafaceri,participăriînasociațiiinternaționale;

Dinperspectivaanului2016,ParteneriistrategiciaiTnMSaufost:

PrimăriașiConsiliulLocalalMunicipiuluiCraiova–www.primariacraiova.ro

ConsiliulJudețeanDolj–www.cjdolj.ro

InstitutulCulturalRomân(ICR)–www.icr.ro

InstitutulNaționalpentruCercetareșiFormareCulturală–www.culturadata.ro

UniversitateadinCraiova–www.ucv.ro

BritishCouncilRomânia-www.britishcouncil.ro

UNITER,ONGcarereuneștemajoritateaprofesioniștilordeteatrudinRomânia,cucares-aurealizatșisevorrealizanumeroaseproiectecomune–www.uniter.ro

Ațipartenerilanivellocalșinaționalsunt(înordinealfabetică,nuaimportanței):

! AcademiaRomâna

! AIESECCraiova

! AnsamblulFolcloric„MariaTănase”-Craiova

! AsociațiaBloggerilorOlteni

! AsociațiaEuropeanădeCercetareShakespeare

! AsociațiaInternaționalaCriticilordeTeatru

! AsociațiaVasiliada-Craiova

! AsociațiaWindow,Craiova,România

! BibliotecaJudețeană„AlexandrușiAristiaAman”-Craiova

Page 28: RAPORT DE ACTIVITATE - tncms.rotncms.ro/zip/achizitii/Raport2016(TnMS).pdf · Raport de activitate -2016- TnMS 2 Titlu : RAPORT DE ACTIVITATE Perioada: Anul 2016 Instituția: Teatrul

Raport de activitate -2016- TnMS

28

! CasadeCultură„TraianDemetrescu”-Craiova

! CasadeCulturăaStudenților-Craiova

! CentrulCultural„EugèneIonesco”-Slatina

! CentrulCulturalalRomilorDolj

! CentruldeLimbășiCulturăPolonezăCraiova

! CentrulJudețeanpentruConservareașiPromovareaCulturiiTradiționaleDolj

! ColegiulNațional„CarolI”–Craiova

! Compania„Teatrulescu”-Craiova

! ElectroputereParcMall

! Filarmonica„Oltenia”

! FundațiaShakespeare

! InspectoratulȘcolarJudețeanDolj

! LiceuldeArtă„MarinSorescu”Craiova

! LiceulTehnologicSpecialBeethoven

! MuzeulNaționalalLiteraturiiRomane

! MuzeulOlteniei-Craiova

! OperaRomânăCraiova

! Palatul„TeodorCostescu”-Dr.Tr.Severin

! PENClubRomânia

! R.A.A.D.P.F.L.-Craiova

! RețeauaEuropeanăaFestivalurilorShakespeare(ESFN)

! ȘcoalaPopularădeArteșiMeserii„Cornetti”-Craiova

! Teatrul„AntonPann”-Rm.Vâlcea

! TeatrulMunicipal„Ariel”dinRm.Vâlcea

! TeatrulNațional„I.L.Caragiale”-București

! TeatrulNațional„RaduStanca”-Sibiu

! TeatrulPentruCopiișiTineret„Colibri”

! UniuneaScriitorilor–FilialaCraiova

! UniversitateaNaționalădeArtăTeatralășiCinematografică„I.L.Caragiale”

Lanivelinternațional:

ConvențiaTeatralăEuropeană(CTE),fondatăîn1988,esteorețeadeteatredestatdinEuropa,încareTnMSestemembruactivîncădin1996,rețeacesprijininămobilitateaartiștilor

Page 29: RAPORT DE ACTIVITATE - tncms.rotncms.ro/zip/achizitii/Raport2016(TnMS).pdf · Raport de activitate -2016- TnMS 2 Titlu : RAPORT DE ACTIVITATE Perioada: Anul 2016 Instituția: Teatrul

Raport de activitate -2016- TnMS

29

șidezvoltăschimburileartisticeîntoatăEuropașiînafaraei.Cuproiectedeteatrucreativșiinovatordeînaltăcalitate,CTEurmăreștesăreafirmerolulteatrului,forțasaintrinsecăsubversivpentruamodelaunspațiupubliceuropean,oferindacceslacultură pentru toate generațiile. ETC reprezintă membre teatrele europene șiparticipălaschimbuldebunepracticișiideibuneîntreinstituțiileeuropene,statelemembreșisocietateacivilă. ETCadevenitceamaimarerețeapan-europeanădeacest gen, reprezentând peste 40 de teatre membre din 25 de țări, 8.000.000spectatori de teatru,maimult de 11.000 de persoane angajate,mii de artiști dinpeste20dețăriși16.000despectacoleșievenimentepublicepean.

RețeauaEuropeanăaFestivalurilorShakespeare(ESFN),membrudin2010,orețeade12festivalurishakespeariene din Marea Britanie, Armenia, Republica Cehă, Danemarca,Germania,Ungaria,PoloniașiSpania.

AsociațiaTeatruSolarBeardinGlasgow(TheOldSherrifCourt,105BrunswickStreet,GlasgowG11TF)partenerînProiectulEuropean”CareerDevelopmentofDeafYoungPeopleinDrama” (Numar proiect: 2014-2-UK01-KA205-01200). Proiectul este finanțat dinfondurileprogramulErasmus+șisedesfășoarăpeoperioadăde2ani,pânăîn2017.„Dezvoltareacariereitinerilorcudeficiențedeauzîndomeniulartelorteatrale”vineîn ajutorul a 30 de elevi cu deficiențe de auz: 15 de la Liceul Tehnologic SpecialBeethovendinCraiovași15delaAsociațiaSolarBeardinGlasgow,Scoțiașicutoțiivorbeneficiadeworkshop-uri, cursuridepantomimă și au fost instruiți în atelelespectacolului.

TeatrulNațional„MihaiEminescu”dinChișinău-RepublicaMoldova,undeTnMSaparticipatlaceadeadouaedițieaevenimentului„Reuniuneateatrelornaționale”,organizatdeșisusținutdeInstitutulCulturalRomânșiMinisterulCulturiidinRomânia,cuungrupde50deartiștișitehnicieniprintreispectacole:

„Pescărușul”deA.P.Cehov,Regia:YiannisParaskevopoulos(20.09,19.00,SalaMareaTNME);

„Profu’dereligie”deMihaelaMichailov,Regia:BobiPricop(20.09,17.00,SalaStudioaTNME);

„OccidentExpress”deMateiVișniec,regieAlexandruBoureanu(la închidereamanifestării îndatade21.09,17.00,GaraferoviarădinChișinău).

ThéâtredeLiège-Belgia,parteneralproiectulintitulat:EuropeanTheatreLab:DramaGoesDigital(finanțat de către Uniunea Europeană prin Programul Europa Creativă), ce sedesfășoarăcu6teatrepartenereșiConvențiaTeatralăEuropeană,înperioada2016-2018.

CompaniaLebalagan’retrouvé,coproducătoralspectacolului„Mâinetotulsevasfârși(I)”,inspiratdinromanulJucătorul,deDostoievski,creatădeactoriiGinaCălinoiu(TnMS)șiLionelGonzález,actorititulariînspectacol.

EuropeForFestivals,FestivalsforEurope–partenerîncadrulFestivaluluiInternaționalShakespeare

StratfordInstitute,UK–partenerîncadrulFestivaluluiInternaționalShakespeare

Page 30: RAPORT DE ACTIVITATE - tncms.rotncms.ro/zip/achizitii/Raport2016(TnMS).pdf · Raport de activitate -2016- TnMS 2 Titlu : RAPORT DE ACTIVITATE Perioada: Anul 2016 Instituția: Teatrul

Raport de activitate -2016- TnMS

30

h. Informațiilegatedeprocesuldeachizițiipublice,achizițiilesectorialeșiconcesiuniledelucrărișiservicii;

Încursulanului2016activitateadeachizițiipublices-adesfășuratîncadrulCompartimentuluideAchizițiiPublice.

S-auefectuatachizițiiînvaloarede3.644.412,35lei,sumăcareincludeatâtcheltuielileefectuatepentruactivitateaproprieateatruluicâtșicheltuielileefectuateîncadrulFestivaluluiInternaționalShakespeareșialPremiilorEuropapentruTeatru,dincare:

! Achizițiidelucrări778.175,29lei.SumacuprindeînprincipallucrăriderealizaredecorpentruproducțiileartisticealeTnMS,lucrăriderenovare,igienizareș.a.

! Achiziții de servicii 1.803.253,99 lei. Suma cuprinde servicii curente administrative, utilități(energie electrică, gaze), traduceri, organizare festivaluri, suport tehnic și logistic pentruproducțiiartistice,pază,protecție,mentenanțăetc.

! Procurări de materiale și produse 1.062.983,07 lei. Suma cuprinde materiale și produsenecesareactivitățiiadministrative,recuzitășiconsumabilespectacole,obiectedeinventar,etc.

Procesuldeachizițiipublicederulat încadrul instituțieirespectăprevederile legislațieidespecialitateaplicabilăinstituțiilorpublice.

i. Informațiidesprelitigiileîncareesteimplicatăinstituția;

Nuauexistatastfeldecazuri.

j. Nerealizări,cumenționareacauzeloracestora;

Nuauexistatastfeldecazuri.

k. Propuneripentruremediereadeficientelor(acoloundeestecazul);

Nuestecazul.

Page 31: RAPORT DE ACTIVITATE - tncms.rotncms.ro/zip/achizitii/Raport2016(TnMS).pdf · Raport de activitate -2016- TnMS 2 Titlu : RAPORT DE ACTIVITATE Perioada: Anul 2016 Instituția: Teatrul

Raport de activitate -2016- TnMS

31

l. Organigrama(înformatdatedeschise:xlsx,.ods,.xmlsau.csv)

Organigramaînforma.xlsxînAnexaO.1.

m. Datecontact;

TEATRULNAȚIONAL„MARINSORESCU”DINCRAIOVA ..................................................................................... CUI:4417168

Adresa:stradaA.I.Cuza,nr.11,

Craiova,Dolj,cod200585,ROMÂNIA

Tel.:+40.251.416.942 Fax:+40251.414.150

E-mail:[email protected] Web:www.tncms.ro

Page 32: RAPORT DE ACTIVITATE - tncms.rotncms.ro/zip/achizitii/Raport2016(TnMS).pdf · Raport de activitate -2016- TnMS 2 Titlu : RAPORT DE ACTIVITATE Perioada: Anul 2016 Instituția: Teatrul

Raport de activitate -2016- TnMS

32

n. Bugetul(caanexălaRaportuldeactivitateainstituției);

Legendă:Venituri:

1.a.1 Venituridinactivitateadebază=Venituriobținutedinvânzareadebileteșiprograme1.a.3 Altevenituriproprii=Venituridinprestărideservicii1.c Altevenituri=VenituriobținutedinînchirieriBugetulînformat.pdfînAnexaB.2.

Manager,

AlexandruBOUREANU

Nr.crt. Categorii Anul2016

(miilei)(1) (2) (3)1. TOTALVENITURI,

dincare14.009

1.a. Venituriproprii,dincare

5.017

1.a.1 Venituridinactivitateadebază 506

1.a.2 Surseatrase 449

1.a.3 Altevenituriproprii 4.062

1.b. Subvenții/alocații 8.965

1.c. Altevenituri 27

(1) (2) (3)2. TOTALCHELTUIELI,

dincare14.001

2.a. Cheltuielidepersonal,dincare

4.714

2.a.1. Cheltuielicusalariile 4.694

2.a.2. Altecheltuielidepersonal 20

2.b. Cheltuielicubunurișiservicii,dincare

9.201

2.b.1. Cheltuielipentruproiecte 7.574

2.b.2. Cheltuielicucolaboratorii 289

2.b.3. Cheltuielipentrureparațiicurente 21

2.b.4. Cheltuielideîntreținere 516

2.b.5. Altecheltuielicubunurișiservicii 801

2.c. Cheltuielidecapital 37

Alexandru_Boureanu
Ştampilă nouă