20
RAPORT DE ACTIVITATE Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest 2017

RAPORT DE ACTIVITATE - adrvest.ro...RAPORT DE ACTIVITATE Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest 2017. Arad, Cara REGIUNEA VEST, ROMÂNIA ș-Severin, Hunedoara, Timi Str. Proclamaţia

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: RAPORT DE ACTIVITATE - adrvest.ro...RAPORT DE ACTIVITATE Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest 2017. Arad, Cara REGIUNEA VEST, ROMÂNIA ș-Severin, Hunedoara, Timi Str. Proclamaţia

RAPORT DE ACTIVITATE

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest

2017

Page 2: RAPORT DE ACTIVITATE - adrvest.ro...RAPORT DE ACTIVITATE Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest 2017. Arad, Cara REGIUNEA VEST, ROMÂNIA ș-Severin, Hunedoara, Timi Str. Proclamaţia

REGIUNEA VEST, ROMÂNIA

Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș

Str. Proclamaţia de la Timișoara 5, 300054 Timișoara, România

tel: +40 256 491 923 fax: +40 256 491 981 [email protected]

CONTEXT

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest este organismul regional deliberativ, fără personalitate juridică, care este constituit şi funcţionează pe principii parteneriale la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, în scopul coordonării activităţilor

de planificare şi monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regională.

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest a fost constituit odată cu semnarea Convenţiei de Asociere a celor patru judeţe din regiune, convenţie care a fost

semnată de către cei 16 membri ai acestuia, acesta fiind actul de naştere atât al Regiunii Vest, cât şi al Consiliului.

Atribuțiile Consiliului pentru

Dezvoltare Regională

Principalele atribuţii ale Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest, conform Legii 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, sunt următoarele:

a) Analizează şi aprobă strategia şi

programele de dezvoltare regională;

b) Sprijină elaborarea în parteneriat a Planului naţional de dezvoltare;

c) Aprobă proiectele de dezvoltare regională, selecţionate la nivel regional, în concordanţă cu criteriile, priorităţile şi metodologia elaborate de instituţia naţională cu atribuţii în domeniul dezvoltării regionale,

împreună cu organismele regionale specializate;

d) Transmite Consiliului naţional pentru dezvoltare regională, spre aprobarea finanţării, portofoliul propus de proiecte pentru care se aplică o procedură de selecţie la nivel naţional;

e) Aprobă criteriile şi priorităţile pentru alocarea şi destinaţiile resurselor Fondului pentru dezvoltare regională;

Page 3: RAPORT DE ACTIVITATE - adrvest.ro...RAPORT DE ACTIVITATE Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest 2017. Arad, Cara REGIUNEA VEST, ROMÂNIA ș-Severin, Hunedoara, Timi Str. Proclamaţia

REGIUNEA VEST, ROMÂNIA

Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș

Str. Proclamaţia de la Timișoara 5, 300054 Timișoara, România

tel: +40 256 491 923 fax: +40 256 491 981 [email protected]

f) Prezintă Consiliului naţional pentru dezvoltare regională propuneri privind alocarea de resurse la Fondul pentru dezvoltare regională;

g) Urmăreşte utilizarea fondurilor alocate din Fondul naţional pentru dezvoltare regională;

h) Propune Consiliului naţional pentru dezvoltare regională cuantumul contribuţiilor anuale, în limita sumelor aprobate prin bugetele judeţelor, alocate pentru Fondul pentru dezvoltare regională, pentru finanţarea obiectivelor politicilor regionale, precum şi destinaţia şi eşalonările de plată ale acestora;

i) Comunică consiliilor judeţene hotărârea privind aprobarea cuantumului sumelor stabilite la nivelul Consiliului naţional pentru dezvoltare regională reprezentând contribuţiile financiare ale acestora alocate pentru Fondul pentru dezvoltare regională, contribuţii care vor fi prevăzute în bugetele anuale proprii ale acestora, în cadrul unei poziţii distincte, denumită Dezvoltare şi promovare regională. Consiliile judeţene vor adopta hotărâri în aplicarea hotărârilor consiliilor pentru dezvoltare regională, în termen de maximum 60 de zile de la primirea comunicării privind cuantumul contribuţiilor anuale

stabilite. Contribuţiile anuale vor fi vărsate trimestrial în Fondul pentru dezvoltare regională, administrat de agenţiile pentru dezvoltare regională;

j) Atrage alte contribuţii financiare, locale şi regionale, în vederea realizării obiectivelor regionale; sursele atrase se constituie ca venituri la Fondul pentru dezvoltare regională;

k) Aprobă rapoartele de activitate semestriale întocmite de agenţia pentru dezvoltare regională;

l) Coordonează şi sprijină dezvoltarea parteneriatelor regionale;

m) Elaborează şi aprobă regulamentul propriu de funcţionare, în conformitate cu regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor pentru dezvoltare regională;

n) Avizează contractele, convenţiile, acordurile, protocoalele, precum şi alte documente similare, încheiate de către agenţia pentru dezvoltare regională cu terţii în domeniul specific de activitate, inclusiv cu instituţiile similare din cadrul Uniunii Europene, şi informează corespunzător Consiliul naţional pentru dezvoltare regională;

o) Aprobă statutul de organizare şi funcţionare a agenţiei pentru

Page 4: RAPORT DE ACTIVITATE - adrvest.ro...RAPORT DE ACTIVITATE Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest 2017. Arad, Cara REGIUNEA VEST, ROMÂNIA ș-Severin, Hunedoara, Timi Str. Proclamaţia

REGIUNEA VEST, ROMÂNIA

Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș

Str. Proclamaţia de la Timișoara 5, 300054 Timișoara, România

tel: +40 256 491 923 fax: +40 256 491 981 [email protected]

dezvoltare regională, precum şi organigrama acesteia;

p) Coordonează activităţile de mediatizare la nivel regional a politicilor şi obiectivelor de dezvoltare regională, a programelor regionale finanţate de Uniunea Europeană, precum şi pe cele privind utilizarea, la nivelul regiunii, a fondurilor, asigurând transparenţa şi informarea corectă, rapidă şi în timp util a cetăţenilor, în special a întreprinzătorilor;

q) Aprobă rapoartele care se transmit de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest instituţiei naţionale cu atribuţii în domeniul dezvoltării regionale, privind stadiul, dificultăţile de implementare, impactul programelor/proiectelor de dezvoltare regională precum şi măsurile de îmbunăţire;

r) Aprobă propunerile anuale ale bugetelor de venituri şi cheltuieli ale Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest, destinate desfăşurării activităţilor;

s) Numeşte Directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională

Vest, prin concurs, potrivit prevederilor art. 8 alin. (6) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România şi eliberează din funcţie directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest, după efectuarea cercetării prealabile impuse de Codul Muncii, dacă acesta a comis fapte care cad sub incidenţa dispoziţiilor din Codul muncii privind desfacerea contractului individual de muncă, respectând prevederile art.10 din H.G. nr.1256/2004;

t) Consiliul pentru dezvoltare regională elaborează şi aprobă rapoarte semestriale, precum şi un raport anual de activitate. Aceste rapoarte se transmit spre informare Consiliului naţional pentru dezvoltare regională, în maximum 30 de zile de la sfârşitul perioadei menţionate;

u) Îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în conformitate cu legislaţia privind regimul zonelor defavorizate, precum şi cele care rezultă din alte acte normative în vigoare.

Page 5: RAPORT DE ACTIVITATE - adrvest.ro...RAPORT DE ACTIVITATE Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest 2017. Arad, Cara REGIUNEA VEST, ROMÂNIA ș-Severin, Hunedoara, Timi Str. Proclamaţia

REGIUNEA VEST, ROMÂNIA

Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș

Str. Proclamaţia de la Timișoara 5, 300054 Timișoara, România

tel: +40 256 491 923 fax: +40 256 491 981 [email protected]

Conducerea Consiliului pentru Dezvoltare Regională

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest este alcătuit din preşedinţii consiliilor judeţene şi din câte un reprezentant al fiecărei categorii de consilii locale municipale,

orăşeneşti şi comunale din fiecare judeţ al regiunii. Acest consiliu alege un preşedinte şi un vicepreşedinte, care nu pot fi reprezentanţi ai aceluiaşi judeţ. Aceste

funcţii sunt îndeplinite, prin rotaţie, pentru câte un mandat de un an, de către preşedinţii consiliilor judeţene.

În funcţie de problematica supusă dezbaterii, în cadrul lucrărilor consiliului pot participa, fără drept de vot, prefecţii judeţelor, reprezentanţii consiliilor locale, municipale, orăşeneşti şi comunale, reprezentanţi ai instituţiilor şi organizaţiilor cu atribuţii în domeniul dezvoltării regionale, reprezentanţi ai societăţii civile, dar şi parteneri socio-economici relevanţi.

Page 6: RAPORT DE ACTIVITATE - adrvest.ro...RAPORT DE ACTIVITATE Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest 2017. Arad, Cara REGIUNEA VEST, ROMÂNIA ș-Severin, Hunedoara, Timi Str. Proclamaţia

REGIUNEA VEST, ROMÂNIA

Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș

Str. Proclamaţia de la Timișoara 5, 300054 Timișoara, România

tel: +40 256 491 923 fax: +40 256 491 981 [email protected]

Componența CDR Vest pe durata anului 2017

26 septembrie 2016 – 17 octombrie 2017

Nr. Crt. Numele Funcția Rolul îndeplinit în cadrul

CRD Vest

1 Iustin-Marinel CIONCA-ARGHIR

Președinte, Consiliul Județean Arad Preşedinte CDR Vest

2 Silviu HURDUZEU Președinte, Consiliul Județean Caraș-Severin

Vicepreşedinte CDR Vest

3 Mircea Flaviu BOBORA Președinte, Consiliul Județean Hunedoara Membru

4 Călin DOBRA Președinte, Consiliul Județean Timiș Membru

5 Gheorghe FALCĂ Primar, Municipiul Arad Membru 6 Ioan POPA Primar, Municipiul Reșița Membru 7 Gheorghe ILE Primar, Municipiul Vulcan Membru

8 Nicolae ROBU Primar, Municipiul Timișoara Membru

Page 7: RAPORT DE ACTIVITATE - adrvest.ro...RAPORT DE ACTIVITATE Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest 2017. Arad, Cara REGIUNEA VEST, ROMÂNIA ș-Severin, Hunedoara, Timi Str. Proclamaţia

REGIUNEA VEST, ROMÂNIA

Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș

Str. Proclamaţia de la Timișoara 5, 300054 Timișoara, România

tel: +40 256 491 923 fax: +40 256 491 981 [email protected]

9 Gheorghe Petru FEIEȘ Primar, Orașul Sebiș Membru 10 Dumitru URSU Primar, Orașul Oravița Membru 11 Dănuț BUHĂESCU Primar, Orașul Uricani Membru 12 Teodor PAVEL Primar, Orașul Recaș Membru 13 Corneliu POPI-MORODAN Primar, Comuna Ghioroc Membru 14 Adrian Sergiu STOICU Primar, Comuna Bozovici Membru 15 Tiberiu PĂSCONI Primar, Comuna Totești Membru 16 Iosif Ionel TOMA Primar, Comuna Giroc Membru

17 octombrie 2017 - prezent

Nr. Crt. Numele Funcția Rolul îndeplinit în cadrul

CRD Vest

1 Silviu HURDUZEU Președinte, Consiliul Județean Caraș-Severin Preşedinte CDR Vest

2 Iustin-Marinel CIONCA-ARGHIR

Președinte, Consiliul Județean Arad

Vicepreşedinte CDR Vest

3 Mircea Flaviu BOBORA Președinte, Consiliul Județean Hunedoara Membru

4 Călin DOBRA Președinte, Consiliul Județean Timiș Membru

5 Gheorghe FALCĂ Primar, Municipiul Arad Membru 6 Ioan POPA Primar, Municipiul Reșița Membru 7 Gheorghe ILE Primar, Municipiul Vulcan Membru

8 Nicolae ROBU Primar, Municipiul Timișoara Membru

9 Gheorghe Petru FEIEȘ Primar, Orașul Sebiș Membru 10 Dumitru URSU Primar, Orașul Oravița Membru 11 Dănuț BUHĂESCU Primar, Orașul Uricani Membru 12 Teodor PAVEL Primar, Orașul Recaș Membru 13 Corneliu POPI-MORODAN Primar, Comuna Ghioroc Membru 14 Adrian Sergiu STOICU Primar, Comuna Bozovici Membru 15 Tiberiu PĂSCONI Primar, Comuna Totești Membru 16 Iosif Ionel TOMA Primar, Comuna Giroc Membru

Page 8: RAPORT DE ACTIVITATE - adrvest.ro...RAPORT DE ACTIVITATE Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest 2017. Arad, Cara REGIUNEA VEST, ROMÂNIA ș-Severin, Hunedoara, Timi Str. Proclamaţia

REGIUNEA VEST, ROMÂNIA

Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș

Str. Proclamaţia de la Timișoara 5, 300054 Timișoara, România

tel: +40 256 491 923 fax: +40 256 491 981 [email protected]

Şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest din data de 10 martie 2017, în cadrul căreia au fost adoptate 8 hotărâri

Aceasta a fost organizată la Arad şi a avut următoarea ordine de zi:

1. Informare privind stadiul implementării Programului Operațional Regional 2014 – 2020 în Regiunea Vest.

2. Informare privind stadiul implementării Programului Operațional Regional 2007 - 2013 în Regiunea Vest.

3. Informare privind modernizarea identității vizuale a Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest.

4. Hotărâre privind aprobarea raportului de activitate al Agenției pentru Dezvoltare

Regională Vest pentru anul 2016 și a raportului de activitate al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest pentru anul 2016.

5. Hotărâre privind aprobarea componenței Consorțiului Regional de Inovare al Regiunii Vest.

6. Hotărâre privind aprobarea cuantumului contribuțiilor Consiliilor Județene din Regiunea Vest la Fondul pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest, pentru anul 2017.

Pe durata anului 2017 au avut loc 2 ședințe ale CDR

Vest

Arad10 martie 2017

Reșița17 octombrie 2017

1

Page 9: RAPORT DE ACTIVITATE - adrvest.ro...RAPORT DE ACTIVITATE Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest 2017. Arad, Cara REGIUNEA VEST, ROMÂNIA ș-Severin, Hunedoara, Timi Str. Proclamaţia

REGIUNEA VEST, ROMÂNIA

Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș

Str. Proclamaţia de la Timișoara 5, 300054 Timișoara, România

tel: +40 256 491 923 fax: +40 256 491 981 [email protected]

7. Hotărâre privind aprobarea cuantumului contribuțiilor pentru funcționarea birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră, Timișoara și Oradea, pentru anul 2017.

8. Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Agenției pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest pentru

anul 2017 și avizarea bugetului de venituri și cheltuieli multianual pentru anii 2017 - 2019.

9. Hotărâre privind aprobarea actualizării organigramei multianuale 2017 – 2019 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest.

10. Diverse.

În cadrul acestei şedinţe au fost adoptate următoarele hotărâri ale Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest:

ü HOTĂRÂREA nr. 1/2017 privind aprobarea Raportului de activitate al Agenției pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest (ADR Vest) pentru anul 2016

ü HOTĂRÂREA nr. 2/2017 privind aprobarea Raportului de activitate al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest (CDR Vest) pentru anul 2016

ü HOTĂRÂREA nr. 3/2017 privind aprobarea componenței Consorțiului Regional de Inovare al Regiunii Vest

ü HOTĂRÂREA nr. 4/2017 privind aprobarea cuantumului contribuţiilor Consiliilor Judeţene din Regiunea Vest la Fondul pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest, pentru anul 2017

ü HOTĂRÂREA nr. 5/2017 privind aprobarea cuantumului contribuţiilor pentru funcţionarea

Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara pentru anul 2017

ü HOTĂRÂREA nr. 6/2017 privind aprobarea cuantumului contribuțiilor pentru funcționarea Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru anul 2017

ü HOTĂRÂREA nr. 7/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest pentru anul 2017 și avizarea bugetului de venituri și cheltuieli multianual pentru anii 2017-2019

ü HOTĂRÂREA nr. 8/2017 privind aprobarea organigramei multianuale a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest pentru perioada 2017 - 2019

Page 10: RAPORT DE ACTIVITATE - adrvest.ro...RAPORT DE ACTIVITATE Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest 2017. Arad, Cara REGIUNEA VEST, ROMÂNIA ș-Severin, Hunedoara, Timi Str. Proclamaţia

REGIUNEA VEST, ROMÂNIA

Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș

Str. Proclamaţia de la Timișoara 5, 300054 Timișoara, România

tel: +40 256 491 923 fax: +40 256 491 981 [email protected]

* * * Activităţi rezultate în urma hotărârilor adoptate în cadrul şedinţei CDR Vest din data de 10 martie 2017:

Ö Asigurarea funcționării în condiții optime a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest prin: aprobarea raportului de activitate al CDR Vest pentru anul 2016;

Ö Asigurarea funcţionării în condiţii optime a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest prin: aprobarea raportului de activitate al ADR Vest pentru anul 2016, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al agenției pentru anul 2017 și a bugetului multianual pentru anii 2017 – 2019, precum și prin aprobarea

organigramei multianuale pentru perioada 2017 - 2019;

Ö Sprijinirea dezvoltării Regiunii

Vest prin: aprobarea componenței Consorțiului Regional de Inovare al Regiunii Vest, al cuatumului contribuțiilor consiliilor județene din Regiunea Vest la Fondul pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest, precum și prin aprobarea contribuțiilor pentru funcționarea celor două birouri de cooperare transfrontalieră – România-Serbia și România-Ungaria.

Page 11: RAPORT DE ACTIVITATE - adrvest.ro...RAPORT DE ACTIVITATE Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest 2017. Arad, Cara REGIUNEA VEST, ROMÂNIA ș-Severin, Hunedoara, Timi Str. Proclamaţia

REGIUNEA VEST, ROMÂNIA

Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș

Str. Proclamaţia de la Timișoara 5, 300054 Timișoara, România

tel: +40 256 491 923 fax: +40 256 491 981 [email protected]

La finalul ședinței CDR Vest, pentru informarea publicului cu privire la organizarea ședinței și deciziile luate în cadrul acesteia, a fost organizată o conferință de presă. În urma promovării şedinţei au apărut o serie de articole în presă, după cum urmează:

Nr. Crt. Publicația Data apariției Titlul articolului Autorul

1 www.arad24.ro 10-Mar-17 Aradul intenționează să-

și reabiliteze două drumuri pe bani europeni

Sorin Trocan

2 www.glsa.ro 10-Mar-17

Iustin Cionca: „Prin fonduri de la UE avem o

șansă bună să ne îndeplinim planurile de dezvoltare în următorii

ani”

Sandra Stoler

3 www.arq.ro 10-Mar-17

Iustin Cionca: „Fără investiţii, administraţia

devine aproape imposibilă, drept pentru

care atragerea de fonduri europene devine

o necesitate”

-

4 www.aradon.ro 10-Mar-17 Decizia pe drumul Arad-Buteni, într-o lună de zile

Diana Dutu

5 www.specialarad.ro 10-Mar-17

ADR Vest: Despre „sistemul care nu minte” și proiectele de drumuri

ale Aradului

Raluca Medeleanu

6 www.cjarad.ro 10-Mar-17

Iustin Cionca, preşedintele Consiliului Judeţean Arad: „ Fără investiţii, administraţia

devine aproape imposibilă, drept pentru

care atragerea de fonduri europene devine

o necesitate”

-

7 Jurnalul Aradean 13-Mar-17 Decizia pe drumul Arad - Buteni, într-o lună de zile -

8 www.ziuadevest.ro 13-Mar-17 Membrii Consiliul pentru -

Page 12: RAPORT DE ACTIVITATE - adrvest.ro...RAPORT DE ACTIVITATE Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest 2017. Arad, Cara REGIUNEA VEST, ROMÂNIA ș-Severin, Hunedoara, Timi Str. Proclamaţia

REGIUNEA VEST, ROMÂNIA

Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș

Str. Proclamaţia de la Timișoara 5, 300054 Timișoara, România

tel: +40 256 491 923 fax: +40 256 491 981 [email protected]

Dezvoltare Regională Vest s-au întâlnit la Arad

9 www.livetimisoara.ro 13-Mar-17 Membrii Consiliul pentru

Dezvoltare Regională Vest s-au întâlnit la Arad

-

10 www.agerpress.ro 13-Mar-17 Membrii Consiliul pentru

Dezvoltare Regională Vest s-au întâlnit la Arad

-

11 www.avantulliber.ro 13-Mar-17

Stadiul proiectelor europene din Regiunea

Vest analizate de Consiliul pentru

Dezvoltare Regională Vest

Lucian Ispas

12 www.ziarulexclusiv.ro 13-Mar-17

Stadiul proiectelor europene din Regiunea

Vest analizate de Consiliul pentru

Dezvoltare Regională Vest

Lucian Ispas

13 www.hunedoaralibera.ro 13-Mar-17 Membrii CDR Vest s-au întâlnit la Arad

14 www.reper24.ro 13-Mar-17

Consiliul pentru Dezvoltare Regională

Vest s-a întrunit weekend-ul trecut la

Arad

Diana Radu

15 www.timisoaraexpress.ro 13-Mar-17 ADR Vest a trecut la MODERNIZAREA

IDENTITATII VIZUALE...

Alex Neagoe

16 www.timis24.ro 13-Mar-17 ADR Vest a trecut la MODERNIZAREA

IDENTITATII VIZUALE... -

17 www.ziare.com 14-Mar-17 Membrii Consiliul pentru

Dezvoltare Regională Vest s-au întâlnit la Arad

-

18 www.banatfm.ro 14-Mar-17 CDR Vest s-a reunit în ședință -

19 www.timisplus.ro 14-Mar-17 Vineri, la Arad, CDR

Vest a prezentat stadiile implemetării proiectelor

-

Page 13: RAPORT DE ACTIVITATE - adrvest.ro...RAPORT DE ACTIVITATE Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest 2017. Arad, Cara REGIUNEA VEST, ROMÂNIA ș-Severin, Hunedoara, Timi Str. Proclamaţia

REGIUNEA VEST, ROMÂNIA

Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș

Str. Proclamaţia de la Timișoara 5, 300054 Timișoara, România

tel: +40 256 491 923 fax: +40 256 491 981 [email protected]

cu finanţare europeană

20 www.banatulazi.ro 14-Mar-17

Arădenii dau tonul în Consiliul pentru

Dezvoltare Regională Vest

Titus Bălan

21 www.timis24.ro 15-Mar-17

Arădenii dau tonul în Consiliul pentru

Dezvoltare Regională Vest

-

22 www.palo.ro 15-Mar-17 Comunicat de presă - ADR Vest -

Page 14: RAPORT DE ACTIVITATE - adrvest.ro...RAPORT DE ACTIVITATE Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest 2017. Arad, Cara REGIUNEA VEST, ROMÂNIA ș-Severin, Hunedoara, Timi Str. Proclamaţia

REGIUNEA VEST, ROMÂNIA

Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș

Str. Proclamaţia de la Timișoara 5, 300054 Timișoara, România

tel: +40 256 491 923 fax: +40 256 491 981 [email protected]

Şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest din data de 17 octombrie 2017, în cadrul căreia au fost adoptate 13 hotărâri

Aceasta a fost organizată la Reșița şi a avut următoarea ordine de zi:

1. Hotărâre privind alegerea președintelui și vicepreședintelui CDR Vest.

2. Hotărâre privind aprobarea nominalizării membrilor Regiunii Vest în cadrul Comitetului de Monitorizare (CM) al Programului Operațional Regional (POR) 2014 - 2020.

3. Informare privind stadiul implementării Programului Operațional Regional 2014 – 2020 în Regiunea Vest și situația implementării Programului Operațional Regional 2007- 2013 în Regiunea Vest.

4. Informare privind ședința Comitetului de Monitorizare al Programului Operațional Regional 2014 - 2020 din data de 10 octombrie 2017 și propunerea de modificare a Programului Operațional Regional 2014 – 2020 discutată în cadrul acestei ședințe.

5. Hotărâre privind actualizarea traseelor de drum județean propuse la nivel regional pentru obținerea finanțării în cadrul axei prioritare 6 a POR 2014 – 2020 pentru un nou apel de proiecte.

6. Hotărâre privind aprobarea Documentului cadru pentru strategia de cercetare și inovare regională pentru specializare inteligentă – Regiunea Vest.

7. Informare cu privire la vizita și schimbul de experiență organizate în Regiunea Țara Bascilor din Spania în perioada 1 – 5 octombrie 2017.

8. Extinderea capacității instituționale a ADR Vest de suport a întreprinderilor din toate județele Regiunii Vest. Hotărâre privind aprobarea actualizării organigramei multianuale 2017 – 2019 a Agenției pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest.

9. Hotărâre privind aprobarea raportului de activitate al Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest pentru perioada ianuarie - iunie 2017 și a raportului de activitate al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest pentru perioada ianuarie - iunie 2017.

10. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Agenției pentru

2

Page 15: RAPORT DE ACTIVITATE - adrvest.ro...RAPORT DE ACTIVITATE Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest 2017. Arad, Cara REGIUNEA VEST, ROMÂNIA ș-Severin, Hunedoara, Timi Str. Proclamaţia

REGIUNEA VEST, ROMÂNIA

Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș

Str. Proclamaţia de la Timișoara 5, 300054 Timișoara, România

tel: +40 256 491 923 fax: +40 256 491 981 [email protected]

Dezvoltare Regională a Regiunii Vest pentru anul 2017.

11. Hotărâre privind aprobarea cuantumului contribuțiilor Consiliilor Județene din Regiunea Vest la Fondul pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest, pentru anul 2018.

12. Hotărâre privind aprobarea cuantumului contribuțiilor pentru funcționarea birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră, Timișoara și Oradea, pentru anul 2018.

13. Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Agenției pentru Dezvoltare

Regională a Regiunii Vest pentru anul 2018 și avizarea bugetului de venituri și cheltuieli multianual pentru anii 2018 - 2020.

14. Informare privind Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România - ROREG.

15. Informare cu privire la stadiul activităților de internaționalizare derulate de ADR Vest.

16. Hotărâre privind aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Agenției pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest.

17. Diverse. În cadrul acestei şedinţe au fost adoptate următoarele hotărâri ale Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest: Ö HOTĂRÂREA nr. 9/2017 privind

alegerea Preşedintelui şi a Vicepreşedintelui Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest

Ö HOTĂRÂREA nr. 10/2017 privind aprobarea nominalizării membrilor Regiunii Vest în cadrul Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operaţional Regional 2014 2020

Ö HOTĂRÂREA nr. 11/2017 privind aprobarea listelor actualizate cu propuneri de trasee de drum județean prioritare la nivel regional pentru obținerea finanțării în cadrul Axei prioritare 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță

regională a Programului Operaţional Regional 2014-2020

Ö HOTĂRÂREA nr. 12/2017 privind aprobarea Documentului cadru pentru strategia de cercetare și inovare regională pentru specializare inteligentă – Regiunea Vest

Ö HOTĂRÂREA nr. 13/2017 privind aprobarea actualizării organigramei multianuale a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest pentru perioada 2017 – 2019

Ö HOTĂRÂREA nr. 14/2017 privind aprobarea Raportului de activitate al Agenției pentru Dezvoltare

Page 16: RAPORT DE ACTIVITATE - adrvest.ro...RAPORT DE ACTIVITATE Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest 2017. Arad, Cara REGIUNEA VEST, ROMÂNIA ș-Severin, Hunedoara, Timi Str. Proclamaţia

REGIUNEA VEST, ROMÂNIA

Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș

Str. Proclamaţia de la Timișoara 5, 300054 Timișoara, România

tel: +40 256 491 923 fax: +40 256 491 981 [email protected]

Regională a Regiunii Vest (ADR Vest) pentru perioada ianuarie – iunie 2017

Ö HOTĂRÂREA nr. 15/2017 privind aprobarea Raportului de activitate al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest (CDR Vest) pentru perioada ianuarie – iunie 2017

Ö HOTĂRÂREA nr. 16/2017 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest pentru anul 2017

Ö HOTĂRÂREA nr. 17/2017 privind aprobarea cuantumului contribuţiilor Consiliilor Judeţene din Regiunea Vest la Fondul pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest, pentru anul 2018

Ö HOTĂRÂREA nr. 18/2017 privind aprobarea cuantumului contribuţiilor pentru funcţionarea Biroului

Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara pentru anul 2018

Ö HOTĂRÂREA nr. 19/2017 privind aprobarea cuantumului contribuțiilor pentru funcționarea Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru anul 2018

Ö HOTĂRÂREA nr. 20/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest pentru anul 2018 și avizarea bugetului de venituri și cheltuieli multianual pentru anii 2018-2020

Ö HOTĂRÂREA nr. 21/2017 privind aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Agenției pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest

Page 17: RAPORT DE ACTIVITATE - adrvest.ro...RAPORT DE ACTIVITATE Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest 2017. Arad, Cara REGIUNEA VEST, ROMÂNIA ș-Severin, Hunedoara, Timi Str. Proclamaţia

REGIUNEA VEST, ROMÂNIA

Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș

Str. Proclamaţia de la Timișoara 5, 300054 Timișoara, România

tel: +40 256 491 923 fax: +40 256 491 981 [email protected]

Activităţi rezultate în urma hotărârilor adoptate în cadrul şedinţei CDR Vest din data de 17 octombrie 2017:

Ö Asigurarea funcționării în condiții optime a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest prin: alegerea Președintelui și a Vicepreședintelui CDR Vest și aprobarea raportului de activitate al CDR Vest pentru perioada ianuarie - iunie 2017;

Ö Asigurarea funcţionării în condiţii optime a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest prin: aprobarea raportului de activitate al ADR Vest pentru perioada ianuarie - iunie 2017, aprobarea organigramei multianuale actualizate și a Regulamentului de Organizare și Funcționare, precum și prin aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al agenției pentru anul 2017, a bugetului de

venituri și cheltuieli pentru anul 2018 și a bugetului multianual pentru anii 2018 – 2020;

Ö Sprijinirea dezvoltării Regiunii

Vest prin: nominalizarea membrilor Regiunii Vest în cadrul CM POR, prin aprobarea Documentului cadru pentru strategia de cercetare și inovare regională pentru specializare inteligentă a Regiunii Vest, al cuatumului contribuțiilor consiliilor județene din Regiunea Vest la Fondul pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest, precum și prin aprobarea contribuțiilor pentru funcționarea celor două birouri de cooperare transfrontalieră – România-Serbia și România-Ungaria.

La finalul ședinței CDR Vest, pentru informarea publicului cu privire la organizarea ședinței și deciziile luate în cadrul acesteia, a fost organizată o conferință de presă. În urma promovării şedinţei au apărut o serie de articole în presă, după cum urmează:

Nr. Crt. Publicația Data apariției Titlul articolului Autorul

1 www.reper24.ro 17-Oct-2017

Silviu Hurduzeu, noul președinte al Consiliului

pentru Dezvoltare Regională Vest! Pentru

următorul an!

Karina Tincul

Page 18: RAPORT DE ACTIVITATE - adrvest.ro...RAPORT DE ACTIVITATE Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest 2017. Arad, Cara REGIUNEA VEST, ROMÂNIA ș-Severin, Hunedoara, Timi Str. Proclamaţia

REGIUNEA VEST, ROMÂNIA

Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș

Str. Proclamaţia de la Timișoara 5, 300054 Timișoara, România

tel: +40 256 491 923 fax: +40 256 491 981 [email protected]

2 www.stiridinbanat.ro 18-Oct-2017

Membrii Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest

s-au întâlnit în Reșița

-

3 www.ziuadevest.ro 18-Oct-2017

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest a stabilit prioritățile pentru

Regio-POR 2014-2020

-

4 www.ziare.com 18-Oct-2017

Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Vest a stabilit prioritatile pentru

Regio-POR 2014-2020

-

5 www.ziarelive.ro 18-Oct-2017 Seful judetului este si seful CDR Vest -

6 www.caon.ro 18-Oct-2017 Seful judetului este si seful CDR Vest

Nina Curița

7 www.argument-cs.ro 18-Oct-2017

În următorul an, Consiliul pentru Dezvoltare

Regională Vest va fi condus de Silviu Hurduzeu

Victor Nafiru

8 www.tion.ro 18-Oct-2017

Doua drumuri din Timis, inclusiv cel spre

autostrada, sunt pe lista de prioritati a regiunii Vest

Marcel Hoster

9 www.btv.ro 18-Oct-2017 ADR Vest a stabilit priorităţile

Cornelia Dunăreanu

10 www.stirilecs.ro 18-Oct-2017

Preşedintele consiliului judeţean Caraş-Severin, Silviu Hurduzeu, a fost ales, noul preşedinte al

Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest

Cristian Cătălin

11 www.timis24.ro 18-Oct-2017

În următorul an, Consiliul pentru Dezvoltare

Regională Vest va fi condus de Silviu Hurduzeu

-

12 www.renasterea.ro 17-Oct-2017

Silviu Hurduzeu, noul președinte al Consiliului

pentru Dezvoltare Regională Vest! Pentru

următorul an!

Daniela Damian

Page 19: RAPORT DE ACTIVITATE - adrvest.ro...RAPORT DE ACTIVITATE Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest 2017. Arad, Cara REGIUNEA VEST, ROMÂNIA ș-Severin, Hunedoara, Timi Str. Proclamaţia

REGIUNEA VEST, ROMÂNIA

Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș

Str. Proclamaţia de la Timișoara 5, 300054 Timișoara, România

tel: +40 256 491 923 fax: +40 256 491 981 [email protected]

Page 20: RAPORT DE ACTIVITATE - adrvest.ro...RAPORT DE ACTIVITATE Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest 2017. Arad, Cara REGIUNEA VEST, ROMÂNIA ș-Severin, Hunedoara, Timi Str. Proclamaţia

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest

TIMIȘOARA

Str. Proclamația de la Timișoara, nr. 5300054 Timișoara, România

Tel/Fax: +40 256 491981E-mail: [email protected]

ARAD

Bd. Revoluției, nr. 81310025 Arad, România

Tel/Fax: +40 257 285808E-mail: [email protected]

RESIȚA

Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1320084 Reșița, România

Tel/Fax: +40 255 213463E-mail: [email protected]

www.adrvest ro

DEVA

Bd. 1 Decembrie, nr. 28330025 Deva, România

Tel/Fax: +40 254 219770E-mail: [email protected]

www.regiuneavest.ro