17
1 RAPORT DE ACTIVITATE O.I.R.P.O.S.D.R.U. REGIUNEA SUD – VEST OLTENIA ANUL 2009 1. Misiune OIR POSDRU Regiunea Sud-Vest Oltenia Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud – Vest Oltenia, denumit, în continuare O.I.R.P.O.S.D.R.U. Sud – Vest Oltenia, este organizat şi funcţionează în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare. OIRPOSDRU Sud-Vest Oltenia este instituţie publică , cu personalitate juridică , finanţată de la bugetul de stat , in subordinea secretarului de stat coordonator al Departamentului Afaceri Europene şi Relaţii Externe din cadrul MMFPS. Conform structurii organizatorice a OIRPOSDRU Sud-Vest Oltenia , Directorul Coordonator are in subordine următoarele unitaţi: 1. Compartiment Programare 2. Compartiment Selecţie Operaţiuni 3. Compartiment Audit Intern 4. Compartimentul Antifraudă şi Nereguli M M M I I I N N N I I I S S S T T T E E E R R R U U U L L L M M M U U U N N N C C C I I I I I I , , , F F F A A A M M M I I I L L L I I I E E E I I I Ş Ş Ş I I I P P P R R R O O O T T T E E E C C C Ţ Ţ Ţ I I I E E E I I I S S S O O O C C C I I I A A A L L L E E E Organism Intermediar Regional P.O.S. D.R.U. Regiunea Sud – Vest Oltenia Craiova, strada Traian Demetrescu, nr. 14, telefon: 0351/44.22.03; fax: 0351/44.22.02; Operator de date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr.10381/2008 e-mail: [email protected] , web: www.oirsvfse.ro

RAPORT DE ACTIVITATE O.I.R.P.O.S.D.R.U. REGIUNEA SUD – … · 2019. 8. 26. · 1 e-mail: RAPORT DE ACTIVITATE O.I.R.P.O.S.D.R.U. REGIUNEA SUD – VEST OLTENIA ANUL 2009 1. Misiune

  • Upload
    others

  • View
    10

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: RAPORT DE ACTIVITATE O.I.R.P.O.S.D.R.U. REGIUNEA SUD – … · 2019. 8. 26. · 1 e-mail: RAPORT DE ACTIVITATE O.I.R.P.O.S.D.R.U. REGIUNEA SUD – VEST OLTENIA ANUL 2009 1. Misiune

1

RAPORT DE ACTIVITATE O.I.R.P.O.S.D.R.U. REGIUNEA SUD – VEST OLTENIA

ANUL 2009

1. Misiune OIR POSDRU Regiunea Sud-Vest Oltenia

Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud – Vest Oltenia, denumit, în continuare O.I.R.P.O.S.D.R.U. Sud – Vest Oltenia, este organizat şi funcţionează în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare. OIRPOSDRU Sud-Vest Oltenia este instituţie publică , cu personalitate juridică , finanţată de la bugetul de stat , in subordinea secretarului de stat coordonator al Departamentului Afaceri Europene şi Relaţii Externe din cadrul MMFPS. Conform structurii organizatorice a OIRPOSDRU Sud-Vest Oltenia , Directorul Coordonator are in subordine următoarele unitaţi:

1. Compartiment Programare 2. Compartiment Selecţie Operaţiuni 3. Compartiment Audit Intern 4. Compartimentul Antifraudă şi Nereguli

MMMIIINNNIIISSSTTTEEERRRUUULLL MMMUUUNNNCCCIIIIII,,, FFFAAAMMMIIILLLIIIEEEIII ŞŞŞIII PPPRRROOOTTTEEECCCŢŢŢIIIEEEIII SSSOOOCCCIIIAAALLLEEE Organism Intermediar Regional P.O.S. D.R.U. Regiunea Sud – Vest Oltenia

Craiova, strada Traian Demetrescu, nr. 14, telefon: 0351/44.22.03; fax: 0351/44.22.02; Operator de date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr.10381/2008

e-mail: [email protected], web: www.oirsvfse.ro

Page 2: RAPORT DE ACTIVITATE O.I.R.P.O.S.D.R.U. REGIUNEA SUD – … · 2019. 8. 26. · 1 e-mail: RAPORT DE ACTIVITATE O.I.R.P.O.S.D.R.U. REGIUNEA SUD – VEST OLTENIA ANUL 2009 1. Misiune

2

5. Biroul Managementul Calităţii 6. Serviciul Contractare 7. Serviciul Economic

OIR POSDRU Sud-Vest Oltenia este institutie publica cu reprezentare regionala având sediul central in Municipiul Craiova, judeţul Dolj si reprezentanţe judeţene in reşedinţele de judeţ din Olt, Mehedinţi, Vâlcea si Gorj. 1.1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea OIR POSDRU Regiunea Sud-Vest Oltenia. HOTĂRAREA GUVERNULUI 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, publicată in Monitorul Oficial al României nr. 41/23.01.2009 HOTĂRARE nr. 1011 din 9 decembrie 1999 privind aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind înfiinţarea Oficiului de Plăţi şi Contractare PHARE (O.P.C.P.), semnat la Bucureşti la 16 iulie 1998, şi a Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind înfiinţarea Fondului Naţional, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998 Publicată in Monitorul Oficial nr. 631 din 24 decembrie 1999 ORDONANŢA nr. 29 din 31 ianuarie 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a pre-finanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul Naţional de dezvoltare, in bugetul instituţiilor implicate in gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă Publicată in Monitorul Oficial nr. 86 din 2 februarie 2007 HOTĂRAREA GUVERNULUI 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, publicată in MONITORUL OFICIAL NR. 364 din 13 mai 2008 HOTĂRAREA GUVERNULUI 1610/2006 privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu modificările şi completările ulterioare aduse prin Hotărârea Guvernului nr. 640/2007, Hotărârea Guvernului nr. 1303/2008, Hotărârea Guvernului nr. 1559/2008, publicată in formă iniţială in MONITORUL OFICIAL NR. 958 din 28 noiembrie 2006 HOTĂRARE nr. 869 din 16 august 2002 pentru perfecţionarea activităţii unităţilor de implementare a programelor PHARE, publicată in MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 28 august 2002. Memorandumul de Finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul Naţional PHARE 2004, semnat la Bucureşti la 21 decembrie 2004. Memorandumul de Finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul naţional PHARE 2005 pentru România, semnat la Bucureşti la data de 27 iulie 2006. Memorandumul de Finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul naţional PHARE 2006 pentru România, semnat la Bucureşti la data de 14 decembrie 2006. Regulamentul 1083/2006/CE al Consiliului din 11 iulie 2006 privind stabilirea anumitor dispoziţii generale privind Fondul de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, care abrogă Regulamentul 1260/1999/CE. Regulamentul 1828/2006/CE al Comisiei din 8 decembrie 2006 privind stabilirea regulilor pentru implementarea Regulamentului Consiliului 1083/2006/CE privind stabilirea anumitor dispoziţii generale privind Fondul de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi a Regulamentului 1080/2006/CE al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională.

Page 3: RAPORT DE ACTIVITATE O.I.R.P.O.S.D.R.U. REGIUNEA SUD – … · 2019. 8. 26. · 1 e-mail: RAPORT DE ACTIVITATE O.I.R.P.O.S.D.R.U. REGIUNEA SUD – VEST OLTENIA ANUL 2009 1. Misiune

3

HOTĂRAREA GUVERNULUI 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, publicată in Monitorul Oficial al României nr. 41/23.01.2009 HOTĂRARE nr. 1011 din 9 decembrie 1999 privind aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind înfiinţarea Oficiului de Plăţi şi Contractare PHARE (O.P.C.P.), semnat la Bucureşti la 16 iulie 1998, şi a Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind înfiinţarea Fondului Naţional, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998 Publicată in Monitorul Oficial nr. 631 din 24 decembrie 1999 ORDONANŢA nr. 29 din 31 ianuarie 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a pre-finanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul Naţional de dezvoltare, in bugetul instituţiilor implicate in gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă Publicată in Monitorul Oficial nr. 86 din 2 februarie 2007 HOTĂRAREA GUVERNULUI 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, publicată in MONITORUL OFICIAL NR. 364 din 13 mai 2008 HOTĂRAREA GUVERNULUI 1610/2006 privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu modificările şi comptările ulterioare aduse prin Hotărârea Guvernului nr. 640/2007, Hotărârea Guvernului nr. 1303/2008, Hotărârea Guvernului nr. 1559/2008, publicată in formă iniţială in MONITORUL OFICIAL NR. 958 din 28 noiembrie 2006 HOTĂRARE nr. 869 din 16 august 2002 pentru perfecţionarea activităţii unităţilor de implementare a programelor PHARE, publicată in MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 28 august 2002. Memorandumul de Finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul Naţional PHARE 2004, semnat la Bucureşti la 21 decembrie 2004. Memorandumul de Finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul naţional PHARE 2005 pentru România, semnat la Bucureşti la data de 27 iulie 2006. Memorandumul de Finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul naţional PHARE 2006 pentru România, semnat la Bucureşti la data de 14 decembrie 2006. Regulamentul 1083/2006/CE al Consiliului din 11 iulie 2006 privind stabilirea anumitor dispoziţii generale privind Fondul de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, care abrogă Regulamentul 1260/1999/CE. Regulamentul 1828/2006/CE al Comisiei din 8 decembrie 2006 privind stabilirea regulilor pentru implementarea Regulamentului Consiliului 1083/2006/CE privind stabilirea anumitor dispoziţii generale privind Fondul de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi a Regulamentului 1080/2006/CE al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională. O.I.R.P.O.S.D.R.U. Regiunea Sud – Vest Oltenia îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii: -Asigură implementarea schemelor de finanţare nerambursabilă, componenta „Dezvoltarea Resurselor Umane” din cadrul Subprogramului PHARE 2004 – 2006 – Coeziune Economică şi Socială, în calitate de Autoritate de Implementare, pe baza acordului de implementare încheiat cu Agenţia de Implementare PHARE (AMPOSDRU) din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale; - Asigură implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, în calitate de organism intermediar, pe baza prevederilor „Acordului de delegare de funcţii” si

Page 4: RAPORT DE ACTIVITATE O.I.R.P.O.S.D.R.U. REGIUNEA SUD – … · 2019. 8. 26. · 1 e-mail: RAPORT DE ACTIVITATE O.I.R.P.O.S.D.R.U. REGIUNEA SUD – VEST OLTENIA ANUL 2009 1. Misiune

4

Actelor Aditionale la acesta, încheiate cu Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. In luna Martie 2009, Autoritatea de Audit a efectuat o misiune de audit la nivelul OIR POSDRU Sud-Vest Oltenia avand ca obiectiv – Obtinerea unei asigurări rezonabile că sistemul de management si control stabilit pentru POSDRU este conform cu cerintele art.58-62 din Regulamentul Consiliului nr.1083/2006 si Părtii a III-a din Regulamentul Comisiei nr.1828/2006. Rezultatele misiunii de audit au fost integrate in Raportul de audit nr. 40625/30.04.2009, Anexa 8. Concluziile AA in ceea ce priveste OIRPOSDRU SV Oltenia au fost : Sistemul funcţionează dar sunt necesare anumite înbunătăţiri, astfel că din punct de vedere sistemic , instituţia noastră este conformă prevederilor Regulamentelor europene ce stabilesc condiţiile de îndeplinit pentru gestionarea finanţărilor prin Instrumentele structurale. Ca urmare a recomandarilor formulate de Autoritatea de Audit la nivelul institutiei s-a elaborat un plan de actiune de implementare a acestor recomandari, stabilindu-se astfel termene limita si persoane responsabile. 2. Principalele activităţi desfăşurate în anul 2009 de catre OIR POSDRU Regiunea Sud-Vest Oltenia

2.1. COMPARTIMENT PROGRAMARE În cursul anului 2009, semestrul I, ofiţerii programare din cadrul Compartimentului Programare au colaborat cu Serviciile de specialitate din cadrul Autorităţii de Management pentru următoarele aspecte :

- amendarea POSDRU şi a Documentului Cadru de Implementare a POSDRU; - participare la reuniunile Comitetului de Monitorizare POSDRU – iunie 2009 ,Oradea si

octombrie 2009 - Mangalia - elaborare si transmitere la AMPOSDRU a Rapoartelor Semestriale de Implementare

(RSI), prin agregarea tuturor informaţiilor tehnice şi financiare a progreselor înregistrate în implementarea proiectelor monitorizate ,pentru Domeniile Majore de Interventie gestionate de OIR POSDRU Regiunea Sud-Vest Oltenia.

- Raportarea trimestriala a indeplinirii functiei delegate de Programare

2.2. COMPARTIMENT SELECTIE OPERATIUNI Finanţare nerambursabilă - Fondul Social European

In cadrul acestui Compartiment s-a desfasurat activitatea de evaluare si selectie a proiectelor de tip grant depuse în cadrul Cererilor de Propuneri de Proiecte de Grant , Axa Prioritara 3, Domeniile Majore de Interventie 3.1 si 3.2 si Axa Prioritara 5, Domeniul Major de Interventie 5.1 In cadrul acestor runde au fost depuse 82 de Cereri de Finantare ( cereri depuse pe parcursul anului 2008) din care au fost evaluate de catre Compartimentul Selectie Operatiuni 68 proiecte , au fost propuse spre finantare un numar de 19 proiecte si fiind respinse un numar de 49. Pentru Axa Prioritara 3, DMI 3.1,runda 3 , evaluarea si selectia cererilor de finantare s-a desfasurat la nivelul AMPOSDRU de catre Asistenta Tehnica cu evaluatori independenti.In cadrul acestei runde au fost evaluate 14 cereri de finantare din care 2 au fost admise in vederea inceperii Contractarii.

Page 5: RAPORT DE ACTIVITATE O.I.R.P.O.S.D.R.U. REGIUNEA SUD – … · 2019. 8. 26. · 1 e-mail: RAPORT DE ACTIVITATE O.I.R.P.O.S.D.R.U. REGIUNEA SUD – VEST OLTENIA ANUL 2009 1. Misiune

5

Principalele cauze ce au condus la respingerea proiectelor au fost : dezvaluirea datelor de identificare in cadrul cererii de finantare, nerespectarea condiţiilor prevăzute în articolul 39 alin. 2 din Regulamentul 800/2008 al Comisiei din 06.08.2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat şi în Ghidul Solicitantului pentru cererile de propuneri gestionate de OIR POSDRU Regiunea Sud-Vest Oltenia (nu a fost respectata regula ajutorului de stat ) cat si nerespectarea criteriului de eligibilitate Relevanţă .

În componenţa Comitetului de Evaluare organizat la nivelul OIR POSDRU Sud – Vest Oltenia au participat 5 persoane: 1 preşedinte, 1 secretar şi 3 membri evaluatori. O alta persoana din cadrul acestui compartiment a fost desemnata ca evaluator independent pentru un alt OIRPOSDRU , pentru AP 3, DMI 3.2 si AP 5 , DMI 5.1.

Incepand cu semestrul II al anului 2009, functia de evaluare a cererilor de finantare a fost suspendata pentru toate Organismele Intermediare POSDRU , selecţia proiectelor efectuându-se cu experţi evaluatori independenţi, la nivel naţional. In semestrul II a fost selectate 2 cereri de finanţare de către Comitetul de Evaluare constituit la nivel de AMPOSDRU si trimise la OIRPOSDRU Sud-Vest Oltenia in vederea demarării procesului de contractare. Având în vedere faptul că activitatea de evaluare şi selecţie a fost suspendată pentru proiectele depuse in anul 2008, ofiterii de evaluare si selectie au fost transferaţi la alte compartimente deficitare din punct de vedere al personalului, din cadrul OIRPOSDRU Sud-Vest Oltenia. 2.3. SERVICIUL CONTRACTARE 2.3.1 Compartimentul Contractare Finanţare nerambursabilă PHARE În cursul anului 2009, ofiţerii de contractare au defăşurat activităţi specifice privind implementarea proiectelor după cum urmează : 1. Schema de finanţare Phare 2006 „Servicii sociale” – 6 proiecte finalizate pana in data de 30.11.2009 - monitorizarea proiectelor - desfăşurarea vizitelor la beneficiari in vederea verificării rapoartelor trimestriale/finale – 4 vizite / proiect - consiliere si sprijin acordate beneficiarilor in vederea implementării corespunzătoare a proiectelor - modificarea contractelor prin notificări şi acte adiţionale - consiliere si sprijin acordate beneficiarilor in vederea elaborarii corespunzătoare a rapoartelor finale - verificarea rapoartelor finale si transmiterea documentelor de plata la AMPOSDRU in vederea efectuarii platii finale catre beneficiar sau , dupa caz a notei de debit. 2. Schema de finanţare Phare 2006 „ Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi pentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă ” 8 proiecte finalizate pana in data de 30.11.2009 - monitorizarea proiectelor - desfăşurarea vizitelor la beneficiari in vederea verificării rapoartelor trimestriale/finale – 4 vizite / proiect - modificarea contractelor prin notificări şi acte adiţionale

Page 6: RAPORT DE ACTIVITATE O.I.R.P.O.S.D.R.U. REGIUNEA SUD – … · 2019. 8. 26. · 1 e-mail: RAPORT DE ACTIVITATE O.I.R.P.O.S.D.R.U. REGIUNEA SUD – VEST OLTENIA ANUL 2009 1. Misiune

6

- consiliere si sprijin acordate beneficiarilor in vederea implementării corespunzătoare a proiectelor - consiliere si sprijin acordate beneficiarilor in vederea elaborarii corespunzătoare a rapoartelor finale - verificarea rapoartelor finale si transmiterea documentelor de plata la AMPOSDRU in vederea efectuarii platii finale catre beneficiar sau , dupa caz a notei de debit. 3. Schema de finanţare Phare 2006 „Măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă” 2 proiecte finalizate pana in data de 30.11.2009 - monitorizarea proiectelor - desfăşurarea vizitelor la beneficiari in vederea verificării rapoartelor trimestriale/finale – 4 vizite / proiect - consiliere si sprijin acordate beneficiarilor in vederea implementării corespunzătoare a proiectelor - modificarea contractelor prin notificări şi acte adiţionale - consiliere si sprijin acordate beneficiarilor in vederea elaborarii corespunzătoare a rapoartelor finale - verificarea rapoartelor finale si transmiterea documentelor de plata la AMPOSDRU in vederea efectuarii platii finale catre beneficiar sau , dupa caz a notei de debit. 4. Schema de finanţare Phare 2006 „Masuri de Incluziune Sociala” 10 proiecte finalizate pâna în data de 30.11.2009 - monitorizarea proiectului - monitorizarea proiectelor - desfăşurarea vizitelor la beneficiari in vederea verificării rapoartelor trimestriale/finale – 4 vizite / proiect - modificarea contractelor prin notificări şi acte adiţionale - consiliere si sprijin acordate beneficiarilor in vederea implementării corespunzătoare a proiectelor - consiliere si sprijin acordate beneficiarilor in vederea elaborarii corespunzătoare a rapoartelor finale - verificarea rapoartelor finale si transmiterea documentelor de plata la AMPOSDRU in vederea efectuarii platii finale catre beneficiar sau , dupa caz a notei de debit. 5. Schema de finanţare Phare 2005 „Masuri de Incluziune Sociala” - 4 proiecte finalizate pâna în data de 30.11.2009 - monitorizarea proiectelor - desfăşurarea vizitelor la beneficiari in vederea verificării rapoartelor trimestriale/finale – 4 vizite / proiect - modificarea contractelor prin notificări şi acte adiţionale - consiliere si sprijin acordate beneficiarilor in vederea implementării corespunzătoare a proiectelor - consiliere si sprijin acordate beneficiarilor in vederea elaborarii corespunzătoare a rapoartelor finale - verificarea rapoartelor finale si transmiterea documentelor de plata la AMPOSDRU in vederea efectuarii platii finale catre beneficiar sau , dupa caz a notei de debit. Referitor la situaţia actelor adiţionale şi a notificărilor la contractele de grant analizate de ofiţerii de contractare din cadrul O.I.R.P.O.S.D.R.U. Sud – Vest Oltenia pe anul 2009 , situaţia este următoarea :

Page 7: RAPORT DE ACTIVITATE O.I.R.P.O.S.D.R.U. REGIUNEA SUD – … · 2019. 8. 26. · 1 e-mail: RAPORT DE ACTIVITATE O.I.R.P.O.S.D.R.U. REGIUNEA SUD – VEST OLTENIA ANUL 2009 1. Misiune

- Schema de finanţare Phare 2005 „Masuri de Incluziune Sociala” - 12 Notificari si 2 Acte Aditionale la Contractele de Grant

- Schema de finanţare Phare 2006 „Masuri de Incluziune Sociala” – 31 Notificari si 7 Acte Aditionale

- Schema de finanţare Phare 2006 „Servicii sociale” – 18 Notificari si 3 Acte Aditionale - Schema de finanţare Phare 2006 „ Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi pentru

calificarea şi recalificarea forţei de muncă ” – 10 Notificari si 2 Acte Aditionale - Schema de finanţare Phare 2006 „Măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă” – 6

Notificari

Finanţare nerambursabilă - Fondul Social European In anul 2009 au fost derulate activitati specifice procesului de Contractare pentru un număr de 20 Dosare in vederea încheierii Contractelor de Finanţare, din care : - 5 Dosare pentru AP 3, DMI 3.1 - 8 Dosare pentru AP 3, DMI 3.2 - 7 Dosare pentru AP5 , DMI 5.1 Au fost semnate 13 Contracte de Finanţare in valoare totala de 13.734.276,00 RON, avand o valoare totala eligibila de 13.337.334,00 RON. In ceea ce priveste sursele de finantare raportate la valoarea totala eligibila , distributia este urmatoarea: suma totala acordata din bugetul national si FSE este de 12.985.536,25 RON iar contribuţia proprie eligibila a beneficiarilor este in valoare totala de 351,797.75 RON. Distribuţia contractelor de finanţare pe judeţe este următoarea : Judetul Dolj : 8 Contracte Judetul Valcea : 3 Contracte Judetul Olt : 2 Contracte Judetul Gorj: 0 Contracte Judetul Mehedinti :0 Contracte

Judetul Dolj :8 Contracte

Judetul Valcea:3 Contracte

Judetul Olt :2 Contracte

Judetul Gorj: 0 Contracte

Judetul Mehedinti : 0Contracte

7

Page 8: RAPORT DE ACTIVITATE O.I.R.P.O.S.D.R.U. REGIUNEA SUD – … · 2019. 8. 26. · 1 e-mail: RAPORT DE ACTIVITATE O.I.R.P.O.S.D.R.U. REGIUNEA SUD – VEST OLTENIA ANUL 2009 1. Misiune

8

te şi analizate 22 de solicitări de modificare a Contractelor de inanţare după cum urmează:

şi 1 Act adiţional

Axa Prioritară 5, DMI 5.1 – 4 Notificări

.3.2 Compartimentul Suport Juridic

finanţare rele motive:

eligibilitate prevăzute în Ghidul Solicitantului. înlocuirea unui partener.

.4. SERVICIUL ECONOMIC

.4.1. Compartiment verificare proiecte finanţate

cte de finanţare, pe 3 Domenii

tea in acest compartiment , pe fiecare DMI în parte , este următoarea:

iar prefinanţarea cuperata a fost in valoare de 150.487,69 lei , adica o suma de 35.170 euro.

uro.

) rambursari in valoare de 270.385 lei , adică 63.192 euro

nizarea de servicii profesionale desk destinate companiilor; tutoriat, marketing regional.

De asemenea, au fost verificaF - Axa Prioritară 3, DMI 3.1 – 10 Notificări - Axa Prioritară 3, DMI 3.2. – 7 Notificări - 2 A desfăşurat activitati juridice specifice ale instituţiei, precum si verificarea documentelor specifice procesului de contractare, conform procedurii aplicabile si ROF OIRPOSDRU SV Oltenia. Astfel, în anul 2009, au fost verificate 20 dosare de contractare , pentru 13 dintre acestea s-a acordat aviz juridic favorabil pentru încheierea contractelor de nerambursabila, diferenţa de 7 primind aviz juridic nefavorabil din următoa- neîntrunirea condiţiilor de- 2 2 In cadrul acestui Compartiment se asigură monitorizarea tehnică şi financiară a proiectelor contractate de OIRPOSDRU SV Oltenia in cadrul Apelurilor de Proiecte de Grant finantate prin POSDRU. In anul 2009 au fost gestionate un număr de 13 contraMajore de Intervenţie POSDRU , gestionate de instituţia noastră. Activita DMI 3.1- Promovarea culturii antreprenoriale Serviciul Economic- Compartimentul Verificare Proiecte Finantate are in monitorizare pe acest DMI 5 proiecte , din care 4 dintre beneficiari au şi depus Rapoarte Tehnico-Financiare împreună cu cereri de rambursare, care au fost verificate, validate si platite ,re În anul 2009 s-au efectuat plati, in cadrul acestui DMI , si anume:1) prefinantari in valoare de 1.279.603 lei , adică 300.000 e2 In cadrul acestui DMI, se afla in implementare un proiect cu partener transnaţional (Anglia). First - the Wakefield District Development Agency are experienta in dezvoltarea si co-ordonarea investitiilor, in sustinerea companiilor prin programe suport avand date cheie despre terenuri si proprietati (o baza de date cu proprietati), capital (printr-o schema de finantare) si piata muncii(lucrand cu agentii de forta de munca publice si private).Proiectul isi propune sa valorifice initiative transnationale prin derularea unor activitati care vizeaza dezvoltarea spiritului si aptitudinilor antreprenoriale ale grupului tinta, beneficiind de expertiza care si-a dovedit eficienta in districtul Wakefield, zona monoindustriala care s-a confruntat in urma cu 20 ani cu aceleasi probleme ca si regiunea Oltenia. Partenerul facilita participarea expertilor britanici specializati in domeniile de interes ale proiectului: cursuri de perfectionare, furde help

Page 9: RAPORT DE ACTIVITATE O.I.R.P.O.S.D.R.U. REGIUNEA SUD – … · 2019. 8. 26. · 1 e-mail: RAPORT DE ACTIVITATE O.I.R.P.O.S.D.R.U. REGIUNEA SUD – VEST OLTENIA ANUL 2009 1. Misiune

9

rmare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea

, validate si transmise la AMPOPSDU , din care trei cereri au fost si platite pana

ro.

2) rambursari in valoare de 211.287 lei , adică 49.380 euro

participare la activităţile de informare şi promovare asupra activităţilor şi rezultatelor roiectului.

12.2009.

form planului de vizite la fata locului, vizite in

de vizite (monitorizare, ad-hoc i verificare la fata locului) si a verificat 16 cereri de rambursare.

.4.2. Compartiment Economico – Financiar

contabili din cadrul Compartimentului economico-financiar au

ţei contabile bilanţiere şi extrabilantiere are;

re de credite;

cu cec;

ugetul de stat;

DMI 3.2 - Foadaptabilităţii Compartimentul Verificare Proiecte Finantate are in monitorizare pe acest DMI, sase proiecte , toti beneficiarii depunand Rapoarte Tehnico-Financiare si cereri de rambursare, din care patru cereri verificatela 31.12.2009. În anul 2009 s-au efectuat plati, in cadrul acestui DMI , si anume: 1) prefinantari in valoare de 921.229 lei , adică 215.300 eu In cadrul acestui DMI, se afla in implementare un proiect cu partener transnaţional (Germania) . Proiectul isi propune sa valorifice initiative transnationale prin derularea unor activitati care vizeaza transferul de bune practici, informaţii şi cunoştinţe în activităţile de cercetare-documentare; de instruire a echipei române de management a proiectului şi a grupului ţintă în managementul resurselor umane; participare la realizarea structurii software-lui specializat; p DMI 5.1- Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare În cadrul DMI 5.1, sunt finantate doua contracte, beneficiarii depunand deja Rapoarte Tehnico Financiare insotite de cereri de rambursare, dar nu au fost validate si platite pana la 31.Platile efectuate sunt doar prefinantari in valoare de 413.734 lei , adică 96.694 euro. Pentru o mai buna monitorizare, s-au realizat , conform planului de vizite de monitorizare , vizite de monitorizare pentru toate proiectele ( inclusiv ad-hoc), fiind urmate si de masuri subsecvente pe care beneficiarii si le-au insusit si le-au realizat in termenul stabilit de ofiterii de monitorizare . Dupa verificarea cererilor de rambursare la birou, s-au efectuat , in functie de clasa de risc acordata, vizite de verificare la fata locului, concadrul carora s-au verificat si achizitiile publice. In concluzie , in anul 2009, compartimentul verificare proiecte finantate a monitorizat , din punct de vedere tehnic si financiar treisprezece proiecte, a efectuat 28s 2 În cursul anului 2009, ofiţerii realizat următoarele activităţi :

- întocmirea notelor contabile şi asigurarea evidenîn conformitate cu reglementările în vigo

- realizarea balanţelor contabile lunare; - întocmirea Bilanţurilor Contabile Trimestriale; - întocmirea lunară a Cererilor de deschide- întocmirea lunară a Execuţiei Bugetare; - întocmirea lunară a Monitorizării Cheltuielilor de Personal; - alte raportări solicitate de către MMFPS : program investiţii publice,etc - întocmirea lunară a situaţiilor solicitate de către Trezoreria Craiova : situaţia privind plăţile

peste 10.000 lei, declaraţie debite restante, situaţia privind ridicarea de numerar - întocmirea lunară a declaraţiilor fiscale şi a declaraţiilor privind B- întocmire situatii privind consumurile de materiale şi carburanţi;

Page 10: RAPORT DE ACTIVITATE O.I.R.P.O.S.D.R.U. REGIUNEA SUD – … · 2019. 8. 26. · 1 e-mail: RAPORT DE ACTIVITATE O.I.R.P.O.S.D.R.U. REGIUNEA SUD – VEST OLTENIA ANUL 2009 1. Misiune

10

teriale şi carburanţi;

i globale în afara bilanţului;

ă aferente posturilor ocupate şi posturilor vacante;

de ordonanţare şi plată a cheltuielilor instituţiilor publice conform

activităţii de control financiar preventiv pentru operaţiunile specifice activităţii

de concesionare sau închiriere în care entitatea publică este concesionar sau

delegarea sau detaşarea în ţară a personalului, inclusiv

vansului acordat pentru deplăsări în ţară irectă

plată privind redevenţe, chirii sau alte cheltuieli legate de concesionare

suri (în lei) acordate unor terţe persoane juridice în cadrul

privind avansuri sau sume cuvenite titularului de decont, care se

epturi salariale acordate personalului, precum

olului financiar preventiv

upuse controlului financiar preventiv trimestrial şi ori

reditele bugetare, în disponibil şi în creditele angajate a ordonanţării cheltuielilor.

.5. BIROUL MANAGEMENTUL CALITATII

.5.1 Compartiment Managementul Informaţiei

ecţiunea I. Activităţi de informare şi publicitate:

puneri de grant la nivel regional presă

- balanţa lunară privind evidenţa stocurilor de ma- situaţii statistice cu privire la fondul de salarii; - situaţia conturilor ce privesc angajamentele bugetare ş- verificarea şi plata deconturilor personalului instituţiei; - situaţia lunară privind salariile de baz- realizarea activităţii de inventariere; - urmărirea permanentă a încadrării în Bugetul aprobat; - realizarea fazei

Ordinului 1792; - exercitarea

instituţiei: - Contract/comandă de achiziţii publice - Contract

chiriaş - Actul intern de decizie privind

devizul estimativ de cheltuieli - Decontul de cheltuieli privind justificarea a

şi/sau pentru achiziţii prin cumpărare d- Dispoziţia de încasare către casierie - Ordonanţare de plată privind achiziţia publică de produse, servicii sau lucrări - Ordonanţare de

sau închiriere - Ordonanţare de avan

contractelor încheiate - Ordonanţare de plată

acordă prin casierie - Ordonanţare de plata ale salariilor, altor dr

şi ale obligaţiilor fiscale aferente acestora - întocmirea şi gestionarea registrului documentelor supuse contr

în conformitate cu reglementările ce se aplică acestei activităţi; - întocmirea raportărilor trimestriale pentru activitatea de control financiar preventiv; - raportarea situaţiei documentelor s

de câte ori se solicită acest lucru; - urmărirea încadrării în creditele bugetare şi în disponibil a angajării cheltuielilor; - urmărirea încadrării în c

2 2 S A. Seminarii de informare şi prezentare POS DRU B. Lansări de cereri de proC. Comunicate de

Page 11: RAPORT DE ACTIVITATE O.I.R.P.O.S.D.R.U. REGIUNEA SUD – … · 2019. 8. 26. · 1 e-mail: RAPORT DE ACTIVITATE O.I.R.P.O.S.D.R.U. REGIUNEA SUD – VEST OLTENIA ANUL 2009 1. Misiune

11

azei de date cu potenţialii beneficiari . Activitate Help Desk FSE

adresează următoarelor categorii de public ţintă: ficiari

ud-Vest Oltenia • AM POSDRU

i include activităţi specifice din informare şi publicitate precum şi activităţi specifice de IT.

Resurselor Umane (Fondul Social European) şi prin liniile de finanţare hare CES-DRU.

09 au fost organizate de catre OIRPOSDRU SV Oltenia 20

media,50 de CD-uri imprimate, 3 communicate de presa, 3 articole de presa si

Sanatate Publica Dolj, 12.02.2009-18 participanti

Dolj 05.03.2009 15 reprezentanti

.2009 15 reprezentanti media,1

a,mapa eveniment, 3 anunturi in presa locala, un articol de

, un reprezentant media, un articol in presa locala,un

EUROOLT 04.06.2009, 103

rinzător 12.06.2009 133 participanţi, 2 reprezentanţi media, mapa

inzatorii gorjeni - Tismana, Motru 22.06.2009 42 participanti, 42 brosuri, 42 mape

D. Masă rotundă E. Actualizare permanentă a bF Activităţile de informare şi publicitate se

• Potenţiali beneficiari şi bene • Presă scrisă şi audio-video • Autoritati centrale si locale

• OIR POSDRU S

ş Scopul activităţilor de informare şi publicitate: Creşterea gradului de informare al potenţialilor beneficiari despre oportunităţile de finanţare prin Programul Operaţional Sectorial pentru DezvoltareaP In perioada 01.01.2009 -31.12.20evenimente după cum urmează: - Cresterea gradului de constientizare a potentialilor beneficiari privind oportunitatile de finantare din FSE , Seminar de informare Prefectura Mehedinti 11.02.2009-31 participanti, 5 reprezentantiemisiuni TV -Cresterea gradului de constientizare a potentialilor beneficiari privind oportunitatile definantare din FSE, Masa rotunda, Directia de20 mape de prezentare,18 CD-uri imprimate - Cresterea gradului de constientizare a potentialilor beneficiari privind oportunitatile de finantare din FSE Seminar de informare, Prefectura mass media,158 participanti,160 mape de prezentare - Cresterea gradului de constientizare a potentialilor beneficiari privind oportunitatile de finantare din FSE ,Conferinta presa, Prefectura Dolj 05.03emisiune televizata,3 articole presa, 1 comunicat de presa - Cresterea gradului de constientizare a potentialilor beneficiari privind oportunitatile de finantare din FSE Seminar de informare, Prefectura Gorj 12.03.2009 51 de participanti,7 reprezntanti media,1 comunicat de presa, 2 aparitii in presa ,1 emisiune TV,60 CD-uri imprimate - POSDRU – oportunitati de finantare- 09.04.2009-22 participanţi, 30 CD imprimate, 30 broşuri distribuite, un comunicat prespresa, un reprezentant media locala - POSDRU – oportunitati de finanţare 07.05.2009 26 participanţi, 30 CD imprimate mapa eveniment, 3 anunţuri in presa localacomunicat presa, 30 broşuri distribuite - Oportunitati de finanţare prin fonduri europene -participanţi, 3 reprezentanţi media ,mapa eveniment - Ziua tanarului întrepeveniment,133 pliante - Saptamana europeana a IMM-urilor – Programele de finantare – Oportunitati pentru intrepr

Page 12: RAPORT DE ACTIVITATE O.I.R.P.O.S.D.R.U. REGIUNEA SUD – … · 2019. 8. 26. · 1 e-mail: RAPORT DE ACTIVITATE O.I.R.P.O.S.D.R.U. REGIUNEA SUD – VEST OLTENIA ANUL 2009 1. Misiune

12

- Saptamana europeana a IMM-urilor – Programele de finantare – Oportunitati pentru intreprinzatorii gorjeni – Rovinari, Turceni 23.06.2009 33 participanţi, 33 brosuri distribuite, 33 mape eveniment, un articol in presa locala - Saptamana europeana a IMM-urilor – Programele de finantare – Oportunitati pentru întreprinzătorii gorjeni – Ticleni, Targu Carbunesti 24.06.2009 18 participanţi, 18 broşuri distribuite, 18 mape eveniment - Saptamana europeana a IMM-urilor – Programele de finanţare – Oportunitati pentru întreprinzătorii gorjeni – Bumbesti Jiu, Novaci 25.06.2009 11 participanţi, 11 mape eveniment, 11 broşuri distribuite - Saptamana europeana a IMM-urilor – Programele de finanţare – Oportunitati pentru întreprinzătorii gorjeni – Targu Jiu 26.06.2009 14 participanţi, 14 mape eveniment,14 broşuri distribuite, o apariţie in presa locala. - 1 Conferinta de presa la sediul OIRPOSDRU Sud-Vest Oltenia in data de 21.07.2009, cu ocazia inmanarii a 5 contracte semnate intre AMPOSDRU , OIRPOSDRU SV Oltenia si beneficiari, la care au participat reprezentanti mass media si reprezentanti ai beneficiarilor celor 5 contracte de grant. - 1 Masa rotunda in parteneriat cu Asociatia Mereu pentru Europa , in data de 22.12.2009 , avand ca scop prezentarea liniilor de finantare aferente schemelor de ajutor de stat si de minimis pentru DMI 3.1, 3.2, 5.1, 6.2, 6.3, avand 27 de participanti din cadrul mediului de afaceri din judetul Dolj. Au fost distribuite 27 de mape la participanti. - 1 Seminar de informare – Cresterea constientizarii beneficiarilor cu privire la implementarea proiectelor finantate din FSE, organizat de catre ECO, EP si OIRPOSDRU SV Oltenia, in cadrul proiectului PHARE RO2006/018-147.04.02.01.02.- , in perioada 28-29.10.2009 si avand 48 de participanti, reprezentanti ai beneficiarilor de grant din regiunea Sud-Vest Oltenia si angajati ai OIRPOSDRU SV Oltenia. - 1 Seminar de informare- Rolul Fondului Social European in relansarea economica, organizat de OIR POS DRU SV OLTENIA si Prefectura Vâlcea in data de 15.07.2009, in Ramnicu Valcea. Seminarul si-a propus informarea participanţilor despre oportunităţile de finanţare a activităţilor din POSDRU prin FSE (proiectele strategice) si despre schemele de ajutor de stat pentru formare, ocupare si de minimis.Au fost 35 de participanti , reprezentanti ai IMM, ONG si autoritati locale (beneficiari eligibili). - 2 Seminarii de informare cu tema ,,POSDRU - Oportunităţi de finanţare”desfasurate in judetele Olt si Mehedinti la care au participat in total 30 de persoane- reprezentanti ai IMM, ONG si autoritati locale. La aceste evenimente organizate la nivel regional au participat aproximativ 700 de persoane si au fost impartite 965 de materiale de informare si publicitate ( mape promotionale si CD-uri). Avand in vedere numarul mic de proiecte depuse de beneficiari din Gorj si Mehedinti si faptul ca pana in data de 31.12.2009 nu exista niciun proiect finantat din aceste judete, vor fi sporite campaniile de informare si promovare a oportunitatilor de finantare cu precadere in aceste locatii. Deasemenea, privitor la aceste activitati de informare , in presa locala si regionala au aparut 9 articole. Pagina web a institutiei www.oirsvfse.ro a fost actualizata de 6 ori in semestrul II avandu-se in vedere urmatoarele aspecte : postarea tuturor documentelor relevante pentru completarea cererii de finanţare ( ghiduri, anexe, corrigendum-uri etc.) care pot fi descărcate de către potenţialii beneficiari, publicarea listei beneficiarilor care au încheiat contracte de finanţare nerambursabila din POSDRU 2007 – 2013 si promovarea informaţiilor privind organizarea diferitelor evenimente, sesiuni informative organizate de instituţie. Urmatoarele campanii de promovare a liniilor de finantare pentru proiecte de tip Grant ,pentru Domeniile Majore de Intervenţie din POSDRU gestionate de instituţia noastră , ce se preconizeaza a se lansa pana la sfârşitul lunii martie 2010 , se vor concentra pe creşterea

Page 13: RAPORT DE ACTIVITATE O.I.R.P.O.S.D.R.U. REGIUNEA SUD – … · 2019. 8. 26. · 1 e-mail: RAPORT DE ACTIVITATE O.I.R.P.O.S.D.R.U. REGIUNEA SUD – VEST OLTENIA ANUL 2009 1. Misiune

13

numarului de solicitanţi de finantare nerambursabila si a calitatii proiectelor depuse in vederea majorarii procentului de absorbtie la nivel regional. La nivelul OIRPOSDRU SV Oltenia s-a constituit un Birou de Informare pentru beneficiarii de finantare prin POSDRU ,constând in furnizarea de informaţii şi acordarea de sprijin personalizat în vederea cunoaşterii atât a documentelor programatice , a ghidurilor solicitantului cât şi a legislaţiei relevante în aşa fel încât potenţialii beneficiari să îşi definească ideile de proiecte, să elaboreze şi să depună proiecte pentru finanţare pentru POS DRU , Axele Prioritare 3, 5, 6 DMI 3.1, 3.2, 5.1, 6.2, 6.3 precum si pentru schemele de ajutor de stat si de minimis. In cadrul acestui Birou de Help-desk au fost acordate 93 de răspunsuri la solicitările potenţialilor beneficiari de finantare FSE prin POSDRU. Deasemenea a fost dezvoltata o baza de date la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia cu potentialii beneficiari de finantare prin POSDRU, baza de date ce este actualizata permanent. A asigurat un mediu de lucru transparent, acces liber la informaţii conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public ,a raspuns la un numar de 10 petitii adresate OIR POS DRU Regiunea Sud Vest Oltenia. Secţiunea II. Activităţi de IT Scopul activităţilor de IT: Asigurarea şi mentenanţa infrastructurii IT (hard şi soft) necesare pentru buna funcţionare a OIR POSDRU Sud-Vest Oltenia , precum şi asigurarea suportului pentru activităţile de informare şi publicitate ale Compartimentului Managementul Informaţiei. - crearea listei de utilizatori cu drepturi de acces pentru aplicaţia SMIS NSRF – producţie şi help-desk -întreţinerea şi dezvoltarea canalelor de comunicaţie -monitorizarea continuă a funcţionării canalelor de comunicaţie -optimizarea continuă a infrastructurii pentru transmisii de date pentru a permite extinderea ulterioară (sistem de monitorizare a parametrilor serverelor) - asigurarea de activităţi de suport tehnic prin acordarea de asistenţă utilizatorilor în vederea folosirii cât mai facile a sistemelor de calcul, precum şi mentenanţa necesară echipamentelor în exploatarea curentă prevenind apariţia de probleme în funcţionare, ce ar putea provoca sincope în desfăşurarea normală a activităţii -evaluarea necesităţilor privind dotarea cu scule şi dispozitive necesare activităţii de întreţinere a reţelei de calculatoare şi a perifericelor; -actualizarea inventarului de echipamente I.T -lucrări de intervenţie pe echipamentele I.T. în vederea remedierii problemelor apărute şi asigurării funcţionării acestora la parametri optimi, colaborarea cu reprezentaţii firmei care asigură service-ul echipamentelor I.T. - a asigurat funcţionarea eficientă a aplicaţiilor şi a bazelor de date utilizate la nivelul OI - realizand un numar de 6 verificari / restaurari back-up. - a indeplinit atribuţii legate de operarea corespunzătoare în SMIS-CSNR şi în alte sisteme informatice de management POSDRU la nivelul OI , a colaborat cu ACIS şi cu AMPOSDRU privind operarea si dezvoltarea SMIS-CSNR, respectiv SMIS – PHARE. In aplicatia SMIS CSNR s-au generat coduri SMIS pentru un numar de 82 proiecte, iar in aplicatia SMIS - PHARE au fost introduse date aferente unui numar de 64 proiecte. - a asigurat mentenanţa paginii de internet a OIRPOSDRU Sud-Vest Oltenia şi a actualizat cu regularitate conţinutului paginii de internet a OI în legătură cu implementarea domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul Acordului de Delegare , realizand un numar de 15 actualizari ( dezvoltari) ale paginii de internet.

Page 14: RAPORT DE ACTIVITATE O.I.R.P.O.S.D.R.U. REGIUNEA SUD – … · 2019. 8. 26. · 1 e-mail: RAPORT DE ACTIVITATE O.I.R.P.O.S.D.R.U. REGIUNEA SUD – VEST OLTENIA ANUL 2009 1. Misiune

14

2.5.2. Compartimentul Verificare Tehnica Ex-Ante Principalele activităţi desfăşurate în anul 2009

- A asigurat verificarea ex-ante a celor 2 Rapoarte de Evaluare Intermediare elaborate de Compartimentul de Evaluare şi Selecţie - Verificarea ex-ante a tuturor contractelor de grant şi respectiv a dosarelor de contract pentru finantarea prin POSDRU/ Fondul Social European , in total 13 Dosare Contract de Grant. - A asigurat verificarea ex-ante a 85 documente elaborate de OIRPOSDRU Sud-Vest Oltenia, în conformitate cu procedura relevantă. - Verificarea ex-ante a tuturor actelor adiţionale la contractele de grant – 1 Act Aditional la Contract - Verificarea ex-ante a notificărilor beneficiarilor aferente contractelor de grant – 9 Notificari - Diseminarea la nivelul OI a raportului trimestrial integrat de sinteză a celor mai frecvente erori şi motive de respingere în urma verificărilor ex-ante. - Elaborarea Raportului Trimestrial al Functiilor Delegate si transmiterea acestui document la AMPOSDRU – 4 Raportari trimestriale in anul 2009 - Elaborarea de situatii de analiza si sinteza privind implementarea programului Phare CESDRU 2004-2006, componentele gestionate de catre OIRPOSDRU SV Oltenia. - Diseminarea metodologiei de esantionare catre Compartimentele OIRPOSDRU SV Oltenia - Verificarea ex- ante a Rapoartelor finale pentru proiectele Phare 2005 si Phare 2006 CESDRU – au fost verificate 21 de rapoarte finale si inaintate Directorului Coordonator al OIRPOSRU Sud-Vest Oltenia in vederea transmiterii acestora la AMPOSDRU . - A asigurat funcţionarea Grupului de Management al Riscurilor organizat la nivelul OIRPOSDRU Sud-Vest Oltenia. In cursul anului 2009 au avut loc 4 reuniuni trimestriale ale grupului de management al riscurilor, au fost transmise 4 raportari trimestriale cuprinzand registrele de riscuri ale OIR POSDRU SV Oltenia , planurile de acţiune şi măsurile corective privind atenuarea riscurilor. - Urmare a rapoartelor de audit elaborate privind gestiunea POS DRU, a centralizat propunerile de masuri corective transmise de compartimentele / serviciile vizate si a elaborat planuri de actiune privind implementarea recomandarilor formulate, a intocmit periodic stadii de implementare a recomandarilor formualte. Astfel de documente aferente celor doua misiuni de audit intern care au vizat activitea OIR privind gestiunea POSDRU au fost transmise si la AM POSDRU - doua planuri de actiune agregate respectiv 3 stadii intermediare de implementare a recomadarilor formulate.

2.6. COMPARTIMENT ANTIFRAUDĂ ŞI NEREGULI

Principalele activităţi desfăşurate în trimestrul II 2009 - Raportare trimestriala privind neregulile si instruiri ale personalului OI; - Vizite la beneficiarii de grant Phare 2006. Ofiterul de nereguli a insotit ofiterii de monitorizare in toate vizitele efectuate la beneficiarii de proiecte de grant din programul Phare 2006 CESDRU. - Colaborare cu ofiţerul de nereguli din cadrul AM privind neregulile, corecţiile financiare ( ex: Studierea Sistemului integrat de control al Comisiei Europene- „Action Plan towards an

Page 15: RAPORT DE ACTIVITATE O.I.R.P.O.S.D.R.U. REGIUNEA SUD – … · 2019. 8. 26. · 1 e-mail: RAPORT DE ACTIVITATE O.I.R.P.O.S.D.R.U. REGIUNEA SUD – VEST OLTENIA ANUL 2009 1. Misiune

15

Integrated Internal Control Framework”, pregatire materiale referitoare la corecţiile financiare pentru manualul de nereguli - traducere din limba engleză); - simulare rapoarte de nereguli pentru FSE . Activitatea a constat în documentare, consultare cu colegii de la compartimentul de monitorizare, tehnic şi financiar; - Elaborarea Procedurii Operaţionale Managementul Neregulilor. - 8 activităţi de diseminare materiale antifraudă pentru prevenirea şi detectarea neregulilor. In cursul anului 2009 , Compartimentul antifraudă şi nereguli a primit 7 sesizări de suspiciuni de nereguli , 6 pentru proiectele Phare CESDRU si 1 pe un proiect finanţat prin FSE. Aceste sesizari au fost analizate sau sunt în curs de verificare ,conform procedurii specifice , având următoarele rezultate:

- 2 debite constatate pentru 2 proiecte Phare au fost recuperate - 1 suspiciune de neregula pentru un proiect Phare este in curs de analiză - 3 suspiciuni de neregulă pentru s-au dovedit a fi nefondate - 1 suspiciune de neregula pentru o cerere de finanţare prin POSDRU este in curs de

verificare, raportul preliminar de nereguli fiind in lucru. 2.7. COMPARTIMENT AUDIT INTERN Pe parcursul anului 2009, Compartimentul de Audit Intern a desfasurat 5 misiuni de Audit, finalizate cu 5 Rapoarte de Audit , după cum urmează: 1. Raportul de audit nr. 1370/06.03.2009 aferent misiunii de audit Evaluarea activităţii de

contractare aferentă proiectelor propuse spre finanţare urmare a finalizării procesului de evaluare a Programului Phare 2006, pentru schemele de finanţare nerambursabilă: Măsuri de Incluziune Socială, Servicii Sociale, Măsuri Active pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Promovarea Învăţării pe Parcursul Întregii Vieţi pentru Calificarea şi Recalificarea Forţei de Muncă;

2. Raportul de audit nr. 3931 /08.07.2009 aferent misiunii de audit Analiza procesului de verificare şi certificare a cheltuielilor aferente contractelor de grant din cadrul Programului Phare 2004/016-772.04.02, rapoarte finale;

3. Raportul de audit nr. 4725/10.08.2009 aferent misiunii de audit Evaluarea stadiului pregătirii şi trecerii la implementarea programelor finanţate din instrumente structurale;

4. Raportul de audit nr. 6449 /12.11.2009 aferent misiunii de audit Analiza activităţii de evaluare şi contractare a cererilor de finanţare aferente DMI 3.1 şi 3.2 efectuate pe parcursul anului 2008 – FSE;

5. Raportul de audit nr. 6983 /21.12.2009 aferent misiunii de audit Verificarea implementării de către structurile auditate a recomandărilor făcute de auditorii interni, urmare a derulării misiunilor de audit în anul 2009. 2.8. Alte activităţi 1. Este în curs de analiză posibilitatea elaborării a 2 cereri de finanţare prin POAT si

POSDRU astfel: - finanţarea unei părţi din salariile propriilor angajaţi din FEDR prin Programul

Operaţional de Asistenţă Tehnică – POAT, în vederea reducerii cheltuielilor de la bugetul de stat, în contextul actual al dificultăţilor socio-economice.

- analiza posibilităţii de finanţare a activităţilor de informare şi publicitate prin POSDRU Axa 7

Page 16: RAPORT DE ACTIVITATE O.I.R.P.O.S.D.R.U. REGIUNEA SUD – … · 2019. 8. 26. · 1 e-mail: RAPORT DE ACTIVITATE O.I.R.P.O.S.D.R.U. REGIUNEA SUD – VEST OLTENIA ANUL 2009 1. Misiune

16

2. Cursuri de formare si perfecţionare in domenile specifice de activitate pentru personalul

propriu. 3. Participarea la conferinţele / seminariile organizate de parteneri. 4. Elaborarea şi revizuirea Manualului de Proceduri Interne. În anul 2009 au fost elaborate sau

după caz, revizuite procedurile interne de lucru pentru fiecare proces sau activitate , în vederea asigurării unui mediu de lucru eficient si conform regulamentelor europene şi legislaţiei naţionale.

5. Arhivarea documentelor conform legislaţiei europene si naţionale in vigoare. 3. Programul de funcţionare al OIR POS DRU Regiunea Sud –Vest Oltenia 1. Program de lucru cu publicul Luni - Vineri: 8.30 – 16.30 2. Program de audienţe Director Coordonator

Marţi: 10.00-12.00 3. Programul de Help - Desk a OIR POS DRU Regiunea Sud –Vest Oltenia:

Zilnic in timpul programului de lucru 4. Persoanele responsabile cu difuzarea informaţiilor publice MOCANU MIHAELA - Director Coordonator PETRE BOGDAN - ofiţer de informare şi publicitate, Help - Desk STĂNESCU DANIELA - ofiţer de informare şi publicitate, Help - Desk 5. Coordonate de contact SEDIUL CENTRAL : Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud –Vest Oltenia Craiova, Dolj, Str. Traian Demetrescu nr. 14 Tel/ Fax: 0351/442202 Fax: 0351/442203 E-mail: [email protected] Web: http://www.oirsvfse.ro REPREZENTANŢE : OLT- Slatina, str. Sevastopol, nr.2, Tel: 0349 417722

Page 17: RAPORT DE ACTIVITATE O.I.R.P.O.S.D.R.U. REGIUNEA SUD – … · 2019. 8. 26. · 1 e-mail: RAPORT DE ACTIVITATE O.I.R.P.O.S.D.R.U. REGIUNEA SUD – VEST OLTENIA ANUL 2009 1. Misiune