of 78 /78
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA Bucureşti - - CENTRU DE EXCELENŢĂ – RAPORT de activitate - 2013 - BUCUREŞTI

RAPORT de activitate - 2013 -

Embed Size (px)

Text of RAPORT de activitate - 2013 -

Page 1: RAPORT de activitate - 2013 -

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE

- INMA Bucureşti -

- CENTRU DE EXCELENŢĂ –

RAPORT de activitate

- 2013 -

BUCUREŞTI

Page 2: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

Page 3: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3

CUPRINS

Pag.

1. Datele de identificare ale INCD 5

1.1.Denumirea 5

1.2. Actul de înfiinţare cu modificările ulterioare 5

1.3. Numărul de înregistrare în Registrul potenţialilor contractori 5

1.4. Adresa 5

1.5. Telefon, fax, pagina web, e-mail: 5

2. Scurtă prezentare a INCD 6

2.1. Istoric 6

2.2. Structura organizatorică (organigrama, filiale, sucursale, puncte de lucru) INCD 7

2.3. Domeniul de specialitate al INCD (conform clasificării CAEN şi UNESCO) a. Conform clasificării UNESCO b. Conform clasificării CAEN

8

2.4. Direcţii de cercetare-dezvoltare / obiective de cercetare / priorităţi de cercetare a. domenii principale de cercetare-dezvoltare b. domenii secundare de cercetare c. servicii/microproducţie

8

2.5. Modificări strategice în organizarea şi funcţionarea INCD 9

3. Structura de conducere a INCD 10

3.1. Consiliul de administraţie 10

3.2. Directorul general 10

3.3. Consiliul ştiinţific 10

3.4. Comitetul director 10

4. Situaţia economico-financiară a INCD 11

4.1. Patrimoniul stabilit pe baza situatiei financiare anuale la 31 decembrie 2013 4.2. Venituri totale, din care: Anexa 1

- Venituri realizate prin contracte de cercetare – dezvoltare finantate din fonduri publice Anexa 1.1

- venituri realizate prin contracte de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri private Anexa 1.2

- venituri realizate din activităţi economice (servicii, microproducţie, exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală) Anexa 1.3

- subvenţii / trasferuri 4.3. Cheltuieli totale 4.4. Profitul brut 4.5. Pierderea brută 4.6. Situaţia arieratelor 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice

11 11

14 14 14 14 14 14

5. Structura resursei umane de cercetare-dezvoltare 15

5.1. Total personal, din care: a. personal de cercetare-dezvoltare atestat cu studii superioare b. numar conducatori de doctorat c. numar de doctori

15

Page 4: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4

5.2. Informaţii privind activităţile de perfecţionare a resursei umane (personal implicat în procese de formare – stagii de pregătire, cursuri de perfecţionare)

16

5.3. Informaţii privind politica de dezvoltare a resursei umane de cercetare-dezvoltare

17

6. Infrastructura de cercetare-dezvoltare, facilităţi de cercetare 18

6.1. Laboratoare de cercetare-dezvoltare 18

6.2. Laboratoare de încercări acreditate / neacreditate 28

6.3. Instalaţii şi obiective speciale de interes naţional 28

6.4. Măsuri de creştere a capacităţii de cercetare-dezvoltare corelat cu asigurarea unui grad de utilizare optim

32

7. Rezultatele activităţii de cercetare-dezvoltare 33

7.1. Structura rezultatelor de cercetare-dezvoltare (Anexele: 2, 3, 4, 5, 6 şi 7) 33

7.2. Rezultate de cercetare-dezvoltare valorificate şi efecte obţinute 60

7.3. Oportunităţi de valorificare a rezultatelor de cercetare 61

7.4. Măsuri de cresterea capacitatii 62

8. Măsuri de creştere a prestigiului şi vizibilităţii INCD 63

8.1. Prezentarea activităţii de colaborare prin parteneriate:

dezvoltarea de parteneriate la nivel naţional şi internaţional (cu personalităţi / instituţii / asociaţii profesionale) în vederea participării la programele naţionale şi europene specifice;

înscrierea INCD în baze de date internaţionale care promovează parteneriatele;

înscrierea INCD ca membru în reţele de cercetare / membru în asociaţii profesionale de prestigiu pe plan naţional / internaţional;

participarea în comisii de evaluare concursuri naţionale şi internaţionale;

personalităţi ştiinţifice care au vizitat INCD;

lecţii invitate, cursuri şi seminarii susţinute de personalităţi ştiinţifice invitate;

membri în colectivele de redacţie ale revistelor recunoscute ISI (sau incluse în baze internaţionale de date) şi în colective editoriale internaţionale şi/sau naţionale

63

8.2. Prezentarea rezultatelor la târgurile şi expoziţiile naţionale şi internaţionale târguri şi expoziţii internaţionale tărguri şi expoziţii naţionale

66

8.3. Premii obţinute prin proces de selecţie / distincţii etc. 70

8.4. Prezentarea activităţii de mediatizare: extrase din presa (interviuri) participare la dezbateri radiodifuzate / televizate

73

9. Surse de informare şi documentare din patrimoniul ştiinţific şi tehnic al INCD 74

10. Concluzii 76

11. Perspective / priorităţi pentru perioada următoare de raportare 77

Page 5: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5

1. DATE DE IDENTIFICARE

1.1. Denumirea

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE

- INMA Bucureşti -

1.2. Actul de înfiinţare cu modificările ulterioare

HG 1308/1996; HG 823/2004; Acreditare pentru a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri publice conform Deciziei ANCS nr. 9634/14.04.2008 1.3. Numărul de înregistrare în Registrul potenţialilor contractori

2421, conform anexa 1 din Pachet Informaţii al Programului CERCETARE DE EXCELENŢĂ – CEEX 2006:436 1.4. Adresa Bucureşti, Sector 1, Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 6, CP 013813 1.5. Telefon: 021 269.32.69

Fax: 021 269.32.73 Pagina web: http://www.inma.ro E-mail: [email protected]

Page 6: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6

2. SCURTĂ PREZENTARE A INCD

2.1. ISTORIC

EVOLUŢIA ORGANIZAŢIONALĂ OBIECTIVE 1927 - Înfiinţarea „STAŢIUNII DE ÎNCERCARE A MAŞINELOR ŞI UNELTELOR AGRICOLE“-

BĂNEASA în cadrul INSTITUTULUI PENTRU CERCETĂRI AGRONOMICE A ROMÂNIEI prin Legea de înfiinţare ICAR (M.O nr. 97/05.05.1927).

- Realizarea de cercetări ştiinţifice şi experimentale "asupra uneltelor şi maşinilor cele mai potrivite solului şi climei ţării";

- Încercarea maşinilor introduse în ţară.

1930 - Decizia nr. 2000/1930 a Directorului ICAR -

GHEORGHE IONESCU ŞIŞEŞTI privind normele de funcţionare şi rolul „STAŢIUNII DE ÎNCERCARE A MAŞINELOR ŞI UNELTELOR AGRICOLE“

- Înfiinţarea şi dotarea primului laborator de încercări maşini agricole;

- Reguli de cercetare experimentală şi alegerea tipurilor de maşini corespunzătoare agriculturii României;

- Stabilirea metodologiilor şi programelor de încercări; - Publicarea rezultatelor încercărilor maşinilor agricole; - Demonstraţii regionale cu maşinile agricole performante.

1952 - Înfiinţarea institutului de CERCETĂRI

ŞTIINŢIFICE PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII - ICMEA prin transformarea STAŢIUNII DE ÎNCERCAREA MAŞINILOR Şl UNELTELOR AGRICOLE din Cadrul ICAR (HCM nr.543/16.04.1952).

- Elaborarea cerinţelor agrotehnice pentru maşinile şi uneltele corespunzătoare proceselor agricole;

- Elaborarea sistemelor şi a tipurilor de maşini necesare mecanizării proceselor din agricultură;

- Cercetarea experimentală şi îmbunătăţirea soluţiilor tehnice şi de fabricaţie.

1982 - Unificarea ICMEA Băneasa cu INSTITUTUL

PENTRU PROIECTARE MAŞINI AGRICOLE OTOPENI şi înfiinţarea INSTITUTULUI DE CERCETARE PROIECTARE ŞI INGINERIE TEHNOLOGICĂ PENTRU MAŞINI ŞI UTILAJE AGRICOLE ICPITMUA Băneasa (Decret Consiliul de Stat nr.386/27.10.1982.

- Cercetarea ştiinţifică, proiectarea, ingineria tehnologică şi realizarea de modele experimentale şi prototipuri de maşini şi utilaje agricole;

- Elaborarea tehnologiilor de mecanizare; - Elaborarea sistemelor de maşini şi utilaje pentru procesele

agricole.

1996 - Înfiinţarea INSTITUTULUI NAŢIONAL DE

CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE-INMA (HG 1308/25.11.1996, MO nr. 329/1996) în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării; 2008 - INMA a fost acreditat pentru a desfăşura

activităţi de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri publice în conformitate cu HG 551/2007, Decizia ANCS nr. 9634/2008 2010 – INMA a fost autorizat să desfăşoare activităţi

de formare/calificare şi specializare / perfecţionare profesională, conf. Aut. seria B Nr. 2795310 din 17.02.2010;

- Cercetarea fundamentală legată de structura şi de rezistenţa

materialelor utilizate în construcţia echipamentelor tehnice; relaţia ET, plantă, mediu (aer, apă, sol);

- Cercetarea aplicativă în scopul fundamentării şi realizării de tehnologii de mecanizare şi echipamente tehnice performante destinate agriculturii şi industriei alimentare;

- Dezvoltarea tehnologică prin realizarea de modele experimentale şi prototipuri de echipamente tehnice;

- Standardizarea, tipizarea şi unificarea organologică a echipamentelor tehnice pentru agricultură CT 77;

- Testarea şi certificarea echipamentelor tehnice. - Demonstraţii practice, diseminare şi asistenţă tehnică la

implementare; - Incubare şi transfer tehnologic; - Perfecţionare şi instruire profesională; cariere ştiinţifice; - Fundamentarea parteneriatelor-consorţiilor, tematici pentru

proiecte finanţate din fonduri U.E. (PC7, EUREKA, COST, TRANS-BORDER etc.)

- Activităţi de calificare şi perfecţionare în cadrul centrului de

formare profesională.

2011 - INMA a fost autorizat sa desfăşoare activităţi de: - iniţiere pentru ocupaţia de MECANIC MAŞINI AGRICOLE, cod COR 723309, conf. Aut. Seria B nr. 0004500 din 24.03.2011; - perfectionare pentru ocupaţia SPECIALIST ÎN DOMENIUL PROIECTĂRII ASISTATE DE CALCULATOR, cod COR 251401, conf. Aut. Seria B nr. 0004501 din 28.04.2011;

2012 – INMA a fost autorizat prin Centrul de Evaluare şi Certificare Competenţe Profesionale

să desfaşoare activitati pentru calificarea „MORAR”, cod COR 816020, conf. Aut. Seria C nr.00260 din 31.08.2012

- Activităţi de formare profesională a adulţilor

Page 7: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7

2.2. ORGANIGRAMA INMA

Page 8: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8

2.3. DOMENIUL DE SPECIALITATE AL INMA

a. Conform clasificării UNESCO

3313 – Tehnologia şi ingineria mecanică;

3102 – Ingineria agricolă (tehnologii şi echipamente);

3309 – Tehnologii/echipamente pentru industria alimentară;

3328 – Procese tehnologice;

3308 – Ingineria şi tehnologia mediului ambiant.

b. Conform clasificării CAEN

7219 – Cercetare-dezvoltare în ştiinţe fizice şi naturale;

7120 – Activitǎţi de testǎri şi analize tehnice;

6201 – Editare de programe;

6203 – Prelucrarea informaticǎ a datelor;

7022 – Activitǎţi de consultanţǎ pentru afaceri şi management.

2.4. DIRECŢII DE CERCETARE-DEZVOLTARE / OBIECTIVE DE CERCETARE / PRIORITĂŢI DE CERCETARE

2.4.1. Direcţii de cercetare-dezvoltare INMA desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică (fundamentală şi aplicativă),

inovare şi dezvoltare în domeniul proceselor, tehnologiilor şi echipamentelor tehnice de mecanizare şi automatizare a lucrărilor din agricultură şi industrie alimentară în contextul armonizării întregii activităţi a institutului la politicile aplicate de Agenţia Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică din România.

a. domenii principale de cercetare-dezvoltare - Fundamentarea ştiinţifică a proceselor din agricultură, industrie alimentară şi crearea de noi

tehnologii, instrumente şi echipamente tehnice compatibile şi competitive cu aria europeană de cercetare specifică conceptelor de AGRICULTURĂ DURABILĂ, SIGURANŢĂ şi SECURITATE ALIMENTARĂ;

- Surse regenerabile de energie (biomasă, biocombustibili) tehnologii şi echipamente tehnice pentru utilizarea acestora în condiţii de eficienţă, protecţia vieţii, sănătăţii şi a mediului;

- Dezvoltarea rurală şi creşterea calităţii vieţii prin transferul tehnologic şi demonstraţii ale rezultatelor cercetărilor realizate de institut;

- Întărirea bazei de cercetare (resurse umane, logistică, echipamente de cercetare) şi realizarea de parteneriate pentru racordarea la ERA, inclusiv integrarea în platformele tehnologice la nivel european.

- Activităţi de formare, specializare profesională şi certificare de personal în domeniul tehnologiilor de mecanizare.

b. domenii secundare de cercetare - Evaluarea şi certificarea conformităţii echipamentelor tehnice din domeniul reglementat

şi nereglementat al U.E.;

- Efectuarea de inspecţii tehnice periodice pentru tehnologii de mecanizare şi ET pentru agricultură şi industria alimentară;

- Transfer tehnologic şi afaceri inovative prin incubatorul tehnolog ic acreditat: INMA-ITA.

c. servicii/microproducţie - încercarea echipamentelor tehnice;

- certificarea conformităţii produselor;

- formare profesională şi evaluarea competenţelor;

- inspecţii tehnice periodice pentru toate tipurile de autovehicule;

- execuţie repere mase plastice.

Page 9: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9

2.4.2. Obiective de cercetare

Valorificarea superioară potenţialului de producţie al trenurilor agricole prin fundamentarea, realizarea şi implementarea sistemelor tehnice inteligente de mecanizare şi automatizare a proceselor, adaptate schimbărilor climatice;

Promovarea dezvoltării bioindustriilor în spaţiul rural, în contextul creşterii valorii adăugate a produselor non-alimentare şi îmbunătăţirea calităţii vieţii;

Consolidarea formării profesionale continuă şi dobândirea de noi competenţe pentru personalul din mediul rural.

2.4.3. Priorităţi de cercetare Dezvoltarea tehnologiilor de mecanizare şi a sistemelor tehnice inovative destinate

lucrărilor solului, înfiinţării, întreţinerii şi recoltării culturilor agricole, horticole, agrozootehnice şi agrosilvice în condiţiile conservării surselor de mediu, combaterii fenomenului de secetă şi a deşertificării;

Fundamentarea şi realizarea unor sisteme tehnice noi, inteligente specifice conceptului de „AGRICULTURĂ DE PRECIZIE” pentru valorificarea superioară a potenţialului de producţie a terenurilor agricole în condiţii de exploatare durabilă;

Dezvoltarea sistemelor tehnice expert pentru realizarea hărţilor virtuale de producţie, monitorizarea culturilor agricole şi aplicarea unui management corespunzător;

Fundamentarea şi realizarea de noi tehnologii de mecanizare şi automatizare a proceselor din agricultură şi industria alimentară: condiţionare, procesare, stocare şi depozitare a produselor agricole primare, non-agricole şi acvacultură în condiţii de eficienţă, siguranţă şi securitate;

Soluţii tehnice eficiente pentru dezvoltarea bioindustriilor în spaţiul rural pentru valorificarea superioară a bioresurselor non-alimentare;

2.5. MODIFICĂRI STRATEGICE ÎN ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA INCD - NU

Page 10: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10

3. STRUCTURA DE CONDUCERE

3.1. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

1. Prof.dr.ing. PIRNĂ ION - preşedinte 2. Dr.ing. MURARU VERGIL - vicepreşedinte 3. Ec. CHITUC NICOLETA - membru 4. Ec. MASARIU MIOARA - membru 5. Ec. HALALAIE ELENA - membru 6 Prof.dr.ing. NICULIŢĂ PETRU - membru 7. Ec. ŞEULEANU DRAGOŞ - membru 8. Jurist CÂRCEL CRISTINA - secretar 9. Dr.ing. NEDELCU MIHAIL - invitat permanent

RAPORT asupra activitaţii Consiliului de Administratie al INMA desfaşurate în anul 2012 - sinteză (Anexa 8)

3.2. DIRECTORUL GENERAL

Prof. dr. ing. PIRNĂ ION

RAPORT cu privire la modul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă, prezentaţi în Anexa 1 la "Contractul de management din 19.12.2012" (Anexa 9)

3.3. CONSILIUL ŞTIINŢIFIC

1. Dr.ing. Muraru Vergil - preşedinte 2. Dr.ing. Ciupercă Radu - vicepreşedinte 3. Dr.ing. Ganea Ioan - secretar 4. Prof.dr.ing. Pirnă Ion - membru 5. Dr.ing. Voicu Emil - membru 6. Dr.ing. Vlăduţ Valentin - membru 7. Ing. Ioniţă Ghiţă - membru 8. Dr.ing. Muraru Cornelia - membru 9. Dr.ing. Găgeanu Paul - membru 10. Dr.ing. Pop Augustin - membru 11. Drd.ing. Coţa Constantin - membru 12. Dr.ing. Constantin Nicolae - membru 13. Dr.ing. Drâmbei Petronela - membru 14. Dr.ing. Marin Eugen - membru 15. Dr.ing. Bădănoiu Bianca - membru 16. Dr.ing. Nedelcu Mihail - membru 17. Drd.ing. Matache Mihai - membru 18. Ing. Neagoe Valerica - membru 19. Dr.ing. Păun Anişoara - membru

3.4. COMITETUL DIRECTOR

1. Director General - Prof.dr.ing. Pirnă Ion - preşedinte 2. Director Ştiinţific - Dr.ing. Vlăduţ Valentin - membru 3. Director Economic - Ec. Rusu Mircea - membru 4. Şef Departament CDI - Dr. ing. Păun Anişoara - membru 5. Şef Departament Încercări - Drd.ing. Matache Mihai - membru 6. Şef Departament Execuţie - Ing. Marian Mihai - membru 7. Şef Departament Informatică - Dr.ing. Muraru Vergil - membru 8. Şef Departament Proiecte-Relaţii Internaţionale - Dr.ing. Drâmbei Petronela - membru 9. Şef Departament I.T.A. - Dr.ing. Muraru Cornelia - membru 10. Şef Colectiv SMCS - Dr.ing. Bădănoiu Bianca - membru 11. Şef Birou Financiar-Contabilitate - Ec. Gheorghe Mariana - membru 12. Şef Birou Adm., Personal, Organizare - Ing. Dumitru Cristinel - membru 13. Consilier Juridic - Cârcel Cristina - membru 14. Şef Birou Plan - Ing. Neagoe Valerica - secretar 15. Lider Sindicat liber INMA – Dr.ing. Nedelcu Mihail - invitat permanent

Page 11: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11

4. SITUAŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ A INMA

4.1. Patrimoniul stabilit în baza raportărilor financiare la data de 31 decembrie 2013

2012 2013

Patrimoniul stabilit în baza raportărilor financiare la data de 31 decembrie

746.494 746.494

4.2. Venituri totale, din care:

2012 2013

Venituri totale 13.499.811 11.560.303

- Venituri realizate prin contracte de cercetare – dezvoltare finanţate din fonduri publice (repartizat pe surse naţionale şi internaţionale)

9.073.538 7.529.410

- Venituri realizate prin contracte de cercetare – dezvoltare finanţate din fonduri private (cu precizarea surselor)

112.089 451.943

- Venituri realizate din activităţi economice (servicii, microproducţie, exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală)

4.267.382 3.554.562

- Subvenţii / transferuri - -

- Venituri financiare 46.802 24.388

ANEXA 1

Venituri realizate prin contracte de cercetare – dezvoltare finanţate din fonduri publice

Anexa 1.1

Nr. crt

Nr. contract

Denumire proiect Statut INMA

in proiect

Valoare totala 2013

(lei)

din care:

INMA Parteneri

PROGRAM PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE 506.400 312.544 193.856

1. 35 Promovarea in Romania a tehnologiei de cultivare a salciei energetice (SALIX VIMINALIS) ca sursa alternativa de energia curata

Titular 506.400 312.544 193.856

PROGRAM IDEI 185.111,25 185.111,25 -

2. 284 Cercetari privind imbunatatirea proprietatilor fizico-mecanice si structurii materialelor biodegradabile pentru ambalare din materii prime autohtone

Contractor titular

185.111,25 185.111,25 -

PROGRAM INOVARE: SUBPROGRAM Servicii suport pentru inovare – Cecuri de inovare

50.000 50.000 -

3. 164 CI

Elaborarea unei metodologii inovative pentru tehnologia de maruntire a materialelor lemnoase in vederea cresterii gradului de extractie a substantelor bioactive

Furnizor servicii

50.000 50.000 -

PROGRAM INOVARE: SUBPROGRAM Dezvoltare Produse – Sisteme - Tehnologii

- 197.214 197.214 -

4. 30

DPST

Dezvoltarea de echipamente tehnice inovative destinate tehnologiei de valorificare rationala a pajistilor in conditiile schimbarilor climatice

Partener 136.364 136.364 -

5. 20DPST Utilaj autopropulsat multifuncţional inovativ, cu echipament de lucru, destinat lucrărilor din fermele agricole mici

Partener 60.850 60.850 -

Page 12: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12

Nr. crt

Nr. contract

Denumire proiect Statut INMA

in proiect

Valoare totala 2013

(lei)

din care:

INMA Parteneri

PLAN SECTORIAL AL MINISTERULUI AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

468.005,39 393.141 74.864,39

6. 135 Tehnologie inovativă şi echipament tehnic cu organe active antrenate pentru afânarea în profunzime şi creşterea fertilităţii solurilor

Contractor titular

100.395 100.395 0

7. 311 Tehnologie de mecanizare şi echipamente tehnice pentru condiţionarea şi calibrarea merelor destinate fermelor pomicole de semi-subzistenţă

Contractor titular

193.141,06 147.246 45.895,06

8. 736 Tehnologii de mecanizare şi echipamente tehnice adecvate pentru recoltarea, transportul şi conservarea eficientă a plantelor furajere

Contractor titular

174.469,33 145.500 28.969,33

PROGRAM NUCLEU 5.013.969 5.013.969 0

9. 15 N

PN 09 - 15 01 09 Tehnologie inovativa şi realizarea unui echipament tehnic complex de ambalare in saci a produselor agricole finite in cadrul unitatilor de morărit de mica si medie capacitate

Contractor titular

918.570 918.570 -

10. 15 N PN 09 - 15 02 03 Cercetări privind mecanizarea şi automatizarea proceselor de fabricatie a peleţilor şi agripeleţilor

Contractor titular

1.980.000 1.980.000 -

11. 15 N

PN 09 - 15 03 02 Cercetari pentru dezvoltarea tehnologiei privind realizarea din resurse regenerabile a unor materiale biodegradabile destinate obtinerii de produse prietenoase mediului utilizate in agricultura si industria alimentara

Contractor titular

880.000 880.000 -

12. 15 N

PN 09 - 15 03 03 Tehnologie inovativa privind procesul de dozare in flux continuu cu produse granulare si pulverulente pentru consum alimentar in vederea asigurarii calitatii si securitatii alimentare

Contractor titular

1.100.000 1.100.000 -

13. 15 N

PN 09 - 15 05 05 Cercetări aprofundate privind utilizarea pneurilor la echipamentele agricole folosind noi metode automatizate şi informatizate pentru verificare

Contractor titular

135.399 135.399 -

PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007 – 2013, POSDRU

439.899,76 439.899,76

14. POSDRU / 83/ 5.2 / S / 53508

Valorificarea capitalului uman în zonele rurale din România, prin dobândirea de abilităţi şi cunoştinţe cu valoare adăugată ridicată

Partener 57.508,76 57.508,76 -

15. POSDRU / 81/ 3.2 / S / 58103

Formarea profesionala in domeniul materialelor noi cu aplicatii in mecanica si mecatronica

Partener 382.391 382.391 -

PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL CRESTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE- POS CCE

147.750 147.750 -

16. 130 Incercarea la solicitari statice si oboseala a prototipurilor supuse incercarilor distructive: ramele de boghiu motor si purtator

Partener 147.750 147.750 -

PROGRAMUL DE COOPERARE TRANSFRONTRALIERA ROMANIA – BULGARIA 2007 – 2013

267.988,89 267.988,89 -

17. 1052

Development of a management system for environmental protection by enhancing the use value of animal dejections in the Teleorman-Veliko Tarnovo crossborder area

Partener 261.128,37 261.128,37 -

18. 54121 Biofuels - Source of common sustainable development in the cross-border cooperation area

Partener 6.860,52 6.860,52 -

PROGRAMUL DE COOPERARE TRANSFRONTALIERA ROMANIA – UNGARIA,2007 – 2013

40.827,13 40.827,13 -

19. HURO

0802/037AF Joint hydrobiology and fish biology research center in Szarvas and Timisoara – Hurofish

Partener 40.827,13 40.827,13 -

Page 13: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13

Nr. crt

Nr. contract

Denumire proiect Statut INMA

in proiect

Valoare totala 2013

(lei)

din care:

INMA Parteneri

PROGRAMUL LEONARDO DA VINCI 69.093,67 69.093,67 -

20.

2011-1- es1 leo05- 35863/ 01.12.2011

AGRICULTURAL CODE / LEONARDO DA VINCI ,,Training through visual communication on prevention of occupational risks in the use of agricultural machinery “

Partener 69.093,67 69.093,67 -

PROGRAMUL DE COOPERARE INTERREGIONALA INTEREG IV C

193.151,33 193.151,33

21. 1014 R4 / 10.04.2012

Clusters for European Innovation Cross – Linking Partener 193.151,33 193.151,33 -

TOTAL CONTRACTE DE CERCETARE – DEZVOLTARE FINANTATE DIN FONDURI PUBLICE = 21 contracte

7.529.410,42 7.260.690,03 268.720,39

Venituri realizate prin contracte de cercetare – dezvoltare finantate din fonduri private

Anexa 1.2

Nr. crt.

Nr. contract

Denumire contract Valoare 2013

(lei)

1. 866 Determinarea nivelului de putere acustică pentru motopompă GP 100 (D 2000/14/EC)

433,11

2. 494

Evaluarea tehnico-ştiinţifică, asistenţă tehnică la montaj şi PIF ale instalaţiilor tehnologice proiectate de INMA în cadrul proiectului intitulat ”Hală pentru creşterea sturionilor şi amenajarea unui heleşteu cu suprafaţa de 7,1 ha pentru practicarea acvaculturii în zona Herneacova, judeţ Timiş”

65.790,00

3. 813 Încercarea la solicitări statice şi oboseală a prototipurilor supuse încercărilor distructive: ramă de boghiu motor- desen R 130 RSN

330.600,00

4. 1273 Cercetări privind determinarea caracteristicilor tehnice prin realizarea modelelor experimentale pentru sortator cu 4 site şi transportor cu bandă

37.570,00

5. 1134 Efectuarea calcului de rezistenţă a panourilor de sprijinit maluri săpături tip BAV2, conform proiectului de execuţie şi certificatelor de calitate a materialelor folosite în procesul tehnologic al acestor structuri metalice

2.223,35

6, 1386 Efecutuarea încercărilor statice pentru aparatoare telescopică cabină în regim voluntar conform SR EN 81 -21: 2010

222,33

7. 96 Realizarea versiunii române a standardelor cuprinse în anexa nr.1 – Lista standardelor, costuri, termene de execuţie

854,48

8. 1582 Efecutuarea încercărilor statice în regim voluntar conform SR EN 81 -21: 2010 pentru apărătoare telescopică cabină din trei părţi şi apărătoare fixă de cabină

446,76

9. 2874 Studii de proiectare necesare montării unei sere de cercetare, din schelet de aluminiu acoperita cu folie

4.032,26

10. 1254 Lista standardelor, costuri şi termene de execuţie 2.916,00

11. 1669 Cercetare, dezvoltare şi inovare – suport pentru dezvoltarea economică şi socială sustenabilă

6.854,84

TOTAL 451.943,13

Venituri realizate din activitati economice (servicii, microproducţie, exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală)

Anexa 1.3

Nr. crt.

Nr. contract Denumirea contract Valoare

2013 (lei)

CONTRACTE PRIVIND EVALUAREA IN SCOPUL ACORDARII CERCETIFICARII CONFORMITATII PRODUSELOR

79.326,87

1. 468(P) Maşină de erbicidat tractată: MET-1500; MET-2000; MET-2500; MET-3000 3.588,28

2. 469(P) Moară cu ciocane universală: MCU-1,8; MCU-7,5; MCU-11; MCU-22; MCU-30 3.588,28

3. 460(P)/07.06.2010 Motopompă pentru apă curată GP 100 450,75

Page 14: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14

Nr. crt.

Nr. contract Denumirea contract Valoare

2013 (lei)

4. 459(P)/ 28.04.2010 Motopompă pentru apă murdară GTP 80 3.727,22

5. 465(P)/02.07.2010 Motopompă pentru apă curată GP 40 438,25

6. 466(P)/02.07.2010 Familie motopompe pentru apă curată GP 50; GP 80 482,06

7. 478(P)/31.05.2012 Plug pentru dezăpezire model FCS 125, FCS 150, FCS 170, FCS 180, FCS 200, FCS 230, FCS 250

848,62

8. 479(P)/28.06.2012 Electrocompresor ECS 60/10 1.684,18

9. 005MA/15.05.2012 Cabină pentru tractor forestier TAF 2012 4.598,53

10. 480(P)/11.12.2012 Selectoare aerodinamice SAD: 1; 2; 4; 5; 7; 10; 10-01; 12; 15; 20; 30; 40; 50; 70; 100; 150

5.281,66

11. 464(P)/ 10.06.2010 Freză de sol RS-1000; RS-1100; RS-1200; RS-1300; RS-1400; RS-1500; RS-1600; RS-1700

6.979,47

12. 463(P)/ 10.06.2010 Semănători de porumb 2 BYF-3; 2 BYF-4 4.122,70

13. 462(P)/ 10.06.2010 Grapă cu disc 1BQX-1,3; 1BQX-1,5; 1BQX-1,7; 1BQX-1,9; 1BQX-2,0 483,67

14. 461(P)/ 10.06.2010 Plug 1L220, 1L225, 1L320, 1L325 483,67

15. 444/15.07.2008 Familie de maşini de tratat seminţe MTS/PC (MTS-3; MTS-5; PC-20) 1.126,54

16. 470(P)/ 30.08.2010 Uşi frigorifice batante: HINDER 70, HINDER GV, HINDOR 90; HINDOR 120; glisante: SLIDER 70, SLIDER 90, SLIDER GV, SLIDOR 120; tehnice: HINDON, WINDON

13.790,67

17. 471(P)/ 30.08.2010 Motocultor KDT 610C (fără accesorii), 5.172,43

18. 474(P)/04.11.2010 Compresor centrifugal de aer CCAE 9-125 1.711,83

19. 467P/29.07.2010 Amestecător orizontal furaje: AO-300; AO-500; AO-1000; AO-2000 943,62

20. 469P/29.07.2010 Moară cu ciocane universală: MCU-1,8; MCU-7,5; MCU-11; MCU-22; MCU-30 882,74

21. 473(P)/ 01.11.2010 Motocultor KDT 410C (fără accesorii 5.203,05

22. 468P/29.07.2010 Maşină de erbicidat tractată: MET-1500; MET-2000; MET-2500; MET-3000 1.600,24

23. 475(P)/12.09.2011 Electrocompresor cu şurub ECS 20/25 1.711,98

24. 481(P)/17.12.2012 Electrocompresor cu şurub 75/10 5.448,10

25. 477(P)/23.03.2012 Tractor articulat forestier TAF 2012 2.458,12

26. 476(P)/10.01.2012 Motocultor KDT 910E (fără accesorii) 802,85

27. 472(P)/12.10.2010 Pluguri purtate P1-16; P1-20; PR1-16; PR1-20; P2-20; P2-25; P2-L75; P2-L82; PR2-20; PRH2-25; P3-20; P3-25; P3-L75; P3-L82; P4-L82

854,76

28. 343/17.06.2005 Instalaţie de irigat prin aspersiune IIA-50; IIA-75; IIA-100; IIA-150 862,60

VENITURI DIN PRESTARI SERVICII 3.475.235,13

TOTAL 3.554.562

4.3. Cheltuieli totale

2012 2013

Cheltuieli totale 13.388.009 11.477.317

4.4. Profit brut

2012 2013

Profit brut 111.802 82.986

4.5. Pierderea brută: -

4.6. Situaţia arieratelor: -

4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte)

2012 2013

Politicile economice şi sociale implementate (costuri / efecte): - -

4.8. Evoluţia performanţei economice:

2012 2013

Evoluţia performanţei economice Vtotal = 13.499.811 Vtotal = 11.560.303

Page 15: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15

5. STRUCTURA RESURSEI UMANE DE CERCETARE-DEZVOLTARE

5.1. Total personal, din care:

An 2012 2013

TOTAL PERSONAL 176 175

PERSONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE, din care: 141 141

a) personal de cercetare-dezvoltare atestat cu studii superioare 60 57

b) număr conducători doctorat - -

c) număr de doctori 28 29

STRUCTURA PERSONALULUI DE CERCETARE-DEZVOLTARE PE GRADE PROFESIONALE

Personal care desfaşoară activitate de cercetare ştiinţifică

Personal care desfăşoară activitate de dezvoltare tehnologică

ATESTAT: 57

CS I 10 IDT I -

CS II 11 IDT II 9

CS III 13 IDT III 3

CS 10 IDT 1

NEATESTAT: 20

ACS 19 ING. 1

TOTAL 63 TOTAL 14

Număr de doctori: 29

Nr. crt. Nume şi prenume Grad profesional Anul susţinerii tezei

1. Alexandru Isabela CS III 1999

2. Bădănoiu Bianca CS II 2004

3. Bodea Codruţ CS III 2008

4. Brăcăcescu Carmen CS III 2011

5. Cioica Nicolae IDT II 2006

6. Ciupercă Radu CS II 1999

7. Constantin Nicolae* CS I 2000

8. Cozar Onuc* CS I 1970

9. Danciu Aurel CS III 2013

10. Drâmbei Petronela CS I 2003

11. Ganea Ioan IDT II 2009

12. Găgeanu Paul* CS I 2002

13. Ivan Gheorghe IDT II 2009

14. Koloszvary Constantina CS III 2008

15. Manea Dragoş CS III 2011

16. Mateescu Marinela CS II 2004

17. Marin Eugen CS II 2004

18. Muraru-Ionel Cornelia CS I 1998

19. Muraru Vergil* CS I 2001

20. Nedelcu Ancuta CS II 2004

21. Nedelcu Mihail CS III 2010

22. Nicolescu Mircea* CS I 2007

23. Păun Anişoara CS I 2004

24. Pirnă Ion* CS I 1997

25. Pop Augustin CS I 2000

26. Popa Lucreţia CS II 2004

27 Sorică Cristian CS III 2011

28 Vişan Alexandra Liana ACS 2012

29 Vlăduţ Valentin* CS II 2004

* Membru în comisii de susţinere doctorat

Page 16: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16

Doctoranzi: 27 Masteranzi: 3

1. Vlăduţoiu Laurenţiu 2. Andrei Sorin 3. Grădinaru Vasilică 4. Matache Mihai 5. Muscalu Adriana 6. Nagy Elena Mihaela 7. Sima Daniela 8. Voicea Iulian 9. Ciobanu Valeria Gabriela 10. Postelnicu Elena 11. David Alexandru Dorin 12. Radu (Cristea) Oana Diana 13. Mitu Mariana 14. Niţu Mihaela 15. Zaica Alexandru 16. Dumitraşcu Andrei 17. Pruteanu (Stanciu) Mirabela 18. Coşniţă Daniel 19. Toderaşc Petruţa 20. Perşu Cătălin 21. Zaica Ana 22. Ivancu Bogdan 23. Lazăr George 24. Petcu Albert 25. Cujbescu Dan 26. David Evelin Anda 27. Ştefan Vasilica

1. Ghilvacs Mădălina

2. Maria Mihaela Irina

3. Moraru Bianca

5.2. Informaţii privind activităţile de perfecţionare a resursei umane (personal implicat în procese de formare – stagii de pregătire, cursuri de perfecţionare)

Activitatea pedagogică

Cadru didactic asociat: 4 - U.P. Bucureşti – Facultatea Ingineria Sistemelor Biotehnice: prof.dr.ing. Pirnă Ion,

dr.ing. Vlăduţ Valentin, dr.ing. Constantin Nicolae; - Universitatea Babes Bolyai Cluj-Napoca – Facultatea de Chimie: prof.dr.ing. Cozar Onuc.

Referenţi comisii de doctorat: 6 - Pirnă Ion, Muraru Vergil; Găgeanu Paul, Constantin Nicolae, Vlăduţ Valentin, Cozar Onuc.

Ciclu de activităţi de instruire practică a studenţilor: - USAMV Bucureşti, Facultatea de Biotehnologii: 8 studenţi; - Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice: 81

studenţi.

Ciclu de activităţi de documentare şi consultanţă pentru licenţă / masterat / doctorat: - Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice; - Universitatea Transilvania Braşov, Facultatea de Alimentaţie şi Turism; - Universitatea din Craiova, Facultatea de Agricultură şi Horticultură.

Personal implicat în procese de formare profesională în cadrul Centrului de formare profesională – INMA: 30

- program de perfectionare pentru ocupaţia „Mecanic masini agricole” / Piatra Neamţ: 16 cursanti / martie 2013 - lectori: Constantin Nicolae, Marin Eugen, Sorică Cristian, Pirnă Ion, Matache Mihai, Vlăduţ Valentin, Marian Mihai, Nicolescu Mircea;

Page 17: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17

- program de perfecţionare pentru ocupaţia „Specialist in domeniul proiectarii asistate pe calculator” / SC AGMUS SA Iaşi: 17 cursanţi / martie 2013 - lectori: Constantin Nicolae, Marin Eugen, Sorică Cristian, Manea Dragos, Cârdei Petru;

- program de perfecţionare pentru ocupaţia „Specialist in domeniul proiectarii asistate pe calculator” / SC GRUP ROMET SA Buzău: 10 cursanţi / aprilie 2013 - lectori: Constantin Nicolae, Marin Eugen, Manea Dragos, Cârdei Petru;

- program de perfecţionare pentru ocupaţia „Specialist in domeniul proiectarii asistate pe calculator” / East Electric S.R.L. Bucuresti / 7 cursanţi / iunie 2013 - lectori: Cârdei Petru, Muraru Vergil, Constantin Nicolae;

- program de perfecţionare pentru ocupaţia „Manager de inovare” / CCI DOLJ – Craiova / 6 cursanţi / septembrie 2013 - lectori: Marin Eugen, Muraru Vergil, Cârcel Cristina;

- program de perfecţionare pentru ocupaţia „Tractorist” / TEHNOIND Piatra Neamţ / 17 cursanţi / septembrie 2013 - lectori: Ciupercă Radu, Constantin Nicolae;

- program de perfecţionare pentru ocupaţia „Specialist in domeniul proiectarii asistate pe calculator” / UMARO Roman / 13 cursanţi / septembrie 2013 - lectori: Muraru Vergil, Constantin Nicolae;

- program de perfecţionare pentru ocupaţia „Specialist in domeniul proiectarii asistate pe calculator” / PIATRA NEAMT / 5 cursanţi / septembrie 2013 - lectori: Marin Eugen, Cardei Petru;

- program de perfecţionare pentru ocupaţia „Maistru instructor” / MECANICA Ceahlău Piatra Neamţ / 5 cursanţi / septembrie 2013 - lectori: Ioniţă Ghiţă, Bădanoiu Bianca.

Personal implicat în instruirea internă a personalului angajat în cadrul INMA Bucureşti, anul 2013: 9

- Instruirea personalului specializat în ocupaţia de „Electrician” / 15.03.2013 / 2 cursanţi / lector - ing. Pop Florin;

- Instruirea personalului specializat în ocupaţia de „Sudor” / 18.03.2013 / 2 cursanţi / lector - sing. Marian Mihai;

- Instruirea personalului specializat în "Proiectare asistată pe calculator cu programul Solid Works" / 3-4.04.2013 / 2 cursanti / lector - dr. ing. Marin Eugen;

- Instruirea personalului specializat în "Sisteme de etanşare în construcţia de maşini" / 30.05.2013 / 19 cursanti / lector - dr. ing. Ivan Gheorghe;

- Instruirea personalului specializat în "Alegerea materialelor" / 1-3.10.2013 / 14 cursanti / lector - dr. ing. Nedelcu Ancuţa;

- Instruirea personalului specializat în "Precizia prelucrarii pieselor" / 7-8.10.2013 / 14 cursanti / lector - dr. ing. Nedelcu Ancuţa;

- Instruirea personalului specializat în "Transmisii indirecte" / 10-11.10.2013 / 14 cursanti / lector - dr. ing. Păun Anişoara;

- Instruirea tinerilor ingineri privind “Tratamente termice şi termochimice” / 21-24.10.2013 / 14 cursanti / lector - dr. ing. Popa Lucretia;

- Instruirea personalului specializat în “Alegerea toleranţelor şi ajustajelor în construcţia de maşini” / 31.10.2013 / 14 cursanti / lector - dr. ing. Ciupercă Radu.

5.3. Informaţii privind politica de dezvoltare a resursei umane de cercetare-dezvoltare

Apariţia rezultatelor performante ale cercetărilor dezvoltate în institut este posibilă datorită echipelor pluridisciplinare de cercetare (formare tehnică inginerească, tehnologică, agricolă, management etc) precum şi calitatea resursei umane.

În acest sens au fost implemnentate următoarele măsuri strategice: - Atragerea tinerilor în demersul cercetării-dezvoltării şi inovării specifice tehnologiilor de

mecanizare şi construcţiei echipamentelor tehnice pentru agricultură şi industria alimentară; - Sprijinirea tinerilor în formare de cariere în cercetare ştiinţificearea unui mod corespunzător şi

facil pentru desfăşurarea activităţilor, informare şi comunicare; - Motivarea şi stimularea personalului concomitent cu implicarea calitativă şi responsabilă; - Încurajarea specializării cercetătorilor prin doctorat, instruire şi perfecţionare; - Ocuparea posturilor şi funcţiilor în sistemul de cercetare promovat de institut se realizează

numai prin concurs.

Page 18: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18

6. INFRASTRUCTURA DE CERCETARE-DEZVOLTARE, FACILITĂŢI DE CERCETARE

6.1. Laboratoare de cercetare-dezvoltare: Laborator cercetari avansate pentru tehnologii de mecanizare a lucrǎrilor agricole; Laborator de cercetare – dezvoltare biocarburanţi; Laborator de cercetare – dezvoltare biogaz; Laborator de irigaţii şi tratamente fitosanitare; Laborator de cercetare-dezvoltare, valorificare plante medicinale; Laborator pentru evaluarea tehnologiilor de mecanizare; Laborator de cercetare-dezvoltare tehnologii pentru creşterea superintensivă a peştilor în sisteme

recirculante - Sucursala Timişoara; Laborator de cercetare-dezvoltare biopolimeri - Sucursala Cluj; Laborator de cercetare-dezvoltare tehnologii, instalaţii şi echipamente tehnice destinate depozitării

şi procesării seminţelor de cereale şi plante tehnice; Laborator de cercetare-dezvoltare tehnologii industrie alimentara – LCTIA; Laborator de cercetare-dezvoltare pentru tehnologii de mecanizarea lucrărilor solului, adaptate

schimbărolor climatice la nivel euroregional şi pentru înfiinţarea culturilor agricole în sistem conservativ; Laborator pentru cercetare-dezvoltare pentru recoltarea, transportul şi manipularea produselor

agricole şi furajelor; Laborator pentru cercetare-dezvoltare pentru recoltarea furajelor şi pregătirea hranei în zootehnie; Laborator de cercetare-dezvoltare pentru fertilizarea solului, conform conceptului de agricultură durabilă; Laborator decercetare-dezvoltare pentru lucrări de împăduriri şi înfiinţarea perdelelor forestiere

de protecţie a culturilor agricole.

LABORATOR CERCETĂRI AVANSATE PENTRU TEHNOLOGII DE MECANIZARE A

LUCRǍRILOR AGRICOLE

DESCRIERE Laboratorul are misiunea de a realiza cercetǎri avansate bazate pe tehnologia informaţiei,

inginerie computerizatǎ, modelare matematicǎ şi simulare numericǎ pentru tehnologiile de mecanizare a lucrǎrilor agricole şi domeniile adiacente şi conexe acestora. Activitatea secundara este reprezntata de participarea la toate celelalte teme de cercetare ale institutului (modelare matematică, simulare, optimizare, dezvoltare software, etc.).

Laboratorul dispune de dotare tehnicǎ de vârf: calculatoare PC de mare capacitate cu software licenţiat (MATHCAD, COSMOS/M, MATLAB, MATHEMATICA, AutoCAD CIVIL 3D, FLAC 6.0, LIMA 5.1, VERIS, inclusiv licenţe de Microsoft Office, Visual Studio şi Visual FoxPro pentru baze de date), laptop-uri, imprimante laser alb-negru si color A4 si A3, sonometru integrator, ministaţie meteo, penetrometru, umidometru, sistem analizǎ apǎ, GPS, echipament pentru mǎsurarea debitului de cereale la combine, unitate de comunicare mobilǎ cu facilitǎţi de GPRS, SMS şi internet. Pentru prezentarea activitǎţii, laboratorul dispune de aparaturǎ foto şi video performantǎ. CUVINTE CHEIE: tehnologia informaţiei, inginerie computerizatǎ, modelare matematicǎ, simulare numericǎ, optimizare, dezvoltare software DIRECŢII DE CERCETARE - interacţiunea tehnologii de mecanizare - agriculturǎ - mediu; - sisteme şi tehnologii clasice şi avansate pentru agricultura de precizie, sisteme şi tehnologii noi

şi avansate în agricultura durabilă; - sisteme informaţionale şi informatice destinate agriculturii, inclusiv baze de date; - modelarea matematicǎ şi simularea numericǎ a proceselor şi fenomenelor aferente

tehnologiilor de mecanizare a lucrǎrilor agricole pentru îmbunătăţire, optimzare, ecologizare; - analiza structurală; - probleme de mediu (eroziune, alunecari de teren, evoluţia materiei organice în sol în funcţie de

evoluţia parametrilor mediului); - servicii de procesare a datelor experimerntale şi modelare matematicǎ a proceselor investigate

pe cale experimentala; - agricultura de precizie; servicii de analiză a solului agricol.

Page 19: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19

LABORATOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE BIOCARBURANŢI

DESCRIERE Laboratorul are ca misiune cercetarea-dezvoltarea de tehnologii moderne de obţinere a uleiurilor vegetale din seminţe oleaginoase (rapiţă, soia, floarea-soarelui, soia, in, ricin, dovleac, camelină etc.).

Instalaţia constă din trei module: pregătirea seminţelor, obţinerea uleiului şi purificarea uleiului, fiecare modul putând funcţiona independent, în cadrul fiecărui modul existând o interdependenţă, echipamentele tehnice funcţionând în sistem de interblocare şi asigură obţinerea uleiului pur fără a fi executată şi operaţia de degumare. CUVINTE CHEIE: instalatie pilot, biocarburant, independenta energetica, energie curată DIRECŢII DE CERCETARE - cercetarea şi dezvoltarea proceselor, tehnologiilor şi echipamentelor tehnice destinate

procesării seminţelor oleaginoase; - identificarea de noi resurse pentru obţinerea resurselor de energie regenerabilă; - promovareaconceptului de INDEPENDENŢǍ ENERGETICǍ A FERMIERULUI ROMÂN şi

totodată reducerea consumului de combustibili clasici, mari poluatori ai mediului ca urmare a emisiilor de gaze cu efect de seră

- tehnologii noi de valorificare integrală a produselor secundare (şroturilor) rezultate la obţinerea uleiurilor vegetale;

- noi strategii de valorificare a rezultatelor cercetării în fermele mici şi mijlocii.

LABORATOR DE CERCETARE – DEZVOLTARE BIOGAZ

DESCRIERE Laboratorul are ca misiune cercetarea-dezvoltarea orientată către crearea de reţete noi de amestecuri în scopul obtinerii de biogaz, in diferite regimuri de fermentatie. Acesta dispune de o baza de cercetare moderna formata dintr-o instalatie pilot pentru obtinerea biogazului în fermele mici si mijlocii,dotata cu sistem de monitorizare si control, sistem de conversie a biogazului în energie electrica şi sistem de panouri fotovoltaice capabile să asigure independenţa energetică a instalatiei. Sistemul de monitorizare si control al statiei pilot de biogaz permite utilizatorului sa modifice parametri de functionare ai instalatiei cat si parametrii specifici procesului de fermentatie anaerobă. CUVINTE CHEIE: biogaz, instalatie pilot, independenta energetica, protectie mediu DIRECŢII DE CERCETARE - identificarea de surse noi de biomasa cu potential fermentativ pentru obtinerea de energie regenerabila; - realizarea de retete de biogaz cu diferite substraturi fermentative, pentru diferite regimuri de

fermentatie, pentru a veni in intampinarea cerintelor fermierilor mici si mijlocii - tehnologii de inactivare microbiana si virala a digestatului; - valorificarea sub forma de ingrasamant natural a digestatului rezultat in urma procesului de

fermentare anaeroba. - strategii de management privind valorificarea integrata a biogazului in fermele agricole mici si mijlocii.

Page 20: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20

LABORATOR DE IRIGAȚII ȘI TRATAMENTE FITOSANITARE

DESCRIERE Laboratorul are ca misiune cerecetare-dezvoltarea şi nvestigarea sistemelor şi echipamentelor de irigaţii şi aplicare a tratamente fitosanitare în agricultură. Sistemul de investigare a proceselor de aplicare a irigaţiilor în agricultură cuprinde standuri de pompare automatizate de diferite puteri, un sistem de achiziţie date şi control cu staţie SCADA, traductoare de presiune, debit, temperatură şi un echipament de testare pentru determinarea coeficientului de variatie a picuratorilor liniilor de irigare prin picurare, curba debit - presiune si raspunsul la presiune hidrostatică. Sistem de investigare a proceselor de aplicare a tratamentelor fitosanitare a culturilor agricole

cuprinde un echipament de testare mașini fitosanitare în cultura mare. echipament de testare

mașini fitosanitare pentru vii și livezi și un stand combinat pentru testarea pompelor, manometrelor

si calibrarea debitului mașinilor fitosanitare în cultura mare, vii și livezi.

CUVINTE CHEIE: irigații, tratamente fitosanitare, testare, protecția mediului DIRECTII DE CERCETARE - cercetarea şi dezvoltarea proceselor, tehnologiilor şi echipamentelor tehnice destinate

protecţiei culturilor agricole, în contextul unei agriculturi durabile; - creşterea preciziei de determinare a indicilor calitativi pentru irigaţii, în vederea implementării în

cadrul laboratorului INMA a cerinţelor din reglementările UE; - verificarea în scopul îndeplinirii condiţiilor pe care trebuie să le respecte maşinile pentru aplicat

tratamente fitosanitare în raport cu pericolele referitoare la securitatea operatorului care efectuează testarea, la pericolul potenţial de contaminare a mediului înconjurător şi la protecţia optimă a plantelor prin aplicarea unei cantităţi optime de substanţe fitosanitare;

- identificarea, realizarea si testarea unor noi sisteme de irigatie a culturilor agricole in contextul evolutiei crizei energetice si a pericolului tot mai evident de desertificare la nivelul Romaniei si zonei centrale a Uniunii Europene;

- elaborarea unor sisteme de management a procesului de irigare şi colectare a datelor şi a unor sisteme mecatronice de monitorizare a parametrilor procesului de irigare.

Page 21: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21

LABORATOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE, VALORIFICARE PLANTE

MEDICINALE

DESCRIERE

Laboratorul are ca misiune cercetarea-dezvoltarea orientată către valorificarea completă a

plantelor medicinale şi aromatice sub formă de ceaiuri, uleiuri volatile, tincturi, aditivi alimentari,

etc. necesitând diversificarea şi modernizarea proceselor tehnologice şi realizarea de echipamente

tehnice cu parametri tehnico-economici ridicaţi. Pentru aceasta este necesar ca şi în ţară să existe

o ofertă cât mai diversificată de instalaţii tehnologice care să respecte normele şi reglementările în

vigoare în UE referitoare la calitate, la securitatea vieţii şi la protecţia mediului. În acest portofoliu

de oferte trebuie să se afle şi instalaţiile de prelucrare primară a acestei bogăţii naturale, plante de

cultură sau din flora spontană, ceea ce poate contribui la creşterea calităţii vieţii în mediul rural.

Echipamentele pentru procesarea primară a plantelor medicinale şi aromatice preiau succesiv

materialul vegetal supus procesării, echipamentele de prelucrare primară fiind aşezate în linie,

aceastea putând fi aşezate în diferite forme, funcţie de incinta amenajată sau disponibilă a celui

care utilizează aceste echipamente. Linia pentru procesarea primară a plantelor medicinale şi

aromatice următoarele echipamente:

maşina de tăiat plante;

transportor înclinat cu bandă;

sortator de plante tăiate;

percolator.

CUVINTE CHEIE: valorificare plante medicinale, extracte biologic active, suplimente alimentare

DIRECTII DE CERCETARE

- valorificarea superioară a resurselor vegetale locale;

- identificarea de surse noi de plante medicinale cultivate sau din flora spontană cu potențial

benefic asupra sănătăţii umane;

- procesarea primară a diferitelor tipuri de plante medicinale cu obţinerea de diferite tipuri de

extracte bioactive ce conţin diferite tipuri de substanţe biochimice benefice pentru sanatatea

populaţiei umane;

- identificarea de noi substante bioctive cu rol benefic asupra sanatatii umane

- realizarea de extracte noi cu rol de suplimente alimentare;

- posibilitatea realizării ulterioare a unei game de utilaje cu diferite capacităţi de prelucrare

pentru adaptarea la condiţiile locale în ceea ce priveşte speciile de plante şi cantităţile care

trebuie procesate;

- strategii de management privind valorificarea superioară a plantelor medicinale de pe teritoruiul

României.

Page 22: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22

LABORATOR PENTRU EVALUAREA TEHNOLOGIILOR DE MECANIZARE

DESCRIERE

Laboratorul are ca misiune cercetarea-dezvoltarea de studii şi cercetări în domeniul

tehnologiilor de mecanizare a lucrărilor din agricultură (lucrările solului, înfiinţarea şi întreţinerea

culturilor agricole) adaptate la condiţiile regionale şi aliniate la conceptul de agricultură durabilă.

CUVINTE CHEIE: lucrări sol, înfiinţare, întreţinere, culturi agricole, agricultură durabilă.

DIRECŢII DE CERCETARE

- cercetări în domeniul proceselor, tehnologiilor şi echipamentelor tehnice de mecanizare şi

automatizare a lucrărilor din agricultură şi industria alimentară adaptate conceptului de

agricultură durabilă;

- studii şi cercetări privind impactul tehnologiilor de mecanizare a lucrărilor solului, înfiinţarea şi

întreţinerea culturilor agricole, în scopul adoptării acelor sisteme de folosinţa durabilă a

terenurilor agricole adaptate la condiţiile regionale, care să prevină sau să minimizeze

degradarea solului, să restaureze capacitatea productivă şi procesele vitale ale solurilor

degradate şi să asigure totodată şi creşteri ale producţiei agro-alimentare.

LABORATOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE TEHNOLOGII PENTRU CREŞTEREA

SUPERINTENSIVĂ A PEŞTILOR ÎN SISTEME RECIRCULANTE

DESCRIERE

Laboratorul are ca misiune cercetarea-dezvoltarea de tehnologii noi pentru creşterea

superintensivă a peştilor într-un sistem recirculant cu optimizarea parametrilor tehnologici şi

asigurarea protecţiei sanitar-veterinare.

CUVINTE CHEIE: sisteme acvacole recirculante, sturioni, reproducere la şalău

DIRECŢII DE CERCETARE

- cercetare fundamentală, aplicativă şi dezvoltare tehnologică în domeniul proceselor,

tehnologiilor şi echipamentelor tehnice din cadrul sistemelor acvacole, iar în cadrul sistemelor

acvacole în speţă cele recirculante.

- promovarea agriculturii sustenabile în scopul diversificării producţiei piscicole şi introducerea

pe piaţă a unor specii valoroase pentru care există cerere şi tradiţie în consum;

- folosirea pompelor de căldură, a celulelor solare şi a celor fotovoltaice ca sursă de energie

alternativă pentru încălzirea/răcirea apei şi pentru încălzirea/răcirea halei şi a anexelor;

- promovarea şi extinderea tehnologiilor elaborate şi a echipamentelor tehnice rezultate în

vederea înfiinţării de noi ferme în acvacultură din România pentru obţinerea materialului

piscicol destinat consumului şi populării în mediu natural.

Page 23: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23

LABORATOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE BIOPOLIMERI

DESCRIERE Laboratorul are ca misiune cercetarea-dezvoltarea de reţete noi de amestecuri în scopul obţinerii din resurse regenerabile de materiale biodegradabile prietenoase mediului, de tipul bioplasticelor. Acesta dispune de o baza de cercetare moderna formata dintr-o instalatia de extrudare-laminare alcatuita din: extruder de laborator cu doi melci corotativi tip ZK25x30D, cu microprocesor de control cu posibilitatea reglarii si mentinerii temperaturii in cele cinci zone de lucru si in matrita; instalatie de granulare si instalatie de laminare, toate fabricate de firma Collins, Germania. In componnta instalatiei intra de asemenea un dozator volumetric pentru amidon, cu snec dublu, cu reglarea continua a debitului intre 0,3-10 kg/h, doua pompe dozatoare peristaltice pentru alimentarea componentilor lichizi, o instalatie de racire a valturilor si pompe de vid pentru degazare. In vederea efectuarii de analize si masuratori, laboratorul este dotat cu o balanta de precizie Partner, tip WLC 0,6/B1, aparat pentru masurarea punctului de topire Kruss KSP 1N, reometru programabil Brookfield, tip DV-III Ultra si o baie de circulare Brookfield, tip TC150SD. Sistemul de monitorizare si control al instalatiei permite utilizatorului sa modifice parametrii de functionare ai acesteia in acord cu materialele care compun reteta. CUVINTE CHEIE: biopolimeri, bioplastice, extrudare, laminare, protectie mediu DIRECŢII DE CERCETARE - realizarea de retete de bioplastice cu diferite compozitii; - cercetari in domeniul identificarii si controlului proceselor la nivel nanostructural, in special

privind compatibilitatea componentilor, transformarile fizico-chimice pe parcursul procesarii amestecurilor si biodegradabilitatea produselor finite;

- studii privind compararea produselor pe baza de materii prime biologice cu cele non-biologice în ceea ce priveste pretul, performanta, disponibilitatea si avantajele ecologice;

- diversificarea şi creşterea veniturilor fermierilor prin valorificarea potenţialului de produse pe baza de biopolimeri;

- studii privind comportamentul utilizatorilor de produse din resurse regenerabile biodegradabile si a perceptiei acestora privind avantajele realizarii si utilizarii lor;

- strategii de management privind valorificarea biopolimerilor in intreprinderile mici si mijlocii.

LABORATOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE “TEHNOLOGII, INSTALAŢII ŞI ECHIPAMENTE TEHNICE DESTINATE DEPOZITĂRII ŞI PROCESĂRII SEMINŢELOR

DE CEREALE ŞI PLANTE TEHNICE”

DESCRIERE Laboratorul are ca misiune efectuarea de activităţi de cercetare ştiinţifică (fundamentală,

aplicativă şi dezvoltare tehnologică) în domeniul proceselor, tehnologiilor şi echipamentelor tehnice de depozitare şi procesare a seminţelor de cereale şi plante tehnice, în contextul trasării unui lanţ alimentar sănătos şi are ca viziune o lume sănătoasă şi echitabilă. CUVINTE CHEIE: prelucrare primară, procesare seminţe, tratare chimică, procesare, depozitare; DIRECŢII DE CERCETARE - cercetarea şi dezvoltarea proceselor, tehnologiilor şi echipamentelor tehnice destinate obţinerii

materialului semincer; - cercetarea şi dezvoltarea proceselor, tehnologiilor şi echipamentelor tehnice destinate tratării

chimice a materialului semincer; - cercetarea şi dezvoltarea proceselor, tehnologiilor şi echipamentelor tehnice destinate obţinerii

nutreţurilor concentrate; - cercetarea şi dezvoltarea proceselor, tehnologiilor şi echipamentelor tehnice destinate

depozitării seminţelor de cereale şi plante tehnice; - cercetarea şi dezvoltarea proceselor, tehnologiilor şi echipamentelor tehnice destinate

procesării seminţelor de cereale.

Page 24: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24

LABORATOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE TEHNOLOGII INDUSTRIE

ALIMENTARA – LCTIA

DESCRIERE Laboratorul are ca misiune cercetarea-dezvoltarea de în scopul fundamentarii unor tehnologii

inovative in industria alimentara, care sa permita micilor intreprinzatori sa obtina produse noi, competitive pe piata. Laboratorul dispune de o infrastructura de cercetare complexa, compusă din echipamente moderne cu multiple functii: sistem de extractie Soxhlet, Rotavapor tip HEI- VAP BASIC 1 / G1B, refractometru manual Abbe, umidometru cu determinarea greutăţii hectolitrice, balanta analitica, cuptor de calcinare, etuva, sistem de sitare, viscozimetru rotational, bidistilator. CUVINTE CHEIE: industrie alimentara, tehnologii inovative DIRECTII DE CERCETARE - caracterizarea fizico-chimica a uleiurilor vegetale; - determinarea grasimilor din produsele agroalimentare; - determinarea caracteristicilor fizice (umiditate, cenusa, granulatie, densitate, viscozitate, indice

de refracţie, tensiune superficială) ale produselor agroalimentare; - cercetari in domeniul identificarii de alimente functionale; - identificarea de tehnologii inovative de procesare produse cu aplicatie directa in industria alimentara.

Page 25: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25

LABORATOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII DE MECANIZAREA LUCRĂRILOR SOLULUI, ADAPTATE SCHIMBĂROLOR CLIMATICE LA NIVEL EUROREGIONAL ŞI PENTRU ÎNFIINŢAREA CULTURILOR AGRICOLE ÎN

SISTEM CONSERVATIV

DESCRIERE Laboratorul de cercetare-dezvoltare are ca misiune la solicitarea fermierilor, promovarea

unor noi generatii de utilaje agricole si tehnologii, de mecanizare a lucrarilor solului, adaptate conditiilor climaterice în contextul reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera, care sa previna sau sa minimizeze degradarea solului, sa contribuie la restaurarea capacitatii productive si a proceselor vitale ale solurilor. CUVINTE CHEIE: utilaje agricole si tehnologii, degradarea solului, conditii climaterice. DIRECŢII DE CERCETARE - realizarea de proiecte de CD în parteneriat cu agenti economici în vederea transferului cercetarilor la

acesti agenti economici de produse cu pret de fabricatie competitiv si cu cerere de piata. - elaborarea tehnologiilor de mecanizare, de mare productivitate, privind decompactare si

aerarea, în profunzime, a solurilor deficitare concomitent cu administrarea de elemente nutritive; - promovarea sistemului de lucrari pentru conservarea solului prin care se asigura productii

competitive cantitativ si calitativ, cu costuri reduse si profit ridicat; - adaptarea sistemei de masini pentru lucrari de conservarea solului prin realizarea de organe

active si echipamente tehnice noi. - cercetarea si dezvoltarea proceselor, tehnologiilor si echipamentelor tehnice destinate înfiintarii

culturilor plante prasitoare în contextul unei agriculturi durabile; - cercetarea si dezvoltarea proceselor, tehnologiilor si echipamentelor tehnice destinate înfiintarii

culturilor de cereale paioase în sistem durabil; - elaborarea unei tehnologii de mecanizare a lucrarilor agricole, pentru promovarea în România

a plantei energetice Miscanthus, ca sursa regenerabilă.

LABORATOR PENTRU CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU RECOLTAREA,

TRANSPORTUL ŞI MANIPULAREA PRODUSELOR AGRICOLE ŞI FURAJELOR

DESCRIERE Laboratorul are ca misiune cercetarea, fundamentarea si realizarea de sisteme si echipamente tehnice pentru recoltarea, transportul si manipularea produselor agricole şi horticole, abordate in contextul creşterii calităţii lucrărilor, creşterii siguranţei in exploatare, al eficientei energetice si reducerii consumurilor de forţa de munca si financiare. CUVINTE CHEIE: produselor agricole şi horticole, transport, recoltare DIRECŢII DE CERCETARE - cercetarea tehnologiilor de mecanizare şi a echipamentelor tehnice pentru recoltarea

produselor agricole si horticole; - proiectarea modelelor experimentale si prototipurilor echipamentelor tehnice; - demonstrarea, diseminarea si transferul tehnologic al rezultatelor cercetarilor; - cresterea calitatii lucrărilor recoltare, transport si manipulare; - dezvoltarea de mijloace de recoltare, transport si manipulare in vederea realizarii sigurantei si

securitati totale în exploatare; - protectia solului, mediului si infrastructurii de transport; - utilizarea în componenta sistemelor a materialelor nepoluante; - eficientizarea energetica a sistemelor de recoltare, transport si manipulare; - realizarea de echipamente tehnice multifunctionale.

Page 26: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26

LABORATOR PENTRU CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU RECOLTAREA FURAJELOR ŞI PREGĂTIREA HRANEI ÎN ZOOTEHNIE

DESCRIERE Laboratorul are ca misiune cercetarea (fundamentală, aplicativă şi dezvoltare tehnologică) în domeniul tehnologiilor, proceselor si echipamentelor tehnice pentru recoltarea si conservarea furajelor, pregatirea si distribuirea hranei animalelor din fermele zootehnice si gospodarii individuale, pentru obtinerea de productii care sa corespunda exigentelor cererii de alimente sanatoase si de calitate superioara. CUVINTE CHEIE: conservarea furajelor , distribuirea hranei, ferme zootehnice. DIRECŢII DE CERCETARE - cercetare stiintifica (fundamentala, aplicativa si dezvoltare tehnologica) asupra tehnologiilor de

mecanizare si echipamente tehnice adecvate pentru recoltarea, transportul si conservarea eficienta a plantelor furajere;

- cercetare stiintifica (fundamentala, aplicativa si dezvoltare tehnologica) asupra tehnologiilor de mecanizare şi echipamentelor tehnice adecvate pentru pregatirea si distribuirea hranei animalelor din fermele zootehnice sau gospodarii individuale;

- optimizarea sistemei de echipamente tehnice destinate zootehnie pentru lucrari de întretinere si pentru manipularea produselor;

- implementarea noilor tehnologii care sunt mai economice si au un impact minim asupra mediului.

Page 27: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27

LABORATOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FERTILIZAREA SOLULUI, CONFORM CONCEPTULUI DE AGRICULTURĂ DURABILĂ

DESCRIERE Laboratorul are ca misiune cercetarea (fundamentala, aplicativa si dezvoltare tehnologica) în domeniul proceselor, tehnologiilor şi echipamentelor tehnice de fertilizare a solului conforme conceptului de agricultură durabilă, ecologică, cu impact favorabil asupra mediului şi sănătăţii consumatorilor. CUVINTE CHEIE: fertilizarea solului, gricultura durabila, ecologică. DIRECŢII DE CERCETARE - cercetarea şi dezvoltarea proceselor, tehnologiilor si echipamentelor tehnice destinate

fertilizarii solului cu îngrăşăminte chimice conform conceptului de agricultura durabilă, agricultura de precizie;

- cercetarea si dezvoltarea proceselor, tehnologiilor si echipamentelor tehnice destinate fertilizarii solului cu îngrasaminte organice conform conceptului de agricultura ecologică;

- cercetarea si dezvoltarea proceselor, tehnologiilor si echipamentelor tehnice destinate fertilizarii solului cu îngrasaminte verzi conform conceptului de agricultura ecologică;

- implementarea tehnologiilor de fertilizare chimice si organice în conformitate cu orientarile actuale de dezvoltare a unei agriculturi durabile si ecologice;

- desfasurarea de activitati de diseminare pe scara larga a rezultatelor cercetarilor efectuate; - integrarea în platformele tehnologice din domeniu existente la nivel european.

LABORATOR DECERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU LUCRĂRI DE ÎMPĂDURIRI ŞI

ÎNFIINŢAREA PERDELELOR FORESTIERE DE PROTECŢIE A CULTURILOR AGRICOLE

DESCRIERE Laboratorul are ca misiune efectuarea de cercetari privind tehnologiile si echipamentele tehnice de mecanizare a lucrarilor de impadurire si infiintare a perdelelor forestiere in vederea protejarii culturilor agricole si combaterea fenomenului de seceta, precum si alte aspecte legate de protejarea florei spontane si valorificarea superioara a acesteia din arealele împadurite. CUVINTE CHEIE: perdele forestiere, lucrari de impadurire, protejarea florei spontane. DIRECŢII DE CERCETARE - cercetarea şi dezvoltarea unor tehnologii şi ET în vederea înfiinţării perdelelor forestiere în

teren total prelucrat; - cercetara si dezvoltarea unor tehnologii si ET in vederea infiinţării perdelelor forestiere în teren

prelucrat în benzi; - tehnologii pentru infiintarea pepinierelor.

Page 28: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28

6.2. Laboratoare de încercări acreditate / neacreditate

6.2.1. Laboratoare de încercări acreditate

■ Departamentul Încercări Tractoare şi Echipamente Tehnice pentru Agricultura şi Industria Alimentara – DI (Nr. certificat de acreditare LI 451/2010, conf. SR EN ISO/CEI 17025:2005):

- Laborator Încercări Tractoare şi Echipamente Tehnice pentru Agricultura şi Industria Alimentara – DITRMA; domeniul: determinări constructive; determinarea performanţelor; determinări de caracterizare a procesului de lucru; determinări de securitate şi protecţia muncii;

- Laborator Încercări Maşini de Stropit – LIMS; domeniul: încercări de determinare a performanţelor.

6.2.2. Laboratoare de încercări neacreditate - Laborator de Încercări la Rezistenţă a Componentelor Tehnice şi Organelor de Maşini - LIRCT; - Laboratorul de Încercări Motoare - LIM; - Laboratorul de Incercari Masini agricole si Remorci - LIMAR; - Laborator de incercari dinamice - LID.

6.3. Instalaţii şi obiective speciale de interes naţional

INSTALAŢIE DE ÎNCERCĂRI ÎN REGIM SIMULAT ŞI ACCELERAT, TIP HIDROPULS

Instalaţia de încercări în regim simulate şi accelerat tip Hidropuls, aparţinând INMA Bucureşti este o instalaţie unică la nivel naţional, ce poate executa expertize, analize şi optimizări ale: elementelor şi sistemelor ce permit asigurarea siguranţei şi securităţii în transportul de suprafaţă şi aerian, platformelor antiseism, echipamentelor din energetică cu aplicaţii speciale, maşinilor, echipamentelor agricole, din industria constructoare de maşini, etc.

Fig. 1 - Platforme de încercare cu sisteme de izolare a vibraţiilor

Instalaţia de încercări în regim simulat şi accelerat, tip Hidropuls constituie un complex de echipamente, aparate, subsisteme de acţionare electrică şi hidraulică, instalaţii şi construcţii auxiliare, destinate asigurării condiţiilor tehnice pentru încercări statice (rezistenţă la solicitări statice, deformări) şi dinamice (solicitări alternative sau pulsatorii pentru probe de anduranţă, vibraţii) şi are în componenţă:

Page 29: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29

1) patru agregate energetice care asigură sistemele de acţionare mecano-electro-hidraulice în scopul expertizării sistemelor testate.

Fig. 2 - Agregatele de pompare Fig. 3 - Sistemul de monitorizare la agregatele de pompare

2) doisprezece cilindri hidraulici ce constituie elementele de execuţie pentru aplicarea solicitărilor

mecanice; cilindrii utilizaţi în cadrul INMA au capacităţi de aplicare a forţelor de 10, 25, 100 şi 250

KN, deplasarea (cursa) realizată fiind de maxim 200 mm (sau 100 mm faţă de poziţia de zero

mecanic) pentru toţi cilindrii.

Fig. 4 - Cilindri hidraulici, dispuşi pentru Fig. 5 - Cilindri hidraulici, dispuşi pentru acţionarea pe verticală acţionarea pe orizontală

3) doisprezece dulapuri de comandă (grupate 8 + 4), fiecare asigurând funcţiile de control pentru acţionarea a câte unui cilindru hidraulic; fiecare dulap de comandă conţine: - sistemul de comandă electronică pentru reglarea automată în cele două moduri de lucru

privind aplicarea solicitărilor; - acţionarea cu controlul forţei, deplasarea rezultând din deformaţiile plastice sau elastice ale

structurii solicitate, - acţionarea cu controlul deplasării, forţa rezultând din reacţiunea structurii încercate la o

deformaţie impusă; - aparate electronice de măsurare a parametrilor funcţionali: forţă, deplasare, presiune ulei; - echipamente electronice de protecţie la depăşirea limitelor normale ale parametrilor funcţionali; - instalaţia electrică şi electronică de acţionare a cilindrilor hidraulici.

Fig. 6 - Dulapurile de comandă - 12 Fig. 7 - Tablourile de comandă - 8 (8 - partea din spate şi 4 - partea din faţă) (privite de aproape)

Page 30: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30

4) instalaţii şi construcţii auxiliare: - 3 platforme de încercare cu sisteme de izolare a vibraţiilor: S1 = 25 m2, m1 = 15t; S2 =

50 m2, m2 = 30t; S3 = 100 m2, m3 = 60t; - instalaţie hidraulică de alimentare şi distribuţie; - cameră de comandă; - instalaţii de ridicare şi transport (pod rulant, macarale); - dispozitive de montare pe stand a structurilor încercate.

Fig. 8 - Instalaţia hidraulică de alimentare şi distribuţie Fig. 9 - Camera de comandă a instalaţie de tip Hidropuls

Sistemele de achiziţie date

Sistemele de achiziţie de date au fost implementate pe instalaţia hidropuls pentru preluarea

controlului operatorului de către calculatoare tip desktop sau laptop, utilizând facilităţile asigurate

de producătorul instalaţiei prin conexiunile de intrări-ieşiri analogice şi digitale în interiorul

dulapurilor de comandă, si au permis realizarea următoarelor funcţii de control numeric:

- măsurarea forţei şi cursei;

- generarea semnalelor de referinţă (valori prescrise) pentru realizarea solicitărilor dorite;

- selectarea în trepte decadice a parametrilor de reglare (P, I, D);

- preluarea funcţiilor de semnalizare a funcţionării dulapurilor de comandă;

- semnalizarea intervenţiei protecţiilor.

Sistemele de achiziţie de date prevăd funcţii suplimentare faţă de cele de mai sus:

- preluarea unor fişiere de date prelucrate anterior şi aplicate ca semnale de comandă a

solicitărilor mecanice; aceste date pot rezulta din datele măsurărilor efectuate la

funcţionarea în condiţii reale a structurilor de încercat sau din realizarea unor semnale

complexe executate cu programe de calcul matematic (MATHCAD, NSOFT sau altele);

- preluarea unor semnale de măsură suplimentare de la traductori montaţi în alte puncte

de măsură decât cele de aplicare directă a solicitărilor asupra structurilor încercate;

- sincronizarea acţionării mai multor cilindrii la încercările cu puncte multiple de solicitare;

- prelucrarea semnalelor de măsură în timpul executării încercărilor: prelucrări aritmetice,

grafice, sau matematice complexe (transformate Fourier rapide);

- realizarea unor bucle de reglare de nivel superior (conţinând buclele de reglare

asigurate de dulapurile de comandă) pentru controlul solicitărilor în alte puncte ale

structurilor decât cele de aplicare directă;

Sistemele de achiziţie de date pe care instalaţia tip Hidropuls este prevăzută sunt

următoarele:

1. Sisteme achiziţie date tip fixe:

- calculatoare tip PC;

- plăci de achiziţie de date DAP 3200e/214, DAP 5200, cu module de intrări digitale, analogice,

ieşiri digitale şi ieşiri analogice:

16 intrări analogice, extensibile la 512;

2 ieşiri analogice, extensibile la 66;

16 intrări digitale, extensibile la 1024;

16 ieşiri digitale, extensibile la 1024;

accesorii: plăci terminale de intrări/ieşiri, cabluri de conectare.

Page 31: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31

2. Sistem achiziţie date portabil format din:

modul achiziţie DATEKPCI-3110;

accesorii (STP3110, CAB307, CAB308);

modul extern achiziţie date CB2;

microcalculator portabil FUJITSU-SIEMENS C1110;

De asemenea in procesul de măsură si control e folosita o gama variata de traductoare şi

amplificatoare de semnal de ultima generaţie care permit efectuarea unor cercetări de calitate:

- Traductoare forţă pentru cilindrii hidraulici de 50 kN, U2B/50 kN;

- Traductoare forţă pentru cilindrii hidraulici de 50kN, U2B/100 kN;

- Amplificatoare de măsură cu conectori AE 101;

- Traductori de deplasare WA/500 mml;

- Amplificatoare de măsură cu conectori MP 55;

Sisteme de reglare automată a forţelor şi deplasărilor

Cerinţa tehnică principală de comandă este de a asigura controlul continuu precis al

solicitărilor aplicate structurilor mecanice încercate (forţe şi deplasări) în punctele de solicitare,

pentru reproducerea fidelă a programului de încercare. Această cerinţă se realizează cu sisteme

de reglare automată care controlează electric servovalvele de admisie şi evacuare a uleiului

hidraulic din cilindrii de aplicare a solicitărilor, pentru a rezulta funcţia de variaţie în timp dorită, a

forţei sau deplasării.

Instalaţia Hidropuls din cadrul INMA poate realiza două moduri de lucru pentru încercările în

regim static sau dinamic ale structurilor mecanice:

1) Modul de lucru în forţă, când se impune o valoarea dorită a forţei aplicate, forţa fiind mărimea

controlată, iar deplasarea rezultând din caracteristicile de elasticitate şi plasticitate ale structurii

încercate.

2) Modul de lucru în deplasare, caz în care se impune o deformare a structurii, controlându-se

deplasarea elementelor structurii încercate în locul de contact, iar forţa rezultă din caracteristicile

de rezistenţă mecanică.

Sistemul de comandă al fiecărui dulap de acţionare a unui cilindru este constituit din două

sisteme de reglare independente, unul pentru reglarea forţei de acţionare asupra structurii

încercate şi celălalt pentru reglarea cursei (deplasării) cilindrului hidraulic. Cele două sisteme de

reglare sunt identice ca structură funcţională, diferenţa dintre ele constând în traductorii de măsură

diferiţi pentru asigurarea reacţiei negative, la unul doză de forţă cu traductor tensometric în punte

şi amplificator tensometric cu excitaţie în tensiune continuă, la celălalt traductor de deplasare

inductiv şi amplificator de măsură cu excitaţie în tensiune alternativă. Au fost considerate şi

perturbaţiile care pot apare datorită jocurilor în articulaţiile structurii încercate, în zonele de

asamblare cu şuruburi sau nituri, mai ales spre finalul probelor când aceste jocuri pot produce

perturbări importante, sistemul de comandă trebuind să compenseze vibraţiile suplimentare şi

"timpii morţi", fără a introduce oscilaţii proprii. Perturbaţiile pot apare şi datorită modului de montare

pe stand al structurii încercate, din jocurile în zonele de prindere şi aşezare, sau chiar din

deformarea dispozitivelor de prindere.

Aplicaţii realizate pe instalaţia HIDROPULS

Pe baza expertizei, analizei şi optimizării soluţiilor tehnice, ca rezultat al activităţilor de

cercetare, această infrastructură conduce la: design şi arhitectură modernă şi actualizată la

cererea pieţei de produse şi tehnologii (maşini, echipamente, instalaţii) competitive, cu costuri de

fabricaţie accesibile.

Datorită complexităţii instalaţiei şi posibilităţilor foarte diversificate de utilizare a acesteia,

domeniile de aplicaţii sunt multiple, dintre care se pot aminti:

- subansamble care concură la siguranţa circulaţiei pe drumurile publice (dispozitive de cuplare

de la tractoare şi remorci, dispozitive de cuplare a remorcilor agricole şi auto, dispozitive de

protecţie antirostogolire de la tractoare, bare antiîmpănare de la remorci, structuri de

rezistenţă, etc.);

- echipamente electrice (încercări antiseismice pentru transformatoare de forţă, pentru

întrerupătoare şi alte aparate specifice staţiilor de distribuţie energie electrică);

- echipamente pentru industria aeronautică (elemente de siguranţă, sisteme speciale pentru

avioane, etc.);

Page 32: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32

- amortizoare auto / cu destinaţii speciale (industria de armament, seism, etc);

- maşini agricole (pluguri, grape cu discuri, maşini de stropit, prese de balotat paie, etc,);

- subansamble pentru maşini agricole (furtunuri distribuţie seminţe, suspensii remorci, etc.);

- echipamente, ansamble şi subansamble pentru transport: rame boghiu vagoane, automotoare,

remorci, etc.

Se pot efectua testări de rezistenta la anduranţă şi vibraţii pe diverse echipamente

tehnologice pentru a se verifica fiabilitatea si siguranţă în funcţionare a acestora. Astfel se pot

identifica si remedia eventualele defecte de proiectare si/sau execuţie evitându-se producerea

unor accidente tehnologice in funcţionare. De asemenea se pot testa echipamente de importanta

vitala (transformatoare electrice, etc.), verificându-se comportamentul acestora în caz de cutremur

(calamitate naturală).

Instalaţia de încercări în regim simulat şi accelerat, tip hidropuls este singura din ţară ce

efectuează încercări de anduranţă în regim simulat pentru:

elementele de cuplare între vehiculele de tractare şi cisternele cu încărcături speciale (azot, O2,

acid sulfuric, biocarburanţi, etc.), care în caz de rupere pot produce accidente tehnologice şi

chiar dezastre;

echipamente tehnice (ET) de furnizare a distribuţiei energiei electrice, în caz de calamităţi

(seism);

tehnică de securitate şi siguranţă naţională (ansamble şi subansamble avioane de luptă, etc).

În domeniul pregătirii profesionale, creşterea competenţelor şi dezvoltarea carierelor în

cercetarea ştiinţifică, instalaţia de încercări în regim simulat şi accelerat, tip Hidropuls este

utilizată ca:

suport pentru demonstrarea experimentelor în realizarea tezelor de doctorat şi lucrări post-

doctoratură;

infrastructură pentru realizarea lucrărilor de dizertaţie în masterat, lucrări de laborator şi

demonstraţii;

practică pentru studenţi în domeniul ingineriei mecanice, mecatronică şi sisteme industriale.

6.4. Măsuri de creştere a capacităţii de cercetare-dezvoltare corelat cu asigurarea unui grad de utilizare optim

- asigurarea competentei necesare a personalului care deserveste si utilizeaza infrastructura de cercetare-dezvoltare astfel incat acesta sa asigure un grad de utilizare optim;

- asigurarea unui grad inalt de informare a personalului in ceea ce priveste ultimele noutati in materie de echipamente de cercetare astfel incat achizitionarea unor echipamente noi sa se faca in conditii total controlate;

- identificarea de noi oportunitati de cercetare cerute de piata care necesita completarea infrastructurii existente sau achizitionarea unor echipamente noi;

- stabilirea unor obiective strategice in planul anual de investitii care sa asigure cresterea capacitatii de cercetare dezvoltare prin achizitia de echipamente noi, state of the art, corelat cu cerintele pietii;

- contractarea de lucrari cu tertii care solicita realizarea de cercetari experimentale pentru validarea unor concepte, produse, idei, care implica folosirea optima a infrastructurii de cercetare;

De asemenea în anul 2013 au fost achiziţionate noi echipamente în vederea creşterii capacităţii de cercetare-dezvoltare a institutului, astfel:

Page 33: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33

7. REZULTATELE ACTIVITĂŢII DE CERCETARE-DEZVOLTARE

7.1. Structura rezultatelor de cercetare-dezvoltare

Nr.

7.1.1 Lucrări ştiinţifice/tehnice în reviste de specialitate cotate ISI Anexa 2 13

7.1.2 Factor de impact cumulat al lucrărilor cotate ISI 1,582

7.1.3 Citări în reviste de specialitate cotate ISI 7

7.1.4 Brevete de invenţie (solicitate / acordate) Anexa 3 14 / 3

7.1.5 Citări în sistemul ISI ale cercetărilor brevetate 0

7.1.6 Produse / servicii / tehnologii rezultate din activităţi de cercetare bazate pe brevete, omologări sau inovaţii proprii Anexa 4

9/2/2

7.1.7 Lucrări ştiinţifice/tehnice în reviste de specialitate fără cotaţie ISI Anexa 5 13

7.1.8 Comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale Anexa 6 51

7.1.9 Studii prospective şi tehnologice, normative, proceduri, metodologii şi planuri tehnice noi sau perfecţionate, comandate sau utilizate de beneficiar Anexa 7

6/10/1/ 17/9

7.1.10 Drepturi de autor protejate ORDA sau în sisteme similare legale 0

7.1.1. Lucrări ştiinţifice/tehnice publicate în reviste de specialitate cotate ISI: 13

Lucrări ştiinţifice/tehnice publicate în reviste de specialitate cotate ISI

2012 2013

Număr 19 13

Anexa 2

Nr. crt.

Articol Autori

1.

JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, 2013, Volume 1044, ISSN: 0022-2860

NMR INVESTIGATION OF THE STRUCTURE OF CORN STARCH WITH PLASTICIZERS USED TO OBTAIN LOOSE FILL PACKAGING, pag.128-133

Factor impact = 1,404

Cioica N., Fechete R.,

Cota C., Nagy E.M., Cozar O., David L.

2.

STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI CHEMIA, 2013, Volume IV, ISSN 2065-9520

STRUCTURAL FT-IR AND 13C CP/MAS NMR INVESTIGATION OF NATIVE STARCH WITH PLASTICIZERS BEFORE AND POST EXTRUSION PROCESS,

pag 275-287, Factor impact = 0,089

Cozar O., Cioica N.,

Filip C., Coţa C.

3.

AIP Conference Proceedings “Processes in Isotopes and Molecules”,2013, Volume 1565, ISSN 0094-243X

DETERMINATION OF THE STRUCTURAL CHANGES BY RAMAN AND 13C CP/MAS NMR SPECTROSCOPY ON NATIVE CORN STARCH WITH

PLASTICIZERS, pag.39-42

Cozar O.,

Filip C., Cioica N., Coţa C.,

Tripon C., Nagy E.M.

4.

International Conference on Energy, Environment, Ecosystems and Development (EEED '13), Rhodes Island, Greece, July 16-19, 2013 NONLINEAR FRICTION AND RESISTANCE, GENERATING SOURCES OF

OPTIMAL POINTS IN THE ENERGY FIELD OF AGRICULTURAL AGGREGATES WORKING PROCESS, pag. 77- 81

Cârdei P.

Alexiou A. Bădescu B.

Vladuţ V. Constantin N. Marin E.

5.

Proceedings No.6/nov. 2013 of the “Intenational Conference of Management and Industrial Engineering" (ICMIE) – Management-Facing New Techology Challlenges, indexed in PROQUEST Database, UK, ISSN 2344-0937 INNOVATING DESIGN OF INDUSTRIAL OBJECTIVES MODELLED IN THE

STRUCTURE OF THE COMPUTER ASSISTED OPERATIONAL RESEARCHES, pag. 520-527

Cristea O. D.

Purcarea A. A., Gheorghiu I. D.,

Curea C.

Page 34: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34

6.

Proceedings No.6/nov. 2013 of the “Intenational Conference of Management and Industrial Engineering" (ICMIE) – Management-Facing New Techology Challlenges, indexed in PROQUEST Database, UK, ISSN 2344-0937

RENOVATING THE INTEGRAL APPROACH TO A SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE ARCHEMO-SYSTEMIC CONCEPT OF PRODUCTION

STRUCTURES INTEGRATED INTO THE COMPETITIVE MARKET, pag. 528-534

Cristea O.D.

Carabulea A.

7.

THE JOURNAL OF TEXTILE INSTITUTE, 2013, Vol. 105 DOI 101080/00405000.2013.840414

BELLOWS TEXTILE MUSCLE, pag.356-364 Factor impact = 0,366

Belforte G. Eula G.

Ivanov A. Visan A.L.

8.

Proceedings of the 41st International Symposium on Agricultural Engineering "Actual Tasks on Agricultural Engineering” 19th – 22th

february 2013, Opatija, Croatia, ISSN 1848-4425 THE DATABASE STRUCTURE FOR TECHNICAL EQUIPMENT FROM

AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY, pag. 251 – 258

Muraru V.M., Cârdei P., Muraru-Ionel C., Ionita. G.

9.

Proceedings of the 41st International Symposium on Agricultural Engineering "Actual Tasks on Agricultural Engineering” 19th – 22th

february 2013, Opatija, Croatia, ISSN 1848-4425 STRUCTURAL CHANGES OF THE CORN STARCH FROM ROMANIA USED

TO MAKE BIODEGRADABLE PACKAGING, pag. 398-404

Cioica N., Fechete R., Cota C., Nagy E.M., Cozar O.,

Pop C.V.

10.

Proceedings of the The XIIth International Symposium „ACOUSTICS & VIBRATION OF MECHANICAL STRUCTURES”, Timişoara, May 23-

24, 2013, Applied Mechanics and Materials, Vol. 430 (2013) Trans Tech Publications, Switzerland, ISBN 978-3-03785-877-6

CONSIDERATIONS ON KINEMATICS AND DYNAMICS OF GRAVITATIONAL SEPARATORS ENDOWED WITH NON-BALANCED ECCENTRIC MASSES

MECHANISM FOR CEREAL SEEDS CLEANING, pag. 165-170

Brăcăcescu C., Pirnă I.,

Popescu S.

11.

Proceedings of the The XIIth International Symposium „ACOUSTICS & VIBRATION OF MECHANICAL STRUCTURES”, Timişoara, May 23-

24, 2013, Applied Mechanics and Materials, Vol. 430 (2013) Trans Tech Publications, Switzerland, ISBN 978-3-03785-877-6 ANALYSIS OF THE SOUND POWER LEVEL EMITTED BY PORTABLE

ELECTRIC GENERATORS (OUTDOOR POWERED EQUIPMENT) DEPENDING ON LOCATION AND MEASURING SURFACE, pag. 266-275

Postelnicu E. Vlădut V., Sorica C., Cârdei P., Grigore I.

12.

Proceedings of the The XIIth International Symposium „ACOUSTICS & VIBRATION OF MECHANICAL STRUCTURES”, Timişoara, May 23-

24, 2013, Applied Mechanics and Materials, Vol. 430 (2013) Trans Tech Publications, Switzerland, ISBN 978-3-03785-877-6

THE INFLUENCE OF VIBRATIONS ON THE OPERATOR IN THE GRAIN HARVESTERS, pag. 290-296

Vlăduţ V.,

Biriş S.Şt., Bungescu T.,

Herişanu N.

13. Romanian Biotechnological Letters, vol. 18, nr. 5/2013

THE SEED’S AND OIL COMPOSITION OF CAMELIA – FIRST ROMANIAN CULTIVAR OF CAMELINA (CAMELINA SATIVA, L. CRANTZ)

Toncea I., Necseriu D., Prisecaru T.,

Balint L.N., Ghilvacs M.I.,

Popa M.

7.1.2. Factor de impact cumulate al lucrărilor ISI: 1,582

7.1.3. Citări în reviste de specialitate cotate ISI: 7

7.1.4. Brevete de invenţie (solicitate / acordate) 14 / 3

Brevete de invenţie (solicitate / acordate) 2012 2013

Număr brevete de invenţie solicitate (cereri) 26 14

Număr brevete de invenţie acordate 2 3

Page 35: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35

Brevete de invenţie solicitate (cereri înregistrate): 14

Anexa 3

Nr. crt.

TITLU Autori Nr. reg. OSIM

1. ECHIPAMENTE PENTRU CÂNTĂRIRE ŞI GESTIONARE AUTOMATĂ A PRODUSELOR GRANULARE ŞI PULVERULENTE

Milea Dumitru Păun Anişoara Matache Mihai Ion Alexandru

A-00433 05.06.2013

2. SISTEM CU DUBLĂ CURĂŢIRE A SITELOR CALIBROARELOR CILINDRICE

Găgeanu Paul Zaica Alexandru Ivancu Bogdan Găgeanu Iuliana

A-00731 08.10.2013

3. DISPOZITIV DE FRÂNARE CU LIMITATOR DE APĂSARE Mircea Radu Ganea-Christu Ioan

A-00737 14.10.2013

4. ECHIPAMENT PNEUMATIC PENTRU SEMĂNATUL SEMINŢELOR MICI ÎN ALVEOLE

Sărăcin Ion Ganea-Christu Ioan

Pandia Olimpia Ion Alexandru

Bozgă Ion

A-00816 07.11.2013

5. INSTALAŢIE PENTRU OBŢINEREA NUTREŢURILOR CONCENTRATE

Păun Anişoara Ioniţă Ghiţă

A-00900 26.11.2013

6. INSTALAŢIE DE RECONDIŢIONARE A APEI PENTRU SISTEME ACVACOLE RECIRCULANTE

Pop Augustin Ştefanov Petru Andrei Sorin

Grozea Adrian

A-00910 27.11.2013

7. USCĂTOR SOLAR REGLABIL

Muraru Vergil Ioniţă Ghiţă Pirnă Ion Muraru Cornelia

A-00961 04.12.2013

8. DISPOZITIV DE CUPLARE LA TRACTOR A MAŞINILOR AGRICOLE SEMIPURTATE

Popa Lucreţia Ciupercă Radu Petcu Albert Silviu Ştefan Vasilica

A-00986 09.12.2013

9. ECHIPAMENT TEHNIC PENTRU ARAT SOLUL ŞI TĂIERE DE RĂDĂCINĂ PE RÂNDUL DE POMI

Marin Eugen Toderaşc Petruţa Manea Dragoş David Alex-Dorin

A-00982 11.12.2013

10. PLUG CIZEL PENTRU MOTOCULTOR

Marin Eugen Pirnă Ion Ciupercă Radu Manea Dragoş

A- 00985_ 12.12.2013

11. TAMBUR CU LAME REGLABILE PENTRU DISTRUS RESTURI VEGETALE

David Alexandru Doru Paraschiv Gigel

Marin Eugen Vlăduţ Valentin Mateescu Marinela

A-00991 16.12.2013

12. ECHIPAMENT COMPLEX PENTRU MULCIT

Popa Lucreţia Paraschiv Gigel

Ciupercă Radu Ştefan Vasilica

A-00992 16.12.2013

13. DISPOZITIV INTELIGENT PENTRU SEMĂNAT

Muraru Vergil Costoiu Mihnea

Pirnă Ion Muraru Cornelia

A-01020 19.12.2013

14. DISPOZITIV PNEUMATIC DE NUMĂRARE SEMINŢE DE CEREALE PENTRU DETERMINAREA GERMINAŢIEI

Epure Doru-Gabriel Becheritu Marius

Deacu Dumitru Gâdea Mihai

Udroiu Nicoleta-Alina Manea Dragoş

Gaidău Carmen-Cornelia Stepan Emil

A-00278 04.04.2013

Brevete de invenţie acordate de OSIM: 3

Nr. crt

TITLU Autori Nr. brevet / an

1. ECHIPAMENT TEHNIC PENTRU APLICAT INOCULANŢI MICROBIENI

Manea Dragoş Gângu Vergil Marin Eugen Cojocaru Iosif Popescu Marian

Szabolcs Lanyi

125066/2013

2. SISTEM DE REGLARE A LǍŢIMII DE LUCRU CONCOMITENT CU ADÂNCIMEA, LA PLUGURI REVERSIBILE

Constantin Nicolae Niţescu Vasile Cojocaru Iosif Pirnă Ion Neniţă Florin

123551/2013

3. SEMǍNǍTOARE PENTRU SEMǍNAT DIRECT ÎN MIRIŞTE ŞI PE BILOANE PLANTE PRǍŞITOARE

Gângu Vergil Neacşu Mihail

Cojocaru Iosif Pirnă Ion Marin Eugen Mateescu Marinela

123563/2013

Page 36: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36

7.1.5. Citări în sistemul ISI ale cercetărilor brevetate: -

Page 37: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

37

7.1.6. Produse / servicii / tehnologii rezultate din activităţi de cercetare bazate pe brevete, omologări sau inovaţii proprii

Anexa 4 Produse / servicii / tehnologii rezultate din activităţi de cercetare bazate pe brevete,

omologări sau inovaţii proprii 2012 2013

Număr PRODUSE omologate 3 9

Număr SERVICII omologate 1 2

Număr TEHNOLOGII omologate 3 2

7.1.6.1. PRODUSE OMOLOGATE: 9

Nr. crt.

Contract de cercetare / Contract comercial

Beneficiar Rezultat

Termen de raportare / Predare (luna )

Date tehnice Domeniu de utilizare

1.

Tehnologie inovativă şi echipament tehnic cu organe active antrenate pentru afânarea în profunzime şi creşterea fertilităţii solurilor Contract cercetare nr. 135 / 27.10.2011 CD: 560/ 2011- 2014 Autoritate contractanta: ASAS - PLAN SECTORIAL MADR Beneficiar: PACTMAR - PATRONATUL

CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE

SI MASINI AGRICOLE DIN ROMANIA

Protocol nr. 1556 / 12.11.2007

Omologare produs: Echipament tehnic cu organe active antrenate pentru

lucrarea da afanare in profunzime a

solului Numar dosar: 180

Mai 2013

- Tipul echipamentului: purtat - Puterea tractorului, kW (CP): 161...176 (220...240) - Numărul de organe active: 2 - Tipul organelor active: vibratoare - Distanţa dintre organele active, mm: 1900 - Diametrul roţilor de sprijin şi adâncime, mm: 500 - Adâncimea maximă de lucru, cm: 80 - Lumina de transport, mm: 350 - Diametrul tăvălugului cu colţi, mm: 460 - Dimensiunile de gabarit, mm:

o lungime: 3085 o lăţime: 2872 o înălţime: 1850

- Masa, kg: 1290

- efectuarea unor lucrări de afânare în profunzime, în scopul micşorării compactării primare sau secundare, în primul rând a solurilor podzolice, brun roşcate, vertisolurile, lăcoviştile şi solurilor aluviale grele; - poate fi utilizat şi pe cernoziomuri, soluri brune şi soluri aluviale mijlocii.

2.

Tehnologie inovativa şi realizarea unui echipament tehnic complex de ambalare in saci a produselor agricole finite in cadrul unitatilor de morărit de mica si medie capacitate Contract de cercetare nr. 15 N / 27.02.2009 / Act.ad.nr.1/2013 CD: 590/ 2013 – 2013 Autoritatea contractantă: MEN Beneficiar: PACTMAR - PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE SI MASINI AGRICOLE DIN ROMANIA Protocol nr. 1556 / 12.11.2007

Omologare produs: Echipament de

cantarire si gestionare automata Numar dosar:181

Iunie 2013

-Diametrul buncărului, mm 1000 - Diametru spiră melc pentru dozare grosieră, mm: 160 - Diametru spiră melc pentru dozare fină, mm: 60 - Diametrul gurii de însăcuire, mm: 250 - Turaţia melcilor de dozare, rot/min: 60...560 - Putere motoreductor acţionare melc dozare grosieră, kW: 0,75 - Putere motoreductor acţionare melc dozare fină, kW: 0,37 - Productivitatea, nr. saci/oră: 3-4 - Precizia de cântărire, %: 0,1 - Cantitatea dozată, kg: 15 - 60

- cântărirea şi gestionarea automată a cantităţilor de produse finite rezultate din procesul de producţie din unităţile de morărit de mică şi medie capacitate; - în fluxurile tehnologice din unităţile pentru obţinerea nutreţurilor concentrate sau alte unităţi specifice care practică ambalarea produselor în saci deschişi.

Page 38: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

38

Nr. crt.

Contract de cercetare / Contract comercial

Beneficiar Rezultat

Termen de raportare / Predare (luna )

Date tehnice Domeniu de utilizare

3.

Cercetări privind mecanizarea şi automatizarea proceselor de fabricatie a peleţilor şi agripeleţilor Contract de cercetare nr. 15 N / 27.02.2009 / Act.ad.nr.4/2013 CD: 591/ 2013 – 2013 Autoritatea contractantă: MEN Beneficiar: PACTMAR - PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE SI MASINI AGRICOLE DIN ROMANIA

Protocol nr. 1556 / 12.11.2007

Omologare produs: Transportor cu

banda si uscator, TIBU

Numar dosar :182

Octombrie

2013

-Capacitatea de transport: max. kg/h: 600 - Laţime bandă transportoare material sortat, mm: 400 - Distanţa minima sol - parte inferioara a benzii, mm: 300 - Reglare inaltime de deversare, mm: 1200÷2000 -Unghi înclinare bandă transportoare: max. 30° - Putere motoreductor electric cu invertor: kW: 2,2 -Transportor deplasabil pe patru roti pivotante, din care doua cu frana - Tip bandă transportoare: cauciuc cu racleti pe faţa portantă - Viteza benzii transportoare reglata continuu,m/s: 0-0,2 -Diametrul cilindrului motor, mm: 95 - Sistem uscare: tip tunel cu panouri radiante in infrarosu: Pmax = 3 kW

- transportul produselor între două echipamente sau între echipamentele din cadrul unei linii tehnologice.

4.

Cercetări privind mecanizarea şi automatizarea proceselor de fabricatie a peleţilor şi agripeleţilor Contract de cercetare nr. 15 N / 27.02.2009 / Act.ad.nr.4/2013 CD: 591/ 2013 – 2013 Autoritatea contractantă: MEN Beneficiar: PACTMAR - PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE SI MASINI AGRICOLE DIN ROMANIA

Protocol nr. 1556 / 12.11.2007

Omologare produs: Instalatie de

brichetat rumegus, IBR

Numar dosar:183

Octombrie 2013

- Capacitatea presei, kg/h: 360 - Diametrul spirei, mm: 300 - Diametru dorn, mm: 60 - Tip presă de brichetat: mecanica cu ax melcat - Puterea motorului, kw 7,5 - Turaţia motorului, rot/min 1000 - Turaţia melcului, rot/min 15 - Rezistenta electrica tip: Manson Mikaplast cu termocuplu; - Diametrul exterior al brichetei, mm 150 - Diametrul interior al brichetei, mm 60 - Densitatea brichetei, kg/m3 180-500 - Lungimea brichetei, mm 15 - Masa brichetei, kg 1,1 - Dimensiuni gabarit (LxlxH), m: 9,418 x 2,538 x 2,4

- brichetarea resturilor tocate din talaş de lemn / rumegus sau alte reziduuri agricole tocate/mărunţite

5.

Cercetări privind mecanizarea şi automatizarea proceselor de fabricatie a peleţilor şi agripeleţilor Contract de cercetare nr. 15 N / 27.02.2009 / Act.ad.nr.4/2013 CD: 591/ 2013 – 2013 Autoritatea contractantă: MEN Beneficiar: PACTMAR - PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE SI MASINI AGRICOLE DIN ROMANIA

Protocol nr. 1556 / 12.11.2007

Omologare produs: Transportorul

inclinat cu banda, TB 240

Numar dosar: 184

Octombrie 2013

- Productivitate, kg/h 240 - Viteza bandă transportoare reglabilă, m/min: 0 ÷ 1.3 - Lăţimea de lucru, mm 550 - Lungimea de lucru, mm 7440 - Înălţimea medie , mm 585

- transportul produselor între două echipamente sau între echipamentele din cadrul unei linii tehnologice.

Page 39: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

39

Nr. crt.

Contract de cercetare / Contract comercial

Beneficiar Rezultat

Termen de raportare / Predare (luna )

Date tehnice Domeniu de utilizare

6.

Cercetări privind mecanizarea şi automatizarea proceselor de fabricatie a peleţilor şi agripeleţilor Contract de cercetare nr. 15 N / 27.02.2009 / Act.ad.nr.4/2013 CD: 591/ 2013 – 2013 Autoritatea contractantă: MEN Beneficiar: PACTMAR - PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE SI MASINI AGRICOLE DIN ROMANIA

Protocol nr. 1556 / 12.11.2007

Omologare produs: Echipament de peletizare, EP

Numar dosar:185

Octombrie 2013

- Productivitate, kg/h: max.100 - Puterea instalată, kW: 5,5 - Numar role de presare, buc.: 3 - Turaţia arborelui principal, rot/min: 56 - Diametrul exterior al matriţei, mm: 320 - Grosimea matriţei, mm: 38 - Diametrul peleţilor realizaţi, mm: 6 sau 8 - Lungimea peleţilor, mm: 10 ÷ 30 - Mod de tăiere al peleţilor: cu cuţit reglabil - Modul de evacuare al peleţilor: cu rotor cu palete - Dimensiuni de gabarit:

o lungime, mm: 1020 o lăţime, mm: 570 o înălţime, mm: 563

- peletizare resturilor tocate din talaş de lemn / rumegus sau alte reziduuri agricole tocate/mărunţite

7.

Cercetări privind mecanizarea şi automatizarea proceselor de fabricatie a peleţilor şi agripeleţilor Contract de cercetare nr. 15 N / 27.02.2009 / Act.ad.nr.4/2013 CD: 591/ 2013 – 2013 Autoritatea contractantă: MEN Beneficiar: PACTMAR - PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE SI MASINI AGRICOLE DIN ROMANIA

Protocol nr. 1556 / 12.11.2007

Omologare produs: Sortator dimensional,

SD 2630 Numar dosar:186

Octombrie 2013

-Capacitatea de lucru, kg/h: 1500 - Putere instalată, kW: 1,5 - Frecvenţa de rotaţie motor electric, rot/min: 1000 - Frecvenţa de rotaţie a sitei, rot/ min: 20 - Diametrul sitei, mm: 630 - Lungime activă sitei, mm: 2000 - Dimensiunile orificiilor sitei I, mm: ø 8, ø 12 - Dimensiunile orificiilor sitei II, mm: ø 10, ø 14 - Dimensiuni de gabarit:

o lungime, mm: ~ 2460 o lăţime, mm: 820 o înălţime, mm: ~ 1580

- sortarea materialelor granulare lemnoase şi a resturilor vegetale uscate, pe două fracţii de dimensiuni precum şi la îndepărtarea deşeurilor (cojilor de copac, bucăţilor din materiale lemnoase şi nelemnoase)

8.

Cercetări privind mecanizarea şi automatizarea proceselor de fabricatie a peleţilor şi agripeleţilor Contract de cercetare nr. 15 N / 27.02.2009 / Act.ad.nr.4/2013 CD: 591/ 2013 – 2013 Autoritatea contractantă: MEN Beneficiar: PACTMAR - PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE SI MASINI AGRICOLE DIN ROMANIA

Protocol nr. 1556 / 12.11.2007

Omologare produs: Buncar tampon, BT

Numar dosar:187

Octombrie 2013

- Capacitatea depozitare, kg: rumegus umed (pentru greutatea volumetrică

de 0,27 t/m3): 2000; rumegus uscat (pentru greutatea volumetrică

de 0,17 t/m3): 2000; fan si paie presate (pentru greutatea volumetrică

de 0.28-0.30 t/m3): 2000; - Diametrul interior, mm 1700 - Diametru gura evacuare, mm: 250 - Distanta de la sol la gura de evacuare, mm: 900 - Inaltime buncar, mm: ~3380

- depozitarea temporara a fracţiei de biomasă solidă agricolă şi forestieră tocată, uscată şi sortată corespunzător operaţiei de peletizare.

Page 40: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40

Nr. crt.

Contract de cercetare / Contract comercial

Beneficiar Rezultat

Termen de raportare / Predare (luna )

Date tehnice Domeniu de utilizare

9.

Tehnologie inovativa privind procesul de dozare in flux continuu cu produse granulare si pulverulente pentru consum alimentar in vederea asigurarii calitatii si securitatii alimentare Contract de cercetare nr. 15 N / 27.02.2009 / Act.ad.nr.5/2013 CD: 605/ 201. – 2013 Autoritatea contractantă: MEN Beneficiar: PACTMAR - PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE SI MASINI AGRICOLE DIN ROMANIA Protocol nr. 1556 / 12.11.2007

Omologare produs : Echipament tehnic

de dozare, ETD Numar dosar:188

Octombrie 2013

- Capacitatea de lucru, t/h: 0-20 - Modul de reglare a debitului de lucru: cu şibăr acţionat de un actuator electric liniar; - Eroare maximă de dozare, %: 3,5 - Tensiunea de alimentare, V/Hz : 220/50 - Gradul de protecţie: IP 54 - Dimensiuni de gabarit, mm:

lungime: 667 lăţime: 340 înălţime: 560

- cântărirea şi gestionarea nutreţurilor combinate, cantităţilor de produse finite rezultate din procesul de producţie din unităţile de morărit de mică şi medie capacitate.

1. Denumire produs:

Echipament tehnic cu organe active antrenate pentru lucrarea da afânare în profunzime a solului Nr. dosar omologare:180

Page 41: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

41

2. Denumire produs: Echipament de cântarire şi gestionare automată

Nr. dosar omologare:181

3. Denumire produs: Transportor înclinat cu bandă şi uscător TIBU

Nr. dosar omologare: 182

Page 42: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

42

4. Denumire produs:

Instalatie de brichetat rumegus IBR Nr. dosar omologare: 183

5. Denumire produs: Transportorul inclinat cu bandaTB 240

Nr. dosar omologare: 184

Page 43: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

43

6. Denumire produs: Echipament de peletizare EP

Nr. dosar omologare: 185

7. Denumire produs: Sortator dimensional SD 2630

Nr. dosar omologare: 186

Page 44: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

44

8. Denumire produs: Buncăr tampon BT

Nr. dosar omologare: 187

9. Denumire produs: Echipament tehnic de dozare – ETD

Nr. dosar omologare: 188

Page 45: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

45

7.1.6.2. SERVICII OMOLOGATE: 2

Nr. crt.

Contract de cercetare / Contract comercial

Beneficiar Rezultat

Termen de raportare / Predare (luna )

Date tehnice Domeniu de utilizare

1.

Cercetări privind mecanizarea şi

automatizarea proceselor de fabricatie

a peleţilor şi agripeleţilor

Contract de cercetare nr. 15 N /

27.02.2009 / Act.ad.nr.4/2013

CD: 591/ 2013 – 2013

Autoritatea contractantă: MEN

Beneficiar: PACTMAR - PATRONATUL

CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE

SI MASINI AGRICOLE DIN ROMANIA

Protocol nr. 1556 / 12.11.2007

Omologare serviciu: Realizarea peletilor

si agripeletilor Numar dosar: 47

Octombrie 2013

Linia de realizare a peleţilor şi agripeleţilor are

în componenţă următoarele echipamente:

- transportor înclinat cu bandă şi uscător, TIBU;

- sortator dimensional simbol SD 2630;

- transportor cu bandă simbol TB 240;

- buncăr tampon simbol BT;

- echipament de peletizare simbol EP.

Capacitate de lucru: 100 kg/h;

Dimensiuni gabarit, Lxlxh: 4100x5860x2860 mm;

Putere instalata: 9,4 kW.

- producerea de combustibil solid din biomasă vegetală şi forestieră, necesar funcţionarii centralelor termice pentru încălzirea şi producerea de apă caldă menajeră în fermele mici şi mijlocii precum şi în gospodăriile individuale.

2.

Cercetări privind mecanizarea şi

automatizarea proceselor de fabricatie

a peleţilor şi agripeleţilor

Contract de cercetare nr. 15 N /

27.02.2009 / Act.ad.nr.4/2013

CD: 591/ 2013 – 2013

Autoritatea contractantă: MEN

Beneficiar: PACTMAR - PATRONATUL

CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE

SI MASINI AGRICOLE DIN ROMANIA

Protocol nr. 1556 / 12.11.2007

Omologare serviciu: Fabricare de

brichete Numar dosar: 48

Octombrie 2013

Linia de fabricare a brichetelor are în componenţă

următoarele echipamente:

- transportor înclinat cu bandă şi uscător TIBU;

- sortator dimensional simbol SD 2630;

- transportor înclinat cu bandă TIB;

- instalaţia de brichetare rumeguş IBR.

Capacitate de lucru: 360 kg/h;

Dimensiuni gabarit, Lxlxh: 9418x2538x2400 mm;

Putere instalata: 7,53 kW.

- producerea de combustibil solid din biomasa agricolă şi forestieră, necesar functionarii centralor termice precum şi în gospodării individuale, ca o alternativă eficientă la combustibilii clasici.

Page 46: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

46

1. Denumire serviciu: Fabricare de brichete

Nr. dosar omologare: 47

Linie tehnologică de fabricare a peleţilor / agripeleţilor

1 –transportor înclinat cu bandă şi uscător, TIBU- 0; 2 – sortator dimensional, SD 2630; 3 – transportor cu bandă, TB 240; 4 – buncăr tampon BT; 5 - echipament de peletizare

2. Denumire serviciu:

Realizarea peletilot şi agripeletilor Nr. dosar omologare: 48

Page 47: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

47

7.1.6.3. TEHNOLOGII OMOLOGATE: 2

Nr. crt.

Contract de cercetare / Contract comercial

Beneficiar Rezultat

Termen de raportare / Predare (luna )

Date tehnice Domeniu de utilizare

1.

Cercetări privind mecanizarea şi

automatizarea proceselor de fabricatie

a peleţilor şi agripeleţilor

Contract de cercetare nr. 15 N /

27.02.2009 / Act.ad.nr.4/2013

CD: 591/ 2013 – 2013

Autoritatea contractantă: MEN

Beneficiar: PACTMAR - PATRONATUL

CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE

SI MASINI AGRICOLE DIN ROMANIA

Protocol nr. 1556 / 12.11.2007

Omologare tehnologie: Tehnologie de

obtinere a peletilor / agripeletilor si a brichetelor din

biomasa agricola si forestiera

Numar dosar: 43

Octombrie 2013

In cadrul tehnologiei de obtinere a peleţilor /

agripeleţilor şi brichetelor, se efectuează

următoarele operaţii:

- transportarea materialului (eventual uscarea

acestuia);

- sortarea biomasei solide agricole şi forestiere;

- transportul fracţiei din materialul tocat,

omogenizat, uscat şi sortat;

- depozitarea temporară şi dozarea biomasei

solide agricole şi forestiere;

- realizarea de peleţi/agripeleţi;

- transportul fracţiei din materialul tocat,

omogenizat, uscat şi sortat;

- realizarea de brichete.

- producerea peleţilor/agripeleţilor şi a brichetelor din biomasa solidă forestieră şi agricolă, în vederea utilizării în centralele termice pentru încălzirea şi producerea de apă caldă menajeră pentru fermele mici şi mijlocii precum şi gospodăriile individuale şi asigurării unei independenţe energetice.

2.

Tehnologie inovativa privind procesul

de dozare in flux continuu cu produse

granulare si pulverulente pentru consum

alimentar in vederea asigurarii calitatii

si securitatii alimentare

Contract de cercetare nr. 15 N /

27.02.2009 / Act.ad.nr.5/2013

CD: 605/ 2013 – 2013

Autoritatea contractantă: MEN

Beneficiar: PACTMAR - PATRONATUL

CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE

SI MASINI AGRICOLE DIN ROMANIA

Protocol nr. 1556 / 12.11.2007

Omologare tehnologie: Tehnologie privind procesul de dozare a alimentarii in flux

continuu Numar dosar: 44

Decembrie 2013

- reglarea automată a debitului de produs la o valoare programată şi menţinerea acestei valori între anumite limite prescrise, cu respectarea normativelor referitoare la precizia de dozare;

- gestionarea automată a cantităţilor de produse ce trec prin echipament într-un anumit timp.

- prelucrarea produselor granulare dar şi a produselor pulverulente.

- dozarea alimentării în flux continuu cu produse granulare şi pulverulente în cadrul unităţilor de morărit de mică şi medie capacitate, în staţiile de condiţionare a seminţelor de cereale, în unităţilor de depozitare şi conservare a cerealelor, cât şi în unităţile zootehnice tip FNC.

Page 48: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

48

1. Denumire tehnologie: Tehnologie de obtinere a peleţilor / agripeleţilor si a brichetelor din biomasa agricolă şi forestieră

Nr. dosar omologare: 43

Linie tehnologică de fabricare a peleţilor / agripeleţilor şi a brichetelor

1 –transportor înclinat cu bandă şi uscător, TIBU- 0; 2 – sortator dimensional, SD 2630; 3 – transportor cu bandă, TB 240; 4 – buncăr tampon BT; 5 - echipament de peletizare EP – 0;

6–transportor înclinat cu bandă, TIB – 0; 7 –instalaţie de brichetare rumeguş, IBR

2. Denumire tehnologie:

Tehnologie privind procesul de dozare a alimentarii in flux continuu Nr. dosar omologare: 44

Page 49: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

49

7.1.7. Lucrări ştiinţifice / tehnice în reviste de specialitate fără cotaţie ISI 13

Lucrări ştiinţifice/tehnice publicate în reviste de specialitate, fără cotaţie ISI

2012 2013

Număr 35 13

Anexa 5

Nr. crt.

REVISTA / ARTICOL / AUTORI

I. INMATEH – AGRICULTURAL ENGINEERING, vol. 39, nr. 1/2013, ian-apr. 2013 Print ISSN 2068-2239; Electronic ISSN 2068-4215

1. RESEARCHES ON THE USE OF FINITE ELEMENT METHOD TO OPTIMIZE THE

WHEEL TIRES EXPLOITATION FOR AGRICULTURAL VEHICLE Biriş S. Şt., Savin L., Ungureanu N., Maican E., Vlăduţ V., Ganea I., Caba I.L., pag. 5-12

2.

DETERMINATION OF THE MINIMUM SURFACE OF AN AGRICULTURAL FARM STARTING FROM WHICH A TRACTOR POWER RANGE BECOMES PROFITABLE,

FOR A CERTAIN AGRICULTURAL WORK Moise V., Biriş S.Şt., Kabas O., Ungureanu N., Vlăduţ V., Boureci Gh., Stroe I., Caba I.L., pag 13-22

3. STUDIES AND RESEARCHES ON ENERGETIC OPTIMIZATION OF FODDER HARVESTING

COMBINES - THREE DIMENSIONAL MODELS Ştefănoiu M.D., Cârdei P., Vlăduţ V., Vezirov Ch., Bădescu M., Boruz S., Mihailov N., pag. 23-28

4. RESEARCHES ON IMPROVEMENT OF WORKING PROCESS OF FIBROUS FORAGES

SHREDDING PARTS Caba I.L., Biriş S., Selvi K.C., Bungescu S., Vlăduţ V., Niţu M., pag 29-38

II. INMATEH – AGRICULTURAL ENGINEERING, vol. 40, nr. 2/2013, mai-aug. 2013 Print ISSN 2068-2239; Electronic ISSN 2068-4215

5. THE ANALYSIS OF THE CUTTER PROFILE IN SLIDE CUTTING AT FODDER

SELF-LOADING TRAILERS Caba I.L., Bungescu S., Selvi K.Ç., Boja N., Danciu A., Brencu (Molder) L., pag. 63-66

III. INMATEH – AGRICULTURAL ENGINEERING, vol. 41, nr. 3/2013, sep.- dec. 2013 Print ISSN 2068-2239; Electronic ISSN 2068-4215

6. RESEARCH FOR MODAL ANALYSIS UTILIZATION AS A TOOL FOR FATIGUE AND

STRUCTURAL CHANGE ASSESSMENT OF MECHANICAL STRUCTURES Manea I., Gîrnită I., Matache M., Muscalu A., Persu C., Voicea I., pag. 17-26

IV. ANNALS OF FACULTY ENINEERING HUNEDOARA, International Journal of Engineering, Tome XI, FASCICULE 1

ISSN 1584-2665

7. BIOMASS AND THE THERMO-PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES OF THIS RELATED TO

THE COMPACTION PROCESS Voicea I., Danciu A., Matache M., Voicu Gh., Vlăduţ V., pag. 59-64

V. ANNALS OF FACULTY ENINEERING HUNEDOARA, International Journal of Engineering, Tome XI, FASCICULE 3

ISSN 1584-2673

8. TECHNICAL AND COMMERCIAL CONDITIONS FOR DIESEL ENGINE ALTERNATIVE SUPPLY

WITH VEGETABLE OILS Nicolescu M. A., Ghilvacs M. I., Grigore I., pag. 345-349

VI. ANNALS OF FACULTY ENGINEERING HUNEDOARA, International Journal of Engineering, Tome XI (Year 2013). Fascicule 4

ISSN 1584 – 26732012

Page 50: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

50

9.

NEW VIEWPOINTS IN OPTIMIZING ENERGETICS OF WORKING PROCESSES OF THE AGRICULTURAL AGGREGATES

Alexiou A., Cardei P., Bădescu M., Vlăduţ V., Selvi K.C., Kiss I., Constantin N., Marin E., pag. 287-292

VII. SCIENTIFIC JOURNAL AGRICULTURAL ENGINEERING, University of Belgrade, Faculty of Agriculture, Institute of Agricultural Engineering, No. 2, 2013

ISSN 0554-5587

10. SOIL MOISTURE INFLUENCE ON THE ENERGY OF AGRICULTURAL PROCESSES

Cârdei P., Ludig M., pag 13-22

VIII. ANNALS OF THE UNIVERSITY OF CRAIOVA - AGRICULTURE, MONTANOLOGY, CADASTRE SERIES, vol. XLIII, 2 /2013 ISSN 1841-8317, ISSN CD-ROM 2066-950X

11.

RESEARCHES ON AUTOMATION OF DOSING AND SACKING PROCESS OF FINISHED AGRICULTURAL PRODUCTS

Brǎcǎcescu C., Milea D., Pǎun A., Ganea I. Gǎgeanu I., pag.37-44

ІX. CIЛЬСЬKOГОСПОДАРСЬКІ MAШИНИ (AGRICULTURAL MACHINES), vol. 26 International Scientific-Practical Conference „INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE AGRO-

INDUSTRIAL COMPLEX”, June 2013, Ukraine, Lutsk ISSN 1307-1699

12.

DEFINITION OF FORCES ACTING ON THE STABILIZING DEVICE WITH A COULTER FOR MOTOR-BLOCK

Usenko M., Vlăduţ V., pag. 106-112

X. ACTA TECHNICA NAPOCENSIS, Applied Mathematics and Mechanics, vol 56/3, 2013 ISSN 1221-5872

13.

INFLUENCE OF ROTATION SPEED DURING EXTRUSION TO THE PROPERTIES AND MORPHOLOGY OF BIOPOLIMERS BLEND

Fodorean G., Cota C., Cioica N., pag. 493-496

7.1.8. Comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale: 51

Comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale

2012 2013

Număr 29 51

Anexa 6

Nr. crt.

Conferinţă / articol / autori

I. PROCEEDINGS OF 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE, LOZENEC, 2013 ISBN 978-80-213-2291-2

1. MATHEMATICAL MODELING IN DESIGN OF TRANSPORT VEHICLES

Cârdei P., Atanasov At., Ciuperca R., Muraru V., Sfiru R., pag. 303-311

2. TECHNOLOGY FOR MECHANIZATION OF SOIL TILLAGE IN THE ARABLE SUBSTRATE

Croitoru Şt., Vlăduţ V., Atanasov At., Constantin N., Biriş S., Bungescu S., Caba I., Matache M., Voicea I., Ludig M., pag. 316-323

3.

SOIL TILLAGE OPTIMIZATION BY UN-COMPACTION AND AERATION OF DEFICIENT DEEP SOILS

Vlăduţ V., Croitoru Şt., Constantin N., Paraschiv G., Voicu Gh., Biriş S., Bungescu S., Caba I., Ludig M., Atanasov At., pag. 324-330

4. SAVE FUEL – PERMANENT CONCERN OF FARMERS

Caba I.L., Bungescu S.T., Ilea R., Vlădut V., Atanasov A., Biris S., pag. 380-386

5. THE LIFTING DRUMS IMPORTANCE IN CONSTUCTION OF SELF LOADING WAGONS

Caba I.L., Atanasov A., Vlădut V., Biris S., Ilea R., Bungescu S.T., pag. 391-393

Page 51: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

51

6.

STUDY ON THE MEASURING EQUIPMENT OF STRESS IN AGRICULTURAL SOIL

Ungureanu N., Biris S., Voicu Gh., Parasvhiv G., Ionescu M., Dilea M., Vlădut V., Matache M., pag. 394-399

7.

HYDRAULIC PRESSING OF OILSEEDS: EXPERIMENTAL LABORATORY STAND FOR DETERMINATION OF MATERIAL BALANCE

Ionescu M., Biris S., Voicu Gh., Parasvhiv G., Ungureanu N., Dilea M., Vlădut V., Matache M., Voicea I., pag. 276-280

8.

DETERMINATION OF CAPACITY AND FUEL CONSUMPTION FOR TRACTORS TRANSPORTATION

Vezirov Ch., Atanasov At., Hristov H., Lashev V., Vlăduţ V., pag. 298-302

9. STUDY ON THE DEVELOPMENT OF AN ADAPTIVE TIRE FOR AGRICULTURAL TRAILERS

Biriş S., Ungureanu N., Vlădut V., Ganea I., pag. 371-376

II. 5th Conference ENERGY EFFICIENCY AND AGRICULTURAL ENGINEERING, RUSE, BULGARIA, 2013

ISSN 1311-9974

10. OPTIMUM GENERAL PROBLEMS OF AGRICULTURAL AGGREGATES WORKING PROCESS

Alexiou A., Cârdei P., Badescu M., Boruz S., Vlădut V., pag. 126-132

11.

NEW DIRECTIONS IN EXPLORING THE OPTIMIZATION OF AGRICULTURAL AGGREGATES WORKING PROCESS

Cârdei P., Mihailov N., Alexiou A., Badescu M, Sfiru R., Muraru V., pag. 163-168

12.

APPLICATIONS OF STRUCTURAL ANALYSIS IN OPTIMIZING THE CARRYING STRUCTURES OF AGRICULTURAL MACHINES

Cârdei P., Mihailov N., Pirna I., Vlădut V., Boruz S., Molder (Brencu) L., pag. 578-587

III. ISB- INMA TEH - International Symposium – „AGRICULTURAL AND MECHANICAL ENGINEERING Bucuresti, 1-3 noiembrie 2013

ISSN 2344-4118 CD-ROM: ISSN 2344 – 4126; ISSN-L 2344 – 4118

13. RESEARCHES ON HAY VENTILATION WITH AIR HEATED IN A SOLAR PANEL

Nedelcu A., Ciupercă.R., Zaica A., Pruteanu A.M., pag.9-14

14.

THEORETICAL CONTRIBUTIONS TO THE DRIVE OF CEREAL CLEANING TECHNICAL EQUIPMENTS ENDOWED WITH NON BALANCED VIBRATION GENERATING SYSTEMS

Brăcăcescu C., Chavdar C., Vişan Al., pag. 151-157

15.

EXPERIMENTS REGARDING THE INFLUENCE OF WORKING PARAMETERS ON HOEING CROPS SOWING

Cujbescu D., Bolintineanu Gh., Voicu Gh., Bungescu S., pag. 23-28

16.

COMPARATIVE ANALYSIS OF DISTRIBUTION UNIFORMITY WHEN APPLYING PHYTO-SANITARY TREATMENTS OF DIFFERENT PRESSURE IN FIELD CROPS

Roşu (Niţu) M., Manea D., Cujbescu D., Dumitraşcu A., pag. 37-42

17.

TESTING IN SIMULATED AND ACCELERATED REGIME OF RESISTANCE STRUCTURES

Matache M., Persu I., Voicu Gh., Manea I., pag. 105-112.

18.

INCREASING SAFETY AND SECURITY IN TRANSPORTATION BY TESTINGS OF PROTECTIVE STRUCTURES

Persu C., Matache M., Biriş S., Kostadinov G., Vlădut V., pag. 113-118

19. INTEGRATED TECHNOLOGY FOR OBTAINING AGRIPELLETS

Voicea I., Danciu A., Selvi K.Ç., Vlăduţ V., Voicu Gh., Paraschiv G., Ghilvacs M., pag. 229-236

20. STUDIES FOR THE REALIZATION OF A PNEUMATIC SOWING SMALL SEED WAFERS

Saracin I, Pandia O, Bozga I, Ganea I., pag. 51-56

21.

OPTIMIZATION OF THE DOSING PUMP FUNCTIONAL PARAMETERS USED FOR AGRICULTURAL CROPS FERTIGATION

Biolan I., Visan A.L., Vulpe G., Biolan C., Brăcăcescu C., pag. 119-124

22.

THEORETICAL STUDY OF FEEDING THE THRESHING SYSTEM OF CONVENTIONAL COMBINE HARVESTERS

Ivan Gh., pag. 29-36

23.

WAYS TO OPTIMISE THE APPLICATIONS OF ELECTROMAGNETIC WAVES IN AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY

Ludig M., Cardei P., Muraru V., pag. 135-142

24.

COMPARATIVE STUDY OF STRUCTURAL ANALYSIS APPLIED TO AGRICULTURAL MACHINES BODIES AND ACCOMPLISHED WITH SOLID WORKS AND AUTODESK

INVENTOR PROGRAMS Sfiru R., Constantin N., Ludig M., Cârdei P., Muraru V., pag. 125-134

Page 52: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

52

25.

SCIENTIFIC RESEARCHES ON THE QUALITATIVE WORKING INDEXES OF THE SOWING BODY OF A MODERN TECHNICAL HOEING PLANTS SOWING EQUIPMENT

Marin E., Bolintineanu Gh., Sorică C., Manea D., Herak D., Croitoru Şt., Bădescu M., pag. 15-23

26. MECHANIZED HARVESTING OF MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS

Muscalu A., Pruteanu A., David L., pag. 57-62

27. CAPITALIZATION POSIBILITIES OF SAFFLOWER SEEDS IN CONDITIONS FROM ROMANIA

Popescu C., Pruteanu A., Muscalu A., Găgeanu G., pag. 325-330

28.

NEW SOURCES OF PHYTOTHERAPEUTIC AND NUTRACEUTICAL PRODUCTS FROM ENERGETICAL PLANTS IN ROMANIA

Popescu C., Muscalu A., Pruteanu A., pag.331-336

29.

RESEARCHES ON REDUCING OF LOSSES AT FODDER HARVESTING WITH THE WINDROVERS

Bogdanof G., Păun A., ErtekinC., Neagoe V., pag. 43-50

30.

TECHNICAL AND COMMERCIAL CONDITIONS FOR DIESEL ENGINE ALTERNATIVE SUPPLY WITH VEGETABLE OILS

Nicolescu M.A.,Ghilvacs M.I., Mihaylov N., Grigore I., pag. 223-228

31.

DEVELOPMENT DIRECTIONS REGULATING THE PESTICIDES SUSTAINABLE USE AT NATIONAL AND EUROPEAN LEVEL

Nagy E.M., Coţa C., Cioica N., Ranta O., Toderaşc P., pag. 297-302

32.

RESEARCHES ON AUTOMATION OF WEIGHING AND SACKING PROCESS OF FINISHED AGRICULTURAL PRODUCTS

Milea D., Matache M., Brăcăcescu C., Atanasov At., Păun A., Găgeanu I., pag. 313-320

V. The 5th International Conference „COMEC 2013” 24- 25 October 2013, Brasov, Romania, vol. 1

ISBN 978-973-598-572-1

33.

CONTRIBUTION REGARDING THE MANAGEMENT OF EFFICIENT USE OF CROP COMBINE HARVESTER

Stan O., Popescu S., Brăcăcescu C., pag.266-270

VI. 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE OF THERMAL EQUIPMENT, RENEWABLE ENERGY AND RURAL DEVELOPMENT TE-RE-RD 2013, Baile Olanesti

ISSN 1843-3359

34.

ENVIRONMENTAL POLLUTION REDUCTION THROUGH FIELD CROPS SPRAYING

MACHINES VERIFICATION Cujbescu D., Bolintineanu Gh., Niţu M., pag. 141-146

35.

CURRENT DEVELOPMENT STATE OF GRAIN SEPARATION SYSTEMS WITH PLANE SIEVES AND AIRFLOW

Mitu M., Căsăndroiu T., pag.197-202

36.

INNOVATIVE TECHNOLOGY IN MEDICINAL PLANT PROCESSING WITH IMPACT ON FINISHED

PRODUCT QUALITY Pruteanu A., Muscalu A., Danciu A., David L., pag. 221-226

37. STATUS OF EXPERIMENTAL RESEARCH ON BIOMASS COMPACTION

Voicea I., Voicu Gh., Vladut V., Matache M., Maria M., pag. 367-372

38.

RESEARCHES ON SEEDS MIXTURE MECHANICAL SEPARATION SYSTEMS ACCORDING TO

THEIR SURFACE Ciobanu V., Căsăndroiu T., Ciupercǎ R., Pǎun A., pag. 133-138

39.

PROMOTION OF A TECHNICAL EQUIPMENT ENDOWED WITH ACTIVE WORKING PARTS DRIVEN FOR SOIL DEEP LOOSENING

Marin E., David A., Matache M., Pirna I., pag. 185-190

40.

RESEARCHES ON THE APPLICATION OF HIGH ACCURACY PHYTOSANITARY TREATMENTS WITH ORGANIC SUBSTANCES BY MEANS OF A HYDROPNEUMATIC MACHINE

Dumitraşcu A., Niţu M., Zaica Al., Căsăndroiu T., pag. 153-158

41.

TECHNOLOGICAL EQUIPMENT FOR WEIGHING AND AUTOMATIC MANAGEMENT OF

FINISHED PRODUCTS PACKED IN SACKS WITHIN MILLING UNITS OF SMALL AND MEDIUM CAPACITY

Milea D., Păun A., Pirnă I., Brăcăcescu C., Ludig M., pag. 191-196

42.

MATHEMATICAL MODEL AND SOFTWARE FOR EVALUATION OF ENERGETIC POTENTIAL OF

VEGETAL BIOMASS IN AN AREA Nagy M., Coţa C., Cioica N. pag. 215-220

Page 53: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

53

VII. SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL SIMI 2013 – “MEDIUL ŞI INDUSTRIA”, Bucureşti ISSN 2344-3898

43.

LOW TEMPERATURES THERMAL ENERGY – A HUGE MARKET AND POTENTIAL ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

Ghilvacs M. I., Nicolescu M. A., pag. 72-77

VIII. The First International Symposium on Agricultural Engineering ISAE-2013, 4th-6th October 2013, Belgrade – Zemun, SERBIA

ISBN-86-7834-179-3

44.

TECHNICAL ASPECTS REGARDING THE CALCULATION OF AXLES OF ROAD TRANSPORT VEHICLES

Sfîru R., Vlăduţ V., Ciupercă R., Cârdei P., Ştefan V., pag. III 1 – III 8

IX. 5th International Scientific – Professional Conference TEXTILE SCIENCE AND ECONOMY, Zrenjanin, Serbia, 5-6.11.2013

ISBN 978-86-76772-212-9

45.

CONTRIBUTIONS TO THE PRODUCTION OF NEW TYPES OF KNITTED TEXTILE PRODUCTS WITH FUNCTIONAL AND BIOACTIVE AND CONDUCTIVE PROPERTIES

Scarlat R., Pricop F., Drambei P., Moga C., pag. 31-37

46.

A CASE STUDY FOR WASTEWATER (GENERATED BY THE TEXTILE FINISHING) TREATMENT

Pricop F., Moga C., Scarlat R., Drambei P., Popescu A., Jianu N., pag. 97-103

X. AGRICULTURAL MACHINES (CIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ), Bunyck (vol.) 26, Lutsk, Ukraine, 2013

ISSN 2307-1699

47.

DEFINITION OF FORVES ACTING ON THE STABILIZING DEVICE WITH A COULTER FOR MOTOR-BLOCK

Usenko M., Vlăduţ V., pag. 106-113

XI. Conferinţa USAMV Bucureşti în cadrul Târgului Internaţional pentru Industrie şi Agricultură - INDAGRA 2013

48. FOLAREX – INGRASAMANT NATURAL, ORGANIC, CONCENTRAT

Puţinelu D., Ganea I.

XII. Innovative Clusters, Key Drivers of Economic Smart Specialisation, Bucuresti, 28.11.2013

ISBN 978-973-0-15864-9

49. IND-AGRO-POL Muraru-Ionel C.

XIII. IT&C Platform luanching conference – the IT&C platform will promote the foreign investment opportuniities in the Romania-Bulgaria

cross-border cooperation area, Rasa, Calarasi, 28.06.2013

50. POLI DE COMPETITIVITATE - CLUSTERIX BEST PRACTICES

Muraru-Ionel C.

XIV. Forumul inovării

51.

CLUSTERIX – bune practici si instrumente pentru inovare si competitivitate in clustere http://www.arott.ro/forum/prezentari

Muraru-Ionel C., Lucia Seel

7.1.9. Studii prospective şi tehnologice, normative, proceduri, metodologii şi planuri tehnice noi sau perfecţionate, comandate sau utilizate de beneficiar

Page 54: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

54

DENUMIRE REZULTAT 2012 2013

Studii prospective şi tehnologice 19 6

Normative 22 10

Proceduri 2 1

Metodologii 8 17

Planuri tehnice noi sau perfecţionate 15 9

Anexa 7

7.1.9.1. STUDII PROSPECTIVE ŞI TEHNOLOGICE 6

Nr. crt.

Proiect Contract de cercetare / Contract comercial

Beneficiar Rezultat

Termen de raportare / Predare

(luna)

1.

Cercetări privind îmbunătăţirea proprietăţilor fizico-mecanice şi structurii materialelor biodegradabile pentru ambalare din materii prime autohtone Contract de cercetare nr. 284 / 20.10.2011 CD: 563 / 2011 – 2014 Beneficiar: UEFISCDI Protocol de colaborare nr. 1552 / 08.11.2007

Studiu tehnologic privind îmbunătăţirea proprietăţilor fizico-

mecanice şi structurii materialelor biodegradabile

pentru ambalare din materii prime autohtone

Octombrie 2013

2.

Tehnologie inovativă şi realizarea unui echipament tehnic complex de ambalare în saci a produselor agricole finite în cadrul unităţilor de morărit de mică şi medie capacitate Contract cercetare nr. 15 N / 27.02.2009 / Act. Ad. nr. 1 / 2013 Autoritatea contractantă: MEN CD: 590 / 2013 – 2013 Beneficiar: ACADEMIA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE Protocol de colaborare nr. 1552 / 08.11.2007

Studiu tehnologic privind metodele de

ambalare şi gestionare a produselor finite în unităţile de morărit

Martie 2013

3.

Cercetări privind mecanizarea şi automatizarea proceselor de fabricaţie a peleţilor şi agripeleţilor Contract de cercetare nr.15 N / 27.02.2009 / Act. ad. nr. 2/2013 Autoritatea contractantă: MEN CD: 591 / 2013 – 2013 Beneficiar: ACADEMIA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE Protocol de colaborare nr. 1552 / 08.11.2007

Studiu tehnologic privind echipamentele ce completează linia

de fabricaţie a peleţilor şi agripeleţilor din biomasa solidă

agricolă şi forestieră

Mai 2013

4.

Cercetări pentru dezvoltarea tehnologiei privind realizarea din resurse regenerabile a unor materiale biodegradabile destinate obţinerii de produse prietenoase mediului utilizate în agricultura şi industria alimentară Contract de cercetare nr.15 N / 27.02.2009 / Act. ad. nr. 4/2013 Autoritatea contractantă: MEN CD: 596 / 2013 – 2013 Beneficiar: ACADEMIA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE Protocol de colaborare nr. 1552 / 08.11.2007

Studiu tehnologic privind producerea şi

caracterizarea materialelor

biodegradabile din resurse regenerabile

August 2013

5.

Cercetări aprofundate privind utilizarea pneurilor la echipamentele agricole folosind noi metode automatizate şi informatizate pentru verificare Contract de cercetare nr.15 N / 27.02.2009 / Act. ad. nr. 4/2013 Autoritatea contractantă: MEN CD: 597 /2013 -2013 Beneficiar: ACADEMIA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE Protocol de colaborare nr. 1552 / 08.11.2007

Studiu tehnologic privind utilizarea

raţională a pneurilor la echipamente tehnice

din agricultură

August 2013

6.

Tehnologie inovativă privind procesul de dozare în flux continuu cu produse granulare şi pulverulente pentru consum alimentar în vederea asigurării calităţii şi securităţii alimentare Contract de cercetare nr. 15 N / 27.02.2009 / Act. ad. nr. 5/2013 Autoritatea contractantă: M.E.N. CD: 605 / 2013 - 2013 Beneficiar: ACADEMIA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE Protocol de colaborare nr. 1552 / 08.11.2007

Studiu tehnologic privind procesele de

dozare a alimentării în flux continuu

Decembrie 2013

Page 55: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

55

7.1.9.2. NORMATIVE 10

Nr. crt.

Proiect Contract de cercetare / Contract comercial

Beneficiar Rezultat

Termen de raportare / Predare

(luna)

1.

Realizarea versiunii române a standardelor cuprinse în anexa nr.1 – Lista standardelor, costuri, termene de execuţie Contract de cercetare nr. 96/ 18.09.2013 Autoritatea contractantă: MECMA CD: 601/ 2013 – 2013 Beneficiar: ASRO

SR ISO 15886-1:2013 Echipamente agricole de

irigat. Aspersoare. Partea 1: Definire

termeni şi clasificare

Octombrie 2013

2.

Realizarea versiunii române a standardelor cuprinse în anexa nr.1 – Lista standardelor, costuri, termene de execuţie Contract de cercetare nr. 96/ 18.09.2013 Autoritatea contractantă: MECMA CD: 601/ 2013 – 2013 Beneficiar: ASRO

SR ISO 15886-1:2013 Echipamente agricole de irigat. Aspersoare. Partea 3: Caracterizarea metodelor de distribuţie şi de încercare

Octombrie 2013

3.

Lista standardelor, costuri, termene de execuţie Contract de cercetare nr. 1254/ 08.11.2013 Autoritatea contractantă: MECMA CD: 606/ 2013 – 2013 Beneficiar: ASRO

SR EN ISO 4254-5:2010 Maşini agricole - Securitate

– Partea 5: Maşini de prelucrat solul cu organe

acţionate de motor

Decembrie 2013

4.

Lista standardelor, costuri, termene de execuţie Contract de cercetare nr. 1254/ 08.11.2013 Autoritatea contractantă: MECMA CD: 606/ 2013 – 2013 Beneficiar: ASRO

SR EN ISO 4254-6:2010 Maşini agricole - Securitate

– Partea 6: Maşini de stropit şi de distribuit îngrăşăminte lichide;

Decembrie 2013

5.

Lista standardelor, costuri, termene de execuţie Contract de cercetare nr. 1254/ 08.11.2013 Autoritatea contractantă: MECMA CD: 606/ 2013 – 2013 Beneficiar: ASRO

SR EN 15811:2010 Maşini agricole. Protectori pentru elementele mobile de transmitere a puterii.

Protector cu deschidere cu ajutorul unei scule

Decembrie 2013

6.

Lista standardelor, costuri, termene de execuţie Contract de cercetare nr. 1254/ 08.11.2013 Autoritatea contractantă: MECMA CD: 606/ 2013 – 2013 Beneficiar: ASRO

SR EN ISO 16119-1:2013 Maşini agricole şi forestiere. Cerinţe de mediu pentru

maşinile de stropit. Partea 1: Generalităţi

Decembrie 2013

7.

Lista standardelor, costuri, termene de execuţie Contract de cercetare nr. 1254/ 08.11.2013 Autoritatea contractantă: MECMA CD: 606/ 2013 – 2013 Beneficiar: ASRO

SR EN ISO 16119-2:2013 Maşini agricole şi forestiere. Cerinţe de mediu pentru

maşinile de stropit. Partea 2: Maşini de stropit

cu rampă orizontală

Decembrie 2013

8.

Lista standardelor, costuri, termene de execuţie Contract de cercetare nr. 1254/ 08.11.2013 Autoritatea contractantă: MECMA CD: 606/ 2013 – 2013 Beneficiar: ASRO

SR EN ISO 16119-3:2013 Maşini agricole şi forestiere. Cerinţe de mediu pentru maşinile de stropit. Partea 3: Maşini de stropit pentru arbuşti şi culturi pomicole

Decembrie 2013

9.

Lista standardelor, costuri, termene de execuţie Contract de cercetare nr. 1254/ 08.11.2013 Autoritatea contractantă: MECMA CD: 606/ 2013 – 2013 Beneficiar: ASRO

SR EN ISO 11850:2012 Maşini forestiere. Cerinţe

generale de securitate

Decembrie 2013

10.

Lista standardelor, costuri, termene de execuţie Contract de cercetare nr. 1254/ 08.11.2013 Autoritatea contractantă: MECMA CD: 606/ 2013 – 2013 Beneficiar: ASRO

SR EN ISO 22868:2011 Maşini forestiere şi maşini de grădinărit. Cod de

încercare acustică pentru maşinile portabile, ţinute cu mâna, echipate cu

motor cu ardere internă – Metodă de expertiză (clasa de exactitate 2)

Decembrie 2013

Page 56: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

56

7.1.9.3. PROCEDURI 1

Nr. crt.

Proiect Contract de cercetare / Contract comercial

Beneficiar Rezultat

Termen de raportare / Predare

(luna)

1.

Tehnologie inovativă şi echipament tehnic cu organe active antrenate pentru afânarea în profunzime şi creşterea fertilităţii solurilor Contract de cercetare nr. 135 / 27.10.2011 Autoritatea contractantă: ASAS – PLAN SECTORIAL MADR CD: 560 / 2011 - 2014 Beneficiar: PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE ŞI MAŞINI AGRICOLE DIN ROMANIA - PACTMAR Protocol nr. 1556 / 12.11.2007

Procedura de încercări în condiţii de laborator şi câmp a tehnologiei

inovative şi a echipamentului tehnic cu organe active antrenate pentru afânarea în profunzime şi creşterea

fertlităţii solului

Octombrie 2013

7.1.9.4. METODOLOGII 17

Nr. crt.

Proiect Contract de cercetare / Contract comercial

Beneficiar Rezultat

Termen de raportare / Predare

(luna)

1.

Tehnologie de mecanizare şi echipamente tehnice

pentru condiţionarea şi calibrarea merelor destinate

fermelor pomicole de semi-subzistenţă

Contract de cercetare nr. 3.1.1 / 27.10.2011

Autoritatea contractantă: ASAS

CD: 561 / 2011 – 2014

Beneficiar: PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE

ŞI MAŞINI AGRICOLE DIN ROMANIA - PACTMAR

Protocol nr. 1556 / 12.11.2007

Metodologie pentru experimentarea în

condiţii de exploatare a maşinii de sortat şi calibrat mere după

dimensiuni

Aprilie 2013

2.

Tehnologie de mecanizare şi echipamente tehnice

pentru condiţionarea şi calibrarea merelor destinate

fermelor pomicole de semi-subzistenţă

Contract de cercetare nr. 3.1.1 / 27.10.2011

Autoritatea contractantă: ASAS

CD: 561 / 2011 – 2014

Beneficiar: PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE

ŞI MAŞINI AGRICOLE DIN ROMANIA - PACTMAR

Protocol nr. 1556 / 12.11.2007

Metodologie pentru experimentarea în

condiţii de laborator a echipamentului tehnic

destinat sortării – calibrării merelor ECM

Aprilie 2013

3.

Tehnologii de mecanizare şi echipamente tehnice

adecvate pentru recoltarea, transportul şi conservarea

eficientă a plantelor furajere.

Contract de cercetare nr. 736 / 27.10.2011

CD: 562/ 2011-2014

Autoritatea contractantă: MADR – PLAN SECTORIAL

Beneficiar: PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE

ŞI MAŞINI AGRICOLE DIN ROMANIA - PACTMAR

Protocol nr. 1556 / 12.11.2007

Metodologie de încercări pentru

instalaţia de uscare a fânului în şira prin

ventilare cu aer rece sau cald

August 2013

4.

Elaborarea unei metodologii inovative pentru tehnologia

de mărunţire a materialelor lemnoase în vederea creşterii

gradului de extracţie a substanţelor bioactive

Contract de cercetare nr. 164 CI / 09.11.2013

Autoritatea contractantă: UEFISCDI

CD : 589 / 2012 – 2013

Beneficiar : SC NUTRACEUTICAL SRL

Metodologie inovativă pentru tehnologia de

mărunţire a materialelor lemnoase în vederea creşterii gradului de

extracţie a substanţelor bioactive

Aprilie 2013

Page 57: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

57

5.

Tehnologie inovativă şi realizarea unui echipament tehnic complex de ambalare în saci a produselor agricole finite în cadrul unităţilor de morărit de mică şi medie capacitate Contract de cercetare nr.15 N / 27.02.2009 / Act. ad. nr. 1/2013 Autoritatea contractantă: ANCS CD: 590 / 2013 – 2013 Beneficiar: ACADEMIA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE Protocol de colaborare nr. 1552 / 08.11.2007

Metodica de experimentare pentru

echipament pentru cântărire şi gestionare

automată ECGA

Iunie 2013

6.

Cercetări privind mecanizarea şi automatizarea proceselor de fabricaţie a peleţilor şi agripeleţilor Contract de cercetare nr. 15 N / 27.02.2009 / Act. ad. nr. 4/2013 CD: 591/ 2013 – 2013 Autoritatea contractantă: MEN Beneficiar: PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE ŞI MAŞINI AGRICOLE DIN ROMANIA - PACTMAR Protocol nr. 1556 / 12.11.2007

Metodologie pentru experimentarea

transpotorului înclinat cu bandă şi uscător

TIBU

Octombrie 2013

7.

Cercetări privind mecanizarea şi automatizarea proceselor de fabricaţie a peleţilor şi agripeleţilor Contract de cercetare nr. 15 N / 27.02.2009 / Act. ad. nr. 4/2013 CD: 591/ 2013 – 2013 Autoritatea contractantă: MEN Beneficiar: PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE ŞI MAŞINI AGRICOLE DIN ROMANIA - PACTMAR Protocol nr. 1556 / 12.11.2007

Metodologie pentru experimentarea

sortatorului dimensional SD 2630

Octombrie 2013

8.

Cercetări privind mecanizarea şi automatizarea proceselor de fabricaţie a peleţilor şi agripeleţilor Contract de cercetare nr. 15 N / 27.02.2009 / Act. ad. nr. 4/2013 CD: 591/ 2013 – 2013 Autoritatea contractantă: MEN Beneficiar: PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE ŞI MAŞINI AGRICOLE DIN ROMANIA - PACTMAR Protocol nr. 1556 / 12.11.2007

Metodologie pentru experimentarea

transportorului cu bandă TB - 240

Octombrie 2013

9.

Cercetări privind mecanizarea şi automatizarea proceselor de fabricaţie a peleţilor şi agripeleţilor Contract de cercetare nr. 15 N / 27.02.2009 / Act. ad. nr. 4/2013 CD: 591/ 2013 – 2013 Autoritatea contractantă: MEN Beneficiar: PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE ŞI MAŞINI AGRICOLE DIN ROMANIA - PACTMAR Protocol nr. 1556 / 12.11.2007

Metodologie pentru experimentarea

buncărului tampon BT

Octombrie 2013

10.

Cercetări privind mecanizarea şi automatizarea proceselor de fabricaţie a peleţilor şi agripeleţilor Contract de cercetare nr. 15 N / 27.02.2009 / Act. ad. nr. 4/2013 CD: 591/ 2013 – 2013 Autoritatea contractantă: MEN Beneficiar: PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE ŞI MAŞINI AGRICOLE DIN ROMANIA - PACTMAR Protocol nr. 1556 / 12.11.2007

Metodologie pentru experimentarea

echipamentului de peletizare EP

Octombrie 2013

11.

Cercetări privind mecanizarea şi automatizarea proceselor de fabricaţie a peleţilor şi agripeleţilor Contract de cercetare nr. 15 N / 27.02.2009 / Act. ad. nr. 4/2013 CD: 591/ 2013 – 2013 Autoritatea contractantă: MEN Beneficiar: PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE ŞI MAŞINI AGRICOLE DIN ROMANIA - PACTMAR Protocol nr. 1556 / 12.11.2007

Metodologie pentru experimentarea

instalaţie de brichetare rumeguş IBR

Octombrie 2013

Page 58: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

58

12.

Tehnologie inovativă privind procesul de dozare în flux

continuu cu produse granulare şi pulverulente pentru

consum alimentar în vederea asigurării calităţii şi

securităţii alimentare

Contract de cercetare nr. 15 N / 27.02.2009 / Act. ad. nr. 5/2013

Autoritatea contractantă: M.E.N.

CD: 605 / 2013 - 2013

Beneficiar: ACADEMIA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE

Protocol de colaborare nr. 1552 / 08.11.2007

Metodologie de experimentare

tehnologie de dozare în flux continuu şi

echipament tehnic de dozare ETD

Decembrie 2013

13.

Evaluarea tehnico-ştiinţifică, asistentă tehnică la montaj

şi PIF ale instalaţiilor tehnologice proiectate de INMA în

cadrul proiectului intitulat: ”Hală pentru creşterea sturionilor

şi amenajarea unui heleşteu cu suprafaţa de 7,1 ha pentru

practicarea acvaculturii în zona Herneacova, judeţ Timiş’’

Contract nr. 494 / 04.04.2013

CD: 592/ 2013 -2013

Beneficiar: SC BAU CENTER VEST SRL

Metodică de verificări pentru instalaţii

tehnologice pentru hala creştere sturioni zona Herneacova -

ITCS - H

August 2013

14.

Cercetări privind mecanizarea şi automatizarea proceselor

de fabricaţie a peleţilor şi agripeleţilor

Contract de cercetare nr. 15 N / 27.02.2009 / Act. ad. nr. 4/2013

CD: 591/ 2013 – 2013

Autoritatea contractantă: MEN

Beneficiar: PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE

ŞI MAŞINI AGRICOLE DIN ROMANIA - PACTMAR

Protocol nr. 1556 / 12.11.2007

Metodologie de lucru balanţă electronică

Octombrie 2013

15.

Cercetări privind mecanizarea şi automatizarea proceselor

de fabricaţie a peleţilor şi agripeleţilor

Contract de cercetare nr. 15 N / 27.02.2009 / Act. ad. nr. 4/2013

CD: 591/ 2013 – 2013

Autoritatea contractantă: MEN

Beneficiar: PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE

ŞI MAŞINI AGRICOLE DIN ROMANIA - PACTMAR

Protocol nr. 1556 / 12.11.2007

Metodologie de lucru termobalanţă

Octombrie 2013

16.

Cercetări privind mecanizarea şi automatizarea proceselor

de fabricaţie a peleţilor şi agripeleţilor

Contract de cercetare nr. 15 N / 27.02.2009 / Act. ad. nr. 4/2013

CD: 591/ 2013 – 2013

Autoritatea contractantă: MEN

Beneficiar: PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE

ŞI MAŞINI AGRICOLE DIN ROMANIA - PACTMAR

Protocol nr. 1556 / 12.11.2007

Metodologie de lucru calorimetru CAL 2K

Octombrie 2013

17.

Cercetări privind mecanizarea şi automatizarea proceselor

de fabricaţie a peleţilor şi agripeleţilor

Contract de cercetare nr. 15 N / 27.02.2009 / Act. ad. nr. 4/2013

CD: 591/ 2013 – 2013

Autoritatea contractantă: MEN

Beneficiar: PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE

ŞI MAŞINI AGRICOLE DIN ROMANIA - PACTMAR

Protocol nr. 1556 / 12.11.2007

Metodologie pentru experimentarea tehnologiei de

realizare a peleţilor / agripeleţilor şi a

brichetelor

Octombrie 2013

Page 59: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

59

7.1.9.5. PLANURI TEHNICE 9

Nr. crt.

Proiect Contract de cercetare / Contract comercial

Beneficiar Rezultat

Termen de raportare / Predare

(luna)

1.

Tehnologie inovativă şi realizarea unui echipament

tehnic complex de ambalare în saci a produselor

agricole finite în cadrul unităţilor de morărit de mică şi

medie capacitate

Contract de cercetare nr.15 N / 27.02.2009 / Act. ad. nr. 1/2013

Autoritatea contractantă: ANCS

CD: 590 / 2013 – 2013

Beneficiar: ACADEMIA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE

Protocol de colaborare nr. 1552 / 08.11.2007

Plan tehnic pentru echipament pentru

cântărire automată şi gestionare automată

ECGA

Martie 2013

2.

Cercetări privind mecanizarea şi automatizarea proceselor

de fabricaţie a peleţilor şi agripeleţilor

Contract de cercetare nr. 15 N / 27.02.2009 / Act. ad. nr. 4/2013

CD: 591/ 2013 – 2013

Autoritatea contractantă: MEN

Beneficiar: PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE

ŞI MAŞINI AGRICOLE DIN ROMANIA - PACTMAR

Protocol nr. 1556 / 12.11.2007

Plan tehnic pentru buncăr tampon BT

Mai 2013

3.

Cercetări privind mecanizarea şi automatizarea proceselor

de fabricaţie a peleţilor şi agripeleţilor

Contract de cercetare nr. 15 N / 27.02.2009 / Act. ad. nr. 4/2013

CD: 591/ 2013 – 2013

Autoritatea contractantă: MEN

Beneficiar: PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE

ŞI MAŞINI AGRICOLE DIN ROMANIA - PACTMAR

Protocol nr. 1556 / 12.11.2007

Plan tehnic pentru transportor înclinat cu bandă şi uscător TIBU

Mai 2013

4.

Cercetări privind mecanizarea şi automatizarea proceselor

de fabricaţie a peleţilor şi agripeleţilor

Contract de cercetare nr. 15 N / 27.02.2009 / Act. ad. nr. 4/2013

CD: 591/ 2013 – 2013

Autoritatea contractantă: MEN

Beneficiar: PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE

ŞI MAŞINI AGRICOLE DIN ROMANIA - PACTMAR

Protocol nr. 1556 / 12.11.2007

Plan tehnic pentru echipament de peletizare EP

Mai 2013

5.

Cercetări privind mecanizarea şi automatizarea proceselor

de fabricaţie a peleţilor şi agripeleţilor

Contract de cercetare nr. 15 N / 27.02.2009 / Act. ad. nr. 4/2013

CD: 591/ 2013 – 2013

Autoritatea contractantă: MEN

Beneficiar: PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE

ŞI MAŞINI AGRICOLE DIN ROMANIA - PACTMAR

Protocol nr. 1556 / 12.11.2007

Plan tehnic pentru transportor cu bandă

TB 240 Mai 2013

6.

Cercetări privind mecanizarea şi automatizarea proceselor

de fabricaţie a peleţilor şi agripeleţilor

Contract de cercetare nr. 15 N / 27.02.2009 / Act. ad. nr. 4/2013

CD: 591/ 2013 – 2013

Autoritatea contractantă: MEN

Beneficiar: PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE

ŞI MAŞINI AGRICOLE DIN ROMANIA - PACTMAR

Protocol nr. 1556 / 12.11.2007

Plan tehnic pentru instalaţie de brichetare

rumeguş IBR Mai 2013

Page 60: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

60

7.

Cercetări privind mecanizarea şi automatizarea proceselor de fabricaţie a peleţilor şi agripeleţilor Contract de cercetare nr. 15 N / 27.02.2009 / Act. ad. nr. 4/2013 CD: 591/ 2013 – 2013 Autoritatea contractantă: MEN Beneficiar: PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE ŞI MAŞINI AGRICOLE DIN ROMANIA - PACTMAR Protocol nr. 1556 / 12.11.2007

Plan tehnic pentru sortator dimensional

DS 2630 Mai 2013

8.

Tehnologie inovativă privind procesul de dozare în flux continuu cu produse granulare şi pulverulente pentru consum alimentar în vederea asigurării calităţii şi securităţii alimentare Contract de cercetare nr. 15 N / 27.02.2009 / Act. ad. nr. 5/2013 Autoritatea contractantă: M.E.N. CD: 605 / 2013 - 2013 Beneficiar: ACADEMIA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE Protocol de colaborare nr. 1552 / 08.11.2007

Plan tehnic pentru echipament tehnic de

dozare ETD

Decembrie 2013

9.

Tehnologie inovativă privind procesul de dozare în flux continuu cu produse granulare şi pulverulente pentru consum alimentar în vederea asigurării calităţii şi securităţii alimentare Contract de cercetare nr. 15 N / 27.02.2009 / Act. ad. nr. 5/2013 Autoritatea contractantă: M.E.N. CD: 605 / 2013 - 2013 Beneficiar: ACADEMIA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE Protocol de colaborare nr. 1552 / 08.11.2007

Plan tehnic pentru linie tehnologică pentru calibrat seminţe de

porumb LTCP

Decembrie 2013

7.1.10. Drepturi de autor protejate ORDA sau în sisteme similare legale: -

7.2. Rezultate de cercetare-dezvoltare valorificate şi efecte obţinute

REZULTAT Denumire contract Beneficiar Brevet / Cerere brevet

Efecte obţinute

Raport încercări

Determinarea nivelului de putere acustică pentru motopompă GP 100 (D 2000/14/EC)

SC PROENERG SA

-

- verificarea performanţelor tehnice ale ET; - verificarea respectării nivelului de putetre acustică; - creşterea veniturilor INMA

Serviciu

Evaluarea tehnico-ştiinţifică, asistenţă tehnică la montaj şi PIF ale instalaţiilor tehnologice proiectate de INMA în cadrul proiectului intitulat ”Hală pentru creşterea sturionilor şi amenajarea unui heleşteu cu suprafaţa de 7,1 ha pentru practicarea acvaculturii în zona Herneacova, judeţ Timiş”

SC BAU CENTER VEST

SRL DA

- evaluare tehnico-ştiinţifică proiect; - asistenţă tehnică la montaj şi PIF ale instalaţiilor tehnologice; - creşterea veniturilor INMA

Raport încercări

Încercarea la solicitări statice şi oboseală a prototipurilor supuse încercărilor distructive: ramă de boghiu motor - desen R 130 RSN

SC ELECTROPUTERE

VFU Paşcani -

- verificarea rezistenţei la solicitări statice şi dinamice a ramei de boghiu; - creşterea veniturilor INMA

Produse

Cercetări privind determinarea caracteristicilor tehnice prin realizarea modelelor experimentale pentru sortator cu 4 site şi transportor cu bandă

DACIA PLANT DA

- verificarea performanţelor tehnice ale ET; - verificarea respectării cerinţelor de securitate; - creşterea veniturilor INMA

Studiu

Efectuarea calcului de rezistenţă a panourilor de sprijinit maluri săpături tip BAV2, conform proiectului de execuţie şi certificatelor de calitate a materialelor folosite în procesul tehnologic al acestor structuri metalice

SC BAV CONSULTING

SRL -

- verificarea performanţelor tehnice şi a rezistenţei panourilor de sprijin; - creşterea veniturilor INMA

Page 61: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

61

Normativ Efecutuarea încercărilor statice pentru aparatoare telescopică cabină în regim voluntar conform SR EN 81 -21: 2010

SC KIFT KRAM SRL

- - verificarea respectării cerinţelor de securitate; - creşterea veniturilor INMA

Normativ Realizarea versiunii române a standardelor cuprinse în anexa nr.1 – Lista standardelor, costuri, termene de execuţie

ASRO - - verificarea cerinţelor şi actualizarea acestora; - creşterea veniturilor INMA

Raport încercări

Efecutuarea încercărilor statice în regim voluntar conform SR EN 81 -21: 2010 pentru apărătoare telescopică cabină din trei părţi şi apărătoare fixă de cabină

SC KIFT KRAM SRL

- - verificarea respectării cerinţelor de securitate; - creşterea veniturilor INMA

Studiu Studii de proiectare necesare montării unei sere de cercetare, din schelet de aluminiu acoperita cu folie

ICDPP - - evaluarea cerinţelor pentru montarea unei sere; - creşterea veniturilor INMA

Normativ Realizarea versiunii române a standardelor. Lista standardelor, costuri şi termene de execuţie

ASRO - - verificarea cerinţelor şi actualizarea acestora; - creşterea veniturilor INMA

Serviciu Cercetare, dezvoltare şi inovare – suport pentru dezvoltarea economică şi socială sustenabilă

PRCP - - crearea cadrului de desfăsurare eveniment ştiinţific; - creşterea veniturilor INMA

Metodologie

Elaborarea unei metodologii inovative pentru tehnologia de maruntire a materialelor lemnoase in vederea cresterii gradului de extractie a substantelor bioactive

SC NUTRACEUTICAL

SRL -

- stabilirea caracteristicilor echipamentului de tocat / mărunţit şi materialului rezultat; - creşterea veniturilor INMA

Serviciu

Servicii de asistenta in afaceri pentru inovare si transfer tehnologic in domeniul tehnologiilor si echipamentelor tehnice pentru agricultura si industria alimentara, fermelor agricole si domenii conexe

SC INNO CONSULT SRL

-

- crearea premiselor pentru creşterea capacităţii de inovare a firmei incubate; - crearea de parteneriate şi depunerea de oferte în cadrul programelor nationale si europene de CDI; - creşterea veniturilor INMA

Serviciu

Servicii de asistenta in afaceri pentru inovare si transfer tehnologic in domeniul tehnologiilor si echipamentelor tehnice pentru agricultura si industria alimentara, fermelor agricole si domenii conexe

ASOCIATIA CLUSTERELOR DIN ROMANIA -

CLUSTERO

- crearea de parteneriate între membrii asociaţiei incubate şi INMA în cadrul programelor operationale sectoriale; - crearea de parteneriate în vederea organizării de manifestari stiintifice; - creşterea veniturilor INMA

Serviciu

Servicii de asistenta in afaceri pentru inovare si transfer tehnologic in domeniul tehnologiilor si echipamentelor tehnice pentru agricultura si industria alimentara, fermelor agricole si domenii conexe

SC VALTEC TRACTORS SRL

- crearea premiselor pentru creşterea capacităţii de inovare a firmei incubate; - crearea de parteneriate şi depunerea de oferte în cadrul programelor naţionale de CDI şi în cadrul programelor operationale sectoriale; - creşterea veniturilor INMA

7.3. Oportunităţi de valorificare a rezultatelor de cercetare

Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020;

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030;

Programul MADR de reconversie şi replantare în pomicultură 2014-2020;

Programului Naţional de realizare a perdelelor forestiere pentru protecţia autostrăzilor şi drumurilor naţionale (http://ape-paduri.ro/ordonanta-de-urgenta-privind-aprobarea-programului-national-de-realizare-a-perdelelor-forestiere-pentru-protectia-autostrazilor-si-drumurilor-nationale/);

Sistemul Naţional de Perdele Agro-forestiere (Legea Nr.289 din 15.05.2002 privind perdelele forestiere de protecţie);

Orizont 2020 – Reindustrializareasectoarelor cu valoare adăugată seminificativă a ţărilor member UE.

Page 62: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62

7.4. Măsuri de creştere a gradului de valorificare socio-economică a rezultatelor cercetării

Intensificarea participării INMA la toate târgurile / saloanele regionale, naţionale şi internaţionale;

Multiplicarea parteneriateloe INMA- IMM-uri inclusiv în domeniile adiacente (exploatare tehnologii şi echipamente tehnice, mentenanţă, refabricare);

Creşterea numărului de demonstraţii practice la potenţialii utilizatori/beneficiari;

Intensificarea activităţii de incubare a microfirmelor şi IMM-urilor din domeniul de activitate al INMA;

Conectarea compartimentului de marketing al INMA şi a incubatorului INMA-ITA la Reţeaua ENTREPRISE EUROPE NETWORK;

Intensificarea participării la evenimente de brokeraj şi/sau licenţiere.

Page 63: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

63

8. MĂSURI DE CREŞTERE A PRESTIGIULUI ŞI VIZIBILITĂŢII INCD

8.1. Prezentarea activităţii de colaborare prin parteneriate:

dezvoltarea de parteneriate la nivel naţional şi internaţional (cu personalităţi / instituţii / asociaţii profesionale) în vederea participării la programele naţionale şi europene specifice: - ReNITT - Reţeaua Naţională pentru Inovare şi Transfer Tehnologic; - ASRO - Asociaţia de Standardizare din România; - RENAR - Asociatia de Acreditare din Romania; - RAR – Registrul Auto Român; - CNCPIR – Camera Naţională a Consilierilor în Proprietate Intelectuală din Romania; - ASAS – Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu Şişeşti” - SIR – Societatea Inventatorilor din România; - BIOCARO – Platforma pentru Biocarburanţi din Romania; - AROTT – Asociaţia Română de Transfer Tehnologic; - ROCASCO - Comitetul pentru Evaluarea Conformităţii; - CT 77 – Comitetul tehnic - Maşini şi utilaje Agricole; - Platforma Tehnologică FOOD for LIVE; - Platforma MANUFUTURE; - EHEDG - THE EUROPEAN HYGIENIC ENGINEERING & DESIGN GROUP – Frankfurt, Germany; - S.C. MASCHIO GASPARDO România SRL; - SC TEHNOFAVORIT SA Bonţida; - S.C. MIAGHI IMPEX SRL Brăila; - S.C. CRICOSERV SRL Ploieşti. - MEMORANDUM OF UNDERSTANDING on co-operation in the field of the agro-

industrial clusters development and cluster and innovation policies support within the Danube Region countries - Danu4AgroInd (Danube Agro-Industrial Clusters Network) – Parteneri din Germania, Romania, Croatia, Slovacia, Ungaria, Serbia , Republica Moldava;

- PARTNERSHIP AGREEMENT for the project proposal “SOIC - Clusters as drivers of social innovation” depusa in cadrul Mecanismului Financiar SEE 2009 – 2014 – Parteneri din Romania (INMA, Universitatea Maritima “Mircea cel Batran” Constanta, SC INNO CONSULT SRL) si Norvegia (Oxford Researc AS);

- ACORD DE PARTENERIAT privind implementarea proiectului de cercetare «CERCETARI IN VEDEREA INTRODUCERII IN FABRICATIE A UNEI GAME DE VIBROCOMBINATOARE PERFORMANTE, ADAPTATE EXPLOATATIILOR DIN ROMANIA» din cadrul POS CCE Op.1.3.3 – Parteneri: Clusterul IND-AGRO Vest, INMA, UPB, USAMV Timisoara, Univarsitatea “Vasile Goldis” Arad;

- ACORD DE PARTENERIAT pentru crearea polului de competitivitate IND-AGRO-POL si privind pachetul integrat de proiecte depus de IND-AGRO-POL in cadrul POS CCE Op 1.3.1; Parteneri:

Patronatul Constructorilor de Tractoare si Masini Agricole din Romania – PACTMAR;

Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Tractoare si Masini Agricole din Romania – APIMAR;

Societatea Inginerilor Mecanici Agricoli din Romania – SIMAR; SC COMPOZITE SRL; SC IMS WERKZEUGBAU SRL; SC DIEM SRL; SC GRUP ROMET SA; SC MECANO FUC SA NEGRESTI; SC RANCON SRL; SC RANCON RECICLARE SRL; SC MIAGHI IMPEX SRL;

Page 64: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64

SC METATECH-CD SRL; SC OMP SRL; SC MAT SA; SC ISLAZ SA; SC RURIS IMPEX SRL; SC OLTEANU-IGNATOVICI SRL; SC INSTIRIG SA; SC SERVOPLANT SRL; SC GEDA PRODEXIM SRL; SC PROFILAM EXIM SRL; SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL; SC Universal Exim SRL; SC Valtec Tractors SRL; Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate

Agriculturii si Industriei Alimentare – INMA; Universitatea TRANSILVANIA din BRASOV; Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica INOE IHP; Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA; Institutul de Stiinte Biologice – INSB; Institutul de Cercetari Electrotehnice – ICPE SA; Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Protectia Mediului; Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronica si Tehnica Masurarii; Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Textile si Pielarie – INCDTP; Universitatea din Craiova - Facultatea de Mecanica; Universitatea Politehnica din Bucuresti – UPB; SC IPA SA CIFATT Craiova; Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara - USAMV Iasi; Institutul de Cercetare si Proiectare Tehnologica pentru Constructii Masini - SC ICTCM SA; Institutul Roman de Cercetari Economico-Sociale si Sondaje – IRECSON; ADR Sud-Est; ADR Nord-Est; Camera de Comert Industrie si Agricultura Timis; Camera de Comert Industrie si Agricultura Arad; Fundatia pentru Democratie, Cultura si Libertate – FDCL; SC INPULSE PARTNERS SRL; Institutul National pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii; Camera de Comert, Industrie si Agricultur a Calarasi; Camera de Comert si Industrie Bucuresti; Asociatia Romana pentru Transfer Tehnologic – AroTT; SC Inno Consult SRL; Camera de Comert Industrie si Agricultura Brasov;

înscrierea INCD în baze de date internaţionale care promovează parteneriatele: - ELSEVIER / SciVerse SCOPUS; - ULRICHSWeb Global Serials Directory; - CABI; - SCIPIO; - INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL; - PROSME ENTERPRISE EUROPE NETWORK

înscrierea INCD ca membru în reţele de cercetare / membru în asociaţii profesionale de prestigiu pe plan naţional / internaţional: - SIMAR – Societatea Inginerilor Mecanici Agricoli din România; - EurAgEng - European Society of Agricultural Engineers;

participarea în comisii de evaluare concursuri naţionale şi internaţionale: - Comisia nr. 12 - Manifestări Ştiinţifice şi Expoziţionale;

Page 65: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

65

- Comisia Experţi FP7 - Evaluatori; - Comisia Experţi UEFISCDI, EUREKA, etc.

personalităţi ştiinţifice care au vizitat INCD: - Prof. dr. ing. SIN Gheorghe – preşedinte Academia de Ştiinţe Agricole „Gheorghe

Ionescu Şişeşti” – ASAS, România; - Prof. dr. NICOLESCU Mihai – vicepreşedinte Academia de Ştiinţe Agricole „Gheorghe

Ionescu Şişeşti” – ASAS, România; - Dr. ing. NICOLESCU Mihai – secretar general Academia de Ştiinţe Agricole „Gheorghe

Ionescu Şişeşti” – ASAS, România; - Prof. dr. Ramzy George Stino - Minister of Scientific Research, Egipt; - Prof. Mahmoud Sakr - President of Academy of Scientific Research & Technology

(ASTR), Egipt; - Prof. dr. Totka Mitova-Trifanova - Director of Institute of Soil Science, Agrotechnologies

and Plant Protection "Nikola Poushkarov", Agricultural Academy, Bulgaria; - Assoc. Prof. dr. eng. Botio Zaharinov - Director Program of Earth Science and

Alternative Energy, New Bulgarian University, Bulgaria; - Teoharie Cătălin - Country Manager South-Eastern Europe, ELSEVIER; - Schweighofer Karl - General Manager, ARGE AUSTRIAN MISCANTHUS, Austria; - Prof. Dr. Husrev Mennan - Director of Department of International Relations, Ondokuz

Mayis University, Samsun, Turcia; - Eng. Ahmed Abou El Nasr - General Manager, TITAN MASINI GRELE, YARED

GROUP Romania; - Ing. Cătălin Cornea - Director General, ELECTROPUTERE VFU Paşcani, GRAMPET -

GFR, Romania.

lecţii invitate, cursuri şi seminarii susţinute de personalităţi ştiinţifice invitate: Business. Clusters. Innovation

- Triggering Competitiveness. Strategy Building Process - Ulrich Hoecker, giz; - Clusters and Competitveness in SE Europe - Alan Paic, Head OECD Investment

Compact for SE Europe;

- Business Innovation Models - Florin Talpeș, President of Bitdefender & Softwin Group

Business & Markets, Production & Funding - International business and innovation cooperation - Wienfried Senker, East West

Management - Industrial Internet: Opportunity and Challenge Andrei Hohan: FiaTest

membri în colectivele de redacţie ale revistelor recunoscute ISI (sau incluse în baze internaţionale de date) şi în colective editoriale internaţionale şi/sau naţionale:

Membri în colectivele de redacţie şi editoriale 2012 2013

Conferinţe/simpozioane internaţionale şi/sau naţionale 2 6

Reviste recunoscute ISI (sau incluse în baze internaţionale de date) 12 14

Nr. crt.

NUME REVISTA / CONFERINŢA / SIMPOZIONUL

Conferinţe/simpozioane internaţionale şi/sau naţionale

1. Vlăduţ Valentin

TRAKTORI I POGONSKE MASINE JOURNAL OF SCIENTIFIC SOCIETY OF POWER MACHINES,

TRACTORS AND MAINTENANCE December 2013, Novi Sad, Serbia

2. Vlăduţ Valentin International Scientific Conference on "ENVIRONMENT AND

BIODIVERSITY" - ECOLOGICA April, Belgrad - Serbia

Page 66: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

66

3. Vlăduţ Valentin ІV International Scientific-Practical Conference „INNOVATIVE

TECHNOLOGIES IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX”

5-6 June 2013, Ukraine, Lutsk

4. Vlăduţ Valentin 4rd International Conference "Research People and Actual Tasks on

Multidisciplinary Sciences" 12 – 16 June 2013, Lozenec, Bulgaria

5. Vlăduţ Valentin International Conference on Energy Efficiency and Agricultural

Engineering

May 17-18, 2013, Ruse, Bulgaria

6. Vlăduţ Valentin

The First International Symposium on Agricultural Engineering, ISAE—2013, Section III: Power and Machinery; Diagnostics and

Maintenance of the Agricultural Machinery

4th-6th October 2013, Belgrade – Zemun, Serbia

Reviste recunoscute ISI (sau incluse în baze internaţionale de date)

1. Vlăduţ Valentin ACTA TECHNICA CORVINIESIS - BULLETIN OF ENGINEERING

Hunedoara, România, ISSN: 2067-3809

2. Vlăduţ Valentin ANNALS OF FACULTY ENGINEERING HUNEDOARA -

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING Hunedoara, România, ISSN 1584-2673

3. Pirnă Ion

INMATEH - AGRICULTURAL ENGINEERING Bucureşti, România

ISSN: 2068 – 2239; ISSN: 2068 – 4215

4. Vlăduţ Valentin 5. Drâmbei Petronela 6. Muraru Vergil 7. Nedelcu Mihail 8. Barbu Mihaela 9. Ţicu Tania

10. Postelnicu Elena 11. Cârdei Petru 12. Cioica Nicolae

13. Pirnă Ion ANALELE UNIVERSITATII DIN CRAIOVA, Seria AGRICULTURA, MONTANOLOGIE, CADASTRU

Craiova, România ISSN 1841-8317

14. Vlăduţ Valentin

8.2. Prezentarea rezultatelor la târgurile şi expoziţiile naţionale şi internaţionale

Târguri şi expoziţii 2012 2013

internaţionale 6 4

naţionale 7 1

târguri şi expoziţii internaţionale

Nr. crt.

Denumire Salon / Târg

1. Salonul internaţional de inventică PROINVENT Cluj-Napoca

19 – 22 martie 2013

2. Salonul Internaţional de Invenţii – Geneva, Elveţia,

10 – 14 aprilie 2013

3. TESLA INVEST – INVENT Bucuresti

17-23 iunie 2013

4. Salonul internaţional de invenţii INNOVA – EUREKA, Bruxelles

14-17 nov. 2013

Page 67: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

67

târguri şi expoziţii naţionale

AGROMEXPO Bacău, 28 – 30 martie 2013

Standul INMA

Prezentare în cadrul Conferinţei

POLIFEST Bucureşti, 3-5 aprilie 2013

Conferinţa INMA – 5 aprilie UPB, Sala AN 010

Page 68: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

68

Târgul Naţional pentru Agricultură şi Industrie Alimentară

AGRALIMEX Alexandria, 29.08 – 01.09.2013

EXPOTEHNICA - SALONUL NAŢIONAL AL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII, Bacău,

19 – 21 septembrie 2013

Conferinţa Naţională ORIZONT 2020 şi EXPOZIŢIA CERCETĂRII ROMÂNEŞTI

2013, Biblioteca Naţională a României, 3 – 4 octombrie 2013

Page 69: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

69

Expoziţia internaţională Fest AgrAlim, Timişoara

Salonul Regional al Cercetării INNOFEST 3-5 octombrie 2013

INDAGRA 2013, ROMEXPO - Bucureşti, 30 octombrie – 3 noiembrie

INDAGRA 2013

FOLAREXÎNGRĂŞĂMÂNTUL LICHID COMPLEX, CONCENTRAT

CARE POATE SALVA AGRICULTURA ROMÂNIEI ŞI DE CE NU?

ŞI PE CEA MONDIALĂ, DE „BINEFACERILE” CHIMIZĂRII

Prof. Dobre PUŢINELU

Dr.ing. Ioan GANEA – INMA Bucuresti

CONFERINŢELE USAMV BUCUREŞTI LA INDAGRA 2013 Sala C3 - 31 octombrie

FOLAREX -Ingrăşământ inovativ complex. Avantajele producerii şi utilizării acestuia Prof. Putinelu Dobre, dr.ing. Ganea Ioan

Page 70: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

70

8.3. Premii obţinute prin proces de selecţie / distincţii , etc.

Premii obţinute prin proces de selecţie 2012 2013

internaţionale 20 19

naţionale 1 1

Premii internaţionale obţinute prin proces de selecţie: 20

Nr. crt.

Denumire Salon / Târg Premii obţinute

1.

Salonul internaţional de inventică PROINVENT,

Cluj-Napoca 19 – 22 martie 2013

Diploma de excelenţă şi Medalie Aur

ECHIPAMENT PENTRU VERIFICAREA PARAMETRILOR

CONSTRUCTIVI FUNCTIONALI AI MASINILOR DE ERBICIDAT

Cota Constantin, Nagy Elena Mihaela, Cioica Nicolae

Diploma de excelenţă şi Medalia de argint

SET DE ORGANE PENTRU AFÂNAREA SOLULUI

Constantin Nicolae, Cojocaru Iosif, Pirnă Ion, Marin Eugen,

Mateescu Marinela, Ioan Ganea

Diploma de excelenţă şi Medalia de bronz

ECHIPAMENT PENTRU AFÂNARE PROFUNDĂ, MĂRUNŢIRE,

TASARE ŞI NIVELARE A SOLULUI

Marin Eugen, Constantin Nicolae, Manea Dragoş, Cristian Sorică

1 Premiu special

Diploma şi Medalia AGEPI Moldova

ECHIPAMENT PENTRU VERIFICAREA PARAMETRILOR

CONSTRUCTIVI FUNCTIONALI AI MASINILOR DE ERBICIDAT

Cota Constantin, Nagy Elena Mihaela, Cioica Nicolae

2.

Salonul Internaţional de Invenţii – Geneva, Elveţia

10 – 14 aprilie 2013

Diploma şi Medalie Argint

ECHIPAMENT PENTRU PLANTAT PUIEŢI FORESTIERI ÎN

TEREN PRELUCRAT

Mircea Radu, Pirnă Ion, Cristea Mircea, Dumitrescu Corneliu

3.

Târgul Internaţional de invenţii şi idei practice TESLA INVEST – INVENT

Bucuresti 17-23 iunie 2013

Diploma, Placheta, Medalie, Cupă şi

Premiul II – INVEST-INVENT

SET DE ORGANE PENTRU AFÂNAREA SOLULUI

Constantin Nicolae, Cojocaru Iosif, Pirnă Ion, Marin Eugen,

Mateescu Marinela, Ioan Ganea

Diploma de excelenţă şi

Medalia Târgului INVEST-INVENT

Ioan Ganea

4.

Salonul internaţional de invenţii

INNOVA – EUREKA Bruxelles 14-17 nov. 2013

Diploma şi Medalie de argint

SET DE ORGANE DE AFÂNARE A SOLULUI

Constantin Nicolae, Cojocaru Iosif, Pirnă Ion, Marin

Eugen, Mateescu Marinela, Ganea Ioan

Diploma şi Medalie de argint

SEMĂNĂTOARE PENTRU SEMĂNAT DIRECT ÎN MIRIŞTE ŞI

PE BILOANE PLANTE PRĂŞITOARE

Gângu Vergil, Neacşu Florian, Cojocaru Iosif, Pirnă Ion,

Marin Eugen, Mateescu Marinela

Page 71: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

71

Salonul Internaţional de Invenţii – Geneva, Elveţia, 10 – 14 aprilie 2013

Salonul internaţional de invenţii INNOVA – EUREKA Bruxelles 14-17 nov. 2013

Page 72: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

72

Târgul Internaţional de invenţii şi idei practice “TESLA INVENT – INVEST” Bucureşti, 17-23 iunie 2013

Page 73: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

73

Premiile AGIR 2013 domeniul „Ingineria construcţiilor de maşini”, Bucureşti

6 septembrie 2013 pentru realizări de produse deosebite în anul 2012 Echipament pentru recoltat plante înalte – ERPI

8.4. Prezentarea activităţii de mediatizare:

extrase din presa (interviuri) participare la dezbateri radiodifuzate / televizate

Activităţi de mediatizare 2012 2013 Număr 4 3

1. 27 nov.2013, Biblioteca centrală Universitară TVR1 – Emisiunea Inovatii româneşti

2. 19 nov. Ziua cercetătorului – Găgeanu Paul - DIGI TV

3. Site: fabricadebani.ro

Page 74: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

74

9. SURSE DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE DIN PATRIMONIUL ŞTIINŢIFIC ŞI TEHNIC AL INCD

Arhiva tehnică – 1000 proiecte

Biblioteca – 11.000 cărţi şi reviste tehnice de specialitate Baze de date

Pagina web: inma.ro; inmateh.eu

Page 75: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

75

Revista institutului «INMATEH – Agricultural Engineering»

recunoscută CNCSIS categoria B+ cu numărul 737/11949/2009, având codurile

on line: ISSN 2068-2239 şi print: ISSN 2068-4215, şi-a continuat apariţia planificată editându-se numerele 39, 40 şi 41 / 2013.

Revista a fost indexată în următoarele baze de date internaţionale:

şi se poate accesa on line pe adresele: http://www.inma.ro/inmateh-agricultural%20engineering

http://www.inmateh.eu

Page 76: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

76

10. CONCLUZII Rezultatele tehnico-ştiinţifice obţinute de INMA - SINTEZĂ

Nr. crt.

Denumire indicator Realizat

1. Lucrări ştiinţifice/tehnice publicate în reviste de specialitate cotate ISI 13

2. Cărţi / capitole

Revista INMATEH – Agricultural Engineering

1 / 1

Nr. 39, 40,41

3. Cereri de brevete INMA înregistrate

Brevete eliberate de OSIM

14

3

4.

Produse omologate

Servicii omologate

Tehnologii omologate

Studii prospective şi tehnologice

Normative

Proceduri

Metodologii

Planuri tehnice

Modele experimentale

9

2

2

6

10

1

17

9

9

5. Lucrări ştiinţifice / tehnice publicate în alte reviste de specialitate,

fără cotaţie ISI (BDI şi alte jurnale internaţionale) 13

6. Comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale 51

7.

Membri în colectivele de redacţie ale revistelor recunoscute ISI

(sau incluse în baze internaţionale de date) şi în colective

editoriale internaţionale şi/sau naţionale

20

8. Participarea INMA la târguri şi expoziţii naţionale şi internaţionale

Distincţii şi premii

5

20

Page 77: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

77

11. PERSPECTIVE / PRIORITĂŢI PENTRU PERIOADA URMĂTOARE DE RAPORTARE

Priorităţile anului 2014, pentru activităţile de CDI, sunt focalizate asupra:

finalizării testărilor echipamentelor specifice pentru utilizarea superioară a biomasei de

cultură (miscanthus, camelină, ricin etc) şi a biomasei rezultate ca produs secundar al

culturilor agricole de bază;

continuarea cercetărilor pentru realizarea tehnologiilor întegrate de mecanizare şi

automatizare a proceselor de prelucrare a plantelor medicinale de cultură sau

endemice;

continuarea cercetărilor pentru realizarea metodologiilor/procedurilor specifice de

evaluare a calităţii tehnologiilor de mecanizare utilizate în agricultură (impact pe termen

mediu şi lung);

fundamentarea tehnică a elementelor tehnologice de mecanizare şi automatizare a

proceselor agricole aferente culturilor de biomasă, horticultură, prelucrarea primară a

produselor agricole;

transferul tehnologic al rezultatelor cercetărilor la agenţii economici interesaţi (SC

RURIS SRl Craiova, SC Mecanică CEAHLAU SA Piatra Neamţ, SC MECANOFIC SA

Iaşi);

derularea proiectelor contractuale în programele naţionale, transfrontaliere (Bulgaria,

Ungaria) şi pregătirea de noi propuneri;

identificarea de parteneri noi în vederea pregătirii de propuneri noi în cadrul

programului HORIZON 2020;

realizarea de propuneri noi în cadrul programelor: ERASMUS+ şi EUREKA;

diseminarea rezultatelor: organizarea de simpozioane internaţionale şi promovarea

revistei institutului „INMATEH - Agricultural Engineering” noi baze de date

internaţionale;

înregistrarea unor soluţii tehnice originale la OSIM;

sprijinirea formării profesionale continue a personalului din sectorul agroalimentar, la

solicitarea angajaţilor, prin Centrele de Formare şi Evaluare Profesională ale

institutului;

continuarea şi întărirea legăturilor cu universităţile din ţară pentru sprijinirea acestora în

vederea efectuării stagiilor de practică pe termen scurt şi lung în cadrul institutului;

investiţii pentru modernizarea bazei de cercetare: standuri de testare, sisteme şi staţii

pilot, etc.

Page 78: RAPORT de activitate - 2013 -

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

78

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE

- INMA -

ROMÂNIA, Bucureşti, Cod postal 013813, OP 18, Bd. Ion Ionescu de la Brad nr.6, sector 1, RO78RNCB007202660471000.1 deschis la BCR Filiala Sector 1 Bucureşti,

Cod Unic de Înregistrare 2795310, Atribut fiscal R, J40/190/97; Tel. 021 269 3259, Fax: 021 269 3273

E-mail: [email protected], http:\\www. inma.ro