RAPORT CERCETARE 2008 Cursuri i alte cؤƒrإƒi publicate Cؤƒrإƒi publicate أ®n anul 2007 Cؤƒrإƒi publicate

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of RAPORT CERCETARE 2008 Cursuri i alte cؤƒrإƒi publicate Cؤƒrإƒi publicate أ®n anul 2007...

 • 1

  Universitatea „Spiru Haret”

  Facultatea de Management - Braşov

  RAPORT

  ANUAL DE EVALUARE A CERCETĂRII ŞTIINłIFICE DIN

  FACULTATEA DE MANAGEMENT - BRAŞOV

  ÎN ANUL 2008

  Introducere

  a. În raport cu anul 2007, apreciem că activitatea de cercetare ştiinŃifică s-a

  îmbunătăŃit din punct de vedere calitativ prin luarea unor măsuri organizatorice mai

  eficiente care au constat în:

  - atragerea la activitatea de cercetare şi de desfăşurare a ediŃiei a XIX-a a

  Simpozionului internaŃional al cadrelor didactice şi experŃilor organizat de Facultatea

  de Management, Braşov a unor personalităŃi ale ştiinŃei din Ńară şi străinătate, cum ar

  fi:

  o Prof. univ. dr. DHC Mircea Ciumara - Director General al

  Institutului NaŃional de Cercetări Economice al Academiei Române;

  o Prof. univ. dr. Gheorghe Zaman - C.S.I., Directorul Institutului de

  Economie NaŃională, Membru Corespondent al Academiei Române,

  Director General al Institutului de Economie NaŃională Academiei

  Române;

  o Prof. univ. dr. Valeriu Ioan-Franc - Director General Adjunct

  ŞtiinŃific al Institutului NaŃional de Cercetări Economice al

  Academiei Române;

  o Prof. univ. dr. Napoleon Pop - Director general adjunct al

  Institutului NaŃional de Cercetări Economice, Directorul Centrului

  de Cercetări Financiare şi Monetare “Victor Slăvescu”;

 • 2

  o prof.univ.dr. Emilian Dobrescu (secretar ştiinŃific al SecŃiei de

  ŞtiinŃe Economice, Juridice şi Sociologice a Academiei Române);

  o Cadre didactice şi cercetători din S.U.A., Ucraina, R. Moldova,

  Bulgaria ş.a.

  - desfăşurarea de întâlniri (schimburi de experienŃă) între echipele de

  cercetători din cadrul UniversităŃii „Spiru Haret”, Academiei de Studii Economice

  Bucureşti, UniversităŃii „Transilvania” Braşov, UniversităŃii „Lucian Blaga” din

  Sibiu şi Academiei de Studii Economice a Republicii Moldova, cu ocazia prezentării

  rezultatelor parŃiale ale cercetărilor ce au făcut obiectul contractelor la care aceştia

  sunt parteneri ori au fost invitaŃi.

  Din punct de vedere cantitativ, considerăm că s-au depus eforturi pentru

  angrenarea personalului didactic în activitatea de cercetare şi participarea la licitaŃii în

  scopul obŃinerii de contracte. Astfel:

  - s-au depus 16 (şaisprezece) -Anexa B1-contracte spre a fi evaluate de forurile

  competente, contracte la care aşteptăm rezultatul; directorii de contracte sunt:

  prof.univ.dr. Ion Petrescu, Prof.univ.dr. Camelia Ştefănescu, prof.univ.dr. Elena

  Doval, conf.univ.dr. Angela Popescu;

  - s-a finalizat un contract cu administraŃia publică, respectiv Consiliul JudeŃean

  Braşov; director de contract prof.univ.dr. Camelia Ştefănescu;

  - s-a finalizat ultima etapă a contractului nr. 226/2006 e-CEL al cărui director

  este prof.univ.dr. Elena Doval;

  - în anul 2008 au fost în derulare 10 (zece) contracte – Anexa C1- din care la 3

  facultatea este titulară;

  - participările personalului didactic la sesiuni de comunicări interne şi cu

  participare internaŃională care au comitet de program s-au materializat în 74 de

  comunicări. Aceasta înseamnă că în medie fiecare cadru didactic din facultate a avut

  câte 5 intervenŃii în cadrul reuniunilor ştiinŃifice.

  Se constată o atenŃie acordată de personalul didactic publicării rezultatelor

  cercetărilor efectuate prin 39 de intervenŃii în diverse reviste de specialitate din care

 • 3

  21 cu cotaŃie CNCSIS de rang superior B, B+. În acest sens se remarcă pronf.univ.dr.

  Camelia Ştefănescu cu 17 articole şi prof.univ.dr. Elena Doval cu 16 articole.

  Totodată, apreciem că numărul cursurilor editate de personalul didactic s-a

  mărit, având în vedere că în decursul anului 2007 au fost editate doar nouă cursuri, iar

  în anului 2008 avem deja 8 cursuri şi alte 18 lucrări publicate în edituri de prestigiu,

  recunoscute de C.N.C.S.I.S. Din diagrama de mai jos se poate observa saltul făcut în

  acest domeniu de cadrele didactice ale FacultăŃii de Management.

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  Cursuri şi alte cărŃi publicate

  CărŃi publicate în anul 2007

  CărŃi publicate în anul 2008

  Fig.1. Cursuri, manuale şi alte cărŃi publicate în edituri recunoscute de C.N.C.S.I.S. de cadrele FacultăŃii de Management - Braşov

  Enumerăm câteva dintre autori şi unele dintre lucrările acestora:

  o Prof.univ.dr. Ion Petrescu: “General şi particular în managementul

  forestier”, „ContribuŃii la dezvoltarea practicii psihosociale în procesul de

  securizare a frontierei române”, “Calitate şi eficienŃă în managementul

  carierei”, “Managementul capitalului uman”;

  o Prof.univ.dr. Camelia Ştefănescu: „Managementul afacerilor”; Perspectives

  of Post – Modern Management in of Society Basen on knowledge”

  o Prof.univ.dr. Constantin Posea: „Managementul serviciilor”, „FinanŃe

  publice”;

 • 4

  o Prof.univ.dr. Elena Doval: „Virtual lifelong learning in Romania within

  european and international space”, “Coordinates of continuing learning”,

  “Effects of continuing learning on labor market and organizations

  competitiveness”, “Managementul schimbării organizaŃionale în context

  internaŃional”;

  o Prof.univ.dr. Stelian Pânzaru: „Economie politică. Microeconomie. Tipuri

  de pieŃe şi formarea veniturilor fundamentale”, „ Macroeconomie”.

  b. Facultatea de management a reuşit să angajeze în activitatea de cercetare

  toate cadrele didactice prin:

  - planificarea judicioasă a activităŃilor;

  - rapoarte individuale lunare cu privire la activitatea de cercetare desfăşurată;

  - discuŃii în cadrul catedrei cu privire la modul de redactare a lucrărilor

  ştiinŃifice;

  - coordonarea şi controlul activităŃii colectivelor de cercetare implicate în

  derularea contractelor aflate în curs.

  În prezent facultatea are acreditat un Centru de Cercetare de către Senatul

  UniversităŃii „Spiru Haret”, respectiv Centrul de Cercetare în Management (CCM) al

  cărui director este prof.univ.dr. Ion Petrescu. În cadrul centrului de cercetare s-au

  desfăşurat activităŃile specifice de cercetare fundamentală şi aplicativă. În cursul

  lunilor octombrie şi noiembrie anul curent s-a asigurat o dotare modernă a Centrului

  de Cercetare în Management, unde cadrele didactice au create condiŃiile necesare

  pentru desfăşurarea cercetării ştiinŃifice. Totodată, aici s-a realizat şi o expoziŃie ce

  prezintă realizările ştiinŃifice ale cadrelor didactice ale FacultăŃii de Management.

  În cadrul Consiliului FacultăŃii au fost analizate periodic (odată la 2-3 luni, faŃă

  de odată pe an în anii anteriori) gradul de implicare al personalului în activităŃi de

  cercetare şi stadiul derulării contractelor de cercetare. Cu acest prilej s-au stabilit

  numeroase măsuri, dintre care amintim:

 • 5

  - cadrele didactice vor informa lunar pe cancelar şi şeful de catedră cu situaŃia

  personală a activităŃii de cercetare, pentru actualizarea bazei de date a catedrei şi a

  facultăŃii;

  - verificarea existenŃei la catedră a documentelor ce reglementează activitatea

  de cercetare ştiinŃifică: Metodologia cercetării ştiinŃifice în cadrul USH şi a

  Procedurilor specifice de evaluare la nivelul catedrelor, a Strategiilor cercetării

  ştiinŃifice, a Planurilor anuale de cercetare ştiinŃifică atât la nivelul fiecărui cadru

  didactic, a catedrei, a facultăŃii, ale centrului de cercetare, a Rapoartelor anuale de

  evaluare a activităŃii de cercetare şi a fişelor tip de evaluare a activităŃii cadrelor

  didactice, catedrei, a facultăŃii şi a centrului de cercetare pe linia cercetării ştiinŃifice;

  - la nivelul Catedrei de Management se va actualiza Planul cercetării ştiinŃifice

  pentru anul 2008 şi se va elabora planul pentru anul 2009; în acest scop toate cadrele

  didactice vor informa pe cancelar şi şeful de catedră privind stadiul finalizării temelor

  de cercetare din planul pe 2008 şi vor face propuneri pentru elaborarea planului

  pentru 2009;

  - toate cadrele didactice ale facultăŃii vor lua la cunoştinŃă, despre programele

  şi granturile de cercetare ştiinŃifică de tip CNCSIS, ANCS, CNMP, PC 7 şi PC 6

  (programe cadru ale Uniunii Europene pentru cercetarea ştiinŃifică şi tehnologică),

  Fonduri structurale ale UE etc. (http://www.mct.ro/ancs_web/index.php,

  http://www.cncsis.ro/, http://www.ncsd.ro/);

  - fiecare cadru didactic ale facultăŃii (cu carte de muncă şi asociat) va elabora

  cel puŃin un proiect de cercetare pe care-l va depune pentru evaluare la autorităŃile în

  drept până la sfârşitul anului 2009;

  - întocmirea unui grafic cu activităŃile organizatorice