Click here to load reader

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN …mbsskl.edu.my/panitia_moral/files/2016/06/RPT_TING_3-2016.pdf · RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH

  • View
    283

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN...

1 PN. HALIDA ADIBAH BT BACHOK

RANCANGAN PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

KURIKULUM BERSEPADU

SEKOLAH MENENGAH

PENDIDIKAN MORAL

Tingkatan 3

2 0 16

2 PN. HALIDA ADIBAH BT BACHOK

MINGGU

Bidang

Pembelajaran(BP)

Kandungan Akademik Hasil

Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru /

Buku Teks

PBS

MINGGU

1

4/1/16

hingga

8/1/16

1.1 Kepercayaan

Kepada Tuhan

Keyakinan wujudnya

Tuhan sebagai

pencipta alam dan

mematuhi segala

suruhan-Nya

berlandaskan

pegangan agama

masing-masing

selaras dengan

prinsip Rukun

Negara.

Hukum dan fenomena alam

merupakan

peraturan yang ditetapkan

pencipta

Pengurusan alam secara

bertanggungjawab tanda

bersyukur dengan angerah Tuhan

Pengurusan alam secara berhikmah untuk kebaikan

semua hidupan.

i. Menguruskan

alam dengan

penuh

tanggungjawab

sebagai tanda

kesyukuran

terhadap

anugerah

Tuhan.

ii Rujuk juga

objektif 1-3

Unit 1 dalam

Buku Teks.

MS1.

i. Tayangan video/gambar

/slaid tentang keindahan

alam ciptaan Tuhan

ii. Membuat buku skrap

tentang keindahan alam

ciptaan Tuhan.

iii. Lawatan ke tepi pantai/

sungai/hutan simpan.

iv. Rujuk juga aktiviti

Buku Teks Unit 1

v. Aktiviti tambahan

mengikut kreativiti guru

dan aras pencapaian

murid.

Unit 1

Alam Harmoni

Manusia

Sejahtera

Peta Bulatan

1.2 Amanah

Sikap

bertanggungjawab

yang boleh

menimbulkan

kepercayaan dan

keyakinan orang lain.

Pekerja beretika negara

berjaya

Etika kerja yang positif sebagai

satu budaya

Amanah dalam menjalankan tugas sebagai seorang pekerja

- Peraturan kerja - Imej organisasi - Banteras rasuah

i. Bersikap

amanah dalam

melaksanakan

tugas dengan

mematuhi

peraturan

kerja.

ii. Rujuk juga

objektif 1-3

Unit 2 dalam

Buku Teks.

MS

8

i. Temu ramah dengan

kakitangan akademik/

bukan akademik di

sekolah tentang peraturan

kerja.

ii. Kajian kes tentang etika

kerja seorang guru, doktor

dan polis.

iii. Mengumpul maklumat

daripada media

cetak/elektronik tentang

pekerja-pekerja contoh

dalam sesuatu organisasi.

iv. Rujuk juga aktiviti Buku

Teks Unit 2

v Aktiviti tambahan

mengikut kreativiti guru

dan aras pencapaian

murid.

Unit 2

Pekerja Beretika

Negara

Gemilang.

Peta Buih

3 PN. HALIDA ADIBAH BT BACHOK

MINGGU

Bidang

Pembelajaran(BP)

Kandungan Akademik Hasil

Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru /

Buku Teks

PBS

Minggu 2

11/1/16

hingga

15/1/16

1.3 Harga Diri

Keupayaan dan

keyakinan diri agar

mampu memulia dan

menjaga maruah diri

dalam kehidupan.

Pegangan hidup yang teguh

menjamin maruah diri

terpelihara

Keupayaan menjaga maruah diri

dalam kehidupan

Amalan cara hidup yang sihat - Pegangan agama yang

kukuh

- Usaha memajukan diri dalam

pelbagai bidang.

i. Mengamalkan

cara hidup

yang

sihat demi

maruah diri.

ii. Rujuk juga

objektif 1-3

dalam Buku

Teks Unit 3.

MS 14.

i. Mencari maklumat

tentang kehidupan

seorang yang berjaya

dalam hidup.

ii. Perbincangan tentang

cara untuk memajukan

diri dalam pelbagai

bidang.

iii. Rujuk juga aktiviti Buku

Teks Unit 3.

iv Aktiviti tambahan

mengikut kreativiti guru

dan aras pencapaian

murid.

Unit 3

Harga Diriku

Maruah

Hidupku

Peta Pokok

1.4 Bertanggungajwab

Kesanggupan diri

seseorang untuk

memikul dan

melaksanakan tugas

serta kewajipan

dengan sempurna.

Pekerja bertanggungjawab

produktiviti meningkat

Sedar tentang diri sebagai pekerja

Sikap bertanggungjawab menjalankan tugas

sebagai seorang pekerja

- Usaha meningkatkan

produktiviti.

i. Menjalankan

tugas yang

dipertanggung-

jawabkan

sebagai pekerja

sempurna.

ii. Rujuk juga

objektif 1-3

dalam Buku

Teks Unit 4

MS 20.

i. Menyediakan senarai

tugas seorang pekerja

(guru, tentera,pekerja

kilang pembuatan) dan

membincangkan

kesannya jika tugas

tersebut tidak dibuat

dengan bersungguh-

sungguh.

ii. Rujuk juga aktiviti Buku

Teks Unit 4.

iii Aktiviti tambahan

mengikut kreativiti guru

dan aras pencapaian

murid.

Unit 4

Tugasku

Tanggung

Jawabku

Peta Pelbagai alir

Band

1, 4

dan 6

1.5 Hemah Tinggi

Amalan berhemah tinggi

menjamin hubungan dengan

i. Bersedia

mengakui

i. Menonton filem/

membaca petikan dan Unit 5

4 PN. HALIDA ADIBAH BT BACHOK

MINGGU

Bidang

Pembelajaran(BP)

Kandungan Akademik Hasil

Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru /

Buku Teks

PBS

Beradab sopan dan

berbudi pekerti

mulia dalam

pergaulan

seharian.

individu lain

Kesediaan menilai diri sendiri

sebelum menilai orang lain.

Sedar dan sanggup membetulkan kesilapan diri

Sedia menerima kritikan dan pandangan yang membina.

kesilapan dan

berfikiran

terbuka

terhadap

kritikan dan

pandangan

untuk

perkembangan

diri.

ii. Rujuk juga

objektif 1-2

Buku Teks

Unit 5.MS 26

menilai watak-watak

yang menunjukkan

kesediaan :

- mengakui kesilapan

diri

- menerima kritikan - pandangan yang membina

ii. Main peranan situasi

berkaitan dengan

menyedari dan

mengakui kesilapan

diri.

iii. Rujuk juga aktiviti buku

teks Unit 5.

iv Aktiviti tambahan

mengikut kreativiti

guru dan aras

pencapaian murid.

Amalan Berbudi

Hidup Sejahtera

Peta Buih

Minggu 3

18/01/16

hingga

22/01/16

1.6 Toleransi

Kesanggupan

bertolak ansur,

sabar dan

mengawal diri

bagi

mengelakkan

berlakunya

pertelingkahan

dan perselisihan

faham dan

kesejahteraan

hidup.

Toleransi kunci penyelesaian

konflik

Toleransi mewujudkan

persefahaman

Amalan toleransi membantu menyelesaikan masalah

- Saling memahami

- Fikiran terbuka

- Saling menghormati

- Kesabaran

- Baik sangka

i. Mengamalkan

sikap toleransi

semasa

menyelesaikan

masalah

ii. Rujuk juga

objektif 1-3

Buku Teks

Unit 6.MS 31

i. Pemerhatian terhadap

kumpulan yang

membuat aktiviti

menyelesaikan masalah

dan membuat laporan.

ii. Mengumpul dan

membincangkan isu

daripada keratan akhbar

yang menunjukkan

amalan toleransi.

iii. Rujuk aktiviti buku teks

Unit 6.

iv. Aktiviti tambahan

mengikut kreativitiguru

dan aras pencapaian

murid.

Unit 6

Toleansi Kunci

Kedamaian.

Peta Buih

1.7 Berdikari Sikap berdikari asas i. Berdikari i. Tugasan kumpulan Unit 7

5 PN. HALIDA ADIBAH BT BACHOK

MINGGU

Bidang

Pembelajaran(BP)

Kandungan Akademik Hasil

Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru /

Buku Teks

PBS

Kebolehan dan

kesanggupan

melakukan sesuatu

tanpa bergantung

kepada orang lain.

kecemerlangan

Sikap berdikari membawa

kejayaan dalam bidang yang

diceburi

Amalan berdkari dalam menjalankan tugas bagi

memastikan kejayaan dalam

kerjaya yang diceburi.

- Pekerja - Usahawan - Ahli Sukan

dalam

melaksanakan

sesuatu tugas

atau kewajipan

dengan

cemerlang

tanpa bantuan

orang lain.

ii. Rujuk juga

objektif 1-3

Buku Teks

Unit 7.MS 35.

tentang sikap berdikari

dalam melaksanakan

sesuatu tugas di

kalangan individu atau

kumpulan dengan

cemerlang.

- Pekerja,Usahawan - Ahli Sukan.

ii. Rujuk aktiviti buku teks

Unit 7.

iii. Aktiviti tambahan

mengikut kreativiti guru

dan aras pencapaian

murid.

Berdikari

Tangga

Kejayaan

Peta Buih

Berganda

1.8 Kerajinan

Usaha yang

berterusan penuh

dengan semangat

ketekunan,

kecekalan, kegigihan,

dedikasi dan berdaya

maju dalam

melakukan sesuatu

perkara.

Usaha berterusan menjamin

kecemerlangan

Daya usaha pasti membawa

kejayaan

Usaha yang berterusan bagi memastikan kejayaan dalam

pelbagai bidang

- Sukan - Ekonomi

i. Berusaha

secara

berterusan

dalam pelbagai

bidang

sehingga

berjaya.

ii. Rujuk juga

objektif 1-3

Buku Teks

Unit 8.MS 42.

i. Mengumpul maklumat

tentang kejayaan negara

dalam bidang sukan dan

ekonomi.

ii. Rujuk Aktiviti Buku

Teks Unit 8.

iii. Aktiviti tambahan

mengikut kreativiti guru

dan aras pencapaian

murid.

Unit 8

Kerajinan

Penentu

Kejayaan

Peta Pokok

6 PN. HALIDA ADIBAH BT BACHOK

MINGGU

Bidang

Pembelajaran(BP)

Kandungan Akademik Hasil

Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru /

Buku Teks

PBS

Minggu 4

25/01/16

hingga

29/01/16

1.9 Kasih Sayang

Kepekaan dan

perasaan cinta

yang

mendalam serta

berbekalkan yang

lahir daripada hati

yang ikhlas.

Budaya penyayang pegangan

hidup.

Sikap prihatin menjamin

kesejahteraan masyarakat

Prihatin dan menangani masalah dalam masyarakat

- Gejala sosial

i. Mengambil

berat dan

melibatkan diri

dalam

menangani

pelbagai

masalah dalam

masyarakat.

ii. Rujuk juga

objektif 1-5

dalam Unit 9

Buku Teks.

i. Tayangan video bertema

masalah sosial remaja dan

membincangkan cara

menangani masalah

tersebut.

ii. Gunakan juga aktiviti 9A-

9D Unit 9 dalam Buku

Teks.

Unit 9

Masyarakat

Prihatin

Kampung Ceria

Peta Pelbagai alir

1.10 Keadilan

Tindakan dan

keputusan yang

saksama serta tidak

berat sebelah.

Pemerhatian yang adil, rakyat

sejahtera

Prinsip keadilan kerajaan

menjamin kesamarataan

Layanan yang adil kepada rakyat jelata

- Pendidikan - Kesihatan - Infrastruktur

i. Menerima

prinsip

keadilan yang

diamalkan

kerajaan

ii. Rujuk juga

objektif 1-3

Buku Teks

Unit 10.MS

54.

i. Kaji selidik tentang

kemudahan/

perkhidmatan asas yang

disediakan oleh

kerajaan di kawasan

bandar dan luar bandar.

ii. Pidato yang bertama

Peluang-peluang

pendidikan yangdisedia-

kan oleh kerajaan

iii. Rujuk aktiviti buku teks

Unit 10.

iv. Aktiviti tambahan

mengikut kreativiti guru

dan aras pencapaian

murid.

Unit 10

Pembangunan

Untuk Semua

Menjamin

Kemakmuran

Negara

Peta Pokok

Minggu 5

01/02/16

hingga

05/02/16

1.11 Rasional

Boleh berfikir

berdasarkan alasan

Amalan sikap rasional

mencerminkan kebijaksanan

Kebijaksanaan menimbangkan

i. Berupaya

menimbangkan

kesan setiap

pertuturan dan

i. Mengkaji dialog(skrip/

rakaman) yang

menggambarkan

penyelesaian masalah/

Unit 11

Bijak Bertindak

Menjamin

Band

1, 4

dan 6

7 PN. HALIDA ADIBAH BT BACHOK

MINGGU

Bidang

Pembelajaran(BP)

Kandungan Akademik Hasil

Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru /

Buku Teks

PBS

dan bukti yang nyata

dan dapat mengambil

tindakan berasaskan

pertimbangan yang

wajar.

kesan sesuatu tindakan menjamin

hubungan yang harmonis

Kebolehan menimbangkan kesan pertuturan dan

perlakuan terhadap diri dan

orang lain

- Anggota keluarga - Rakan - Jiran

perlakuan.

ii. Rujuk juga

objektif 1-3

Buku Teks

Unit 11.MS

59.

membuat keputusan tanpa

pertelingkahan secara adil.

ii. Mengkaji skrip drama/

sketsa/rakaman yang

menggambarkan

penyelesaian masalah/

membuat keputusan

tanpa pertelingkahan.

iii. Rujuk aktiviti buku teks

Unit 11.

iv. Aktiviti tambahan

mengikut kreativiti guru

dan aras pencapaian

murid.

Kesejahteraan

Peta Pelbagai alir

1.12 Kesederhanaan

Bersikap tidak

keterlaluan dalam

membuat

pertimbangan dan

tindakan sama ada

dalam pemikiran,

pertuturan atau

perlakuan tanpa

mengabaikan

kepentingan diri dan

orang lain.

Kesederhanaan amalan mulia

Kesederhanaan menjamin

kesejahteraan bersama

Amalan kesederhanaan dalam menyambut sesuatu

majlis, perayaan dan hari

kebesaran

- Majlis keluarga - Majlis di sekolah - Perayaan agama/kaum - Hari kebesaran negara

i. Mengamalkan

sikap

bersederhana

dalam

memyambut

sesuatu majlis,

perayaan dan

hari kebesaran.

ii. Menerima

amalan

kesederhanaan

oleh keluarga,

sekolah dan

kerajaan

iii. Rujuk juga

objektif 1-2

Buku Teks

Unit 12.MS

65

i. Senarai semak reaksi

individu terhadap amalan

kesederhanaan semasa

menyambut perayaan/

hari kebesaran

ii. mengumpulmaklumat/

gambar tentang

sambutankenduri/

perayaan/hari kebesaran

dan berbincang tentang

amalan kesederhanaan

semasa sambutan majlis

berkenaan.

iii. Rujuk aktiviti buku teks

Unit 12.

iv. Aktiviti tambahan

mengikut kreativiti guru

dan aras pencapaian

murid.

Unit 12

Berhemat Dalam

Perbelanjaan

Peta Berganda

8 PN. HALIDA ADIBAH BT BACHOK

MINGGU

Bidang

Pembelajaran(BP)

Kandungan Akademik Hasil

Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru /

Buku Teks

PBS

Minggu 6

08/02/16

hingga

12/2/16

CUTI TAHUN BARU CINA

Minggu 7

15/02/16

hingga

19/02/16

2.1 Kasih Sayang

Terhadap

Keluarga

Perasaan cinta ,

kasih dan sayang

yang mendalam

dan berkekalan

terhadap

keluarga.

Kerukunan rumah tangga

menjamin kesejahteraan

keluarga

Kasih sayang ibu bapa

membentuk kebahagiaan keluarga

Peranan ibu bapa mendidik anak-anak dengan penuh

kasih sayang

- Mengasuh - Memberi pendidikan

i. Menerima

peranan

ibu bapa dan

mentaati

asuhan dan

didikannya.

ii. Rujuk juga

objektif 1-3

Buku Teks

Unit13 MS 72.

i. Menyenaraikan peranan

ibu bapa.

ii. Melakonkan kehidupan

sebuah keluarga dan

membuatpenilaian/

ramalan.

iii. Rujuk aktiviti buku teks

Unit 13.

iv Aktiviti tambahan

mengikut kreativiti guru

dan aras pencapaian

murid.

Unit 13

Kasih Dicurah

Asuhan Ditaati

Peta Pokok

2.1Hormat dan Taat

kepada Anggota

Keluarga

Memuliakan setiap

anggota

keluarga dengan

berinteraksi dan

memberi layanan

secara bersopan

untuk mewujudkan

keluarga yang

harmoni.

Hormat budaya keluarga demi

kesejahteraan bersama

Prinsip kekeluargaan membentuk

imej keluarga

Amalan prinsip kekeluargaan - Peraturan - Maruah - Keputusan keluarga

i. Menerima dan

mematuhi

prinsip-prinsip

dalam

keluarga.

ii. Rujuk juga

objektif 1-3

Buku Teks

Unit 14 MS

78.

i. Bercerita tentang prinsip

kekeluargaan masing-

masing-Peraturan, maruah

dan keputusan keluarga.

ii. Mencipta prinsip

kekeluargaan yang

diingini.

iii. Rujuk aktiviti buku teks

Unit 14

iv Aktiviti tambahan

mengikut kreativiti guru

dan aras pencapaian

murid.

Unit 14

Prinsip

Kekeluargaan

Asas

Keharmonian

Peta Buih

9 PN. HALIDA ADIBAH BT BACHOK

MINGGU

Bidang

Pembelajaran(BP)

Kandungan Akademik Hasil

Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru /

Buku Teks

PBS

Minggu 8

22/02/16

hingga

26/02/16

2.3Mengekalkan

Tradisi

Kekeluargaan

Menerima,

menghormati

dan mengamalkan

sesuatu

kebiasaan, adat

dan kepercayaan

yang diwarisi

secara turun-

menurun dalam

keluarga.

Tradisi kekeluargaan pengikat

keluarga bahagia

Amalan adat dan pantang larang

menjamin tradisi kekeluargaan

Amalan adat dan pantang larang memelihara

keharmonian keluarga

- Kelahiran - Perkahwinan - Kematian

i. Menjaga nama

baik dan

maruah

keluarga

ii. Rujuk juga

objektif 1-3

Buku Teks

Unit

15 MS 83.

i Mengumpul maklumat

tentang adat dan pantang

larang keluarga.

ii. Menyediakan buku skrap

tentang adat dan pantang

larang keluarga

iii. Rujuk aktiviti buku teks

Unit 15

iv. Aktiviti tambahan

mengikut kreativiti guru

dan aras pencapaian

murid.

Unit 15

Amalan Adat

Warisan

Keluarga

Peta Pokok

2.4 Tanggungjawab

terhadap Keluarga

Kewajipan yang

harus dilaksanakan

oleh setiap individu

terhadap keluarga

untuk melahirkan

keluarga

bahagia,meningkatk

an imej dan

menjaga maruah

keluarga.

Kesejahteraan hidup

berkeluarga memartabatkan

maruah keluarga.

Maruah keluarga tanggungjawab

anggotanya

Tanggungjawab memelihara maruah keluarga

- Usaha meningkatkan

kemajuan diri dan keluarga

- Tidak melibatkan diri dalam

perlakuan yang tidak sihat.

i. Menjaga nama

baik dan

maruah

keluarga.

ii. Rujuk juga

objektif 1-3

Buku Teks

Unit

16 MS 89.

i. Perbincangan tentang

watak

yang menjaga maruah

keluarga berdasarkan

tayangan filem/drama.

ii. Menyediakan peta minda

tentang perkara-perkara

yang boleh dan tidak boleh

dilakukan dalam menjaga

maruah keluarga.

iii. Rujuk juga aktiviti buku

teks Unit 16.

iv Aktiviti tambahan

mengikut

kreativiti guru dan aras

Unit 16

Maruah

Keluarga Impian

Bersama

Peta Buih

10 PN. HALIDA ADIBAH BT BACHOK

MINGGU

Bidang

Pembelajaran(BP)

Kandungan Akademik Hasil

Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru /

Buku Teks

PBS

pencapaian murid.

Minggu 9

dan 10

29/02/16

hingga

11.03.16

UJIAN SELARAS

Minggu

11

14/03/16

hingga

18/03/16

CUTI SEKOLAH

Minggu

12

21/03/16

hingga

25/03/16

3.1 Menyayangi dan

Menghargai

Alam

Sekitar

Kesedaran tentang

Perlunya

memelihara

dan memulihara

alam sekeliling untuk

mengekalkan

keseimbangan

ekosistem.

Alam sekitar berkualiti

menjamin kesejahteraan

bersama

Penjagaan alam sekitar

tanggungjawab bersama

Penglibatan dalam menjaga keseimbangan ekosistem

- Individu - Berkumpulan

i. Melibatkan

diri dalam

pelbagai

aktiviti

penjagan

alam sekitar.

ii. Rujuk juga

objektif 1-3

Buku Teks

Unit 17 MS

95.

i. Mengumpulkan gambar

dan

keratan akhbar tentang

perlakuan individu yang

menjaga alam sekeliling.

ii. Sumbang saran tentang

sebab, akibat dan cara

mengawal pencemaran.

iii. Rujuk juga aktiviti buku

teks Unit 17.

iv Aktiviti tambahan

mengikut

kreativiti guru dan aras

pencapaian murid.

Unit 17

Pemeliharaan

Alam Sekitar

Tanggungjawab

Bersama

Peta Pelbagai alir

Band

2, 3

dan 6

11 PN. HALIDA ADIBAH BT BACHOK

MINGGU

Bidang

Pembelajaran(BP)

Kandungan Akademik Hasil

Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru /

Buku Teks

PBS

Minggu

13

28/03/16

hingga

01/04/16

3.2 Keharmonian antara

Manusia dengan

Alam

Sekitar.

Keadaan saling

memerlukan

hubungan yang

harmonis antara

manusia dengan

alam sekeliling

supaya kualiti

kehidupan manusia

dan alam sekeliling

terpelihara.

Udara bersih anugerah Tuhan

yang tidak ternilai

Udara bersih menjamin hidup

sihat.

Punca pencemaran udara dan kesaanya

Peranan pelbagai pihak dalam menangani

pencemaran alam sekitar.

i. Tidak

melibatkan diri

dalam kegiatan

yang boleh

mencemarkan

udara.

ii. Rujuk juga

objektif 1-3

Buku Teks

Unit

102.

i. Mengumpul maklumat

tentang sebab, akibat dan

cara mengawal

pencemaran

dari media cetak dan

elektronik.

ii. Projek-projek pengawalan

pencemaran udara

- Projek kitar semula

- Projek pelupusan sampah

iii. Rujuk juga aktiviti buku

teks Unit 18.

iv Aktiviti tambahan

mengikut

kreativiti guru dan aras

pencapaian murid.

Unit 18

Udara Bersih

Hidup Selesa

Peta Pelbagai alir

3.3 Kemapanan Alam

Sekitar

Pengekalan

keseimbangan alam

sekeliling sebagai

tanggungjawab

bersama untuk

kesejahteraan hidup.

Pengekalan sumber laut sebagai

warisan alam

Pengekalan sumber laut

tanggungjawab bersama

Kepentingan laut dan lautan kepada manusia

- Sumber Protein - Sumber tenaga

Tenggungjawab melindungi dan mengekalkan hidupan

marin

- Penyu - Dugong dugon - Terumbu karang

i. Menyedari

kepentingan

laut dan lautan

kepada

manusia.

ii.

Bertanggungjawa

b

melindungi

dan

mengekalkan

hidupan marin.

iii. Rujuk juga

Objektif 1-3

Unit 19 MS

109.

i. Tayangan filem

dokumentari tentang

kepentingan laut dan

lautan

kepada kehidupan.

ii. Menulis surat

penghergaan

kepada organisasi yang

melindungi hidupan

marin.

iii. Melibatkan diri dengan

projek yang dijalankan

melindungi hidupan

marin.

iv. Rujuk juga aktiviti buku

teks Unit 19.

v. Aktiviti tambahan

mengikut kreativiti guru

dan aras pencapaian

murid.

Unit 19

Sumber Laut

Terpelihara

Manfaat

Bersama

Peta Buih

Band

2, 3, 5

dan 6

12 PN. HALIDA ADIBAH BT BACHOK

MINGGU

Bidang

Pembelajaran(BP)

Kandungan Akademik Hasil

Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru /

Buku Teks

PBS

Minggu

14

04/04/16

hingga

08/04/16

3.4 Peka terhadap isu-

isu

Alam Sekitar

Prihatin terhadap

persoalan yang

berkaitan dengan alam

sekeliling dan

berusaha

menyelesaikannya

Tindakan bertanggungjawab

menjamin kualiti alam sekitar

Aktiviti terancang menjamin

kualiti alam sekitar

Pengurusan aktiviti manusia secara terancang

- Pembangunan yang terancang

- Tiada pembakaran terbuka

- Pembuangan sisa toksik secara terancang dan

terkawal.

i. Lebih prihatin

terhadap isu

alam sekitar

dan

melibatkan diri

dalam aktiviti

menjaganya.

ii. Rujuk juga

objektif 1-3

Buku Teks

Unit

20 MS 115.

i. Aktiviti kreatif seperti

mencipta puisi/cogan

kata/lirik dan melukis

poster

tentang penjagaan alam

sekitar.

ii. Mengumpul maklumat/

membuat kajian kes

tentang

kegiatan yang merosakkan

alam sekitar-Penerokaan

hutan/pembalakan haram

iii. Rujuk juga aktiviti buku

teks Unit 20

iv Aktiviti tambahan

mengikut

kreativiti guru dan aras

pencapaian murid.

Unit 20

Masyarakat

Prihatin Alam

Terpelihara

Peta Pokok

Band

1, 2, 3

dan 5

4.1 Cinta akan Negara

Perasan sayang dan

bangga kepada

negara serta

meletakkan

kepentingan negara

melebihi

kepentingan diri.

.

Sayangi khazanah negara,

warisan bangsa

Khazanah negara kebanggaan kita

Khazanah negara dihargai dan dipelihara

- Seni bina negara - Tempat-tempat

bersejarah

- Warisan kesenian negara

i. Berbangga

dengan

khaanah

negara.

ii. Menyokong

segala usaha

pemeliharaan

khazanah

negara.

iii. Rujuk juga

objektif 1-3

Buku Teks

Unit 21 MS

122

i. Aktiviti permainan

tradisional-congkak,

gasing

dan wau

ii. Buku skrap tentang

khazanah negara dalam

aspek seni bina negara,

tempat-tempat bersejarah

dan warisan kesenian

negara.

iii. Rujuk aktiviti buku teks

Unit 21.

iv Aktiviti tambahan

mengikut

Unit 21

Khazanah

Negara

Warisan

Bersama

Peta Berganda

Band

1, 2,

3, 4, 5

dan

6.

13 PN. HALIDA ADIBAH BT BACHOK

MINGGU

Bidang

Pembelajaran(BP)

Kandungan Akademik Hasil

Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru /

Buku Teks

PBS

kreativiti guru dan aras

pencapaian murid.

Minggu

15

11/04/16

hingga

15/04/16

4.2 Taat Setia kepada Raja dan Negara

Kepatuhan dan

kesetiaan yang

berkekalan kepada

Raja dan negara.

Rukun Negara asas pegangan

hidup rakyat

Prinsip Rukun Negara dihayati

bersama

Kepentingan prinsip Rukun Negara

Usaha untuk menghayati dan mengamalkan prinsip Rukun

Negara.

i. Memghayati

dan

mengamalkan

prinsip Rukun

Negara

ii. Rujuk juga

objektif 1-3

Buku Teks

Unit 22 MS

130.

i. Menyenarai perlakuan

yang

menunjukkan penghayatan

terhadap Prinsip Rukun

Negara

ii. Minggu Penghayatan

Rukun

Negara

Contoh aktiviti :

kuiz/cogan

kata/ melukis poster.

iii. Rujuk aktiviti buku teks

Unit 22.

iv Aktiviti tambahan

mengikut

kreativiti guru dan aras

pencapaian murid.

Unit 22

Rukun Negara

Asas Kesetiaan.

Peta Pelbagai alir

Minggu

16

18/04/16

hingga

22/04/16

4.3 Sanggup Berkorban untuk Negara

Kerelaan

melakukan

Atau menyerahkan

Sesuatu termasuk

Kesediaan rakyat berkorban

untuk program negara

menjamin kecemerlangan

negara

Kesediaan menjayakan pelbagai

program negara bermula dari hati

Kesediaan dan kesanggupan

i. Menyokong

dan

melibatkan diri

dalam pelbagai

kempen negara

ii. Rujuk juga

objektif 1-2

i. Mencipta/mengumpul

risalah tentang tempat-

tempat pelancongan dalam

negara.

ii. Pemeran Barangan Buatan

Malaysia di bilik darjah.

iii. Kutipan derma untuk Hari

Unit 23

Berkorban Demi

Kemajuan

Negara

14 PN. HALIDA ADIBAH BT BACHOK

MINGGU

Bidang

Pembelajaran(BP)

Kandungan Akademik Hasil

Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru /

Buku Teks

PBS

nyawa sebagai

tanda kebaktian

untuk

negara.

rakyat menjayakan pelbagai

kempen negara

- Melancong Dalam Negeri

- Belilah Barang Buatan Malaysia

- Masyarakat Penyayang

Buku Teks

Unit 23 MS

137.

Pahlawan.

iv. Rujuk aktiviti buku teks

Unit.23

v Aktiviti tambahan

mengikut

kreativiti guru dan aras

pencapaian murid.

Peta Berganda

Minggu

17

25/04/16

hingga

29/04/16

Bidang Pembelajaran 5

Bidang Hak Asasi

Manusia.

5.1 Melindungi Hak Kanak-kanak

Membela, memberi

naungan dan

memelihara hak

kanak-kanak bagi

menjamin

kehidupan mereka

yang sempurna.

Pendidikan sempurna

membentuk insan cemerlang

Pendidikan menjamin masa depan

anak-anak

Pembentukan insan berakhlak mulia melalui

pendidikan formal dan tidak

formal tanggungjawab

bersama

- Ibu bapa - Guru - Masyarakat - Media massa

i. Berhak

mendapat

didikan dan

ilmu

pengetahuan.

ii. Memahami

dan

menerima

bahawa

ibubapa, guru,

masyarakat

dan

media massa

bertanggung-

jawab

memberikan

pendidikan

kepada anak-

anak.

iii. Rujuk juga

objektif 1-3

Buku Teks

Unit 24

MS143

i. Perbincangan tentang

peranan ibubapa, guru,

masyarakat dan media

massa dalam memberi

pendidikan kepada anak-

anak.

ii. Pidato bertajuk

Kepentingan kanak-kanak

memperoleh

pendidikan yang sempurna

iii. Rujuk aktiviti buku teks

Unit 24.

iv Aktiviti tambahan

mengikut

kreativiti guru dan aras

pencapaian murid.

Unit 24

Pendidikan

Membentuk

Keperibadian

Mulia

Peta Pokok

Minggu

18

02/05/16

hingga

06/05/16

5.2 Menghormati Hak Wanita

Melindungi dan

mengiktiraf wanita

Pengiktirafan hak wanita

menjamin kebahagian keluarga

Hak wanita sebagai isteri, ibu dan

pendidik serta pengasuh dalam

i. Menerima

wanita sebagai

anggota

penting dalam

keluarga

i. Forum Peranan wanita

dalam keluarga

ii. Pantomin hari Ibu

iii. Rujuk juga aktiviti buku

teks Unit 25.

Unit 25

Wanita Insan

Istimewa

15 PN. HALIDA ADIBAH BT BACHOK

MINGGU

Bidang

Pembelajaran(BP)

Kandungan Akademik Hasil

Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru /

Buku Teks

PBS

sebagai individu

yang

boleh memberi

sumbangan dalam

pembangunan

keluarga,

masyarakat

dan negara.

kehidupan berkeluarga

Hak wanita sebagai isteri seperti mana dalam ikrar

nikah

Hak wanita sebagai ibu - Pengurusan keluarga - Peranan sebagai

pendidik dan pengasuh

ii. Menghormati

peranan wanita

sebagai ibu

yang

menguruskan

rumah tangga.

iii. Rujuk juga

objektif 1-3

Buku Teks

Unit 25 MS

149

iv Aktiviti tambahan

mengikut

kreativiti guru dan aras

pencapaian murid.

Peta Buih

Berganda

5.3 Melindungi Hak Pekerja

Menghormati,

menghargai dan

mengiktiraf

perkhidmatan,jasa

dan sumbangan

golongan pekerja

dalam pembangunan

negara.

Pengiktirafan terhadap pekerja

pemangkin produktiviti

Hak pekerja untuk mendapat

pengiktirafan

Jasa dan sumbangan pekerja perlu dihargai

- Hari Pekerja - Ganjaran dan

penghargaan

i. Menyokong

usaha

mengiktiraf

jasa dan

sumbangan

pekerja

ii. Rujuk juga

objektif 1-3

Buku Teks unit

26 MS 155.

i. Sumbangsaran/

perbincangan tentang

sumbangan pekerja dalam

kehidupan seharian.

ii. Mengumpul maklumat

tentang objektif Hari

Pekerja disambut setiap

tahun.

iii. Mencipta slogan bagi

mengiktiraf sumbangan

pekerja kepada negara.

iv. Rujuk aktiviti buku teks

Unit 26

v Aktiviti tambahan

mengikut

kreativiti guru dan aras

pencapaian murid.

Unit 26

Pekerja : Jasamu

Dihargai,

Hakmu Diiktiraf

Peta Pelbagai alir

Minggu

19-21

09/05/16

hingga

27/05/16

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2016

16 PN. HALIDA ADIBAH BT BACHOK

MINGGU

Bidang

Pembelajaran(BP)

Kandungan Akademik Hasil

Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru /

Buku Teks

PBS

Minggu

22-23

30/05/16

hingga

10.06.16

CUTI SEKOLAH

Minggu

24

13/06/16

hingga

17/06/16

5.4 Menghormati Hak Golongan Kurang

Berupaya

Memberi layanan

yang bersopan

kepada golongan

kurang berupaya

supaya tidak berasa

tersisih dan

mengiktiraf mereka

sebagai insan ciptaan

Tuhan.

Kecacatan bukan penghalang

produktiviti

Golongan kurang berupaya

mampu menyumbang kepada

negara

Peranan dan sumbangan golongan kurang berupaya

dalam pelbagai bidang

- Ekonomi - Sosial - Agama

i. Menerima

bahawa

golongan

kurang

berupaya juga

dapat

menyumbang

dalam

pelbagai

bidang

ii. Rujuk juga

objektif 1-2

Unit

27 MS 160.

i. Lawatan ke rumah

golongan kurang berupaya

ii. Membuat folio tentang

individu/golongan kurang

berupaya yang berjasa

iii. Rujuk aktiviti buku teks

Unit 27.

iv Aktiviti tambahan

mengikut

kreativiti guru dan aras

pencapaian murid.

Unit 27

Kecacatan

Bukan

Penghalang

Peta Berganda

Minggu

25

20/06/16

hingga

24/06/16

5.5 Melindungi Hak Pengguna

Membela dan

memelihara hak

individu untuk

menjadi pengguna

yang

berilmu,mendapat

perkhidmatan serta

barangan yang

berkualiti dan tidak mudah dieksplotasi.

Pendidikan kepenggunan

membantu mengenakkan hak

pengguna

Pengetahuan kepenggunan

pemangkin kualiti barangan dan

perkhidmatan

Pendidikan kepenggunaan mendidik

pengguna bersikap lebih

rasinal

- Pilihan barangan dan perkhidmatan

berdasarkan harga dan

kualiti

- Menyuarakan ketidakpuasan hati

- Tuntutan ganti rugi

i. Menggunakan

pengetahuan

kepenggunaan

dalam

menegakkan

hak sebagai

pengguna

ii. Rujuk juga

objektif

1-3 Buku Teka

Unit 28 MS

169.

i. Ceramah tentang

pendidikan

kepenggunaan oleh ahli

kelab pengguna.

ii. Manulis surat/artikel

menyuarakan

ketidakpuasan hati tentang

barangan yang dibeli atau

perkhidmatan yang

diterima.

iii. Rujuk aktiviti buku teks

Unit 28.

iv Aktiviti tambahan

mengikut

kreativiti guru dan aras

pencapaian murid.

Unit 28

Pengguna

Bijaksana Hak

Terbela

Peta Pelbagai alir

17 PN. HALIDA ADIBAH BT BACHOK

MINGGU

Bidang

Pembelajaran(BP)

Kandungan Akademik Hasil

Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru /

Buku Teks

PBS

melalui pampas an

- Tuntutan terhadap alam sekitar yang bersih dan

selamat.

Minggu

26

27/06/16

hingga

01/07/16

6.1 Mematuhi Peraturan

dan Undang-undang.

Menerima dan

mematuhi

peraturan dan

undang-

undang yang telah

ditentukan tanpa

mengira sesiapa dan

di

mana

seseorang itu berada.

Undang-undang menjamin

kesejahteraan masyarakat

Undang-undang membantu

masyarakat berdisiplin

Salah laku perlu diatasi berlandaskan undang-

undang

- Gengsterisme - Vandalisme - Pengedaran/penjualan

bahan media ebrunsur

lucah

- Menciplak hasil ciptaan orang lain.

i. Tidak

melibatkan diri

dalam kegiatan

yang

menyalahi

peraturan dan

undang-

undang

ii. Rujuk juga

objektif 1-3

Buku Teks

Unit 29 MS

176.

i. Ceramah tentang salah laku

yang perlu diatasi

berdasarkan undang-

undang.

ii. Forum.sketsa tentang

kegiatan yang menyalahi

peraturan dan undang-

undang

iii. Tayangan filem tentang

salahlaku

iv. Rujuk aktiviti buku teks

Unit 29.

v Aktiviti tambahan

mengikut

kreativiti guru dan aras

pencapaian murid

Unit 29

Mematuhi

Undang-undang

Asas

Kejahteraan

Peta Pokok

Band

1 dan

4

MINGGU

27

04/07/16

hingga

08/07/16

6.2 Kebebasan Bersuara

Kebebasan berucap

dan mengeluarkan

fikiran dengan

batasan

tertentubagi menjaga

keselamatan dan

ketenteraman.

Kebebasan bersuara

mencerminkan kematangan

diri.

Amalan berfikir sebelum bersuara

menjamin keputusan terbaik

Amalan berfikir sebelum bersuara

- Proses membuat keputusan dan

mengambil tindakan

i. Berfikir

sebelum

bersuara

ii. Rujuk juga

objektif 1-3

Buku Teks

Unit

30 MS 182.

i. Sumbang saran untuk

menyelesaikan masalah

tentang sesuatu isu dan

membuat keputusan

ii. Sesi perbincangan antara

pengawas/AJK kelas/

pemimpin murid dengan

murid-murid lain untuk

menyelesaikan sesuatu

masalah.

iii . Rujuk aktiviti buku teks

Unit 30.

iv Aktiviti tambahan

mengikut kreativiti guru

Unit 30

Berfikir Sebelum

Bersuara

Peta Buih

18 PN. HALIDA ADIBAH BT BACHOK

MINGGU

Bidang

Pembelajaran(BP)

Kandungan Akademik Hasil

Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru /

Buku Teks

PBS

dan aras pencapaian

murid.

MINGGU

28

11/07/16

hingga

15/07/16

6.3 Kebebasan Beragama

Kebebasan setiap

individu untuk

menganuti dan

mengamalkan

agamanya seperti

yang

diperuntukkan dalam

Perlembagaan

Malaysia.

Kebebasan mendapat

pendidikan agama menjamin

kesejahteraan bersama

Rakyat Malaysia bebas mendapat

pendidikan agama

Peluang mendapat pendidikan agama

seperti yang

diperuntukan

- Pendidikan formal dan

Tidak formal ( Institusi

pendidikan, rumah,

tempat-tempat beribadat)

i. Menerima

bahawa

setiap individu

bebas

mendapat

pendidikan

agama.

ii. Mendapat

pendidikan

agama secara

formal atau

tidak formal.

iii. Rujuk juga

objektif 1-3

Buku Teks

Unit 31 MS

187.

i. Mencari maklumat

daripada

internet tentang

pendidikan

agama dan membincang-

kannya.

ii. Rujuk aktiviti buku teks

Unit 31.

iii Aktiviti tambahan

mengikut

kreativiti guru dan aras

pencapaian murid.

Unit 31

Pendidikian

Agama Menjana

Kesejahteraan

Negara

Peta Pelbagai alir

MINGGU

29

18/07/16

hingga

22/07/16

6.4 Penglibatan Diri dalam

Pembangunan

Negara

Kebebasan untuk

melibatkan diri

dalam pelbagai

aktiviti

pembangunan

negara dengan

mematuhi

peraturan,undang-

undang dan

Program negara dijayakan

bersama

Pelaksanaan kempen negara

tanggungjawab bersama

Tangungjawab pelbagai pihak bagi menjayakan

kempen-kempen yang

dianjurkan demi

kemajuan negara

- Agensi kerajaan - Badan bukan kerajaan - Pihak swasta

i. Melibatkan

diri

dalam

menjayakan

kempen-

kempen yang

dianjurkan

demi kemajuan

negara

ii. Rujuk juga

objektif 1-3

Buku Teks

Unit 32 MS

193.

i. Melukis poster kempen

yang dianjurkan

ii. Pertandingan mencipta/

melukis logo/tema

sempena

sesuatu kempen

iii. Perbincangan tentang lirik

lagu bagi sesuatu

sambutan

kempen.

iii. Rujuk aktiviti buku teks

Unit 32.

iv Aktiviti tambahan

mengikut

Unit 32

Penglibatan Diri

Dalam

Pembangunan

Negara

Tanggungjawab

Bersama

Peta Berganda

19 PN. HALIDA ADIBAH BT BACHOK

MINGGU

Bidang

Pembelajaran(BP)

Kandungan Akademik Hasil

Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru /

Buku Teks

PBS

Perlembagaan

Malaysia.

- Individu

kreativiti guru dan aras

pencapaian murid.

MINGGU

30

25/07/26

hingga

29/07/16

6.5 Sikap Keterbukaan

Bersedia memberi

dan menerima

pandangan,

pembaruan dan

kritikan selaras

dengan kebenaran

fakta dan norma

masyarakat

Malaysia.

Sikap terbuka menjamin

kebaikan semua pihak

Amalan sikap terbuka menjamin

hubngan yang harmonis

Amalan skap keterbukaan untuk

membuat keputusan dan

menyelesaikan masalah

dalam pelbagai situasi

- Perbincangan dan mesyuarat

(keluarga, rakan, guru

dan

anggota masyarakat)

i. Bersikap

terbuka dalam

membuat

keputusan dan

menyelesaikan

sesuatu

masalah dalam

pelbagai

situasi.

ii. Rujuk juga

objektif 1-2

Buku Teks

Unit 33 MS

199.

i. Senarai semak : penilaian

kendiri tentang sikap

keterbukaan murid.

ii. Rujuk aktiviti buku teks

Unit 33.

iii Aktiviti tambahan

mengikut

kreativiti guru dan aras

pencapaian murid.

Unit 33

Sikap

Keterbukaan

Membentuk

Hubungan

Harmonis

Peta Pokok

Minggu

31

01/08/16

hingga

05/08/16

Bidang Pembelajaran 7

Bidang Keamanan dan

Keharmonian

7.1 Hidup Bersama Secara Aman

Hidup berbaik-baik

antara satu sama

lain dengan

mengutamakan

kedamaian dan

keharmonian hidup

tanpa mengira

agama,bangsa,dan

budaya.

Penyelesaian konflik tanpa

keganasan menjamin

keamanan

Penyelesaian konflik secara

diplomasi demi kebaikan bersama

Saling membantu dan bersama-sama

menjayakan pelbagai

dasar negara

- Ekonomi - Sosial

i. Menyokong

dan melibatkan

diri dalam

menjayakan

dasar negara

ii. Rujuk juga

objektif 1-3

Buku Teks

Unit 34 MS

206.

i. Menghasilkan peta minda

tentang matlamat, objektif,

pelaksanaan dan kesan

sesuatu dasar kerajaan.

ii. Kajian tentang

keberkesanan sesuatu

program pembangunan

negara kepada kerajaan dan

rakyat.

iii. Rujuk aktiviti buku teks

Unit 34.

iv Aktiviti tambahan

Unit 34

Diplomasi

Menjana

Keamanan

Peta Pelbagai alir

Band

1, 2,

dan 4

20 PN. HALIDA ADIBAH BT BACHOK

MINGGU

Bidang

Pembelajaran(BP)

Kandungan Akademik Hasil

Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru /

Buku Teks

PBS

mengikut

kreativiti guru dan aras

pencapaian murid.

Minggu

32

08/08/16

hingga

12/08/16

7.2 Saling Membantu dan Bekerjasama

Usaha yang baik dan

mambina yang

dilakukan bersama

pada peringkat

individu,komuniti

atau negara untuk

mencapai sesuatu

matlamat.

Rakyat pemangkin kejayaan

dasar negara

Dasar negara dijayakan bersama

Saling membantu dan bersama-sama

menjayakan pelbagai

dasar negara

- Ekonomi - Sosial

i. Menyokong

dan melibatkan

diri dalam

menjayakan

dasar negara.

ii. Rujuk juga

objektif 1-2

Buku Teks

Unit 35 MS

212.

i. Menghasilkan peta minda

tentang matlamat/objektif,

pelaksanaan dan kesan

sesuatu dasar kerajaan.

ii. Kajian tentang

keberkesanan sesuatu

program pembangunan

negara kepada kerajaan dan

rakyat.

iii. Rujuk aktiviti buku teks

Unit 35.

iv Aktiviti tambahan

mengikut

kreativiti guru dan aras

pencapaian murid.

Unit 35

Rakyat

Muafakat

Negara Berjaya

Peta Pokok

Band

1, 2,

4, 5,

dan 6

Minggu

33

15/08/16

hingga

19/08/16

7.3 Saling Menghormati antara Negara

Menghargai dan

memuliakan

hubungan antara

negara untuk

menjamin

kesejahteraan

sejagat.

Hormat-menghormati antara

negara penting untuk

kesejahteran sejagat

Kemerdekaan lambing kedaulatan

sesebuah negara

Kemerdekaan sesebuah negara dihormati

Sebarang bentuk pencerobohan terhadap

sesebuah negara mesti

dielakkan

- Pencerobohan

i. Menghormati

kemerdekaan

dan kedaulatan

sesebuah

negara.

ii. Rujuk juga

objektif 1-3

Buku Teks

Unit 36 MS

220.

i. Mencari maklumat dari

internet tentang sejarah

kemerdekaan negara-

negara

jiran.

ii. Mengumpul keratin akhbar

tentang kes pencerobohan

sempadan negara-negara

di

dunia dan membuat

rumusan.

iii. Rujuk aktiviti buku teks

Unit 36.

Unit 36

Hormat-

menghormati

Membawa

Berkat

Peta Berganda

21 PN. HALIDA ADIBAH BT BACHOK

MINGGU

Bidang

Pembelajaran(BP)

Kandungan Akademik Hasil

Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru /

Buku Teks

PBS

sempandan

negara ( daratan, perairan

dan udara)

iv Aktiviti tambahan

mengikut

kreativiti guru dan aras

pencapaian murid.

Minggu

34

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PT3

Minggu

35-36

ULANGKAJI PELAJARAN

Minggu

37

CUTI SEKOLAH

Minggu

39 - 40

ULANGKAJI PELAJARAN

Minggu

41

PEPERIKSAAN PT3

Minggu

42-46

AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN

Minggu

47

CUTI AKHIR TAHUN