RANCANGAN PELAJARAN BAHASA MELAYU .Web viewSISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM AKTIVITI/BBB 1 1 - 4

  • View
    232

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of RANCANGAN PELAJARAN BAHASA MELAYU .Web viewSISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM AKTIVITI/BBB 1 1 - 4

RANCANGAN PELAJARAN BAHASA MELAYU

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

BAHASA MELAYU TINGKATAN 5

TAHUN 2018

PANITIA BAHASA MELAYU SMK PENDANG

MINGGU

TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN

KURIKULUM

AKTIVITI/BBB

1

1 - 4 JAN

UNIT 1 : RUMAH TERBUKA RAKYAT MALAYSIA

Rumah Terbuka Aidilfitri

PENDEDAHAN SUKATAN PELAJARAN BM SPM

Format kertas SPM:

1103/1

1103/2

1103/3

RUMUSAN

Isu Rumah Terbuka / Masyarakat Majmuk

Pada akhir PdPc, murid dapat:

1. Menerangkan kandungan kertas 1, 2, dan 3 mengikut format dengan tepat.

2. Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang sesuai.

3. Menggariskan 6 isi tersurat dalam petikan dengan tepat.

4. Menulis pendahuluan dan kesimpulan rumusan dengan tepat.

HPU : 1.0, 7.0, 8.0

HPK : 1.2 Aras 1 (i),

7.1 Aras1 (iii),

7.3 Aras 2 (i) 8.2 Aras 1 (i) (ii)

Sintaksis

Binaan ayat

Ayat Berpola (FN+FN)

Sebutan dan Intonasi

Tanda baca

Morfologi

Kata Adjekif

Kata Penguat

Penanda wacana

Golongan Kata Nama

KN Am

KN Khas

Kata Ganti Nama

ILMU

Format Peperiksaan SPM

Isu-isu semasa

Sastera

NILAI

Rasional

Kerajinan

Kerjasama

KBT

Kemahiran Belajar Cara Belajar

Kemahiran TMK.

Kemahiran berfikir

AKTIVITI

i. Penerangan format SPM Bahasa Melayu.

ii. Bacaan untuk mendapatkan isi tersurat

iii. Latihan berfokus (Pendahuluan & Kesimpulan)

BBB

Power Point

Gambar

Petikan Rencana

Peta i-think

KOMSAS

PUISI MODEN

Sajak Sejadah Rindu

Pada akhir PdPc, murid dapat:

1. Menyatakan tema sajak.

2. Menyenaraikan 3 persoalan yang terdapat dalam sajak.

3. Menjawab 3 soalan pemahaman berkaitan puisi dengan ayat yang gramatis.

HPU : 10.0, 9.0

HPK : 10.4 Aras 1(iii)

10.6 Aras 2(i),

9.1Aras 1(i)

AKTIVITI

i. Perbincangan kumpulan

ii. Pembentangan

iii. Latihan berformat SPM

iv. Kuiz Komsas

BBB

Buku teks Sejadah Rindu

Lembaran Pengurusan Grafik

Peta i-think

TATABAHASA

Golongan Kata Ganti Nama

Pada akhir PdPc, murid dapat:

1. Menyatakan lima contoh kata

2. ganti nama dengan tepat.

3. Menyenaraikan jenis-jenis kata ganti nama dengan tepat.

4. Membina ayat yang gramatis daripada kata ganti nama diri.

HPU : 12.0, 9.0 , 2.0,

HPK : 9.1 Aras 2 .(i)

2.1 Aras 1(i)

12.3 Aras 2 (i)

AKTIVITI

i. Perbualan secara berpasangan menggunakan kata ganti nama.

ii. Membina ayat daripada perkataan kata ganti diri.

BBB

Buku teks m/s 7&8

Kad imbasan

Peta i-think

NOVEL SONGKET BERBENANG EMAS

a. Pengenalan novel

- biodata penulis

- aspek kajian sastera

b. Tema dan persoalan

c. Watak dan perwatakan.

Pada akhir PdPc, murid dapat:

1. Menyatakan sekurang-kurangnya empat aspek kajian sastera dengan tepat.

2. Menyatakan biodata penulis secara ringkas.

3. Menyatakan tema dan dua persoalan dengan tepat.

4. Menyenaraikan watak yang terdapat dalam novel dengan tepat.

HPU : 10.0, 9.0, 2.0

HPK : 10.4 Aras 1 (iii)

10.6 Aras 2(i),

9.1 Aras 1(i),

2.4 (i)

AKTIVITI

i. Penerangan/soal jawab

ii. Perbincangan kumpulan

iii. Kuiz

BBB

Buku teks Novel SBE

Peta i-think

MINGGU

TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN

KURIKULUM

AKTIVITI/BBB

2

7 - 11 JAN

UNIT 1: RUMAH TERBUKA RAKYAT MALAYSIA

Rumah Terbuka Malaysia

Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan (KBBR)

Isu Bahan Rangsangan : Rumah Terbuka/Perayaan di Malaysia.

Pada akhir PdPc, murid dapat:

1. Menyenarai sekurang kurangnya 3 isi berdasarkan bahan ransangan.

2. Menulis kerangka prenggan isi

3. Menulis perenggan isi yang lengkap.

HPU : 1.0, 2.0, 12.0

HPK: 1.3 Aras 1(i),

2.1 Aras 1(ii),

12.3 Aras 1(iv)

Sintaksis

- binaan ayat

Sebutan dan Intonasi

Tanda baca

Morfologi

Kosa Kata

Kata Ganti Nama

a) KGN Tunjuk

b) KGN Tanya

c) KGN Diri 1, 2, 3

Kosa kata dan istilah.

ILMU

Sains

Kemasyarakatan.

NILAI

Kunjung-mengunjungi

Hormat-menghormati

Perpaduan

KBT

Kecerdasan pelbagai

Kemahiran berfikir (menjana idea, membuat kesimpulan)

AKTIVITI

i. Perbincangan berkaitan bahan rangsangan Membuat peta minda.

ii. Menyampaikan secara lisan hasil daripada peta minda.

iii. Menulis sebuah karangan lengkap.

BBB

i.Lembaran bahan rangsangan

ii.Gambar rumah terbuka

iii.Peta i-think

KOMSAS

PUISI TRADISIONAL

Gurindam Beberapa Petua Hidup

Pada akhir PdPc, murid dapat:

1. Menyenaraikan ciri-ciri gurindam dengan tepat

2. Menyatakan tiga pengajaran yang terdapat dalam gurindam.

3. Menjawab soalan pemahaman berformat SPM dengan ayat yang gramatis.

HPU : 7.0, 10.0,

HPK : 7.5 Aras 1(i)

10.5 Aras1 (i)10.5 Aras 1(i)10.4 Aras 1(ii), 12.3 Aras 1(iv)

AKTIVITI

i. Menyampaikan pantun dalam intonasi yang sesuai.

ii. Perbincangan/ pembentangan kumpulan

BBB

i. Buku teks Dirgahayu Bahasaku

ii. Lembaran Pengurusan Grafik (LPG)

iii. Peta i-think

TATABAHASA

Kata Ganti Nama

Ayat Berpola FN+FN

Jenis Peribahasa

perumpamaan

simpulan bahasa

pepatah

bidalan

kata-kata hikmat

Pada akhir PdPc, murid dapat:

1. Membina ayat daripada pola ayat FN + FN

2. Mengklasifikasikan bahagian- bahagian ayat kepada subjek dan predikat yang betul dalam jadual yang disediakan.

3. Memberi contoh perumpamaan.

4. Memberi contoh simpulan bahasa.

5. Mengisi tempat kosong dengan peribahasa yang sesuai.

HPU : 7.0, 8.0

HPK : 7.1 Aras 1(iii)

8.1 Aras 1 (i)

AKTIVITI

i. Penerangan

ii. Kuiz spontan

iii. Latihan berfokus

``

BBB

Buku teks

Peta minda kosong kata ganti nama

Buku teks ms 15 dan 16

Peta i-think

NOVEL SONGKET BERBENANG EMAS

a. Plot

b. Peristiwa penting

Pada akhir PdPc, murid dapat:

1. Menerangkan maksud plot dengan tepat.

2. Menyatakan lima bahagian penting dalam binaan plot dengan tepat.

3. Menyenaraikan 10 peristiwa penting dalam novel.

HPU: 10.0

HPK: 10.1 Aras 1(ii)

10.4 Aras 2(ii)

i. AKTIVITI

i. Perbincangan kumpulan

ii. Teknik pelayaran plot

iii. Soal jawab

BBB

Teks Novel SBE

Lembaran Pengurusan

Grafik (LPG)

Peta i-think

MINGGU

TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN

KURIKULUM

AKTIVITI/BBB

3

14-18 JAN

UNIT 2 : PENDIDIKAN ALAF INI

E- Pendidikan

KARANGAN B

Isu : Kepentingan Ilmu Pada Era Globalisasi.

Pada akhir PdPc, murid dapat:

1. Menyatakan 5 isi penting yang relevan dengan tajuk.

2. Membuat peta minda daripada isi-isi penting sebagai rangka karangan.

3. Menghasilkan perenggan pendahuluan yang lengkap.

4. Menulis dua perenggan isi yang lengkap mengandungi ayat topik, ayat huraian, ayat contoh dan ayat penyimpul.

HPU : 2.0, 12.0

HPK : 2.2 Aras 1 (ii),

12.2 Aras (iv)

12.3 Aras 1 (iv)

Sintaksis

binaan ayat

Sebutan dan Intonasi

Tanda baca

Morfologi

Kosa Kata

ILMU

Tekonologi maklumat.

Pendidikan.

Sastera.

NILAI

Kerajinan

Kegigihan

KBT

Kecerdasan pelbagai

Kemahiran berfikir (menjana idea, membuat kesimpulan)

Konstruktivisme

AKTIVITI

i. Perbincangan kumpulan

ii. ii.Membuat peta minda.

iii. Pembentangan hasil kumpulan.

iv. iv.Penulisan brepandu.

BBB :

Lembaran nota

Lembaran Pengurusan Grafik (LPG)

Peta i-think

TATABAHASA

Kata Sendi Nama

Pada akhir PdPc, murid dapat:

1. Mengenalpasti beberapa kata

2. kata sendi nama yang terdapat dalam petikan.

3. Menyenaraikan kata sendi nama yang berfungsi sebagai kata lain dalam petikan.

HPU : 7.0

HPK : 7.1 Aras 1 (iv)

7:3 Aras 1(iv)

AKTIVITI

i. Menganalisis petikan bagi mengesan kata sendi

ii. Penerangan/ soal jawab

BBB

Buku teks ms 30

Peta i-think

NOVEL SONGKET BERBENANG EMAS

1. Latar tempat

2. Latar masa

3. Latar masyarakat

Pada akhir PdPc, murid dapat:

1. Menyatakan maksud latar masa, tempat dan masyarakat dengan tepat.

2. Menyenaraikan latar tempat, masa dan masyarakat dengan con