Ramayana 03 Aranya Kanda Iast

 • View
  222

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ramayana 03 Aranya Kanda Iast

 • 7/25/2019 Ramayana 03 Aranya Kanda Iast

  1/32

  | 1 praviya tu mahra ya da akra yam tmavn dadara rmo durdhar as tpasramama alam 2 kuacraparik ipta brhmy lak my samv tam yath pradpta durdhara gagane sryama alam 3 ara ya sarvabhtn susam jira sad pjita copan tta ca nityam apsaras ga ai 4 vilair agniara ai srugbh air ajinai kuai samidbhis toyakalaai phalamlai ca obhitam ra yai ca mahv k ai pu yai svduphalair v tam balihomrcita pu ya brahmagho aninditam ! pu pair vanyai parik ipta padminy ca sapadmay phalamlanair dntai crak jinmbarai " sryavaivnarbhai ca pur air munibhir v tam pu yai a niyathrai obhita paramar ibhi # tad brahmabhavanaprakhya brahmagho aninditam

  brahmavidbhir mahbhgair brhma air upaobhitam $ tad d v rghava rm s tpasramama alam abhyagacchan mahtej vijya k tv mahad dhanu 1% divyaj&nopapanns te rma d v mahar aya abhyagaccha s tad prt vaideh ca yaasvinm 11 te ta somam ivodyanta d v vai dharmacri a ma galni prayu&jn pratyag h an d havrat 12 rpasa hanana lak m saukumrya suve atm dad ur vismitkr rmasya vanavsina 13 vaideh lak ma a rma netrair animi air iva caryabhtn dad u sarve te vanacri a 14 atraina hi mahbhg sarvabhtahite rat atithi par aly rghava sa nyaveayan 1 tato rmasya satk tya vidhin pvakopam jahrus te mahbhg salila dharmacri a 1! mla pu pa phala vanyam rama ca mahtmana nivedaytv dharmaj&s tata pr&jalayo 'bruvan 1" dharmaplo janasysya ara ya ca mahya pjanya ca mnya ca rj da adharo guru 1# indrasyaiva caturbhga praj rak ati rghava rj tasmd vann bhogn bhu kte lokanamask ta 1$ te vaya bhavat rak y bhavadvi ayavsina nagarastho vanastho v tva no rj janevara 2% nyastada vaya rja& jitakrodh jitendriy rak itavys tvay avad garbhabhts tapodhan 21 evam uktv phalair mlai pu pair vanyai ca rghavam anyai ca vividhhrai salak ma am apjayan 22 tathnye tpas siddh rma vaivnaropam nyyav tt yathnyya tarpaym sur

  varam

  | 1 k ttithyo 'tha rmas tu sryasyodayana prati mantrya sa munn sarvn vanam evnvaghata 2 nnm gaga kr a rdlav kasevitam dhvastav k alatgulma durdara salilayam 3 ni kjannakuni jhillik ga anditam lak ma nugato rmo vanamadhya dadara ha 4 vanamadhye tu kkutsthas tasmin ghoram gyute dadara giri gbha puru da mahsvanam gabhrk a mahvaktra vika a vi amodaram bbhatsa vi ama drgha vik ta ghoradaranam ! vasna carmavaiyghra vasrdra rudhirok itam trsana sarvabhtn vyditsyam ivntakam " trn si h caturo vyghrn dvau v kau p atn daa savi a vasdigdha gajasya ca iro mahat # avasajyyase le vinadanta mahsvanam sa rmo lak ma a caiva st d v ca maithilm $ abhyadhvat susa kruddha praj kla ivntaka sa k tv bhairava nda clayann iva medinm 1% a gendya vaidehm apakramya tato 'bravt yuv ja cradharau sabhryau k ajvitau 11 pravi au da akra ya aracpsidhri au katha tpasayor v ca vsa pramaday saha 12 adharmacri au ppau kau yuv munid akau aha vanam ida durga virgho nma rk asa 13 carmi syudho nityam im sni

  bhak ayan iya nr varroh mama bhary bhavi yati yuvayo ppayo cha psymi rudhira m dhe 14 tasyaiva bruvato dh a virdhasya durtmana rutv sagarvita vkya sa bhrnt janaktmaj st prvepatodvegt pravte kadal yath 1 t d v rghava st virdh kagat ubhm abravl lak ma a vkya mukhena pariu yat 1! paya saumya narendrasya janakasytmasa bhavm mama bhry ubhcr virdh ke praveitm atyanta sukhasa v ddh rjaputr yaasvinm 1" yad abhipretam asmsu priya vara v ta ca yat kaikeyys tu susa v tta k ipram adyaiva lak ma a 1# y na tu yati rjyena putrrthe drghadarin yayha sarvabhtn hita prasthpito vanam adyedn sakm s y mt mama madhyam 1$ paraspart tu vaidehy na du khataram asti me pitur vint saumitre svarjyahara t tath 2% iti bruvati kkutsthe b paokapariplute abravl lak ma a kruddho ruddho nga iva vasan 21 antha iva bhtn nthas tva vsavopama may pre ye a kkutstha kimartha paritapsyase 22 are a nihatasydya may kruddhena rak asa virdhasya gatsor hi mah psyati o itam 23 rjyakme mama krodho bharate yo babhva ha ta virdhe vimok ymi vajr vajram ivcale 24 mama bhujabalavegavegita ( patatu aro 'sya mahn mahorasi vyapanayatu tano ca jvita ( patatu tata ca mah vighr ita

  | 1 athovca punar vkya virdha prayan vanam tmna p cchate brta kau yuv kva gami yatha 2 tam uvca tato rmo rk asa jvalitnanam p cchanta sumahtej ik vkukulam tmana 3 k atriyo v ttasa pannau viddhi nau vanagocarau tv tu veditum icchva kas tva carasi da akn 4 tam uvca virdhas tu rma satyaparkramam hanta vak ymi te rjan nibodha mama rghava putra kila jayasyha mt mama atahrad virdha iti mm hu p thivy sarvark as ! tapas cpi me prpt brahma o hi prasdaj astre vadhyat loke 'cchedybhedyatvam eva ca " uts jya pramadm enm anapek au yathgatam tvaram au playeth na v jvitam dade # ta rma pratyuvceda kopasa raktalocana rk asa vik tkra virdha ppacetasa $ k udra dhik tv tu hnrtha m tyum anve ase dhruvam ra e sa prpsyase ti ha na me jvan gami yasi 1% tata sajya dhanu k tv rma suniit& arn sughram abhisa dhya rk asa nijaghna ha 11 dhanu jygu avat saptab n mumoca ha rukmapu khn mahvegn supar nilatulyagn 12 te arra virdhasya bhittv barhi avsasa nipetu o itdigdh dhara y pvakopam 13 sa vinadya mahnda la akradhvajopamam

  prag hyobhata tad vyttnana ivntaka 14 tac chla vajrasa ka gagane jvalanopamam dvbhy arbhy ciccheda rma astrabh t vara 1 tasya raudrasya saumitrir bhu savya babha&ja ha rmas tu dak i a bhu taras tasya rak asa 1! sa bhagnabhu sa vigno nipaptu rk asa dhara y meghasa ko vajrabhinna ivcala ida provca kkutstha virdha puru ar abham 1" kausaly suprajs tta rmas tva vidito

 • 7/25/2019 Ramayana 03 Aranya Kanda Iast

  2/32

  may vaideh ca mahbhg lak ma a ca mahya 1# abhipd aha ghor pravi o rk as tanum tumburur nma gandharva apto vaivara ena hi 1$ prasdyamna ca may so 'bravn m mahya yad darath rmas tv vadhi yati sa yuge 2% tad prak tim panno bhavn svarga gami yati iti vairava o rj rambhsaktam uvca ha 21 anupasthyamno m sa kruddho vyajahra ha tava prasdn mukto 'ham abhipt sudru t bhavana sva gami ymi svasti vo 'stu para tapa 22 ito vasati dharmtm arabha ga pratpavn adhyardhayojane tta mahar i sryasa nibha 23 ta k ipram abhigaccha tva sa te reyo vidhsyati ava e cpi m rma nik ipya kual vraja 24 rak as gatasattvnm e a dharma santana ava e ye nidhyante te lok santan 2 evam

  uktv tu kkutstha virdha arap ita babhva svargasa prpto nyastadeho mahbala 2! ta muktaka ham utk ipya a kukar a mahsvanam virdha prk ipac chvabhre nadanta bhairavasvanam 2" tatas tu tau k&canacitrakrmukau( nihatya rak a parig hya maithilm vijahratus tau muditau mahvane( divi sthitau candradivkarv iva

  | 1 hatv tu ta bhmabala virdha rk asa vane tata st pari vajya samvsya ca vryavn abravl lak ma rmo bhrtara dptatejasa 2 ka a vanam ida durga na ca smo vanagocar abhigacchmahe ghra arabha ga tapodhanam 3 rama arabha gasya rghavo 'bhijagma ha 4 tasya devaprabhvasya tapas bhvittmana sampe arabha gasya dadara mahad adbhutam vibhrjamna vapu sryavaivnaropamam asa sp anta vasudh dadara vibudhevaram ! suprabhbhara a deva virajo 'mbaradhri am tadvidhair eva bahubhi pjyamna mahtmabhi " haribhir vjibhir yuktam antarik agata ratham dadardratas tasya taru dityasa nibham # p urbhraghanaprakhya candrama alasa nibham apayad vimala chatra citramlyopaobhitam $ cmaravyajane cgrye rukmada e mahdhane g hte vananrbhy dhyamne ca

  mrdhani 1% gandharvmarasiddh ca bahava paramar aya antarik agata deva vgbhir agrybhir ire 11 d v atakratu tatra rmo lak ma am abravt ye hay puruhtasya pur akrasya na rut antarik agat divys ta ime harayo dhruvam 12 ime ca puru avyghra ye ti hanty abhito ratham ata ata ku alino yuvna kha gap aya 13 urodee u sarve hr jvalanasa nibh rpa bibhrati saumitre pa&cavi ativr ikam 14 etad dhi kila devn vayo bhavati nityad yatheme puru avyghr d yante priyadaran 1 ihaiva saha vaidehy muhrta ti ha lak ma a yvaj janmy aha vyakta ka e a dyutimn rathe 1! tam evam uktv saumitrim ihaiva sthyatm iti abhicakrma kkutstha arabha grama prati 1" tata samabhigacchanta prek ya rma acpati arabha gam anuj&pya vibudhn idam abravt 1# ihopayty asau rmo yvan m nbhibh ate ni h nayata tvat tu tato m dra um arhati 1$ jitavanta k trtha ca dra ham acird imam karma hy anena kartavya mahad anyai sudu karam 2% iti vajr tam mantrya mnayitv ca tpasa rathena hariyuktena yayau divam ari dama 21 prayte tu sahasrk e rghava saparicchada agnihotram upsna arabha gam upgamat 22 tasya pdau ca sa g hya rma st ca lak ma a ni edus tadanuj&t labdhavs nimantrit 23 tata akropayna tu paryap cchat sa rghava arabha ga ca tat sarva rghavya nyavedayat 24 mm e a varado rma brahmaloka

  nin ati jitam ugre a tapas du prpam ak ttmabhi 2 aha j&tv naravyghra vartamnam adrata brahmaloka na gacchmi tvm ad v priytithim 2! samgamya gami ymi tridiva devasevitam ak ay narardla jit lok may ubh brhmy ca nkap hy ca pratig h va mmakn 2" evam ukto naravyghra sarvastravirada i arabha gena rghavo vkyam abravt 2# aham evhari ymi sarv l lokn mahmune vsa tv aham icchmi pradi am iha knane 2$ rghave aivam uktas tu akratulyabalena vai arabha go mahpr