Raja Ali Haji i

 • View
  232

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Raja Ali Haji i

 • (

  ](

  SiRaja Ali Haji i

  Sarat pelbagai ilmu, tetapi ~dianaktirikan orientalis ~

 • Oleh Nazmi Yaakubnazmi@bharian,com,my

  'i\CANA Fikir Atma:RajaAliHaji TentangIlmu dan Pendidikan

  memperlihatkan kesinambu-ngan idea terhadap keper-luan memberikan klasifikasibam dalam pengelompo-kan teks tradisional sepertidisarankan pada SeminarKebangsaan KesusasteraanMelayu Tradisional.

  Pengelompokan yang di-buat orientalis sebelum ini,dilihat panel pada wacana diInstitut Alam dan TamadunMelayu (Atma), UniversitiKebangsaan Malaysia (UKM),Bangi, bam-bam ini, tidaklagi wajar diguna pakai kera-na ia dilakukan tanpa mengi-ra sarna ada ia kitab agama,undang-undang atau sejarah,ekoran kejahilan mereka.

  Pensyarah Akademi Pe-ngajian Islam(API),UniversitiMalaya (UM),Prof Madya DrTatiana Denisova, berkatahistoriografi kajian berkai-tan Raja Ali Haji menunjuk-kan karya tokoh itu belum

 • dikaji secara lengkap meskipunkegiatan dan sumbangannyadianggap sebagai khazanah ke-bangsaan negara ini.

  "Kajian ilmuwan tempatanterhadap teks Raja Ali Hajilebih bertumpu dalam bidangagama, falsafah dan tatanega-ra, manakala pengkaji Baratmeneliti aspek bahasa mahu-pun . sastera. Tuhfat at-NarLSkarya utama Raja Ali Hajidalam bidang sejarah dini-lai RO Winstedt dan VirginiaMatheson sebagai ensiklopediakehidupan Melayu," katanyaketika merincikan Konsep flmudan Pendidikan dalam Karya

  RajaAli Haji, Tuhfat at-NarLS.Bagaimanapun, seperti ke-

  banyakan teks sejarah Melayuyang lain, baginya naskhahterbabit lazimnya diang-gap sebagai artifak sasterasaja, manakala kajian yangdijalankan pula lebih bertum-pu kepada sudut ilmu bahasadan kesusasteraan.

  "Lazimnya orientalis mem-bincang dan menganalisis gayabahasa dan genre serta meni-lai sifat sastera, tetapi tidakmemerhatikan data lain dalamTuhfat at-NarLS, iaitu maklumatberkaitan sejarah yang nyataiaitu kebudayaan, kegiatan eko-nomi, undang-undang mahu-pun kehidupan intelektual.

  "Ini kerana orientalis selalu-nya menganggap Islam sebagaifaktor negatif dalam prosesperkembangan alam Melayusehingga mereka tidak mahumemperhatikan sumbanganagama terbabit dalam memaju-

  kan perkembanganmasyarakat pdan bangsa Melayu," katanyapada wacana yang dipengerusi- 1\kan Felo Penyelidik Utama CAtma, Prof Dr Wan Mohd Nor 1\Wan Daud. f

  Dr Tatiana yakin bahawa Iikecenderungan itu kerana t:orientalis tidak mahu memer- 1\hatikan Islam mempunyai dpengaruh besar dalam me- jingembangkan kebudayaan pdan pemikiran di rantau ini Etermasuk ilmu, falsafah dan Ibahasa Melayu selain karyasejarah tempatan dianggap porientalis sebagai dongeng atau Plegenda, sekali gus dilihat seba- i:gai sumber separa sejarah. n

  "Ini menyebabkan teks Pitu boleh diselidiki daripada 11pandangan fllologi mahupun klinguistik, tetapi tidak boleh \1diterima sebagai sumber asejarah yang sempurna danboleh dipercayai,"katanya. d

  Kesan daripada kurangnya npenilaian terhadap khaza- 1