radiologija | radioterapija | nuklearna medicina LET).U¤†inkovita doza je izra¤†unata fizikalna doza

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of radiologija | radioterapija | nuklearna medicina LET).U¤†inkovita doza je...

 • Godina XXXXII • Broj: 3/2018

  radiologija | radioterapija | nuklearna medicina

  HR

  VA TS

  KO D

  RU ŠT

  VO RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE

 • RADIOLOŠKI VJESNIK 3/2018 ISSN: 00352-9835

  Nakladnik

  HRVATSKO DRUŠTVO INŽENJERA MEDICINSKE RADIOLOGIJE

  Mlinarska cesta 38

  10000 Zagreb

  Za nakladnika

  Damir Ciprić e-mail: damirr.cipric@gmail.com

  V. d. urednika

  Damir Ciprić

  Grafičko uređenje

  Željko Podoreški Tko zna zna d.o.o.

  Riječ urednika

  Poštovani članovi, kolegice i kolege, dragi prijatelji,

  Ipak smo uspjeli i treći broj Radiološkog vjesnika objaviti u ovoj, 2018.

  godini. Doduše, plan je bio pripremiti četiri broja ali nije išlo. Možda

  ćete reći da smo si zadali nedostižan cilj ali ako si ne postavite naoko

  nedostižne ciljeve, mala je vjerojatnost da ćete postići više od očekiva-

  nog a mi smo, u ovih par mjeseci izdali tri broja za što nam je prije, uz

  puno truda, trebala godina i pol. U sljedećoj godini planiramo pripre-

  miti šest (6) brojeva, možda opet naoko velik “zalogaj” al se uzdamo

  u Vas.

  U trećem broju, nažalost, nemamo Studentski kutak, vjerojatno se ni-

  smo dovoljno potrudili dospjeti do budućih kolegica i kolega, ali smo

  Vam pripremili nastavke započetih članaka i pokrenuli neke nove, u

  nekim novim područjima radiološke tehnologije. Posebno Vam skre-

  ćem pažnju na Simpozij koji će se održati u siječnju 2019.

  Prava novost je prihvaćanje novog Statuta i promjena naziva našeg

  Društva od Gradskog ureda za udruge u Hrvatsko društvo radio-

  loške tehnologije, postupka koji smo pokrenuli davne 2015. kako bi

  slijedili promjene koje su se dogodile u sustavu našeg osposobljavanja

  i stručnog naziva profesije. Novim statutom smo proširili mogućnost

  učlanjenja studentima, kolegama iz drugih područja radiološke tehno-

  logije kao i pravo dodjele statusa “Počasnog člana” za one, koji će po

  Vašem prijedlogu to i zaslužiti. Naravno, ima još nekoliko promjena a

  sve to pročitajte na stranicama HDRT na istoj web adresi.

  Sljedeći broj je u pripremi i molim Vas da nam pošaljete članke, po-

  stere, seminarske radove koje želite podijeliti sa nama kao i osvrte na

  stručne skupove na kojima ste sudjelovali. Pokažite Radiološke vjesni-

  ke vašim suradnicima drugih profesija i ponudi im mogućnost objave

  njihovih članaka i radova koji su vezani uz radiološku tehnologiju ili

  opće medicinske postupke koji će nam pomoći u podizanju kvalitete

  našeg rada.

  Svako dobro u Novoj 2019. godini žele Vam članovi Hrvatskog

  društva radiološke tehnologije.

  Do sljedećeg broja srdačan pozdrav,

  Za HDIMR

  Damir Ciprić

  Radiološki vjesnik 3/20182

 • Sadržaj

  4 PROTONSKA I TERAPIJA I TERAPIJA DRUGIM TEŠKIM IONIMA Branka Horvatinec, Dražen Horvatinec

  11 7. KONGRES HRVATSKOG RADIOLOŠKOG DRUŠTVA Matej Čirko

  13 HRVATSKA KOMORA ZDRAVSTVENIH RADNIKA II. DIO Vladimir Bahun, Damir Ciprić, Tomislav Stanković

  18 SIMPOZIJ „AKTUALNA PROBLEMATIKA U RADIOLOŠKOJ TEHNOLOGIJI“ Zagreb, 25. siječnja 2019., Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“

  20 FORENZIČKA DENTALNA RADIOGRAFIJA Tatjana Matijaš

  26 OSIGURANJE KVALITETE U RADIOLOŠKOJ TEHNOLOGIJI Karanac, 12. - 14. travanj 2019.

  Radiološki vjesnik 3/2018 3

 • fotonima, kemoterapijom i kirurškim liječenjem. Međutim, protoni su osjetljiviji na kretanje organa i promjene anatomije u usporedbi s fotonima. Visoki troškovi gradnje, skupi uređaji, zahtjevna edukacija kadrova u konačnici generiraju visoke troškove li- ječenja. Budući da svega 2% onkoloških bolesnika ima indikaciju za liječenje protonskom terapijom zbog visokih troškova još uvijek je upitna ekonom- ska isplativost ovakvih centara.

  Uvod

  Radioterapija tumora česticama (snopom protona, engl. Proton Beam Therapy, PBT; ugljikovih iona; iona helija ili drugim česticama) donosi maksimalnu dozu zračenja u tumorsko tkivo, uz minimalno zra- čenje okolnog zdravog tkiva. Predstavlja zračenje visokog linearnog prijenosa energije koje gube ma- nji dio energije pri ulasku u ozračeni biološki sustav, a zatim gubi gotovo svu energiju u vrlo malom vo- lumenu. Područje maksimalne deponirane energije (područje u kojem je učinak terapije tumora najveći) naziva se Braggov vrh, koji ovisi o vrsti i energiji primijenjene čestice odnosno iona. Za snop protona relativna biološka učinkovitost iznosi 1.1.

  Liječenje snopom protona povezano je sa smanje- njem akutne i kronične toksičnosti, kao i manjom

  Protonska terapija je radiokirurška disciplina koja se tek razvija. Specifične fizikalne i biološke karakteristike protona čine je superiornijom u odnosu na terapiju fotonima

  Sažetak:

  Protonska terapija je radiokirurška disciplina koja se tek razvija. Najveća je primjena kod lokaliziranih tumora i tumora u dječjoj dobi zbog čega postoji sve više zahtjeva za ovom terapijom.Specifične fizikalne i biološke karakteristike protona čine je su- periornijom u odnosu na terapiju fotonima, jer bolje štiti okolne organe od neželjenog efekta zračenja. primjene. Moduliranjem Bragg vrha protona u ener- giji i vremenu, konformna doza zračenja s ili bez modulacije intenziteta osigurava minimalnu dozu na ulazu u tijelo a maksimalnu dozu na krajnjem cilju. Dakle, protonska terapija je idealna kada je oču- vanje okolnih organa prioritet. Protonsku terapiju ovisno o slučaju možemo kombinirati s terapijom

  Radiološki vjesnik 3/20184

  Radiološka tehnologija

  Protonska i terapija i terapija drugim teškim ionima Branka Horvatinec, mag.rad.techn. Dražen Horvatinec, mag.rad.techn. KB Sveti duh

 • učestalosti sekundarnih tumora kao posljedice zračenja, te manjim akutnim i kroničnim oštećenjem organa u razvoju pedijatrijskih bolesnika i adolesce- nata, zato je korist potencijalno veća u navedenoj populaciji. Iako su literaturni podatci ograničeni, opisuju liječenje tumora oko kritičnih stuktura i or- gana koji imaju najveći rizik nastanka sekundarnih tumora nakon zračenja ili trajno oštećenje njihove funkcije. Takvi tumori su meduloblastom, gliobla- stom, ependimom, retinoblastom, sa sijelom na bazi lubanje,moždanom deblu, leđnoj moždini u područ- ju optičke hijazme.

  Radioterapija česticama koristi se unatrag 20-ak godina, od kada je navedenu terapiju u svijetu pri- milo više od 50 000 bolesnika; 87% primilo je pro- tonsku terapiju, njih 7% terapiju ugljikovim ionima, a ostali terapiju ionima helija ili drugim ionima.

  Prema literaturnim podatcima postotak bolesnika s malignim bolestima koji treba radioterapiju snopom protona (PBT) iznosi oko 1-2%; u pedijatrijskoj onko- logiji smanjuje ozbiljne nuspojave kao što je zastoj rasta, oštećenje vida i sluha, mentalne retardacije, te pojavu sekundarnih tumora.

  PBT centri trebaju biti integrirani s bolničkom on- kološkom, radiološkom i pedijatrijskom službom kako bi se najbolje iskoristilo medicinsko osoblje i

  oprema, kao što su CT, MRI i PET, u planiranju nave- denog liječenja.

  Temeljem dostupnih literaturnih podataka ne preporuča se izgradnja Centara za radioterapiju tumora česticama, odnosno PBT centra u Republici Hrvatskoj (RH). Naime, iako analizu troškovne učin- kovitosti trenutačno nije moguće učiniti u RH radi nedostatka stručnjaka, temeljem literaturnih poda- taka može se pretpostaviti da izgradnja PBT centra u Hrvatskoj ne bi bila troškovno učinkovita, a radi malog broja malignih bolesnika s jasnim indikacija- ma za navedeno liječenje te izrazito visokih troško- va izgradnje takvog centra i potrebne opreme (oko 150 milijuna funti) (1).

  Fizikalne i biološke značajke

  Glavna razlika između protona i X-zraka je u fizikal- nim svojstvima samog protonskog snopa. Protoni su velike čestice s pozitivnim nabojem, prodirući u materiju (u ovom slučaju, tkivo) do određene dubi- ne gdje se na kraju oslobodi najveći dio energije. Maksimalno otpuštanje energije protona na određe- noj dubini tkiva naziva se Braggov vrh (engl. Bragg Peak) (2,3). Zahvaljujući ovoj fizikalnoj karakteristici protona moguća je maksimalna pošteda zdravog tkiva te konformalnu distribuciju doze u željeni vo- lumen tkiva (Slika1) (4,5).

  Slika. 1. Usporedba plana fotonskog intenziteta moduliranog zračenja (IMRT) (lijevo) i plana protonske terapij(desno). Izvor:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4013396/figure/cjc-30 -05-315-g001/

  Radiološki vjesnik 3/2018 5

  Radiološka tehnologija

 • Protonske zrake imaju sposobnost visokog linear- nog prijenosa energije (engl.Linear Transfer Energy LET).Učinkovita doza je izračunata fizikalna doza u sivoj množenoj relativnoj biološkoj učinkovitosti (RBE). Protoni imaju gotovo isti RBE kao i fotone, RBE fotona je 1, dok su prethodne studije pokaza- le da je od protona u rasponu od 1,08 do 1,15, 1,1 se smatra standardnim u rutinskoj kliničkoj praksi. RBE se može koristiti za pretvaranje doze fotona u protonsku dozu. Međutim, RBE protonske zrake kat- kada ovisi o vrsti tkiva, dozi, raspodjeli doze, ener- giji i dubini prodiranja. Pri kraja Braggova vrha RBE se povećava i procjenjuje se na 2,05 Istraživanja su pokazala da nema razlike u omjeru povećanja kisika (OER) između protona (2,5-3,0) i