rad 3.ppt

Embed Size (px)

Citation preview

 • Koeficient dinamikog iskorienja korisne nosivosti vozila predstavlja odnos izmedju ukupno ostvarenog transportnog rada (u TKM) prema moguem transportnom radu. Za razliku od statikog koeficienta iskorienja korisne nosivosti vozila, dinamiki koeficient iskorenja korisne nosivosti vozila - , ukljuuje pored stvarno prevezene koliine tereta ve I rastojanje na kojima se teret prevozi.Za jedno vozilo u toku jedne vonje sa teretom, koeficient dinamikog iskorienja korisne nosivosti , iznosi :Koeficient dinamikog iskorienja korisne nosivosti - i prosena nosivost heterogenog voznog parka za transportni rad - qv

 • gde je:

  Z - broj vonji sa teretom u posmatranom vremenskom perioduq - koliina tereta prevoena u pojedinim vonjama q - korisna nosivost vozilaKt- predjeni put vozila sa teretom u pojedinim vonjama

  Za homogeni vozni park u nekom posmatranom vremenskom periodu, koeficient , iznosi:

 • gde je:

  At - broj vonji sa teretom celokupnog voznog parka u posmatranom perioduZa heterogeni vozni park u nekom posmatranom vremenskom periodu koeficient- ,iznosi:

  ***