Click here to load reader

računovodstvo skripta po prezentacijama

  • View
    828

  • Download
    9

Embed Size (px)

Text of računovodstvo skripta po prezentacijama

Pojam i karakteristike raunovodstva u savremenim uslovima

Raunovodstvo predstavlja skup meusobno povezanih i sinhronizovanih usklaenih naunih metoda, putem kojih se obezbjeuje evidentiranje odreenih poslovnih dogaaja, analiza i kontrola dogaaja, planiranje ekonomskih dogaaja i njihovih buduih efekata, kao i informisanje upravljakih i rukovodeih struktura o ekonomskim tokovima u domenu raunovodstvenih informacija /Dr. J. Klobuar/

ta je zadatak raunovodstva?Prikupljanje, obrada i distribucija raunovodstvenih informacija u okviru preduzea ali i van preduzea, u skladu sa zakonom i optim aktima preduzea. Od kvaliteta rada raunovodstvene funkcije zavisi i kvalitet rada drugih poslovnih funkcija preduzea. /nabave, proizvodnje, prodaje, razvoja, investicija../

Uslovljenost funkcionisanja osnovnih poslovnih funkcija preduzea.Funkcija nabavke-pribaviti potrebna materijalna sredstva Funkcija proizvodnje-pretvoriti nabavljena materijalna sredstva/inpute u gotov proizvod, Funkcija prodaje /marketinga/ prodati gotove proizvode i izvriti naplatu, Funkcija raunovodstva-osigurati sredstva potrebna za nabavku, finansiranje proizvodnje, kreditiranja kupaca, evidentiranja poslovnih ekonomskih dogaaja od uticaja na poslovanje preduzea, informisati menadment..

Karakteristike raunovodstvene funkcijePosebno definisana struktura zadatka, Adekvatna organizaciona forma prilagoena efikasnom izvrenju zadataka, Posebno edukovanim strunim kadrovima

Sastavni dijelovi raunostvenog sistema:Knjigovodstvo, Raunovodstveno planiranje, Raunovopdstvena analiza, Raunovodstvena kontrola-nadzor, Raunovodstveno informisanje.

KnjigovodstvoKnjigovodstvo predstavlja metod evidentiranja poslovnih ili ekonomskih dogaaja u okviru jedinice raunovodstvenog obuhvatanja /slube, sektora, preduzea, ustanove../ U poslovnim knjigama se smiju i mogu evidentirati samo poslovni dogaaji koji su se stvarno desili i za to postoji potrebna vjerodostojna dokumentacija. ta emo uraditi ako se poslovni dogaaj desio ali nemamo vjerodostojan dokumenat? ta se deava kada imamo dokumenat koji izgleda kao vjerodostojan za poslovni dogaaj koji se nije desio? Dokumentovanost je osnova za rad knjigovodstva. Evidentiraju se samo oni poslovni dogaaji koji mogu ekonomski uticati na poslovanje preduzea a mogu se vrijednosno iskazati. Dogaaji koji utiu na pojavu prihoda i rashoda a time i na poslovni rezultat. Hoemo li evidentirati kakvo je danas bilo vrijeme? Kada emo to morati uraditi? Knjigovodstvo prikazuje sadanje stanje kao posljedicu poslovnih dogaaja koji su se desili u prolosti. Da li je to dovoljno za donoenje poslovnih odluka? Knjigovodstvene evidencije mogu predstavljati osnovu za raunovodstveno planiranje.

Raunovodstveno planiranje:Raunovodstveno planiranje je dio raunovodstva koji je usmjeren na na planiranje ekonomskih dogaaja i njihovog mogueg uticaja na sredstva i izvore sredstava a samim tim i poslovni rezultat preduzea, u budunosti. Kvalitet raunovodstvenog planiranja zavisi i od kvaliteta planiranja drugih poslovnih funkcija u preduzeu /prodaje, proizvodnje, nabave, razvoja, naplate,../ i strunosti osoba koje prave raunovodstvene planove. Period raunovodstvenog planiranja je ,obino, godina dana.

Raunovodstvena analizaRaunovodstvena analiza je usmjerena na na praenje odreenih poslovnih dogaaja i njihove tendencije sa aspekta uticaja na poslovni

rezultat preduzea. Ovo se posebno odnosi na poslovne dogaaje koji mogu nepovoljno uticati na poslovni rezultat preduzea. /bri rast rashoda od rast prihoda, poveanje materijalnih ili drugih trokova u strukturi prodajne cijene gotovih proizvoda, povean stepen nenaplaenih potrtaivanja, smanjemnje likvidnosti../

Raunovodstvena kontrolaRaunovodstvena kontrola predstavlja provjeru ispravnosti proknjienih promjena, usaglaenosti sa raunovodstvenim standardima, zakonima i optim aktima preduzea. Raunovodstvena kontrola moe biti interna i eksterna. /prema Zakonu, u organima uprave Federacije BiH mora biti uspostavljen itav niz procedura, pravilnika i uputstava kao i funkcija interne kontrole koja je direktno odgovorna rukovodiocu organa uprave a koja kontrolie nain koritenja budetskih sredstava/ . Organizacija treba uspostaviti i primjenjivati Pravilnik o raunovodstvu. Pravilnikom o raunovodstvu propisuju se obaveznni postupci koji se moraju primjenjivati u konkretnom pravnom subjektu. Ponekad organizacije uspostavljaju i Pravilnik o internoj kontroli/reviziji i postavljaju internog revizora. Eksternu raunovodstvenu kontrolu vre predstavnici specijaliziranih revizorskih organizacija ili predstavnici dravnih organa kao to su predstavnici poreskih organa, finansijske policije, .. Cilj i interne kontrole i eksterne kontrole/ revizije jeste obezbjediti da se raunovodstvena djelatnost pravnih subjekata odvija u skladu sa naelima zakonitosti, dokumentovanosti, tanosti...

Raunovodstveno informisanjeRaunovodstvene informacije trebaju obezbjediti pretpostavke za uspjeno funkcionisanje pravnog subjekta, odnosno racionalno obavljanje svih njegovih procesa, pojedinano, i procesa reprodukcije kao cjeline. Raunovodstvene informacije trebaju biti: -pravovremeno pripremljene, -uraene na nain da ih korisnik moe u potpunosti razumjeti, -distribuirane onim osobama i funkcijama kojima su i namjenjene,

/raunovodstvene informacije u prvom redu koriste predstavnici poslovodnih organa u okviru pravnog subjekta ali i predstavnici odreenih eksternih organa/

Klasifikacija raunovodstvaPostoje razliite podjele raunovodstva, zavisno od aspekta sa koga se posmatra raunovodstvo. Obino se se posmatraju sa: aspekta oblasti ili subjekta raunovodstvene promjene i sa aspekta specijalne namjene raunovodstva. Sa aspekta oblasti ili subjekta raunovodstvo moe biti: makroraunovodstvo-drutveno raunovodstvo /nacionalno-dravno raunovodstvo i internacionalno raunovodstvo/ i mikroraunovodstvo /poslovno raunovodstvo/ . Makro raunovodstvo-drutveno raunovodstvo, se primjenjuje u razliitim oblastima drutvenog odnosno ekonomskog ivota. Ono treba da prikae i prikazuje razliite drutvenoekonomske tokove, kao to su: drutvene investicije, drutveno bogatstvo, drutvene finansijske tokove,drutvenu neproizvodnu potronju, platni promet zemlje sa inostranstvom, prgovinski promet zemlje sa inostranstvom, razne vrste budeta dravnih institucija ili drugih subjekata.Naprijed navedena specijalizovana drutvena raunovodstva slue za izradu privremenih ili konanih raunovodstvenih iskaza kao to su razne vrste bilansa, kao to su: platni bilans, trgovinski bilans, budetski bilans.. Makro raunovodstvo daje podatke za voenje makroekonomske politike jedne drave, regije ili neke druge makro cjeline. Mikro raunovodstvo koje se naziva i poslovnim raunovodstvom primjenjuje se u svakom pravnom subjektu /privrednom ili neprivrednom/. Klasificira se sa aspekta specijalne namjene koju ima, na: finansijsko raunovodstvo, trokovno raunovodstvo, raunovodstvo odgovornosti, raunovodstvo u inflatornim uslovima i upravljako raunovodstvo. Finansijsko raunovodstvo treba obezbjediti osnovne vrijednosne informacije o cjelokupnom reprodukcionom procesu pojedinog pravnog subjekta. U sebi sadri : knjigovodstvo, raunovodstveno planiranje, raunovodstvenu analizu, raunovodstvenu kontrolu i raunovodstveno informisanje. Uglavnom se bavi sredstvima, izvorima sredstava, prihodima, rashodima, finansijskim rezultatom i raspodjelom finansijskog rezultata.

Trokovno raunovodstvo je ue od finansijskog raunovodstva i odnosi se na: evidentiranje, planiranje, analizu, kontrolu i informisanje o trokovima koji se pojavljuju u odreenom pravnom subjektu. Koristi razliite metode za analizu vrste trokova, mjesta nastanka trokova, veliine trokova, nain obrauna trokova i slino. Raunovodstvo odgovornosti treba biti tako koncipirano da omogui kvantificiranje i personnalizaciju odgovornosti pojedinca ili funkcije. Naprimjer, treba moi da vrijednosno iskae tetu i ukae na odgovornost lica ili funkcije, odgovorne za nastanak tete. U sluajevima kada je nemogue utvrditi pojedinanu odgovornost potrebno je osigurati da se precizira to ua i konkretnija grupa, odgovorna za nastank tete. Naprimjer: reklamacija na kvalitet proizvoda, interni kart na pojedinim mainama, pogreno prikazani poslovni dogaaji,pogrene poslovne odluke... Raunovodstvo u inflatornim uslovima treba omoguiti prilagoavanje raunovodstvenih informacija inflatornim uslovima. Naprimjer, ako procenat inflacije iznosi 12% , u odreenom periodu, a rast ukupnog prihoda 10% potrebno je odgovarajuim raunovodstvenim metodama utvrditi ralnu stopu rasta ukupnog prihoda, kako poslovodstvo ne bi imalo pogrenu sliku o uspjenosti organizacije kojom rukovodi. Raunovodstvene informacije se prilagoavaju za: potrebe tekueg poslovanja ili potrebe komparativnih analiza Upravljako raunovodstvo se, u principu, bavi poreenjim svih ili odreenih ranijih raunovodstvenih odnosno, poslovnih rezultata, sa ciljem da poslovodstvo dobije potrebne informacije za odluivanje. Naprimjer, prati tendencije u kretanju prihoda, rashoda, likvidnosti, zaduenosti, ...

Historijski razvoj knjigovodstvaRazvoj proizvodnih snaga i novca kao platenog sredstva uslovio je razvoj knjigovodstva. U doba vrijeme kada su se robe razmjenjivale jedna za drugu nije postojala potreba za raunovodstvom jer duniko povjerilaki odnos nije ni nastajao. Proizvodnja za trite dovodi do pojave trgovine kao grane privreivanja i trgovca kao posrednika. Kupovina robe ne znai istovremeno plaanje. R -roba R-roba Razvoj banaka kao organizacije koja pozajmljuje novac olakava ali i uslonjava proces prodaje. Svakodnevno nastaju brojni kreditni odnosi koje je potrebno evidentirati kroz poslovne knjige. Kada se kreditiranje vee uz proces trgovanja proces je jo sloeniji i iziskuje vei broj poslovnih dokumenata u kojima se prate i evidentiraju promjene.

N-1 = Banka je trgovcu dala finansijski kredit R-2 i N-2= Trgovac kupuje i plaa robu prodavcu R-3 i N-3= Trgovac p

Search related