r-sdhanmta- prathama praka— [1] atha nitya-ktyni likhyante | ka ka ka ka ka ka he

 • View
  305

 • Download
  10

Embed Size (px)

Text of r-sdhanmta- prathama praka— [1] atha nitya-ktyni likhyante | ka ka ka ka ka ka...

 • r-sdhanmta-candrik

  prathama praka [1] atha nitya-ktyni likhyante |

  ka ka ka ka ka ka he ka ka ka ka ka ka he | ka ka ka ka ka phi m ka ka ka ka ka raka mm ||

  tata r-guru praamya pthiv prrthayet

  samudra-mekhale devi parvata-stana-maale | viu-patni namas tubhya pda-spara kamasva me ||

  [2] tato bahir yta pdau p ca praklya danta-dhvana kuryt | tato rtri-vastra parityajynya-vastra paridhycamana ktv gha-madhye uddhsane prvbhimukhy upaviya punar camya nijbha-mantra smaret | tato nicala-man r-guru-deva smaret | yath ymale

  kp-marandnvita-pda-pakaja vetmbara gaura-ruci santanam | anda sumlybharaa gulaya smarmi sad-bhakti-maya guru harim ||

  tata ca

  ajna-timirndhasya jnjana-alkay | cakur unmlita yena tasmai r-gurave nama ||

  ity uktv guru praamet | [3] tata ca prama-vkyni pahitv r-parama-gurv-dn praamet | prama-vkyni yath

  padbja-mahas mah-kumatit-tamo-naka vraja-praaya-suriya praata-tpa-sahrakam | vrajendra-tanaya-priya madhura-mrtim hldaka nammi parama guru bhava-samudra-santrakam ||

  iti parama-gurubhyo nama | [4] rdh-vrajendrtmaja-bhva-mrtaye

  vndvana-prema-sukhmara-drave | kruya-vr nidhaye mahtmane

 • partparasamai gurave namo nama || iti part-para-gurubhyo nama | [5] mah-mahima-vandita sakala-sattva-bhadrkara

  vrajendra-suta-sevana-praaya-sdhu-vivambharam | kpmaya-kalevara rasa-vilsa-bhdhara nammi paramehina gurum aha sad akaram ||

  iti paramehi-gurubhyo nama | [6] tryasva bho jaganntha

  guro sasra-vahnin | dagdha m kla-daa ca tvm aha araa gata || iti || he r-guro jnada dnabandho svnanda-dta karuaikasindho | vndvansna-hitvatra prasda rdh-praaya-pracra || iti ||

  [7] tata r-ka-caitanya-mahprabho prama

  nanda-ll-maya-vigrahya hembha-divya-chavi-sundarya | tasmai mah-prema-rasa-pradya caitanya-candrya namo namas te || iti | [CCA 68]

  yasyaiva pdmbuja-bhakti-labhya prambhidhna parama pumartha | tasmai jagan-magala-magalya caitanya-candrya namo namas te || [CCA 14]

  [8] tato vijpanam |

  sasra-dukha-jaladhau patitasya kma- krodhdi-nakra-makarai kavalktasya | durvsan-nigaitasya nirrayasya caitanya-candra mama dehi padvalambam || [CCA 91]

  [9] tata r-nitynanda-prabho prama

  audryea sukma-dhenu-diviad-vkendu-cintmai- vnda brahma-sukha ca sundaratay kadarpa-vnda prabhum | vtsalyena sumt-dhenu-nicaya vispardhina nandina nitynandam aha nammi madhura-prembdhi-savardhinam ||9|| iti ||

  vijpana, yath

 • hi-paita-tanja kp-samudra padmvat-tanaya trtha-padravinda | tva prema-kalpa-tarur rti-harvatra m phi pmaram antham ananya-bandhum ||

  [10] tata r-advaita-prabho praati

  yena r-harir vara prakaaycakre kalau rdhay prem yena mahevarea sakala premmbudhau plvitam | viva viva-praki-krtim atula ta dna-bandhu prabhum advaita satata nammi haridvaita hi sarvrthadam || iti |

  vijapti

  advaita te karuay praayvalokai ke vbhavan na hi ac-tanayasya ds | premmbudhau ca sahas bata ke na magn pi no bhavati me bata ki bravmi || iti |

  [11] r-gaddhara-paitasya prama

  yat-pdbja-nakhgra-knti-lavato hy ajna-moha-kaya yat-kruya-kakata svayam asau r-gaura-ko vaam | ytad-bhajanc ca yasya jagat premendur antarnabho naumi rla-gaddhara tam atulnandaika-kalpa-drumam || iti |

  vijpana

  he he gaddhara day-sarit patis ta prem vakta-ac-tanayo vibhu ca | padmvat-tanaya eva tath va te ki te bravmi mayi pmarake kpyai || iti |

  [12] r-rvsdn prama

  ye trtha-pramit punanti jagata sad-vaidya-kalp prati kurvantndu-nibh kpmta-rucopy pyyayanti svayam | susnigdhay haricandanni kalantybhyanty adbhut ratnnva hi tn nammi satata rvsa-mukhyn muhu ||

  vijpanam

  he rvsdaya iha kp-mrtayo gaura-ka- premmbudhe sura-viapina nta-saumya-svabhv | dnoddhre prabala-niyam premad yyam eva tasmd aja prapada-rajas ppina m punta || iti |

 • [13] r-navadvpasya prama

  navna-r-bhakti nava-kanaka-gaurkti-pati navraya-re nava-sura-sarid-vta-valitam | navna-r-rdh-hari-rasamaya-krtana-vidhi navadvpa vande nava-karuam dya nava-rucim ||

  [14] r-gagy prama

  navadvprma-prakara-kusummoda-valit sphurad-ratna-re-cita-taa-sutrthvali-yutm | harer gaurgasytula-caraa-rekita-tanu samudyat-premormi-tumula-hari-sakrtana-rasai ||

  prabhu-kr-ptrm amta-rasa-gtrm i-gha- iva-brahmendrdita-mhtmya-mukharm | lasat-kijalkmbhojani-madhupa-garbhoru-karum aha vande gagm agha-nikara-bhagjala-kam || iti |

  [15] tata r-guru-rp sakh praamet, yath

  rdh-samukha-sasakt sakh-saga-nivsinm | tm aha satata vande par guru-rp sakhm ||

  [16] eva kramea ythevar praamya r-rdhik praamet

  rtotsava-vilsinyai namas te paramevari | ka-prdhike rdhe paramnanda-vigrahe || praammi mah-ntya-may tvm atisundarm | ratnlakta-obhhy kusumrcita-vigrahm || iti |

  vijapti [utkalik-vallary, 19]

  bhavatm abhivdya cubhir varam rjevari varyam arthaye | bhavadyatay kp yath mayi kuryd adhk bakntaka ||

  [17] r-kasya prama

  namo brahmaya-devya go-brhmaa-hitya ca | jagad-dhitya kya govindya namo nama || namo nalina-netrya veu-vdya-vinodine | rdhdhara-sudh-pna-line vanamline || iti ||

  vijapti [utkalik-vallary, 18]

 • praipatya bhavantam arthaye pauplendra-kumra kkubhi | vraja-yauvatamauli-mlik- karuptram ima jana kuru ||

  [18] r-lalitdn prama

  kruya-kalpa-latike lalite namas te rdh-samna-gua-cturike vikhe | tv naumi campaka-latecyuta-citta-caca- rke vicitra-carite ca sucitra-rekhe || r-raga-devi dayita-praayga-rage tubhya namostu sukha-lsya-sarit sudevi | vidy-vinoda-sadanepi ca tuga-vidye prendu-khaana-khare sumukhndu-lekhe || rdhnuje mama namostu anaga-devi tubhya sad madhumati priyat-marande | sauhrdya-sakhya-vimale namostu r-ymale parama-sauhda-ptra-rdhe || he plike praaya-plini te namostu r-magale parama-magala-sma-rpe | dhanye vrajendra-tanaya-priyat-susampan- nauma-candra-rucire nanu trake tvm || iti |

  vijapti

  r-rdhik-praaya-nirjhara-sikta-citta- vtti-prasna-parimodita-mdhavste | premnurga-guravo lalitdayo m svghryabja-reu-sadm api bhvayantu || iti |

  [19] r-ka-kikardn prama raktaka patraka patr madhukaho madhuvrata | rasla suvilsa ca premakando marandaka ||

  nanda candrahsa ca payodo bakulas tath | rasada raddy ca vrajasth anug mat || mai-maya-vara-maanojjalgt puraa-jav-madhuli-parbhsa | nija-vapur-anurpa-divya-vastrn vraja-pati-tanaya-kikarn nammi ||

  [20] tad-vayasyn prama

 • kadaranato dn sad saha-vihria | tad-eka-jvit prokt vayasy vraja-vsina || balnuja-sadg-vayo-gua-vilsa-vea-riya priyakaraa-vallak-dala-via-vev-akit | mahendra-mai-haka-sphaika-padma-rga-tvia sad praaya-lina sahacar hare pntu na ||

  [21] r-baladevasya prama ganta-sphurad-eka-kualam alicchannvatasotpala kasturkta-citraka pthu-hdi bhrjiu-guj-srajam | ta vra arad-ambuda-dyuti-bhara savta-nlmbara gambhra-svanita pralamba-bhujam lambe pralamba-tviam ||

  [22] r-yaody prama

  kauma vsa pthu-kai-tae bibhrat stra-naddha putra-sneha-snuta-kuca-yuga jta-kampa ca subhr | rajjv-kara-rama-bhuja-calat-kakaau kuale ca svinna vaktra kabara-vigalan-mlat nirmamantha || [BhP 10.9.3]

  or-juita-vakra-kea-paal sindura-bindllasat- smanta-dyuti-raga-bhaa-vidhi nti-prabhta rit | govindsya-nisa-sru-nayana-dvandv navendvara- yma-yma-rucir vicitra-sicay gohevar ptu va ||

  [23] r-vrajdhasya prama

  tila-taulitai kacai sphuranta nava-bhra-pala-cru-celam | ati-tundilam indu-knti-bhja vraja-rja vara-krcam arcaymi ||

  [24] r-rohi-devy prama

  putrd uccair api hala-dhart sicati sneha-purair govinda ydbhuta-rasavat-prakriysu prav | sakhya-rbhir vrajapura-mahrja-rj nayaistad gopendra y sukhayati bhaje rohim var tm || [VVS 11]

  [25] r-vabhno

  kharva-marum udram ujjvala-kula gaura samna sphurat- pacattama-vara-vandita-vaya-krnti prava vraje | goheasya sakhyam unnatatara-rdmatopi priay- r-rdh vabhnum udbhaa-yao-vrta sad ta bhaje || [VVS 26]

 • [26] r-krtidy prama

  anudinam iha mtr rdh-bhavya-vrt kalayitum atiyatnt preyate dhtriky | duhit-yugalam uccai prema-pra-prapacair vikala-mati yaysau krtid svatn na || [VVS 27]

  [27] r-rpa-majary-dn prama

  tmblrpaa-pda-mardana-payo-dndibhisrdibhir vndraya-mahevar priyatay ys toayanti priy | pra-preha-sakh-kuld api kilsakocit bhmik kel-bhmiu rpa-majar-mukhs t dsik saraye || [VVS 38]

  vijapti

  r-rdh-pra-tuly madhura-rasa-kath-ctur-citra-dak- sev-santarpite svasurata-vimukh rdhiknanda-ce | sarv sarvrtha-siddh nija-gua-karu-pra-mdhvka-sr narmlyo rdhiky mayi kuruta kp prema-sevottar y ||

  [28] sarv prati vijapti

  he prema-sampad-atul vraja-navya-yno prdhik priya-sakh-priya-narma-sakhya | yumkam eva carabja-rajobhieka skd avpya saphalostu mamaiva mrdh ||

  [29] r-pauramsy prama

  r-pauramsy cararavinda vande sad bhakti-vitna-hetum | r-ka-llbdhitaraga-magna yasy mana sarva-nievity ||

  [30] r-vndy prama

  tavraye devi dhruvam iha murrir viharate sad preyasyeti rutir api virauti smtir api | iti jtv vnde caraam abhivande tava kp kuruva kipra me phalaut nitar tara-viap ||

  [31] r-tulasy prama

  y dv nikhilgha-sagha-aman-sp vapu-pvan rognm abhivandit nirasan siktntaka-trsin | pratysatti-vidhyin bhagavata kasya saropit

 • nyast tac-carae vimukti-phalad tasya tulasyai nama || [32] r-vndvanasya prama

  nanda-vnda-paritundilam indiry nanda-vnda-parinindita-nanda-putram | govinda-sundara-vadh-parinandita tad vndvana madhura-mrtam aha nammi || iti ||

  [33] r-yamuny prama

  gagdi-trtha-parisevita-pda-padm goloka-sakhya-rasa-pra-mahi mahimn | plvitkhila-susdhu-jan sukhbdhau rdh-mukunda-mudit yamun nammi ||

  [34] r-govardhanasya prama

  saptham evcyuta-hasta-padmake bhgyamna phala-mla-kandarai | sasevyamna harim tma-vndaka govardhana ta iras nammi ||

  [35] r-yma-kuasya prama

  duria-vadhe svaya