of 17 /17
1 Anexa nr. 1 la Proiectul de Hotărâre din 17.11.2017 R E G U L A M E N T privind eliberarea avizului de spargere și condițiile de refacere a sistemului rutier și a spațiilor aparținand domeniului public și privat al Municipiului Focșani Baza legala: 1.Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 2.Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 3. Codul Civil și Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 4. Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 6. Legea nr. 10/1995 privind Calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 7. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 8. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 9. Normativul C16-84 pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi instalaţii şi STAS-ul SR 174-2/1997 privind lucrările de drumuri “Îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate executate la cald”; 10. REGLEMENTAREA TEHNICĂ din 15 februarie 2005, normative pentru întreţinerea şi repararea străzilor, indicativ NE033-04(revizuire C270-1991); 11. ORDIN nr. 49 din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane; 12.STAS 10144/1-90- Străzi- Profiluri transversale-Prescripţii de proiectare; 13.STAS 10144/3-91-Străzi-Elemente geometrice-Prescripţii de proiectare; 14.STAS 10473/1-87-Straturi din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu ciment; 15. STAS 6400-84-Straturi de bază şi de fundaţie; 16. SR 7970-Straturi de bază din mixturi asfaltice cilindrate executate la cald ( AB1; AB2); 17. SR 174-1; SR 174-2 Îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate executate la cald

R E G U L A M E N T - focsani.info · 12.STAS 10144/1-90- Străzi- Profiluri transversale-Prescripţii de proiectare; 13.STAS 10144/3-91-Străzi-Elemente geometrice-Prescripţii de

 • Author
  others

 • View
  25

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of R E G U L A M E N T - focsani.info · 12.STAS 10144/1-90- Străzi- Profiluri...

 • 1

  Anexa nr. 1 la Proiectul de Hotărâre din 17.11.2017

  R E G U L A M E N T

  privind eliberarea avizului de spargere și condițiile de refacere a sistemului rutier

  și a spațiilor aparținand domeniului public și privat al Municipiului Focșani

  Baza legala:

  1.Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările

  ulterioare;

  2.Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată cu modificările şi

  completările ulterioare;

  3. Codul Civil și Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,

  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  4. Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările şi

  completările ulterioare;

  5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu

  modificările şi completările ulterioare;

  6. Legea nr. 10/1995 privind Calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările

  ulterioare;

  7. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările

  ulterioare;

  8. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, republicată, cu modificările și

  completările ulterioare;

  9. Normativul C16-84 pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi instalaţii şi

  STAS-ul SR 174-2/1997 privind lucrările de drumuri “Îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate

  executate la cald”;

  10. REGLEMENTAREA TEHNICĂ din 15 februarie 2005, normative pentru întreţinerea şi

  repararea străzilor, indicativ NE033-04(revizuire C270-1991);

  11. ORDIN nr. 49 din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi

  realizarea străzilor în localităţile urbane;

  12.STAS 10144/1-90- Străzi- Profiluri transversale-Prescripţii de proiectare;

  13.STAS 10144/3-91-Străzi-Elemente geometrice-Prescripţii de proiectare;

  14.STAS 10473/1-87-Straturi din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu ciment;

  15. STAS 6400-84-Straturi de bază şi de fundaţie;

  16. SR 7970-Straturi de bază din mixturi asfaltice cilindrate executate la cald ( AB1; AB2);

  17. SR 174-1; SR 174-2 – Îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate executate la cald

 • 2

  Capitolul I – SCOPUL REGULAMENTULUI

  Art. 1 (1) Scopul regulamentului este de a stabili cadrul organizatoric necesar obținerii

  avizului de spargere în vederea derularii în condiții optime a lucrărilor de refacere a sistemului

  rutier și a spațiilor aparținând domeniului public pentru aducerea la forma inițială în urma

  spargerilor datorate avariilor, a lucrărilor de modernizare, investiții și reabilitare pe raza

  municipiului Focșani. Acest regulament conține:

  a) condițiile și documentele necesare obținerii avizelor de spargere

  b) reglementări legate de controlul efectuat de reprezentanții autorității publice locale pe

  perioada de valabilitate a avizului de spargere .

  c) sancțiunile în cazul nerespectării condițiilor impuse prin avizul de spargere

  (2) În înțelesul prezentului regulament prin “sistem rutier” se înțelege ansamblul de

  straturi care formează corpul șoselei ( îmbrăcăminte, stratul de bază, fundația și un substrat ), iar

  prin forma inițială se înțelege respectarea straturilor sistemului rutier și compactarea acestora .

  (3) Avizul de spargere se emite de către Serviciul de urbanism al Direcției de

  urbanism și autorizări din cadrul Primăriei Municipiului Focșani.

  1.2 Prezentul regulament se aplică firmelor de construcții care execută lucrări în carosabil

  și lucrări pe domeniul public și privat al municipiului Focșani, deținătorilor sau administratorilor

  de rețele publice de interes local sau național ( Engie Romania SA , SC CUP SA , Telekom

  Romania , Electrica SA , RDS , etc.), Direcției de Dezvoltare Servicii Publice Focșani, Poliției

  Rutiere, precum și persoanelor fizice care prin natura lucrărilor executate afectează suprafețe

  aflate în domeniul public și Poliția Locală a municipiului Focșani.

  1.3 Condițiile generale în vederea emiterii avizului de spargere sunt detaliate în capitolul

  III și IV din prezentul regulament.

  1.4 Obligativitatea prezentării unui proiect/schiță de semnalizare pentru siguranța

  circulației pe drumul public în cazul lucrărilor care necesită spargerea carosabilului întocmit de

  constructor. În situația lucrărilor de investiții, capitolul privind semnalizarea va fi cuprins în

  Proiectul Tehnic .

  1.5 Cheltuielile legate de proiectarea și executarea lucrărilor de semnalizare rutieră și

  siguranța circulației vor fi asigurate de către beneficiarul avizului .

  1.6 Se va face dovada refacerii infrastructurii (sub forma unui contract de refacere încheiat

  cu o societate sau pe baza unor lucrari în regie proprie dacă beneficiarul avizului deține personal

  calificat și utilaje specifice) cu respectarea normativului tehnic în vigoare, aferent categoriei

  drumului și a materialelor din care este executat conform conditiilor impuse în aviz, pe toată

  suprafața stabilită de administrator/operator, cheltuielile de refacere fiind suportate de către

  deținătorul avizului de spargere pentru obținerea procesului verbal de recepție privind aducerea

  terenului la starea inițială conform condițiilor impuse la capitolul VIII din prezentul regulament.

  1.7 Solicitantul/beneficiarul avizului de spargere este responsabil pentru refacerea

  sistemului rutier la forma inițială și în termenul stabilit prin aviz, indiferent de modul în care a

  agreat modalitatea de refacere a carosabilului.

 • 3

  Capitolul II – DEFINIREA UNOR TERMENI UTILIZAȚI ÎN CADRUL PREZENTULUI

  REGULAMENT

  În sensul prezentului regulament, noţiunile de mai jos se definesc după cum urmează:

  - Aviz – document scris, emis de către Primăria municipiului Focșani prin Serviciul de urbanism

  al Direcției de urbanism și autorizări, prin care se stabilesc termenele şi condiţiile de execuţie a

  lucrărilor la reţelele tehnico-edilitare aflate pe domeniul public

  - Reţele tehnico-edilitare - ansamblul sistemelor de utilităţi publice destinate furnizării/prestării

  serviciilor de utilităţi publice;

  - Domeniu public - totalitatea bunurilor mobile şi imobile dobândite potrivit legii, aflate în

  proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale, care potrivit legii sau prin natura lor, sunt

  de folosinţă sau interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a Consiliului Local şi care nu

  au fost declarate prin lege bunuri de uz sau interes public naţional;

  - Ocupare domeniu pubic - teren ocupat de pământul provenit din săpătură, utilaje, ș.a.

  - Perioada de valabilitate a Avizului de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-

  edilitare - perioada cuprinsă între data începerii lucrărilor şi data terminării lucrărilor (cu

  aducerea zonei afectate la starea iniţială), date stabilite prin respectivul aviz.

  Capitolul III - Procedura privind obţinerea Avizului de execuţie a lucrărilor aferente

  reţelelor tehnico-edilitare în regim de urgenţă(avarie), pe domeniul public al municipiului

  Focani.

  Art.3 . În cazul unor defecţiuni accidentale la reţelele tehnico-edilitare, deţinătorii acestora au

  obligaţia de a solicita Avizul de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare

  pentru lucrări în regim de urgenţă(avarie).

  Lucrările în regim de urgenţă se avizează în baza unei cereri, care se aprobă în cadrul Direcţiei de

  Urbanism și Autorizări –Serviciul Urbanism, respectiva cerere aprobată, ţinând loc de Aviz de

  execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare pentru lucrări în regim de

  urgenţă(avarie).

  Pe cerere se vor preciza următoarele:

  - adresa la care se solicită intervenţia;

  - zona afectată de lucrări(carosabil, trotuar, alee, parcare, spaţiu verde);

  - caracteristicile zonei(asfalt, beton, balast, pământ, dale, plăci);

  - suprafaţa domeniului public ocupat(mp)- delimitat și semnalizat conform legii;

  - durata de execuţie a lucrărilor;

  - data recepţiei acestora (privind aducerea la starea iniţială a zonelor afectate) cu participarea

  reprezentantului Primariei municipiului Focșani (emitentul avizului);

  - responsabilul lucrării din partea deţinătorului de reţele cu specificarea datelor de identificare ale

  acestuia (adresa de domiciliu, cartea de identitate, nr. de telefon);

  - responsabilul tehnic cu execuţia (cu specificarea numărului de autorizaţie);

  - inspectorul de şantier (cu specificarea numărului de autorizaţie).

  - suprafața ocupată din domeniul public necesară zonei de lucru.

 • 4

  Cererea va fi însotiţă de următoarele documente (în copie):

  Plan de situaţie cu specificarea exactă a locului unde se intervine și delimitarea exactă a

  domeniului public ocupat pe durata executării lucrării

  Plan de situaţie cu specificarea exactă a locului şi a modului de poziţionare a

  indicatoarelor de circulaţie, precum şi modalitatea de împrejmuire şi protecţie a zonei de

  lucru / a podeţelor de trecere;

  Contract/ comandă cu o unitate specializată pentru refacerea stratului de asfalt şi a

  marcajelor si a altor elemente constructive afectate (borduri, parapeti de protectie,

  indicatoare de circulatie, etc.);

  BI/CI – Responsabil lucrare;

  BI/CI - Inspector de şantier;

  Certificat unic de înregistrare (societate);

  Dovada achitării taxei pentru emitere aviz spargere, contavaloarea taxei de garanție de

  bună execuție și taxa de ocupare a domeniului public, conform prevederilor Hotărârii

  Consiliului Local al municipiului Focșani privind stabilirea pentru valorile impozabile,

  impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzilor

  aplicabile, în vigoare la data solicitarii avizului.

  Toate lucrările în regim de urgenţă vor fi semnalizate de către solicitant conform legislaţiei şi

  a normelor în vigoare.

  Termene de execuţie (cu aducerea zonei afectate la starea iniţială):

  - maxim 7 zile lucratoare

  Capitolul IV - Procedura privind obţinerea avizului de execuţie a lucrărilor aferente

  reţelelor tehnico-edilitare şi pentru care a fost emisă Autorizaţie de construire, pe domeniul

  public al municipiului Focșani (modernizare , reabilitare , bransamente , extinderi etc.)

  Art.4 Pentru executarea lucrărilor de investiţii, reparaţii, reabilitare, modernizare, lucrări

  branşamente, racorduri, se eliberează avizul de execuție a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-

  edilitare, de către Primăria municipiului Focșani prin Direcţia de Urbanism și Autorizări –

  Serviciul Urbanism, în baza unei cereri depuse de către deţinătorul Autorizaţiei de construire.

  Cererea respectivă va fi depusă cu cel puțin 10 zile anterior începerii efective a lucrărilor şi va fi

  însoţită de următoarele documente, în copie:

  Autorizaţie de Construire Nr.....din.......

  Certificat de Urbanism nr....... ..din........

  Plan de situatie sc:1: 500; vizat pentru neschimbare conform Autorizaţiei de

  construire ;

  Plan de situaţie ( cu specificarea exactă a locului şi a modului de poziţionare a

  indicatoarelor de circulaţie , precum şi modalitatea de împrejmuire şi protecţie a zonei de

  lucru / a podeţelor de trecere, delimitarea exactă a domeniului public ocupat pe durata

  executării lucrării);

  Profilul transversal şi longitudinal;

  Contract/ comandă cu o unitate specializată pentru refacerea stratului de asfalt şi a

  marcajelor şi a altor elemente constructive afectate (borduri, parapeți de protecție,

  indicatoare de circulație, etc.);

  BI/CI – Beneficiar al Autorizaţiei de construire;

 • 5

  BI/CI – Responsabil lucrare;

  BI/CI - Inspector de santier;

  Certificat unic de înregistrare (societate);

  Dovada achitării taxei pentru emitere aviz spargere, contavaloarea taxei de garanție de

  bună execuție și taxa de ocupare a domeniului public, conform prevederilor Hotărârii

  Consiliului Local al municipiului Focșani privind stabilirea pentru valorile impozabile,

  impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzilor aplicabile,

  în vigoare la data solicitarii avizului.

  4.1. Neînceperea lucrărilor în perioada avizată atrage după sine pierderea valabilităţii avizului

  de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare. În acest caz, solicitantul este

  obligat să solicite un nou aviz.

  Avizul de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare se poate prelungi o singură

  dată din motive temeinic justificate şi doar pentru lucrările de :

  modernizare, extindere conductă (reţea);

  modernizare, extindere conductă (reţea) şi branşamente şi/sau racorduri, aflate în

  execuţie la momentul solicitarii prelungirii.

  Pentru emiterea prelungiirii avizului se va face dovada achitării taxei de ocupare domeniu

  public, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al municipiului Focșani privind

  stabilirea pentru valorile impozabile, impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate

  acestora, precum și amenzilor aplicabile, în vigoare la data solicitarii avizului.

  4.2. Avizul de prelungire se va emite în baza unei cereri în următoarele condiţii:

  în cerere se vor specifica motivele care au condus la necesitatea prelungirii;

  data de continuare a lucrărilor să fie consecutivă celei de terminare a lucrărilor din

  avizul iniţial;

  perioada de prelungire să fie cel mult egală cu cea din avizul iniţial;

  la cererea de prelungire se va anexa Avizul de executie a lucrarilor aferente reţelelor

  tehnico-edilitare iniţial, în copie;

  la data solicitării prelungirii, lucrările să fie demarate, respectiv în derulare.

  Se stabilesc următoarele termene de execuţie (cu aducerea zonei afectate la starea iniţială)

  pentru:

  branşamente şi racorduri: maxim 3 săptămâni

  montare stâlpi: maxim o săptămână

  dovada achitării taxei de ocupare domeniu public, conform prevederilor Hotărârii

  Consiliului Local al municipiului Focșani privind taxele locale.

  Capitolul V - Obligațiile beneficiarului la terminarea lucrărilor:

  Art.5. În cazul intervențiilor în regim de urgență se poate interveni imediat și se va anunța

  telefonic Serviciul de urbanism, iar în situația cand intervenția are loc pe carosabil și Poliția

  Rutieră. În termen de 24 de ore de la anunț ( nu se iau în considerare zilele nelucrătoare ) se va

  depune înștiințarea scrisă (conform art. 3 din prezentul regulament), pentru eliberarea avizului de

  spargere, la sediul autorității publice locale ( Primaria Municipiului Focșani – Registratura

  urbanism). Primaria Municipiului Focșani, prin Serviciul de urbanism, se va emite un aviz de

  spargere în termen de 5 zile lucratoare.

 • 6

  5.1 La finalizarea lucrării de remediere a avariei se va aduce zona afectată la starea inițială

  în termenul și condițiile precizate în acest regulament și/sau în avizul de spargere.

  5.2. Beneficiarul se va adresa în scris la Serviciul de urbanism din cadrul Primariei

  Municipiului Focșani, solicitând un reprezentant la recepție privind aducerea terenului la starea

  inițială lucrării și să efectueze regularizarea taxei pentru Autorizația de Construire și recepția

  finală a lucrărilor după trecerea termenului de garanție.

  5.3. Beneficiarul avizului de spargere va achita contravaloarea taxei de spargere, garanția de bună

  execuție și taxa pentru ocuparea domeniului public. Achitarea acestor taxe se va face odată cu

  depunerea documentației pentru obținerea avizului de spargere de către solicitantul acestuia .

  5.4. În perioada 15 noiembrie – 15 aprilie se impune interdictia de executare a lucrarilor de

  investitii (modernizare, reabilitare, bransamente, extinderi etc.) care necesita spargere drumuri sau

  alte zone , de catre persoane fizice sau persoane juridice pe raza Municipiului Focșani .

  Capitolul VI - Semnalizarea lucrărilor :

  6.1. Toate lucrările vor fi semnalizate conform legislației și normelor în vigoare inclusiv

  pentru timpul de noapte.

  6.2. Obligația beneficiarului avizului/executantului de a delimita și semnaliza suprafața

  ocupată a domeniului public.

  6.3. Se va menține semnalizarea lucrarilor până la readucerea sistemului rutier la forma

  inițială.

  6.4. Beneficiarul avizului/executantul este responsabil cu semnalizarea lucrărilor până la

  readucerea zonei afectate la forma inițială.

  6.5. Obligația beneficiarului avizului/executantului de a amplasa în proximitatea lucrării

  până la recepția acesteia un panou cu identificarea societății care execută lucrarea, persoana

  responsabilă de lucrare și numar de contact.

  Capitolul VII - Condițiile de execuție a lucrărilor impuse prin aviz:

  7.1. Executantul nu va începe lucrările fără a avea asigurată baza tehnico-materială

  completă pentru punctul de lucru autorizat, precum și utilajele necesare pentru spargerea

  suprafețelor de teren afectate de lucrare .

  7.2. Decopertarea stratului asfaltic se va efectua prin tăiere cu utilaj cu disc în forme

  regulate .

  7.3. În timpul executarii lucrărilor, utilajele și materialele se vor utiliza numai în zona

  delimitată si semnalizata corespunzator . După terminarea programului de lucru nu este permisa

  stationarea acestora pe carosabil , trotuare sau zona verde .

  7.4. Rigolele de preluare a apelor pluviale și șanțurile vor fi menținute curatate .

  7.5. Executantul va lua măsuri pentru asigurarea securității pietonilor și autovehiculelor

  care circulă prin zona lucrărilor folosind indicatoarele de circulație și mijloacele de semnalizare

  legale adecvate pentru timp de zi și de noapte conform proiectului/schiței de semnalizare

  prezentat la obținerea avizului.

  7.6. Drumurile, trotuarele și spațiile verzi se vor aduce la forma inițială.

  7.7. Lucrarea va incepe numai dupa marcarea si semnalizarea zonei de lucru .

 • 7

  7.8. În cazul în care Beneficiarul avizului refuză să refacă, sau nu reface conform

  prezentului regulament, zona afectată de lucrări, Primaria Municipiului Focșani poate dispune

  refacerea zonei respective, iar Beneficiarului nu i se va mai restitui garanția de bună execuție.

  În cazul în care valoarea costurilor reparațiilor depășește garanția de bună execuție, diferența va fi

  suportată de Beneficiar.

  Capitolul VIII – Comisia de recepție

  Art.8. Pentru lucrările aferente rețelor tehnico – edilitare, comisia de recepție este formată

  din:

  beneficiarul avizului;

  reprezentantul Primăriei municipiului Focșani, emitent al avizului;

  reprezentantul Direcției de Dezvoltare Servicii Publice-aministratorul domeniul public și

  privat.

  Comisia de recepție a lucrărilor executate în regim de avarie va fi alcătuită din:

  reprezentantul Primăriei municipiului Focșani, emitent al avizului;

  reprezentantul Direcției de Dezvoltare Servicii Publice-aministratorul domeniul public și

  privat;

  reprezentantul administratorului/proprietarului rețelei tehnico-edilitare aferente.

  8.1. Procesul verbal de recepție privind aducerea terenului la starea inițială va fi însoțit de:

  actele de calitate privind refacerea domeniului public afectat de lucrări, respectiv grade de

  compactare, certificate de calitate pentru materialele puse în operă (aferente străzii, aleii,

  spațiului verde, parcări, trotuare, etc);

  poze care să ateste refacerea și modul de refacere;

  planul de situație și profilul transversal cu traseul rețeleor/racordurilor/branșamentelor

  executate atât în format scris cât și în format electronic.

  Procesul verbal de recepție privind aducerea terenului la starea inițială nu ține loc de

  proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

  Capitolul IX - Garantie lucrări

  9.1. Termenul de garanție pentru lucrările de refacere a zonei afectate va fi de 1 an de la data

  recepției privind aducerea terenului la starea inițială, în cazul în care intervențiile operează pe

  străzi care nu au fost reabilitate în ultimii 5 ani. În cazul în care intervenția se face pe drum aflat

  în perioada de garanție acordată de un alt executant, durata garanției va corespunde perioadei

  acordate administratorului de executantul inițial, dar nu mai puțin de 1 an.

  9.2. Beneficiarul avizului are obligația de a lua toate măsurile de remediere a zonelor afectate

  de lucrări în această perioadă, remedierea oricărui viciu apărut pe domeniul public al municipiului

  Focșani, respectiv surpări, cedări, văluiri, etc.

  9.3. Pentru lucrările de investiții, garanția de bună execuție se restituie după trecerea perioadei

  de garanție, doar după semnarea procesului verbal de recepție finală la terminarea a lucrărilor

  efectuate.

 • 8

  Capitolul X – Contravenții și sanctiuni

  Art.10 a) Constituie contravenție începerea lucrărilor de spargere fără deţinerea avizului de

  începere a lucrărilor subterane valabil și se sancționează cu amendă de la 2000 lei până la 2500

  lei.

  b) Constituie contravenţie nerealizarea în termen și/ sau conform normelor specifice a

  lucrărilor de refacere a suprafeţelor afectate din domeniul public și se sancționează cu amendă de

  la 2000 lei până la 2500 lei.

  c) Constituie contravenţie nedeclararea corectă a suprafeței afectate sau a terenului

  ocupat din domeniul public se sancționează cu amendă de la 2000 lei până la 2500 lei.

  Constatarea şi aplicarea sancţiunilor şi contravenţiilor se fac de către personalul din cadrul

  Poliţiei Locale Focșani – Disciplina în Construcții, în baza O.G. 2/2001 privind regimul juridic al

  contravențiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  Controlul, constatarea și sancționarea abaterilor de la prezentul regulament cad în sarcina

  personalului angajat de specialitate din cadrul autoritatii publice locale-Poliția Locală a

  municipiului Focșani-Disciplina în Construcții. Pe baza procesului verbal de constatare, care

  constituie titlu executoriu se va proceda la încasarea contravalorii amenzii prin serviciile

  specializate ale autoritații publice locale.

  Odata cu aplicarea amenzii se dispune oprirea executării lucrărilor și/sau luarea măsurilor

  de încadrare a acestora în prevederile avizului de spargere sau prezentului regulament, într-un

  termen stabilit în procesul-verbal de constatare a contravenției.

  Operatorul care în curs de 12 luni calendaristice a fost sancționat de 3 ori, nu va mai

  putea obtine aviz de spargere.

  Capitolul XI - Taxele percepute pentru eliberarea avizului de spargere

  Taxa aviz spargere în cazul intervențiilor în regim de urgență (avarii) - 100 lei/mp

  Taxa aviz spargere în cazul lucrărilor de investiții 50 lei/mp

  Taxă ocupare domeniu public (teren ocupat de materialele provenite din săpătură,

  utilaje, ș.a) 10 lei/mp .

  Garanţie de bună execuţie, calculată la suprafaţa afectată:

  spaţii verzi - 50 lei/mp;

  drum de balast - 50 lei/mp;

  trotuar, alee betonată - 200 lei/mp;

  stradă beton carosabil - 300 lei/mp;

  trotuar din covor asfaltic - 200 lei/mp;

  stradă covor asfaltic - 400 lei/mp;

  trotuar din pavele - 400 lei/mp.

  NOTĂ: Taxele se actualizează anual prin hotărâre a Consiliului Local.

  Capitolul V - Dispozitii finale si tranzitorii

  Pentru aspecte neprecizate în prezentul regulament sunt aplicabile prevederile din

  legislația în domeniu aflată în vigoare .

  Prezentul Regulament poate fi completat/modificat ori de câte ori se vor produce

  schimbări de natură tehnică, tehnologică și/sau legislativă care impun acest lucru.

 • 9

  Capitolul VI- Modele de cereri

  Model de cerere pentru obţinerea Avizului de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor

  tehnico-edilitare – solicitant persoană fizică/juridică- anexa nr. 1 la prezentul

  regulament.

  Model de cerere pentru obţinerea Avizului de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor

  tehnico-edilitare în regim de urgenţă(avarie)- anexa nr. 12 la prezentul regulament.

  Model de cerere de Prelungire al avizului de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor

  tehnico-edilitare - anexa nr. 3 la prezentul regulament.

  Model de Proces verbal de recepţie privind aducerea la starea iniţială a zonelor

  afectate de lucrări - anexa nr. 4 la prezentul regulament.

  Model de Proces verbal de recepție finală la terminarea lucrărilor – anexa nr. 5 la

  prezentul regulament.

  Model de Declarație regularizare taxă Autorizție de construire anexa nr. 6 la

  prezentul regulament.

  Modelele de cereri fac parte integrantă din prezentul Regulament.

  Inițiator proiect de hotărâre, Avizat,

  Primar, Secretar,

  Cristi Valentin Misăilă Eduard Marian Corhană

  17.11.2017

  Cu respectarea Lg.52/2003

 • 10

  Formular cerere eliberare Aviz spargere Anexa nr.1 la Regulament la Proiectul

  aferent rețelelor tehnico-edilitare de Hotărâre din 17.11.2017

  DOMNULE PRIMAR,

  Subsemnatul / Subscrisa..............................................................................cu domiciliul/ sediul in

  localitatea ......................................................strada..................................nr.......................

  Bloc.............ap.......................nr telefon..............................reprezentat legal prin..............................

  ...................................cu domiciliul / sediul in localitatea...................................strada......................

  .............................nr...........bloc...............sc..........ap...........nr.telef....................................................

  Prin prezenta solicit eliberarea Avizului de spargere pentru executarea lucrarilor de ......................

  .............................................................................................................................................................

  la adresa...............................................................................................................................................

  Anexez, in copie, urmatoarele acte:

  Autorizaţie de Construire nr...............din.........................

  Certificat de Urbanism nr............... ..din..........................

  Plan de situatie sc:1: 500; vizat pentru neschimbare conform Autorizaţiei de construire ;

  Plan de situaţie (cu specificarea exactă a locului şi a modului de poziţionare a indicatoarelor de

  circulaţie, precum şi modalitatea de împrejmuire şi protecţie a zonei de lucru / a podeţelor de

  trecere, delimitarea exactă a domeniului public ocupat pe durata executării lucrării);

  Profilul transversal şi longitudinal;

  Contract/ comandă cu o unitate specializată pentru refacerea stratului de asfalt şi a marcajelor şi a

  altor elemente constructive afectate (borduri, parapeti de protectie, indicatoare de circulatie, etc.);

  BI/CI – Beneficiar al Autorizaţiei de construire;

  BI/CI – Responsabil lucrare;

  BI/CI - Inspector de santier;

  Certificat unic de înregistrare (societate);

  Dovada achitării taxei pentru emitere aviz spargere, contavaloarea taxei de garanție de bună

  execuție și taxa de ocupare a domeniului public, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local

  al municipiului Focșani privind stabilirea pentru valorile impozabile, impozitelor și taxelor locale

  și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzilor aplicabile, în vigoare la data solicitarii avizului.

  Data Semnatura

  Primar, Secretar,

  Cristi Valentin Misăilă Eduard Marian Corhană

  17.11.2017

 • 11

  Cu respectarea Lg.52/2003

  Formular cerere eliberare Aviz spargere aferent Anexa nr.2 la Regulament la Proiectul

  rețelelor tehnico-edilitare în regim de urgenţă (avarii) de Hotărâre din 17.11.2017

  DOMNULE PRIMAR,

  Subscrisa__________________________ (denumire solicitant) cu sediul în _____________ strada

  ______ nr.____solicităm aprobarea spargerii: _____ (drumului ,trotuarului, zonei verzi), pentru

  efectuarea lucrărilor de remediere a avariilor la:

  □ reţele de apă □ reţele de transport a energiei

  □ electrice □ termice

  □ reţele de canalizare □ reţele de transport a energiei

  □ reţele de transmitere a informaţiei □ reţele de telefonie

  Caracteristicile zonei afectate _____________ (asfalt, beton, balast, pământ, dale, plăci, pavele), în

  suprafață de ______mp.

  Suprafață ocupată a domeniului public pentru desfășurarea lucrărilor este de ______mp.

  Lucrările în regim de urgenţă se execută la următoarea adresă: ____________________________, în

  perioada de la______________la____________de către ____________________________ (denumire

  executant) cu sediul în _______________ strada ______ nr.____.

  Responsabilul lucrări este:___________________________________telefon _____________

  Refacerea infrastructurii la forma iniţială se execută de către: ________________________

  Responsabilul lucrări de refacere a infrastructurii este___________________telefon._______

  Data recepției privind aducerea la starea inițială a zonelor afectate va fi __________.

  Anexe obligatorii:

  - plan de situaţie cu specificarea exactă a locului unde se intervine și delimitarea exactă a domeniului

  public ocupat pe durata executării lucrăriipe care să fie marcată zona afectată;

  - plan de situație cu specificarea exactă a locului și a locului și a modului de poziționare a

  indicatoarelor de circulație, precum și modalitatea de împrejmuire și protecție a zonei de lucru.

  - contract/comanda cu o unitate specializată pentru refacerea stratului de asfalt și a marcajelor și a altor

  elemente constructive afectate(borduri, parapeți de protecție, indicatoare de circulație)

  - BI/CI responsabil lucrare

  - BI/CI inspector șantier

  - certificat unic de înregistrare

  - dovada achitării taxei pentru emitere aviz spargere, contavaloarea taxei de garanție de bună execuție

  și taxa de ocupare a domeniului public, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al

  municipiului Focșani privind stabilirea pentru valorile impozabile, impozitelor și taxelor locale și alte

  taxe asimilate acestora, precum și amenzilor aplicabile, în vigoare la data solicitarii avizului.

  Data Semnatura

 • 12

  Primar, Secretar,

  Cristi Valentin Misăilă Eduard Marian Corhană

  17.11.2017

  Cu respectarea Lg.52/2003

  Formular prelungiure Aviz spargere Anexa nr.3 la Regulament la Proiectul

  de Hotărâre din 17.11.2017

  PRELUNGIRE AVIZ DE SPARGERE

  Se prelungeşte valabilitatea avizului de spargere de la _______________ până la

  ___________________, motivat ___________________.

  S-a achitat taxa de ocupare a domeniului public în suma de _________ lei, cu chitanţa nr.

  _______________ din ______________.

  PRIMAR,

  CRISTI VALENTIN MISĂILĂ

  Primar, Secretar,

  Cristi Valentin Misăilă Eduard Marian Corhană

  17.11.2017

  Cu respectarea Lg.52/2003

 • 13

  Formular model Proces verbal de recepție privind Anexa nr.4 la Regulament la Proiectul

  aducerea la starea inițială a zonelor afectate de lucrări de Hotărâre din 17.11.2017

  PROCES VERBAL

  de recepție privind aducerea la starea inițială a zonelor afectate de lucrări

  Încheiat azi________________cu ocazia recepției privind intervenţiei aducerea la starea

  inițială a zonelor afectate de lucrări la :_________________________,între reprezentantul

  Primăriei Municipiului Focșani reprezentant__________________________________________.

  Descrierea pe scurt a lucrării: ___________________________________________________ ___________________________________________________________________________

  Starea domeniului public afectat de lucrări:_______________________________________

  ____________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  Observaţii:________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________

  Comisia recepției privind aducerea la starea inițială a zonelor afectate de lucrări:

  Reprezentant administratorului/proprietarului rețelei tehnico-edilitară aferentă

  ______________________________________

  Reprezentant Primăria municipiului Focșani

  ______________________________________

  Reprezentant Direcția de Dezvoltare Sevicii Publice

  ______________________________________

  Data Semnatura

 • 14

  Primar, Secretar,

  Cristi Valentin Misăilă Eduard Marian Corhană

  17.11.2017

  Cu respectarea Lg.52/2003

  Formular model Proces verbal de recepție la Anexa nr.5 la Regulament la Proiectul

  Terminarea lucrărilor de Hotărâre din 17.11.2017

  INVESTITOR / BENEFICIAR

  ………………………………….

  PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

  Nr. ………… din …………

  Privind lucrarea:

  ………………………..……………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………

  …………...situată la adresa

  ……………………………………………………………………………………………., mun.

  Focșani, jud. Vrancea, executată în cadrul contractului nr. …… din ……………………….,

  încheiat între …………………………………… și …………………………………………….

  pentru lucrările de ………….…………………………………..……………………………………

  ………….……………………………………………………………………………………………

  1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. …….... din ………………….…………

  eliberată de Primăria mun. Focșani la data de …………………….., cu valabilitate până la

  ………………………….

  2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul ………………….…, fiind

  formată din:

  .………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………..

  3. Au mai participat la recepție :

  ………………………………………….. ……………………………….

  (nume și prenume) (calitatea)

  4. Constatările comisiei de recepție

  4.1. Din documentația scrisă și desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete

  piesele cuprinse în lista anexă nr. 1.

 • 15

  4.2. Cantitățile de lucrări cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate.

  4.3. Lucrările cuprinse în lista anexă nr. 3 nu respectă prevederile proiectului.

  4.4.Valoarea declarată a investiției este de …………………………. (C+M fără TVA)

  5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune :

  ………….……………………………………………………………………………………………

  6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin :

  ………….……………………………………………………………………………………………

  ………….……………………………………………………………………………………………

  7. Comisia de recepție recomandă următoarele :

  ………….…………………………………………………………………………………………...

  ………….……………………………………………………………………………………………

  ………….……………………………………………………………………………………………

  ………….……………………………………………………………………………………………

  8. Prezentul proces-verbal, conținând ...... file și ...... anexe numerotate, cu un total de

  ............... file, a fost încheiat astăzi ..........…………………. la …………….……………………

  în .….. exemplare.

  Comisia de receptie *) Specialist *)

  Președinte:

  ………………………………………………

  ………………………………………

  Membrii:

  ………………………………………

  ………………………………………………

  ………………………………………

  ………………………………………………

  ………………………………………

  ………………………………………………

  ………………………………………

  ………………………………………………

  ………………………………………

  ………………………………………………

  ………………………………………

  *) Numele, prenumele și semnătura și ștampila (unde este cazul)

  Primar, Secretar,

  Cristi Valentin Misăilă Eduard Marian Corhană

  17.11.2017

  Cu respectarea Lg.52/2003

 • 16

  Formular model Declarație regularizare taxă Anexa nr.6 la Regulament la Proiectul

  Autorizației de construire de Hotărâre din 17.11.2017

  Primar, Secretar,

  Cristi Valentin Misăilă Eduard Marian Corhană

 • 17

  17.11.2017

  Cu respectarea Lg.52/2003