of 46 /46
1

R. Ch - klastes.waw.pl · tylnej ściany gardła + czynność dźwigacza i napinacza podniebienia • przedsionek - warga dolna i górna i wyrostek zębowy g i d ... środkowy móżdżku,

Embed Size (px)

Text of R. Ch - klastes.waw.pl · tylnej ściany gardła + czynność dźwigacza i napinacza podniebienia...

1

R. Chdzyski, [email protected]

Dr Chciski, odpowiedzialny za dydaktyk ANATOMIA

Lustro Klara ustawienie punktu wietlnego bad zaczyna si od narzdu z ktrego

dolegliwoci jama ustna i gardo szpatuka, nasada jzyka, fonacja a

(podniebienie mikkie do gry, wygld tylnej ciany garda + czynno dwigacza i napinacza podniebienia

przedsionek - warga dolna i grna i wyrostek zbowy g i d

o ruchomo wdzideka g i d, papilla parotidea (policzek na wysokoci 2 z przedtrzonowego grnego) przewd Stenona, wyprowadzajcy - pomasowa liniank i zobaczy - kropelka wydzieliny surowiczej (poza tym gruczoy luzowe, ten czysto surowiczy)

j ustna waciwa do ukw podniebienno-jzykowych

o jzykiem dotkn do zbw przednich grnych - ok podjzykowa - ruchomo wdzideka jzyka, cz mm wew jzyka i stan ich unerwienia przy poruszaniu (n podjzykowy)

o miska podjzykowe - uchodz linianki poduchwowe - bocznie od wdzideka, wzdu przewodw wyprowadzajcych - drobne otwory, ujcia linianek podjzykowych wikszych, ktrych s dwie (2 wiksze i ok 25 z kadej strony mniejszych)

o jzyk - trzon (2/3 przednie) i korze, 1/3 tylna, granic jest bruzda graniczna, odwrcona litera V, foramen cecum -

pozostao po przewodzie jzykowo-tarczowym

trzon - pokryty b luzow z brodawkami jzykowymi (f mech i odbieranie wraenia czucia smaku przez zawarto kubkw smakowych)

korze - grudki chonne, migdaek jzykowy

czuciowo - blu temp i dotyku 2/3 przednie pow grnej - n jzykowy (ga n uchwowego III g V), 1/3 tylna - nasada - przez splot gardowy (n IX i X) czucie smaku - 2/3 przednie grne - struna bbenkowa (g n VII) 1/3 tylna - splot gardowy (jw.)

ruchowo -n XII podjzykowy o w b luzowej jamy ustnej

(podniebienia i policzkw) gruczoy mieszane surowiczo- luzowo, wiksze liniaki (przyuszna - w ok przyusznej, do boku od waczy, bezporednio pod skr, tk podskrn i powiziami; poduchwowa - pod m przepony jamy ustnej, wyczuwalna palpacyjnie, zwaszcza w st przewlekych st zapalnych podjzykowa wiksza i mniejsze - tu pod b luzow jamy ustnej) tworz wynioso- misko podjzykowe

do tyu - gardo o gardo grne - nosogardo

bezporednio od gry graniczy z podstaw czaszki, do przodu bezporednio ma jam nosow, do przodu jama nosowa - badanie w rynoskopii tylnej - ucinicie nasady jzyka, lusterkiem pod podniebienie mikkie w stropie nosogarda - skupisko tk limfatycznej - migdaek

1/5 2

R. Chdzyski, [email protected]

gardowy (tzw. 3. migdaek) u dorosych zanika (szcztkowy) na bocznej cianie - zagbienie - ujcie gardowe trbki suchowej otoczony warg tyln i przedni bocznie od ujcia gardowego - zachyek boczny nosogarda, tu czsto nowotwory zoliwe - najczciej punkt wyjcia

o rodkowe - cz ustna garda do tyu od uku

podniebienno-jzykowego (uku przedniego) ((oba uki ograniczaj cie gardzieli, gdzie pooony jest migdaek podniebienny - skad gardowego piercienia chonnego Waldeyera)

na tylnej cianie garda - rozsiane grudki chonne

u osb po tonslectomii pasy uwypuklajcej b luzowej - pasma boczne, skupiska grudek chonnych

migdaki podniebienne - niewielkie, palpacyjnie mikkie (znaczna asymetria w wielkoci budzi podejrzenie neo - jedn rk wpychanie migdaka w kierunku garda, drug rk bad - twardszy nawet ni w przewlekym stanie zapalnym, wtopiony w otoczenie)

o dolne - cz krtaniowa garda zabarwienie b luzowej, nawilenie,

ucieplenie, twory patologiczne ew wydzielina patologiczna

JAMA NOSOWA do tyu - gardo grne do przodu nos zewntrzny

o szkielet chrzstny ( ch boczne, skrzydowe wiksze i mniejsze)

skrzydowe - odnogi przyrodkowe - podstawa chrzstna supka, ograniczaj od przyrodka nozdrza przednie (nares - wejcie do jamy nosowej, poprzez ktre w rynoskopii przedniej ocenia si jam nosow)

o i kostny (wyrostek czoowy szczki i koci nosowe)

jama nosowa podzielona na dwie czci przez przegrod nosa

o szkielet ch - ch przegroda nosa o szkielet k - szereg koci (g lemiesz i

blaszka pionowa koci sitowej) rynoskopia przednia

o na bocznej cianie - maowiny nosowe (dolna, ew r)

o przyrodkowa - przegroda nosa, o pod maowinami przegrody nosowe-

dolny, pod doln, etc o zatoki przynosowe

p n r - zatoki szczkowe, czoowa, komrki sitowe przednie - kompleks ujciowo-przewodowy

p n g- komrki tylne zachyek klinowo-sitowy -

zatoka klinowa p n d - przewd i kana nosowo-zowy

UNACZYNIENIE o cz dolna i tylna jamy nosowej - gg t

szyjnej zewntrznej (t szczkowa, g t klinowo-podniebienna)

o cz grna i przednia - gg tt szyjnej wew (t sitowe przedni i tyln, od t ocznej)

o jedn z metod przy nieskutecznoci tamponady - podwizywanie t szyjnej wew lub zew - po lokalizacji 2 pierwszych gazi

2/5 3

R. Chdzyski, [email protected]

- ew podwizanie tt sitowych p i tylnej, koagulacja - w oczodole na przyrodkowej cianie 1 cm od brzegu oczodou

o splot naczyniowy (t- - Kisselbacha, plamka Littla) przy niewielkich urazach powoduje krwawienia w cz centralnej, do tyu od przedsionka nosa

cz oddechowa - dolna i rodkowa, tor oddechowy - wysane nabonkiem oddechowym

grna cz - cz wchowa - nie bierze udziau w przechodzeniu powietrza oddechowego

OGLDANIE KRTANI

laryngoskopia porednia o 1 i 3 palec jzyk, pociganie do

przodu, lusterko za nasad jzyka

o przed woeniem sprawdzi temp na doni

fiberoskopia o sztywna lub mikka (zdjcia,

fonacja chorego) laryngoskopia bezporednia

o zwiotczony, zaintubowany (wycinki, mikrochirurgia krtani)

KRTA rusztowanie chrzstne

o parzyste nalewkowate cz si stawowo z ch piercieniowat

bocznie -ch stokowate, rokowate - nie speniaj funkcji, s zanikowe

o nieparzyste tarczowata (wynioso

krtaniowa), wyczuwalna palpacyjnie

(nisza z przodu, wysza z tyu)

mdz nimi - wizado piercienno-tarczowa - konikotomia w stanach nagej dusznoci krtaniowej

ch nagoniowa - uk wknisto-cznotkankowy

o b tarczowo-gnykowa przez otwr boczny - naczynia i

n krtaniowe grne o wntrze krtani

zakoczeniem s wizado przedsionkowe (fad kieszonki krtaniowej) (pow) i gosowe, pomidzy nimi przestrze - wolna, tu kieszonka krtaniowa, b si wpukla

wysane b luzow (wielowarstwowy walcowaty urzsiony, fad nalewkowo-nagoniowy, wolny brzeg nagoni, fady gosowe - te 3 wielowarstwowy paski)

o przedsionek do fadw gosowych o rodkowe - 1 cm w d pon fadw o pitro dolne krtani - ok podgoniowa -

do dolnego brzegu ch piercieniowatej, ew do 1 ch tchawicy

FUNKCJA FONACYJNA KRTANI o m wew krtani (zwieraj lub rozwieraj

szpar goni, po 3. napinanie fadw gosowych

o napinanie - m wew krtani - ale na zew - m piercienno-tarczowy - ruch ch tarczowatej i zw napicie fadw gosowych + uniesienie w cz przedniej cz tarczowatej i napicie struny gosowe 2. m - m gosowy

o rozwieranie - m piercienno-nalewkowy tylny

o zwieranie - nalewkowy, piercienno-nalewkowy boczny, tarczowow-nalewkowy (cz wew tego m to m gosowy, napinajcy fady gosowe)

3/5 4

R. Chdzyski, [email protected]

o fady gosowe w laryngoskopii poredniej - koloru beowego, perowo-szarego

o fonacja - oba fady gosowe zblione

UCHO UCHO ZEW

maowina uszna (ksztat muszli) i przewd suchowy zew (ksztat litery S, otoskopia - odciganie maowiny usznej do gry i do tyu, u dzieci - z reguy nie trzeba tego wykonywa)

UCHO RODKOWE jama bbenkowa

o sze cian grna - graniczy z doem r czaszki (nakrywka, tegmen tympani)

boczna - b bbenkowa przyrodkowa- uch wew, ciana bdnikowa

dolna - opuszka szyjnej wew

tylnej - wyrostek sutkowy przednia - szyjno-ttnicza,

t szyjna wew o kosteczki suchowe (moteczek,

kowadeko, strzemiczko) o strzemiczko zamyka okienko

owalne (przedsionka) bezp. poczenie jamy bbenkowej z uchem wewntrznym

trbka suchowa przestrzenie powietrzne piramidy koci

skroniowej z jam sutkow UCHO WEW bdnik (na zew otoczka kostna - limak,

przedsionek, i kanay pkoliste, przedni, boczny, tylny) - kostnym okienko owalne - kostny- przychonka w niej zanurzony bdnik boniasty

o boniasty przewd limakowy

o woreczek i agiewka w przedsionku o wew kanaw pkolistych kostnych -

przewody pkoliste boniaste bdnik boniasty wypeniony rdchonk

o rni si zawartoci Na / K narzd spiralny Cortiego

o kom suchowe wew i zew, posiadajce rzski

o przesunicia perylimfy - uderzanie przewodu boniastego w rnych miejscach - poruszanie kom suchowych - rzski uderzaj w rdchonk - tu impuls elektryczny - zakoczenie n VIII a do zakrtw poprzecznych Bechterewa

teoria fali wdrownej Becechiego?? wygld b bbenkowej pytka cznotkankowo-wknista wiksza cz napita i mniejsza grna cz

wiotka przyczep do piercienia cignistego ( u gry

go nie ma) rkoje moteczka ( w cz centralnej

uwypukla b bbenkow) refleks wietlny, od tyu i gry do dou i

przodu topografia n VII wkna ruchowe rozpoczynaj si jdrem

pocztkowy w mocie z mostu wraz z n VIII w kcie mostowo-

mdkowym (most, mdek, konar rodkowy mdku, rdze przeduony)

do przewodu suchowego wewntrznego ( w dnie oddziela si od n VIII i wchodzi do wasnego kanau kostnego)

zagina si ostro do boku tworzc kolanko n VII (tu zwj czuciowy kolanka, od ktrego odchodzi n skalisty wikszy prowadzcy wkna wydzielnicze do gruczou zowego)

przyr ciany bbenkowej do tylnej ciany i zagina si w d tworz

drugie kolanko wychodzi na podstaw czaszki przez otwr

rylcowo-sutkowy

4/5 5

R. Chdzyski, [email protected]

wchodzi w misz liniaki przyusznej i rozgazia si na granicy cz gbokiej i pow - do mm mimicznych twarzy

w swoim przebiegu przez ko skroniow - n strzemiczkowy do m strzemiczkowego i struna bbenkowa (cz smaku z 2/3 przednich pow grnej jzyka)

poraenie obw n VII o mona zlokalizowa msc

uszkodzenia o n skalisty wikszy - uszkodzenie-

x wydzielania ez po str uszkodzenia

o n strzemiczkowy- ochronny dla ucha - zbyt gony bodziec- skurcz - usztywnienie kosteczek - odruch obustronny - dla niskich czstotliwoci - nadwraliwo na tony niskie

o struna bbenkowa - x czucia smaku

o wygadzenie czoa, opadanie powieki, opadanie kcika ust

o wysokie poraenie - pow odejcia n skalistego

o potem w zalenoci od poziomu o niskie - tylko m mimiczne twarzy

5/5 6

R. Chdzyski, [email protected]

Zapalenia zatok Funkcje hipotetyczne

jamy rezonacyjne amortyzujce uderzenie, ochrona

mzgoczaszki przed urazami ew bezuyteczne przestrzenie

powietrzne

pneumatyzacja postpuje z wiekiem, do 21r

zapalenie zatok czoowych dotyczy dorosych, u dzieci raczej komrki sitowia

zatoka czoowa i klinowa ssiaduj bezporednio z mzgowiem

wszystkie procesy zapalne - obrzk, ciekanie wydzieliny - mog przez trbk Eustachiusza szerzy si na ucho rodkowe

p n g: lejek sitowy i ujcie zatok zalenych

united airways (disease)- ch grnych i dolnych drg oddechowych s jedn chorob, w zw. z podobn budow histologiczn drg oddechowych

o transport luzowo-rzskowy; pierwszy mech obronny w dr oddechowych - skoordynowany ruch, unosi luz z czsteczkami i ewakuuje - poraenie cz rzsek u osb naduywajcych krople do nosa, po infekcjach M pneumoniae, rinowirusowe, - bardzo efektywny - wymiana luzu w zatoce szczkowej w cigu 20 minut;

o szlak drenau luzu biegnie w okrelony sposb

o w zatoce czoowej luz kry o kompleks ujciowo-przewodowy -

kady proces zaczyna si tu, przechodzc na zatoki zalene

Prawidowa cz zatok przynosowych o prawidowa wentylacja i drena

o dziaanie skierowane na to by przywrci drena

Patofizjologia uniedronienie ujcia - uszkodzenie

rzsek, obrzk o brak wentylacji i drenau o luz zalega, zaczyna gstnie,

zmienia si pH Blokada ujcia zatoki

o hypoksja rozszerzenie naczy

krwiononych i przesik x cz nabonka rzskowego

i poraenie rzsek x cz gruczow luzowych i

zagszczenie wydzieliny zaleganie gstej

wydzieliny o namnaanie si bakterii

obecnie mwi si RHINOSINUSITIS KLASYFIKACJA

ostre ostre nawracajce przewleke

ostre proces zapalny b luzowej, ktry po

prawidowo przeprowadzonym leczeniu zachowawczym nie pozostawia w jej strukturach istotnych uszkodze (czas trwania dolegliwoci do 3 tygodni)

OBJAWY o upoledzenie dronoci o nieyt b luz o spywanie wydzieliny do

nosogarda o bl, rozpieranie w okolicy

chorej zatoki (bl gowy) bl w ok oczodou - kom

sitowe bl zbw - zatoka

szczkowa czoo - czoowa

1/4 7

R. Chdzyski, [email protected]

klinowa - niespecyficzny, czubek gowy, z tyu gowy...

o podwyszona temperatura ciaa o inne objawy oglne o chrypka, inne x gosu

Badanie przedmiotowe o obrzk i zaczerwienienie b

luzowej jam nosa o obrzk skry nasady nosa i

powiek o patologiczna wydzielina w jamach

nosa i nosogarda o bolesno uciskowa w rzucie

chorej zatoki Rozpoznanie na podstawie wywiadu i

bad przedmiotowego RTG zatok przynosowych nie w kadym

przypadku o zacienienie o poziomy pynu o warto zrobi - !! w podejrzeniu

poziomu pynu w zatoce szczkowej i zatoce klinowej !! aby zrobi punkcj diagnostyczn (jest wskazaniem do hospitalizacji) - w szczkowej ambulatoryjnie

o intensywna antybiotykoterapia i leki obkurczajce donosowo i doustnie - powikania - punkcja i oczyszczenie - dren wyprowadzajcy i przepukiwanie

o u dzieci kiedy jest sens robi zdjcie - po 6 r, g z rejonem sitowia,

OSTRE NAWRACAJCE te same epizody ostrego nawracaj pomidzy - brak zmian - zupenie

odwracalne

PRZEWLEKE ZAPALENIE ZATOK Def: Przewleky proces zapalny w obrbie zatok przynosowych, ktrego nie mona wyeliminowa wyczenie przez zastosowanie leczenia zachowawczego

Dolegliwoci i objawy o jw. o ale mniej nasilone! o x wchu

jako ycia jest znacznie upoledzona zwykle wywiad jest bardzo dugi

(miesiczny, letni) Kryteria rozpoznania

o objawy przez co najmniej 8 tyg., u dzieci 12 Tylg

o lub 4 epizody nawracajcego ostrego ZZPw cigu roku, kady trwajcy co najmniej 10 dni (dzieci 6 epizodw)

o w poczeniu z utrzymujcymi si zmianami w TK zatok przynosowych wykonanym po 4 tyg. leczenia zachowawczego

Badania dodatkowe o TK i endoskopia o rtg nie potrzebne o wykonanie TK co najmniej po 4

tyg. leczenia zachowawczego w okresie ciszy

o mog wystpowa polipy (w jamie nosowej polipy - wychodz z zatok, wierzchoek gry lodowej)

o paszczyzna czoowa i poprzeczna co 5 mm

o budowa anatomiczna struktur bocznej ciany jamy nosowej

o lokalizacja ogniska zakaenia o rozlego zmian

Triada aspirynowa o nietolerancja aspiryny o polipy nosa o astma o zajcie wszystkich zatok o szybko rozwija si i rozlegle

2/4 8

R. Chdzyski, [email protected]

o leczenie chirurgiczne o znaczna nawrotowo

w mukowiscydozie u dziecka znaczne nasilenie zmian

Infekcja wirusowa nadkaona bakteriami (najczciej) na ostro

o S pneumoniae o H influenzae o M catarrhalis o amoksycylina z klawulonianem o makrolidy o cefalosporyny II gen o klindamycyna o fluorowane chinolony

w przewlekym mao celowe jest podawanie antybiotyku empirycznie

o tu rnorodno patogenw s najprzerniejsze (G- tlenowe), s najczciej oporne na leczenie standardowe

o poza tym czsto wicej ni jeden taki patogen

o fluorowane chinolony (nie u dzieci!)

o dobrze jest zaoy sczek na 20 minut i posia

o leczy przez min 3 tyg. Czas antybiotykoterapii

o ostre - 14 dni o przewleke - min 3 tyg-6 tyg.; 21

dni LEKI UZUPENIAJCE EKI OBKURCZAJCE B LUZOW

o donosowo o doustnie

LEKI MUKOLITYCZNE donosowo doustnie KORTYKOSTERYDY

o tylko w przewlekym ZZP donosowo doustnie (ok 15 dni) Encorton 40 mg, a potem co 2 dni co 5

mg w d, potem donosowo dobrze dziaaj u pacjentw z polipami

PUKANIE JAM NOSA ROZTWOREM SOLI FIZJOLOGICZNEJ

o do wane o pacjent wciga sl fizjologiczn i

oczyszcza (wypluwa) PUNKCJA DIAGNOSTYCZNA

przez przewd nosowy dolny wbijanie igy

podanie soli wychodzi otworem fizjologicznym (po

obkurczeniu b luzowej) ropa, bursztynowy - torbiel, objto

zatoki LECZENIE CHIRURGICZNE

podjcie leczenia chirurgicznego, kiedy leczenie zachowawcze prowadzone waciwie i systematycznie nie daje wynikw

przywrcenie drenau i uzyskanie odpowiedniej wentylacji zmienionych chorobowo zatok

oszczdne usuwanie b luzowej z wntrza zatoki, tzn. usuwanie jedynie tkanek zmienionych, ktre powoduj blokad w obrbie uj zatok lub przewodu nosowego rodkowego

po leczeniu chirurgicznym nadal leczenie zachowawcze, ale wtedy jest ono bardziej skuteczne i istnieje moliwo cakowitego wyleczenia

odstp mdz nadkaeniem a wirusowym

jest bardzo krtki, zatem lepiej od razu poda antybiotyk

o w wirusowym - wydzielina surowicza, mniejsze zaczerwienienie, mniejsze objawy oglne

3/4 9

R. Chdzyski, [email protected]

POWIKANIA ZZP o rzadko

powikania oczodoowe zapalenie szpiku koci powikania wewntrzczaszkowe lepiej podejrzewa na wyrost bo

kaliber jest bardzo duy, jak rwnie i dynamika zmian

powikania oczodoowe o przegroda oczodoowa (powieka

a wntrze oczodou), najczciej jest tylko zapalny obrzk powiek (wygld i tak dramatyczny) - ostro wzroku prawidowa - cofa si najczciej (antybiotykoterapia i.v. - biotrakson z metronidazolem)

o u dzieci sitowie - za wyrostkiem haczykowatym jest blaszka oczodoowa (papierowata), a u dzieci koci jeszcze ciesze

o powikania wewntrzoczodoowe ograniczenie ruchomoci upoledzona ostro

wzroku o ropie podokostnowy o ropie wewntrzoczodoowy o drugie oko zajte (poprzednie

powikania jednostronne) zakrzepowe zapalenie zatoki jamistej (powikanie raczej wewntrzczaszkowe) - MRI da odpowied - odbarczenie zatoki - trwae uszkodzenia neurologiczne, lepota - !!godziny!!

o x n II zakrzepowe zapalenie zator ttnicy zapalenie vasa vasorum n

wzrokowego ucisk na pie co 10 pacjent z

powikaniami

o LECZENIE due dawki abiotykw z

szerokim spektrum obkurczajce b luzow

po i miejscowo punkcja zatoki szczkowej

gdy s wskazania mukolityki, toaleta jam

nosa zachowawcze do 24 h

brak skutecznoci - chirurgia

zapalenie szpiku koci (osteomyelitis)

o ko czoowa u dorosych o szczka u dzieci o ciastowaty guz Potta (dr

zakrzepowego zapalenia naczy ylnych przenika do szpiku i przez przedni cian obejmuje tk mikkie)

powikania wewntrzczaszkowe o ropie mzgu o podtwadrwkowy o nadtwardwkowy o gdy objawy neurologiczne, x

wiadomoci o godziny o dua miertelno LECZENIE SZYBKO

OBKURCZAJCE do nosa

4 dni oglnie ok 7 dni

4/4 10

R. Chdzyski, [email protected]

URAZY W 72% wszystkich urazw uraz gowy ma miejsce Priorytety w postpowaniu

ABC ustabilizowanie cz szyjnej krgosupa st oglny x neurologiczne

OPERACJE RATUJCE YCIE

tracheotomia usunicie krwiaka

wewntrzczaszkowego uciskajcego tk mzgow

operacyjne zahamowanie krwawienia z zatok ylnych, naczy opony twardej, duych naczy

operacyjne zahamowanie krwawienia z uszkodzonych urazem trzewi (wtroba, ledziona,...)

poraenie fadu gosowego - poraenie n krtaniowego wstecznego - guz w rdpiersiu KRWAWIENIA Z NOSA najczciej ze splotu Kisselbacha sitowe uszkodzone - nie zobaczymy

std krwawienia nawet po odessaniu w przypadku masywnego krwawienia skrzep kilka dni po urazie, znw miejsce

w czaszce i wzrost RR wewntrzczaszkowo - znw naczynie pka dajc masywny krwotok

WSKAZANIA BEZWZGLDNE DO OPERACJI

otwarte urazy czaszkowo-mzgowe z wyciekiem CSF i tk mzgowej przez ucho lub nos (zabieg neurochirurgiczny)

cakowite poraenie n VII bezporednio po urazie czaszki z objawami przerwania przewodnictwa w nerwie

ropne powikania oczodoowe ( w tym zapalenie szpiku k czoowej),

wewntrzskroniowe i wewntrzczaszkowe powstae w wyniku urazu

postpujce pogorszenie si ostroci wzroku oraz czynnociowe zaburzenia ukadu wzrokowego (trwale utrzymujce si podwjne widzenie, obnienie gaki ocznej)

ciaa obce wklinowane WSKAZANIA WZGLDNE DO OPERACJI

przewleke zapalenie ucha rodkowego przed urazem k skroniowej z jej zamaniem

pourazowe poraenie n VII ktre pojawio si w odstpie czasu po urazie, przy braku podczas leczenie zachowawczego

niedoczulica obszaru unerwionego przez n podoczodoowy

zakaenie zatok przynosowych obecne w czasie doznanego urazu

pourazowe zapalenie zatok przynosowych oraz torbiel luzowo-ropna

uszkodzenie zatok przynosowych z drcymi ranami tk mikkich

zamania z wgnieceniem i zamania z oczywistym przemieszczeniem odamw

URAZY UCHA ZEWNTRZNEGO

otarcia krwiaki rany uszkodzenia termiczne lub chemiczne zamania cz kostnej przewodu

suchowego zewntrznego (uraz gowy, uderzenie w uchw)

Krwiak maowiny

nacicie zaoenie sczka (zmiana co 48h) uciskowy opatrunek antybiotyk przy zakaeniu

1/4 11

R. Chdzyski, [email protected]

UCHO RODKOWE uraz mechaniczny b bbenkowej zamanie koci skroniowej uraz akustyczny i baryczny wstrznienie bdnika

uraz mechaniczny b bbenkowej o uderzenie otwart rk w ucho

zamanie koci skroniowej poprzeczne - uszkodzenie ucha wewntrznego 10-20% wszystkich zama uderzenie okolicy czoowej/potylicznej przyrodkowa ciana ucha rodkowego,

promontorium zwykle uszkodzenie limaka i

promontorium (vertigo i guchota) na og bona bbenkowa zachowana,

std pynotok i krwawienie rzadko poraenie n VII 30-40% wystpuje

bezporednio po urazie za bon sino - wynaczynienie do bony podune - czciej widzimy co na zewntrz, nie czyni tak duo szkd 80-90% uderzenie w okolicy skroniowo-

potylicznej zamanie obejmuje tylko grn cian

kostn przewodu suchowego zewntrznego

bdnik zwykle oszczdzony niedosuch przewodzeniowy na og uszkodzenie bony bbenkowej

std tu pynotok i krwawienie 10-20% zaburzenie n VII moe wystpi

kilka dni po urazie (obrzk, krwiak) URAZ UCHA - oceni czy

czy wiee krwawienie / wyciek pynu z ucha lub z nosa

obecno krwi lub tk mzgowej w przewodzie suchowym zewntrznym, wewntrznym

poraenie n VII? istnieje krwiak jamy bbenkowej? uszkodzenie b bbenkowej upoledzenie suchu zawroty gowy, x rwnowagi, oczopls

(ucho wew x) krwawienie z jamy nosowo-gardowej

(syfon t szyjnej wew) URAZY NOSA I ZATOK PRZYNOSOWYCH OBJAWY

obrzk znieksztacenie podbiegnicia krwawe rany zamania chrzstek i/lub koci deformacja nosa - przemieszczenie

odamw - warto zrobi rtg nosa - do celw ubezpieczeniowych nawet gdy nos nie jest zdeformowany

bez deformacji - okady i uwaga przy wycieraniu nosa

OBJAWY SZCZEGLNIE NIEPOKOJCE

podskrny wynaczynienia do powiek lub wok oczodou (wykluczy zamanie przedniego dou czaszki)

odma podskrna (zamanie cian jednej z zatok przynosowych, trzeszczenie przy dotyku)

zaburzenia widzenia (podwjne widzenie, lepota, zamanie cian oczodou !!!! - najsabsza dolna ciana i do zatoki szczkowej)

pynotok nosowy (zamanie podstawy przedniego dou czaszki)

masywny krwotok z nosa kilka dni po urazie wykluczy uszkodzenie syfonu t szyjnej wewntrznej

2/4 12

R. Chdzyski, [email protected]

POSTPOWANIE W URAZIE NOSA kompletne badanie ORL nastawienie zama tak szybko jak to

moliwe opanowanie krwawienia zaopatrzenie ran nacicie i sczkowanie krwiaka

przegrody nosowej URAZ KRTANI I TCHAWICY

obrzk i wylewy krwawe rozerwanie b luzowej pknicia i lub zamania chrzstek oderwanie nagoni (nalewek, krtani od

tchawicy) OBJAWY

duszno o rnym nasileniu, stridor x gosu odma w obrbie szyi, klp, rdpiersia bl szyi by moe z ograniczeniem

ruchomoci wylewy krwawe w przednie powierzchni

szyi przemieszczenie krtani/tchawicy uporczywy kaszel dysfagia, linotok

DIAGNOSTYKA

wywiad palpacja szyi laryngoskopia porednia bezporednia, fiberoskopia (uwaga na

krgosup szyjny) diagnostyka radiologiczna, RK

LECZENIE

przeciwobrzkowe o tracheotomia farmakologiczna o i.v. hydrokortyzon 500-1000mg

narastanie dusznoci o intubacja, tracheotomia

przy rozlegych urazach raczej tracheotomia poniewa wprowadzenie

rurki intubacyjnej moe spowodowa jeszcze wikszy uraz tkanek

tlen, leki uspokajajce, ogrzanie (spadek metabolizmu)

eksploracja chirurgiczna szyi URAZ PRZYUSZNICY

krwiak o mae wchaniaj si o due - drena

rany o szycie warstwowe

uszkodzenie przewodowe - szycie uszkodzenie n VII

o jak najszybsze odtworzenie cigoci n VII

przetoka linowa o w wikszoci goi si samoistnie,

jeeli nie - wycicie PRZYCZYNY KRWAWIE Z UCHA

urazy skry przewodu suchowego zewntrznego, uraz b bbenkowej

uraz koci skroniowej przewleke zapalenie ucha rodkowego

z ziarnin czy polipami ostre krwotoczne zapalenie ucha

rodkowego i zewntrznego zoliwe zapalenie ucha - Pseudomonas

aeruginosa nowotwory zoliwe

PRZYCZYNY KRWAWIE Z GARDA

urazy po zabiegach chirurgicznych ch Rendu-Oslera-Webera ostre krwotoczne zapalenie garda skazy krwotoczne, ch krwi neo jamy ustnej i garda ttniak erozyjny t szyjnej ylaki jzyka

Rnicowanie

tylna cz garda dolne drogi oddechowej

3/4 13

R. Chdzyski, [email protected]

p pokarmowy (ylaki przeyku) KRWAWIENIA Z NOSA

unaczynienie z t szyjnej zew i wew wew - blisko n wzrokowego skd? najczciej ze splotu Kisselbacha - tylko

tu jest skuteczna tamponada przednia (w polu Little'a 1 cm ku tyowi od grobli nosa

o t sitowa przednia o t podniebienna wiksza o t wargowa o ga przegrodowa tylna

z sitowia z pola (Woodruffa), splot nosowo-

gardowy POSTPOWANIE

tamponada przednia o prbuje si 2 x

tamponada tylna o (Bellocga) zawsze uzupeniona

tamponad przedni o 48h trzymamy i antybiotyk o po zaoeniu tamponady tylnej

hospitalizacja!! o O2 - pod kontrol gazometrii o antybiotyk o dieta i gospodarka wodno-

elektrolitowa o leki przeciwblowe i sedatywne

POWIKANIA TAMPONADY

ciao obce do grnych drg oddechowych

zakaenie odleyna jatrogenny z bezdechw podczas snu

Jeeli tamponada tylna nieskuteczna -

podwizanie t szyjnej (embolizacja naczy) wewntrznej lub t szczkowej

HOSPITALIZACJA w krwawieniach z nosa anemia pokrwotoczna nawracajce krwawienia z nosa obfite krwotoki pourazowe zaoenie tamponady tylnej diagnostyka nowotworowa

PKNICIE B BBENKOWEJ

sterylny sczek antybiotyk zakaz moczenia (mae - b czsto samo

si goi) PO ZAMANIACH NOSA czsto krwiaki na przegrodzie nosa

na ostry dyur laryngologiczny trzeszczenie w badaniu CSF badanie : czy spywa do garda czy sodki (glukometria) przy pochyleniu kapie

ZAWROTY BDNIKOWE

karuzele brak wiadomoci -to zawroty poch.

neurologicznego! - nie wie co si dziao wymioty oczopls trzeba zbada (jest w

bdnikowych) KREW Z PYNEM na bibu z nosa- okrge koo dookoa

krwi krew pourazowowo w zatoce szczkowej - czekamy a si sama wchonie jama bbenkowa powietrze dyfuzja do naczy wyciki -

uzupeniane przez trbk suchow (cz chrzstna i kostna, chrzstna zamknita u dorosych - dwigacz i napinacz podniebienia j otwieraj

4/4 14

R. Chdzyski, [email protected]

AUDIOLOGIA

BUDOWA anatomiczna ucha wew Teoria harfy Hermholza

o odpowiedniemu miejscu w limaku odpowiada czstotliwo

Teoria Radeforda (telefoniczna) o Caa bona podstawna limaka

drga, a amplituda, czstotliwo s analizowane przez mzg

Teoria Beheshiego o limak jest wzmacniaczem

limakowym (kom suchowe zew) o Kom suchowe wew w sposb

bierny przetwarzaj energi mechaniczn na energi pynw

60 dB - mowa potoczna, poziom przyjemnego syszenia

Rozpoczcie rehabilitacji zaburze suchu u dzieci przed 6tym m - lepiej wpywa na rozwj mowy

DROGA SUCHOWA

nVIII przebieg (cz przedsionkowa i limakowa(

FUNKCJE LIMAKA

analiza spektralna wzmocnienie sygnaw dla dwikw pon 50 Hz caa bona

limakowa wychyla si ugicie rzsek - depolaryzacja kom

suchowych zew - inicjacja kom mech elektrokurczliwoci

KLASYFIKACJA ZABURZE SUCHU I MOMENT WYSTPIENIA CHOROBY

niedosuch prelingwalny niedosuch perilingwalny niedosuch postlingwalny

II LOKALIZACJA PATOLIGII

przewodzeniowy odbiorczy

o limakowy

o pozalimakowy mieszany

o starczy - woskowina o odbiorczy - zap ucha

centralny III GBOKO I ZAKRES UBYTKU SUCHU

lekki (21-40 dB) redni (41-70 dB) znaczny (71-90 dB) gboki (pow 90dB)

OBJAWY KLINICZNE X PRZEWODZENIOWYCH

dobre rozumienie przez telefon lepsze rozumienie mowy w haasie ni w

ciszy (goniej si mwi) lepsze po wzmocnieniu wasny gos kontroluj

PRZYCZYNY

czop woszczynowy zap ucha rodkowego dysfunkcja trbki wady rozwojowe ucha zew i rodkowego otoskleroza pozapalne zaronicie przewodu

suchowego guzy agodne lub zoliwe ucha

ROZPOZNANIE

Rinne ujemny po str chorej Weber lateralizuje do ucha gorszego obecno rezerwy limakowej w bad

audiometrycznym nieprawidowy tympanogram brak odruchu strzemiczkowego

1/3 15

R. Chdzyski, [email protected]

ZABURZENIA SUCHU TYPU LIMAKOWEGO

ze rozumienie mowy gorzej rozumiej w haasie lepsze syszenie niskich czstotliwoci nieprzyjemne odczuwanie dwikw

bardzo gonym w uchu chorym (co tak krzyczysz, przecie sysz!)

rne odczuwanie tego samego dwiku w obu uszach

obecno zjawiska wyrwnania gonoci

PRZYCZYNY

naga guchota wady wrodzone uraz akustyczny uraz czaszki uraz cinieniowy zapalenie ucha wew o etiologii wir i

bakteryjnej ch Meneiere'a (niskie czstotliwoci

uszkodzone, fluktuacyjny charakter) leki ototoksyczne i cytostatyczne

(pochodne chininy, moczopdne, ASA, NLPZ, aminoglikozydowe)

x metaboliczne (cukrzyca) ROZPOZNANIE

Rinne + Weber lateralizuje w kierunku ucha

lepszego krzywe progowe dla przewodnictwa

kostnego i powietrznego na tym samym poziomie

dodatnia prba SISI zmniejszony odstp midzy progiem

odruchu strzemiczowego i progiem syszenia w rejonie ubytku suchu

DIAGNOSTYKA Metody psychoakustyczne

behawioralne audiometria

o tonalna progowa nadprogowa

o sowna Metody obiektywne

audiometria impedacyjna otoemisja akustyczna audiometria elektrofizjologiczna (ERA) Prawidowo - krzywa kostna bliej 0 ni

powietrzna (0-20 dB norma) emisja akustyczna - poziom limaka tympanometria odruchy z m strzemiczkowego

ZASTOSOWANIE AUDIOMETRII

funkcja trbki diagnostyka wysikowego zapalenia

ucha rodkowego diagnostyka n VII (m strzemiczkowy) diag otosklerozy ocena obecnoci objawu wyrwnania

gonoci diag pozalimakowych x suchu szacowanie progu syszenia TYMPANOGRAM prawidowy pyn w jamie - brak ruchu bony podcinienie w jamie - x f trbki,

otoskleroza, ograniczona ruchomo uk przewodzcego

przerwanie cigoci uk kosteczek suchowych

Ocena odruchu z minia strzemiczkowego

odruch ipsi i kontralateralny badane ucho jest stymulowane

akustycznie

2/3 16

R. Chdzyski, [email protected]

PRBA ZANIKA ODRUCHU PRZY USZKODZENIEU N VII

500 i 1000 Hz 10 s - czas trwania bodca 10 db 80-100 db - prg syszenia dB

EMISJIE OTOAKUSTYCZNE

test funkcji limaka energia akustyczna generowana w

limaku zwizana z elektrokurczliwoci Podzia otoemisji spontaniczne

o such gorszy ni 30 dB - brak zapisu

wywoane o trzaskiem o produktw znieksztacenia

nieliniowych (dwiki o rnych czstotliwociach)

Zastosowanie otoemisji badanie przesiewowe u noworodkw wczesna diagnostyka x suchu maych

dzieci monitorowanie x suchu po lekach ototoksycznych i haasie rdoperacyjne monitorowanie stanu

limaka diagnostyka neuropatii suchowej

o degeneracja nerwu z prawidow f limaka

POTENCJAY BIOELEKTRYCZNE WYWOANE

Podzia egzogenne (zw z cechami bod) endogenne (niezalenie od parametrw

bodca) Metody audiometrii odpow. elektr.

elektrokchleografia suchowe potencjay pnia

ZASTOSOWANIE POTENCJAW WYWOANYCH

ocena progu syszenia diagnostyka rnicowa x suchu monitorowanie czynnoci n suchowego

i pnia mzgu podczas operacji Wyznaczanie progu syszenia poz. fali V. Ocena fal, ktre odpowiadaj kolejnym

etapom drogi suchowej diagnostyka pozalimakowych x suchu guzy kta

3/3 17

R. Chdzyski, [email protected]

ZAPALENIA UCHA przez okienko owalne najatwiej przechodz stany zapalne kana pkolisty poziomy = boczny, najbardziej wysunity do ucha rodkowego ZAPALENIE OCHRZSTNEJ MAOWINY

urazy uszkodzenia chemiczne

Objawy

obrzk bolesno cechy zapalenia

Postpowanie

wywiad opatrunek z rivanolem antybiotyk odesa do laryngologa

o gojenie przez bliznowacenie daje znieksztacenie ucha

KRWIAK MAOWINY urazy tpe (szczeglnie czsto w sztukach walki) Postpowanie

ostry dyur laryngologiczny antybiotyk na gronkowce nakucie - aspiracja odpowiedni uciskowy opatrunek, ktry

pozwoli zachowa ksztat jeli ropa - sczek

ZAPALENIE PRZEWODU SUCHOWEGO ZEW wosy w cz chrzstnej, w kostnej nie ma

wgld do przewodu niemoliwy z powodu obrzku

bl przy pociganiu za skrawek

powstaje przy czyszczeniu przewodu s zewntrznego szczeglnie u pywakw, przy czyszczeniu paeczk, zapakami, spinaczami, dugopisami

postacie o rozlane o czyrak przewodu

Postpowanie miejscowo Dicortineff (ma lub

zawiesina) leki p-blowe na konsultacj otolaryngologiczn (stan

bony) CIAA OBCE PRZEWODU SUCHOWEGO

powoduj uszkodzenie skry i odczyn zapalny wok

skierowanie do laryngologa ywy owad

o pukanie (eby utopi) roztworem soli fizjologicznej lub kroplami do rozpuszczania wosku, ostatecznie wod przegotowan

o potem ostry dyur eby usun owada

ZOLIWE ZAPALENIE UCHA ZEWNTRZNEGO

Def: zakaenie tkanek mikkich przewodu, ktre wystpuje u chorych ze zmniejszon odpornoci wrodzon /nabyt (cukrzycy)

zaczyna si wyciekiem z ucha zew - zapyta o inne choroby

Pseudomonas aeruginosa ma tendencj do szerzenia na

o podstaw czaszki o wyrostek sutkowy o liniank przyuszn

kady chory z blem ucha i cukrzyc jest podejrzany

Postpowanie:

normalizacja glikemii ocena drobnoustroju i antybiogram

1/5 18

R. Chdzyski, [email protected]

cefalosporyny III generacji/ fluorochinolony przez ok 6 tyg

moe nawraca przy zaburzeniach glikemii

PPASIEC USZNY

Z Ramsaya-Hunta silne ble ucha mog o 2-3 dni

wyprzedza pcherzyki moliwo uszkodzenia n VII i VIII (90%

chorych) uszkodzenie ucha wew u 50% uszkodzenie suchu i narzdu

rwnowagi jest po ppacu nieodwracalne

Postpowanie acyklowir 800 mg 5x/d przez 7-10dni i.v. 10mg/kg 2-3x/d walacyklowir te leki przeciwblowe bivacin miejscowo

dalsze postpowanie o problemowe gdy trwae

uszkodzenie n VII o w zaburzeniach bdnikowych do

laryngologa ZAKAENIE BAKTERYJNE UCHA RODKOWEGO

90% dzieci raz czsto u dzieci (budowa trbki

suchowej) o trbka krtka, otwarta i

nieuminiona, std atwo przenoszenia si infekcji z garda

czsto po zakaeniach wirusowych dzieci czciej gdy naraone na palenie

bierne - x rzsek rozwj pneumatyzacji koci skroniowej

koczy si w wieku 6-7 lat Droga zakaenia

o cz nosowa garda o krwiopochodna

o przez przewd suchowy zew przy perforacji b bbenkowej

Objawy

silny bl ucha temp do 38st uczucie zatkania ucha u dzieci dominuj objawy oglne

o brak apetytu... przewodzeniowe uszkodzenie suchu blu ucha nie wzmaga si istotnie przy

ucisku na skrawek Bona Bbenkowa

o zaczerwienienie o zatarcie obrazu

Etiologia bakteryjna o S pneumoniae 40% o H influenzae 30% o Moraxella catarrhalis 10% o w ok 30% nie udaje si

wyhodowa bakterii LECZENIE leki pblowe pgorczkowe mukolityczne pobrzkowe udronienie trbki suchowej

o Afrin (oksymetazolina) przez 5-7 dni

o u dorosych leki z efedryn Klarinase Cirrhus

U maych dzieci raczej nie krople do nosa, najlepiej rozpyla sl fizjologiczn (albo morsk) EMPIRYCZNY WYBR LEKW W OSTRYM ZAPALENIU UCHA RODKOWEGO

lek I rzutu o amoksycylina o amoksycylina z klawulonianem o cefalosporyny II generacji

(cefaklor, cefuroksym aksetyl) o makrolidy przy nadwraliwoci na

Betalaktamy)

2/5 19

R. Chdzyski, [email protected]

o 10 dni, azytromycyna te!! Po 24h-48 po leczeniu antybiotykiem pownna by poprawa, jeli nie to do laryngologa (perforacja b bbekowej przez wysik - laryngolog paracenteza)

POWIKANIA OSTREGO ZAPALENIA wewntrzskroniowe wewntrzczaszkowe niedowad n VII zapalenie ucha wewntrznego

wewntrzskroniowe

o ostre zapalenie wyrostka sutkowatego (2-3 tyg po epizodzie)

bl za uchem, nawrt stanw

gorczkowych jeeli samoistna pefroracja

- wzrost wycieku wydzieliny

Postpowanie obejrze okolic za uchem, opukiwanie otoskopia hospitalizacja ostry dyur (antybiotyk i

monitorowanie stan wyrostka bad obrazowymi)

ostre zapalenie wyrostka sutkowatego: o ropie podokostnowy (planum

mastoideum do boku) o ropie szczytu piramidy koci

skroniowej (do przodu) o przetoka do jamy bbenkowej i

przewodu suchowego zew o zapalenie koci jarzmowej o ropie Bezolda (do dou) o ropie na granicy k skroniowej i

potylicznej o ropie wewntrzmzgowy o ropie mdku o ropie zewntrzoponowy

o zakrzepowe zapalenie atoki esowatej

wewntrzczaszkowe o rzadko o ropie

guz szyi (ropie Bezolda) zapalenie uku

jarzmowego planum mastoideum

o zapalenie omr (H influenzae) powikanie czciej u

mczyzn 20-40 letnich podanie antybiotyku

zamazuje obraz powika, dlatego rozpoznania bywaj postawione pniej

niedowad n VII o ok 10 dni po o antybiotyk i paracenteza na

ostrym dyurze

zapalenie ucha wewntrznego o przez okienko okrge - toksyny i

mediatory zapalne o zawroty gowy, wymioty, x suchu Postpowanie o sprawdzi oczoplas i

odnotowa ! o otoskopia czy pyn

ropne zapalenie bdnika o wynik - guche ucho i nieczynny

narzd rwnowagi przewleke zapalenie ucha nie boli,

jeli bl si pojawia - wiadczy o powikaniach!!!

PORAENIE N VII

odcinki n: o such i rwnowaga

w przewodzie o zawienie

bdnikowy bbenkowy

o smak, odruch m strzemiczkowego

sutkowaty

3/5 20

R. Chdzyski, [email protected]

o mimika zewntrzczaszkowy

PRZYCZYNY PORAENIA N VII

poraenie Bella (idiopatyczne) Objawy o ok 70% o obwodowe o bez blu o bez objaww suchowych i z

narzdu rwnowagi w cigu 2h o ozibienie? o rozpoznanie z wykluczenia

urazy k skroniowe o w 50% zama poprzecznych

ppasiec zapalenie ucha ostre i przewleke nowotwory na przebiegu linianki

przyusznej, kta mostowo-mdkowego

PRZEWLEKE ZAPALENIE UCHA

proste perlakowe wysikowe

Cechy

przewleke ubytek b bbenkowej

proste

o z ubytkiem centralnym bony bbenkowej bez perlaka

o nie daje powika wewntrzskroniowych i wewntrzczaszkowych

o nie mona si kpa zawroty gowy (kaloryczna

prba bdnikowa) wzrost perforacji

leczenie o tympanoplastyka, osuszenie ucha o nie cuchncy luzowo-ropny

wyciek o przewodzeniowe x suchu

o agodny przebieg i brak powika

perlakowe (cholestatoma) o daje wewntrzskroniowe

powikania grone o dzieci i doroli o cuchncy wyciek z ucha o zmiany kostne o beztlenowce o twr pochodzenia zapalnego z

worka z anabonka wielowarstwowego paskiego w rodku keratyna, na zewntrz komrki zawierajce enzymy rozpuszczajce ko

o operacja! o ubytek brzeny bony bbenkowej

(epitympanalny) Powikania o poraenie n VII o zapalenie bdnika i przejcie

procesu zapalnego przez bdnik kostny

o przy zmianach cinienia ucisk i puszczanie, zawroty gowy

wysikowe o dotyczy kilku procent populacji

dziecicej o trbka suchowa niedrona w

uchu rodkowym podcinienie narasta wysik za

zachowan bon bbenkow

o przeronite migdaki potguj o zwykle dotyczy obu uszu o objawem jest guchota o u dorosego jednostronnie o wysikowe !wyklucz nowowtr

nosogarda! Powikania

przejcie na mzg - zakrzepowe zapalenie naczy

4/5 21

R. Chdzyski, [email protected]

usznopochodne ropnie mdku

o ropie nadtwardwkowy o ropie podtwardwkowy o zakrzepowe zapalenie zatoki

estowatej (ropie mdku, ropie mzgu)

o ropie w okolicy szczytu piramidy k skroniowe (z GradeNigo)

o wyciek z ucha o poraenie n VI o neuroalgia n V o zomr - obowizek konsultacji

laryngologicznej i wykluczenia przyczyny laryngologicznej

o zapalenie zatoki esowatej Objawy zapalenia zatoki esowatej

objawy posocznicy o pogarszanie st oglnego o dreszcze o narastajca gorczka

uszne o zaostrzenie zu, o wzrost wycieku o objaw Griesngera - bolesno w

rzucie szyjnej wewntrznej wzrostu cinienia

wewntrzczaszkowego BL UCHA

n IX X zby linianka przyuszna ucho zew i rodkowe staw skroniowo uchwowy podniebienie migdaki jzyk, gardo, krta

Notatki

Operacje w perlakowym zu perlak ma tendencj do odrastania -

usunicie doszcztne

ossikuloplastyka - jeeli uszkodzenie - plastyka kosteczek

meryngoplastyka - bony Prba przetokowa

balon Putzera lub ucisku na przewd suchowy zew

wzrost cinienia w przewodzie suchowym - bona dzirawa - jeeli dziura w okienku okrgym - na kana boczny pkolisty poruszymy - zawroty gowy, moe by oczopls

sprawdzenie czy proces przeszed na ucho wew

5/5 22

R. Chdzyski, [email protected]

RAK KRTANI I GARDA DOLNEGO Rak krtani jest najczstszym nowotworem gowy i szyi Dolegliwoci obu rakw mog by wsplne Epidemiologia

wzrost zachorowalnoci i umieralnoci z powodu raka krtani (obecnie ok 5%)

12/100 000 rocznie znaczne zaawansowanie raka w chwili

zgoszenia do lekarza Polska do czowki wiatowej CZYNNIKI RYZYKA palenie tytoniu (wglowodory i aminy

aromatyczne oraz nitrozoaminy) o heavy smokers (ok 20

papierosw przez 20 lat) o tym groniejsze im we

wczeniejszym wieku o rwnie palenie bierne jest

istotne o ryzyko raka zrwnuje si z

niepalcymi po kilkunastu latach picie alkoholu (gwnie w raku nadgoni

i raku garda dolnego) o g. wysokoprocentowe i naogowe o alkoholizm dotyczy 10% populacji

zakaenie wirusowe (HPV; HSV; HIV) niedoywienie, obnienie odpornoci ekspozycja na azbest, kauczuk, nikiel,

promieniowanie jonizujce cz. genetyczne

NADONIA

nagonia kieszonki krtaniowe

Szpara - mdz i 1 cm poniej fadw od chrzstki tarczowatej do pierwszej chrzstki piercieniowatej

Trudno jest dojrze

krtaniowa pow. nagoni kieszonki krtaniowe (cz. garda dolnego) ok podgoniowa

Dobrze jest widoczna

ruchomo strun gosowych ("ruchomo krtani")

DRENA LIMFATYCZNY KRTANI

w yciu podowym dwa pczki spotykaj si i wytwarzaj szpar

bardzo bogate w nadgoni na poziomie strun - brak naczy

limfatycznych (te ca nie daj wczenie przerzutw)

podgoniowa - b obficie unaczyniona limf

spyw - poduchwowych (podgnykowych), do wzw trjkta szyi w ok m m-o-s, rzadziej do ok nadobojczykowej

wzy przedkrtaniowe - wzy delfickie, le rokuj

TRZY ZASADNICZE CZ KRTANI

f gosowa f oddechowa ochrania drogi oddechowe od

zachynicia (skrzyowanie drg pokarmowych i oddechowych)

F garda dolnego - przepchnicie ksa pokarmowego Krta u noworodka zlokalizowana jest wyej gardo dolne

ok zapiercienna ok zachyka gruszkowatego (widoczna!!

w krtani) tylna ciana garda

rak powstaje dugo

1/4 23

R. Chdzyski, [email protected]

KRTA WYSANA NABONKIEM WIELOWASTWOWYM PASKIM; potem oddechowym gardo dolne rwnie wielowarstwowy paski niekorzystna przemiana nabonka

rogowacenie dysplazja ca in situ cechy nowotworu niepohamowany wzrost utrata zdolnoci do rnicowania inwazyjno i zdolno do przerzutw

STANY PRZEDRAKOWE KRTANI zwykle obejmuj struny gosowe, std pierwszym objawem jest chrypka

leukoplakia o czsto z dysplazj

pachydermia o nadmierne rogowacenie o cechy dysplazji czsto obecno

brodawczaki paskonabonkowe u dorosych

o nieonkogenne (6, 11) o onkogenne (16, 18) mog by te u dzieci o najczstsza przyczyna dusznoci

krtaniowej u dzieci o mnogie o mog przechodzi do dolnych

drg oddechowych o maj tendencj do zanikania lub

mniejszego wzrostu w okresie dorastania

doroli o guz pojedynczy o w wieku 30-40 lat o

Objawy wstpne chrypka, u dzieci dodatkowo duszno

LECZENIE kada chrypka ktra pomimo

prawidowego leczenia nie ustpuje po 2-3 tygodniach zawsze wymaga konsultacji laryngologicznej

chirurgiczne usunicie caej zmiany przedrakowej (endoskopowa laserowa lub klasyczna)

direktoskopia krtani w stanach przedrakowych, aby uzyska materia, wzgldnie usun pozostae st przedrakowe

kontrola pooperacyjna napromienianie jest przeciwwskazanie

DOLEGLIWOCI I OBJAWY ZWASZCZA WCZESNE (CHRYPKA; TRUDNOCI I DOLEGLIWOCI BLOWE PRZY POYKANIU; DUSZNO) S ZALENE OD MIEJSCA ROZWOJU NOWOTWORU NADGONIA jest w Polsce najczstsz lokalizacj raka krtani (60%) std dysfagia -

przy poykaniu duej tabletki 3x pokn, aby ks przeszed do

przeyku ble przy poykaniu, ktre nie s zw. z

zapaleniem garda (ew zmiany rumieniowe) (odynophagia)

uporczywy bl ucha (otalgia) przez n X o dynamiczny wzrost miejscowy i

wczesne przerzuty regionalne o uczucie wystpowania

przeszkody w gardle globus hystericus - gaka - rozpoznanie przez wykluczenie, rtg grnego odc. pp. GONIA - CHRYPKA

pno chrypka i zaburzenia poykania

2/4 24

R. Chdzyski, [email protected]

PODGONIOWE duszno krtaniowa!

o jest to objaw pny o a czsto pierwszy o w infekcji lub duym wysiku

narasta bardzo powoli spada saturacja, pacjent sam si

oszczdza duszno nieuwiadomiona trudna do oceny

o 5% o pne objawy o przerzuty o wzy okootchawicze - trudne w

palpacji GARDO DOLNE

dysfagia guz na szyi (przerzut)

o zaleganie o zachystywanie si o krwawienie

POSTPOWANIE DIAGNOSTYCZNE W RAKU KRTANI

dokadny wywiad i bad przedmiotowe laryngoskopia porednia diagnostyka obrazowa CT, rozlego

nacieku laryngoskopia bezporednia w celu

oceny umiejscowienia i rozlegoci guza oraz pobrania wycinkw do badania histopatologicznego

USG szyi, ew BAC, TK, MRI, badania naczyniowe w przypadku podejrzenia naciekania naczy

ocena st oglnego chorego z uwzgldnieniem ew przerzutw odlegych

w direktoskopii uwaga na m gosowy! HISTOPATOLOGIA 95% rak paskonabonkowy G1 2 3

rak gruczoowy i brodawkowaty w krtani wystpuj sporadycznie

cTNM - ocena na podstawie caoci badania klinicznego pTNM - po hist pacie przy leczeniu chirurgicznym

T nadgoni Tis - przedrakowe

T1 - guz obejmuje jedno pitro krtani, ruchomo prawidowa T2 - 2 pitra krtani, ruchomo prawidowa lub upoledzona T3 - unieruchomienie fadu gosowego T4 - ssiednie okolice (tarczyca, przeyk, doki zajzykowe) N0 N1 przerzut po stronie guza w obrbie krtani o rednicy do 3 cm N2 przerzut lub przerzuty neo po stronie guza lub przeciwnej, lub obustronnie 3-6 cm N3 przerzut pow. 6cm wszystkie dostpne metody obrazowe (wzy okootchawicze) M M0 M1 obecne Mx - obecno trudna do okrelenia podstawowe badania USG szyi, jamy brzusznej, CXR AP i boczne Przerzuty w wzach zale od umiejscowienia

nadgonia podgonia gonia

3/4 25

R. Chdzyski, [email protected]

WYBR LECZENIA st zaawansowania klinicznego wynik badania hist-pat G i naciekanie

chrzstki st oglny DOSTPNE LECZENIE RADIOTERAPIA LECZENIE CHIRURGICZNE METODA SKOJARZONA RADIOTERAPIA samodzielna rak goni T1N0 T2N0

poza neo na podou stanu przedrakowego

jako uzupeniajce - brak radykalnoci operacyjnej, duy st zaawansowania

raki garda dolnego zatory z kom neo w naczyniach

limfatycznych lub krwiononych, naciekanie chrzstek krtani

odczyny popromienne pne o skra o b luzowe o wysychanie, brak smaku

LECZENIE CHIRURGICZNE wysoko zrnicowany rak krtani zaawansowanie rak w okolicy podgoniowej i garda

dolnego niepowodzenie po napromienianiu i po

operacjach czciowych Metody laryngektomia czciowa laryngektomia cakowita laryngektomia cakowita z usuniciem

uk chonnego szyi (operacja Crailea) METODA SKOJARZONA

ROKOWANIE rak krtani T1 T2 80-90 T3 60-70 T4 pon 50% rak garda dolnego ok 15%

POZ

w por podejrzewa pne odczyny popromienne (b

luzowa jamy ustnej, garda, przeyku) o gdy chory chudnie, przyjmuje

tylko pyny - do laryngologa follow up po radioterapii w dwch

orodkach!! rak krtani moe nie by jedynym rakiem

u chorego!!!! (10-15% chorych ktrzy przeyli)

leczenie pblowe laryngolog-foniatra - (protezy, ew

sztuczna krta) lepszy jest gos przeykowy

4/4 26

R. Chdzyski, [email protected]

Nowotwory gowy i szyi Nowotwory zoliwe, ktre maj wiele cech wsplnych, std traktowane jako cao, g nabonkowe.

13% rocznie wszystkich nowotworw zoliwych.

50% ch umiera z tego powodu, ogromne opnienie w diagnostyce

Cechy charakterystyczne wikszo to neo nabonkowe,

teoretycznie pooone powierzchniowo neo gruczoowe - linianek i tarczycy wybitnie heterogenne - przebieg i

rokowanie zaley g od umiejscowienia wzrost gwnie miejscowo-regionalny.

niski odsetek przerzutw ryzyko wystpienia drugiego ogniska

nowotworu (3-7%), neo synchroniczne, wysokie ryzyko wanie w neo gisz

wspwystpowanie zakae wirusowych - EBV w raku nosogarda i HPV w raku garda

towarzyszce choroby puc, serca, wtroby i niedoywienie

wystpowanie powanych dolegliwoci fizycznych

upoledzenie podstawowych czynnoci yciowych: poykania, mwienia, oddychania

upoledzenie wzroku suchu, wchu, smaku i innych czynnoci uk nerwowego

CZYNNIKI RYZYKA pe mska, 5-6 dekada papierosy i alkohol st przedrakowe niski poziom higieny jamy istnej niski status socjologiczno-ekonomiczny zakaenie HIV

Najczstsze umiejscowienie neo krta warga cz ustna garda/gardo rodkowe/ jzyk

Zasady diagnostyki

Wywiad Objawy

o chrypka rak krtani x ruchomoci fadu gosowego

1. CXR guz puca, ttniak aorty

2. przeyk 3. tarczyca 4. podstawa czaszki

(nosogardo) o bl przy poykaniu

jama ustna gardo rodkowe (migdaek,

nasada jzyka) gardo dolne

o krwawienia z nosa jama nosowa zatoki oboczne nosa nosogardo

o niedosuch jednostronny nosogardo otitis secretoria - obustronne

wysikowe zapalenie ucha jest czste u dzieci- u dorosej w jednym uchu - nosogardo

badanie przedmiotowe badania dodatkowe

o endoskopia znieczulenie miejscowe:

sztywny - krta mikki - nos, nosogardo,

gardo rodkowe, gardo dolne, krta

znieczulenie oglne laryngoskopia bezporednia ezofagoskopia (bad przeyku) tracheoskopia, bronchoskopia

1/4 27

R. Chdzyski, [email protected]

o diagnostyka obrazowa CXR - zawsze warstwowe - zatok

obocznych nosa, krtani, nosogarda

rtg przeyku z kontrastem TK i MRI angiografia USG w kadym

przypadku dla oceny wzw chonnych szyi

Najczciej spotykanym guzem na szyi jest powikszony wze chonny ktry moe mie charakter: zmiany miejscowej procesu uoglnionego procesu nowotworowego Diagnostyka guzw szyi zmiany zapalne wady wrodzone neo

o na pierwszym miejscu stawia si wczesne rozpoznanie zmian neo

o u 5% chorych z neo i u 40% chorych z rakiem gowy i szyi - guz jest pierwszym objawem choroby

dr guzw szyi zakaenia bakteryjne nieswoiste swoiste (kia, grulica, promienica) wirusowe zapalenia linianek

Wady wrodzone Torbiele skrzelopochodne - rodkowa i boczna szyi (rozwidlenie t szyjnej wsplnej) Neo:

pierwotne przerzutowe

o wiele - g uoglniony proces neo meta w porwnaniu z torbiel szyi boli

DIAGNOSTYKA RNICOWA 0-15 lat

o guzy zapalne o guzy rozwojowe o choniaki o neo tarczycy

15-40 o guzy zapalne o guzy rozwojowe o choniaki o neo naczyniowe o neo neurogenne o neo linianek o przerzuty raka jamy ustnej garda

rodkowego i dolnego, krtani po 40

o !przerzuty raka jamy ustnej garda rodkowego i dolnego, krtani

o choniaki o neo naczyniowe o neo neurogenne o neo linianek

PODSTAW DIAGNOSTYKI GUZA NA SZYI

USG BAC w podejrzeniu neo

o choniak- usunicie caego wza o meta - panendoskopia o meta z wza nadobojczykowego -

klp i jama brzuszna Przerzuty do wzw chonnych z nieznanego ogniska pierwotnego

80% gowa i szyja 15% klp i jama brzuszna 5% skra

U 50% chorych ognisko pierwotne ujawnia si w 5letniej obserwacji. U 15% nigdy si nie ujawnia. Neo jamy nosa i zatok obocznych

stanowi poniej 1% wszystkich neo zoliwych

w 80% dotycz zatok szczkowych potem jama nosa i sitowie

2/4 28

R. Chdzyski, [email protected]

histologicznie neo nabonkowe - paskonabonkowy lub gruczolakorak

Objawy

o w pierwszym etapie jak w infekcji postpujca niedrono nosa krwawienia z nosa niestae pobolewania i x czucia n V narastajce ble gowy objawy oczne: x II, III, IV, VI objawy neurologiczne przy naciekaniu

podstawy czaszki w sitowiu

o zaburzenia wchu mog by bez zaburze dronoci nosa -

o (moe te powodowa odepchnicie gaki ocznej)

w zatoce szczkowej - o bl zbw, przewietlenie zbw

nic nie daje, o rozchwianie zbw o zaburzenia dronoci o naciekanie podniebienia o do dou skrzydowo-

podniebiennego o do oczodou - asymetria gaek

ocznych Leczenie

napromienianie lub napromienianie i operacja ok 35% 5 letnich przey

NOWOTWORY JAMY USTNEJ

przewaaj raki paskonabonkowe, czsto na podou leukoplakii

mog by wieloogniskowe warga 2/3 przednie jzyka dno jamy ustnej bona luzowa policzka u 40% chorych przerzuty do wzw

chonnych dla jamy ustnej charakterystyczny jest

wze zauchwowy

OBJAWY pocztkowo nieuchwytne bl. linotok, szczkocisk Leczenie Operacyjne i napromienianie 5letnie przeycia

o warga 80% o dno jamy ustnej 35% o jzyk 30%

warga do 0.5 cm o kriodestrukcja o meta do wzw chonnych, bowiem

dobrze ukrwione o wiksze - chirurgia

NOWOTWORY GARDA RODKOWEGO raki paskonabonkowe, czsto

nienabonkowe (choniaki nieziarnicze) migdaki podniebienne podstawa jzyka uki podniebienne podniebienie mikkie u 60% jako pierwsze- meta

OBJAWY

uczucie pieczenia, drapania, przeszkody w gardle przy poykaniu

bl, trudnoci w poykaniu, otalgia szczkocisk Leczenie napromienianie 10% przey 5letnich

w nasadzie jzyka neo rozwijaj si rdminiowo - dlatego trudno jest wychwyci je badaniem

3/4 29

R. Chdzyski, [email protected]

MIGDAKI PODNIEBIENNE Raki

o czsto owrzodzenia o kraterowaty ubytek migdaka i

naciek uku podniebiennego guzy poch. limfatycznego - duy,

obrzmiay z wodnistymi na powierzchni, dochodzi do linii porodkowej

Leczenie o napromienienie o dopiero w niepowodzeniu -

chirurgiczne w badaniu garda angina (st zapalny garda) zobaczy symetri migdakw

NOWOTWORY NOSOGARDA

histologicznie: raki paskonabonkowe, lymphoepithelioma

u 50% chorych przerzut do wza chonnego jest pierwszym objawem choroby

u 20% stwierdza si przerzuty odlege z wyboru - radioterapia Objawy nosowe

o niedrono o krwawienia

oczne o wytrzeszcz o x ruchomoci

neurologiczne o I-VI, IX-XII

NOWOTWORY GRUCZOW LINOWYCH

przewaaj neo agodne zoliwe ok 0.3% 80% linianka przyuszna (g agodne) poduchwowe 5% (g kamica) w maych liniankach (czciej zoliwe) czsto niedowad n VII guz agodny - moe zezoliwie (ok

20%)

chirurgia i napromienianie OBJAWY

guz powoli rosncy, czsto bez objaww nagy, szybki wzrost bl niedowad n VII (g w neo zoliwych) Leczenie Operacyjne i napromienianie 25-90% 5letnich przey

UCHO

najczciej dotycz skry maowiny usznej Objawy owrzodzenie skry bl przerzuty do wzw chonnych Leczenie operacyjne i napromienianie

w uchu rodkowym rzadko przed operacj

mona rozpozna neo (w przewlekym zapaleniu ucha dochodzi do bolesnoci - due podejrzenie neo)

w TK podobnie jak w przewlekym zapaleniu ucha, s rwnie zniszczenia kostne

operacja! wznowy! czste

4/4 30

R. Chdzyski, [email protected]

DUSZNO W LARYNGOLOGII Upoledzenie dronoci grnych dr odd powoduje duszno wdechowo-wydechow Wyrnia si duszno ostr, wystpujc nagle w przypadku gwatownego zmniejszenia lub niedronoci drg oddechowych i duszno przewlek z adaptacj chorego do zmieniajcych si warunkw oddychania. Do upoledzenia grnych dr odd dochodzi najczciej na poziomie krtani poniewa jest ona najwszym odcinkiem ok podgoniowa jest problematyczna do diagnostyki i leczenia - bo jest zamknita chrzstk piercieniowat dookoa Opis:

pooenie rodkowe przyrodkowe odwiedzeniowe

Staw nalewkowo-piercienny - uszkodzenie - daje unieruchomienie fadu gosowego (czciej jednostronnie), moe doj przy intubacji m wewntrzne unerwiane przez n krtaniowy wsteczny NOWOROKI I NIEMOWLTA

niewyksztacenie nozdrzy tylnych wrodzone znieksztacenia nosa wady rozszczepowe twarzy guzy (przepuklina op mzg, cysty,

naczyniaki) stany zapalne urazy okooporodowe przyczyny metaboliczne (niedoczynno

tarczycy), polekowe U niemowlcia katar z cakowitym uniedronieniem jam nosowych moe da powane zaburzenia oddechowe

Zwieracze

fady gosowe (u dzieci nie zamykaj si w przestrzeni midzychrzstnej do ok 10r)

fady rzekome nagonia (ma si pooy na nalewkach

przy skurczu fadw nalekowo-nagoniowych)

OBJAWY NIEDRONOCI NOSA U NIEMOWLT

sapka stridor nosowy katar luzowo-ropny chrapanie trudnoci w karmieniu zachystywanie si duszno wdechowa sinica

DIAGNOSTYKA

rynoskopia przednia cewnikowanie endoskopia jam nosa i nosogarda CT, MRI

PRZYCZYNY DUSZNOCI NA POZIOMIE GARDA RODKOWEGO U DOROSYCH I DZIECI

ropie okoomigdakowowy o obustronne

zagardowy ropie jzyka i dna jamy ustnej

o chyba najczciej choroby zakane (mononukleoza,

bonica) o pow wzw chonnych o obrzk krtani

obrzk Quinckego neo

1/5 31

R. Chdzyski, [email protected]

PRZYCZYNY DUSZNOCI - KRTA, doroli i dzieci

Wady wrodzone o przepona krtaniowa o wrodzona wiotko chrzstek

krtani najczstsza przyczyna

tracheotomii u noworodkw

o torbiele wrodzone krtani o zaburzenia rozwojowe

URAZY KRTANI o rany postrzaowe, cite o urazy tpe o urazy jatrogenne o oparzenia termiczne i chemiczne

Zapalenia o ostre st zapalne wirusowe i

bakteryjne (nieytowe, podgonowe, )

od 10-40 mg/kg w podgoniowym mg ( u dorosych zacz od 100-200 mg)

- na 6 h dziaania unieruchomienie w stawie

nalewkowo-pierciennym obrzk krtani LTB - maligna, dzieci ze

zych warunkw (laryngotracheobronchitis - H influenzae, antybiotyk o szerokim spektrum, wknik: strupy - nierzadko trzeba je usuwa mechanicznie)

inne ch zakane o zapalenia swoiste krtani (grulica,

promienica, kia) twardziel - Klebsiella

scleromatis, endemicznie w Polsce, na Wschodzie powszechniejsza, reaguje na leczenie Streptomycyn miejscowo i oglnie - nacieki zapalne, blizny,

znieksztacenia drogi oddechowej - od nasady jzyczka do tylnej ciany garda - ok podgoniowa - leczenie dugie, nierzadko koczy si operacj

CIAA OBCE OBRZKI KRTANI

o alergiczne o angioneurotyczne o zapalne, zakane

podgonowe w obrazie laryngoskopowym way

czerwone, zwajce goni ze wistem powietrze dobry gos szczekajcy kaszel

PORAENIA NERWW UNERWIAJCYCH

KRTA M piercienno tarczowy - moe dawa gos przy poraeniu obu recurrensw Po lewej stronie - wsteczny, owija si dookoa aorty (gazki sercowe, przeykowe, tchawicze) Po prawej stronie - t podobojczykowa prawa - Przyczyny poraenia recurrensw

zmiany naczyniowe, anomalie neo przeyku, tarczycy, guzy na szyi,

neo puca ch metaboliczne, zatrucia i zmiany naczyniowe OBUSTRONNE PORAENIE WSTECZNYCH - tracheotomia

2/5 32

R. Chdzyski, [email protected]

NIEDOWADY I PORAENIA STRUN GOSOWYCH pochodzenia orodkowego (j

dwuznaczne, rzadko obustronne) poraenia obwodowe

o zmiany uciskowe lub naciekowe z otoczenia (poraenie krtani bywa pierwszym objawem - rak przeyku, w osklepku)

o po operacjach na klp o po strumectomii o w przebiegu infekcji wirusowych -

neuritis grypowe i ppacowe

o toksemia endo lub egzogenna (mocznica, cukrzyca)

GUZY guzy nienowotworowe (polip) nowotwory niezoliwe krtani

(brodawczaki, gruczolaki, wkniaki) zoliwe

o pierwotne zoliwe neo krtani o neo naciekajce krtani z

otoczenia (tarczyca, przeyk, rzadziej inne)

zmiany popromienne po leczeniu guzw szyi (zoliwe linianki i migdaka)

STANY KURCZOWE - SKURCZ GONI padaczka, tec, tyczka (g w

hiperwentylacji - astmatycy, stres, r. konwersyjne, przy utracie wapnia z moczem, dr jelitow, rwnie niedobr Mg)

skurcze mini zwieraczy goni odruchowy skurcz goni podczas

dranienia luzwki grnych drg oddechowych (odruch z nerwu IX)

PRZYCZYNY DUSZNOCI - TCHAWICA

zwenia tchawicy wew i zew tracheomalacja urazy tchawicy ciaa obce stany zapalne

neo powikania po intubacji i tracheotomii

LECZENIE DUSZNOCI mechaniczne udranianie grnych drg oddechowych

intubacja konikotomia tracheotomia przezskrna tracheotomia z lub bez intubacji tracheotomia poprzedzona

tracheobronchoskopi o intubacja przez 72 h, potem

tracheotomia WSKAZANIA DO INTUBACJI

ostra niedrono, ktrej przyczyn mona szybko usun

jako przygotowanie do tracheotomii stany nieprzytomnoci, niewydolno

oddechowa, znieczulanie NIE POLECA SI

w przypadku cia obcych w grnych dr oddechowych (gardo, krta, tchawica)

due rozpadajce si guzy, rozlege urazy krtani, aby nie zsun mas do dou

w grulicy krtani w rozlegych urazach twarzoczaszki i

krgosupa szyjnego POWIKANIA POINTUBACYNE

zapalenie krtani i tchawicy ziarniniaki krtani

o lepsze do usuwania w goni i nadgoni

o gorsze podgonowe zmiany ziarninowe, zwenia tchawicy

3/5 33

R. Chdzyski, [email protected]

KONIKOTOMIA I TRACHEOTOMIA tracheotomia - na 3-4 chrzstce, barki

na podwyszeniu, gowa odchylona wzina tarczycy, przecicie, podszycie i

zsunicie na boki okienko

POWIKANIA wczesne

krwawienie, krwiak odma (podskrna, opucnowa,

rdpiersiowe) przetoka tchawiczo-oskrzelowa poraenie n wstecznych nieprawidowe uoenie rurki zatrzymanie akcji serca i oddechu

pne

krwotoki z odleyn tchawicy i duych naczy

zwenie tchawicy lub ziarnina przetoka tchawiczo-przeykowa z

odleyny zakaenia tracheostomy, rdpiersia,

tchawicy i oskrzeli niedrono rurki zaburzenia poykania zachynicie ciaem obcym przez

tracheostom trudnoci z dekaniulacj

rurka powinna lee luno, nie kontaktowa si z b luzow tracheostoma wszyta do skry nie zwa si bardzo CIAA OBCE W DROGACH ODDECHOWYCH

nos gardo krta, tchawica, oskrzela przeyk przewody suchowe zewntrzne

ZACHYNICIE SI ciao obce w drogach oddechowych ZADAWIENIE SI ciao obce w grnym odc drogi pokarmowej, zadawieniu moe towarzyszy duszno ZAPOBIEGANIE DZIECI

waciwa pozycja przy karmieniu nie na si leki tylko w postaciach zawiesin,

syropw, kroplach, wlewach DOROLI

zachowanie kultury przy jedzeniu i piciu (rozmowy)

uwaga na protezy zbowe dokadne badanie przyczyn

powtarzajcego si zachystywania NOS

przez nozdrza przedni, tylne (wymioty) rany drce jatrogenne (sczki, dreny, uamanie cz

narzdzi) OBJAWY

zwykle jednostronne x dronoci wydzielina (cuchnca), ropna, krwista zapalenie zatok, trbki, ucha

rodkowego kamie nosowy - oblanie przez

wydzielin z nosa USUWANIE

obkurczenie i znieczulenie b luzowej usunicie w rynoskopii przedniej staranne sprawdzenie czy

o nie ma innych cia obcych o nie ma innej patologii (neo)

4/5 34

R. Chdzyski, [email protected]

GARDZIEL lokalizacja podstawa jzyka migdaki podniebienne doki zajzykowe zachyki gruszkowate

postpowanie

znieczulenie odessanie wydzieliny usunicie pod kontrol laryngoskopii

poredniej lub bezporedniej CIAA OBCE KRTANI

rzadziej ni tchawicy i oskrzeli kaszel, potem duszno pniejsze

o krwioplucie, o kujce ble w klp, o odma (szyja, klp, rdpiersie) o infekcja

postpowanie laryngoskopia porednia, bezporednia konikotomia lub tracheotomia nie intubowa!!!

ciao obce w krtani czy tchawicy jest w kadym przypadku bezporednim zagroeniem ycia postpowanie

laryngoskopia bezporednia, tracheoskopia z usuniciem ciaa obcego

tracheotomia Najczstsze lokalizacje przeyk

3 zwenia nad grnym zweniem, nad wpustem

ksy pokarmowe, protezy Objawy

bl rozpierajcy w klp nie moe poyka

Postpowanie

nie przepycha si do dolnych odcinkw pp.

1. badanie ORL! 2. CXR (odma, ciao obce, wydolno

krenia maego) ezofagoskopia

o w znieczuleniu oglnym PRZEWD SUCHOWY ZEW otoskopia wypukiwanie wod o 37 st gdy niepewno co do cigoci b

bbenkowej - roztworem odkaajcym haczyk uszy obejmujc ciao obce, nie

pset - uraz b bbenkowej na granicy chrzstno-kostnej

zaklinowanie - Powikania

uszkodzenie suchu o charakterze przewodzeniowy

5/5 35

R. Chdzyski, [email protected]

ZAPALENIE GARDA I MIGDAKW PODNIEBIENNYCH

obemuj w rnym stopniu bon luzow

garda i tk chonn w tk chonnej garda - limfocyty Ti B piercie Waldeyera ostre zapalenie garda dotyczce g

o b luzowej garda o migdakw (angina)

wirusowe (80%( gorczka, katar, bl garda i mini,

kaszel o rnym nasileniu rynowirus przezibienie coronav przezibienie adenov zapalenie garda,

spojwek z gorczk, zapalenie drg oddechowych o ostrym przebiegu

HSV 1 i 2 zapalenie b luzowej j ustnej i dzise

paragrypa przezibienie, pseudokrup (podgonowe zapalenie krtani, gl jako skutek infekcji kataralnej)

wirus Coxsackie A herpangina (drobne pcherzyki i owrzodzenia na ukach podniebiennych, jzyczku, podniebieniu), ch doni, stp i jamy ustnej

EBV mononukleoza zakana CMV mononukleoza

cytomegalowirusowa HIV grypa A i B OSTRE WIRUSOWE ZAPALENIE GARDA OBJAWY oglne objawy przezibienia lub grypy w

zalenoci od etiologii przekrwienie migdakw i ukw

podniebiennych przekrwienie grudek chonnych i pasm

bocznych tylnej ciany garda

nierwnomierne przekrwienie b luzowej garda i podniebienia mikkiego z wystpowaniem drobnych pcherzykw

brak nalotw na migdakach podniebiennych i na innych skupiskach tkanki chonnej garda

czasem surowiczy wysik w kryptach migdakw

objawy nieytowe z grnych dr odd towarzyszy prawidowe WBC lub

leukopenia (nie da si zogw wycisn szpatuk) LECZENIE l pwirusowe NLPZ miejscowo odkaajce witaminy mukolityki przy nadkaeniu bakteryjnym -

antybiotyki MONONUKLEOZA ZAKANA

EBV wylganie 30-50 dni ludzie modzi, przebieg agodny

OBJAWY

podobne do anginy paciorkowcowej wysoka gorczka przekrwienie b. luzowej garda i

migdakw podniebiennych, w dalszym przebiegu biao szare naloty na migdakach (z gbokimi owrzodzeniami)

silny bl garda powikszenie wtroby i ledziony (w ok

50%) wysypka skrna (5-20%) biegunka, wymioty (gwnie u dzieci) zwikszone WB (ponad 50% limfocytw)

z obecnoci 40% limf atypowych dodatni wynik testu aglutynacyjnego

Paula-Bunnela (tydzie od wystpienia objaww)

1/6 36

R. Chdzyski, [email protected]

o rzadko faszywie dodatni (choniaki, WZW, ch autoimmunologiczne)

o dodatni wynik testu ok 1 rok, potem zanika

o czuo ok 80% powikania

o z G-B o zomr o poraenie VII, IX, X, XI, XII

Podejrzenie w rnicowaniu z angin paciorkowcow angina o burzliwym przebiegu -

nieustpowanie objaww po 2-3 dniach stosowania typowego leczenia

po wczeniu ampicyliny - masywna wysypka skrna

Leczenie objawowe samoistne ustpowanie objaww po 10

dniach powikszenie wzw chonnych 6-8 tyg

(pow) splenomegalia 4 tygodnie

BAKTERYJNE ZAPALENIE MIGDAKW PODNIEBIENNYCH

Etiologia paciorkowcowe B hemolizujce gr. A C i G Plaut-Vincenta (mieszana flora

beztlenowa) N gonorrhoeae Corynobacterium dipheriae Yersinia enterocolica Francisella tularencis ANGINA PACIORKOWCOWA U dorosych ok 10% wszystkich zakae

garda, u dzieci ok 30% gr A, rzadko Ci G inne rzadko drogi zakaenia - z zew, bakteria

saprofitujce staj si patogenne

ch cika, do dua dynamika, dreszcze, pocztek nagy

bl gowy, u dzieci bl brzucha, nudnoci, wymioty

po ok 12 h silny bl garda, promieniujcy do uszu

brak objaww kataralnych pacjent jest w pierwszych dniach

zakany gorczka nawet wysza ni 40st Przedmiotowo silne przekrwienie

(malinowe( migdakw podniebiennych i bony luzowej garda

pow migdakw podniebiennych z wknistym lub ropnym wysikiem w kryptach

bolesne powikszenie wzw chonnych szyi, g poduchwowych

czsto biay nalot na jzyku, cuchnienie z ust, objawy odwodnienia

RNICOWANIE wirusowe zapalenie garda mononukleoza bonica angina Plaut-Vincenta grzybicze zapalenie garda angina w ch krwi (agranulocytoza, ostra

biaaczka, niedokrwisto aplastyczna) ANGINA BONICZA

obecnie rzadko maczugowiec bonicy, bak tlenowa, G+ wytwarza toksyny (jad boniczy), ktre

krc we krwi mog powodowa zmiany chorobowe w narzdach odlegych i tk nerwowej

okres wylgania 2-6 dni ch g dzieci do 10 r

2/6 37

R. Chdzyski, [email protected]

Objawy miernie nasilona gorczka (ok 38st C),

przy cikim st oglnym (blado, tachykardia, zaburzenia ttna)

rozlege biaoszare naloty w gardle, wychodzce poza granice anatomiczne migdaka

prba oddzielenia nalotw od podoa powoduje krwawienie

wzy chonne szyi powikszone i bolesne

przebieg bonicy moe by burzliwy z przewag objaww oglnych

czasami dominuj objawy obrzku garda i szyi, przypominajce ropie okoomigdakowy lub ropowice jamy ustnej

Powikania zapalenie m sercowego z objawami

klinicznymi ok 12 dnia choroby niedowady lub poraenia wielonerwowe

w 2-7 tyg choroby, najczciej dotycz podniebienia mikkiego i akomodacji

wycofuj si samoistnie , g Rozpoznanie

klinika te bakteriologia

Leczenie surowica przeciwbonicza due dawki penicyliny nawodnienie izolacja ANGINA PLAUT VINCENTA obecnie rzadko dotyczy ludzi modych, niedoywionych,

zaniedbujcych codzienn toalet jamy ustnej

wrzecionkowce i krtki (Bacllus fusiformis, Spirocheta denticolata)

beztlenowce

przebieg podostry przy silnej bolesnoci garda z pow jedno lub obustronnym wzw ch szyi

Obraz kliniczny

st podgorczkowe, brak aknienia ble garda

zapalenie dzise, b luz jamy istnej i garda

owrzodzenie na jednym migdaku podniebiennym o rnej wielkoci, pokryte brudnoszarym nalotem, cuchnienie z ust

Leczenie: due dawki penicyliny, dalacin grzybicze zapalenie garda

oglna lub miejscowa sterydoterapia, leki cytostatyczne, immunosupresja, radioterapia, antybiotykoterapia

wyniszczajce ch oglnoustrojowe cukrzyca st niedoborw immunologicznych st nabytego upoledzenia odpornoci

AIDS ch krwi

bardzo czsto przyczyn nawracajcych blw, zakae garda jest refleks o-jelitowy

OBRAZ biaawe, plamiste naloty otoczone

rbkiem przekrwienia na b luz Leczenie: p grzybicze doustne i miejscowe

LECZENIE ANGINY PACIORKOWCOWEJ

leczenie empiryczne I rzutu penicylina i jej pochodne cefadroksyl leczenie przez 10 dni

Przy braku tolerancji lekw doustnych, zwaszcza dzieci (wymioty, x poykania)

penicylina krystaliczna prokainowa

3/6 38

R. Chdzyski, [email protected]

W przypadku alergii na antybiotyki B-laktamowe makrolidy nie stosowa jako lekw I rzutu z uwagi

na oporno szybko narastajce Niepowodzenia - ok 30%

nieprzestrzeganie zalecanego schematu leczenia

kopatogeny z betalaktamaz o SA o Moraksella o Haemophilus o beztlenowce

Kopatogenno przy braku poprawy po 48h

Nie zaleca si

kotrimoksazolu bactrimu tetracklin ampicyliny (moliwo mononukleozy

zakanej) NAWRACAJCE

klindamycyna+metronidazol antybiotyki betalaktamowe z inhibitorem

betalaktamazy POWIKANIA MIEJSCOWE

naciek i ropie okoomigdakowy ropie przestrzeni przygardowej ropie tylnogardowy ropowica dna jamy ustnej

naciek i ropie okoomigdakowy najczstsze powikanie anginy

paciorkowcowej tre ropna gromadzi si w przestrzeni

pomidzy torebk migdaka a powizi pokrywajc boczn ciana garda

najpierw jednostronny naciek migdakowy

Objawy

wysoka gorczka silny bl garda trudnoci w poykaniu i szczkocisk mowa gardowa z cechami nosowania gdy ropie si organizuje st oglny si

poprawia, bl nadal Przedmiotowo

linienie intensywne przekrwienie wch

Leczenie

ropie przednio-grny (mikkie i uk podniebienny przedni) przesuwa migdaek do rodka

grny o ku przodowi

dolny zewntrzny Bakteriologia - beztlenowce (rzadziej tlenowe i mieszane)

RNICOWANIE

neo zoliwy ttniak ttnicy szyjnej wew ciao obce migdaka z zapaleniem zmiany na migdaku w przebiegu

biaaczki naciek zapalny zbopochodny

POSTPOWANIE nacicie i zdrenowanie ropnia po

uprzedniej punkcji i uzyskaniu treci ropnej

codzienne poszerzanie jamy ropnia oglna antybiotykoterapia

betalaktamowe z inhibitorem, cefalosporyny II generacji, klindamycyna, metronidazol

makrolidy w przypadku alergii na wszystkie w/w

4/6 39

R. Chdzyski, [email protected]

ropie przestrzeni przygardowej ciki st oglny chorego temp naciek uwypuklajcy boczn cian

garda lub naciek zapalny szyi z ograniczeniem jej ruchomoci

szczkocisk (naciekanie m skrzydowych)

hospitalizacja, i.v. antybiotyki celowane, drena przestrzeni od zew

usunicie migdakw (jak we wszystkich powikaniach miejscowych)

ropie tylnogardowy

mdz powizi gardow a przedkrgow na tylnej cianie garda bolesne

uwypuklenie temp st oglny x poykania wzy chonne szyi bolesne Leczenie: szpital, celowana

antybiotykoterapia, nacicie i drena przez jam ustn

ropowica dna jamy ustnej Ludovici

u dzieci zgorzelinowe zapalenie tk mikkich ok

podjzykowej i poduchwowej przebieg b ciki najczciej skutek urazw i zmian

zapalnych dna jamy ustnej i garda niemowlta i mae dzieci Leczenie jw.

Powikania oglne anginy paciorkowcowej

posocznica i ropnica zakrzepowe zapalenie zatoki jamistej gorczka reumatyczna niektre postacie poanginowych zapale

wielostawowy glomerulopatie poanginowe

POSOCZNICA

najcisze

Objawy o ostre zapalenie migdakw i lub

garda i lub miejscowe o objawy posocznicy (temp,

dreszcze, HR, RR) o ropnie o zaway wielonarzdowe (puca

stawy wtroba) Rozpoznanie

o klinka o posiew krwi

Leczenie: celowane abiotyki, x odd-kreniowa , elektrolity

ZAKRZEP ZATOKI JAMISTEJ

najcisze ok 10% zgon posocznica i zomr Przejcie przez drog yln - splot

skrzydowy - czcy ze wiatem zatoki (zatok, trjkt mierci, zby)

zesp zatoki jamistej posocznica bl w gbi oczodou (I g n V( zastj

ylny w obrbie powiek, spojwki i siatkwki, wiatowstrt

narastajcy wytrzeszcz gaek ocznych podwjne widzenie, III IV VI postpujce niedowidzenie lub lepota

jedno lub obustronne powikania - zachowawczo, operacyjnie

punkt wyjcia zapalenia, leczenie przeciwzakrzepowe

Gorczka reumatyczna

ostre reumatyczne zapalenie staww zapalenie m sercowego procesy immunologiczne odkadanie si IgG w zastawkach, m

sercowym, kbkach ju po 10 dniach pierwsze objawy oglne osabienie, pobolewanie staww,

dolegliwoci gastryczne

5/6 40

R. Chdzyski, [email protected]

Rozpoznanie zap. m sercowego, plsawica, temp WBC OB hiperfibrynogenemia, alfaglobulinemia,

SAO Glomerulopatie poanginowe kompleksy w klbkach po 2-3 tyg st podgorczkowe ble ok ldwiowej

W DO TONSILEKTOMI

powikania Poanginowe miejscowe i oglne (w okresie remisji)

przewleke zapalenie migdakw podniebiennych przebiegajce z czstymi okresami zaostrze i powikszeniem wzw chonnych szyi (pynna tre ropna przy uciniciu)

przerost migdakw podniebiennych utrudniajcy oddychanie (OBPS)

usunicie migdaka w caoci przy podejrzeniu neo

w do adenotomii

przerost migdaka utrudniajcy fizjologiczne oddychanie przez nos

ch zwizane z przerostem migdaka gardowego

o nawracajce ostre zapalenie ucha rodkowego

o x dronoci trbki suchowe o zapalenie zatok przynosowych o czste infekcje grnych dr

oddechowych

6/6 41

R. Chdzyski, [email protected]

ZAWROTY GOWY OTONEUROLOGIA

czy objawy s skutkiem x obw czy orodkowego neuronu przedsionkowego

obw - dramatyczny przebieg, ale nie jest potencjalnie zagroeniem ycia, co jest przeciwiestwem orodkowego

ZADANIA LEKARZA

leczenie dorane obw/or identyfikacja patologii optymalne leczenie, leczy szok

przedsionkowy ZOONY PROBLEM

wywiad diagnostyka

o niska czuo testw o testy uzupeniajce

na granicy pata skroniowego i

ciemieniowego jest orodek rwnowagi ROLA BDNIKA

UKAD RWNOWAGI proprioreceptory

o gdy gaki oczne poruszaj si ruchami nie dowolnym - np w oczoplsie - nie ma wraenia pacjent ruchu gaek, ale wirowania otoczenia

mdek narzd wzroku odruch przedsionkowo-oczny

o staa ostro widzenia o widzenie plamkowe podczas

ruchw gowy odruch przedsionkowo-rdzeniowy

o g m antygrawitacyjne - tuw i koczyny - odp. napicie

o std w ostrym uszkodzeniu bdnika - x rwnowagi, z nagego spadku napicia

BUDOWA BDNIKA ucho wew w cz przedniej - limak tylna cz ucha wew - przedsionek

(agiewka i woreczek - narzdy otolitowe), 3 kanay pkoliste z agiewk - baki, tu narzd bakowy, osklepkowy

narzdy otolitowe - o przyspieszenie liniowe,

przyciganie ziemskie o tu generowane odruchy

przedsionkowo-rdzeniowe narzdy bakowe (osklepkowe)

o ruch obrotowy, przyspieszenia ktowe

o ruchy gowy wzgldem szyi - uk kanaw pkolistych

komrki zmysowe bdnika o rzski w subst galaretowatej, tu

kamyczki otolity (statolity), CaCO3, zatem ciar b jest wikszy

agodne pooeniowe zawroty gowy

uraz, infekcja - oderwanie otolitw baka kanau pkolistego tylnego na narzdzie osklepkowym (wzrost

ciaru waciwego, wtedy dodatkowo grawitacja dziaa) lub do wiata kanau, jak tok w silniku - przesuwanie

gwatowny zawrt gowy - kilkadziesit sekund, z oczoplsem, szybk faz w kierunku ucha chorego, oczopls obrotowy i nudnoci

= agodne pooeniowe zawroty gowy

u 1/4 pacjentw z zawrotami gowy objawy burzliwe - po kadym nagym

ruchu gowy klasyczny charakter obwodowy prba kaloryczna (ocenienie kadego

bdnika oddzielnie) - symetryczna pobudliwo bdnikw

1/5 42

R. Chdzyski, [email protected]

manewr Hallpike'a na kozetce, aby po pooeniu na plecy, gowa zwisaa poza kozetk i skrcenie o 45st - oczopls poziomo-obrotowy i faza szybka w stron podogi - chorego ucha

tu rehabilitacja - farmakoterapia - kinezyterapia - przerzucania, aby

wyrzuci z kanaw pkolistych, jednak najczciej kamyczki si rozpuszczaj - trwa ok 3 mcy

chirurgiczne : obliteracja cementem kanau pkolistego tylnego

stereocilia i kinocilium ruch endolimfy - mae rzski w kierunku

kinocilium - wyadowania, w przeciwnym kierunku hiperpolaryzacja

endolimfa i perylimfa o identycznym ciarze waciwym

wyadowania w zakoczeniach s proporcjonalne do odgicia osklepka

jdra przedsionkowe poczone z jdrami okoruchowymi - kanay pkoliste steruj ruchami gaek ocznych

gdy dochodzi do wypadnicia impulsw z jednego kanau pkolistego do mzgu dochodzi zmieniona informacja - std silny zawrt gowy

unaczynienie ucha wew podobne do wiecowego - deficyt ukrwienia - objawy zalene od lokalizacji deficytu

o niedokrwienie: szum uszny, niedosuch, zawrt gowy w rnych konstelacjach

o t do ucha wew - t przednia dolna mdku od t podstawnej,

o niewydolno t podstawnej - izolowane napadowe zawroty gowy u osoby starszej mog by jedynym objawem

o jdra przedsionkowe s bb wraliwe na chwilowe niedokrwienie w porwnaniu z innymi n czaszkowymi

NAGA GUCHOTA z zawrotami gowy modzi ludzie, ok 40 r, mczyni po niedokrwiennym incydencie ucha

wew, w cigu roku czsto incydent sercowy - std kardiolog

UKAD PRZEDSIONKOWY Cz obwodowa

przedsionek o agiewka o woreczek o 3 kanay pkoliste

nerw przedsionkowy kt mostowo-mdkowy

Cz orodkowa jdra przedsionkowe (pie) mnogie poczenia

o z istot siatkowat pnia III IV VI (oczopls) X (nudnoci, wymioty, x

ttna) o z mdkiem (precyzja i zasig

ruchw) o rdzeniem krgowym (zbaczanie

w kierunku uszkodzenia) pole przedsionkowe w korze pata

skroniowego o ustpowanie ostrych zawrotw

gowy zaley od pomylnie przebiegajcy procesw kompensacji orodkowej, a nie od lekw

OCZOPLS przedsionkowy

faza wolna - przedsionkowa faza szybka - twr siatkowaty -

orodkowa (przywracanie gaki ocznej), dlatego gaka nie wiruje dookoa wasnej osi

ostry okres zwany jest szokiem przedsionkowym, bo objawy bardzo burzliwe

WYWIAD OTONEUROLOGICZNY Zaoenia

o czas

2/5 43

R. Chdzyski, [email protected]

o dociekliwo o uporzdkowanie o dynamika dolegliwoci i objaww o uniknicie narzucania odp.

Pytania opisa zawrt gowy, vertigo -

halucynacja ruchu wirowego jak si jest pijanym, jak po zejciu z

karuzeli, jak po prbie kalorycznej vertigo (naruszenie cz lub integracji

zmysw wzroku + rwnowagi + czucia

gbokiego) , dla innych nieukadowych zawrotw: dizziness

niezwykle duo przyczyn jest oglnoustrojowych

w rtg - zdjcie czynnociowe pokazujce niestabilno wizadow szyjnego odc krgosupa - w odgiciu i przygiciu

Obwodowy oczopls czystoobrotowy, skony,

spojrzeniowy, pionowy vertigo pocztek - z reguy napadowy, w

formie atakw, do precyzyjnie okrelony w czasie

nasilenie zawrotw najwiksze na pocztku tendencje do stopniowego wygasania

ataki trwaj od kilkunastu minut do kilkudziesiciu godziny

czas trwania napadowych zawrotw rzadko przekracza 3 tygodnie

ustpuj w czasie, kompensacja orodkowa

ruchy gow wyranie nasilaj uczucie zawrotu

Towarzyszce dolegliwoci z reguy jednostronne upoledzenie

suchu i szum w uchu nigdy nie ma x czy utraty przytomnoci nigdy nie wystpuj drgawki ble gowy rzadko, jeeli jako wyraz

zmczenia napadem vertigo i migrena w ch Meneiera

zaburzenia ostroci wzroku nie wystpuj (fiksacja wzroku zmniejsza nasilenie dolegliwoci)

brak towarzyszcych innych x neurologicznych, jeli to jedynie niedowad lub poraenie nerwu VII

Orodkowy vertigo rzadziej, czciej uczucie chwiania

si, zapadania, unoszenia, popychania z zewntrz, niepewno statyczna

x orientacji w przestrzeni trudnej niekiedy do sprecyzowania niepewnoci postawy i chodu

zwykle dolegliwoci rozpoczynaj si skrycie, pocztek bywa trudny do ustalenia

nasilenie dolegliwoci zmienne, moe by ich narastanie lub utrzymywanie si na tym samym poziomie w duszym czasie obserwacji

jeeli wystpuj dolegliwoci napadowe, to krtkie, czsto z upadkiem

czas trwania rozciga si na miesice, a nawet lata

wpyw ruchw gowy na zawroty oraz inne dolegliwoci niewielki lub aden (poza niewydolnoci krgowo-podstawn przy odchyleniu gowy do tyu)

Towarzyszce dolegliwoci zwykle bez dolegliwoci suchowych, jeeli to

niewielkie, obustronne, symetrycznie zaawansowane

zawrotom gowy mog towarzyszy x, a nawet utrata przytomnoci

drgawki mog wystpi ble gowy nierzadkie do czsto podwjne widzenie, mroczki

przed oczyma, zamglenie obrazu czy rne rodzaje lepoty

nierzadko towarzysz inne objawy uszkodze or uk nerwowego lub nerww czaszkowych

3/5 44

R. Chdzyski, [email protected]

obw i or oczopls poziomy, poziomoobrotowy

czas trwania

sekundy - agodne pozycyjne minuty - niewydolno krgowo

podstawna godziny - wodniak endolimfatyczny tygodnie, miesice z fluktuacj -

przewleke utajone zapalenie bdnika, przetoka perylimfatyczna

miesice, lata - schorzenia OUN o charakterze zwyrodnieniowym

VERTIGO PSYCHOGENNE

w wywiadzie rnorodne nie przystajce do siebie i bardzo zmienne dolegliwoci, chaotyczne, wielowtkowe, wielonarzdowe, wtki osobiste

w wywiadzie do czste upadki bez uszkodze

w prbie Romberga - nie przewrci si (+ prba trafiania do nosa)

teatralne zachowanie si maonkowie lub rodzice do czsto

staraj si odegra niezwykle zasadnicz rol w czasie zbierania wywiadu i badania

niedopuszczalne jest stawienie rozpoznania czysto psychogennych zawrotw gowy bez bad psychiatrycznego

BADANIE FIZYKALNE

kompletne bad ORL badanie narzdu suchu przedsionkw

o oczopls samoistny i pooeniowy o manewr Hallpike'a do wywoania

oczoplsu o prba cieplna Hallpike'a

okulistyczne o dno oka o pole widzenia o ostro widzenia

neurologiczne ze zwrceniem uwagi na objawy or

sercowo-naczyniowe w uzasadnionych przypadkach

o 1/4 chorych o zmiany niedokrwienne ucha

wew, ... bad lab: glikemia, lipidogram,

PRZYCZYNY OBW

zapalenia raczej ostre i wirusowe nage jednostronne izolowane

wypadnicie czynnoci przedsionka (neuritis vestibularis), uszkodzenie nerwu przedsionkowego

o vir autoimmuno naczyniowa, o nagle: oczopls, nudnoci o leki sedatywne (zawroty gowy i

objawy wegetatywne, stres, strach, napicie), spokj, - jednak hamowanie kompensacji orodkowej

o kady wiek, wiek podeszy - izolowany udar pnia mzgu?, modzi - dr z SM

x naczyniowe ucha wew, skurcz naczy (modzi, naga guchota), zakrzepy, zatory (migotanie przedsionkw, powrt suchu gorszy)

urazy, niekoniecznie z objawami wstrznienia mzgu (commotio cerebri, labirynthi)

o w podunym zamaniu koci skroniowej - klasyczne - w mech przeciwuderzenia, wstrznienie bdnika

o nage pogorszenie suchu i x rwnowagi, wycofujce si

ototoksyczno lekw o gentamycyna u dzieci w

zapaleniach grnych i dolnych dr oddechowych, vestibulotoksyczno - dawka, czas podawania, osobnicza wraliwo; nieodwracalne wypadnicie obu bdnikw

4/5 45

R. Chdzyski, [email protected]

o kumulacja w uchu wew, osadzanie si na bonach ucha wew i nie wydostaj si - moe ujawni si w jaki czas po zakoczonej kuracji

o w leczeniu ch Meneiera - transtympanalnie, gdy nie poddaje si leczeniu zachowawczemu i jest alternatyw dla chirurgii

zniszczenie kom ciemnych, ktre zmniejszaj wytwarzanie endolimfy, bez zniszczenia kom zmysowych

o diuretyki ptlowe, aspiryna - te przemijajce efekty

wodniak bdnika agodne pozycyjne z g otoskleroza limakowo przedsionkowa ch Meneiere'a

o szum uszny, uczucie penoci, niedosuch fluktuacyjny, napady zawrotw gowy

o wodniak ucha wew, tworzcy i nawracajcy wodniak przestrzeni endolimfatycznej

o endo