Click here to load reader

Quyết định số2013-2005-

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Quyết định số2013-2005-

PAGE 2

B LAO NG - THNG BINH V X HI

S: 2013/2005/Q-BLTBXHCNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc

H Ni, ngy 29 thng 12 nm 2005

QUYT NH Ban hnh quy trnh kim nh k thut an ton cc loi my, thit b, vt t, cc cht c yu cu nghim ngt v an ton lao ng

B TRNG B LAO NG - THNG BINH V X HICn c Ngh nh s 86/2002/N-CP ngy 05 thng 11 nm 2002 ca Chnh ph quy nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca B, c quan B;Cn c Ngh nh s 29/2003/N-CP ngy 31 thng 3 nm 2003 ca Chnh ph quy nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca B lao ng - Thng binh v X hi;Cn c Ngh nh 06/CP ngy 20 thng 01 nm 1995 ca Chnh ph quy nh chi tit mt s iu ca B lut Lao ng v an ton lao ng, v sinh lao ng; Ngh nh ll0/2002/N-CP ca Chnh ph v vic sa i, b sung mt s iu ca Ngh nh 06/CP ngy 20/01/1995 ca Chnh ph;Cn c Thng t s 23/2003/TT-BLTBXH ngy 03 thng 11 nm 2003 ca B Lao ng - Thng binh v X hi quy nh, hng dn th tc ng k v kim nh cc loi my, thit b, vt t, cc cht c yu cu nghim ngt v an ton lao ng; Xt ngh ca Cc trng Cc An ton lao ng,QUYT NH:iu 1. Ban hnh km theo Quyt nh ny cc quy trnh kim nh k thut an ton cc loi my, thit b, vt t, cc cht c yu cu nghim ngt v an ton lao ng sau:1. Ni hi, ni un nc nng - Quy trnh kim nh k thut an ton (QTK 01-2005);2. Bnh chu p lc - Quy trnh kim nh k thut an ton (QTK 02-2005);3. H thng lnh - Quy trnh kim nh k thut an ton (QTK 03-2005);4. ng ng dn hi, nc nng - Quy trnh kim nh k thut an ton (QTK 04-2005);5. Chai cha kh - Quy trnh kim nh k thut an ton (QTK 05-2005);6. H thng iu ch v np kh - Quy trnh kim nh k thut an ton (QTK 06-2005).iu 2. Quyt nh ny c hiu lc thi hnh sau 15 ngy, k t ngy ng Cng bo.iu 3. Gim c cc Trung tm kim nh k thut an ton ca cc B, ngnh v cc tnh, thnh ph trc thuc Trung ng chu trch nhim thc hin Quyt nh ny.B TRNG

Nguyn Th Hng- kB LAO NG - THNG BINH V X HI

NI HI V NI UN NC NNG QUY TRNH KIM NH K THUT AN TON

QTK 01-2005

NI HI V NI UN NC NNG - QUY TRNH KIM NH K THUT AN TON

(Ban hnh theo Quyt nh ca B trng B Lao ng - Thng binh v X hi s 2013/2005/Q-BLTBXH ngy 29/12/2005)

1. Phm vi p dng

Vn bn k thut ny quy nh quy trnh kim nh k thut an ton ln u, nh k v bt thng cc loi ni hi v ni un nc nng (sau y gi chung l ni hi) c quy nh ti Mc 1 v 2, Ph lc 1 - Danh mc cc loi my, thit b, vt t v cc cht c yu cu nghim ngt v an ton lao ng trong Thng t 23/2003/TT-BLTBXH ngy 03/11/2003 ca B Lao ng - Thng.binh v X hi.

Quy trnh quy nh nhng bc cng vic phi thc hin v nhng lu trong qu trnh kim nh ni hi. Cn c vo quy trnh, c quan kim nh s dng trc tip hoc xy dng quy trnh c th, chi tit cho tng dng, loi ni hi nhng khng c tri vi quy nh ca quy trnh ny.

2. Tiu chun bt buc p dng

(L tiu chun Vit Nam v k thut an ton, k hiu TCVN)

+ TCVN6004-1995: Ni hi - Yu cu k thut an ton v thit k, kt cu, ch to.

+ TCVN6005-1995: Ni hi - Yu cu k thut an ton v thit k, kt cu, ch to - phng php th.

+ TCVN6006-1995: Ni hi - Yu cu k thut an ton v lp t, s dng, sa cha.

+ TCVN6007-1995: Ni hi - Yu cu k thut an ton v lp t, s dng, sa cha - phng php th.

+ TCVN6008-1995: Thit b p lc - Mi hn yu cu k thut v phng php kim tra.

3. Cc php kim nh

Tin hnh kim tra k thut an ton theo cc bc sau:

- Kim tra h s: Mc 3.2

- Kim tra bn ngoi, bn trong: Mc 3.3

- Kim tra kh nng chu p lc: Mc 3.4

- Kim tra vn hnh: Mc 3.5.

3.1. Chun b kim nh

3.1.1. Phi thng bo k hoch kim nh v cc yu cu c s chun b, phi hp a ni hi vo kim nh.

3.1.2. Phi xc nh bin php an ton v nhn lc thc hin kim nh. Chun b y dng c, phng tin, thit b cho qu trnh kim nh v phng tin, trang b bo v c nhn.

3.2. Kim tra h s

3.2.1. Cn c vo ch kim nh kim tra, xem xt h s ca ni hi.

3.2.1.1. Khi kim nh ln u phi xem xt cc h s sau:

a) H s xut xng, l lch ca ni hi; bn v cu to ni hi v cc b phn ca n, cc chng ch kim tra cht lng;

b) H s lp t;

c) Cc bin bn kim tra mi hn, kim nh thit b o lng; bin bn kim tra thit b bo v lin ng, thng bi (nu c).

3.2.1.2. Khi kim nh nh k phi xem xt cc h s sau:

a) L lch, bin bn kim nh v phiu kt qu kim nh ln trc;

b) Nht k vn hnh, duy tu, bo dng; bin bn thanh, kim tra (nu c).

3.2.1.3. Khi kim nh bt thng phi xem xt cc h s sau:

a) Sau s c hoc sa cha ln trc thi hn, thay i kt cu: Xem xt h s nh kim nh nh k v xem xt b sung h s v sa cha, thay i kt cu; bin bn kim tra v cht lng sa cha, thay i kt cu;

b) Vn hnh li sau khi ngh vn hnh t 12 thng tr ln: Xem xt h s nh kim nh nh k;

c) Thay i v tr lp t, chuyn ch: Nh kim nh nh k v xem xt b sung h s lp t.

3.2.2. Xem xt v kt cu, thng s k thut lm vic ca ni hi v cc thit b ph tr; hng dn lp t, s dng v cc quy nh khc ca nh ch to; xc nh tiu chun p dng; xc nh cc v tr, chi tit, thit b bo v, an ton, ph tr... cn quan tm u tin kim tra trong qu trnh kim nh.

Lu : Khi kim tra, h s ca ni hi phi v ng theo quy nh ca quy phm, TCVN v k thut an ton hin hnh. Nu khng m bo, yu cu c s c hin php khc phc b sung.

3.3. Kim tra bn ngoi, bn trong

Thc hin vic kim tra bng mt v s dng dng c thng thng nh: knh lp, ba kim tra, da, thc o (thc cng, thc dy, thc cp, ng h so, thc l, pan me, dng), n chiu sng chuyn dng.

3.3.1. Kim tra v nh ni hi, mt bng b tr ni hi, cc quy nh v khong cch an ton, lan can cu thang, n chiu sng, cp liu, thi x, x.

3.3.2. Kim tra v kt cu, b mt kim loi; mc n mn, mi mn, bin dng cc phn chu nhit, cc phn chu p lc.

3.3.3. Kim tra cc mi hn, mi nc ng, gc un ng.

3.3.4. Kim tra tnh trng ng cu cn.

3.3.5. Kim tra bt cht ca cc chi tit ghp ni.

3.3.6. Kim tra lin kt ca tng bung la, mng khi, bung t, ghi.

3.3.7. Kim tra tnh trng bao che v bo n.

3.3.8. Kim tra lin ng, cc trang thit b o kim, bo v, an ton, thit b cp nc v s lng v tnh trng hin ti.

3.3.9. Kim tra v yu cu ch nc cp - nc ni v tnh trng thit b x l nc.

3.3.10. Kim tra s tng v tnh trng lm vic ca cc thit b ph tr.

Lu : Trong trng hp vic khm xt bn trong ni hi b hn ch hoc khng thc hin c nu cn c nghi ng kim nh vin c th yu cu c s t chc thc hin cc bin php b sung nh gi y v tnh trng k thut ca ni hi.

3.4. Kim tra kh nng chu p lc (th thy lc)

Phi th thy lc xt kh nng chu p lc ca ni hi theo trnh t sau:

3.4.1. Xc nh p sut th: p sut th ti thiu theo quy nh ti mc 6.6.4-b ca TCVN 6004-1995.

3.4.2. Phi c bin php khng ch s tc ng ca thit b bo v qu p v m bo cc thit b ny khng b ph hng trong qu trnh th. Trong trng hp khng thc hin c th c lp hoc c tho ra th ring.

3.4.3. Kim tra s lm vic ca thit b tng gim p sut. Lp p k kim tra vo ng v tr quy nh.

3.4.4. Kim tra v th nghim bin php thng tin lin lc qu trnh tng gim p sut m bo chnh xc.

3.4.5. Np y nc vo ni v ui ht khng kh. Nc np vo th theo quy nh ti mc 6.6.5 TCVN 6004-1995.

3.4.6. B tr v tr cho mi ngi tham gia kim nh thc hin c tt cng vic v m bo an ton.

3.4.7. Tng p sut theo quy nh v tc v thi gian n p sut th.

3.4.8. Duy tr p sut, thi gian th ti thiu theo quy nh ti mc 6.6.5 TCVN 6004-1995 v theo di tnh trng ca ni hi.

3.4.9. Gim p sut theo quy nh v tc v thi gian n p sut lm vic, tin hnh kim tra tnh trng ca ton b ni hi v cc thit b lin quan.

3.4.10. Gim p sut theo quy nh v khng (0); khc phc cc tn ti (nu c) v kim tra li kt qu khc phc c. Khi phc tc ng ca thit b bo v qu p; tng p kim tra p sut lm vic v tc ng ca cc van an ton.

3.4.11. nh gi kt qu th: Kt qu th ti thiu t yu cu theo quy nh ti mc 6.6.7 TCVN 6004-1995.

3.4.12. Trong trng hp ni hi c min th thy lc theo quy nh ca TCVN v k thut an ton hin hnh th phi ghi r l do trong bin bn kim nh v nh km cc bin bn th thu lc ca hi ng k thut ca c s ch to, lp t vo bin bn kim nh.

3.5. Kim tra vn hnh (th vn hnh)

Phi th kh nng vn hnh ca ni hi theo trnh t sau:

3.5.1. Kim tra cc van an ton c thc hin theo 3.4.10 ca quy trnh ny.

3.5.2. Kim tra kt qu chun b v khi lng v cht lng nc cp ni hi.

3.5.3. Cn c vo quy trnh vn hnh, yu cu c s tin hnh khi ng v tng p ni hi.

3.5.4. Trong qu trnh tng p sut n p sut lm vic ca ni hi cn phi theo di cht ch tnh trng lm vic ca ni hi, thit b o lng, bo v v cc thit b ph. Nu thy c s bt thng ngh c s dng ni hi theo ng quy trnh, tin hnh kim tra, kt lun c th v cc bin php khc phc.

3.5.5. Khi tng n p sut lm vic, nu khng c g bt thng th tip tc tng p sut kim tra li s lm vic ca cc van an ton.

3.5.6. Khi tr s ng m ca van an ton t yu cu th tin hnh nim phong van an ton.

3.5.7. nh gi kt qu th.

4. X l kt qu kim nh

4.1. Lp bin bn kim nh.

4.1.1. Lp bin bn kim nh theo mu quy nh (ban hnh km theo quy trnh ny) km theo cc bin bn th thy lc nu ti 3.4.12 ca quy trnh ny (khi min th thy lc), ghi y cc ni dung ca bin bn. Ghi r TCVN p dng khi tin hnh kim nh v c tiu chun ngi ch to p dng c quy nh vic kim tra, th nghim cao hn TCVN tng ng m ch c s yu cu thc hin kim tra, th nghim theo tiu chun .

4.1.2. Ghi tm tt kt qu kim nh vo h s l lch ca ni hi (ghi r h tn kim nh vin, ngy thng nm kim nh).

4.2. Thng qua bin bn kim nh

Thnh phn tham gia thng qua bin bn kim nh bt buc ti thiu phi c cc thnh vin sau:

+ Ch c s hoc ngi c ch c s y quyn;

+ Ngi c giao tham gia chng kin kim nh.

Khi bin bn c thng qua, ngi tham gia chng kin kim nh k, ch c s k v ng du vo bin bn.

4.3. Khi ni hi t c cc yu cu quy nh ti Mc 3, lnh o c quan kim nh cp phiu kt qu kim nh v bin bn kim nh cho c s.

4.4. Khi ni hi khng t cc yu cu quy nh ti Mc 3 th thc hin cc bc 4.1 v 4.2 v ch cp cho c s bin bn kim nh c nu r l do ni hi c kim nh khng t.

5. Chu k kim nh

5.1. Thc hin cc php kim nh quy nh mc 3 (tr 3.4): 2 nm/ln.

5.2. Thc hin ton b cc php kim nh quy nh mc 3: 6 nm/ln.

5.3. Khi rt ngn chu k kim nh, kim nh vin phi nu r l do trong bin bn kim nh.

(B,UBND...)

(Tn c quan K)CNG HA X HI CH NGHA VIT NAMc lp - T do - Hnh phc............., ngy.....th

Search related