QUESTION BOOKLET SPECIFIC (2) Horizontal and diagonal communication (3) Downward and upward communication

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of QUESTION BOOKLET SPECIFIC (2) Horizontal and diagonal communication (3) Downward and upward...

 • INSTRUCTIONS

  1. Immediately after the commencement of the Examination, before writing the Question

  Booklet Version Code in the OMR sheet, you should check that this Question Booklet

  does NOT have any unprinted or torn or missing pages or questions etc. If so, get it

  replaced by a complete ‘Question Booklet’ of the available series.

  2. Write and encode clearly the Register Number and Question Booklet Version Code

  A, B, C or D as the case may be, in the appropriate space provided for that purpose

  in the OMR Answer Sheet. Also ensure that candidate’s signature and Invigilator’s

  signature columns are properly filled in. Please note that it is candidate’s

  responsibility to fill in and encode these particulars and any omission/discrepancy

  will render the OMR Answer Sheet liable for Rejection.

  3. You have to enter your Register Number in the

  Question Booklet in the box provided alongside.

  DO NOT write anything else on the Question Booklet.

  4. This Question Booklet contains 100 questions. Each question contains four responses

  (choices/options). Select the answer which you want to mark on the Answer Sheet.

  In case you feel that there is more than one correct response, mark the response which

  you consider the most appropriate. In any case, choose ONLY ONE RESPONSE for each

  question.

  5. All the responses should be marked ONLY on the separate OMR Answer Sheet provided

  and ONLY in Black or Blue Ballpoint Pen. See instructions in the OMR Answer Sheet.

  6. All questions carry equal marks. Attempt all questions.

  7. Sheets for rough work are appended in the Question Booklet at the end. You should not

  make any marking on any other part of the Question Booklet.

  8. Immediately after the final bell indicating the conclusion of the examination, stop

  making any further markings in the Answer Sheet. Be seated till the Answer Sheets are

  collected and accounted for by the Invigilator.

  9. Questions are printed both in English and Kannada. If any confusion arises in the

  Kannada Version, refer to the English Version of the questions. Please Note that in

  case of any confusion the English Version of the Question Booklet is final.

  µ̃åÔåêÅÜÝ ‘ ÜÈåëôåÄð̃ µåâÿå ’åÄåÆ µ́å „Ôåï½¾²ìåêê † ÇÈåÐ×ðÆ ÇÈåíúÜݾ’ð²ìåê àÒÊ·æ µ̃åÁµåÑ–Ó ÔåêêÁ™ÐÜÈåÑÉ°±Áµð.

  DO NOT OPEN THIS QUESTION BOOKLET UNTIL YOU ARE ASKED TO DO SO

  Time Allowed : 2 Hours Maximum Marks : 200

  Version Code

  QUESTION BOOKLET

  SPECIFIC PAPER

  (PAPER-II)

  A

  SUBJECT CODE :

  Use of Mobile Phones, Calculators and other Electronic/Communication gadgets of any kind is prohibited inside the Examination venue.

  Register Number

  80-A

  80 Booklet Sr. No.

 • 80 (2 - A)

  1. ಎರಡು ಅಥ�ಾ ೆಚು ವ���ಗ�ಂದ ಸಂಗ�,

  ಕಲ��ೆ, ಅ��ಾ�ಯ ಅಥ�ಾ ಉ"ೆ#ೕಗಗಳ

  &'ಮಯವನು* _____ ಎಂದು ಕ+ೆಯುವ,ದು.

  (1) ಸಂವಹನ

  (2) ಪ�0ಾ1ೕಕರಣ

  (3) ಸಂಘಟ�ೆ

  (4) 5ೕ6ನ 7ಾವ,ದೂ ಅಲ9

  2. _____ ಸಂ:ೇತದ ಸಂ"ೇಶವನು*

  ಅ=ೈ?ಸುವ,ದು.

  (1) ಸಂ:ೇತ (2) ಅ�ಸಂ:ೇತ

  (3) "ಾಖAೆ (4) ಮುB�ಸುವ,ದು

  3. ಸಂಘಟ�ೆಯ ರಚ�ೆಯ ಆDಾರದ 5ೕAೆ

  ಸಂವಹನವನು* _____ ಎಂದು

  ವEೕ?ಕFಸAಾE"ೆ.

  (1) GಾH 0ಾತು ಮತು� 6Iತ ಸಂವಹನ

  (2) ಸಮಮಟJದ ಮತು� ಕಣ?+ೇKೆ

  ಸಂವಹನ

  (3) 5ೕ6'ಂದ :ೆಳLೆ ಮತು� :ೆಳE'ಂದ

  5ೕAೆ ಸಂವಹನ

  (4) Mಾಂಪ�"ಾHಕ ಮತು�

  ಅMಾಂಪ�"ಾHಕ ಸಂವಹನ

  4. ನಮN Dೆ�ೕಯ ಮತು� MಾOಸುವ

  Mಾಧ�Qೆಗಳನು* ಪRಣ?Lೊ�ಸುವ,ದ:ೆS

  T5NUJಸುವ ಗುಣ _____.

  (1) ನೂ�ನQೆಗಳV

  (2) Mಾಮಥ�?ಗಳV

  (3) GೆದF:ೆಗಳV

  (4) ಅವ:ಾಶಗಳV

  5. ಸಂಘಟ�ೆಯ Dೆ�ೕಯವನು* ಪRಣ?Lೊ�ಸಲು

  ಸ ಾಯ 0ಾಡುವ ಗುಣ _____

  (1) Mಾಮಥ�?ಗಳV

  (2) ಅವ:ಾಶಗಳV

  (3) ನೂ�ನQೆಗಳV

  (4) GೆದF:ೆಗಳV

  6. �ೆ�ೕ+ೇಪWೆ, ಪ�Xಾವ, &Yಾ#ಸ, ��ಸುವ,ದು,

  ತಜು?5, ಮ�ೋರಂಜ�ೆ ಇವ, _____

  ಶ��ಯುತ�ಾದ ಉಪಕರಣ.

  (1) �ೈಯ��ಕ ಸಂಬಂಧ:ೆS

  (2) �ೈಯ��ಕ Xಾಷಣ:ೆS

  (3) Mಾವ?ಜ'ಕ Xಾಷಣ:ೆS

  (4) 5ೕ6ನ 7ಾವ,ದೂ ಅಲ9

  7. �ೌಕರರ ಮDೆ� �:ಾSಟವನು*

  ಬLೆಹFಸುವ,ದು ಮತು� ಆತಂಕಗಳನು* ಕ_5

  0ಾಡುವ,ದ:ೆS ಬಲಯುತ�ಾದ ಉಪಕರಣ _____.

  (1) ತಂಡ ಕಟುJವ,ದು (2) ಸಂಘಟ�ೆ

  (3) '"ೇ?ಶನ (4) 'ಯಂತ�ಣ

  8. :ೇಳVವ,ದು, ಪ�`*ಸುವ,ದು, �ೆ�ೕFಸುವ,ದು,

  Lೌರ&ಸುವ,ದು, ಸ ಾಯ 0ಾಡುವ,ದು,

  ಹಂa:ೆ, XಾಗವTಸುವ,ದು ಇವ, ಏಳV

  cಾWೆNಗಳV ಅವಶ�ಕ _____.

  (1) dೕಜ�ೆ

  (2) ತಂಡ :ೆಲಸ:ೆS

  (3) 'ಣ?ಯ 0ಾಡುವ,ದು

  (4) 5ೕ6ನ 7ಾವ,ದೂ ಅಲ9

 • 80 (3 - A)

  1. _______ is an exchange of facts, ideas, opinions or emotions by two

  or more persons.

  (1) Communication

  (2) Standardisation

  (3) Organisation

  (4) None of the above

  2. ______ interpretation of the encoded message.

  (1) Coding

  (2) Decoding

  (3) Recording

  (4) Typing

  3. On the basis of organisational structure, communication is

  classified as

  (1) Oral and written

  communication

  (2) Horizontal and diagonal

  communication

  (3) Downward and upward

  communication

  (4) Formal and informal

  communication

  4. These are the qualities that prevent us from accomplishing our

  mission and achieving our full

  potential :

  (1) Weaknesses

  (2) Strengths

  (3) Threats

  (4) Opportunities

  5. These are the qualities that enable

  us to accomplish the organisation’s

  mission :

  (1) Strengths

  (2) Opportunities

  (3) Weaknesses

  (4) Threats

  6. Motivation, influence, persuasion,

  informing, translation,

  entertainment can be powerful tool

  for

  (1) Personal relation

  (2) Personal speaking

  (3) Public speaking

  (4) None of the above

  7. It is a powerful tool to break down

  barriers and solve conflicts

  between employees.

  (1) Team building

  (2) Organisation

  (3) Directing

  (4) Controlling

  8. Listening, questioning, persuading,

  respecting, helping, sharing,

  participating are seven essential

  skills for

  (1) Planning

  (2) Team work

  (3) Decision making

  (4) None of the above

 • 80 (4 - A)

  9. Aಾಭದ ಆಶಯBಂದ ಹಣದ ಅ�ಾಯದ

  5ೕAೆ ಒಂದು ವ��� ವ�ವ ಾರ ಅಥ�ಾ

  ವ�ವ ಾರಗಳನು* ಆರಂ�ಸುವವನು ____

  (1) Mಾಹಸದ ಉದ�ಮ :ೈ:ೊಳVgವವ

  (2) ಮಂ��

  (3) ವ�ವMಾhಪಕ

  (4) 0ಾರುವವ

  10. ಒಂದು ವ��� ಅಥ�ಾ ಸಂಘUತ ವ���ಗಳ

  ಗುಂಪ, ಆi?ಕ ಸರಕುಗಳನು* ಮತು�

  Mೇ�ೆಗಳನು* ಉQಾ�ದ�ೆ ಅಥ�ಾ ಹಂa:ೆ

  ಯನು* �ಾ�ರಂ�ಸುವ, ನjೆk:ೊಂಡು ಬರುವ,

  Aಾಭವನು* ಪjೆಯುವ :ೆಲಸ�ೇ _____.

  (1) ಸಂಘಟ�ೆ

  (2) 'ವ?ಹWೆ

  (3) 'ಯಂತ�ಣ

  (4) ಉದ�ಮ`ೕಲQೆ

  11. Mಾಹಸದ ಉದ�ಮ :ೈ:ೊಳVgವವನು/ಳV

  ಅನುಸಂDಾನ 0ಾಡು�ಾಗ _____

  (1) ಯಶಸುl ಮತು� ಆYಾXಾವ�ೆHಂದ

  (2) ಅಪಜಯ ಮತು� '+ಾYಾXಾವ�ೆHಂದ

  (3) Aಾಭ ಅಥ�ಾ ನಷJದ Xಾವ�ೆHಂದ

  (4) Lೆಲುವ, ಅಥ�ಾ Mೋಲು

  Xಾವ�ೆHಂದ

  12. Mಾಹಸದ ಉದ�ಮ :ೈ:ೊಳVgವವ ಒಂದು

  ವ��� ಆದ+ೆ ಉದ�ಮ`ೕಲQೆ ಒಂದು _____.

  (1) ಪ���m

  (2) ಅ�ಾಯ QೆLೆದು:ೊಳVgವವ

  (3) ಸಂಘಟ�ಾ:ಾರ

  (4) 5ೕ6ನ 7ಾವ,ದೂ ಅಲ9

  13. ಮTnೆಯರ ಸಂಘಟ�ೆಯ ಒಕೂSಟ

  ರಚ�ೆ7ಾEರುವ,ದು _____ ರ69

  (1) 1983

  (2) 1993

  (3) 1981

  (4) 1982

  14. ಉದ�ಮ`ೕಲQೆ ಅ�ವೃBp:ಾಯ? ___ ಪಂಗಡದ

  qೕವನದ ಗುಣಮಟJ